PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o odobritvi, v imenu Evropske unije, izjave o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane

19.6.2015 - (05420/2015 – C8-0043/2015 – 2015/0001(NLE)) - ***

Odbor za ribištvo
Poročevalec: João Ferreira
PR_NLE-AP_Agreement

Postopek : 2015/0001(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0195/2015
Predložena besedila :
A8-0195/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o odobritvi, v imenu Evropske unije, izjave o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane

(05420/2015 – C8-0043/2015 – 2015/0001(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o odobritvi, v imenu Evropske unije, Izjave o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane (05420/2015),

–       ob upoštevanju Izjave o odobritvi ribolovnih možnostih v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane (05420/2015),

–       ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0043/2015),

–       ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A8-0195/2015),

1.      odobri odobritev izjave;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Bolivarske republike Venezuele.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predelovalna industrija v Francoski Gvajani je deloma odvisna od izkoriščanja živih naravnih virov v izključni ekonomski coni s strani venezuelskih ribiških plovil. Ta dejavnost je za regijo izrednega ekonomskega in socialnega pomena, zato imajo venezuelska ribiška plovila že več desetletij dovoljenje za ribolov pod pogojem, da se del ulova iztovarja v gvajanskih pristaniščih.

Iztovarjanje in predelava ribiških proizvodov sta torej pomemben vir prihodkov in delovnih mest v Francoski Gvajani.

Med Evropsko unijo in Venezuelo ni sklenjen ustrezen mednarodni sporazum o ribištvu, tako da sodelovanje s to državo ni v skladu z zahtevami prava Skupnosti. Ribolov venezuelskih plovil je v praksi kljub temu dovoljen.

Tako je Komisija predložila predlog za zavezo EU, da bo venezuelskim plovilom priznala pravico do ribolova. Glede na to, da gre za ribolovne dejavnosti v malem obsegu, je ustrezna pravna rešitev izjava, ki jo poda Svet z odobritvijo Evropskega parlamenta, s katero se sporazum uskladi z zakonodajo Unije, zlasti s skupno ribiško politiko, na področju ohranjanja in upravljanja ribjih staležev, ter z drugo ustrezno zakonodajo.

Ta izjava je bila pripravljena v obliki Sklepa Sveta 2012/19/EU, kjer je Svet s spremembo pravne podlage izjave Parlament obravnaval kot posvetovalni organ in ne kot organ, ki ga mora zaprositi za odobritev[1].

Zato sta Parlament in Komisija na Sodišče Evropske unije vložila zahtevi za razveljavitev Sklepa Sveta o odobritvi izjave o ribolovnih dovoljenjih za ribiška plovila Venezuele v izključni ekonomski coni Francoske Gvajane. Sodišče je zadevi obravnavalo skupaj.

Sodišče je v svoji sodbi pojem "sporazum" obravnavalo v širšem smislu (člen 218 PDEU) in ocenilo, da je tudi izjava „mednarodni sporazum“, čeprav gre dejansko za enostransko izjavo, ki ne našteva in ne določa natančno pogojev, po katerih lahko venezuelska plovila izkoriščajo ribolovne vire v izključni ekonomski coni Francoske Gvajane[2].

Sodišče je jasno potrdilo, da sklepi v zvezi z ribiškimi sporazumi, sklenjeni s tretjimi državami, dosledno sodijo na področje uporabe člena 43(2) PDEU, torej da odločitev Parlamenta ni le posvetovalne narave, ampak je zavezujoča, v smislu, da se zahteva odobritev.

Ker je Sodišče podprlo stališče Komisije in Parlamenta, je Komisija Svetu in Parlamentu predložila nov predlog sklepa, učinki omenjenega sklepa Sveta pa se ohranijo do začetka veljavnosti novega.

Ko se je rešil institucionalni spor, ki ga je povzročil zgolj nesporazum o pravilni pravni podlagi, poročevalec meni, da bi bilo treba postopek odobritve za ta predlog čim prej zaključiti. S tem bo ribištvo na tem območju dobilo ustrezen okvir, zamuda pa ni vplivala na redne dejavnosti v tem ribištvu.

Ob tem je treba poudariti, da Venezuela spoštuje svoje dogovore, ki izhajajo iz predloga, predvsem glede spoštovanja evropske zakonodaje, na primer v zvezi s ciljnimi staleži rib, vrsto ribolovnega orodja, sledilnimi napravami plovil, poročanjem o ribolovu, največjim dovoljenim številom plovil in deležem ulova, ki ga je treba iztovoriti v pristaniščih Francoske Gvajane.

  • [1]  Gl. člena 43 in 218 PDEU.
  • [2]  Pogoji so bili opredeljeni naknadno z določitvijo celotnih dovoljenih ulovov in kvot na podlagi ciljev skupne ribiške politike in drugih predpisov EU za ta ribištva.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

17.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tim Aker