Procedūra : 2014/0319(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0196/2015

Pateikti tekstai :

A8-0196/2015

Debatai :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Balsavimas :

PV 09/09/2015 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0302

REKOMENDACIJA     ***
PDF 177kWORD 96k
19.6.2015
PE 544.100v02-00 A8-0196/2015

dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Madagaskaro Respublikos ir Europos bendrijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Sąjungos vardu projekto

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Ricardo Serrão Santos

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Madagaskaro Respublikos ir Europos bendrijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Sąjungos vardu projekto

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15225/2014),

–       atsižvelgdamas į protokolo, kuriuo nustatomos Madagaskaro Respublikos ir Europos bendrijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, projektą (15226/2014),

–       atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 7 dalį (C8–0002/2015),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją ir Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0196/2015),

1.      pritaria Protokolo sudarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Madagaskaro Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindiniai faktai

Madagaskaras yra Indijos vandenyno salose prie Pietų Afrikos pakrantės įsikūrusi valstybė. Šiai valstybei priklauso Madagaskaro sala (ketvirta pagal dydį sala pasaulyje) ir kelios mažesnės salos. Dėl savo geologinės istorijos Madagaskaras turi didelę biologinę įvairovę – 90 proc. jame randamų rūšių yra endeminės.

Madagaskaro ekonomika daugiausia grindžiama žemės ūkiu, gyvulininkyste ir žuvininkyste. Žuvininkystės ištekliai naudojami vietos reikmėms, dėl jų taip pat sudaromi tarptautiniai susitarimai – šis partnerystės žuvininkystės srityje susitarimas yra vienas iš jų.

Europos Sąjungos ir Madagaskaro Respublikos partnerystės susitarimas grindžiamas taisyklėmis, nustatytomis remiantis Indijos vandenyno tunų komisijos valdymo įgaliojimais, ir kitomis tarptautinėmis taisyklėmis.

Šis partnerystės žvejybos sektoriuje susitarimas apima žvejybos galimybes 94 laivams, 40 gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų ir 54 skirtingo dydžio ūdomis žvejojantiems laivams. Madagaskaro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse planuojama sužvejoti 15 750 tonų žuvų. Už šios žvejybos zonos naudojimą Europos Sąjunga finansuos Madagaskaro žvejybos sektorių, kuriam skirs 700 000 EUR per metus, taip pat skirs kitą bendrą įnašą, kurio suma sudaro maždaug 866 250 EUR per pirmus dvejus metus ir 787 500 EUR per paskutinius dvejus metus. Iš viso pagal susitarimą numatyta, kad Europos Sąjunga per ketverius šio partnerystės susitarimo galiojimo metus Madagaskaro Respublikai skirs 6 107 500 EUR.

Atitinkami laivų savininkai atliks mokėjimus, kuriais prisidės prie žvejybos stebėjimo Madagaskare programos, ir mokės mokesčius, proporcingus sužvejotų žuvų kiekiui. Įnašas pagal stebėjimo programą yra 20 EUR per dieną už kiekvieną laive esantį stebėtoją.

Pagal partnerystės susitarimą numatyta įdarbinti Madagaskaro arba AKR šalių jūreivių. Tačiau pagal susitarimą taip pat leidžiama, kad laivų savininkai mokėtų 20 EUR vienkartinę sumą už kiekvieną į laivą įlipusį jūreivį.

Šis pasiūlymas atspindi Europos Sąjungos, Madagaskaro vyriausybės ir laivų savininkų interesus, jis sudarytas po kelių susijusių partnerių darbo susitikimų ir grindžiamas informacija, pateikiama keliuose analizės dokumentuose, kurių paprašė Europos Sąjunga.

Bendradarbiavimo žvejybos srityje protokolų bendrojo tobulinimo perspektyvos

Vertinant formaliai, tai geras partnerystės susitarimas žvejybos sektoriui. Jame išvardijamos tikslinės rūšys, numatoma žuvų vertė, nurodomos investuotinos sumos ir bendra investicijų grąža, kurios tikimasi, minima stebėtojų programa, kuri bus vykdoma šalia žvejybos veiklos, išvardijamos pažeidžiamos ir saugomos rūšys, apibrėžiamos gairės, kurios turėtų paskatinti išsamų mokslinį stebėjimą, įskaitant galimybę vykdyti eksperimentinę žvejybą.

Nors galime džiaugtis, kad stebėjimas bus vykdomas pagal stebėtojų programą, jis bus taikomas tik 10 proc. ES laivyno. Tai maža dalis, todėl reikėtų dėti daugiau pastangų, siekiant padidinti šią dalį.

Siekiant patobulinti dokumentą, manoma, kad 2 priede reikėtų apibrėžti metodus ir technologijas, kad būtų išsaugotos pažeidžiamos rūšys, didžiausią dėmesį skiriant jūrų vėžliams, banginiams ir jūrų paukščiams. Žvejybos susitarimams su trečiosiomis šalimis turėtų būti taikomas principas, kuriuo remiantis reguliuojama Europos žvejų veikla Europos jūrose, visų pirma susijęs su bendros žuvininkystės politikos teisės aktais ir Jūrų strategijos pagrindų direktyva.

Tame pačiame priede minima ryklių žvejyba, kuri turi būti sustabdoma, jei viršijama 250 tonų kvota. Šią informaciją apie ryklių žvejybą reikėtų aiškiau apibrėžti.

Šiuo metu vienas tropinės žvejybos laivas nekontroliuojamai naudoja šimtus žuvų telkimo įrenginių. Nors tai neturi poveikio visam sužvejotam žuvies kiekiui ir naudojant šiuos įrenginius greičiau pasiekiama sužvejoto kiekio kvota, tačiau jais sužvejojamas skirtingas įvairių tuno populiacijos grupių kiekis ir jie daro neaiškią įtaką žuvų išteklių migraciniams keliams.

Kai kurie šiame susitarime numatyti veiklos ir pritaikomojo valdymo veiksmai grindžiami jungtinio komiteto sprendimais, kaip numatyta 2 priedo nuostatose. Vis dėlto protokole nenurodoma jungtinio komiteto sudėtis, įgaliojimai, posėdžių reguliarumas ar net teisės aktai, kuriais reglamentuojama jo veikla.

Vienas iš daugiausiai kritikuotinų Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimų aspektų yra susijęs su konkrečių mokslinių investicijų naudos šiam sektoriui stebėjimu ir vertinimu. Siekiant tai ištaisyti, reikėtų žvejybos sektoriaus susitarimuose aiškiai ir palyginamai nurodyti tikslus ir rodiklius, kurie turi būti vertinami pasibaigus galioti susitarimams. Tokie tikslai kaip šalių partnerių savarankiškumo didinimas žvejybos sektoriuje (pvz., vietos žvejų skaičiaus didinimas), pagalba kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba ir stebėjimo programų (pvz., laivų stebėjimo sistemos arba automatinio identifikavimo sistemos) įdiegimas – tai klausimai, kurie turėtų būti geriau aptarti partnerystės susitarimuose.

Išvados

Pranešėjas mano, kad šį pasiūlymą reikėtų patvirtinti, nors ateityje dar būtų galima patobulinti žvejybos partnerytės susitarimus. Kad Europos Parlamentas galėtų stebėti, kaip taikomas šis protokolas, siūloma, kad Komisija:

1.  Parlamentui perduotų reikiamą informaciją apie šio partnerystės susitarimo 7 straipsnyje numatytus mokslinius susitikimus ir apie šio susitarimo 8 straipsnyje numatytų žvejybos sąlygų pasikeitimus, kitus jungtinio komiteto posėdžius, įskaitant atitinkamus protokolus ir išvadas, taip pat metinę ataskaitą dėl susitarimo 6 straipsnyje numatytos daugiametės paramos sektoriui programos įgyvendinimo veiksmingumo ir kitus dokumentus, kurie, jos nuomone, yra svarbūs;

2.  sutiktų, kad Europos Parlamento Žuvininkystės komiteto atstovai prireikus stebėtojų teisėmis dalyvautų šio susitarimo vykdymo stebėsenos jungtinio komiteto posėdžiuose;

3.  paskutiniais protokolo taikymo metais ir prieš pradedant derybas dėl jo atnaujinimo Parlamentui ir Tarybai pateiktų baigiamąją jo taikymo vertinimo ataskaitą, įskaitant žvejybos galimybių panaudojimo lygio analizę ir protokolo ekonominės naudos įvertinimą, taip pat ataskaitą apie galimus žvejybos veiklos suvaržymus;

4.  patikrintų protokolo teisingumą, taip pat tai, kaip ES laivų savininkai padalija gaunamą pelną.


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (2.6.2015)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Madagaskaro Respublikos ir Europos bendrijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Sąjungos vardu

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Nuomonės referentas: Louis Michel

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis susitarimas ir jo protokolas turi atitikti naująjį reglamentą dėl bendros žuvininkystės politikos (BŽP), kuriame daug dėmesio skiriama tausiai žvejybai ir geram valdymui; pagal šią politiką pripažįstama BŽP ir ES tikslų bendradarbiavimo ir vystymosi srities politinė darna.

Įgyvendinant partnerystę pagal šį susitarimą turi būti skatinamas atsakingas Madagaskaro žuvininkystės išteklių naudojimas. Juo suteikiama galimybė skatinti ekonomikos augimą, gerinti žmogaus teisių padėtį ir darbuotojų, visų pirma moterų, darbo sąlygas ir panaikinti neteisėtą vaikų darbą šioje srityje.

ES turėtų skatinti savo laivuose įdarbinti vietos žvejus ir savo laimikį perdirbimui iškrauti Madagaskare. Šie laivai turi vykdyti pareigas dėl metinės deklaracijos, laikantis gero valdymo ir skaidrumo taisyklių. ES ir Madagaskaro jungtinis žuvininkystės komitetas turėtų išnagrinėti šios partnerystės poveikį.

Pranešėjas džiaugiasi, kad žuvininkystės išteklių ir žvejybos sektorių politikai kasmet skiriama 700 000 EUR suma. Ši suma turėtų būti naudojama mokslinių tyrimų projektams remti, kovos su neteisėta žvejyba kontrolei ir priežiūrai, tausiam žuvų išteklių valdymui ir mažos apimties žvejybos, būtinos aprūpinimui maistu, skatinimui. Madagaskaras turės padidinti savo pastangas užtikrinti skaidrų finansinio įnašo valdymą.

Pranešėjas mano, kad šis susitarimas yra galimybė ES skatinti šalį dėti pastangas laikytis Kotonu susitarimo, visų pirma jo 9 straipsnio dėl žmogaus teisių, ir demokratijos, teisinės valstybės ir gero valdymo principų.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Madagaskaro Respublikos ir Europos bendrijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Sąjungos vardu.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

1.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (7.5.2015)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Madagaskaro Respublikos ir Europos bendrijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Sąjungos vardu projekto

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Nuomonės referentas: Jean-Paul Denanot

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Remdamasi Tarybos suteiktu leidimu, Europos Komisija vedė derybas su Madagaskaru dėl Europos bendrijos ir šios šalies žvejybos partnerystės susitarimo protokolo atnaujinimo.

Šioms deryboms pasibaigus, 2014 m. birželio 19 d. derybininkai parafavo naujojo protokolo projektą. Šis naujas protokolas apima ketverius metus nuo laikino taikymo dienos, t. y. anksčiausiai nuo jo pasirašymo dienos – 2015 m. sausio 1 d.

Pagrindinis susitarimo protokolo tikslas – taikant kompetentingos regioninės žuvininkystės organizacijos – Indijos vandenyno tunų komisijos (IOTC) – nustatytas valdymo priemones ir, jei taikoma, neišnaudojant esamų perteklinių išteklių, suteikti žvejybos galimybes ES žvejybos laivams Madagaskaro Respublikos žvejybos zonoje.

Bendras tikslas – sustiprinti Europos Sąjungos ir Madagaskaro bendradarbiavimą ir, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, sukurti partnerystės sistemą, pagal kurią būtų rengiama tausios žuvininkystės politika ir atsakingai naudojami Madagaskaro žvejybos zonoje esantys žuvininkystės ištekliai.

POVEIKIS BIUDŽETUI: prie susitarimo projekto pridėtoje finansinėje pažymoje 2015–2018 m. laikotarpiu numatoma bendra 6 602 mln. EUR suma (įskaitant administracines susitarimo valdymo ir žmogiškųjų išteklių išlaidas).

Metinis finansinis įnašas:

1 566 250 EUR už pirmuosius dvejus metus ir

1 487 500 EUR už tolesnius dvejus metus,

nustatomas remiantis:

• 15 750 t orientaciniu kiekiu, susijusiu su teise vykdyti veiklą už 866 250 EUR per metus pirmaisiais dvejais protokolo galiojimo metais ir už 787 500 EUR per metus tolesniais dvejais metais;

• parama Madagaskaro žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai sudaro 700 000 EUR per metus. Ta parama dera su nacionalinės žuvininkystės politikos tikslais, ypač su Madagaskaro kovos su neteisėta žvejyba poreikiais.

Jeigu metinis protokole nurodytų rūšių žuvų sužvejotas kiekis viršija 15 750 t orientacinį kiekį, metinis finansinis įnašas už kiekvieną papildomą sužvejotą toną padidinamas 55 EUR pirmaisiais dvejais protokolo taikymo metais ir 50 EUR paskutiniaisiais dvejais protokolo taikymo metais.

Tačiau metinis Europos Sąjungos mokamo finansinio įnašo dydis už žvejybą Madagaskaro žvejybos zonoje atitinkamais metais negali būti daugiau nei dvigubai didesnis už orientacinį kiekį atitinkančią sumą. Jei Europos Sąjungos laivų Madagaskaro žvejybos zonoje sužvejotas kiekis viršija kiekį, atitinkantį šią du kartus didesnę metinę sumą, suma, mokėtina už minėtą ribą viršijantį kiekį išmokama kitais metais.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Madagaskaro Respublikos ir Europos bendrijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projektui.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

6.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Emilian Pavel


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

17.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tim Aker

Teisinis pranešimas - Privatumo politika