ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за одобряване от името на Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни съдове, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела, в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана

19.6.2015 - (05420/2015 – C8–0043/2015 – 2015/0001(NLE)) - ***

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Жуан Ферейра

Процедура : 2015/0001(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0195/2015
Внесени текстове :
A8-0195/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за одобряване от името на Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни съдове, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела, в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана

(05420/2015 – C8–0043/2015 – 2015/0001(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението за решение на Съвета за одобряване от името на Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни съдове, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела, в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана (05420/2015),

–       като взе предвид декларацията относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни съдове, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела, в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана (05420/2015),

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а, подточка v от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7–0043/2015),

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A8-0195/2015),

1.      дава своето одобрение за утвърждаването на декларацията;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Боливарска република Венецуела.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Преработвателната промишленост във Френска Гвиана частично зависи от експлоатацията от страна на венецуелските риболовни съдове, на живите природни ресурси в изключителната икономическа зона към брега. Като има предвид икономическото и социално значение на тази дейност за региона, от десетилетия венецуелските риболовни съдове разполагат с разрешение да извършват улов при условие, че част от улова се разтоварва на гвинейски пристанища.

Следователно разтоварването и преработката на рибните продукти представляват важен източник на приходи и заетост за Френска Гвиана.

При все това, при липсата на международно споразумение между Европейския съюз и Венецуела в областта на риболова, сътрудничеството между двете страни не се подчинява на изискванията на правния ред на Съюза. В практиката обаче дейността на венецуелските риболовни съдове е разрешена.

В този контекст Комисията представи предложение, в което Европейския съюз се ангажира да отстъпи правото на риболов на венецуелските риболовни съдове. Намереното юридическо решение, а именно декларация на Съвета обвързана с одобрението на Европейския парламент, в която се посочва съответствието с уредбата на Европейския съюз в областта на опазването и управлението на рибните запаси, а именно – общата политика в областта на рибарството, както и с други относими разпоредби, съставляват подходящ вариант, като се има предвид ограничения мащаб на въпросната риболовна дейност.

Посочената декларация придоби конкретен израз с Решение 2012/19/ЕС, в което Съветът, който промени правното основание на декларацията, счете Парламента за консултативен орган, а не за орган, чието разрешение следва да поиска.[1]

В отговор, Парламентът и Комисията внесоха жалби в Съда на Европейския съюз за отмяна на решението на Съвета за одобрение на декларация за разрешаване на риболова в изключителната икономическа зона на Френска Гвиана за венецуелски риболовни съдове и Съдът съедини двете дела за разглеждането им.

В решението си Съдът, след като възприе разширително тълкуване на понятието "споразумение" (член 218 от ДФЕС), счете, че декларацията представлява "международно споразумение", макар да става въпрос за едностранно изявление, което нито изброява, нито уточнява условията, при които венецуелските риболовни съдове могат да експлоатират рибните ресурси в изключителната икономическа зона на Френска Гвиана[2].

Съдът категорично потвърди, че решенията относно сключването на споразумения в областта на външната политика на рибарството попадат изцяло в обхвата на член 43, параграф 2 от ДФЕС, така че решението на Парламента са не само консултативни, но имат задължителна сила, в смисъл, че се изисква одобрението на Парламента.

Впоследствие, с оглед на решението на Съда на ЕС, с което беше подкрепена позицията на Комисията и на Европейския парламент, Комисията внесе ново предложение да Съвета и до Парламента, като запази действието на решението на Съвета до влизането в сила на ново решение.

След уреждането на посочения институционален спор, който се дължи единствено на несъгласие относно точното правно основание, докладчикът счита, че процедурата за одобрение на предложението трябва да приключи възможно най-скоро, така че да се установи подходяща правна уредба за риболовната дейност в засегнатата зона, чиято редовност не беше поставена под въпрос поради забавянето.

Необходимо е да се отбележи, че Венецуела спази произтичащите от предложението насрещни условия, като се съобрази с европейската уредба по отношение, например на целевите рибни запаси, на вида риболовни уреди, на разпоредбите за разположение на риболовните съдове, на докладване на улова, на максималния разрешен брой риболовни съдове и на процента на улова, който може да бъде разтоварван на гвинейските пристанища.

  • [1]  Вж. членове 43 и 218 от ДФЕС.
  • [2]  Посочените условия бяха допълнително уточнени чрез сумата на допустимия улов и квотите в зависимост от целите на общата политика в областта на рибарството и другите разпоредби на Съюза в тази област.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tim Aker