Postup : 2014/0319(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0196/2015

Předložené texty :

A8-0196/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hlasování :

PV 09/09/2015 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0302

DOPORUČENÍ     ***
PDF 178kWORD 93k
19.6.2015
PE 544.100v02-00 A8-0196/2015

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou v odvětví rybolovu

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Ricardo Serrão Santos

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou v odvětví rybolovu

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15225/2014),

–       s ohledem na návrh protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou (15226/2014),

–       s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0002/2015),

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanoviska Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru (A8-0196/2015),

1.      uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Madagaskarské republiky.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Madagaskar je ostrovní země v Indickém oceánu, která se nachází v blízkosti pobřeží jihovýchodní Afriky. Země se skládá z ostrova Madagaskar (čtvrtý největší ostrov na světě) a několika menších ostrovů. Geologická historie proměnila Madagaskar ve velmi významné centrum biodiverzity, jež obsahuje 90 % endemických druhů.

Hospodářství Madagaskaru se opírá hlavně o zemědělství, chov dobytka a rybolov. Jeho rybolovné zdroje se využívají pro místní spotřebu a jsou předmětem mezinárodních dohod, jejichž součástí je i tato dohoda o partnerství v odvětví rybolovu.

Dohoda o partnerství mezi Madagaskarskou republikou a Evropskou unií se zakládá na pravidlech stanovených v rámci řídícího mandátu Komise pro tuňáky v Indickém oceánu a dalších mezinárodně uznávaných pravidlech.

Navrhovaná dohoda o partnerství v odvětví rybolovu zahrnuje rybolovná práva pro 94 plavidel, z toho 40 plavidel lovících vlečnou sítí a 54 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhé lovné šňůry různých velikostí. Ve vodách výlučné ekonomické zóny Madagaskarské republiky stanoví úlovek na 15 750 tun ryb. Jako protiplnění za využívání této rybolovné oblasti bude Evropská unie financovat odvětví rybolovu v Madagaskarské republice v hodnotě přibližně 700 000 EUR ročně a bude poskytovat další obecný příspěvek ve výši přibližně 866 250 EUR během prvních dvou let platnosti dohody a 787 500 EUR v posledních dvou letech její platnosti. Celkově dohoda stanoví příspěvek Evropské unie Madagaskarské republice ve výši 6 107 500 EUR na období čtyř let platnosti této dohody o partnerství.

Majitelé plavidel lovících m madagaskarských vodách budou platit příspěvky do programu monitorování madagaskarského rybolovu a poplatky úměrné množství ulovených ryb. Příspěvek v rámci programu monitorování činí 20 EUR za jeden den nalodění pozorovatele.

Dohoda o partnerství stanoví, že budou zaměstnáni námořníci z Madagaskaru nebo ze zemí AKT. Dohoda však také umožňuje, aby majitelé plavidel zaplatili paušální částku 20 EUR za námořníka na lodi.

Tento návrh je v zájmu Evropské unie, vlády Madagaskarské republiky a majitelů plavidel a je výsledkem několika pracovních schůzek mezi zúčastněnými partnery a informací z různých analýz, které si Evropská unie vyžádala.

Obecné příležitosti ke zlepšení protokolů o spolupráci v oblasti rybolovu

Z formálního hlediska je tato dohoda o partnerství pro odvětví rybolovu dobrá. Uvádí se v ní lovené druhy, očekávaná hodnota ryb, částky, které se mají investovat, a celkový očekávaný výnos. Je v ní také nastíněn monitorovací program, který by měl doprovázet rybolovnou činnost, a jsou v ní uvedeny ohrožené a chráněné druhy. Dohoda také stanoví všeobecné směry pro podrobné vědecké monitorování včetně možnosti uskutečňovat experimentální výlovy.

Přestože se plánuje monitorování prostřednictvím monitorovacího program, což je pozitivní, týká se toto monitorování pouze 10 % evropské flotily. To není mnoho a je důležité se snažit o to, aby se tato míra zvýšila.

Jako příležitost ke zlepšení je dohodnuto, že by měly v příloze 2 být definovány metody a technologie pro ochranu ohrožených druhů se zvláštním důrazem na mořské želvy, kytovce a mořské ptáky. Duch, kterým se řídí činnost evropských rybářů působící v evropských mořích, zejména co se týče nařízení společné rybářské politiky a rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí, by měl být přítomen v dohodách o rybolovu se třetími zeměmi.

Ve stejné příloze se odkazuje na lov žraloků, který musí být ukončen, pokud se překročí kvóta 250 tun pro tato zvířata. Tato zmínka o lovu žraloků by měla být vyjasněna.

V současnosti využívá tropický rybolov nekontrolovaným způsobem stovky zařízení na shlukování ryb na plavidlo. Ačkoli nemají vliv na celkový úlovek a umožňují rychleji ulovit kvóty, které jsou udržitelným způsobem k dispozici, umožňuje tato zařízení diferencovaný rybolov podle věkových skupin populací tropického tuňáka a ovlivňují migrační trasy rybolovných zdrojů způsobem, který ještě zcela nechápeme.

Jednotlivá operační opatření a činnosti adaptabilního řízení v této dohodě vycházejí z rozhodnutí smíšeného výboru podle přílohy 2. V protokolu se však nehovoří o složení smíšeného výboru, o jeho mandátu a periodicitě jeho schůzí ani o právních předpisech upravujících jeho činnost.

Jedna z nejzásadnějších výtek vůči dohodám o partnerství v oblasti rybolovu uzavíraným Evropskou unií se týká monitorování a hodnocení přínosů specifických investic do tomto odvětví. Aby tyto výtky nezaznívaly, měly by dohody o partnerství v oblasti rybolovu obsahovat výslovné a měřitelné cíle a ukazatele, které by měly být na konci platnosti dohod vyhodnoceny. Cíle, jako je zvyšování nezávislosti partnerských zemí v odvětví rybolovu (například zvýšením počtu místních rybářů), příspěvek k boji proti nezákonnému, nehlášenému nebo neregulovanému rybolovu a provádění screeningových programů (např. VMS nebo AIS), jsou otázkami, které by měly být v dohodách o partnerství více v popředí.

Závěry

Ač jsou možnosti zlepšení, které bude možno provést v budoucích smlouvách o partnerství v oblasti rybolovu, je zpravodaj přesvědčen, že by tento návrh měl být schválen. Pokud jde o monitorování tohoto protokolu ze strany Evropského parlamentu, navrhuje se Komisi, aby:

1.  předávala Parlamentu příslušné informace o společných vědeckých schůzkách podle článku 7 dohody o partnerství a o změnách podmínek rybolovu podle článku 8 této dohody a také o dalších schůzkách smíšeného výboru, zejména příslušné zápisy a závěry, a rovněž výroční zprávu o účinném provádění víceletého podpůrného programu pro dané odvětví podle článku 6 dohody a případné další relevantní dokumenty;

2.  zástupci Výboru pro rybolov Evropského parlamentu se mohli, kdykoli to bude považováno za relevantní, účastnit jako pozorovatelé schůzí smíšeného výboru pro monitorování této dohody;

3.  podala Parlamentu a Radě v posledním roce platnosti protokolu a před zahájením jednání o jeho obnovení zprávu o hodnocení ex–post týkajícím se uplatňování protokolu, která bude obsahovat jak analýzu míry využití rybolovných práv, tak i posouzení poměru nákladů a přínosů tohoto protokolu a rovněž zprávu o případných omezeních rybolovné činnosti;

4.  kontrolovala spravedlivost protokolu včetně sdílení přínosů, kterých se dostává evropským majitelům plavidel.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (2.6.2015)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Navrhovatel: Louis Michel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tato dohoda a příslušný protokol musí být v souladu s novým nařízením o společné rybářské politice (SRP), které klade důraz na udržitelný rybolov a řádnou správu; uznává rovněž význam politického souladu SRP s cíli EU v oblasti rozvojové spolupráce.

Partnerská spolupráce v rámci této dohody musí podporovat odpovědné využívání rybolovných zdrojů Madagaskaru. Poskytuje možnost posílit hospodářský růst, zlepšit situaci v oblasti lidských práv a podmínky pracovníků, zejména pracovní podmínky žen, a vymýtit v této oblasti nezákonnou dětskou práci.

Evropská unie by svá plavidla měla podněcovat k tomu, aby zaměstnávala místní rybáře a aby své úlovky vykládala ke zpracování na Madagaskaru. Tato plavidla musí plnit povinnost podávat roční zprávy v souladu s pravidly řádné veřejné správy a transparentnosti. Smíšený výbor EU-Madagaskar pro rybolov by měl posoudit dopad tohoto partnerství.

Navrhovatel vítá poskytnutí finanční částky ve výši 700 000 EUR ročně určené na podporu odvětvové politiky rybolovných zdrojů a rybolovu. Tato částka by měla být využita k financování projektů vědeckého výzkumu, k dohledu a kontrole v rámci boje proti nezákonnému rybolovu, k udržitelnému řízení rybích populací a k podpoře drobného rybolovu nezbytného pro zajištění potravin. Madagaskar musí vyvinout úsilí o zajištění transparentnosti ve finančním hospodaření.

Navrhovatel vidí v uvedené dohodě příležitost, aby EU pobídla zemi k tomu, aby více usilovala o dosažení souladu s dohodou z Cotonou, zejména s jejím článkem 9 týkajícím se lidských práv, demokratických zásad, právního státu a řádné veřejné správy.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie.VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong


STANOVISKO Rozpočtového výboru (7.5.2015)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou v odvětví rybolovu

(15225/2014 – C8‑0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Navrhovatel: Jean-Paul Denanot

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na základě pověření Rady zahájila Evropská komise jednání s Madagaskarem s cílem prodloužit protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu.

V závěru těchto jednání byl dne 19. června 2014 parafován návrh nového protokolu. Nový protokol bude platit čtyři roky od prvního dne prozatímního provádění, tedy od data jeho podpisu, nejdříve však od 1. ledna 2015.

Hlavním cílem protokolu k dohodě je stanovit rybolovná práva pro plavidla Evropské unie v rybolovné oblasti Madagaskarské republiky v souladu s opatřeními pro řízení přijatými příslušnou regionální organizací pro řízení rybolovu, tedy Komisí pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), je-li to na místě, v mezích dostupného přebytku.

Obecným cílem je posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Madagaskarem za účelem zavedení rámce pro partnerství, jehož cílem je rozvíjet politiku udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Madagaskaru, a to v zájmu obou stran.

ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY: celková výše finančních prostředků vyhrazených na tento protokol dosahuje 6 602 milionů EUR na období let 2015–2018, a to včetně nákladů na administrativní řízení a lidské zdroje.

Roční finanční příspěvek:

1 566 250 EUR na každý rok v průběhu prvních dvou let,

1 487 500 EUR na každý rok v průběhu následujících dvou let,

a to na základě:

• referenčního množství 15 750 tun odpovídajícího částce za roční přístup do rybolovné oblasti ve výši 866 250 EUR v každém z prvních dvou roků platnosti protokolu a ve výši 787 500 EUR v každém ze dvou následujících roků;

• podpory pro rozvoj odvětvové politiky rybolovu Madagaskaru ve výši 700 000 EUR ročně. Tato podpora odpovídá cílům vnitrostátní politiky v oblasti rybolovu, a zejména potřebám Madagaskarské republiky, pokud jde o boj proti nezákonnému rybolovu.

V případě, že roční úlovek druhů, které jsou uvedeny v protokolu, překročí referenční množství 15 750 tun, zvýší se částka ročního finančního příspěvku o 55 EUR v průběhu prvních dvou let platnosti protokolu a o 50 EUR v průběhu posledních dvou let jeho platnosti, a to za každou dodatečnou tunu úlovku.

Částka, již Evropská unie ročně vyplatí za přístup do rybolovné oblasti Madagaskaru, však nepřekročí částku odpovídající dvojnásobku referenčního množství na příslušný rok. Pokud úlovek plavidel Evropské unie v rybolovné oblasti Madagaskaru více než dvojnásobně překročí celkové ročního množství, dlužná částka odpovídající množství, o něž byla tato hodnota překročena, se vyplatí v následujícím roce.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou v odvětví rybolovu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

6.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Emilian Pavel


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tim Aker

Právní upozornění - Ochrana soukromí