Procedure : 2014/0319(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0196/2015

Ingediende teksten :

A8-0196/2015

Debatten :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Stemmingen :

PV 09/09/2015 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0302

AANBEVELING     ***
PDF 167kWORD 82k
19.6.2015
PE 544.100v02-00 A8-0196/2015

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden

en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Republiek Madagaskar en de Europese Gemeenschap

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Commissie visserij

Rapporteur: Ricardo Serrão Santos

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 KORTE TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Republiek Madagaskar en de Europese Gemeenschap

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15225/2014),

–       gezien het ontwerpprotocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Republiek Madagaskar en de Europese Gemeenschap (15526/2014),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 43 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0002/2015),

–       gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, artikel 99, lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A8-0196/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Protocol;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Madagaskar.


KORTE TOELICHTING

Achtergrond

Madagaskar is een eiland in de Indische Oceaan voor de zuidoostkust van Afrika. Het land bestaat uit het eiland Madagaskar (op drie na het grootste eiland van de wereld) en diverse kleinere eilanden. Dankzij zijn geologische geschiedenis is Madagaskar zeer belangrijk vanuit het oogpunt van de biodiversiteit. 90% van de op het land levende diersoorten is er endemisch.

De economie van Madagaskar steunt voornamelijk op de landbouw, de veeteelt en de visserij. De visserijbestanden zijn bestemd voor de plaatselijke consumptie en vormen het voorwerp van internationale overeenkomsten, waartoe ook de onderhavige partnerschapsovereenkomst in de visserijsector behoort.

De partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar is gebaseerd op de regels die zijn vastgesteld in het kader van het beheersmandaat van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan en andere internationaal aanvaarde regels.

De voorgestelde partnerschapsovereenkomst in de visserijsector biedt vangstmogelijkheden voor 94 vaartuigen, te weten 40 vaartuigen voor de visserij met de zegen en 54 vaartuigen van uiteenlopende grootte voor de visserij met de drijvende beug. Naar verwachting zal er 15 750 ton vis worden gevangen in de Exclusieve Economische Zone van de Republiek Madagaskar. Als tegenprestatie voor het gebruik van deze visgronden zal de Europese Unie de visserijsector van de Republiek Madagaskar gaan financieren met circa 700 miljoen euro per jaar. Daarnaast betaalt zij een algemene vergoeding van circa 866 250 euro tijdens de eerste twee jaren van de looptijd van de overeenkomst en 787 500 euro tijdens de laatste twee jaar. In totaal zal de Europese Unie tijdens de vier jaar waarin de overeenkomst van kracht is 6 107 500 euro betalen aan de Republiek Madagaskar.

De reders van de betrokken vaartuigen zullen een bijdrage betalen aan het visserijwaarnemingsprogramma van Madagaskar, alsook rechten naar rato van de hoeveelheid gevangen vis. De bijdrage aan het waarnemingsprogramma bedraagt 20 euro per dag dat de waarnemer aan boord is.

In de overeenkomst wordt bepaald dat er zeelieden uit Madagaskar en uit de ACS-landen worden aangeworven. De overeenkomst staat echter ook toe dat de reders als alternatief een forfaitair bedrag van 20 euro betalen per zeeman aan boord.

Dit voorstel is in het belang van de Europese Unie, de regering van de Republiek Madagaskar en de reders, en is het resultaat van meerdere werkvergaderingen tussen de betrokken partners en van de gegevens die afkomstig zijn uit diverse analysedocumenten die op verzoek van de Europese Unie zijn opgesteld.

Mogelijkheden voor algemene verbetering van de samenwerkingsprotocollen in de visserijsector

Formeel gezien is dit een goede partnerschapsovereenkomst in de visserijsector: zij vermeldt de doelsoorten, de verwachte vangstomvang, de te investeren bedragen en de verwachte algemene baten. Er wordt verwezen naar het waarnemingsprogramma dat de activiteiten moet vergezellen en naar de kwetsbare en beschermde soorten. Voorts worden de algemene lijnen uitgezet voor het stimuleren van een gedetailleerde wetenschappelijke begeleiding, met inbegrip van de mogelijkheid van experimentele visserij.

Dat er voorzien is in een begeleiding in de vorm van een waarnemingsprogramma is positief, maar die begeleiding geldt slechts voor 10% van de Europese vloot. Dat is weinig en het lijkt van belang dat er gestreefd wordt naar een hoger dekkingspercentage.

Een van de mogelijke verbeteringen zou zijn om in aanhangsel 2 methoden en technieken voor het behoud van kwetsbare soorten op te nemen, in het bijzonder voor zeeschildpadden, walvisachtigen en zeevogels. De gedachte achter de activiteiten van de Europese vissers die in Europese wateren vissen, en met name de verordening inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid en de kaderrichtlijn "Mariene strategie", moet ook tot uiting komen in visserijovereenkomsten met derde landen.

In datzelfde aanhangsel wordt ook verwezen naar de haaienvangst, die stilgelegd moet worden zodra er meer dan 250 ton gevangen is. Die vermelding dient nader te worden verduidelijkt.

Momenteel worden in de tropische visserij zonder enige controle honderden visconcentratievoorzieningen per vaartuig gebruikt. Hoewel die geen invloed hebben op de totale hoeveelheden gevangen vis en ervoor zorgen dat de duurzaam beschikbare hoeveelheden sneller gevangen worden, maken zij het mogelijk op gedifferentieerde wijze op tonijnsoorten van verschillende leeftijdsgroepen te vissen en beïnvloeden ze de migratieroutes van de visbestanden op een wijze die nog niet volledig in kaart is gebracht.

Diverse operationele bijsturingsmaatregelen van deze overeenkomst worden genomen op basis van besluiten van de gemengde commissie, overeenkomstig aanhangsel 2. Het protocol vermeldt echter niet hoe die gemengde commissie is samengesteld, welk mandaat zij heeft en hoe vaak zij vergadert of op welke wetgeving zij steunt.

Een van de belangrijkste punten van kritiek op de visserijakkoorden van de Europese Unie betreft de monitoring en de beoordeling van de positieve resultaten van de specifieke investeringen voor de sector. Om dit probleem te verhelpen zouden in de visserijovereenkomsten expliciete en gekwantificeerde doelstellingen en indicatoren moeten worden opgenomen die na afloop van de overeenkomst worden geëvalueerd. Doelstellingen zoals grotere autonomie van de partnerlanden (bijv. toename van het aantal plaatselijke vissers), bijdrage aan de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij en toepassing van monitoringsystemen (bijv. VMS of AIS) moeten beter gedefinieerd worden in de partnerschapsovereenkomsten.

Conclusies

Hoewel er verbeteringen mogelijk zijn die in de toekomstige visserijpartnerschappen moeten worden aangebracht, is de rapporteur van mening dat dit voorstel moet worden goedgekeurd. Als begeleidende opmerkingen van het Europees Parlement bij het onderhavige protocol stelt hij de Commissie voor:

1.  dat zij het Parlement relevante informatie verstrekt over de gezamenlijke wetenschappelijke vergaderingen als bedoeld in artikel 7 en wijzigingen in de visserijvoorwaarden als bedoeld in artikel 8 van de partnerschapsovereenkomst, over andere vergaderingen van de gemengde commissie, met name de notulen en conclusies daarvan, alsook het jaarverslag over de effectieve uitvoering van het meerjarige sectorale steunprogramma als bedoeld in artikel 6, en andere van belang geachte documenten;

2.  dat vertegenwoordigers van de Commissie visserij van het Europees Parlement, wanneer dat zinvol wordt geacht, als waarnemers kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de gemengde commissie die bij deze overeenkomst is ingesteld;

3.  dat de Commissie tijdens het laatste jaar waarin de overeenkomst van kracht is en vóór de opening van onderhandelingen over de verlenging ervan aan het Parlement en de Raad een ex post-beoordeling doet toekomen van de uitvoering ervan, met een analyse van het benuttingspeil van de vangstmogelijkheden en een kostenbatenrekening van het protocol, alsook een verslag over eventuele knelpunten voor de visserijactiviteit;

4.  dat de Commissie verifieert of het protocol billijk is, ook wat betreft de verdeling van de door de Europese reders gegenereerde baten.


ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (2.6.2015)

aan de Commissie visserij

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Republiek Madagaskar en de Europese Gemeenschap

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Rapporteur voor advies: Louis Michel

BEKNOPTE MOTIVERING

Deze overeenkomst en het bijbehorende protocol moeten in overeenstemming zijn met de nieuwe verordening inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), waarin de nadruk ligt op duurzaamheid van de visserij en goed bestuur; in die verordening wordt het belang erkend van politieke samenhang tussen het GVB en de EU-doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking.

Het partnerschap in het kader van deze overeenkomst moet een verantwoorde exploitatie van de visbestanden van Madagaskar bevorderen. Het is een goede gelegenheid om de economische groei te stimuleren, de mensenrechtensituatie en de arbeidsomstandigheden, met name voor vrouwen, te verbeteren en kinderarbeid in deze sector uit te bannen.

De EU moet haar reders aansporen om plaatselijke vissers aan te werven en hun vangsten aan te landen en te verwerken in Madagaskar. De EU-vaartuigen moeten overeenkomstig de regels inzake goed bestuur en transparantie de verplichtingen ten aanzien van de jaarlijkse declaratie naleven. Een paritaire commissie EU-Madagaskar voor de visserij moet nagaan welke impact dit partnerschap heeft.

De rapporteur is verheugd over de toewijzing van een jaarlijks bedrag van 700 000 euro voor de ondersteuning van het sectorale beleid inzake visbestanden en visserij. Dat bedrag moet gebruikt worden voor de ondersteuning van wetenschappelijke onderzoeksprojecten, controle- en toezichtsprojecten voor de bestrijding van illegale visserij, het duurzame beheer van de visbestanden en de bevordering van de ambachtelijke visserij, die onmisbaar is voor de voedselzekerheid. Madagaskar moet zich meer gaan inspannen om transparantie te betrachten bij het beheer van de financiële tegenprestatie.

De rapporteur ziet deze overeenkomst als een gelegenheid voor de EU om het land aan te sporen tot inspanningen om de Overeenkomst van Cotonou na te leven, en met name artikel 9 daarvan, dat betrekking heeft op de mensenrechten, de democratische beginselen, de rechtsstaat en een goed openbaar bestuur.

******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij de goedkeuring aan te bevelen van het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Republiek Madagaskar en de Europese Gemeenschap.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

1.6.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong


ADVIES van de Begrotingscommissie (7.5.2015)

aan de Commissie visserij

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Republiek Madagaskar en de Europese Gemeenschap

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Rapporteur voor advies: Jean-Paul Denanot

BEKNOPTE MOTIVERING

Op basis van het mandaat van de Raad heeft de Europese Commissie met de Republiek Madagaskar onderhandeld over de verlenging van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en dit land.

Ter afronding van deze onderhandelingen hebben de onderhandelaars op 19 juni 2014 een ontwerp van het nieuwe protocol geparafeerd. Het nieuwe protocol heeft een looptijd van vier jaar en gaat in op de datum van voorlopige toepassing, d.w.z. op de datum van ondertekening ervan, maar niet eerder dan 1 januari 2015.

Het voornaamste doel van het protocol is om de vaartuigen van de Europese Unie in de visserijzone van Madagaskar vangstmogelijkheden te bieden, met inachtneming van de beheersmaatregelen van de bevoegde regionale organisatie voor visserijbeheer (de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC)) en, voor zover van toepassing, binnen de grenzen van het beschikbare overschot.

Het algemene doel bestaat erin om in het belang van beide partijen de samenwerking tussen de Europese Unie en Madagaskar te verstevigen met het oog op de instelling van een partnerschapskader voor de ontwikkeling van een duurzaam visserijbeleid en de verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de visserijzone van Madagaskar.

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING: het totale budget dat aan dit protocol wordt toegekend voor de periode 2015-2018 bedraagt 6 602 miljoen EUR, met inbegrip van administratieve kosten en personeel.

De jaarlijkse financiële tegenprestatie:

1 566 250 EUR voor het eerste en tweede jaar

1 487 500 EUR voor het derde en vierde jaar

Op basis van:

• toegangsrechten voor een referentiehoeveelheid van 15 750 ton ter waarde van een jaarlijks bedrag van 866 250 EUR voor het eerste en tweede jaar van de looptijd van het protocol en 787 500 EUR voor het derde en vierde jaar;

• steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van Madagaskar ten belope van 700 000 EUR per jaar. Deze steun is in overeenstemming met de doelstellingen van het nationale visserijbeleid, en met name met de behoeften van Madagaskar op het gebied van de bestrijding van illegale visserij.

Indien de jaarlijkse vangsthoeveelheid van de in het protocol bedoelde soort de referentiewaarde van 15 750 ton overschrijdt, wordt het bedrag van de jaarlijkse financiële tegenprestatie voor elke extra ton gevangen vis verhoogd met 55 EUR gedurende de eerste twee jaar van de looptijd van het protocol, en met 50 EUR in de laatste twee jaar.

Het jaarlijkse bedrag dat de Europese Unie betaalt voor de toegang tot de visserijzone van Madagaskar mag echter niet hoger zijn dan twee keer het bedrag van het referentietonnage voor het desbetreffende jaar. Als vaartuigen uit de Europese Unie in de visserijzone van Madagaskar meer vis vangen dan de hoeveelheid die overeenkomt met twee maal de totale jaarlijkse tegenprestatie, wordt het verschuldigde bedrag boven die grens het volgende jaar voldaan.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de Commissie visserij als ten principale bevoegde commissie het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Madagaskar en de Europese Gemeenschap.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

6.5.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Emilian Pavel


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

17.6.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

17

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Tim Aker

Juridische mededeling - Privacybeleid