Διαδικασία : 2015/2040(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0197/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0197/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 23
CRE 07/09/2015 - 23

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0287

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 253kWORD 177k
19.6.2015
PE 549.154v02-00 A8-0197/2015

για τις διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014

(2015/2040(INI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Richard Corbett

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για τις διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014

(2015/2040(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη:

       το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

       το άρθρο 246 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

       το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Επιτροπής(1),

       την απόφασή του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής(2),

–       την απόφασή του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 106 και 192 και του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3),

–       τον κώδικα δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους Επιτρόπους, ειδικότερα δε τα άρθρα 1.3 έως 1.6 αυτού,

       τα άρθρα 52 και 118 και το Παράρτημα XVI του Κανονισμού του,

       την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0197/2015),

λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α.     οι ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων, που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1994, αποτελούν πλέον καθιερωμένη πρακτική, η οποία ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρνει τα εν λόγω θεσμικά όργανα πιο κοντά στους ευρωπαίους πολίτες·

Β.     οι ακροάσεις είναι απαραίτητες επειδή επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να διαθέτει τεκμηριωμένη γνώμη για την Επιτροπή όταν παρέχει ψήφο εμπιστοσύνης που επιτρέπει στην Επιτροπή να αναλάβει καθήκοντα·

Γ.     η διαδικασία ακρόασης παρέχει στο Κοινοβούλιο και στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να αξιολογήσουν την προσωπικότητα, τα προσόντα, την ετοιμότητα και τις προτεραιότητες του κάθε υποψηφίου, καθώς και τις γνώσεις του για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο·

Δ.     η διαδικασία ακρόασης αυξάνει τη διαφάνεια και ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα της Επιτροπής στο σύνολό της·

Ε.     η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η απαίτηση πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Jean-Claude Juncker το 2014, οι κυβερνήσεις πρότειναν έναν αριθμό ανδρών υποψηφίων, ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που προτάθηκαν προέρχονται κυρίως από κράτη μέλη με μικρότερο πληθυσμό και ότι τα μεγαλύτερα κράτη μέλη αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό αυτή την απαίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνη δίκαιη λύση είναι να ζητηθεί από κάθε κράτος μέλος να προτείνει δύο υποψηφίους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, ούτως ώστε ο ορισθείς πρόεδρος να είναι σε θέση να προτείνει ένα Σώμα Επιτρόπων υψηλής ποιότητας που θα έχει ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών·

ΣΤ.   η διαδικασία ακρόασης, αν και έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, μπορεί πάντοτε να βελτιωθεί, ιδίως μέσω περισσότερο ευέλικτων και δυναμικών ανταλλαγών μεταξύ του Επιτρόπου και των μελών της επιτροπής που είναι αρμόδια για την ακρόαση·

Ζ.     η ακρόαση του ορισθέντος αντιπροέδρου Frans Timmermans επισήμανε την ανάγκη να προσαρμοστούν οι διαδικασίες του Κοινοβουλίου για την περίπτωση που οι μελλοντικές Επιτροπές έχουν ειδικό καθεστώς για έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους·

H.     το άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών» και το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές»·

1.      θεωρεί ότι οι δημόσιες ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους πολίτες της ΕΕ προκειμένου να αξιολογήσουν τις προτεραιότητες του κάθε υποψηφίου και την επαγγελματική του καταλληλότητα για τη θέση·

2.      θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να καθοριστεί προθεσμία εντός της οποίας όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να προτείνουν τους υποψηφίους τους, προκειμένου να διατίθεται επαρκής χρόνος ώστε ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής να προβεί στη κατανομή των χαρτοφυλακίων λαμβάνοντας υπόψη την εργασιακή πείρα και το ιστορικό του υποψηφίου, και το Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει τις ακροάσεις και τις αξιολογήσεις του, και καλεί τον Πρόεδρό του να διεξαγάγει συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα με σκοπό την επίτευξη του στόχου αυτού·

3.      θεωρεί επίσης ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να προτείνει δύο τουλάχιστον υποψηφίους –άνδρες και γυναίκες σε ισότιμη βάση– προς εξέταση από τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να πετύχει και η Ένωση, στο πλαίσιο των δικών της θεσμικών οργάνων, τους στόχους που έχει θέσει σχετικά με την ισότητα των φύλων·

4.      θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι έλεγχοι των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτό, οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα οικογενειακά συμφέροντα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1.6 του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων· θεωρεί ότι η επιβεβαίωση από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της απουσίας οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων, βάσει επί της ουσίας ανάλυσης των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ακρόασης από την αρμόδια επιτροπή·

5.      υπενθυμίζει ότι αρμόδιες για τη διεξαγωγή των ακροάσεων είναι οι επιτροπές· θεωρεί, ωστόσο, ότι όταν ένας Αντιπρόεδρος της Επιτροπής έχει πρωτίστως οριζόντιες αρμοδιότητες, η ακρόαση θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση να διεξάγεται υπό μια διαφορετική μορφή όπως μια συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ή μια συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, υπό την προϋπόθεση η συνεδρίαση αυτή να παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου και να περιλαμβάνει τις αντίστοιχες αρμόδιες επιτροπές επιτρέποντάς τους να ακούσουν τον Επίτροπό τους·

6.      θεωρεί ότι το γραπτό ερωτηματολόγιο που αποστέλλεται πριν από κάθε ακρόαση θα πρέπει να επιτρέπει 7 ερωτήσεις αντί για 5, αλλά ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διάφορες υποερωτήσεις κάτω από κάθε ερώτηση·

7.      θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερο να τίθενται περίπου 25 ερωτήσεις, αλλά να επιτρέπεται σε κάθε ερωτώντα να δευτερολογεί αμέσως, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και ο ανακριτικός χαρακτήρας των ακροάσεων·

8.      θεωρεί ότι οι διαδικασίες για την παρακολούθηση των απαντήσεων των ορισθέντων Επιτρόπων κατά τη διάρκεια των ακροάσεων θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση του ελέγχου και στην ενίσχυση της ευθύνης της Επιτροπής στο σύνολό της· ζητεί, επομένως, την περιοδική επανεξέταση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται από τους ορισθέντες Επιτρόπους μετά την έναρξη της θητείας τους·

