Menettely : 2014/0319(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0196/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0196/2015

Keskustelut :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Äänestykset :

PV 09/09/2015 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0302

SUOSITUS     ***
PDF 172kWORD 91k
19.6.2015
PE 544.100v02-00 A8-0196/2015

esityksestä neuvoston päätökseksi Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Ricardo Serrão Santos

PR_NLE-AP_Agreement

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15225/2014),

–       ottaa huomioon luonnoksen pöytäkirjaksi Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja rahoitustuen vahvistamisesta (15226/2014),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8–0002/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen sekä kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8-0196/2015),

1.      antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Madagaskarin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Tausta

Madagaskar on Afrikan kaakkoisrannikon edustalla sijaitseva saarivaltio Intian valtameressä. Valtioon kuuluvat Madagaskarin saari (maailman neljänneksi suurin saari) ja lukuisia pieniä saaria. Madagaskarista on geologisen historiansa vuoksi tullut erittäin merkittävä biologisen monimuotoisuuden säilyttäjä, jonka maaeläinlajeista 90 prosenttia on kotoperäisiä.

Madagaskarin talous perustuu pääasiassa maatalouteen, karjanhoitoon ja kalastukseen. Kalavaroja hyödynnetään paikalliseen kulutukseen, ja ne ovat perustana kansainvälisille sopimuksille, joihin tämä kalastuskumppanuussopimus kuuluu.

Euroopan unionin ja Madagaskarin tasavallan välinen kumppanuussopimus perustuu Intian valtameren tonnikalatoimikunnan hallinnointivaltuuksien mukaisesti vahvistettuihin sääntöihin ja muihin kansainvälisesti sovittuihin määräyksiin.

Ehdotettu kalastuskumppanuussopimus sisältää kalastusmahdollisuudet 94 erikokoiselle alukselle, joista 40 on nuotta-aluksia ja 54 pitkäsiima-aluksia. Sopimuksen mukaan Madagaskarin tasavallan talousvyöhykkeeltä voidaan pyytää 15 750 tonnia kalaa. Taloudellisena korvauksena tämän kalastusalueen käytöstä Euroopan unioni rahoittaa Madagaskarin tasavallan kalastusalaa noin 700 000 eurolla vuodessa ja maksaa lisäksi yleiskorvauksena noin 866 250 euroa sopimuksen kahden ensimmäisen ja 787 500 euroa kahden viimeisen voimassaolovuoden aikana. Sopimuksen mukaan Euroopan unionin taloudellinen korvaus Madagaskarin tasavallalle on yhteensä 6 107 500 euroa tämän kalastuskumppanussopimuksen nelivuotisen voimassaolon aikana.

Alusten omistajien on suoritettava maksut Madagaskarin kalastuksentarkkailuohjelmaan osallistumisesta sekä saadusta kalasaaliista. Tarkkailuohjelman osallistumismaksu on 20 euroa päivässä aluksella olevaa tarkkailijaa kohti.

Kumppanuussopimuksessa määrätään Madagaskarin tasavallan tai AKT-maiden merimiesten palvelukseen ottamisesta. Sopimus kuitenkin mahdollistaa vaihtoehtoisesti sen, että alusten omistajat maksavat kertakorvauksena 20 euroa aluksella olevaa merimiestä kohti.

Tämä ehdotus perustuu Euroopan unionin, Madagaskarin hallituksen ja alusten omistajien intresseihin, ja sen taustalla ovat asianosaisten kumppaneiden väliset monet työkokoukset ja Euroopan unionin pyynnöstä laadituista lukuisista analyysiasiakirjoista peräisin olevat tiedot.

Kalastusalan yhteistyötä koskevien pöytäkirjojen yleiset parannusmahdollisuudet

Muodollisesti tämä on hyvä kalastusalan kumppanuussopimus. Siinä määritellään kohdelajit, kalan odotettavissa oleva arvo, investointien määrät ja odotettu yleinen tuotto. Siinä viitataan tarkkailuohjelmaan, jonka on liityttävä kalastustoimintaan, sekä mainitaan haavoittuvat ja rauhoitetut lajit. Sopimuksessa määritellään yleiset suuntaviivat, joilla on edistettävä yksityiskohtaista tieteellistä seurantaa, mukaan luettuna mahdollisuus harjoittaa koekalastusta.

Siitä huolimatta, että suunnitelmiin kuuluu tarkkailuohjelman avulla toteutettava seuranta, mikä on myönteistä, ohjelma kattaa vain 10 prosenttia unionin kalastuslaivastosta. Määrä on vähäinen, minkä vuoksi on tärkeää toteuttaa toimia kattavuuden parantamiseksi.

