Procedură : 2014/0319(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0196/2015

Texte depuse :

A8-0196/2015

Dezbateri :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Voturi :

PV 09/09/2015 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0302

RECOMANDARE     ***
PDF 177kWORD 103k
19.6.2015
PE 544.100v02-00 A8-0196/2015

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar și Comunitatea Europeană

(15225/2014 – C8–0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Ricardo Serrão Santos

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar și Comunitatea Europeană

(15225/2014 – C8–0002/2015 – 2014/0319(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15225/2014),

–       având în vedere proiectul de protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar și Comunitatea Europeană (15226/2014),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0002/2015),

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A8-0196/2015),

1.      aprobă încheierea protocolului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Madagascar.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Madagascar este o țară insulară din Oceanul Indian, situată în largul coastei de sud-est a Africii. Statul include insula Madagascar (a patra insulă ca dimensiune din lume) și diverse insule de dimensiuni mai mici. Istoria geologică a Madagascarului a determinat transformarea acestuia într-o zonă de biodiversitate extrem de importantă, în care 90% din speciile terestre sunt endemice.

Economia Madagascarului se bazează în special pe agricultură, zootehnie și pescuit. Resursele halieutice sunt utilizate pentru consumul local și fac obiectul unor acorduri internaționale, în contextul cărora se încadrează prezentul Acord de parteneriat în sectorul pescuitului.

Acordul de parteneriat între Uniunea Europeană și Republica Madagascar se bazează pe normele stabilite prin mandatul de gestionare al Comisiei Tonului din Oceanul Indian și pe alte norme recunoscute internațional.

Propunerea de acord de parteneriat în sectorul pescuitului include posibilități de pescuit pentru 94 de ambarcațiuni, dintre care 40 cu plasă-pungă și 54 cu paragate plutitoare de diverse dimensiuni. Se prevede captura a 15 750 de tone de merluciu în apele din zona economică exclusivă a Republicii Madagascar. În schimbul utilizării acestei zone de pescuit, Uniunea Europeană va finanța sectorul pescuitului din Republica Madagascar cu circa 700 000 de euro anual și cu o contribuție generală în valoare de aproximativ 866 250 de euro în primii doi ani de aplicare a acordului și de 787 500 în ultimii doi ani de valabilitate a acestuia. În total, acordul prevede o contribuție de 6 107 500 de euro din partea Uniunii Europene pentru Republica Madagascar pe durata celor patru ani în care prezentul acord de parteneriat va fi în vigoare.

Armatorii ambarcațiunilor implicate vor efectua plăți cu titlu de contribuții la programul de observare a pescuitului din Madagascar și vor plăti taxe proporționale cu cantitatea de pește capturat. Contribuția în cadrul programului de observare este de 20 de euro pe zi pe observator îmbarcat.

Acordul de parteneriat prevede angajarea de marinari din Republica Madagascar sau din țările ACP. Cu toate acestea, acordul permite, ca alternativă, ca armatorii să plătească o sumă forfetară de 20 de euro pe marinar îmbarcat.

Această propunere decurge din interesul Uniunii Europene, al guvernului Republicii Madagascar și al armatorilor și este rezultatul mai multor reuniuni de lucru între partenerii implicați, și al datelor furnizate în diverse documente de analiză solicitate de Uniunea Europeană.

Oportunități generale de îmbunătățire a protocoalelor de cooperare în sectorul pescuitului

Din punct de vedere formal, acesta este un bun acord de parteneriat pentru sectorul pescuitului. El menționează speciile vizate, valoarea estimată a capturilor de pește, sumele urmând a fi investite și beneficiile generale estimate. Este prezentat și programul de observare care va trebui să însoțească activitatea, fiind menționate și speciile vulnerabile și protejate. Acordul definește liniile generale pentru o monitorizare științifică detaliată, inclusiv posibilitatea de a se realiza campanii de pescuit experimental.

Deși se prevede monitorizarea prin intermediul unui program de observare, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv, acesta privește numai 10% din flota europeană. Acesta fiind un procentaj redus, se consideră important să se depună eforturi pentru creșterea ratei de acoperire.

Ca posibilități de îmbunătățire, se consideră că în apendicele 2 ar trebui să fie definite metode și tehnologii pentru protejarea speciilor vulnerabile, acordându-se o atenție particulară țestoaselor marine, cetaceelor și păsărilor marine. Spiritul care guvernează activitățile pescarilor europeni când operează în mările Europei, în special cel al Regulamentului privind politica comună în domeniul pescuitului și al Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” ar trebui să se regăsească în acordurile de pescuit cu țări terțe.

În același apendice se face referire la pescuitul de rechini, care va trebui să înceteze dacă se depășește cota de 250 de tone. Această referire la pescuitul de rechini ar trebui clarificată.

În prezent, în activitățile de pescuit tropical se utilizează de manieră necontrolată sute de dispozitive de concentrare a peștilor pe ambarcațiune. Deși nu influențează totalul de pește capturat și permite captura mai rapidă a cotelor disponibile de manieră sustenabilă, aceste dispozitive permit captura diferențiată pe grupe de vârstă a populațiilor de ton și influențează traseul migrator al resurselor piscicole într-o manieră care nu este încă pe deplin înțeleasă.

Diverse acțiuni operaționale și de gestionare adaptabilă prevăzute de prezentul acord se bazează pe decizii ale comisiei mixte, în conformitate cu dispozițiile din anexa 2. Totuși, în protocol nu se menționează compoziția comisiei mixte, nici care este mandatul acesteia și cu ce frecvență se reunește sau care este legislația de abilitare.

Una dintre principalele critici la adresa acordurilor de parteneriat ale Uniunii Europene în sectorul pescuitului este legată de monitorizarea și evaluarea beneficiilor investițiilor specifice pentru acest sector. Pentru a contracara acest efect, acordurile de parteneriat în sectorul pescuitului ar trebui să menționeze obiective și indicatori expliciți și măsurabili, care să fie evaluați la încetarea acordului. Obiective precum creșterea autonomiei țărilor partenere în sectorul pescuitului (de exemplu creșterea numărului pescarilor locali), contribuția la combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat și punerea în aplicare a unor programe de monitorizare (de exemplu VMS sau AIS) sunt aspecte care ar trebui reglementate mai bine în acordurile de parteneriat.

Concluzii

Deși există posibilități de îmbunătățire de reținut pentru viitoarele parteneriate în domeniul pescuitului, raportorul consideră că prezenta propunere trebuie aprobată. În ceea ce privește monitorizarea prezentului protocol de către Parlamentul European, i se propune Comisiei:

1.  să transmită Parlamentului informațiile relevante cu privire la reuniunile științifice comune prevăzute la articolul 7 din Acordul de parteneriat, cu privire la modificarea condițiilor de pescuit prevăzute la articolul 8 din Acordul de parteneriat și cu privire la alte reuniuni ale comisiei mixte, în special procesele-verbale și concluziile acestora, precum și raportul anual cu privire la aplicarea efectivă a programului de sprijin multianual menționat la articolul 6 din Acord și alte documente considerate pertinente;

2.  să accepte participarea, dacă se consideră necesar, a unor reprezentanți ai Comisiei pentru pescuit a Parlamentului European, în calitate de observatori, la reuniunile Comisiei mixte de monitorizare a prezentului Acord;

3.  să prezinte Parlamentului și Consiliului, în ultimul an în care Protocolul este în vigoare și înaintea deschiderii negocierilor pentru reînnoirea sa, un raport de evaluare ex post a punerii sale în aplicare, care să includă o analiză a nivelului de utilizare a posibilităților de pescuit și o evaluare a raportului costuri-beneficii al Protocolului, precum și un raport cu privire la eventualele constrângeri care ar afecta operațiunile de pescuit;

4.  să verifice caracterul echitabil al Protocolului, inclusiv distribuirea beneficiilor generate de armatorii europeni.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (2.6.2015)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar și Comunitatea Europeană

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Raportor pentru aviz: Louis Michel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentul acord și protocolul la acesta trebuie să respecte noul Regulament privind politica comună în domeniul pescuitului (PCP) care pune accentul pe pescuitul durabil și pe buna guvernanță și recunoaște importanța coerenței politice între PCP și obiectivele UE în materie de cooperare pentru dezvoltare.

Parteneriatul din cadrul prezentului acord trebuie să promoveze exploatarea responsabilă a resurselor halieutice din Madagascar. Este o oportunitate pentru a stimula creșterea economică, a ameliora situația drepturilor omului și condițiile de muncă ale lucrătorilor, în special pentru femei, și a eradica munca ilegală a copiilor în acest domeniu.

UE ar trebui să încurajeze angajarea pescarilor locali pe navele sale și debarcarea capturilor în Madagascar în vederea prelucrării acestora. Aceste nave trebuie să respecte cerințele de raportare anuală în conformitate cu normele privind buna guvernanță și transparența. O comisie paritară pentru pescuit UE-Madagascar ar trebui să examineze impactul acestui parteneriat.

Raportorul pentru aviz salută alocarea unei sume anuale de 700 000 EUR destinate sprijinirii politicii sectoriale în domeniul resurselor halieutice și pescuitului. Această sumă ar trebui utilizată pentru a susține realizarea de proiecte de cercetare științifică, de control și de supraveghere pentru combaterea pescuitului ilegal, gestionarea durabilă a stocurilor de pește și promovarea pescuitului artizanal indispensabil pentru securitatea alimentară. Madagascarul va trebui să facă mai multe eforturi pentru a demonstra transparență în gestionarea contribuției financiare.

Raportorul pentru aviz consideră că prezentul acord reprezintă o șansă pentru UE de a încuraja Madagascarul să facă eforturi pentru a respecta Acordul de la Cotonou, în special articolul 9 referitor la drepturile omului, principiile democratice, statul de drept și buna guvernare.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar și Comunitatea Europeană.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

1.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong


AVIZ al Comisiei pentru bugete (7.5.2015)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar și Comunitatea Europeană

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Raportor pentru aviz: Jean-Paul Denanot

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pe baza autorizației acordate de Consiliu, Comisia Europeană a purtat negocieri cu Madagascar în vederea reînnoirii protocolului la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și această țară.

După încheierea acestor negocieri, la 19 iunie 2014, negociatorii au parafat un nou proiect de protocol. Noul protocol acoperă o perioadă de 4 ani de la data aplicării provizorii, și anume de la data semnării sale și cel mai devreme de la 1 ianuarie 2015.

Obiectivul principal al protocolului la acord este de a oferi navelor din UE posibilități de pescuit în zona de pescuit a Republicii Madagascar, în conformitate cu măsurile de gestionare adoptate de organizația regională de gestionare a pescuitului competentă, și anume Comisia Tonului din Oceanul Indian (IOTC) și, dacă este cazul, în limita surplusului disponibil.

Obiectivul general este acela de a intensifica cooperarea dintre Uniunea Europeană și Madagascar, instituind astfel un cadru de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și pentru exploatarea responsabilă a resurselor piscicole din zona de pescuit a Republicii Madagascar, în interesul ambelor părți.

IMPLICAȚII BUGETARE: pachetul financiar total alocat acestui protocol se ridică la 6 602 milioane EUR pentru perioada 2015-2018, incluzând costurile de gestionare administrativă și resursele umane.

Contribuția financiară anuală:

1 566 250 EUR pe an pentru primii doi ani

1 487 500 EUR pe an pentru următorii doi ani

Are la bază:

• un tonaj de referință de 15 750 de tone aferent accesului, pentru o sumă anuală în valoare de 866 250 EUR pentru fiecare din primii doi ani ai protocolului și de 787 500 EUR pentru fiecare din următorii doi ani;

• sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Republicii Madagascar în valoare de 700 000 EUR pe an. Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în domeniul pescuitului, și mai ales nevoilor Republicii Madagascar în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal.

În cazul în care cantitatea anuală a capturilor de specii prevăzute în protocol depășește tonajul de referință de 15 750 de tone, valoarea contribuției financiare anuale crește cu 55 EUR în primii doi ani ai protocolului și cu 50 EUR în ultimii doi ani pentru fiecare tonă suplimentară capturată.

Cu toate acestea, suma anuală plătită de Uniunea Europeană în ceea ce privește accesul la zona de pescuit a Republicii Madagascar nu trebuie să fie mai mare decât dublul sumei pentru tonajul de referință pentru anul respectiv. Dacă cantitățile capturate de navele Uniunii Europene în zona de pescuit a Republicii Madagascar depășesc cantitatea corespunzătoare dublului sumei anuale totale, suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită se plătește în cursul anului următor.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar și Comunitatea Europeană.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

6.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Emilian Pavel


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Tim Aker

Notă juridică - Politica de confidențialitate