Menetlus : 2014/0319(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0196/2015

Esitatud tekstid :

A8-0196/2015

Arutelud :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hääletused :

PV 09/09/2015 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0302

SOOVITUS     ***
PDF 159kWORD 80k
19.6.2015
PE 544.100v02-00 A8-0196/2015

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Ricardo Serrão Santos

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 ARENGUKOMISJONI ARVAMUS
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15225/2014),

–       võttes arvesse protokolli eelnõu, millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (15226/2014),

–       võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 43, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ning artikli 218 lõikele 7 (C8–0002/2015),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–       võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust ning arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A8-0196/2015),

1.      annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Madagaskari Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


LÜHISELGITUS

Taust

Madagaskar on saareriik, mis asub India ookeanis Aafrika kagurannikul. Riik hõlmab Madagaskari saart (suuruselt neljas saar maailmas) ning arvukalt väiksemaid saari. Geoloogilise ajaloo tõttu on Madagaskar väga erilise elurikkusega paik, kus 90 % liikidest on endeemilised.

Madagaskari majandus tugineb põhiliselt põllumajandusele, loomakasvatusele ja kalandusele. Kalavarusid kasutatakse kohalikuks tarbimiseks, samuti on sõlmitud rahvusvahelisi kalapüügilepinguid, mille hulka kuulub ka käesolev kalandussektori partnerlusleping.

Euroopa Liidu ja Madagaskari Vabariigi partnerluslepingu aluseks on India Ookeani Tuunikomisjoni haldamisvolituste alusel kehtestatud eeskirjad ning muud rahvusvahelised eeskirjad.

Kõnealuse kalandussektori partnerluslepinguga sätestatakse püügivõimalused 94 eri suurusega laevale, millest 40 on seinerid ja 54 õngejadalaevad. Leping annab õiguse püüda Madagaskari Vabariigi majandusvööndi vetes 15 750 tonni kala. Vastutasuks selle kalapüügipiirkonna kasutamise eest rahastab Euroopa Liit Madagaskari kalandussektorit ligi 700 000 euroga aastas ning lisaks sellele maksab üldist tasu lepingu kahel esimesel aastal umbes 866 250 eurot ja kahel viimasel aastal 787 500 eurot. Kokku maksab Euroopa Liit Madagaskari Vabariigile partnerluslepingu nelja-aastase kehtivusaja jooksul 6 107 500 eurot.

Asjaomased laevaomanikud toetavad rahaliselt Madagaskari kalandusvaldkonna vaatlusprogrammi ja maksavad makse vastavalt püügi suurusele. Vaatlusprogrammi maks on 20 eurot päevas pardal viibiva vaatleja kohta.

Partnerluslepinguga nähakse ette Madagaskari või AKV riikide meremeeste palkamine. Lepingu kohaselt võib laevaomanik ka teha kindlasummalise makse 20 eurot pardale võetud meremehe kohta.

See ettepanek tuleneb Euroopa Liidu, Madagaskari Vabariigi valitsuse ja laevaomanike huvidest; selleni jõuti mitmete töökoosolekute tulemusena asjaomaste osapoolte vahel ning teabe alusel, mis esitati Euroopa Liidu taotlusel arvukates analüüsidokumentides.

Üldised võimalused kalanduskoostöö protokolle paremaks muuta

Tehniliselt võttes on tegemist kalandussektori jaoks hea lepinguga. Selles on nimetatud püütavad liigid ja kala eeldatav väärtus, samuti investeeritavad summad ning hinnanguline üldine tasuvus. Esitatud on ka vaatlusprogramm, mis peab tegevusega kaasnema, ning on loetletud ohualtid ja kaitsealused liigid. Lepingus on sätestatud üldraamistik üksikasjalike teadusuuringute edendamiseks, sealhulgas eksperimentaalpüügi võimalused.

Kuigi võib rõõmustada selle üle, et vaatlusprogrammiga on tagatud järelevalve, hõlmab see vaid 10 % Euroopa laevastikust. See on liiga väike arv ja tuleb teha suuremaid jõupingutusi selle määra suurendamiseks.

Olukorra parandamiseks tuleks 2. lisas määratleda meetodid ja tehnoloogiad ohualdiste liikide kaitsmiseks, pöörates erilist tähelepanu merikilpkonnadele, vaalalistele ja merelindudele. Kolmandate riikidega sõlmitud kalanduslepingutes tuleb järgida sama vaimu, millest Euroopa kalurid juhinduvad Euroopa meredel, eelkõige tuleb juhinduda ühise kalanduspoliitika määrusest ja merestrateegia raamdirektiivist.

Samas lisas on nimetatud haipüüki, mis tuleb peatada, kui on ületatud 250 tonni kvoot. Seda viidet haipüügile tuleks täpsustada.

Praegu kasutatakse troopilistes püügipiirkondades täiesti kontrollimatult sadu peibutuspüügivahendeid laeva kohta. Ehkki need vahendid ei mõjuta kogupüüki ja võimaldavad olemasolevate jätkusuutlike kvootide ulatuses kiiremini püüda, võimaldavad need samas ka diferentseerida tuunipüüki vanuserühmade kaupa ning mõjutavad kalade rändeteid seni mõistetamatul viisil.

Mitmed käesoleva lepingu operatiivmeetmed ja selle kohandatud juhtimismeetmed põhinevad ühiskomitee otsustel, nagu on sätestatud 2. lisas. Protokollis ei räägita aga ühiskomitee koosseisust, selle mandaadist, koosolekute sagedusest ega rakendusaktidest.

Tõsiseim kriitika Euroopa Liidu kalandusalaste partnerluslepingute kohta puudutab sellesse sektorisse tehtavate konkreetsete investeeringute järelevalvet ja neist saadava kasu hindamist. Et seda olukorda muuta, peaksid kalandusalased partnerluslepingud sisaldama sõnaselgeid ja mõõdetavaid eesmärke ning näitajaid, millega nende saavutamist hinnata. Partnerluslepingutes peaks olema tähtsamal kohal niisugused eesmärgid nagu partnerriikide autonoomia suurendamine kalandussektoris (näiteks kohalike kalurite arvu suurendamine), ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastase võitluse toetamine ning vaatlusprogrammide rakendamine (näiteks VMS või ISA).

Järeldused

Ehkki tulevaste kalandussektori partnerluslepingute osas on arenguruumi, leiab raportöör, et käesolev ettepanek tuleks heaks kiita. Mis puudutab Euroopa Parlamendi järelevalvet protokolli üle, tehakse ettepanek, et komisjon:

1.  esitaks Euroopa Parlamendile asjakohast teavet partnerluslepingu artiklis 7 sätestatud ühiste teaduskoosolekute kohta, artiklis 8 sätestatud püügitingimuste muutmise kohta ning ühiskomitee muude koosolekute kohta (sh nende protokollid ja järeldused), samuti esitaks iga-aastase aruande lepingu artiklis 6 ette nähtud mitmeaastase valdkondliku toetusprogrammi rakendamise kohta ning muud oluliseks peetavad dokumendid;

2.  võimaldaks Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni esindajatel osaleda vaatlejatena käesoleva lepingu ühiskomitee koosolekutel, kui seda peetakse vajalikuks;

3.  esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule protokolli viimasel kohaldamisaastal ja enne läbirääkimiste alustamist selle uuendamiseks protokolli täitmise järelhindamise aruande, sealhulgas kalapüügivõimaluste kasutamise taseme analüüsi, protokolli kulude-tulude analüüsi ning aruande võimalike kalapüügitegevuse piirangute kohta;

4.  kontrolliks, kas protokoll on õiglane ning kas Euroopa laevaomanike toodetud kasum jaotatakse õiglaselt.


ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (2.6.2015)

kalanduskomisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Arvamuse koostaja: Louis Michel

LÜHISELGITUS

Käesolev leping ja selle protokoll peavad olema kooskõlas uue ühise kalanduspoliitika määrusega, millega asetatakse rõhk säästvale kalandusele ja heale juhtimistavale, seejuures peetakse silmas ühise kalanduspoliitika ja ELi arengukoostöö eesmärkide vahelise kooskõla olulisust.

Käesoleva lepinguga sisse seatud partnerlus peab edendama Madagaskari kalavarude vastutustundlikku kasutust. See pakub võimalust edendada majanduskasvu, parandada inimõiguste ja töötajate, eelkõige naiste olukorda ning kaotada laste ebaseaduslik töö selles valdkonnas.

EL peaks oma laevadel soovitama võtta tööle kohalikke kalureid ning lossida saak töötlemiseks Madagaskaril. Nimetatud laevad peavad täitma iga-aastaseid aruandekohustusi vastavalt hea juhtimistava ja läbipaistvuse eeskirjadele. Partnerluse mõju peaks hindama ELi ja Madagaskari ühine kalanduskomisjon.

Arvamuse koostaja tunneb heameelt selle üle, et igal aastal eraldatakse 700 000 euro suurune summa, mille eesmärk on toetada kalavarude ja kalanduse valdkondlikku poliitikat. Kõnealust summat tuleks kasutada teadusprojektide ning kontrolli ja järelevalvega seotud projektide elluviimiseks, et võidelda ebaseadusliku kalapüügi vastu ning soodustada kalavarude säästvat majandamist ja toiduga kindlustatuse seisukohast hädavajalikku väikesemahulist kalapüüki. Madagaskar peaks tegema suuremaid pingutusi, et tagada rahalise hüvitise haldamise läbipaistvus.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et leping pakub ELile võimalust ergutada Madagaskarit pingutama, et täita Cotonou lepingu tingimusi, eelkõige selle artiklit 9 inimõiguste, demokraatia põhimõtete, õigusriigi ja hea valitsemistava kohta.

******

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil anda soovitus kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

1.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (7.5.2015)

kalanduskomisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Arvamuse koostaja: Jean-Paul Denanot

LÜHISELGITUS

Vastavalt nõukogu antud volitustele alustas Euroopa Komisjon Madagaskariga läbirääkimisi Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel sõlmitud kalandussektori partnerluslepingu protokolli uuendamise üle.

Läbirääkimiste tulemusena parafeerisid läbirääkijad 19. juunil 2014 uue protokolli. Uus protokoll hõlmab nelja-aastast ajavahemikku, mis algab protokolli ajutise kohaldamise, st selle allkirjastamise kuupäevast, kuid mitte enne 1. jaanuari 2015.

Lepingu protokolli peamine eesmärk on sätestada Euroopa Liidu laevade kalapüügivõimalused Madagaskari Vabariigi kalapüügipiirkonnas, järgides piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni, st India Ookeani Tuunikomisjoni haldusmeetmeid ning, kui see on asjakohane, kalavarude kasutamata ülejäägi piires.

Üldine eesmärk on tihendada koostööd Euroopa Liidu ja Madagaskari vahel, et luua mõlema lepinguosalise huvides partnerlusraamistik säästva kalanduspoliitika ja kalavarude vastutustundliku kasutamise arenguks Madagaskari kalapüügipiirkonnas.

MÕJU EELARVELE: Kõnealuse protokolli rahastamispaketi raames on aastateks 2015–2018 ette nähtud 6 602 miljonit eurot, sh administratiivsed halduskulud ja inimressurssidega seonduvad kulud.

Iga-aastased eraldised:

Esimese kahe aasta jooksul on ette nähtud 1 566 250 eurot aastas.

Järgmise kahe aasta jooksul on ette nähtud 1 487 500 eurot aastas.

Selle aluseks on:

• 866 250 euro suurune summa aastas protokolli kahel esimesel aastal ja 787 500 euro suurune summa aastas kahel järgmisel aastal juurdepääsuks 15 750 tonni suurusele viitetonnaažile;

• 700 000 euro suurune iga-aastane eritoetus Madagaskari kalandussektori poliitika arendamiseks. Toetus vastab riikliku kalanduspoliitika eesmärkidele ja eelkõige Madagaskari Vabariigi vajadustele võitluses ebaseadusliku kalapüügi vastu.

Kui aga protokolliga hõlmatud kalaliigi aastane püük ületab 15 750 tonni, suurendatakse iga-aastast toetust protokolli esimesel kahel aastal 55 eurot iga lisatonni eest ning protokolli viimasel kahel aastal 50 eurot iga lisatonni eest.

Euroopa Liidu poolt Madagaskari kalapüügipiirkonnale juurdepääsu eest makstav aastane summa ei tohi ületada asjaomase aasta viitetonnaaži rohkem kui kaks korda. Kui Euroopa Liidu aluste poolt Madagaskari kalapüügipiirkonnas püütud saak ületab aastast viitetonnaaži rohkem kui kaks korda, makstakse seda ületava koguse eest võlgnetav summa välja järgmisel aastal.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil anda parlamendile soovitus kiita heaks nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Emilian Pavel


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Tim Aker

Õigusteave - Privaatsuspoliitika