Mahdollisena parannuksena voitaisiin pitää sitä, että liitteessä 2 määritellään menetelmät ja tekniikat haavoittuvien lajien pelastamiseksi kiinnittämällä erityistä huomiota merikilpikonniin, valaisiin ja merilintuihin. Euroopan merialueilla työskentelevien kalastajien toimille ominaisen hengen, jossa korostuvat erityisesti yhteistä kalastuspolitiikkaa koskeva asetus ja meristrategiadirektiivi, on oltava läsnä kolmansien maiden kanssa tehtävissä kalastussopimuksissa.

Samassa liitteessä mainitaan hainkalastus, joka on keskeytettävä, jos näitä eläimiä koskeva 250 tonnin kiintiö ylittyy. Hainkalastusta koskevaa kyseistä mainintaa on selkeytettävä.

Tällä hetkellä trooppisten alueiden kalastuksessa käytetään valvomattomasti satoja pyyntivälineitä alusta kohti. Vaikka ne eivät vaikuta kalasaaliiden kokonaismäärään ja ne mahdollistavat entistä nopeamman kestävään käyttöön pohjautuvien kiintiöiden täyttymisen, kyseisten välineiden avulla on mahdollista pyytää kohdennetusti eri-ikäisiä tonnikalakantoja ja ne vaikuttavat kalakantojen muuttoreitteihin tavalla, jota ei vielä täysin ymmärretä.

Tämän sopimuksen erilaiset operatiiviset toimet ja mukautuva hoito perustuvat sekakomitean päätöksiin liitteen 2 mukaisesti. Pöytäkirjassa ei kuitenkaan ole mainittu sekakomitean kokoonpanoa, sen valtuuksia eikä sitä, kuinka usein se kokoontuu, tai vaihtoehtoisesti täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä.

Yksi suurimmista Euroopan unionin kalastuskumppanuussopimusten arvostelun aiheista liittyy alaan tehtyjen investointien hyötyjen valvontaan ja arviointiin. Tämän muuttamiseksi olisi kalastuskumppanussopimuksiin sisällytettävä yksiselitteinen ja määrällisesti mitattavissa oleva maininta tavoitteista ja indikaattoreista, joita arvioidaan sopimusten päättyessä. Sellaiset tavoitteet kuin kumppanimaiden autonomian lisääminen kalastusalalla (esimerkiksi paikallisten kalastajien määrän kasvattaminen), osallistuminen laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaan, seurantaohjelmien täytäntöönpano (esimerkiksi VMS tai AIS), ovat asioita, jotka olisi entistä paremmin sisällytettävä kumppanuussopimuksiin.

Päätelmät

Siitä huolimatta, että tulevia kalastuskumppanuuksia on mahdollista parantaa, esittelijä katsoo, että tämä ehdotus on hyväksyttävä. Tätä pöytäkirjaa koskevina jatkotoimina Euroopan parlamentti ehdottaa, että

1.      komissio välittää parlamentille olennaiset tiedot kumppanuussopimuksen 7 artiklan mukaisista yhteisistä tieteellisistä kokouksista ja kumppanuussopimuksen 8 artiklan mukaisten kalastusehtojen muutoksista, sekakomitean muista kokouksista ja erityisesti pöytäkirjoista ja päätelmistä sekä sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen tukiohjelman tehokasta täytäntöönpanoa koskevasta vuosikertomuksesta ja muista tärkeistä asiakirjoista

2.      Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnan edustajat voivat tarvittaessa osallistua tarkkailijoina tämän sopimuksen seurantaa koskeviin sekakomitean kokouksiin

3.      komissio laatii Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uudistamista koskevien neuvottelujen aloittamista pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskevan jälkiarviointikertomuksen, joka sisältää analyysin kalastusmahdollisuuksien käyttöasteesta ja pöytäkirjan kustannus-hyötysuhdetta koskevan arvion, sekä kertomuksen kalastustoimintaa koskevista mahdollisista rajoituksista

4.      komissio tarkistaa, että pöytäkirja on oikeudenmukainen myös eurooppalaisten kalastusalusten omistajien voitonjaon osalta.

2.6.2015

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Valmistelija: Louis Michel

LYHYET PERUSTELUT

Tämän sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan on noudatettava yhteisestä kalastuspolitiikasta (YKP) annettua uutta asetusta, jossa korostetaan kestävää kalataloutta ja hyvää hallintotapaa. Siinä tunnustetaan YKP:n toimintapolitiikan ja EU:n kehitysyhteistyötavoitteiden välisen johdonmukaisuuden merkitys.

Tähän sopimukseen liittyvän kumppanuuden on edistettävä Madagaskarin kalavarojen vastuullista hyödyntämistä. Tämä tarjoaa tilaisuuden vauhdittaa talouskasvua, parantaa ihmisoikeustilannetta ja työntekijöiden, erityisesti naisten, oloja ja tehdä loppu lasten laittomasta työnteosta kyseisellä alalla.

Unionin olisi kannustettava aluksiaan ottamaan työhön paikallisia kalastajia ja purkamaan saaliinsa Madagaskarilla jalostusta varten. Näiden alusten on noudatettava vuotuisia raportointivelvollisuuksia hyvää hallintoa ja avoimuutta koskevien sääntöjen mukaisesti. EU:n ja Madagaskarin välisen kalastusta käsittelevän sekakomitean olisi tarkasteltava tämän kumppanuuden vaikutusta.

Valmistelija pitää ilahduttavana 700 000 euron suuruisen summan myöntämistä vuosittain kalavarojen ja kalastuksen alakohtaisen politiikan tukemiseen. Tätä määrää olisi hyödynnettävä tieteellisten tutkimushankkeiden, laittoman kalastuksen valvonnan, kalakantojen kestävän hallinnon tukemista ja elintarviketurvan kannalta välttämättömän pienimuotoisen kalastuksen edistämistä koskevien hankkeiden tukemiseksi. Madagaskarin on moninkertaistettava ponnistelunsa, jotta se kykenee osoittamaan noudattavansa avoimuutta taloudellisen korvauksen hallinnoinnissa.

Valmistelija näkee tässä sopimuksessa EU:lle tarjoutuvan tilaisuuden kannustaa maata ponnistelemaan, jotta se noudattaisi Cotonoun sopimusta ja erityisesti sen ihmisoikeuksia, demokraattisia periaatteita, oikeusvaltiota ja julkisten asioiden hyvää hallintoa koskevaa 9 artiklaa.

******

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

1.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong

7.5.2015

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Valmistelija: Jean-Paul Denanot

LYHYET PERUSTELUT

Neuvoston antaman valtuutuksen mukaisesti Euroopan komissio on aloittanut neuvottelut Madagaskarin kanssa Euroopan yhteisön ja Madagaskarin väliseen kalastuskumppanuussopimukseen liittyvän pöytäkirjan uusimiseksi.

Neuvottelujen päätteeksi neuvottelijat parafoivat uuden pöytäkirjan luonnoksen 19. kesäkuuta 2014. Uusi pöytäkirja on voimassa neljä vuotta väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli allekirjoittamispäivästä ja aikaisintaan 1. päivästä tammikuuta 2015.

Sopimuspöytäkirjan tärkein tavoite on tarjota Euroopan unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Madagaskarin tasavallan kalastusalueella noudattaen toimivaltaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön eli Intian valtameren tonnikalakomission (IOTC) hyväksymiä hoitotoimenpiteitä ja, tapauksen mukaan, käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa.

Yleisenä tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Euroopan unionin ja Madagaskarin välillä tavoitteena luoda kumppanuuspuitteet kestävän kalastuksen politiikan kehittämiselle ja Madagaskarin kalastusalueen kalavarojen vastuuntuntoiselle hyödyntämiselle kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti.

TALOUSARVIOVAIKUTUKSET: Pöytäkirjalle on myönnetty 6 602 000 euron kokonaismäärärahat vuosiksi 2015–2018, johon sisältyvät hallinnolliset kustannukset ja henkilöresurssit.

Vuosittainen taloudellinen korvaus:

1 566 250 euroa vuodessa kahden ensimmäisen vuoden aikana

1 487 500 kahden seuraavan vuoden aikana

Perustuu seuraaviin:

•kalastusalueelle pääsyyn liittyvä 15 750 tonnin viitesaalismäärä, josta maksetaan 866 250 euroa vuodessa pöytäkirjan kahden ensimmäisen soveltamisvuoden aikana ja 787 500 euroa vuodessa kahden seuraavan vuoden aikana;

•700 000 euron vuotuinen tuki Madagaskarin alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen. Tämä tuki on kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukainen ja vastaa erityisesti laittoman kalastuksen torjuntaa koskeviin Madagaskarin tasavallan tarpeisiin.

Jos pöytäkirjassa mainittu vuotuinen saalismäärä ylittää 15 750 tonnin viitesaalismäärän, vuosittaista taloudellista korvausta korotetaan jokaisen ylimenevän tonnin osalta 55 euroa pöytäkirjan kahden ensimmäisen soveltamisvuoden ajalta ja 50 euroa kahden seuraavan vuoden ajalta.

Euroopan unionin maksama vuosittainen rahasumma Madagaskarin kalastusalueelle pääsystä voi kuitenkin nousta korkeintaan kaksi kertaa suuremmaksi kuin kyseisen vuoden vetoisuuden viitetaso. Jos Euroopan unionin alusten pyytämät määrät Madagaskarin kalastusalueella ovat yli kaksi kertaa vuosittaisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien määrien suuruisia, tuon rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

6.5.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Emilian Pavel

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tim Aker

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö