Procedure : 2014/0319(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0196/2015

Indgivne tekster :

A8-0196/2015

Forhandlinger :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Afstemninger :

PV 09/09/2015 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0302

HENSTILLING     ***
PDF 168kWORD 81k
19.6.2015
PE 544.100v02-00 A8-0196/2015

om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Madagaskar og Det Europæiske Fællesskab

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Ricardo Serrão Santos

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Madagaskar og Det Europæiske Fællesskab

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

       der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15225/2014),

–       der henviser til protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og de finansielle bidrag, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Madagaskar og Det Europæiske Fællesskab (15226/2014),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0002/2015),

–       der henviser til artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, artikel 99, stk. 2, og artikel 108, stk. 7, i forretningsordenen,

–       der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget (A8-0196/2015),

1.      godkender indgåelsen af protokollen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Madagaskars regering og parlament.


KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Madagaskar er en østat i Det Indiske Ocean, beliggende ud for Afrikas sydøstlige kyst. Staten omfatter øen Madagaskar (den fjerdestørste ø i verden) og forskellige mindre øer. Madagaskars geologiske historie er årsag til, at østaten har en uhyre rig og værdifuld biologisk mangfoldighed med 90 % terrestriske endemiske arter.

Madagaskars økonomi er hovedsagelig baseret på landbrug, husdyrbrug og fiskeri. Fiskeriressourcerne udnyttes til lokalt forbrug og er genstand for internationale aftaler, som denne fiskeripartnerskabsaftale er et led i.

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Madagaskar er baseret på de bestemmelser, der er fastsat for forvaltningsmandatet for Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean, og andre internationalt anerkendte bestemmelser.

Den foreslåede fiskeripartnerskabsaftale omfatter fiskerimuligheder for 97 fiskerfartøjer – herunder 40 notfartøjer og 54 langlinefartøjer af forskellig størrelse. Der forudses en fangst på 15 750 ton fisk i farvandene i Republikken Madagaskars eksklusive økonomiske zone. Som modydelse for udnyttelsen af dette fiskeriområde skal Den Europæiske Union årligt betale omkring 700 000 EUR til Republikken Madagaskars fiskerisektor samt en yderligere generel modydelse på omkring 866 250 EUR for hvert af de første to år af aftalens gyldighedsperiode og 787 500 EUR de sidste to år af dens gyldighedsperiode. I aftalen fastsættes en samlet modydelse på 6 107 500 EUR fra Den Europæiske Union til Republikken Madagaskar over de fire år, denne fiskeripartnerskabsaftale er gyldig.

Rederne bag de involverede fartøjer skal betale et bidrag til Madagaskars fiskeriobservatørprogram samt afgifter i forhold til fangsten. Bidraget til observatørprogrammet er på 20 EUR pr. dag, hvor observatøren er om bord.

Partnerskabsaftalen fastsætter påmønstring af sømænd fra Republikken Madagaskar eller andre AVS-lande. Aftalen giver imidlertid mulighed for, at rederne alternativt kan betale en afgift på 20 EUR pr. dag pr. sømand, der ikke er påmønstret.

Dette forslag er i både Den Europæiske Unions, Republikken Madagaskars regerings og redernes interesse, og det bygger på forskellige arbejdsmøder mellem de involverede parter og på den viden, der er opnået i forskellige undersøgelser bestilt af Den Europæiske Union.

Muligheder for generel forbedring af protokoller om samarbejde på fiskeriområdet

Formelt set er denne fiskeripartnerskabsaftale en god aftale. Den præciserer målarterne og de forventede fangstværdier, fastsætter de beløb, der skal investeres, og det generelle forventede afkast heraf, ligesom den omhandler det observatørprogram, som bør ledsage fiskeriaktiviteterne, samt de udsatte og beskyttede arter og fastsætter de generelle linjer, som skal fremme en detaljeret videnskabelig overvågning, herunder muligheden for at gennemføre forsøgsfiskeriaktiviteter.

Til trods for at der er planlagt overvågning i form af et observatørprogram, hvilket er positivt, omfatter programmet kun 10 % af EU-fiskerflåden. Det er en meget lille andel, og det synes derfor vigtigt, at der gøres noget for at øge dækningen.