9.      θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές κατά τη συνεδρίαση αξιολόγησης των συντονιστών μετά τις ακροάσεις:

•       εάν οι συντονιστές εγκρίνουν ομόφωνα τον υποψήφιο: εγκριτική επιστολή·

•       εάν οι συντονιστές απορρίπτουν ομόφωνα τον υποψήφιο: απορριπτική επιστολή·

•       εάν οι συντονιστές που αντιπροσωπεύουν μια σαφή πλειοψηφία εγκρίνουν τον υποψήφιο: επιστολή στην οποία αναφέρεται η έγκριση του υποψήφιου από μια ευρεία πλειοψηφία (οι μειοψηφίσαντες μπορούν να ζητήσουν να αναφερθεί ότι η ομάδα τους δεν συμμερίζεται την άποψη της πλειοψηφίας)·

•       εάν δεν υπάρχει σαφής πλειοψηφία, ή εάν υπάρχει πλειοψηφία (αλλά όχι συναίνεση) κατά του υποψηφίου, και εάν οι συντονιστές το κρίνουν αναγκαίο:

o  θα πρέπει καταρχάς να ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω περαιτέρω γραπτών ερωτήσεων·

o  εάν οι συντονιστές εξακολουθούν να παραμένουν ανικανοποίητοι: θα μπορούν να ζητήσουν μια επιπλέον ακρόαση διάρκειας 1,5 ώρας, με την έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων·

o  εάν εξακολουθεί να μην υπάρχει συναίνεση ή συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των συντονιστών: ψηφοφορία σε επίπεδο επιτροπής·

•       η σαφής πλειοψηφία στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποτελείται από συντονιστές που μαζί αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών της επιτροπής·

10.    επισημαίνει ότι οι ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014 αποτέλεσαν αντικείμενο μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από τα μέσα ενημέρωσης και από το ευρύ κοινό σε σύγκριση με προηγούμενες ακροάσεις, γεγονός που εν μέρει οφείλεται στην εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· πιστεύει ότι ο αντίκτυπος και η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανό να αυξηθεί στο μέλλον· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στη διαδικασία των ακροάσεων·

11.    πιστεύει ότι:

       θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου όπου θα είναι διαθέσιμα τα βιογραφικά σημειώματα των ορισθέντων Επιτρόπων και οι απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις, πριν από τις δημόσιες ακροάσεις, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

–       θα πρέπει να υπάρχει ειδικός και ορατός χώρος στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου όπου θα αναρτώνται οι αξιολογήσεις εντός διαστήματος 24 ωρών·

–       θα πρέπει να αλλάξει ο κανόνας ώστε αναφέρεται σε διάστημα 24 ωρών μετά την αξιολόγηση, δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση ορισμένων αξιολογήσεων απαιτείται πρώτα διενέργεια άλλων διαδικασιών·

12.    θεωρεί ότι οριζόντια θέματα που επηρεάζουν τη σύνθεση, τη δομή και τις μεθόδους εργασίας της Επιτροπής στο σύνολό της και τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς από έναν μεμονωμένο ορισθέντα Επίτροπο, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εκλεγέντος Προέδρου της Επιτροπής· θεωρεί ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να εξετάζονται σε συνεδριάσεις μεταξύ του εκλεγέντος Προέδρου και της Διάσκεψης των Προέδρων (σε μια συνεδρίαση πριν από την έναρξη της διαδικασίας ακρόασης και σε μια άλλη μετά τη λήξη της διαδικασίας ακρόασης)·

13.    θεωρεί ότι ο έλεγχος των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων· θεωρεί, ωστόσο, ότι το σημερινό πεδίο των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων είναι υπερβολικά περιορισμένο, και καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους σχετικούς κανόνες της το συντομότερο δυνατό· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εκπονήσει, τους προσεχείς μήνες, κατευθυντήριες γραμμές υπό μορφή σύστασης ή έκθεσης πρωτοβουλίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταρρύθμιση των διαδικασιών σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων· θεωρεί ότι οι δηλώσεις συμφερόντων και οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τα συντηρούμενα από αυτούς μέλη της οικογένειάς τους·

14.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 285 Ε της 22.11.2006, σ. 137.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0366.

(3)

ΕΕ C 51 Ε της 22.02.13, σ. 152.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Οι δημόσιες ακροάσεις των υποψήφιων μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν σημαντική διαδικασία. Ακόμα και αν δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τους υποψήφιους Επιτρόπους, οι ακροάσεις παρέχουν τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο και το κοινό να ανακαλύψουν την προσωπικότητα, τη γενικότερη προσέγγιση και τις προτεραιότητες του κάθε υποψήφιου Επιτρόπου και να αξιολογήσουν τα προσόντα του. Στις δε περιπτώσεις όπου υπάρχουν προβλήματα, είναι καλύτερα να ανακαλυφθούν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων από τον Επίτροπο και όχι κατόπιν αυτού.

Για την ακρίβεια, αναρωτιέται κανείς τι θα συνέβαινε εάν μια τέτοια διαδικασία λάμβανε χώρα σε εθνικό επίπεδο κατά τον διορισμό των υπουργών – μια τρίωρη δημόσια «ανάκριση» πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους θα ήταν αποκαλυπτική!

Η διαδικασία των ακροάσεων δεν προβλέπεται στη Συνθήκη. Πρόκειται για μια διαδικασία που αναπτύχθηκε την τελευταία εικοσαετία κατόπιν επιμονής του Κοινοβουλίου που ζήτησε απλώς να παρίστανται οι υποψήφιοι Επίτροποι ενώπιον της(των) κοινοβουλευτικής(-ών) επιτροπής(-ών) που αντιστοιχεί(-ούν) στο χαρτοφυλάκιό τους, προτού το Κοινοβούλιο δώσει την ψήφο εμπιστοσύνης του στην Επιτροπή (κάτι που όντως προβλέπεται στη Συνθήκη, άρθρο 17 ΣΕΕ). Σήμερα αποτελεί καθιερωμένη πρακτική.

