ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност

19.6.2015 - (15225/2014 – C8–0002/2015 – 2014/0319(NLE)) - ***

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Рикарду Серан Сантуш

Процедура : 2014/0319(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0196/2015
Внесени текстове :
A8-0196/2015
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност

(15225/2014 – C8–0002/2015 – 2014/0319(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (15225/2014),

–  като взе предвид проекта на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност (15226/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0002/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A8-0196/2015),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Мадагаскар.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

Мадагаскар е островна държава в Индийския океан край югоизточните бреговете на Африка. Територията включва остров Мадагаскар (четвъртият по големина остров в света) и няколко по-малки острови. Поради геологичната си история Мадагаскар е невероятно място на биологично разнообразие, което съдържа 90% от земните ендемизми.

Икономиката на Мадагаскар се основава главно на селското стопанство, животновъдството и риболова. Рибните ресурси се използват за местно потребление и са в основата на международни споразумения, в рамките на които се вписва настоящото споразумение за партньорство в областта на рибарството.

Споразумението за партньорство между Европейския съюз и Република Мадагаскар се основава на правила, установени под мандата за управление на Комисията по рибата тон в Индийския океан и други международни правила.

Споразумението за партньорство в сектора на рибарството, което се разглежда, включва възможности за риболов за 94 кораба, 40 сейнера и 54 кораба с повърхностни парагади с различни размери. Предвиден е улов на 15 750 тона риба във водите на изключителната икономическа зона на Република Мадагаскар. За компенсация на използването на тази риболовна зона Европейският съюз ще финансира сектора на рибарството на Мадагаскар със 700 000 EUR годишно и с друго общо участие на стойност 866 250 EUR през първите две години на споразумението и с 866 250 EUR през последните две години. Общо споразумението предвижда финансова помощ на стойност от 6 107 500 EUR от Европейския съюз за Република Мадагаскар през четирите години на действие на настоящото споразумение за партньорство.

Заинтересованите корабособственици ще извършват плащанията, свързани с участието в програмата за наблюдение на риболова в Мадагаскар, и ще заплащат такси, пропорционални на уловената риба. Участието в рамките на програмата за наблюдение възлиза на 20 EUR дневно на наблюдател на борда на кораба.

Споразумението за партньорство предвижда наемането на работа на моряци от Мадагаскар и от държавите от АКТБ. При все това, споразумението позволява също така корабособствениците да заплащат фиксирана сума от 20 EUR на нает моряк.

Става въпрос за предложение, продиктувано от интереса на Европейския съюз, на правителството на Република Мадагаскар и на корабособствениците, и което е плод на множество работни заседания между заинтересованите партньори и на информацията, обобщена от редица документи за анализ, поискани от Европейския съюз.

Перспективи за общо подобряване на протоколите за сътрудничество в областта на рибарството

От формална гледна точка става въпрос за едно добро споразумение за партньорство в сектора на рибарството. В него на практика се споменават целевите видове, очакваните стойности риба, уточняват се сумите, които трябва да се инвестират, и очакваната обща възвръщаемост. Обръща се внимание на програмата за наблюдение, която следва да съпътства дейността, упоменават се уязвимите и защитени видове. В споразумението се определят основните насоки, които следва да насърчават едно подробно научно проследяване, включително възможността да извършване на дейности за експериментален риболов.

Въпреки че е похвално, че програмата за наблюдатели гарантира проследяване, то обхваща едва 10% от европейския флот. Това е ниска стойност и следва усилията да бъдат удвоени, за да се увеличи обхванатият процент.

С цел постигане на подобрение се счита, че в Приложение 2 следва да бъдат определени методи и технологии за опазване на уязвимите видове, като се постави акцент върху водните костенурки, китообразните и морските птици. Духът, който ръководи дейностите на европейските рибари, извършвани в моретата на Европа, по-специално законодателството за обща политика в областта на рибарството и Рамковата директива за морска стратегия, трябва да присъства и в споразуменията в областта на рибарството с трети държави.

В същото това приложение се споменава съществуването на риболов на акули, който трябва да бъде прекратен в случай на надвишаване на квотата от 250 тона. Споменаването на риболов на акули следва да бъде пояснено.

Понастоящем в тропическите риболовни дейности се използват по неконтролиран начин стотици устройства за привличане на риба на даден кораб. Въпреки че те нямат въздействие върху общото количество уловена риба и позволяват по-бърз улов на устойчиво наличните квоти, тези устройства позволяват диференциран улов на различни групи популация от риба тон и оказват въздействие върху миграционните маршрути на рибните запаси по все още непонятен начин.

Множество оперативни дейности и дейности за адаптирано управление от настоящото споразумение се основават на решенията на смесения комитет в съответствие с разпоредбите на Приложение 2. Въпреки това в протокола не се споменава съставът на съвместния комитет, неговият мандат и честотата на заседанията му, както и съответното законодателство.

Една от основните критики към споразуменията за партньорство в областта на рибарството на Европейския съюз е свързана с наблюдението и оценяването на предимствата на специфичните инвестиции за този сектор. За да не се допусне такова въздействие, споразуменията за партньорство в сектора на рибарството следва да съдържат изрично и измеримо споменаване на целите и на показателите, които трябва да бъдат оценени в края им. Цели като увеличаването на автономията на държавите партньори в сектора на рибарството (например увеличаването на броя на местните рибари), приноса съм борбата срещу незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов и въвеждането на програми за проследяване (например VMS и AIS) са въпроси, които трябва по-добре да бъдат взети предвид в споразуменията за партньорство.

Заключения

Въпреки че има възможност за внасяне на подобрения в бъдещите споразумения за партньорство в областта на рибарството, докладчикът счита, че настоящото предложение следва да бъде одобрено. Във връзка с проследяването на настоящия протокол от страна на Европейския парламент, на Комисията се предлага да:

1.  предаде на Парламента съответната информация относно съвместните научни срещи, предвидени в член 7 от споразумението за партньорство и относно промяната на условията за риболов, предвидени в член 8 от споразумението за партньорство, от други заседания на съвместния комитет, включително съответните протоколи и заключения, както и годишния доклад относно ефективното прилагане на програмата за многогодишна секторна подкрепа, посочена в член 6 от споразумението, както и други документи, които се считат за уместни;

2.  приеме представителите на комисията по рибно стопанство на Европейския парламент, ако това се окаже уместно, да участват като наблюдатели в заседанията на смесения комитет за проследяване на настоящото споразумение;

3.  представи на Парламента и на Съвета, по време на последната година на прилагане на протокола и преди започване на преговорите за неговото подновяване, доклад за последваща оценка на прилагането му, включително анализ на степента на използване на възможностите за риболов и оценка на съотношението разходи/ползи на протокола, както и доклад относно евентуалните ограничения пред риболовните дейности;

4.  провери справедливостта на протокола, включително разделянето на генерираните от европейските корабособственици печалби.

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (2.6.2015)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност
(15225/2014 – C8–0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Докладчик по становище: Луи Мишел

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящето споразумение и протоколът към него трябва да съответстват на новия регламент относно общата политика в областта на рибарството (ОПОР), който поставя акцент върху устойчивостта и доброто управление на рибарството; то признава значението на политическата последователност между ОПОР и целите на ЕС в областта на сътрудничеството за развитие.

Партньорството в рамките на посоченото споразумение трябва да насърчава отговорно използване на рибните ресурси на Мадагаскар. Това е възможност за укрепване на икономическия растеж, подобряване на положението на правата на човека и условията за работниците, по-конкретно за жените и премахване на нелегалния труд на децата в тази област.

ЕС би трябвало да насърчава своите кораби да наемат местни рибари и да разтоварват улова си за преработка в Мадагаскар. Тези кораби трябва да спазват задълженията за годишно деклариране в съответствие с правилата за добро управление и прозрачност. Съвместна комисия ЕС - Мадагаскар по въпросите на рибарството би трябвало да анализира въздействието на посоченото партньорство.

Докладчикът приветства предоставянето на годишна сума в размер на 700 000 евро, предназначена да подкрепи политиката за секторите на рибните ресурси и рибарството. Посочената сума би трябвало да се използва в подкрепа на осъществяването на научноизследователски проекти, проекти за контрол и надзор на борбата срещу незаконния улов, устойчивото управление на рибните запаси и насърчаването на занаятчийския риболов, необходим за продоволствената сигурност. Мадагаскар би трябвало да положи повече усилия, за да демонстрира прозрачност в управлението на финансовите средства.

Докладчикът възприема споразумението като възможност ЕС да насърчи страната да положи усилия, за да изпълни Споразумението от Котону, по-конкретно член 9 от него относно правата на човека, демократичните принципи, принципите на правовата държава и добрата администрация.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча одобрение за предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (7.5.2015)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност
(15225/2014 – C8–0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Докладчик по становище: Жан-Пол Дьонано

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въз основа на разрешението, дадено ѝ от Съвета, Европейската комисия проведе преговори с Мадагаскар с оглед на подновяването на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и тази държава.

След приключването на преговорите, на 19 юни 2014 г. преговарящите парафираха проект на нов протокол. Новият протокол обхваща период от 4 години, считано от датата на временното прилагане, а именно от датата на подписването му и най-рано от 1 януари 2015 г.

Главната цел на протокола към Споразумението е да се предоставят възможности за риболов на корабите на Европейския съюз в риболовната зона на Република Мадагаскар при спазване на мерките за управление, приети от компетентната регионална организация за управление на рибарството, а именно Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC), и когато това е целесъобразно — в рамките на наличния остатък.

Общата цел е да се засили сътрудничеството между Европейския съюз и Мадагаскар с оглед на установяването на рамка за партньорство за развитието на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Мадагаскар в интерес и на двете страни.

ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА: общият финансов пакет, разпределен за настоящия протокол, възлиза на 6602 милиона евро в периода от 2015 до 2018 г., включително административни разходи за управление и човешки ресурси.

Годишно финансово участие:

1 566 250 EUR за всяка от първите две години

1 487 500 EUR за всяка от следващите две години

Въз основа на:

• референтен тонаж от 15 750 тона, свързан с достъпа, срещу годишна сума в размер на 866 250 EUR за всяка от първите две години на протокола и на 787 500 EUR за всяка от следващите две години;

• подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Мадагаскар в размер на 700 000 EUR годишно. Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на рибарството, и по-специално на нуждите на Република Мадагаскар по отношение на борбата с незаконния риболов.

В случай че годишният размер на улова на видовете, посочени в протокола, надвиши референтния тонаж от 15 750 тона, размерът на годишното финансово участие се увеличава с 55 EUR през първите две години на прилагане на протокола и 50 EUR през последните две години за всеки допълнителен тон улов.

Същевременно годишната сума, плащана от Европейския съюз за достъп до риболовната зона на Мадагаскар, не може да превишава удвоения размер на референтен тонаж за съответната година. Когато уловът от кораби на Европейския съюз в риболовната зона на Мадагаскар надхвърли количеството, съответстващо на удвоената годишна сума, дължимата сума за превишаващото тази граница количество се плаща през следващата година.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Emilian Pavel

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Tim Aker