AJÁNLÁS az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

  19.6.2015 - (15225/2014 – C8‑0002/2015 – 2014/0319(NLE)) - ***

  Halászati Bizottság
  Előadó: Ricardo Serrão Santos

  Eljárás : 2014/0319(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0196/2015
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0196/2015
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

  (15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

  –       tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15225/2014),

  –       tekintettel az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv tervezetére (15226/2014),

  –       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével, 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjával és 218. cikke (7) bekezdésével összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0002/2015),

  –       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

  –       tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0196/2015),

  1.      egyetért a megállapodás megkötésével;

  2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Madagaszkári Köztársaság kormányának és parlamentjének.

  RÖVID INDOKOLÁS

  Előzmények

  Madagaszkár Afrika délkeleti partjainál az Indiai-óceánban található szigetország. Az ország Madagaszkár szigetéből (amely a világ negyedik legnagyobb szigete) és számos kisebb szigetből áll. Geológiai története miatt a szigetországot igen jelentős biológiai sokszínűség jellemzi, ahol az itt élő fajok 90%-a őshonos faj.

  Madagaszkár gazdasága alapvetően a mezőgazdaságra, az állattenyésztésre és a halászatra épül. A halállományt egyrészt helyi fogyasztásra használják, másrészt nemzetközi megállapodások alapját képezi, amelyek között a jelenlegi halászati partnerségi megállapodás is szerepel.

  Az Európai Uniós és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás az Indiai-óceáni Tonhalbizottság gazdálkodási megbízása alapján megállapított szabályokon és más nemzetközileg elfogadott szabályokon alapul.

  A javasolt halászati partnerségi megállapodás 94 halászhajó számára kínál halászati lehetőségeket, amelyek közül 40 kerítőhálós hajó, 54 pedig különböző méretű felszíni horogsoros hajó. A megállapodás 15 750 tonna hal kifogását irányozza elő a Madagaszkári Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozó vizeken. A halászterület használatának ellentételezéseként az Európai Unió évi 700 000 EUR összeggel finanszírozza Madagaszkár halászati ágazatát és a megállapodás első két évében további mintegy 866 250 EUR, második két évében pedig 787 500 EUR összegű általános hozzájárulást nyújt majd. A megállapodás az Európai Unió által a Madagaszkári Köztársaság részére nyújtandó összesen 6 107 500 EUR összegű hozzájárulást irányoz elő a jelenlegi partnerségi megállapodás négyéves időszakára.

  Az érintett hajótulajdonosok befizetéseikkel hozzájárulnak a madagaszkári halászattal foglalkozó megfigyelési programhoz és a kifogott halmennyiséggel arányos díjat fizetnek. A megfigyelési programhoz való hozzájárulás fedélzeti megfigyelőnként napi 20 EUR.

  A partnerségi megállapodás madagaszkári vagy az AKCS-országokból származó tengerészek alkalmazásáról rendelkezik. A megállapodás ugyanakkor lehetővé teszi a hajótulajdonosok számára, hogy a felvett tengerészek után naponta 20 EUR átalányösszeget fizessenek.

  A javaslat az Európai Unió, a madagaszkári kormány és a hajótulajdonosok által képviselt érdekek mentén jött létre és az érintett partnerek közötti számos munkamegbeszélés és az Európai Unió által kért több háttérelemzés eredménye.

  A halászati együttműködési jegyzőkönyvek általános javításának lehetőségei

  A partnerségi megállapodás formailag kedvező a halászati ágazat számára. Meghatározza a célfajokat, a halak várható értékét, a befektetendő összegeket és a várható általános hozamot, utal a tevékenységet kötelezően kísérő megfigyelési programra, kitér a veszélyeztetett és védett fajokra, továbbá meghatározza a részletes tudományos felügyeletet elősegítő általános irányvonalakat, beleértve a kísérleti halászati tevékenység folytatásának lehetőségét.

  Noha a megfigyelői program keretében zajló felügyeleti tevékenység üdvözlendő, ez az európai flotta mindössze 10%-át érinti. Ez igen alacsony arány, ezért lépéseket kell tenni ennek növelésére.

  Ennek érdekében úgy véljük, hogy a veszélyeztetett fajok védelmének szavatolása céljából a 2. mellékletben meg kellene határozni a módszereket és technikákat, különös figyelmet fordítva a tengeri teknősökre, a cetfélékre és a tengeri madarakra. Az európai tengereken halászó európai halászok tevékenységeire vonatkozó gyakorlatnak, különös tekintettel a közös halászati politika szabályaira és a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvre, harmadik országokkal megkötött halászati megállapodásokban is érvényesülniük kell.

  Ugyanezen melléklet hivatkozást tartalmaz a cápahalászatra, amelyet fel kell függeszteni, ha túllépik az erre vonatkozó 250 tonnás kvótát. A cápahalászatra vonatkozó e hivatkozást egyértelműbbé kellene tenni.

  Jelenleg a trópusi halászat hajónként több száz, halcsoportosulást előidéző eszközt használ ellenőrizetlenül. Bár a teljes halfogást nem befolyásolják, és lehetővé teszik a rendelkezésre álló fenntartható kvóták gyorsabb kifogását, ezekkel az eszközökkel lehetővé válik különböző korú tonhal-populációk differenciált kifogása és egyelőre nem ismert módon befolyásolják a halállományok vonulási útvonalait.

  A megállapodásban foglalt számos operatív és adaptív gazdálkodási intézkedés a vegyes bizottság döntésein alapul a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően. A jegyzőkönyv azonban nem tartalmaz hivatkozást a vegyes bizottság összetételére, megbízatására, üléseinek gyakoriságára vagy a felhatalmazást tartalmazó jogszabályra.

  Az Európai Unió halászati partnerségi megállapodásaival szemben megfogalmazott egyik legjelentősebb bírálat az ágazatban megvalósuló beruházások előnyeinek figyelemmel kísérésére és értékelésére vonatkozik. Ennek orvoslása érdekében a halászati partnerségi megállapodásoknak azok lejártakor értékelendő egyértelmű és mérhető célokat és mutatókat kell tartalmazniuk. A partnerségi megállapodásokban hangsúlyosabban kell megjelenniük olyan célkitűzéseknek, mint a partnerországok autonómiájának halászati ágazatban történő növelése (pl. több helyi halásszal), a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem és megfigyelési programok (pl. VMS vagy AIS) végrehajtása.

  Következtetések

  Jóllehet léteznek lehetőségek az elkövetkező halászati partnerségek jövőbeli továbbfejlesztésére, az előadó úgy véli, hogy a jelen javaslatot el kell fogadni. A jegyzőkönyv Parlament által történő figyelemmel követése tekintetében javasoljuk, hogy a Bizottság

  1.  tájékoztassa a Parlamentet a partnerségi megállapodás 7. cikkében említett közös tudományos ülésekkel és a partnerségi megállapodás 8. cikkében foglalt halászati feltételek megváltozásával, valamint a többi vegyes bizottsági üléssel kapcsolatos vonatkozó információkról, beleértve azok jegyzőkönyveit és következtetéseit, valamint a megállapodás 6. cikkében előírt többéves ágazati támogatási program tényleges végrehajtásáról szóló éves jelentést;

  2.  fogadja el, hogy indokolt esetben az Európai Parlamenti Halászati Bizottságának képviselői megfigyelőként részt vegyenek a jelen megállapodás nyomon követésével foglalkozó vegyes bizottság ülésein;

  3.  a jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében és a megállapodás megújítására irányuló tárgyalások megnyitását megelőzően nyújtson be jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak a megállapodás alkalmazásának utólagos értékeléséről, beleértve a halászati lehetőségek felhasználási szintjét és a jegyzőkönyvről szóló költség-hasznon jelentés értékelését, valamint a halászati tevékenységekre vonatkozó esetleges korlátozásokat;

  4.  ellenőrizze a jegyzőkönyv méltányos mivoltát, beleértve az európai hajótulajdonosok által realizált haszon megosztását.

  VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (2.6.2015)

  a Halászati Bizottság részére

  a Madagaszkári Köztársaság és az Európai Közösség között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
  (15225/2014 – C8‑0002/2015 – 2014/0319(NLE))

  A vélemény előadója: Louis Michel

  RÖVID INDOKOLÁS

  E megállapodásnak és jegyzőkönyvének meg kell felelnie az új közös halászati politikára vonatkozó rendeletnek, amely a fenntartható halászatra és a jó kormányzásra helyezi a hangsúlyt; valamint elismeri a közös halászati politika és az uniós fejlesztési együttműködési célkitűzések közötti szakpolitikai koherencia fontosságát.

  Az e megállapodás értelmében folytatott partnerségnek elő kell mozdítania a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását a madagaszkári halászati övezetekben. Lehetőséget nyújt továbbá a gazdasági növekedés fellendítésére, az emberi jogok helyzetének és a munkavállalók, különösen a nők munkakörülményeinek javítására, valamint az illegális gyermekmunka felszámolására ezen a területen.

  Az EU-nak arra kell ösztönöznie a hajóit, hogy helyi halászokat alkalmazzanak és fogásaikat feldolgozás céljából Madagaszkáron rakodják ki. Az uniós hajóknak a jó kormányzás és az átláthatóság szabályai alapján tiszteletben kell tartaniuk az éves nyilatkozattétel kötelezettségét. Az EU–Madagaszkár halászati vegyesbizottság megvizsgálja e partnerség hatásait.

  Az előadó örömmel nyugtázza a halászati erőforrásokra és a halászatra irányuló ágazati politikának szánt évi 700 000 EUR elkülönítését. Ezt az összeget a tudományos kutatásokat szolgáló projektek megvalósítására, az illegális halászat elleni fellépés ellenőrzésére, a halállományokkal való fenntartható gazdálkodásra, valamint az élelmiszer-biztonság szempontjából elengedhetetlen kisüzemi halászatra kell fordítani. Madagaszkárnak több erőfeszítést kell tennie, hogy bizonyítsa a pénzügyi hozzájárulás kezelésében az átláthatóságot.

  Az előadó szerint ez a megállapodás jó lehetőség az EU számára, hogy ösztönözze Madagaszkárt erőfeszítések meghozatalára annak érdekében, hogy megfeleljen a Cotonoui Megállapodásnak, különösen annak az emberi jogokról, a demokratikus alapelvekről, a jogállamiságról és a felelősségteljes kormányzásról szóló 9. cikkének.

  ******

  A Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését a Madagaszkári Köztársaság és az Európai Közösség között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslathoz.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  1.6.2015

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong

  VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (7.5.2015)

  a Halászati Bizottság részére

  az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
  (15225/2014 – C8‑0002/2015 – 2014/0319(NLE))

  A vélemény előadója: Jean-Paul Denanot

  RÖVID INDOKOLÁS

  A Tanácstól kapott felhatalmazás alapján az Európai Bizottság tárgyalásokat kezdett a Madagaszkári Köztársasággal az Európai Közösség és a köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megújításáról.

  A tárgyalások eredményeként a tárgyalók 2014. június 19-án egy új jegyzőkönyvtervezetet parafáltak. Az új jegyzőkönyv az ideiglenes alkalmazás kezdőnapjától, vagyis az új jegyzőkönyv aláírásának napjától, de legkorábban 2015. január 1-jétől számított négyéves időszakra szól.

  A megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy az uniós hajóknak az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet, az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) által meghozott gazdálkodási intézkedések figyelembevételével és – adott esetben – a rendelkezésre álló többlet korlátain belül halászati lehetőségeket biztosítson a Madagaszkári Köztársaság halászati övezetében.

  Az általános cél az Európai Unió és Madagaszkár közötti együttműködés szorosabbra fűzése olyan, mindkét fél érdekét szolgáló partnerségi keret létrehozása érdekében, amely Madagaszkár halászati övezetében lehetővé teszi a fenntartható halászati politika fejlesztését és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását.

  KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK: a jegyzőkönyv számára biztosított pénzügyi keretösszeg 2015 és 2018 között 6 602 millió euró, beleértve az adminisztráció és a humánerőforrás költségeit;

  Éves pénzügyi hozzájárulás:

  évenként 1 566 250 euró az első évre

  évenként 1 487 500 euró a további évekre

  az alábbiak alapján:

  • 15 750 tonnás referenciamennyiséget alapul véve a jegyzőkönyv végrehajtásának első két évében évi 866 250 EUR, az azt követő két évben pedig évi 787 500 EUR a halászterületekhez való hozzáférés címén;

  • évi 700 000 euró összegű támogatás Madagaszkár ágazati halászati politikájának fejlesztésére. Ez a támogatás megfelel a nemzeti halászati politika célkitűzéseinek és különösen a Madagaszkári Köztársaságnak a jogellenes halászat elleni küzdelem vonatkozásában meglévő igényeinek.

  Ha a jegyzőkönyvben említett fajok európai uniós halászhajók általi éves fogásmennyisége meghaladja a 15 750 tonna referenciamennyiséget, az évi pénzügyi hozzájárulás összege minden egyes további kifogott tonna után 55 EUR-val emelkedik a jegyzőkönyv első két évében és 50 EUR-val a két utolsó évben.

  Az Európai Unió által a madagaszkári halászati övezethez való hozzáférésért fizetett éves összeg mindazonáltal nem haladhatja meg az adott év tekintetében megjelölt űrtartalom-referenciaszint kétszeresét. Ha az európai uniós halászhajók által a madagaszkári halászati övezetben kifogott mennyiségek meghaladják az ezen összeg kétszeresének megfelelő mennyiséget, az e határértéket meghaladó mennyiségért járó összeget a következő évben kell kifizetni.

  ******

  A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezethez.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  6.5.2015

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  31

  1

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Emilian Pavel

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  17.6.2015

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  17

  1

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Tim Aker