SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan julkilausuman hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

19.6.2015 - (05420 – C8-0043/2015 – 2015/0001(NLE)) - ***

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: João Ferreira
PR_NLE-AP_Agreement

Menettely : 2015/0001(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0195/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0195/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan julkilausuman hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

(05420/2015 – C8–0043/2015 – 2015/0001(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan julkilausuman hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (05420/2015),

–       ottaa huomioon neuvoston päätöksen kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan julkilausuman hyväksymisestä (05420/2015),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8–0043/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen (A8-0195/2015),

1.      antaa hyväksyntänsä julkilausuman hyväksymiselle;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venezuelan bolivariaaniselle tasavallalle.

LYHYET PERUSTELUT

Ranskan Guayanaan sijoittautunut kalanjalostusteollisuus on osittain riippuvainen siitä, että Venezuelan kalastusalukset hyödyntävät sen talousvyöhykkeen elollisia luonnonvaroja. Alueella harjoitettavan kalastustoiminnan taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen vuoksi kalastus on ollut näille aluksille sallittua jo vuosikymmenten ajan sitä vastaan, että osa saaliista puretaan paikallisiin satamiin.

Kalastustuotteiden purkaminen ja jalostaminen ovat näin ollen Ranskan Guayanalle tärkeä resurssien ja työpaikkojen lähde.

EU ei kuitenkaan ole tehnyt Venezuelan kanssa kansainvälistä kalastusalan sopimusta, joten yhteistyö sen kanssa ei ole unionin oikeusjärjestyksen vaatimusten mukaista. Venezuelan alusten toiminta on kuitenkin käytännössä luvallista.

Tässä mielessä komissio on tehnyt EU:n kompromissiehdotuksen kalastusoikeuden myöntämisestä Venezuelan aluksille. Löytynyt oikeudellinen ratkaisu, jonka mukaan neuvosto antaa Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan kalakantojen säilyttämistä ja hoitamista sekä muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä koskevan julkilausuman, jossa todetaan yhdenmukaisuus unionin lainsäädännön ja erityisesti yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) kanssa, vaikuttaa asianmukaiselta kyseessä olevan pienimuotoisen kalastuksen kannalta.

Tämä julkilausuma muotoiltiin päätöksessä 2012/19/EU, jossa neuvosto määritteli – julkilausuman oikeusperustaa muuttamalla – parlamentin neuvoa-antavaksi elimeksi sen sijaan, että se olisi elin, jolta on pyydettävä hyväksyntää.[1]

Tämän jälkeen parlamentti ja komissio nostivat Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen kumotakseen neuvoston päätöksen, jolla hyväksyttiin julkilausuma kalastusluvan myöntämisestä Venezuelan kalastusaluksille Ranskan Guayanan talousvyöhykkeellä. Tuomioistuin käsitteli molemmat kanteet yhdessä.

Tuomioistuin piti tuomiossaan julkilausumaa ”kansainvälisenä sopimuksena”, kun termiä ”sopimus” (SEUT-sopimuksen 218 artikla) tarkastellaan laajassa mielessä, vaikka julkilausuma on yksipuolinen eikä siinä jaeta kiintiöitä tai määritellä ehtoja, joiden mukaisesti Venezuelan alukset voivat hyödyntää Ranskan Guayanan talousvyöhykkeen kalavaroja[2].

Unionin tuomioistuin vahvisti yksiselitteisesti, että ulkoisten kalastussopimusten tekemistä koskevat päätökset kuuluvat kokonaisuudessaan SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan, eli parlamentin päätös ei ole ainoastaan neuvoa-antava, vaan velvoittava, mikäli sen hyväksyntää edellytetään.

Koska unionin tuomioistuimen tuomiossa yhdyttiin komission ja Euroopan parlamentin kantaan, tämän seurauksena komissio teki neuvostolle ja parlamentille uuden ehdotuksen, jossa pidetään voimassa neuvoston päätöksen oikeusvaikutukset uuden päätöksen voimaantuloon saakka.

Nyt kun on saatu ratkaistua tämä toimielinten välinen konflikti, joka perustui ainoastaan asianmukaista oikeusperustaa koskevaan erimielisyyteen, esittelijä katsoo, että menettely tämän ehdotuksen hyväksymiseksi on saatava päätökseen mahdollisimman nopeasti. Näin vahvistetaan asianmukaiset puitteet tällä alueella harjoitettavalle kalastustoiminnalle, jonka sääntöjenmukaisuuteen tämä viivästys ei ole vaikuttanut.

On todettava, että Venezuela on noudattanut tähän ehdotukseen sisältyvien vastikkeiden ehtoja eurooppalaisen sääntelyn edellyttämällä tavalla, kun kyseessä ovat esimerkiksi pyynnin kohteena olevat kalakannat, pyydystyyppi, aluksenpaikannuslaitteet, saalisilmoitukset ja sallittujen kalastusalusten enimmäismäärä sekä Ranskan Guayanan satamiin purettavien saaliiden prosenttiosuus.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tim Aker

  • [1]  Katso SEUT-sopimuksen 43 ja 218 artikla.
  • [2]  Nämä samat ehdot määriteltiin myöhemmin TACeina ja kiintiöinä ottaen huomioon YKP:n ja kalastusalaan vaikuttavien unionin muiden säädösten tavoitteet.