ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δήλωσης για τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων σε ενωσιακά ύδατα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας

19.6.2015 - (05420/2015 – C8‑0043/2015 – 2015/0001(NLE)) - ***

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: João Ferreira

Διαδικασία : 2015/0001(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0195/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0195/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δήλωσης για τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων σε ενωσιακά ύδατα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας

(05420/2015 – C8‑0043/2015 – 2015/0001(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσης σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (05420/2015),

–       έχοντας υπόψη τη Δήλωση για τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων σε ενωσιακά ύδατα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (05420/2015),

–       έχοντας υπόψη το αίτημα για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 43 παράγραφος 2 και 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0043/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0195/2015),

1.      εγκρίνει την έκδοση της Δήλωσης·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στη Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εγκατεστημένη στη Γαλλική Γουιάνα μεταποιητική βιομηχανία εξαρτάται εν μέρει από την αλλίευση των ζωντανών φυσικών πόρων της δικής της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) από σκάφη νηολογίου Βενεζουέλας. Λόγω της οικονομικής και κοινωνικής σημασίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην περιοχή, εδώ και αρκετές δεκαετίες επιτρέπεται σε αυτά τα σκάφη να αλιεύουν, με αντίτιμο την εκφόρτωση μέρους των αλιευμάτων στα τοπικά λιμάνια.

Η εκφόρτωση και μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων είναι επομένως μια σημαντική πηγή εσόδων και θέσεων εργασίας στη Γαλλική Γουιάνα.

Όμως, ελλείψει οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας της ΕΕ με τη Βενεζουέλα σε θέματα αλιείας, η συνεργασία με τη χώρα αυτή δεν είναι ευθυγραμμισμένη με το ενωσιακό δίκαιο. Στην πράξη εντούτοις, οι δραστηριότητες των βενεζουελάνικων σκαφών επιτρέπονται.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για μια συμφωνία της ΕΕ με την οποία εκχωρείται το δικαίωμα αλιείας στα σκάφη νηολογίου Βενεζουέλας. Η νομική λύση που βρέθηκε, μια δήλωση την οποία θα κάνει το Συμβούλιο, με την έγκριση («συναίνεση») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου θα εμφαίνεται η συμφωνία με το δίκαιο της Ένωσης, και ειδικότερα με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), σε θέματα διατήρησης και διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων, καθώς και με κάθε άλλη σχετική νομοθεσία, δείχνει η ενδεδειγμένη για τη μικρή κλίμακα της συγκεκριμένης αλιευτικής δραστηριότητας.

Η δήλωση αυτή στηρίχτηκε στην απόφαση 2012/19/ΕΕ, μέσω της οποίας το Συμβούλιο, αλλάζοντας τη νομική βάση της δήλωσης, είχε καλέσει το Κοινοβούλιο να αποφανθεί ως συμβουλευτικό όργανο και όχι ως όργανο του οποίου η έγκριση/συναίνεση απαιτείται.[1]

Στη συνέχεια, Κοινοβούλιο και Επιτροπή είχαν κινήσει διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ακύρωση της απόφασης του Συμβουλίου περί χορήγησης αλιευτικών δυνατοτήτων εντός της ΑΟΖ της Γαλλικής Γουιάνας σε σκάφη υπό σημαία Βενεζουέλας, διαδικασίες που συνεκδικάστηκαν από το Δικαστήριο.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο θεώρησε ότι η δήλωση αποτελεί «διεθνή συμφωνία», αφ ης στιγμής ο όρος "συμφωνία" (άρθρο 218, ΣΛΕΕ) χρησιμοποιείται υπό γενική έννοια, ενώ η δήλωση είναι μονομερής και δεν ορίζει την κατανομή αλιευμάτων ούτε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα σκάφη υπό σημαία Βενεζουέλας θα μπορούν να αλιεύουν ιχθυαποθέματα της ΑΟΖ της Γαλλικής Γουιάνας [2].

Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε σαφώς ότι οι αποφάσεις οι σχετικές με τη σύναψη εξωτερικών αλιευτικών συμφωνιών υπάγονται πλήρως στο πεδίο του άρθρου 43º, παράγραφοςº2, της ΣΛΕΕ, δηλ. ότι η γνώμη του Κοινοβουλίου δεν είναι απλώς συμβουλευτική, αλλά δεσμευτική, υπό την έννοια ότι απαιτείται η έγκρισή του.

Κατά συνέπεια, εφόσον η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν υπέρ των θέσεων της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο μια νέα πρόταση, ενώ η απόφαση του Συμβουλίου διατηρεί τα αποτελέσματά της μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης.

Μετά την επίλυση αυτής της θεσμικής διαφοράς που οφειλόταν αποκλειστικά σε μια διαφωνία ως προς τη σωστή νομική βάση, ο συντάκτης του παρόντος εγγράφου εκτιμά πως η διαδικασία έγκρισης της πρότασης πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Και έτσι θα δοθεί το κατάλληλο πλαίσιο στην αλιευτική δραστηριότητα που ασκείται σε αυτή τη ζώνη και της οποίας οι ρυθμοί δεν επηρεάστηκαν από την καθυστέρηση αυτή.

Πρέπει να τονισθεί ότι η Βενεζουέλα οφείλει να τηρήσει τις αντισταθμίσεις που συνδέονται με την υπό εξέταση πρόταση, και ειδικότερα μια εφαρμογή σύμφωνη προς τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, σε ό,τι αφορά π.χ. τα αποθέματα των στοχευόμενων αλιευμάτων, τον τύπο αλιευτικών εργαλείων, τις συσκευές δορυφορικού εντοπισμού των σκαφών, τις μεταφερόμενες από έτος σε έτος ποσότητες αλιευμάτων, το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων αλιευτικών σκαφών, και το ποσοστό αλιευμάτων που πρέπει να εκφορτώνονται στα λιμάνια της Γαλλικής Γουιάνας.

  • [1]  βλ. ·άρθρα 43º και 218º της ΣΛΕΕ.
  • [2]  Αυτές οι ίδιες προϋποθέσεις επεξηγήθηκαν μεταγενέστερα μέσω των TAC's και των ποσοστώσεων, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της ΚΑλΠ και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αδειών σε θέματα αλιείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tim Aker