Postopek : 2014/0319(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0196/2015

Predložena besedila :

A8-0196/2015

Razprave :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Glasovanja :

PV 09/09/2015 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0302

PRIPOROČILO     ***
PDF 169kWORD 94k
19.6.2015
PE 544.100v02-00 A8-0196/2015

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo v imenu Evropske unije

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Ricardo Serrão Santos

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za razvoj
 MNENJE Odbora za proračun
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo v imenu Evropske unije

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15225/2014),

–       ob upoštevanju osnutka protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo o partnerstvu v ribiškem sektorju (15226/2014),

–       ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in členom 218(6), drugi pododstavek, točka (a), in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0002/2015),

–       ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo in mnenj Odbora za razvoj ter Odbora za proračun (A8-0196/2015),

1.      odobri sklenitev sporazuma;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Republike Madagaskar.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Madagaskar je otoška država v Indijskem oceanu, ob jugovzhodni afriški obali. Država obsega otok Madagaskar (četrti največji otok na svetu) in več manjših otokov. Zaradi svoje geološke zgodovine je Madagaskar kraj z visoko biotsko raznovrstnostjo, saj je kar 90 % tam živečih kopenskih organizmov endemitov.

Gospodarstvo Madagaskarja temelji predvsem na kmetijstvu, živinoreji in ribištvu. Ribolovni viri so namenjeni lokalni porabi, na njih pa temeljijo mednarodni sporazumi, kamor spada tudi ta sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju.

Partnerski sporazum med Evropsko unijo in Republiko Madagaskar temelji na pravilih, določenih pod mandatom upravljanja Komisije za tune v Indijskem oceanu, ter drugih mednarodnih pravilih.

Predlagani sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju zajema možnost ribolova za 94 plovil, 40 z zaporno plavarico in 54 s parangali različnih velikosti. Predviden je ulov 15 750 ton rib v vodah ekskluzivne ekonomske cone Republike Madagaskar. V zameno za uporabo te ribolovne cone bo Evropska unija financirala ribiški sektor Madagaskarja v višini 700 000 EUR letno ter na splošno z nadaljnjimi 866 250 EUR kot nadomestilo v prvih dveh letih sporazuma ter 787 500 EUR v drugih dveh letih. Sporazum predvideva torej skupno nadomestilo 6 107 500 EUR, ki jih bo Evropska unija plačala Republiki Madagaskar v štirih letih veljavnosti sporazuma o partnerstvu.

Lastniki ladij bodo prispevali sredstva za program opazovanja ribolovnih dejavnosti na Madagaskarju ter plačevali dajatve, sorazmerne z ulovom. Prispevek v okviru programa opazovanja ribolovnih dejavnosti je 20 EUR na dan za vsakega opazovalca na krovu.

Sporazum o partnerstvu predvideva zaposlovanje mornarjev z Madagaskarja in iz držav AKP. Sporazum prav tako omogoča, da lastniki ladij plačajo pavšalni znesek v višini 20 EUR za vsakega vkrcanega mornarja.

Gre torej za sporazum, ki je v interesu Evropske unije, vlade Republike Madagaskar ter lastnikov ladij in ki je plod številnih delovnih sestankov med vključenimi partnerji ter informacij iz mnogih dokumentov z analizami, ki jih je zahtevala Evropska unija.

Obeti za splošno izboljšanje protokolov o sodelovanju na področju ribištva

S formalnega vidika gre za dober sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju. V njem so navedene ciljne vrste, pričakovana vrednost rib, višina naložb in pričakovani prihodki. Program opazovanja, ki bi moral spremljati dejavnosti, je tudi naveden, omenjene pa so tudi ranljive in zaščitene vrste. V sporazumu so določene splošne smernice za natančno znanstveno spremljanj, vključno z možnostjo opravljanja poskusnega ribolova.

Čeprav je pohvalno, da program opazovanja zagotavlja spremljanje, je vanj vključenih le 10 % evropske flote. Gre za majhno pokritost. Prizadevanja je treba podvojiti, da bi se povečala stopnja pokritosti.

Za njeno izboljšanje bi bilo treba v prilogi 2 določiti metode in tehnologijo za ohranjanje ranljivih vrst, s poudarkom na morskih želvah, kitih in morskih pticah. Ribolovni sporazumi s tretjimi državami morajo biti sklenjeni v duhu, ki ureja dejavnosti evropskih ribičev, ki lovijo v morjih v Evropi, zlasti ureditev skupne ribiške politike in okvirna direktiva o morski strategiji.

V tej prilogi se omenja tudi lov na morske pse, ki ga je treba prekiniti, ko se doseže kvota 250 ton. To navedbo lova na morske pse je treba razjasniti.

Tropska ribištva trenutno nenadzorovano uporabljajo na stotine naprav za zbiranje rib za vsako plovilo. Čeprav ne vplivajo na skupni ulov in dopuščajo hitrejši ulov trajnostno razpoložljivih kvot, te naprave omogočajo ločen ulov različnih skupin populacije tunov in na še nepojasnjen način vplivajo na selitvene poti ribjih staležev.

Več operativnih ukrepov in ukrepov za prilagoditev upravljanja iz sporazuma temelji na sklepih mešane komisije v skladu z določbami iz priloge 2. Protokol pa ne obravnava sestave mešane komisije, njenega mandata in pogostosti sestankov ali zakonodaje, ki določa njene pristojnosti.

Ena največjih kritik glede sporazumov Evropske unije o partnerstvu v ribiškem sektorju gre na račun nadzora in ocene prednosti, ki jo imajo posebne naložbe za sektor. Zato bi morali sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju vsebovati izrecne in merljive cilje in kazalnike, ki jih je treba oceniti na koncu veljavnosti sporazuma. Med cilji sporazumov o partnerstvu bi morala biti temeljitejša obravnava vprašanj, kot je večja samostojnost držav partneric v ribiškem sektorju (na primer večje število lokalnih ribičev), prispevek k boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ter izvajanje programov sledenja (na primer sistem za spremljanje plovil ali sistem za samodejno prepoznavanje).

Sklepne ugotovitve

Čeprav so še možne izboljšave bodočih partnerstev v ribiškem sektorju, pa poročevalec meni, da bi bilo treba sedanji predlog odobriti. Da bi Evropski parlament lahko spremljal ta protokol, Komisiji predlaga, naj:

1.  mu posreduje ustrezne informacije o skupnih sestankih strokovnjakov, kot je določeno v členu 7 sporazuma o partnerstvu, ter o spremembah ribolovnih pogojev, kot je določeno v členu 8 sporazuma, o drugih sestankih mešane komisije, vključno s predložitvijo zapisnikov in sklepov, predloži letno poročilo o učinkovitem izvajanju večletnega programa za pomoč sektorju iz člena 6 sporazuma ter druge morebitne ustrezne dokumente;

2.  dovoli, da predstavniki Odbora Evropskega parlamenta za ribištvo po potrebi kot opazovalci sodelujejo na sestankih mešane komisije, ki spremlja sporazum;

3.  Evropskemu parlamentu in Svetu v zadnjem letu izvajanja protokola in pred začetkom pogajanj za njegovo podaljšanje predloži naknadno poročilo z oceno njegovega izvajanja, vključno z analizo stopnje uporabe ribolovnih možnosti in oceno razmerja med stroški in koristmi, ter poročilo o morebitnih pritiskih na ribolovno dejavnost;

4.        preveri pravičnost protokola, vključno z delitvijo koristi, ki jih bodo ustvarili evropski lastniki ladij.


MNENJE Odbora za razvoj (2.6.2015)

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo v imenu Evropske unije

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Pripravljavec mnenja: Louis Michel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum in njegov protokol morata biti skladna z novo uredbo o skupni ribiški politiki (SRP), v kateri se poudarjata trajnost ribolova in dobro upravljanje. Pomembna je skladnost med skupno ribiško politiko in cilji EU na področju razvojnega sodelovanja.

Partnerstvo v okviru tega sporazuma mora spodbujati odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov Madagaskarja. To je priložnost za spodbujanje gospodarske rasti, izboljšanje stanja na področju človekovih pravic in delovnih pogojev delavcev, zlasti žensk, ter izkoreninjenje nezakonitega dela otrok v tem sektorju.

EU bi morala spodbujati zaposlovanje lokalnih ribičev na njenih plovilih in iztovarjanje ulova na Madagaskarju za njegovo predelavo. Plovila morajo spoštovati obveznost letne izjave v skladu s pravili dobrega upravljanja in preglednosti. Skupni odbor EU-Madagaskar za ribištvo bi moral analizirati učinke tega partnerstva.

Poročevalec se veseli dodelitve letnega zneska v višini 700 000 EUR , namenjenega za pomoč sektorski politiki na področju ribolovnih virov in ribištva. Znesek bi treba uporabiti za podporo projektom znanstvenih raziskav, nadzora in spremljanja boja proti nezakonitemu ribolovu, trajnostnega upravljanja ribjih staležev in spodbujanja malega ribolova, nujnega za prehransko varnost. Madagaskar bo moral povečati prizadevanja za dokazovanje preglednosti pri upravljanju finančnega nadomestila.

Poročevalec v tem sporazumu vidi priložnost za EU, da spodbudi državo, naj se uskladi s sporazumom iz Cotonouja, zlasti njegovim členom 9 o človekovih pravicah, demokratičnih načelih, načelu pravu države in dobrem upravljanju javnih zadev.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

1.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong


MNENJE Odbora za proračun (7.5.2015)

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo v imenu Evropske unije

(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Pripravljavec mnenja: Jean-Paul Denanot

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je na podlagi pooblastila Sveta začela pogajanja z Madagaskarjem za obnovitev Protokola k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Madagaskarjem.

Po zaključku pogajanj so pogajalci 19. junija 2014 parafirali osnutek novega protokola. Novi protokol zajema obdobje štirih let od datuma začetka začasne uporabe, tj. od datuma podpisa novega protokola, vendar ne pred 1. januarjem 2015.

Glavni cilj protokola je, da se plovilom Evropske unije zagotovijo ribolovne možnosti na ribolovnem območju Republike Madagaskar v skladu z ukrepi za upravljanje, ki jih je sprejela pristojna regionalna organizacija za upravljanje ribištva, tj. Komisija za tune v Indijskem oceanu (IOTC), in, kjer je primerno, v mejah razpoložljivega presežka.

Splošni cilj je okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Madagaskarjem, da se v interesu obeh pogodbenic vzpostavi partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov na ribolovnem območju Madagaskarja.

PRORAČUNSKE POSLEDICE: skupna finančna sredstva, dodeljena temu protokolu za obdobje 2015–2018, znašajo 6,602 milijona EUR, vključno s stroški upravnega vodenja in človeških virov.

Letni finančni prispevek:

1 566 250 EUR za vsako od prvih dveh let

1 487 500 EUR za vsako od naslednjih dveh let

na podlagi:

•referenčne tonaže 15 750 ton, povezane z dostopom, za katero je bil za vsako od prvih dveh let določen znesek v višini 866 250 EUR na leto, za vsako od naslednjih dveh let pa znesek 787 500 EUR;

•podpore razvoju sektorske ribiške politike Madagaskarja, ki znaša 700 000 EUR na leto. Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne ribiške politike in zlasti potrebami Republike Madagaskar v boju proti nezakonitemu ribolovu.

V primeru, da letna količina ulova vrst iz protokola preseže referenčno tonažo 15 750 ton, se finančni prispevek poviša za vsako dodatno ulovljeno tono za 55 EUR za prvi dve leti protokola in 50 EUR za zadnji dve leti.

Vendar pa letni znesek, ki ga plača Evropska unija za dostop do ribolovnega območja Madagaskarja, ne sme presegati dvakratnika referenčne tonaže za ustrezno leto. Če količine, ki jih na ribolovnem območju Madagaskarja ulovijo plovila Evropske unije, presegajo dvakratnik skupne letne količine, se znesek za presežno količino nad to omejitvijo plača naslednje leto.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj Parlamentu priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo v imenu Evropske unije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

6.5.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov), Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Emilian Pavel


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

17.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tim Aker

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov