Betänkande - A8-0195/2015Betänkande
A8-0195/2015

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av förklaringen om beviljande av fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Bolivarianska republiken Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust

19.6.2015 - (05420/2015 – C8–0043/2015 – 2015/0001(NLE)) - ***

Fiskeriutskottet
Föredragande: João Ferreira

Förfarande : 2015/0001(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0195/2015
Ingivna texter :
A8-0195/2015
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av förklaringen om beviljande av fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Bolivarianska republiken Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust

(05420/2015 – C8–0043/2015 – 2015/0001(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av förklaringen om beviljande av fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Bolivarianska republiken Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust 05420/2015),

–       med beaktande av förklaringen om beviljande av fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Bolivarianska republiken Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust (05420/2015),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0043/2015),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A8-0195/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner att förklaringen godkänns.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Bolivarianska republiken Venezuela.

KORTFATTAD MOTIVERING

Beredningsindustrin i Franska Guyana är delvis beroende av det fiske som bedrivs av venezuelanska fartyg i landet exklusiva ekonomiska zon. Med tanke på fiskets ekonomiska och sociala betydelse i detta område har dessa fartyg haft tillstånd att fiska i flera decennier, på villkor att de landar en del av fångsterna i Franska Guyanas hamnar.

Landningen och beredningen av fiskeprodukter utgör således en viktig källa till inkomster och sysselsättning i Franska Guyana.

Eftersom det inte finns något internationellt fiskeavtal mellan EU och Venezuela strider samarbetet mellan de två parterna emellertid med kraven i EU-rätten. I praktiken är de venezuelanska fartygens verksamhet trots detta tillåten.

Det var mot bakgrund av detta som kommissionen lade fram ett förslag där EU gör ett åtagande om att överlåta fiskerättigheten till de venezuelanska fartygen. Den valda juridiska lösningen – en förklaring från rådet som ska godkännas av Europaparlamentet, i vilken man anger överensstämmelsen med EU-rätten, särskilt den gemensamma fiskeripolitiken, i fråga om bevarande och förvaltning av fiskbestånden, liksom med annan relevant lagstiftning – förefaller vara väl avpassad till det småskaliga fiske det här är fråga om.

Denna förklaring konkretiserades genom beslut 2012/19/EU, i vilket rådet, som ändrat förklaringens rättsliga grund, betraktade parlamentet enbart som ett rådgivande organ och inte som ett organ som det var tvunget att begära ett godkännande från.[1]

Både parlamentet och kommissionen väckte sedan talan vid Europeiska unionens domstol i syfte att upphäva rådets beslut om godkännande av förklaringen om tillstånd för de venezuelanska fartygen att bedriva fiske i Franska Guyanas exklusiva ekonomiska zon. Domstolen behandlade båda ärendena samtidigt.

Domstolen, som betraktade termen ”avtal” (artikel 218 i EUF-fördraget) i ordets vidaste bemärkelse, slog i sin dom fast att förklaringen var att betrakta som ett ”internationellt avtal”, även om det rör sig om en ensidig förklaring som inte anger eller förklarar på vilka villkor de venezuelanska fartygen får fiska i Franska Guyanas exklusiva ekonomiska zon[2].

Domstolen bekräftade klart och tydligt att beslut om ingående av externa fiskeavtal helt och hållet omfattas av artikel 43.2 i EUF-fördraget, vilket innebär att parlamentets beslut inte enbart är rådgivande utan bindande. Med andra ord krävs parlamentets godkännande.

Domstolens beslut gick således på kommissionens och parlamentets linje, och kommissionen lade följaktligen fram ett nytt förslag för rådet och parlamentet. Rådets beslut fortsatte dock att gälla fram till att det nya beslutet trädde i kraft.

Då nu denna institutionella konflikt är löst – en konflikt som bara berodde på oenighet om den korrekta rättsliga grunden – anser föredraganden att förfarandet för att godkänna detta förslag bör avslutas så snart som möjligt. På detta sätt får den fiskeverksamhet som bedrivs i detta område – och vars korrekthet aldrig har ifrågasatts till följd av denna försening – en lämplig rättslig ram.

Venezuela har respekterat de motkrav som är inskrivna i detta förslag, dvs. landet har agerat på ett sätt som är förenligt med EU-rätten vad gäller till exempel bestånden av de arter som kan bli föremål för fisket, fiskeredskap, fartygens positioneringsutrustning, fångstrapporter, högsta antal tillåtna fiskefartyg och den andel av fångsten som ska landas i Franska Guyanas hamnar.

  • [1]  Se artiklarna 43 och 218 i EUF-fördraget.
  • [2]  Dessa villkor fastställdes senare genom TAC och kvoter, med hänsyn tagen till målen i den gemensamma fiskeripolitiken och till andra EU-bestämmelser på fiskeområdet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tim Aker