Επισήμως, το Κοινοβούλιο ψηφίζει στο σύνολό του για την Επιτροπή στο σύνολό της και η γνώμη μεμονωμένων επιτροπών για μεμονωμένους Επιτρόπους δεν φέρει καμία νομική βαρύτητα. Εντούτοις, αυτή τη φορά, την τελευταία και την αμέσως προηγούμενη, η αρνητική γνώμη ορισμένων επιτροπών σχετικά με έναν υποψήφιο οδήγησε σε αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής ή στη διανομή των χαρτοφυλακίων.

Μια τέτοια εξέλιξη είναι στην πράξη εφικτή μόνον εφόσον υπάρχει ευρύτατη συμφωνία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου ως προς την ακαταλληλότητα ενός υποψηφίου. Ασφαλώς, οι ακροάσεις δεν παρέχουν την ευκαιρία να επιχειρηθεί αλλαγή της πολιτικής σύνθεσης της Επιτροπής, η οποία εκφράζει περισσότερο την πολιτική ισορροπία μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων παρά την ισορροπία στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Οι απορριφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται από νέους που προέρχονται από την ίδια κυβέρνηση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τόσο οι πολιτικές ομάδες όσο και το Κοινοβούλιο χρησιμοποιούν το σύνολο της συγκεκριμένης διαδικασίας και την ψήφο εμπιστοσύνης για να εστιάσουν περισσότερο στο πρόγραμμα και στην πολιτική παρά στις προσωπικότητες – η Επιτροπή παραμένει συνασπισμός από πολιτική άποψη.

Αν και τα μέσα ενημέρωσης τείνουν να εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά στην απόρριψη του ενός ή του άλλου υποψήφιου Επιτρόπου, η διαδικασία έχει και άλλα αποτελέσματα που είναι ενδεχομένως λιγότερο θεαματικά για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν παύουν να είναι σημαντικά. Τα εν λόγω αποτελέσματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πολιτικές αποσαφηνίσεις και δεσμεύσεις, προσαρμογές των χαρτοφυλακίων και, αυτή τη φορά, περισσότερη σαφήνεια ως προς το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των αντιπροέδρων και των άλλων Επιτρόπων (αν και αυτό θα συνεχίσει αδιαμφισβήτητα να αποτελεί θέμα). Για παράδειγμα, αναφέρονται ενδεικτικά η ανάθεση αρμοδιοτήτων για θέματα βιωσιμότητας στον πρώτο αντιπρόεδρο Timmermans, η διευκρίνιση του ρόλου και της σχέσης εργασίας μεταξύ των Επιτρόπων Katainen και Moscovici και η διευκρίνιση ότι ο αρμόδιος για θέματα Υγείας Επίτροπος θα διατηρήσει την αρμοδιότητα για τα φάρμακα και τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα.

Υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτιώσεων. Όπως και πριν από μια πενταετία (έκθεση Duff), θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις διαδικασίες και τις μεθόδους και να αντιληφθούμε τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν για τη βελτίωση της διαδικασίας την επόμενη φορά.

2. Οι κανόνες του παιχνιδιού

•   Οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 118 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου και το παράρτημα XVI, καθώς και σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο του 2005 για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

•   Τα κριτήρια που αναφέρονται στη Συνθήκη όσον αφορά τους Επιτρόπους είναι οι γενικές ικανότητες, τα πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας και η «προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα» (ένα νέο κριτήριο που προστέθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας) (άρθρο 17 παράγραφος 3 ΣΕΕ). Ειδικότερα, το Κοινοβούλιο επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι κάθε Επίτροπος έχει καλή γνώση του χαρτοφυλακίου του, είναι σε θέση να λειτουργεί ομαδικά και διαθέτει καλές επικοινωνιακές ικανότητες (παράρτημα XVI στον Κανονισμό).

•   Το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Μπορεί να εκφράσει την άποψή του για τη διάθεση των χαρτοφυλακίων από τον εκλεγέντα Πρόεδρο (παράρτημα XVI στον Κανονισμό).

•   Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει κάθε πληροφορία που είναι σημαντική για τη λήψη της απόφασής του όσον αφορά την καταλληλότητα των ορισθέντων Επιτρόπων. Αναμένει πλήρη γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν τα οικονομικά τους συμφέροντα. Οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων αποστέλλονται προς έλεγχο στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή (παράρτημα XVI στον Κανονισμό).

3. Ρυθμίσεις τεχνικής φύσεως

Οι εν λόγω ρυθμίσεις υπήρξαν επιτυχημένες. Το μέγεθος των αιθουσών συνεδριάσεων (2Q2 και 4Q2) ήταν επαρκές για τους βουλευτές, το προσωπικό τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέσα ενημέρωσης. Οι αίθουσες διέθεταν επίσης δύο οθόνες και ένα ρολόι που χρησιμοποιήθηκαν από τους ορισθέντες Επιτρόπους και διευκόλυναν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Όλες οι ακροάσεις διήρκεσαν 3 ώρες και καθεμία από αυτές πραγματοποιήθηκε παράλληλα με κάποια άλλη, εκτός από εκείνη του ορισθέντος αντιπροέδρου Frans Timmermans.

Το προσωπικό του Κοινοβουλίου χρήζει για μια ακόμη φορά ευχαριστιών και συγχαρητηρίων για την ομαλή πορεία των διαδικασιών.

4. Ερωτηματολόγιο

Ερωτήσεις υποβλήθηκαν εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος προς όλους τους ορισθέντες Επιτρόπους από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz. Τα ερωτηματολόγια περιείχαν δύο κοινές ερωτήσεις, η πρώτη αφορούσε το ζήτημα των γενικών ικανοτήτων, της προσήλωσης στην ευρωπαϊκή ιδέα και της προσωπικής ανεξαρτησίας και η δεύτερη αφορούσε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Τρεις ερωτήσεις αφορούσαν την αρμόδια επιτροπή (από δύο εάν η διαδικασία πραγματοποιούνταν από κοινού με άλλη επιτροπή). Οι γραπτές απαντήσεις από τους ορισθέντες Επιτρόπους δόθηκαν εγκαίρως, επιτρέποντας στα μέλη των επιτροπών να τις αξιολογήσουν πριν από τις ακροάσεις.

Οι ερωτήσεις αποτέλεσαν χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να ερωτηθούν οι Επίτροποι σχετικά με την προσήλωσή τους στην ΕΕ και να εκτιμηθούν οι προθέσεις τους αναφορικά με το χαρτοφυλάκιό τους. Αυτό, με τη σειρά του, χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση των προφορικών ερωτήσεων προς τους Επιτρόπους.

5. Διάρθρωση των ακροάσεων

Οι ακροάσεις διοργανώθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων μετά από σύσταση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών. Ο Πρόεδρος και οι συντονιστές κάθε επιτροπής ήταν αρμόδιοι για τις επιμέρους ρυθμίσεις. Οι επιτροπές δικαιούνται να διορίσουν εισηγητές αλλά λίγες το έπραξαν, καθώς η χρησιμότητα των τελευταίων στο συγκεκριμένο πλαίσιο δεν είναι εμφανής.

Πραγματοποιήθηκαν 9 ακροάσεις με μεικτές επιτροπές και 9 με συνδεδεμένες επιτροπές.

•   Οι περισσότερες επιτροπές παρείχαν στους ορισθέντες Επιτρόπους έως και 15 λεπτά για τα εισαγωγικά τους σχόλια.

•   Στις περισσότερες επιτροπές ακολούθησε απλή διαδικασία ερωταπαντήσεων με 45 ερωτήσεις διάρκειας 1 λεπτού και απαντήσεις διάρκειας 2 λεπτών.

o Κάποιες επέτρεψαν διαδικασία ερωταπαντήσεων τύπου «πινγκ πονγκ» και διαδικασία ερωταπαντήσεων κατά τον πρώτο γύρο της διαδικασίας με τους συντονιστές των ομάδων (με ερωτήσεις και απαντήσεις διάρκειας 1, 2, μισού και 1 λεπτού αντίστοιχα· ή 1 λεπτού, 1 λεπτού και σαράντα πέντε δευτερολέπτων, είκοσι πέντε δευτερολέπτων και μισού λεπτού αντίστοιχα).

o Κάποιες επέτρεψαν κατά περίπτωση την υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων εάν αυτό απαιτούνταν και εφόσον δεν είχε εξαντληθεί το όριο των 3 λεπτών.

o Καμία δεν χρησιμοποίησε συστηματικές ερωταπαντήσεις και ερωταπαντήσεις τύπου «πινγκ πονγκ», δεδομένης της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων για ύπαρξη 45 μεμονωμένων ερωτήσεων και απαντήσεων.

6. Αποτέλεσμα

Από τις 27 αρχικές ακροάσεις:

•   18 περιπτώσεις συναίνεσης από τους συντονιστές μέσω επιστολών που αποδέχονταν ή ενέκριναν τον υποψήφιο

•   7 περιπτώσεις έγκρισης του υποψηφίου από την επιτροπή κατόπιν ψηφοφορίας της επιτροπής/μικτής επιτροπής

o 1 εξ αυτών των 7 περιπτώσεων κατόπιν δεύτερης ακρόασης (Hill),

o 1 εξ αυτών των 7 περιπτώσεων κατόπιν νέας αξιολόγησης της δήλωσης συμφερόντων από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (Arias Canete).

•   1 περίπτωση ψηφοφορίας σε επίπεδο επιτροπής που οδήγησε στην απευθείας απόρριψη του υποψηφίου (Bratusek).

•   1 περίπτωση ψηφοφορίας σε επίπεδο επιτροπής για την έγκριση του υποψηφίου Επιτρόπου αλλά όχι του προτεινόμενου χαρτοφυλακίου (Navrascics).

Από τις 2 ακόλουθες ακροάσεις:

•   2 περιπτώσεις συναίνεσης των συντονιστών μέσω επιστολών που ενέκριναν τον υποψήφιο.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το νέο σώμα των Επιτρόπων ήταν παρόμοιο με εκείνο της προηγούμενης ψηφοφορίας για τον Juncker ως Πρόεδρο της Επιτροπής. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει πάντα, όπως καταδεικνύεται στον ακόλουθο πίνακα·

ΨΗΦΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

+

-

 

 

Barroso ως Πρόεδρος

21 Ιουλίου 2004

413

58.33%

251

35.45%

44

6.21%

708

Επιτροπή στο σύνολό της

18 Νοεμβρίου 2004

449

66.03%

149

21.9%

82

12.06%

680

Barroso ως Πρόεδρος

16 Σεπτεμβρίου 2009

382

53.2%

219

30.5%

117

16.30 %

718

Επιτροπή στο σύνολό της

9 Φεβρουαρίου 2010

488

70.01%

137

19.66%

72

10.33%

697

Juncker ως Πρόεδρος

15 Ιουλίου 2014

422

57.88%

250

34.29%

47

9.87%

729 (10 μη επικυρωμένες)

Επιτροπή στο σύνολό της

22 Οκτωβρίου 2014

423

59.66%

209

29.47%

67

9.44%

709

Μέσα ενημέρωσης

Τα μέσα ενημέρωσης επέδειξαν σημαντικό ενδιαφέρον για τις ακροάσεις, όχι μόνο μέσω των παραδοσιακών διαύλων αλλά και μέσω του διαδικτύου (σε μεγάλο βαθμό μέσω του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η τελευταία κατηγορία παρουσίασε πολύ μεγάλη αύξηση την τελευταία πενταετία: κατά τη διάρκεια των ακροάσεων έγιναν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, περίπου 38 981 αναφορές σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 36 303 σε ειδησεογραφικές πλατφόρμες, 75 284 σε ιστολόγια και 210 σε φόρουμ – συνολικά 150 778 αναφορές, πολλές εκ των οποίων αναγνώστηκαν στη συνέχεια από χιλιάδες ακόλουθους. Ομοίως, το Twitter του ΕΚ συγκέντρωσε πάνω από 300.000 tweets. Επιπλέον, οι περισσότεροι βουλευτές του ΕΚ έλαβαν χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα με θέμα την ακρόαση.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (11.5.2015)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

για τις διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014

(2015/2040(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Aldo Patriciello

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας το οποίο, εκτός του ότι προβλέπεται από τη Συνθήκη, αποτελεί καθιερωμένη πρακτική που έχει αναπτυχθεί κατά την τελευταία 20ετία και πλέον, καθώς και σημαντική ευκαιρία για το Κοινοβούλιο και τους πολίτες της ΕΕ για να αξιολογούν τις ικανότητες και τις προτεραιότητες του κάθε υποψηφίου και την καταλληλότητά του για το ρόλο·

2.  τονίζει ότι όσον αφορά τις εναρκτήριες δηλώσεις, θα ήταν προτιμότερο, σύμφωνα με το τμήμα 1 (β) (7) (Ακροάσεις) του παραρτήματος XVI του Κανονισμού, να δίδεται σε όλους τους υποψηφίους το ίδιο χρονικό περιθώριο, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ορισθέντες Επίτροποι θα έχουν ίσες και δίκαιες ευκαιρίες να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και τις απόψεις τους·

3.  θεωρεί ότι θα ήταν επιθυμητό να προτείνει κάθε κράτος μέλος τουλάχιστον δύο υποψήφιους –έναν άνδρα και μία γυναίκα– προς εξέταση από τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής·

4.  θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο, για πρακτικούς και πολιτικούς λόγους, να οριστεί προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει όλα τα κράτη μέλη να προτείνουν υποψηφίους·

5.  επισημαίνει ότι οι ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014 αποτέλεσαν αντικείμενο μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από τα μέσα ενημέρωσης και από το ευρύ κοινό σε σύγκριση με προηγούμενες ακροάσεις, γεγονός που εν μέρει οφείλεται στην εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· πιστεύει ότι ο αντίκτυπος και η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανό να αυξηθεί στο μέλλον· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στη διαδικασία των ακροάσεων·

6.  συνιστά το τμήμα 1 (β) (7) (Ακροάσεις) του παραρτήματος XVI του Κανονισμού (Κατευθυντήριες γραμμές για την για την παροχή ψήφου έγκρισης προς την Επιτροπή), να προβλέπει ότι οι ερωτήσεις «μπορεί» και όχι «θα πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατό» να ομαδοποιούνται ανάλογα με το θέμα· πιστεύει ότι μια τέτοια αλλαγή θα ήταν συνεπής με την ανάγκη για τις πολιτικές ομάδες να καθορίζουν τις δικές τους πολιτικές προτεραιότητες κατά την υποβολή των ερωτήσεων, και θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία στις ρυθμίσεις για τον αυξανόμενο αριθμό κοινών ακροάσεων επιτροπών (με τη συμμετοχή δύο ή περισσότερων επιτροπών)·

7.  θεωρεί ότι η μη υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων στους ορισθέντες Επιτρόπους κατά τη διαδικασία του 2014 επέτρεψε σε κάποιους υποψηφίους να αποφύγουν να απαντήσουν σε πιο ευαίσθητα θέματα· θεωρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον δημοκρατικό ρόλο των ακροάσεων, η δομή τους πρέπει να αλλάξει ώστε να μπορούν οι βουλευτές να θέτουν συμπληρωματικές, στοχοθετημένες ερωτήσεις στους ορισθέντες Επιτρόπους για να καθίσταται δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση των υποψηφίων· υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης στις πολιτικές ομάδες του μέγιστου χρονικού περιθωρίου ερωτήσεων, ιδίως στην περίπτωση των κοινών ακροάσεων επιτροπών·

8.  θεωρεί ότι η διάρκεια των ακροάσεων των αντιπροέδρων και των ορισθέντων επιτρόπων με διευρυμένες αρμοδιότητες πρέπει να παραταθεί πέραν των τριών ωρών, λόγω των εκτεταμένων εξουσιών τους σε σύγκριση με τους απλούς Επιτρόπους, μεταξύ άλλων προκειμένου όλες οι εμπλεκόμενες επιτροπές να δύνανται να αξιολογούν ορθά την προετοιμασία τους επί όλων των θεμάτων που αφορούν το χαρτοφυλάκιό τους·

9.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 1 (α) (1) του εν λόγω παραρτήματος προβλέπει ότι «το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους ορισθέντες Επιτρόπους με βάση τις γενικές τους ικανότητες, την προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και την προσωπική ανεξαρτησία τους. Αξιολογεί τις γνώσεις τους για το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο τους και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες» προτείνει, ωστόσο, να θεωρούνται συμπληρωματικά κριτήρια καταλληλότητας η πρότερη επαγγελματική εμπειρία και διαγωγή· σημειώνει, επίσης, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1(α), το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει κάθε πληροφορία σημαντική για τη λήψη της απόφασής του όσον αφορά την καταλληλότητα των ορισθέντων Επιτρόπων, περιλαμβανομένων ειδικότερα των πληροφοριών που αφορούν προηγούμενες δραστηριότητες ή θέσεις σε οποιαδήποτε θεσμικό όργανο της ΕΕ, κατά περίπτωση, και των διαφορετικών δηλώσεων συμφερόντων που υποβλήθηκαν με σκοπό την ανάληψη των καθηκόντων τους· θεωρεί ότι μια αξιολόγηση της συμμόρφωσης της δήλωσης των οικονομικών συμφερόντων των υποψηφίων εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων μπορεί να έχει αποκλειστικά τον χαρακτήρα επίσημου ελέγχου και δεν δύναται να αντικαταστήσει την πολιτική αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των υποψηφίων βάσει, μεταξύ άλλων, της δήλωσης των οικονομικών συμφερόντων τους· θεωρεί ότι ο έλεγχος της δήλωσης των οικονομικών συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει, ει δυνατόν, την ευρύτερη οικογένειά τους·

10. τονίζει ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λήψης ολοκληρωμένων και αναλυτικών απαντήσεων από τους ορισθέντες Επιτρόπους·

11. συνιστά να δίδεται στους ορισθέντες Επιτρόπους η δυνατότητα υποβολής γραπτής δήλωσης εντός 12 ωρών μετά το τέλος της ακρόασης, στις περιπτώσεις όπου δεν κατόρθωσαν να δώσουν ολοκληρωμένη και αναλυτική απάντηση σε κάποια ερώτηση·

12. τονίζει ότι οι συντονιστές της επιτροπής θα πρέπει να προσπαθούν να καταλήξουν σε μια συναίνεση σχετικά με την αξιολόγηση· θεωρεί ότι, εφόσον δεν είναι σε θέση να το πράξουν, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζουν βάσει αποφάσεως των συντονιστών που θα αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν την επιτροπή· τονίζει ότι, δεδομένου του περιορισμένου χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους οι συντονιστές για να καταλήξουν σε κάποια θέση, θα πρέπει, οσάκις είναι δυνατόν, να περιορίζουν τις παρατηρήσεις τους σε εκείνες που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 1 (α) (1) του εν λόγω παραρτήματος· θεωρεί, εξάλλου, ότι οι ομάδες οι οποίες διαφωνούν με την άποψη της πλειοψηφίας θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν μια σχετική αναφορά στην επιστολή αξιολόγησης· υπενθυμίζει ότι ο Κανονισμός, σε κάθε περίπτωση, επιτρέπει επίσης στην πολιτική ομάδα να ζητήσει από τον πρόεδρο να συγκαλέσει μια συνεδρίαση ολομέλειας της επιτροπής, ακόμα και ψηφοφορία επί της αξιολόγησης του υποψηφίου·

13. σημειώνει ότι οι επιτροπές εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους και πρακτικές αξιολόγησης στο μετά την ακρόαση στάδιο·

14. όσον αφορά τις προθεσμίες που ισχύουν για τις δηλώσεις αξιολόγησης και προκειμένου να καταστεί σαφέστερη η διαδικασία και να αποφευχθεί οιαδήποτε σύγχυση που ενδεχομένως προκύψει από την ερμηνεία του τμήματος 1 (γ) (6) του παραρτήματος XVI του Κανονισμού, θεωρεί ότι ο Κανονισμός πρέπει να προβλέπει ρητώς ότι η δήλωση αξιολόγησης θα εγκρίνεται το συντομότερο δυνατόν και θα δημοσιοποιείται στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου εντός 24 ωρών μετά το τέλος των ακροάσεων· ζητεί αυστηρή και ενιαία εφαρμογή των εν λόγω άρθρων από όλες τις επιτροπές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

60

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Дамиано Дзофоли

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Gabriele Preuß, Bart Staes

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Arne Gericke


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (17.4.2015)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με τις διαδικασίες και πρακτικές για τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία του 2014

(2015/2040(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Michael Cramer

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.      σημειώνει ότι ο σχηματισμός της Επιτροπής Juncker καθυστέρησε λόγω του μη έγκαιρου ορισμού των υποψήφιων Επιτρόπων από ορισμένα κράτη μέλη, ενώ ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε αποδεκτό επίπεδο δεν επετεύχθη παρά την τελευταία στιγμή χάρη στη μεγάλη επιμονή του Κοινοβουλίου σχετικά με το ότι η νέα Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό γυναικών με την απερχόμενη Επιτροπή· θεωρεί ότι μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσε να αποφευχθεί στο μέλλον με τον ορισμό προθεσμίας εντός της οποίας τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν τους υποψηφίους τους και με ενθάρρυνση των κρατών μελών να προτείνουν τουλάχιστον δύο υποψηφίους προς εξέταση από τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής, ενώ θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ισορροπία φύλων, προτείνοντας π.χ. τουλάχιστον μία γυναίκα· επισημαίνει ότι τούτο θα επιτρέψει στον εκλεγέντα Πρόεδρο να επιλέξει τους καταλληλότερους υποψηφίους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες δεξιότητες και πεδίο ειδικότητάς τους καθώς και την ανάγκη να διασφαλίζεται ο δέων βαθμός ισορροπίας φύλων·

2.      θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να ορίζεται προθεσμία εντός της οποίας ο εκλεγείς Πρόεδρος και το Συμβούλιο να εγκρίνουν, με κοινή συμφωνία, τον κατάλογο των προσώπων που προτείνεται να διοριστούν μέλη της Επιτροπής, ούτως ώστε να παρέχεται στο Κοινοβούλιο επαρκής χρόνος για την κατάλληλη προετοιμασία και διεξαγωγή των ακροάσεων, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών ακροάσεων εάν κρίνεται σκόπιμο·

3.      αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για το Κοινοβούλιο και τους πολίτες της ΕΕ για να αξιολογήσουν τις προτεραιότητες του κάθε υποψηφίου και την καταλληλότητά του για το ρόλο·

4.      θεωρεί ότι όταν ένας Αντιπρόεδρος της Επιτροπής έχει πρωτίστως οριζόντιες αρμοδιότητες, η ακρόαση θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση να διεξάγεται υπό διαφορετική μορφή, όπως υπό μορφή συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, υπό την προϋπόθεση ότι η συνεδρίαση αυτή είναι ανοικτή σε όλους τους βουλευτές, ή μια κοινή συνεδρίαση των συναφών επιτροπών·

5.      πιστεύει ότι θα πρέπει να απαιτείται από τον ορισθέντα Επίτροπο να ορίζει σαφώς τις προτεραιότητες του προγράμματος για το εξεταζόμενο χαρτοφυλάκιο στην εναρκτήρια δήλωσή του·

6.      επισημαίνει ότι ο γενικά εφαρμοζόμενος κανόνας των 45 ερωτήσεων των τριών λεπτών, όπως έχει αποφασιστεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων, δεν έδωσε στις επιτροπές αρκετή ευελιξία για να διαφοροποιήσουν τις πρακτικές τους όπου χρειαζόταν, για παράδειγμα με τη διαδικασία των έκτακτων παρεμβάσεων ή δίνοντας περισσότερο χρόνο στους ομιλητές στον πρώτο γύρο, ενώ τρία λεπτά ήταν εντελώς ανεπαρκή για συμπληρωματική ερώτηση· θεωρεί ότι στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις προκειμένου να παρέχεται στις επιτροπές μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ο ανακριτικός χαρακτήρας των ακροάσεων μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος «πινγκ-πονγκ» (ερώτηση - απάντηση, ερώτηση - απάντηση)·

7.      πιστεύει ότι οι ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ακρόασης θα πρέπει – τουλάχιστον εν μέρει – να απαντώνται σε γλώσσα διαφορετική από τη μητρική του ορισθέντος Επιτρόπου·

8.      επισημαίνει ότι η κατανομή του χρόνου ομιλίας μεταξύ των ομάδων και ο αριθμός των ερωτήσεων που ανατίθενται σε συνδεδεμένες/προσκεκλημένες επιτροπές αποφασίστηκε τελικά από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τις πολιτικές ομάδες αντίστοιχα, παρόλο που στο παρελθόν οι ρυθμίσεις αυτές είχαν πραγματοποιηθεί σε επίπεδο επιτροπής· επισημαίνει ότι η διαδικασία δημιουργούσε σύγχυση, καθώς η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών είχε αρχικά προτείνει στις επιτροπές να προβούν σε διμερή διευθέτηση του αριθμού των ερωτήσεων που επρόκειτο να ανατεθούν σε συνδεδεμένες/προσκεκλημένες επιτροπές·

9.      τονίζει ότι η μέθοδος d'Hondt για την κατανομή του χρόνου ομιλίας μεταξύ των πολιτικών ομάδων θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως·

10.    θεωρεί ότι, εάν η αξιολόγηση δεν στηρίζεται από σαφή πλειοψηφία ή εάν υπάρχει πλειοψηφία αλλά όχι συναίνεση κατά του υποψηφίου, οι συντονιστές θα πρέπει –ως επόμενο βήμα– να ζητήσουν επιπλέον ακρόαση διάρκειας 1,5 ώρας·

11.    τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη τυχόν αίτημα του Κοινοβουλίου για την αντικατάσταση ορισθέντος Επιτρόπου ή την ανάθεση σε αυτόν διαφορετικού χαρτοφυλακίου, με βάση την αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής, πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη· θεωρεί ότι, όταν το Κοινοβούλιο ζητεί την αντικατάσταση ορισθέντος Επιτρόπου, πρέπει να τίθεται προθεσμία για τον ορισμό του νέου υποψηφίου από το αρμόδιο κράτος μέλος· αντιτίθεται στην προσέγγιση που δεν προβλέπει εναλλακτική για την εξαιρετική περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ούτε ο δεύτερος υποψήφιος που προτείνεται από ένα κράτος μέλος έχει τα προσόντα για να είναι Επίτροπος ή για να φέρει σε πέρας τα συγκεκριμένα καθήκοντα που του ανατίθενται· θεωρεί ότι είναι αποδεκτή μια μικρή παράταση της θητείας της απερχόμενης Επιτροπής, ως ύστατη λύση, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η ανάγκη κατάλληλης προετοιμασίας των συμπληρωματικών ακροάσεων δεν επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη νέα Επιτροπή πριν από την 1η Νοεμβρίου·

12.    εκφράζει δυσαρέσκεια για τη διαδικασία που οδήγησε στην αντικατάσταση του ορισθέντος Επιτρόπου για τις μεταφορές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς πρότερη διαβούλευση με την αρμόδια επιτροπή· εκφράζει τη λύπη του που η επόμενη προταθείσα δεν βρήκε τους ίδιους όρους για να παρουσιαστεί στην επιτροπή, καθώς της διατέθηκε πολύ περιορισμένος χρόνος προετοιμασίας για την ακρόαση· επαναλαμβάνει ότι οι μεταφορές είναι βασικός τομέας πολιτικής, ο οποίος δεν θα πρέπει να υφίσταται αλλαγές της τελευταίας στιγμής·

13.    τονίζει ότι, σύμφωνα με το Παράρτημα XVI του Κανονισμού, οι γνωμοδοτήσεις όλων των επιτροπών που σχετίζονται με μια ακρόαση πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία μόνο δήλωση αξιολόγησης· σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτή η απαίτηση δεν εκπληρώθηκε απόλυτα σε όλες τις περιπτώσεις· θεωρεί, επομένως, ότι η αντίστοιχη διάταξη πρέπει να ενισχυθεί με τη διευκρίνιση ότι οι γνωμοδοτήσεις των συναφών επιτροπών θα πρέπει να επισυνάπτονται όλες στην ενιαία δήλωση αξιολόγησης χωρίς μεταβολές.

14.    υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Παράρτημα XVI του Κανονισμού, οι δηλώσεις αξιολόγησης πρέπει να εγκρίνονται και να δημοσιοποιούνται εντός 24 ωρών από την ακρόαση· επισημαίνει ωστόσο ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην πραγματικότητα δεν ήταν σύμφωνη προς τη διάταξη αυτή, καθώς οι δηλώσεις αξιολόγησης δημοσιοποιήθηκαν μόνον αφού η Διάσκεψη των Προέδρων είχε κηρύξει το πέρας των ακροάσεων· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί αυτή η διάταξη ώστε να είναι δυνατή η δημοσιοποίηση των δηλώσεων αξιολόγησης σε εμφανές σημείο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου 24 ώρες μετά την αξιολόγηση·

15.    ζητεί την αποσαφήνιση των ακόλουθων διατάξεων του Παραρτήματος XVI του Κανονισμού:

−      «Οσάκις είναι δυνατόν, οι ερωτήσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ακρόασης συγκεντρώνονται ανά θέμα.» Η διάταξη αυτή έχει ερμηνευθεί ως ομαδοποίηση των ερωτήσεων από συνδεδεμένες/προσκεκλημένες επιτροπές, αλλά το πραγματικό θέμα μιας ερώτησης δεν πρέπει να είναι γνωστό εκ των προτέρων, καθώς οι ερωτήσεις δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται πριν από την ακρόαση.

−      «Ως τελευταία λύση, ο πρόεδρος υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε μυστική ψηφοφορία.» Οι «δύο αποφάσεις» αφορούν το κατά πόσον «οι ορισθέντες Επίτροποι διαθέτουν τα προσόντα, τόσο για να αποτελέσουν μέλη του Σώματος, όσο και για να επιτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα τα οποία τους έχουν ανατεθεί». Ωστόσο δεν υπάρχει εμφανής σύνδεση μεταξύ των δύο αυτών προτάσεων στο Παράρτημα XVI, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρερμηνεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Markus Ferber, Olga Sehnalová, Patricija Šulin


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (11.5.2015)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με τις διαδικασίες και πρακτικές για τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία του 2014

(2015/2040(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean-Marie Cavada

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επαναλαμβάνει τη σημασία της διασφάλισης της ανεξαρτησίας των ορισθέντων Επιτρόπων· θεωρεί ότι ο έλεγχος της δήλωσης συμφερόντων των Επιτρόπων θα πρέπει να παραμείνει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων· θεωρεί, ωστόσο, ότι το σημερινό φάσμα των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων είναι υπερβολικά περιορισμένο και καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους σχετικούς κανόνες της το συντομότερο δυνατό·

2.  θεωρεί ότι κατά την εξέταση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων όχι μόνο ελέγχεται εάν η δήλωση έχει συμπληρωθεί σωστά, αλλά επίσης διαπιστώνεται εάν από το περιεχόμενό της προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων· εκτιμά συνεπώς ότι η επιτροπή JURI θα πρέπει να διαθέτει αυξημένη εξουσία ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνεται ειδικότερα η δυνατότητα να απαιτεί τη δημοσιοποίηση κάθε συμπληρωματικής πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την εις βάθος αξιολόγηση των δηλώσεων, και την εξουσία να απαιτήσει την παρουσία του ορισθέντος Επιτρόπου για να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, χωρίς, εντούτοις, να σφετερίζεται το προνόμιο της καθ' ύλην αρμόδιας επιτροπής για τη διεξαγωγή της ακρόασης·

3.  θεωρεί ότι οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα οικογενειακά συμφέροντα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων·

4.  επισημαίνει ότι εναπόκειται στην Επιτροπή να εντοπίσει τυχόν σύγκρουση συμφερόντων η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει ένα από τα μέλη της, από την εκτέλεση των καθηκόντων του και θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξει και να εγγυηθεί την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλώσεων των οικονομικών συμφερόντων που υποβάλλονται από τους ορισθέντες Επιτρόπους πριν από την ακρόασή τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

5.  προτείνει να εκπονηθεί μια έκθεση πρωτοβουλίας συγκεκριμένα για το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων στις οικονομικές δηλώσεις των ορισθέντων Επιτρόπων·

6.  θεωρεί σκόπιμη την ύπαρξη μεγαλύτερης αντιστοιχίας μεταξύ των χαρτοφυλακίων των Επιτρόπων και των τομέων αρμοδιοτήτων των εκάστοτε κοινοβουλευτικών επιτροπών, χωρίς το παραβιάζεται το προνόμιο του κάθε θεσμικού οργάνου να καθορίζει την εσωτερική δομή και σύνθεσή του, από άλλο·

7.  είναι της άποψης ότι οι ακροάσεις που διεξάγονται από τις αρμόδιες επιτροπές είναι σημαντικές, όχι μόνο για την αξιολόγηση της προσωπικότητας των υποψηφίων και των πολιτικών τους προτεραιοτήτων, αλλά και για τον έλεγχο της επάρκειας και της ικανότητάς τους να εκτελούν τα προβλεπόμενα καθήκοντά τους· τονίζει ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Αντιπροέδρων της Επιτροπής θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και όλοι οι άλλοι υποψήφιοι·

8.  τονίζει ότι σκοπός των ακροάσεων είναι να δώσει στους ορισθέντες Επιτρόπους ίσες και δίκαιες ευκαιρίες να παρουσιάσουν εαυτούς και τις απόψεις τους, σύμφωνα με το παράρτημα XVI του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην αμεροληψία και την πολιτική ουδετερότητα της διαδικασίας·

9.  τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων μεταξύ των μελών του Σώματος των Επιτρόπων·

10. θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία ιδίως όσον αφορά το χρόνο που διατίθεται για τις συμπληρωματικές ερωτήσεις και τις απαντήσεις των υποψηφίων.

11. είναι της άποψης ότι πρέπει να επιτρέπεται στους συντάκτες των ερωτήσεων να θέτουν συμπληρωματικές ερωτήσεις (για παράδειγμα, θα μπορούσαν να διατίθενται 30 δευτερόλεπτα για τη συμπληρωματική ερώτηση και ένα λεπτό για την απάντηση)·

12. είναι της άποψης ότι θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες, ιδίως όσον αφορά τις προθεσμίες, που να διέπουν τις ακροάσεις των υποψηφίων αντικατάστασης, έτσι ώστε να μην βρεθούν αυτοί σε μειονεκτική θέση έναντι των ορισθέντων Επιτρόπων που έχουν αρχικά ακουστεί· ζητεί, ως εκ τούτου, να ορισθούν οι κανόνες που να διέπουν τις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων σε μια διοργανική συμφωνία·

13. είναι της άποψης ότι, σε περιπτώσεις όπου οι συντονιστές δεν έχουν καταλήξει σε συναίνεση σχετικά με την αξιολόγηση ενός ορισθέντος Επιτρόπου, η τελική απόφαση να πρέπει να τίθεται σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση στην επιτροπή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

0

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Cecilia Wikström, Ангел Джамбазки

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Morten Messerschmidt


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, David McAllister, Andrej Plenković, Marcus Pretzell, Helmut Scholz

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Dario Tamburrano

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου