AJÁNLÁS a Venezuelai Bolivári Köztársaság lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló nyilatkozatnak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

19.6.2015 - (05420/2015 – C8‑0043/2015 – 2015/0001(NLE)) - ***

Halászati Bizottság
Előadó: João Ferreira

Eljárás : 2015/0001(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0195/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0195/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Venezuelai Bolivári Köztársaság lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló nyilatkozatnak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

(05420/2015 – C8‑0043/2015 – 2015/0001(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Venezuelai Bolivári Köztársaság lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló nyilatkozatnak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozattervezetre,

–       tekintettel a Venezuelai Bolivári Köztársaság lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló nyilatkozatra (05420/2015),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0043/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A8-0195/2015),

1.      egyetért a nyilatkozat jóváhagyásával;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, illetve a Venezuelai Bolivári Köztársaságnak.

RÖVID INDOKOLÁS

A francia guyanai feldolgozóipar részben attól függ, hogy a venezuelai halászhajók kiaknázzák a kizárólagos gazdasági övezetben élő természeti erőforrásokat. Tekintettel a tevékenység régióban betöltött jelentős gazdasági és társadalmi szerepére, évtizedek óta engedélyezik e halászhajók számára a halászatot, azzal a feltétellel, hogy a fogás egy részét a helyi kikötőkben rakodják ki.

A halászati termékek kirakodása és feldolgozása ily módon a bevételi források és a munkahelyek jelentős forrása Francia Guyanában.

Ugyanakkor, mivel az EU és Venezuela között semmilyen nemzetközi halászati megállapodás nem létezik, a Venezuelával való együttműködés nem felel meg a közösségi jogrend követelményeinek. Mindazonáltal a venezuelai halászhajók tevékenysége a gyakorlatban engedélyezett.

Ebben az összefüggésben a Bizottság javaslatot terjesztett elő, mely szerint az EU hajlandó halászati jogokat biztosítani a venezuelai halászhajók számára. A talált jogi megoldás az, hogy a Tanács nyilatkozatot tesz, melyhez az Európai Parlament egyetértését adja, és ebben a nyilatkozatban szerepel, hogy a jelenlegi megoldás – tekintettel a szóban forgó halászat csekély mértékére – megfelel az uniós jogszabályoknak, nevezetesen a közös halászati politika halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló rendelkezéseinek, valamint egyéb érintett jogszabályoknak.

Ez a nyilatkozat a 2012/19/EU határozatban öltött formát, melyben a Tanács – módosítva a nyilatkozat jogalapját – konzultatív szervként jelöli meg a Parlamentet, nem pedig olyan szervként, melynek egyetértését kell kérni[1].

Ezt követően mind a Parlament, mind a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordult a venezuelai hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló nyilatkozat jóváhagyásáról szóló tanácsi határozat érvénytelenítését kérve; a két ügyet a Bíróság együtt vizsgálta.

Határozatában a Bíróság a „megállapodás” kifejezést (az EUMSZ 218. cikke) a szó tágabb értelmében értelmezte, így arra a megállapításra jutott, hogy a nyilatkozat „nemzetközi megállapodásnak” tekintendő, annak ellenére, hogy egyoldalú, és abban nem sorolják fel és nem is pontosítják azokat a feltételeket, amelyek mellett a venezuelai halászhajók kiaknázhatják a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet halászati erőforrásait[2].

A Bíróság egyértelműen megerősítette, hogy a halászatra vonatkozó külső megállapodások maradéktalanul az EUMSZ 43. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartoznak, azaz a Parlament nem pusztán konzultatív szerepet tölt be, hanem véleménye kötelező, ezért jóváhagyása szükséges.

Ennek következtében, mivel a Bíróság határozata a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek kedvezett, a Bizottság új határozatra irányuló javaslatot terjesztett a Tanács és a Parlament elé, a megtámadott határozat hatályát az új határozat hatálybalépéséig fenntartva.

A kizárólag a megfelelő jogalapra vonatkozó nézeteltérésből adódó intézmények közötti konfliktus megoldódását követően az előadó azon a véleményen van, hogy a lehető leghamarabb le kell zárni a javaslathoz kapcsolódó egyetértési eljárást. A lezárást követően az ezen övezetben zajló halászati tevékenység, melynek jogszerűségét e késedelem nem érintette, a megfelelő keretben folytatódhatna.

Fontos még megemlíteni, hogy Venezuela tiszteletben tartotta a javaslatbeli rendelkezéseket, azaz az európai rendelkezésekkel összhangban járt el, figyelemmel volt például a halászati célállományokra, a halászeszközökre, a hajómegfigyelési rendszerre vonatkozó előírásokra, a fogásokról szóló jelentéstételre, az engedélyezett halászhajók maximális számára és arra, hogy a kifogott mennyiség hány százalékát kell Francia Guyana kikötőiben kirakodni.

  • [1]  Lásd az EUMSZ 43. és 218. cikkét.
  • [2]  Ezeket a feltételeket később a teljes kifogható mennyiségek és a kvóták révén pontosították, szem előtt tartva a közös halászati politika célkitűzéseit és a halászatra vonatkozó többi közösségi normát.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tim Aker