Betänkande - A8-0196/2015Betänkande
A8-0196/2015

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen

19.6.2015 - (15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE)) - ***

Fiskeriutskottet
Föredragande: Ricardo Serrão Santos
PR_NLE-AP_Agreement

Förfarande : 2014/0319(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0196/2015
Ingivna texter :
A8-0196/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen

(15225/2014 – C8–0002/2015 – 2014/0319(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (15225/2014),

–       med beaktande av utkastet till protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen (15226/2014),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket led a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0002/2015),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0196/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Madagaskar.

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Madagaskar är en önation i Indiska oceanen och ligger utanför Afrikas sydöstra kust. I nationen ingår ön Madagaskar (världens fjärde största ö) och flera mindre öar. Madagaskars geologiska historia har gjort ön till en mycket viktig plats när det gäller den biologiska mångfalden: 90 % av jordens endemiska arter finns här.

Madagaskars ekonomi baseras främst på jordbruk, djuruppfödning och fiske. Fiskeresurserna används för lokal konsumtion och ligger till grund för de internationella avtal i vars sammanhang det aktuella partnerskapsavtalet om fiske ingår.

Partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar grundas på de bestämmelser som fastställts genom förvaltningsmandatet för tonfiskkommissionen för Indiska oceanen och andra internationellt godkända bestämmelser.

Det föreslagna partnerskapsavtalet om fiske omfattar fiskemöjligheter för 94 fartyg, varav 40 notfartyg och 54 fartyg av olika storlek som bedriver fiske med flytlinor. Enligt avtalet får 15 750 ton fisk fångas i Republikens Madagaskars exklusiva ekonomiska zon. Som ersättning för att man får utnyttja detta fiskeområde kommer Europeiska unionen att bidra till Republiken Madagaskars fiskerisektor med omkring 700 000 euro årligen, och dessutom ge ett allmänt bidrag på 866 250 euro under de två första år som avtalet är i kraft och 787 500 under avtalets två sista år. Sammanlagt föreskrivs i avtalet att Europeiska unionen ska bidra med 6 107 500 euro till Republiken Madagaskar under partnerskapsavtalets fyra första år.

Ägarna av de berörda fiskefartygen kommer att bidra ekonomiskt till programmet för övervakning av fisket vid Madagaskar, och betala avgifter som står i proportion till deras fiskefångster. Bidraget till övervakningsprogrammet är tjugo euro för varje dag som en inspektör finns med ombord.

Partnerskapsavtalet föreskriver att sjömännen i besättningen ska komma från Madagaskar eller AVS-länderna. Som alternativ tillåter dock avtalet att fartygsägarna betalar ett schablonbelopp på 20 euro för varje påmönstrad sjöman.

Detta förslag är ett resultat av Europeiska unionens, Madagaskars regerings och fartygsägarnas intressen, och grundas på flera olika arbetsmöten mellan de berörda parterna och fakta som framkommit genom olika analyser som gjorts på Europeiska unionens begäran.

Möjligheter till generella förbättringar av protokollen om fiskesamarbete

Ur formell synvinkel är detta ett bra partnerskapsavtal för fiskeriområdet. Avtalet är bra därför att dess text tar upp frågor som målarter och det förväntade fiskets värde, man anger vilka summor som ska investeras och hur stor den allmänna avkastningen förväntas bli. Man hänvisar till det övervakningsprogram som ska åtfölja verksamheten, och man nämner särskilt känsliga och skyddade arter. Avtalet fastställer de allmänna riktlinjer som är avsedda att främja en detaljerad vetenskaplig uppföljning, inklusive möjligheten till fiske i forskningssyfte.

Uppföljning i form av ett övervakningsprogram med fiskeriinspektörer är alltså planerat, vilket är positivt, men det berör endast omkring tio procent av den europeiska fiskeflottan. Detta är för lite, och det vore lämpligt att försöka öka övervakningens omfattning.

Ett förslag till förbättring är att man i texten i bilaga 2 borde fastställa metoder och teknik för att skydda känsliga och hotade arter, med särskilt fokus på havssköldpaddor, valar och sjöfåglar. Den anda som genomsyrar verksamheten hos EU:s fiskare när de bedriver fiske i Europas hav, bör, med särskild tonvikt på förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken och ramdirektivet om en marin strategi, finnas även i fiskeavtalen med tredje land.

I samma bilaga hänvisas till ett hajfiske som bör upphöra om man överskrider en kvot på 250 ton. Vad som menas med detta hajfiske bör förtydligas.

I dagsläget använder fiskefartygen i tropiska länder på ett okontrollerat sätt hundratals olika redskap och anordningar för sina fiskefångster. Dessa metoder har kanske ingen inverkan när det gäller de sammanlagda fiskefångsterna, och de möjliggör ett snabbare upptag av de kvoter som finns att tillgå enligt hållbarhetsprincipen. Men de gör det möjligt att föra ett differentierat fiske med fångst av vissa åldersgrupper inom tonfiskepopulationen, och de påverkar fiskebeståndens migrationsvägar på ett sätt som vi ännu inte har full kunskap om.

Flera av avtalets driftsåtgärder och insatser för att anpassa förvaltningen baseras på den gemensamma kommitténs beslut, i enlighet med bestämmelserna i bilaga 2. I protokollet sägs emellertid ingenting om sammansättningen i den gemensamma kommittén, om vilket mandat den har, om hur ofta den ska sammanträda eller, alternativt, om vilken lagstiftning som ska avgöra dessa frågor.

En av de främsta kritiska anmärkningarna mot de partnerskapsavtal som gäller Europeiska unionens fiske har att göra med kontrollen och bedömningen av vilken nytta de särskilda investeringarna i sektorn gör. För att motverka denna effekt bör partnerskapsavtalen om fiske inkludera en särskild och mätbar hänvisning till mål och indikatorer som kan utvärderas när avtalen löper ut. Mål som att partnerländernas självständighet ska öka på fiskeområdet (till exempel genom ökat antal lokala fiskare), att man ska bidra till kampen mot olagligt, ej rapporterat och irreguljärt fiske och genomföra screening- och spårbarhetsprogram (t.ex. det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg, VMS, eller det automatiska identifieringssystemet AIS) är punkter som bör få ett bättre stöd i partnerskapsavtalen.

Slutsatser

Trots att det finns möjligheter till förbättringar som kan införas i framtida fiskepartnerskap anser föredraganden att föreliggande förslag bör godkännas. Som uppföljning till detta protokoll föreslår Europaparlamentet att kommissionen ska göra följande:

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till parlamentet överlämna viktig information från de gemensamma vetenskapliga sammanträden som avses i artikel 7 i partnerskapsavtalet, information om de ändringar av villkoren för fiske som avses i artikel 8 i partnerskapsavtalet, information från andra sammanträden i den gemensamma kommittén, framför allt protokollen och slutsatserna, samt årsrapporten om den faktiska tillämpningen av det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 6 i avtalet, och andra viktiga handlingar.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när det anses lämpligt, låta företrädare för parlamentets fiskeriutskott delta som observatörer vid sammanträdena i den gemensamma kommitté som ska följa upp avtalet.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet och rådet, under det sista år som protokollet är i kraft och innan förhandlingar om att förnya protokollet inleds, lägga fram en utvärderingsrapport om protokollets genomförande med en analys av utnyttjandet av fiskemöjligheterna och en bedömning av protokollets kostnadseffektivitet, liksom en rapport om eventuella hinder för fisket.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera att det råder en rättvis balans i protokollet, även avseende de vinster som genereras genom de europeiska fartygsägarna.

YTTRANDE från utskottet för utveckling (2.6.2015)

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen
(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Föredragande av yttrande: Louis Michel

KORTFATTAD MOTIVERING

Det nuvarande avtalet och dess protokoll måste följa den nya förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken. I förordningen betonas betydelsen av hållbart fiske och god förvaltning. Det framhålls också att det är viktigt att det råder politisk samstämdhet mellan den gemensamma fiskeripolitiken och EU:s mål för utvecklingssamarbete.

Partnerskapet inom ramen för detta avtal ska främja ett ansvarsfullt utnyttjande av Madagaskars fiskeresurser. Det är en möjlighet att ge drivkraft åt den ekonomiska tillväxten, att förbättra situationen för mänskliga rättigheter och arbetsförhållandena, särskilt för kvinnor, och att avskaffa det olagliga barnarbetet på detta område.

EU bör uppmuntra sina fartyg att anställa lokala fiskare och att landa fångster för bearbetning i Madagaskar. Fartygen ska respektera kraven på årlig rapportering i enlighet med reglerna för god förvaltning och öppenhet och insyn. En partssammansatt fiskekommitté för EU–Madagaskar bör undersöka konsekvenserna av partnerskapet.

Föredraganden välkomnar att 700 000 euro har avsatts per år till stöd för den sektoriella fiskeri- och havspolitiken. Detta belopp bör användas till att stödja vetenskapliga forskningsprojekt, kontroll och övervakning i kampen mot illegalt fiske, en hållbar förvaltning av fiskbestånden och främjande av det småskaliga fisket, som spelar en avgörande roll för en tryggad livsmedelsförsörjning. Madagaskar bör intensifiera sina insatser för att visa öppenhet och insyn i förvaltningen av den ekonomiska ersättningen.

Föredraganden ser detta avtal som en möjlighet för EU att uppmuntra Madagaskar att sträva efter att följa Cotonouavtalet, särskilt artikel 9 om mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och principen om god samhällsstyrning.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

1.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bernd Lucke, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Miguel Urbán Crespo, Dennis de Jong

YTTRANDE från budgetutskottet (7.5.2015)

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen
(15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

Föredragande av yttrande: Jean-Paul Denanot

KORTFATTAD MOTIVERING

På grundval av det mandat som Europeiska kommissionen har fått av rådet har Europeiska kommissionen och Madagaskar inlett förhandlingar om att förnya protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och detta land.

Förhandlingarna ledde till att ett utkast till nytt protokoll paraferades av förhandlarna den 19 juni 2014. Det nya protokollet omfattar en period på fyra år räknat från den dag då protokollet ska börja tillämpas provisoriskt, dvs. från och med den dag då det undertecknas och tidigast den 1 januari 2015.

Protokollets huvudsakliga syfte är att erbjuda fiskemöjligheter för Europeiska unionens fartyg i Madagaskars fiskezon under iakttagande av de förvaltningsåtgärder som antagits av den behöriga regionala fiskeriförvaltningsorganisationen, Indiska oceanens tonfiskkommission och, i tillämpliga fall, inom gränserna för det tillgängliga överskottet.

Det övergripande syftet är att stärka samarbetet mellan Europeiska unionen och Madagaskar och att skapa en ram för partnerskap för att utveckla en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeriresurserna i Madagaskars fiskezon i båda parters intresse.

BUDGETKONSEKVENSER: Det totala anslag som tilldelas detta protokoll uppgår till 6 602 miljoner euro under perioden 2015–2018, inklusive administrativa kostnader och personal.

Årlig ekonomisk ersättning:

1 566 250 euro per år för de två första åren

1 487 500 euro per år för de två följande åren

Ersättningen avser följande:

• En referensfångstmängd på 15 750 ton knuten till tillträdet för ett belopp på 866 250 euro per år för protokollets två första år och på 787 500 euro per år för de två följande åren.

• Stöd till utveckling av den sektoriella fiskeripolitiken i Madagaskar på 700 000 euro per år. Detta stöd bidrar till uppfyllandet av målen för den nationella fiskeripolitiken och i synnerhet Madagaskars behov i kampen mot olagligt fiske.

Om de årliga fångsterna av de arter som avses i protokollet överskrider referensfångstmängden på 15 750 ton, ska beloppet för den årliga ekonomiska ersättningen ökas med 55 euro under protokollets två första år och med 50 euro under de två sista åren för varje ytterligare fångat ton.

Det årsbelopp som betalas av Europeiska unionen för tillträdet till Madagaskars fiskezon får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som beloppet för referensfångstmängden för det motsvarande året. Om den kvantitet som fångas av EU-fartyg i Madagaskars fiskezon överstiger den kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet, ska det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Emilian Pavel

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tim Aker