Hvad angår mulighederne for forbedring, overvejes det, at der i tillæg 2 fastsættes metoder og teknologier til beskyttelse af de udsatte arter, navnlig havskildpadder, hvaler og vandfugle. Den ånd, som gælder for EU-fiskernes aktiviteter i de europæiske farvande, og som navnlig kommer til udtryk i forordningen om den fælles fiskeripolitik og havstrategirammedirektivet, bør ligeledes være at finde i fiskeriaftalerne med tredjelande.

I samme tillæg nævnes forekomsten af hajfiskeri, og at der vil blive lukket for dette fiskeri, hvis kvoten på 250 ton hajer overskrides. Denne henvisning til hajfiskeri bør konkretiseres.

I tropefiskeriet anvendes der i øjeblikket, på ukontrolleret vis, hundredvis af fiskekoncentrationsanordninger pr. fiskerfartøj. Selv om disse anordninger ikke har indflydelse på den samlede fiskefangst og muliggør hurtigere fangst af bæredygtige fangstkvoter, giver de også mulighed for en differentieret fangst af forskellige aldersgrupper af tunfiskebestanden, ligesom de påvirker fiskeressourcernes migrationsruter på en måde, som endnu ikke er helt kendt.

Flere af denne aftales operationelle aktioner og foranstaltninger til tilpasningsdygtig forvaltning er baseret på Den Blandede Komités afgørelser, jf. bilag II. I protokollen fastlægges der ikke bestemmelser for Den Blandede Komités sammensætning eller mandat eller for, hvor ofte den skal træde sammen, ligesom retsgrundlaget herfor heller ikke angives.

Et af de punkter, der kritiseres mest i EU's fiskeripartnerskabsaftaler, er overvågningen og vurderingen af fordelene ved den specifikke investering i sektoren. For at imødegå dette bør fiskeripartnerskabsaftaler udtrykkeligt angive kvantificerbare mål og indikatorer, som skal vurderes ved udløbet af aftalens gyldighedsperiode. Målsætninger såsom større autonomi for partnerlandene på fiskeriområdet (f.eks. et øget antal lokale fiskere), bidrag til bekæmpelsen af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og gennemførelse af sporingsprogrammer (f.eks. FOS eller AIS) er spørgsmål, der bør behandles mere indgående i fiskeripartnerskabsaftalerne.

Konklusioner

Selv om der er plads til forbedringer i fremtidige fiskeripartnerskaber, mener ordføreren, at nærværende forslag bør godkendes. For så vidt angår Europa-Parlamentets overvågning af denne protokol, foreslås det, at:

1.  Kommissionen sender Parlamentet de relevante oplysninger vedrørende fælles videnskabelige møder, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 7, og ændringer i fiskeribetingelserne, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 8, andre møder i Den Blandede Komité, navnlig de respektive protokoller og konklusioner, samt årsberetningen om den faktiske gennemførelse af det flerårige sektorstøtteprogram, jf. aftalens artikel 6, og andre dokumenter, der anses for at være relevante;

2.  repræsentanter for Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg, hvis det skønnes relevant, kan deltage som observatører i Den Blandede Komités møder med henblik på at overvåge aftalen;

3.  Kommissionen - i protokollens sidste gyldighedsår og inden indledningen af forhandlinger om dens fornyelse - forelægger Parlamentet og Rådet en rapport om efterfølgende evaluering af dens gennemførelse, som skal indeholde en analyse af niveauet for udnyttelse af fiskerimulighederne, en cost-benefit-analyse af protokollen samt en rapport om eventuelle begrænsninger af fiskeriaktiviteterne;

4.  Kommissionen kontrollerer, at protokollen - herunder fordelingen af de gevinster, der genereres af de europæiske redere - er retfærdig.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (2.6.2015)

til Fiskeriudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Madagaskar

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Ordfører for udtalelse: Louis Michel

KORT BEGRUNDELSE

Denne aftale og protokollen til den skal være i overensstemmelse med den nye forordning om den fælles fiskeripolitik, som lægger vægt på fiskeriets bæredygtighed og på god forvaltning, og som anerkender vigtigheden af politisk sammenhæng mellem den fælles fiskeripolitik og EU's målsætninger inden for udviklingssamarbejde.

Partnerskabet inden for aftalens rammer skal fremme en ansvarlig udnyttelse af Madagaskars fiskeressourcer. Det giver mulighed for at styrke den økonomiske vækst, forbedre menneskeretssituationen og vilkårene for arbejdstagerne, især kvinder, og for at udrydde ulovligt børnearbejde på dette område.

EU skal tilskynde sine fartøjer til at hyre lokale fiskere og til at lande deres fangster i Madagaskar til videre forarbejdning. Fartøjerne skal respektere forpligtelsen til at indgive årlige fangstopgørelser i overensstemmelse med reglerne for god forvaltning og gennemsigtighed. En blandet EU-Madagaskar-komité for fiskeri skal undersøge indvirkningen af dette partnerskab.

Ordføreren ser med tilfredshed, at der årligt vil blive tildelt et beløb på 700 000 EUR til støtte for fiskeressource- og fiskeripolitikken. Dette beløb skal anvendes til støtte af videnskabelige forskningsprojekter og kontrol- og overvågningsprojekter til bekæmpelse af ulovligt fiskeri, til støtte af bæredygtig forvaltning af fiskebestanden og til fremme af småfiskeriet, som er nødvendigt for fødevaresikkerheden. Madagaskar skal forstærke sin indsats for gennemsigtighed i forvaltningen af den finansielle modydelse.

Ordføreren ser i denne aftale en mulighed for, at EU kan tilskynde landet til at yde en indsats for at bringe sig i overensstemmelse med Cotonouaftalen, navnlig artikel 9 vedrørende menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstat og god forvaltning af offentlige anliggender.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Madagaskar, godkendes.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

1.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong


UDTALELSE fra Budgetudvalget (7.5.2015)

til Fiskeriudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Madagaskar og Det Europæiske Fællesskab.

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Ordfører: Jean-Paul Denanot

KORT BEGRUNDELSE

På grundlag af det mandat, Europa-Kommissionen har fået af Rådet, har Europa-Kommissionen indledt forhandlinger med Republikken Madagaskar med henblik på at forny protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Madagaskar.

Disse forhandlinger mundede ud i, at parterne paraferede et udkast til en ny protokol den 19. juni 2014. Den nye protokol dækker en periode på 4 år regnet fra datoen for den midlertidige anvendelse, det vil sige fra datoen for dens undertegnelse, dog tidligst fra den 1. januar 2015.

Hovedformålet med protokollen til aftalen er at skabe fiskerimuligheder for EU-fartøjerne i Republikken Madagaskars farvande i overensstemmelse med de forvaltningsforanstaltninger, der er vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Det Indiske Ocean (i det følgende benævnt "IOTC") og, hvor det er relevant, inden for grænserne af det disponible overskud.

Det overordnede formål er at styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Madagaskar med henblik på at skabe en partnerskabsramme for udvikling af en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Madagaskars fiskerizone i begge parters interesse.

VIRKNINGER FOR BUDGETTET: den samlede finansieringsramme for denne protokol beløber sig til 6 602 mio. EUR fra 2015 til 2018, hvilket omfatter administrative omkostninger og menneskelige ressourcer.

Den årlige finansielle modydelse:

1 566 250 EUR for hvert af de første to år

1 487 500 EUR for hvert af de efterfølgende to år

på grundlag af:

• en referencetonnage på 15 750 ton i forbindelse med adgang til et årligt beløb på 866 250 EUR for hvert af de første to år af protokollen og 787 500 EUR for hvert af de følgende to år

• støtte til udviklingen af Madagaskars fiskerisektorpolitik til et beløb på 700 000 EUR årligt. En sådan støtte skal tilstræbe opfyldelse af den nationale fiskeripolitiks mål og navnlig Republikken Madagaskars behov i bekæmpelsen af ulovligt fiskeri.

Hvis den årlige fangstmængde af de arter, der omhandles i protokollen, overstiger referencetonnagen på 15 750 ton, øges den årlige finansielle modydelse med 55 EUR i de første to år af protokollen og med 50 EUR i de sidste to år for hvert yderligere ton, der er fanget.

Det samlede årlige beløb, som Den Europæiske Union skal betale for at få adgang til Madagaskars fiskerizone, kan dog ikke overstige det dobbelte af tonnagereferencebeløbet for det pågældende år. Hvis Den Europæiske Unions fartøjers fangster i Madagaskars fiskerizone overstiger en mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, betales det skyldige beløb for mængden derudover det følgende år.

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Madagaskar og Det Europæiske Fællesskab, godkendes.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

6.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Emilian Pavel


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tim Aker

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik