Postup : 2014/0319(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0196/2015

Predkladané texty :

A8-0196/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 09/09/2015 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0302

ODPORÚČANIE     ***
PDF 182kWORD 100k
19.6.2015
PE 544.100v02-00 A8-0196/2015

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Madagaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom

(15225/2014 – C8–0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: Ricardo Serrão Santos

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Radyo uzavretí v mene Európskej únie protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Madagaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom

(15225/2014 – C8–0002/2015 – 2014/0319(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15225/2014),

–       so zreteľom na návrh protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Madagaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom (15226/2014),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0002/2015),

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododseka na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a na stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A8-0196/2015),

1.      udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Madagaskarskej republiky.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súvislosti

Madagaskar je ostrovná krajina ležiaca v Indickom oceáne, pri juhovýchodnom pobreží Afriky. Štát sa skladá z ostrova Madagaskar (štvrtý najväčší ostrov na svete) a z viacerých ostrovov menšej rozlohy. Vďaka svojej geologickej histórii sa Madagaskar stal nesmierne dôležitým centrom biodiverzity, ktoré je domovom 90 % endemických druhov na Zemi.

Hospodárstvo Madagaskaru spočíva hlavne v poľnohospodárstve, chove dobytka a rybolove. Rybolovné zdroje sa využívajú na miestnu spotrebu a sú predmetom medzinárodných dohôd, medzi ktoré patrí aj súčasná dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu.

Dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou vychádza z pravidiel stanovených v rámci riadiaceho mandátu Komisie pre tuniaky z Indického oceánu a iných medzinárodne prijatých pravidiel.

Dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu, ktorá je predmetom návrhu, zahŕňa rybolovné príležitosti pre 94 plavidiel, pričom 40 z nich sú plavidlá s obchvatnými sieťami a 54 sú plavidlá rôznych veľkostí s dlhými lovnými šnúrami. Vo vodách výhradnej hospodárskej zóny Madagaskarskej republiky sa predpokladajú výlovy s objemom 15 750 ton rýb. Ako náhradu za využívanie tejto rybolovnej oblasti Európska únia poskytne sektoru rybolovu Madagaskarskej republiky príspevok vo výške 700 000 EUR ročne a ďalší všeobecný finančný príspevok v hodnote približne 866 250 EUR počas prvých dvoch rokov platnosti dohody a 787 500 EUR v posledných dvoch rokoch jej platnosti. Celkovo sa v dohode predpokladá príspevok vo výške 6 107 500 EUR, ktorý Európska únia poskytne Madagaskarskej republike v priebehu štyroch rokov platnosti predmetnej dohody o partnerstve.

Majitelia dotknutých plavidiel uhradia platby týkajúce sa príspevku do programu monitorovania rybolovu Madagaskaru a poplatky v pomernej výške k objemom ulovených rýb. Príspevok v rámci pozorovateľského programu dosahuje výšku 20 EUR za každý deň prítomnosti pozorovateľa na palube.

V dohode o partnerstve sa predpokladá prijatie námorníkov z Madagaskarskej republiky a krajín AKT to pracovného pomeru. V dohode sa však ako alternatíva umožňuje, aby majitelia zaplatili paušálny poplatok 20 EUR za každého námorníka prítomného na palube plavidla.

Ide o návrh, ktorý je výsledkom záujmu Európskej únie, vlády Madagaskarskej republiky a majiteľov plavidiel a vychádza z rozličných pracovných stretnutí príslušných partnerov a z poznatkov získaných z rozličných analytických dokumentov, ktoré si vyžiadala Európska únia.

Príležitosti na všeobecné zlepšenie protokolov o spolupráci v oblasti rybolovu

Z formálneho hľadiska je táto dohoda o partnerstve pre oblasť rybolovu dobrá. Uvádzajú sa tu totiž cieľové druhy, očakávané objemy rýb, sú tu vymedzené sumy, ktoré sa majú investovať, a všeobecná očakávaná návratnosť. Uvádza sa tu monitorovací program, ktorý bude činnosť sledovať, zmieňujú sa zraniteľné a chránené druhy. V dohode sa vymedzujú všeobecné línie týkajúce sa podrobného vedeckého monitorovania vrátane možnosti uskutočniť experimentálne rybolovné práce.

Plánuje sa síce monitorovanie za strany pozorovateľského programu, a to je pozitívne, ale vzťahuje sa len na 10 % európskej flotily. Je to nízka hodnota, a preto sa javí ako dôležité vyvinúť úsilie o rozšírenie tohto pokrytia.

Ako priestor na zlepšenie sa uvádza, že v prílohe 2 by sa mali určiť metódy a technológie na ochranu druhov, s osobitným zameraním na morské korytnačky, veľrybotvaré cicavce a morské vtáky. Do dohôd s tretími krajinami v oblasti rybolovu sa musí premietnuť spôsob, akým európski rybári vykonávajú svoje činnosti v európskych moriach, s osobitným zreteľom na nariadenie o spoločnej rybárskej politike a rámcovú smernicu o morskej stratégii.

V predmetnej prílohe je zmienka o existencii lovu žralokov, ktorý musí byť prerušený v prípade, že sa prekročí kvóta 250 ton týchto zvierat. Túto zmienku o love žralokov je potrebné objasniť.

Tropický rybolov momentálne využíva stovky zariadení na zhlukovanie rýb plavidlom, čo však nie je kontrolované. Napriek tomu, že tieto zariadenia nemajú vplyv na celkový objem ulovených rýb a umožňujú pohotovejší výlov kvót, ktoré sú udržateľným spôsobom poskytnuté k dispozícii, umožňujú diferencovaný rybolov podľa vekových skupín populácií tropického tuniaka a ovplyvňujú migračné trasy rybolovných zdrojov spôsobom, ktorý nebolo možné úplne pochopiť.

Jednotlivé operačné opatrenia a činnosti adaptabilného riadenia predmetnej dohody vychádzajú z rozhodnutí spoločného výboru v súlade s ustanoveniami prílohy 2. V protokole sa však neuvádza zloženie spoločného výboru ani to, aký je jeho mandát či periodicita jeho schôdzí, prípadne oprávňujúce právne predpisy.

Jedna z najväčších kritík, ktoré možno adresovať dohodám o partnerstve v oblasti rybolovu Európskej únie, súvisí s monitorovaním a hodnotením prínosov konkrétnych investícií pre dané odvetvie. Aby sa tomu zabránilo, dohody o partnerstve v oblasti rybolovu musia zahŕňať výslovné a vyčísliteľné uvedenie cieľov a ukazovateľov, ktoré treba po uplynutí platnosti dohody zhodnotiť. Ciele ako zvýšenie autonómnosti tretích krajín v oblasti rybolovu (napr. zvýšenie počtu miestnych rybárov), príspevok k boju proti nelegálnemu, neohlásenému a neregulovanému rybolovu, vykonávanie skríningových programov (napr. VMS alebo AIS) sú témy, ktoré by sa mali do dohôd o partnerstve zakomponovať vhodnejším spôsobom.

Závery

Napriek tomu, že existuje priestor na zlepšenie, ktoré možno uskutočniť v budúcich dohodách o partnerstve, spravodajca sa nazdáva, že predmetný návrh by mal byť schválený. Pokiaľ ide o sledovanie súčasného protokolu Európskym parlamentom, Komisii sa navrhuje, aby:

1.  postúpila Parlamentu náležité informácie o spoločných vedeckých schôdzach, ako sa ustanovuje v článku 7 dohody o partnerstve, a o zmenách podmienok rybolovu, ako sa ustanovuje v článku 8 dohody o partnerstve, o ďalších schôdzach spoločného výboru, najmä príslušné zápisnice, ako aj výročnú správu o efektívnom uplatňovaní viacročného odvetvového programu podpory uvedeného v článku 6 dohody a iné dokumenty, ktoré považuje za vhodné;

2.  sa v prípade, že to bude považované za vhodné, mohli zástupcovia Výboru EP pre rybárstvo zúčastniť na schôdzach spoločného výboru, ktorý bude sledovať predmetnú dohodu;

3.  predložila Parlamentu a Rade v poslednom roku platnosti protokolu a pred otvorením rokovaní zameraných na jeho obnovenie správu o ex post hodnotení jeho vykonávania, ktorá by obsahovala analýzu miery využívania možností rybolovu a hodnotenia vzťahu medzi nákladmi a prínosmi protokolu, ako aj správu o prípadných obmedzeniach rybolovných operácií;

4.  overila primeranosť protokolu, a to i z hľadiska rozdelenia vzniknutých prínosov medzi európskych majiteľov plavidiel.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (2.6.2015)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Magadaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Louis Michel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Táto dohoda a jej protokol musia byť v súlade s novým nariadením v oblasti spoločnej rybárskej politiky, v ktorom sa kladie dôraz na udržateľnosť rybolovu a dobré riadenie. Uznáva význam politickej súdržnosti medzi spoločnou rybárskou politikou a cieľmi EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce.

Partnerstvo v rámci tejto dohody musí presadzovať zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov Madagaskaru. Je príležitosťou na posilnenie hospodárskeho rastu, zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv a podmienok pracovníkov, a to najmä žien, a na odstránenie nezákonnej práce detí v tejto oblasti.

EÚ by mala nabádať svoje plavidlá, aby prijímali miestnych rybárov a úlovky vyloďovali na Madagaskare na účel spracovania. V súlade s pravidlami dobrého riadenia a transparentnosti musia plavidlá dodržiavať povinnosti súvisiace s ročným vyhlásením. Spoločný výbor EÚ – Madagaskar pre rybolov by mal preskúmať vplyv tohto partnerstva.

Spravodajca víta vyčlenenie sumy 700 000 EUR ročne, ktorá je určená na podporu sektorovej politiky v oblasti rybolovných zdrojov a rybolovu. Táto suma by sa mala použiť na podporu realizácie projektov v oblasti vedeckého výskumu, kontroly a dohľadu v rámci boja proti nezákonnému rybolovu, udržateľného hospodárenia s populáciami rýb a podporu maloobjemového rybolovu, ktorý je nevyhnutný pre potravinovú bezpečnosť. Madagaskar by mal znásobiť svoje úsilie o preukázanie transparentnosti v hospodárení s finančným príspevkom.

Spravodajca považuje túto dohodu za príležitosť pre EÚ nabádať krajinu, aby vyvíjala úsilie o dosiahnutie súladu s Dohodou z Cotonou, najmä jej s článkom 9 týkajúcim sa ľudských práv, demokratických zásad, zásad právneho štátu a dobrej správy verejných vecí.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Magadaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (7.5.2015)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Madagaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jean-Paul Denanot

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia začala na základe mandátu Rady rokovania s Madagaskarom s cieľom obnoviť protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a touto krajinou.

Na záver týchto rokovaní bol 19. júna 2014 rokovacími stranami parafovaný návrh nového protokolu. Nový protokol sa vzťahuje na obdobie štyroch rokov odo dňa predbežného vykonávania protokolu – konkrétne odo dňa jeho podpisu a najskôr od 1. januára 2015.

Hlavným cieľom protokolu k dohode je poskytnúť plavidlám Európskej únie rybolovné možnosti v rybolovnej oblasti Madagaskarskej republiky v súlade s riadiacimi opatreniami prijatými príslušnou regionálnou organizáciou pre riadenie rybárstva, teda Komisiou pre tuniaky z Indického oceánu, a to prípadne aj v rámci dostupného prebytku.

Všeobecným cieľom je posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Madagaskarom a vytvoriť partnerský rámec na rozvoj udržateľnej rybárskej politiky a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Madagaskaru v záujme oboch strán.

VPLYV NA ROZPOČET: celkové finančné krytie vyčlenené na tento protokol predstavuje 6 602 miliónov EUR v rokoch 2015 – 2018 vrátane nákladov na administratívne riadenie a ľudských zdrojov.

Ročný finančný príspevok:

1 566 250 EUR na každý z prvých dvoch rokov,

1 487 500 EUR na každý z druhých dvoch rokov.

Na základe:

•referenčnej tonáže 15 750 ton a ročnej sumy za prístup do rybolovnej oblasti vo výške 866 250 EUR počas prvých dvoch rokov platnosti protokolu a 787 500 EUR počas nasledujúcich dvoch rokov;

•podpory na rozvoj sektorovej rybárskej politiky Madagaskaru vo výške 700 000 EUR ročne. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej rybárskej politiky, a najmä s potrebami Madagaskarskej republiky v oblasti boja proti nezákonnému rybolovu.

V prípade, že ročné množstvo úlovkov druhov uvedené v protokole presiahne referenčnú tonáž 15 750 ton, suma ročného finančného príspevku sa zvýši o 55 EUR počas prvých dvoch rokov platnosti protokolu a o 50 EUR počas posledných dvoch rokov za každú ďalšiu tonu úlovku.

Ročná suma, ktorú zaplatí Európska únia v súvislosti s prístupom do rybolovnej oblasti Madagaskaru, však nemôže prekročiť dvojnásobok sumy referenčnej tonáže za príslušný rok. Ak množstvo ulovené plavidlami Európskej únie v rybolovnej oblasti Madagaskaru presiahne množstvo zodpovedajúce dvojnásobku celkovej ročnej sumy, suma dlžná za množstvo presahujúce túto hranicu sa uhradí v nasledujúcom roku.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Európskemu parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Madagaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

6.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Emilian Pavel


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tim Aker

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia