Διαδικασία : 2015/0803(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0198/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0198/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2015 - 5.1
CRE 07/07/2015 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0239

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 230kWORD 162k
22.6.2015
PE 557.313v01-00 A8-0198/2015

σχετικά με τον διορισμό της Bettina Michelle Jakobsen ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8‑0122/2015 – 2015/0803(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Igor Šoltes

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον διορισμό της Bettina Michelle Jakobsen ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8‑0122/2015 – 2015/0803(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0122/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0198/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων της υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 17 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

1.      εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί η Bettina Michelle Jakobsen μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ Bettina MICHELLE JAKOBSEN

Σπουδές

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Master) στη Δημόσια Διακυβέρνηση (MPG), Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και Copenhagen Business School (CBS), 2012

Διάφορα πιστοποιημένα από την Djøf μαθήματα διοίκησης (Djøf: Ένωση Νομικών και Οικονομολόγων της Δανίας)

KIOL – σειρά μαθημάτων στη δημόσια διοίκηση, 2004-2005

Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ενότητες, Copenhagen Business School, 1993-1995

Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, 1990

Εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο – ειδίκευση στις σύγχρονες γλώσσες, Espergærde Amtsgymnasium, 1982

Απασχόληση

Βοηθός Γενικός Ελεγκτής (μισθολογικός βαθμός 39), Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας, από την 1η Οκτωβρίου 2009

Βοηθός Γενικός Ελεγκτής (μισθολογικός βαθμός 38), Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας, από την 17η Μαΐου 2005

Διευθύντρια (μισθολογικός βαθμός 37), Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας, από την 1η Ιουνίου 2002

Ελεγκτής, Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτών για το ΝΑΤΟ, Αρχηγείο του ΝΑΤΟ, Βρυξέλλες, Βέλγιο, 1997-2002

Ειδική σύμβουλος, Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας, 1996

Τμηματάρχης, Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας, 1990

Υπάλληλος, Δημοτικό Συμβούλιο Κοπεγχάγης, Φεβρουάριος - Μάιος 1990

Στη διάρκεια των σπουδών:

·         Βοηθός σπουδαστής, γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης

·         Εθελόντρια, γραφείο του αστυνομικού διοικητή, Frederikssund

·         Βοηθός σπουδαστής, Advokaterne Bredgade 3 (δικηγορικό γραφείο), Κοπεγχάγη

Επαγγελματική πείρα

2013 – σήμερα

Βοηθός Γενικός Ελεγκτής, επικεφαλής του Τμήματος Πολιτών, που είναι αρμόδιο για τους ελέγχους σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τους πολίτες, π.χ. το Υπουργείο Απασχόλησης, το Υπουργείο Παιδικής Ηλικίας, Ισότητας των Φύλων, Ενσωμάτωσης και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας το Υπουργείο Εκκλησιαστικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Οικονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι συμμόρφωσης και απόδοσης σε έξι υπουργεία, επιστροφές κονδυλίων από την κεντρική διοίκηση στους Δήμους και έλεγχοι απόδοσης των περιφερειών. Εποπτεία τεσσάρων διευθυντών και περίπου 50 μελών προσωπικού. Μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δανίας.

Ως βοηθός Γενικός Ελεγκτής είχα την ευθύνη, μεταξύ άλλων, για διάφορες εκθέσεις σχετικά με τους πολίτες προς την Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών που κάλυπταν, για παράδειγμα: καταφύγια γυναικών, μέτρα που λαμβάνονται για να βοηθηθούν οι άστεγοι, χρόνοι διεκπεραίωσης υποθέσεων σε κρατικούς διοικητικούς φορείς, λανθασμένες πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης, μέτρα ενσωμάτωσης, εποπτεία της ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας και ερευνητικοί πόροι στα νοσοκομεία

Ως βοηθός Γενικός Ελεγκτής είχα την ευθύνη σύνταξης εκθέσεων προς την Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών σε σχέση με τον έλεγχο των κρατικών λογαριασμών του 2013 και του 2014.

2010-2013

Βοηθός Γενικός Ελεγκτής για το τμήμα Α (τμήμα εκθέσεων) με αρμοδιότητα την προετοιμασία μεγάλης κλίμακας επισκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, το Υπουργείο Απασχόλησης, το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Αλιείας, το Υπουργείο Στέγης, Αστικών Υποθέσεων και Υποθέσεων της Υπαίθρου, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Κλίματος, Ενέργειας και Κατασκευών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και ελέγχους απόδοσης στις πέντε εθνικές περιφέρειες. Εποπτεία τεσσάρων διευθυντών και περίπου 40 μελών προσωπικού. Μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δανίας.

Ως βοηθός Γενικός Ελεγκτής είχα την ευθύνη, μεταξύ άλλων, για διάφορες εκθέσεις προς την Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών που κάλυπταν, για παράδειγμα: στόχους, αποτελέσματα και παρακολούθηση θεραπειών για τον καρκίνο, προσφερόμενη από το κράτος προστασία των υπογείων υδάτων από τα φυτοφάρμακα, ανέγερση νοσοκομείων, χορήγηση μεμονωμένης κρατικής εγγύησης στην Amagerbanken και συνέπειες της ενεργοποίησης δικαιούχων των κοινωνικών επιδομάτων που δεν είναι έτοιμοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

2005-2009

Βοηθός Γενικός Ελεγκτής για το τμήμα Γ (τμήμα ετήσιων ελέγχων) με αρμοδιότητα τους οικονομικούς ελέγχους και τους ελέγχους συμμόρφωσης στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Κλίματος, Ενέργειας και Κατασκευών, καθώς και ελέγχους απόδοσης στις πέντε εθνικές περιφέρειες. Εποπτεία τεσσάρων ή πέντε διευθυντών και περίπου 55 μελών προσωπικού. Μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δανίας.

Ως βοηθός Γενικός Ελεγκτής είχα την ευθύνη σύνταξης εκθέσεων προς την Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών σε σχέση με τον έλεγχο των κρατικών λογαριασμών του 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008.

Ως βοηθός Γενικός Ελεγκτής είχα την ευθύνη για τις επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών, για την οποία απαιτείται ολοκληρωμένη γνώση των εξελίξεων στη δημοσιονομική διαχείριση, τη διοίκηση και τη διαχείριση του Ταμείου.

2002-2005

Ως διευθύντρια της Μονάδας Γ 3 στην Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας, είχα την ευθύνη για τον δημοσιονομικό έλεγχο και τον έλεγχο συμμόρφωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Μεταφορών και Ενέργειας, του Υπουργείου Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων, καθώς και του Υπουργείου Επιστημών κατά το ήμισυ. Ήμουν άμεσα υπεύθυνη για 17 μέλη του προσωπικού.

1997-2002

Ελεγκτής στο Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτών για το ΝΑΤΟ, Βρυξέλλες. Ήμουν η πρώτη υπήκοος Δανίας σε τέτοια θέση τα τελευταία 27 έτη και η πρώτη γυναίκα που εργάστηκε ποτέ σε θέση ελεγκτή στο ΝΑΤΟ. Στις εργασίες περιλαμβανόταν οικονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι συμμόρφωσης και απόδοσης των διαφόρων οργανισμών και έργων του ΝΑΤΟ. Περιλαμβανόταν επίσης έλεγχοι στα προγράμματα υποδομών NSIP του ΝΑΤΟ, που απαιτούσαν διαρκείς μετακινήσεις προς όλα τα κράτη μέλη της Συμμαχίας. Καλή γνώση των διεθνών ελεγκτικών και λογιστικών προτύπων και χρήση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας ως γλωσσών εργασίας. Σημαντική πρακτική και επαγγελματική πείρα σε έναν διεθνή οργανισμό.

1993-1997

Οικονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι συμμόρφωσης και απόδοσης στο Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Επιστημών.

1990-1993

Προϊστάμενη Τμήματος της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δανίας. Οικονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι συμμόρφωσης και απόδοσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και τα όργανα του Αρκτικού Συμβουλίου. Συμμετοχή στην Αρκτική συνεργασία μεταξύ εθνικών ελεγκτικών υπηρεσιών.

Φεβρουάριος — Μάιος 1990:

Υπάλληλος στον Δήμο της Κοπεγχάγης

Εργασία σε νομικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής υποθηκών και δανείων.

Διεθνής εμπειρία

2014 – 2017: Διορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ως μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) στο Λουξεμβούργο. Το ΕΤΕ είχε συνολικό ισολογισμό άνω των 2 δισ. ευρώ το 2014 και χρηματοδοτεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη με εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια. Η ελεγκτική επιτροπή είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, να επαληθεύει ότι οι δραστηριότητες του Ταμείου είναι οργανωμένες κατάλληλα και ελέγχονται επαρκώς. Η ελεγκτική επιτροπή συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο των ελέγχων διαφόρων σχεδίων κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. www.eif.org.

Μάιος 2013: Βασική ομιλήτρια στη Διάσκεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Αφρικανικής Τράπεζας Αναπτύξεως, στο Αμπού Ντάμπι, σχετικά με την ανάπτυξη της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στις αραβικές χώρες.

2012 – 2016: Ορίστηκε από τον Γενικό Ελεγκτή ως Πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικών Προτύπων του INTOSAI (ΕΠΑ), το οποίο καταρτίζει δημόσια ελεγκτικά πρότυπα που ισχύουν για τις εθνικές ελεγκτικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον των καθηκόντων μου ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης οργάνωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο INTOSAI (Διεθνής Οργανισμός των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου) έχει επαγγελματική και ισχυρή δομή για την ανάπτυξη δημόσιων ελεγκτικών προτύπων. Η εργασία της ΕΠΑ περιγράφεται λεπτομερέστερα στο σημείωμα από την Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας προς την Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών της Δανίας με ημερομηνία Νοεμβρίου 2012 (επισυνάπτεται).

2011 – 2017: Διορίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων ως μέλος, εκ μέρους της Δανίας, της ελεγκτικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) στο Λουξεμβούργο. Η ΕΤΕπ είναι η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολικό ισολογισμό άνω των 542 δισ. ευρώ το 2014. Η ελεγκτική επιτροπή εκτελεί καθήκοντα διακυβέρνησης και είναι μεταξύ άλλων αρμόδια να επαληθεύει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ διεξάγονται με διαφανή και ορθό τρόπο, ότι η τράπεζα έχει κατάλληλη διαχείριση κινδύνων και τους απαιτούμενους εσωτερικούς ελέγχους, καθώς και ότι συμμορφώνεται προς τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές. Η ελεγκτική επιτροπή συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο των ελέγχων σχεδίων κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. www.eib.org.

2008 – 2011: Μέλος, για λογαριασμό της Δανίας, και εκλεγμένη πρόεδρος της νεοσυσταθείσας ελεγκτικής επιτροπής στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, οργανισμός του οποίου η αρμοδιότητα περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Οι αρμοδιότητές της περιλάμβαναν την παροχή συμβουλών στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Γενικό Γραμματέα για θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ορθής διαχείρισης και δημοσιονομικής διακυβέρνησης και τη διευκόλυνση του συντονισμού μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.

2007 – 2012: Αντιπρόεδρος της ΕΠΑ. Εξ ονόματος του Γενικού Ελεγκτή, προήδρευσα στις ετήσιες συνεδριάσεις της διευθύνουσας επιτροπής της ΕΠΑ στο Μπαχρέιν (2007), τη Βραζιλία (2009), την Κοπεγχάγη (2010), τη Νέα Ζηλανδία (2011), τη Στοκχόλμη (2012), το Πεκίνο (2013) και το Μπαχρέιν (2014). Τα καθήκοντά μου περιλάμβαναν την προεδρία των συνεδριάσεων με συμμετοχή 50-60 εκπροσώπων χωρών, τον καθορισμό στρατηγικής και αναπτυξιακής πορείας της ΕΠΑ και την ανάπτυξη διεθνών προτύπων (ISSAI), κανόνων και αρχών για τον λογιστικό έλεγχο στον δημόσιο τομέα.

2007: Παρουσιάστρια στο μεταβατικό σεμινάριο της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις αναπτυσσόμενες χώρες στην Ουάσιγκτον, που επικεντρωνόταν στη διαφάνεια των λογιστικών και τη χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων.

2006: Παρουσιάστρια στο Παγκόσμιο Συνέδριο IFAC το 2006 στην Κωνσταντινούπολη. Παρουσίαση του έργου του INTOSAI σχετικά με δημόσια ελεγκτικά πρότυπα.

2003 – 2005: Εκπροσώπησε τον INTOSAI για την ανάπτυξη των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, σε συνεργασία με την IFAC (Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών), με ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα για τις οικονομικές καταστάσεις (π.χ. ISA 700).

Λοιπή εμπειρία:

2014 – 2015: Προήδρευσε της κοινής ομάδας εργασίας της FSR (δανικό γραφείο ελεγκτών) και της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δανίας, που είχε επιφορτιστεί με την κατάρτιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και μια τυποποιημένη διαδικασία έγκρισης για την επιχορήγηση έργων.

2009 και 2011: Διοργάνωσε και φιλοξένησε τις δύο εθνικές διασκέψεις περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου, που πραγματοποιήθηκαν από την Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας το 2009 και το 2011. Η διάσκεψη του 2011 επικεντρώθηκε στην αξία του ελέγχου στο δημόσιο τομέα και είχε ως στόχο να φανεί ο τρόπος με τον οποίο οι έλεγχοι μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα αυτόν.

2008 – 2010: Μέλος του Δανικού Συμβουλίου Λογιστικής, ένα από τα καθήκοντα του οποίου είναι να λειτουργεί ως φορέας μετάδοσης ιδεών προς το Υπουργείο Οικονομικών σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των εθνικών λογιστικών προτύπων.

Μακρόχρονη πείρα ως εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα καθοδήγησης της DJØF, πράγμα που σημαίνει ότι μοιράζομαι τις εμπειρίες και τα προσόντα μου, με διάφορους εκπαιδευόμενους κατά κανόνα νέους επικεφαλής.

Άριστη γνώση της αγγλικής, καλή γνώση της γαλλικής, μέτρια γνώση της γερμανικής γλώσσας.

Προηγουμένως δραστήρια αλεξιπτωτίστρια — τώρα μόνο παρακολουθώ· μου αρέσει η όπερα, η λογοτεχνία και η κηπουρική.

Βιβλιογραφία

Lone strøm, Γενικός Ελεγκτής.

Jørgen Mohr, πρώην Γενικός Ελεγκτής και πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ BETTINA MICHELLE JAKOBSEN ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1.  Παρακαλούμε να αναφέρετε τις κυριότερες πτυχές της επαγγελματικής πείρας σας στα δημόσια οικονομικά, στο μάνατζμεντ ή στον έλεγχο του μάνατζμεντ.

Εντάχθηκα στην Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας (NAOD) το 1990 — και έχω πείρα άνω των 25 ετών στον λογιστικό έλεγχο του δημόσιου τομέα. Με την πάροδο των ετών, έχω συσσωρεύσει σημαντικές γνώσεις σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο, τον έλεγχο συμμόρφωσης και τον έλεγχο επιδόσεων, που αποτελούν τους τρεις κύριους τύπους λογιστικού ελέγχου του δημόσιου τομέα.

Για πολλά χρόνια, έχω την ευθύνη για την ετήσια έκθεση σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο των κρατικών λογαριασμών της Δανίας προς την Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών του δανικού Κοινοβουλίου. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση των κινδύνων στον δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, είμαι υπεύθυνη για διάφορες εκθέσεις σχετικά με ελέγχους συμμόρφωσης και επιδόσεων και για σημειώματα προς την Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών. Οι εκθέσεις καλύπτουν ευρύ πεδίο και αντανακλούν αυτά που θεωρεί η NAOD ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να συμβάλει στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των δημόσιων πόρων και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Ορισμένες ειδικές εκθέσεις αφορούν συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων σε ένα μόνο υπουργείο ενώ άλλες έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Τα θέματα κυμαίνονται από υπηρεσίες υγείας (π.χ. αποδοτικότητα των νοσοκομείων, αγορά φαρμακευτικών προϊόντων και θεραπεία του καρκίνου), υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες (π.χ. άστεγοι, μετανάστες και χρήση των διαθέσιμων επιχορηγήσεων σε διάφορα σχέδια προσανατολισμένα προς τους πολίτες), περιβαλλοντικά θέματα και εκθέσεις σχετικά με την προληπτική εποπτεία των τραπεζών στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το επαγγελματικό ιστορικό μου περιλαμβάνει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα —ένα στη Νομική, από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και ένα στη δημόσια διακυβέρνηση, από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και το Copenhagen Business School. Επιπλέον, διαθέτω σημαντική διευθυντική πείρα, δεδομένου ότι υπήρξα βοηθός Γενικός Ελεγκτής για περισσότερα από 10 έτη.

Το 1997, εντάχθηκα στο Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτών για το ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες. Ήμουν η πρώτη γυναίκα ελεγκτής που προσλήφθηκε ποτέ από το Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας ήμουν επανειλημμένα η μόνη γυναίκα, για παράδειγμα σε επιτροπές ελέγχου και, ως εκ τούτου, είμαι συνηθισμένη στα ανδροκρατούμενα περιβάλλοντα.

Η περίοδος που εργάστηκα στο ΝΑΤΟ κέντρισε το ενδιαφέρον μου να συμμετάσχω στον τομέα του ελέγχου των δημοσίων οικονομικών σε διεθνές επίπεδο. Ως εκ τούτου, έχω συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή προγράμματα συνεργασίας στους ελέγχους, που κυμαίνονται από τη θέσπιση ελεγκτικών προτύπων για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα μέχρι τη συμμετοχή σε διάφορες διεθνείς επιτροπές ελέγχου.

Επί σειρά ετών υπήρξα εκπρόσωπος για τον INTOSAI (Διεθνής Οργανισμός των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου) στη συνεργασία του συνεργασία με το IFAC (International Federation of Accountants) για την ανάπτυξη των ελεγκτικών προτύπων ISA. Σήμερα είμαι πρόεδρος της

Επιτροπής Επαγγελματικών Προτύπων (ΕΠΑ) του INTOSAI και είμαι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των διεθνών προτύπων των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ISSAI) με στόχο την προώθηση ανεξάρτητου και αποτελεσματικού ελέγχου εκ μέρους των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ). Έχω επίσης εμπειρία συμμετοχής σε τρεις διεθνείς επιτροπές ελέγχου, που είναι ανεξάρτητοι φορείς με λειτουργία διακυβέρνησης. Περιλαμβάνεται εδώ η ελεγκτική επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, της οποίας προήδρευσα την για τρία έτη. Μέχρι πρόσφατα ήμουν επίσης μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο Λουξεμβούργο.

Πιστεύω ότι η σημαντική πείρα μου στο πεδίο του ελέγχου του δημόσιου τομέα και στο μάνατζμεντ και η διεθνής ελεγκτική πείρα μου αποτελεί πλεονέκτημα για το έργο που επιτελείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής σας;

Με βάση τη δική μου εμπειρία, ο έλεγχος του δημόσιου τομέα έχει θεμελιώδη σημασία, διότι προμηθεύει στα νομοθετικά και εποπτικά όργανα, στους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση και στο ευρύ κοινό ανεξάρτητες και αντικειμενικές αξιολογήσεις σχετικά με τη διαχείριση και την εκτέλεση των κυβερνητικών πολιτικών, προγραμμάτων ή επιχειρήσεων.

Κατά την επαγγελματική μου ζωή, πάντα προσπαθούσα να χρησιμοποιώ την πείρα μου στον έλεγχο του δημόσιου τομέα για την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, την ενθάρρυνση της συνεχούς βελτίωσης και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών στην ορθή χρήση των δημόσιων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων και τις επιδόσεις της δημόσιας διοίκησης. Τα τρία παραδείγματα που διάλεξα αφορούν όλα ελέγχους του δημόσιου τομέα.

1) Αλλάζοντας τη ζωή των πολιτών

Ο έλεγχος του δημόσιου τομέα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών (βλ. ψήφισμα A/66/209 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών). Ως μέρος της ανώτατης διοίκησης της NAOD, συμμετέχω σε μια σειρά στρατηγικών αποφάσεων, για παράδειγμα στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του ετήσιου στρατηγικού σχεδίου εργασίας μας. Εδώ και μερικά χρόνια, η NAOD αποφάσισε να αυξήσει την προσοχή και την προτεραιότητα που δίνεται στους ελέγχους επιδόσεων που αφορούν θέματα τα οποία είχαν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών.

Μετά από την απόφαση αυτή, ήμουν υπεύθυνη για την ανάληψη και την παραγωγή πολυάριθμων, προσανατολισμένων προς τους πολίτες εκθέσεων σχετικών με ελέγχους επιδόσεων, με έμφαση σε θέματα όπως τα καταφύγια γυναικών, τις προσπάθειες ενσωμάτωσης, λανθασμένες πληρωμές κοινωνικών παροχών, τις υπηρεσίες που παρέχονται στους αστέγους, την πρόληψη των ασθενειών σε επίπεδο γενικού πληθυσμού και τους στόχους, τα αποτελέσματα και τη συνέχεια που δίδεται στις θεραπείες του καρκίνου.

Από τη δημοσίευσή τους, πολλές από τις εκθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την ανάληψη πολιτικής δράσης, καθώς οι ενδιαφερόμενοι και οι πολίτες είναι σε θέση να απαιτούν λογοδοσία από τους θεματοφύλακες των δημόσιων πόρων. Η ειδική έκθεση σχετικά με τα καταφύγια γυναικών οδήγησε, για παράδειγμα, σε μια ενισχυμένη εστίαση από τους δήμους που είναι αρμόδιοι για τα καταφύγια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες λαμβάνουν την υποστήριξη που δικαιούνται, δηλαδή οικογενειακές συμβουλές και ψυχολογική θεραπεία για τα παιδιά. Με βάση τις διάφορες εκθέσεις και τις πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν ως ενέργειες παρακολούθησης, πιστεύω ότι έχω βοηθήσει να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών μέσω του λογιστικού ελέγχου του δημόσιου τομέα.

2) Ενίσχυση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και του επαγγελματισμού στον έλεγχο του δημόσιου τομέα

Από την εποχή που ήμουν στο ΝΑΤΟ, με ενδιάφερε έντονα να συμμετάσχω στον τομέα του ελέγχου των δημοσίων οικονομικών σε διεθνές επίπεδο. Από το 2007 έως το 2012 ήμουν αντιπρόεδρος και από το 2012 πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικών Προτύπων του INTOSAI (ΕΠΑ). Η ΕΠΑ αναπτύσσει και συντηρεί τα διεθνή πρότυπα των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (ISSAI) και τις κατευθυντήριες γραμμές του INTOSAI για την ορθή διακυβέρνηση (INTOSAI GOV). Τα ISSAI είναι τα επαγγελματικά πρότυπα που διέπουν τον έλεγχο του δημόσιου τομέα σε όλο τον κόσμο και οι INTOSAI GOV παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες αρχές.

Η τήρηση επαγγελματικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών υψηλής ποιότητας έχει ουσιαστική σημασία για την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό του δημοσίου λογιστικού ελέγχου. Από τότε, επομένως, που έγινα πρόεδρος της ΕΠΑ, επικεντρώθηκα στην ενθάρρυνση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της γνώσης και της χρήσης του πλαισίου των ISSAI για τα επαγγελματικά πρότυπα, από τη δήλωση της Λίμα ως θεμελιώδους αρχής, έως τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές του ελέγχου.

Στην ΕΠΑ συμμετέχουν πάνω από 70 ανώτατα ελεγκτικά όργανα –συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως πρόεδρος, είχα τη χαρά να συνεργαστώ με πολλά ΑΟΕ, ενίοτε με πολύ διαφορετικές προοπτικές και προτεραιότητες. Από τότε έχω αποκτήσει μεγάλη πείρα στη διαπραγμάτευση με άλλους διεθνείς φορείς και έχω μάθει την τέχνη του συμβιβασμού στις καταστάσεις όπου ο συμβιβασμός είναι αναγκαίος για την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Τάχθηκα επίσης υπέρ μιας ισχυρότερης βάσης ικανοτήτων για τον καθορισμό προτύπων του INTOSAI, και κατά τη θητεία μου ως προέδρου προστέθηκαν στο πλαίσιο μια σειρά από σημαντικά πρότυπα ελέγχου του δημόσιου τομέα, όπως για παράδειγμα η θέσπιση των νέων θεμελιωδών αρχών ελέγχου (ISSAI 100 – 400). Το ISSAI 100 καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές που εφαρμόζονται σε όλους ελέγχους του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τη μορφή ή το πλαίσιό τους. Τα ISSAI 200, 300 και 400 βασίζονται σ' αυτό και εξελίσσουν περαιτέρω τις αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του δημοσιονομικού ελέγχου, των επιδόσεων και της συμμόρφωσης του λογιστικού ελέγχου, αντίστοιχα. Κατά τη γνώμη μου, είχα πολύτιμη συμβολή στη βελτίωση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και του επαγγελματισμού του λογιστικού ελέγχου του δημόσιου τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.

3) Εξασφάλιση διαρκούς εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τη χρήση των διαθέσιμων πόρων

Κατά την περίοδο 2014-2015, προήδρευσα σε μια μικτή ομάδα εργασίας επιφορτισμένη με την κατάρτιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και μια τυποποιημένη διαδικασία έγκρισης για τη χορήγηση επιδοτήσεων. Περιλαμβάνει έργα με ποικίλους στόχους, διαστάσεις και πολυπλοκότητα, και ορισμένους τομείς που υπόκεινται σε ελέγχους από ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα.

Ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας, έδωσα ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή συγκεκριμένων οδηγιών σχετικά με:

• σαφείς και επιχειρησιακούς στόχους και στρατηγικές για τις επιχορηγήσεις και τις επιδοτήσεις

• τη νομιμότητα των δαπανών

• μια διαφανή διαδικασία επιλογής υποψηφίων

• διαφάνεια στην υποβολή εκθέσεων και δημοσίευση των αποτελεσμάτων

• βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων

Μεταξύ των καθηκόντων μου ως προέδρου της ομάδας εργασίας περιλαμβανόταν η εξασφάλισης πλήρους δέσμευσης όλων των συμμετεχόντων, με σαφή προσανατολισμό του απαιτούμενου έργου και με τη διατύπωση σαφών συμπερασμάτων και συστάσεων. Τον Απρίλιο του 2015 η ομάδα εργασίας δημοσίευσε την έκθεσή της, η οποία περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την πλήρη και ορθή διαχείριση των διαθέσιμων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, και τονίζει τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του λογιστικού ελέγχου του δημόσιου τομέα. Η ομάδα εργασίας προσκάλεσε προσωπικό από όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχει σε ένα σεμινάριο για την παρουσίαση της έκθεσης και για τη βελτίωση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων. Στο σεμινάριο συμμετείχαν πάνω από 130 υπάλληλοι υπουργείων.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ανέθεσα επίσης την εκπόνηση σειράς εκθέσεων δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου επιδόσεων για τη χρήση των διαθέσιμων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, για παράδειγμα, μια ειδική έκθεση σχετικά με τα εξωτερικά ταμεία έρευνας στα νοσοκομεία της Δανίας. Πιστεύω ότι οι ανωτέρω δραστηριότητες και ο σημαντικός ρόλος μου σε αυτές έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και τη διαρκή εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων όσον αφορά την ορθή χρήση των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων που διατίθενται στη δημόσια διοίκηση.

Ανεξαρτησία

3.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Η ανεξαρτησία των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί ζωτική προϋπόθεση για την ικανότητα λειτουργίας του οργάνου.

Στο πλαίσιο των μελλοντικών καθηκόντων μου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα συνεχίσω να τηρώ τα ίδια πρότυπα δεοντολογίας που οφείλω και σήμερα να τηρών στην NAOD.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Λίμα (ISSAI 1), η ανεξαρτησία των ΑΟΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανεξαρτησία των μελών τους. Στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, οι υπάλληλοι των ανωτάτων αρχών λογιστικού ελέγχου που είναι επιφορτισμένοι με ελεγκτικά καθήκοντα δεν πρέπει να επηρεάζονται από τους ελεγχθέντες οργανισμούς ούτε να εξαρτώνται από τους οργανισμούς αυτούς. Το ISSAI 20 (διαφάνεια και λογοδοσία για τα ΑΟΕ) επιβάλλει επίσης στα ΑΟΕ να εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και δεοντολογίας για το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα. Η Διεθνής Διαφάνεια, στην έκθεση αξιολόγησής της για το εθνικό σύστημα ακεραιότητας, χαρακτήρισε πρόσφατα τη NAOD ως έναν πολύ ισχυρό πυλώνα του συστήματος ακεραιότητας της Δανίας.

Θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου με όλα τα δυνατά εχέγγυα αντικειμενικότητας, ουδετερότητας και αμεροληψίας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα λαμβάνω οδηγίες από κυβερνήσεις ή άλλα μέρη κατά την εκπλήρωση των μελλοντικών μου καθηκόντων.

Αν προκύψει κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και φαινομενική σύγκρουση συμφερόντων, θα συμβουλευτώ αμέσως τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση που το θέμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυνητική ή πραγματική σύγκρουση συμφερόντων, θα ζητήσω από τον Πρόεδρο να με απαλλάξει από το συγκεκριμένο θέμα και θα ζητήσω την ανάθεσή του σε άλλο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για διοικητικά καθήκοντα που ασκήσατε στο παρελθόν, αν προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Στη Δανία δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία.

5.  Έχετε επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή οποιεσδήποτε άλλες δεσμεύσεις, που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα; Είστε διατεθειμένη να γνωστοποιήσετε όλα σας τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να τα δημοσιοποιήσετε; Αν εμπλέκεσθε σε οποιαδήποτε υπό εξέλιξη δικαστική διαδικασία, θα μπορούσατε να αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία;

Δεν διαθέτω επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή λοιπές δεσμεύσεις που θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά μου καθήκοντα. Υπέβαλα πρόσφατα την παραίτησή μου από μέλος της ελεγκτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Επιτροπής λογιστικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς των Μελών, είμαι, φυσικά, διατεθειμένη να γνωστοποιήσω όλα μου τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις μου στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να τα δημοσιοποιήσω. Δεν εμπλέκομαι σε καμία εν εξελίξει δικαστική διαδικασία.

6.  Είστε διατεθειμένη να παραιτηθείτε από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα, ή από οποιοδήποτε ενεργό αξίωμα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα, μετά τον διορισμό σας ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Δεν κατέχω κανένα αιρετό αξίωμα, ούτε ενεργό αξίωμα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα. Δεν είμαι μέλος κανενός πολιτικού κόμματος.

7.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, με ενεχομένους από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Στον δημόσιο λογιστικό έλεγχο ο ελεγκτής θα πρέπει να διατηρεί επαγγελματική σύνεση και κρίση σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου, αναγνωρίζοντας την πιθανότητα παρατυπιών ή απάτης, ανεξαρτήτως της πείρας που έχει αποκομίσει στο παρελθόν όσον αφορά την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα της διαχείρισης της συγκεκριμένης οντότητας ή εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με τη διοίκησή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη νομιμότητα και την κανονικότητα της είσπραξης των εσόδων της εκτέλεσης των δαπανών, και εξακριβώνει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με οποιαδήποτε παρατυπία.

Προσωπικά, τάσσομαι υπέρ της αρχής της μηδενικής ανοχής έναντι της απάτης και της διαφθοράς. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι υποχρεωμένο να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στις έρευνές της για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Ανεξάρτητα από ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή κράτη μέλη, θα εξασφαλίσω ότι κάθε περιστατικό εικαζόμενης απάτης ή διαφθοράς που διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια ελέγχου για τον οποία ήμουν υπεύθυνη, θα κοινοποιείται στην OLAF χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Εκτέλεση των καθηκόντων

8.  Ποια θα πρέπει να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας νοοτροπίας χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε κάθε δημόσια υπηρεσία;

Βασικό στοιχείο για μια νοοτροπία χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι ότι οι κυβερνήσεις και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα φέρουν την ευθύνη για τη χρήση των πόρων που προέρχονται από τη φορολογία και άλλες πηγές για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και άλλους αποδέκτες. Οι δημόσιοι φορείς είναι υπόλογοι για τη διαχείρισή τους και τις επιδόσεις τους, τόσο έναντι εκείνων που παρέχουν τους πόρους όσο και έναντι εκείνων που εξαρτώνται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Κατά τη γνώμη μου, μια νοοτροπία χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών στους πολίτες και την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εποπτεία των ενδιαφερομένων.

Με βάση την πείρα μου στον έλεγχο του δημόσιου τομέα, μια νοοτροπία χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

• σαφείς και επιχειρησιακούς στόχους και στρατηγικές

• ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων

• σαφώς καθορισμένους τομείς αρμοδιοτήτων και ευθυνών

• έμφαση στη νομιμότητα των δαπανών

• αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου

• αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών και υποβολής εκθέσεων

• διαφάνεια στην υποβολή εκθέσεων και δημοσίευση των αποτελεσμάτων

• υγιή και δεοντολογική διοικητική νοοτροπία

• έμφαση στη βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων

Για να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα βασικά στοιχεία υπάρχουν και εφαρμόζονται με συνέπεια, πρέπει να υπάρχουν αυστηρές ρυθμίσεις ελέγχου.

Ένας αποτελεσματικός εξωτερικός ελεγκτής διενεργεί ελέγχους πράξεων, προτείνει τρόπους βελτίωσης των πράξεων, και επιτυγχάνει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των κινδύνων και του κόστους των ελέγχων, ενώ παρακολουθεί επίσης την αποτελεσματική εφαρμογή των συστάσεων του ελέγχου.

9.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα χαρακτηρίζατε τα καθήκοντά σας όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ειδικότερα, προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού;

Η εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως καθορίζεται δυνάμει της Συνθήκης, παρέχει το πλαίσιο για την εκπλήρωση του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή του προϋπολογισμού της ΕΕ. Μολονότι η εντολή παρέχει στο Ελεγκτικό Συνέδριο μεγάλο βαθμό ευελιξίας σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να εκπληρώσει το ρόλο του και να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό του, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η προστιθέμενη αξία των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξαρτάται από τη χρήση των εκθέσεων αυτών από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Θεωρώ ουσιαστικό να έχω καλή και εποικοδομητική επαφή με τους ενδιαφερόμενους πολιτικούς φορείς, όπως το Κοινοβούλιο και ειδικότερα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εκθέσεις λογιστικού ελέγχου του Συνεδρίου ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών. Προϋπόθεση για την επίτευξη του μέγιστου αντίκτυπου είναι, οι αποδέκτες των εκθέσεων αυτών να τις θεωρούν ουσιαστικές και έγκαιρες. Επιπλέον, ο αντίκτυπος των εκθέσεων ελέγχου μπορεί να αυξηθεί με μια αποτελεσματική επικοινωνιακή πολιτική και με την έναρξη διαλόγου με τους ενδιαφερομένους σχετικά με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που διατυπώνονται στις εκθέσεις.

Πιστεύω ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνώρισε την ανάγκη βελτίωσης της συνάφειας και του επίκαιρου χαρακτήρα των ειδικών εκθέσεών του και αναζητεί επίσης τρόπους προσθήκης αξίας στην ετήσια έκθεσή του, πέραν του ποσοστού σφάλματος.

Στη NAOD, εξορθολογήσαμε πρόσφατα τις διαδικασίες για τον έλεγχο επιδόσεων και είμαστε πλέον σε θέση να υποβάλλουμε εκθέσεις ελέγχου επιδόσεων στην Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών μέσα σε 12 μήνες (συμπεριλαμβανομένης της φάσης σχεδιασμού). Στο πλαίσιο των μελλοντικών μου καθηκόντων, θα επιδιώξω να αξιοποιήσω την πείρα μου από τη συμμετοχή στον εξορθολογισμό των διαδικασιών της NAOD προς όφελος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο των μελλοντικών μου καθηκόντων, θα ήθελα συνεπώς να συμβάλω στη συνεχή βελτίωση των εκθέσεων του Συνεδρίου και, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, να ενθαρρύνω τακτικές ανταλλαγές απόψεων με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, προκειμένου να γνωρίζω τις αντιδράσεις της σχετικά με τις πραγματοποιούμενες σημαντικές αλλαγές.

Προτίθεμαι να προωθήσω και να υποστηρίξω όσο μπορώ την αποτελεσματική και βιώσιμη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Θα ήμουν συνεπώς ανεπιφύλακτα πρόθυμη να παρουσιάζω και να εξηγώ τις διάφορες εκθέσεις και παρατηρήσεις του λογιστικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον των οργάνων του Κοινοβουλίου, και να τοποθετούμαι σε ακροάσεις κλπ., προκειμένου να καταστεί η κοινοβουλευτική εποπτεία των κονδυλίων της ΕΕ όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική.

10. Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων (performance audit) και με ποιους τρόπους θα έπρεπε τα πορίσματά του να ενσωματώνονται στις διοικητικές διαδικασίες;

Ο έλεγχος επιδόσεων είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και αξιόπιστη εξέταση του κατά πόσο τα συστήματα, οι πράξεις, τα προγράμματα ή οι δραστηριότητες του δημοσίου ή των επιχειρήσεων στην ΕΕ λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Κατά τη γνώμη μου, το βασικό στοιχείο του ελέγχου επιδόσεων είναι να εξασφαλιστεί η οικονομικά αποδοτική χρήση των εγκεκριμένων πόρων και η πλήρης επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ή αντικτύπου.

Στον λογιστικό έλεγχο του δημόσιου τομέα, οι τρεις αρχές ορίζονται ως εξής:

1) Η αρχή της οικονομίας συνίσταται στην ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ποιότητας. Οι πόροι που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι εγκαίρως διαθέσιμοι, στην ενδεδειγμένη ποσότητα και ποιότητα και στην καλύτερη τιμή.

2) Η αρχή της αποδοτικότητας συνίσταται στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Αφορά τη σχέση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων πόρων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων από την άποψη της ποσότητας, της ποιότητας και του χρόνου.

3) Η αρχή της αποτελεσματικότητας αφορά την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Με βάση την πείρα μου, ο έλεγχος επιδόσεων επιδιώκει να προσφέρει νέες πληροφορίες, αναλύσεις ή απόψεις και, ενδεχομένως, συστάσεις για βελτίωση. Κατά τον έλεγχο επιδόσεων, ο ελεγκτής εξετάζει τις επιδόσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα με βάση κατάλληλα κριτήρια, και τα αίτια των αποκλίσεων από τα κριτήρια αυτά, ή αναλύονται άλλα προβλήματα που προσδιορίστηκαν. Ο στόχος είναι να απαντηθούν βασικά ερωτήματα του ελέγχου και να υποβληθούν στη διοίκηση συστάσεις για βελτίωση.

Ο έλεγχος επιδόσεων είναι επίσης γνωστός ως οικονομικά αποδοτικός λογιστικός έλεγχος, και συμβάλλει στη χρηστή διακυβέρνηση, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Η ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ είναι σημαντική για όλους τους πολίτες της ΕΕ, και το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπόνηση των σχετικών εκθέσεων ελέγχου επιδόσεων. Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο έλεγχος επιδόσεων θα μπορούσε να αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για την παροχή απαντήσεων στους πολίτες της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων και των πολιτικών της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι περιορισμένοι δημόσιοι πόροι χρησιμοποιούνται με τρόπο που επιτυγχάνει τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο.

Κατά τη γνώμη μου, οι εκθέσεις των ελέγχων επιδόσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού– μια ισχυρή βάση για τη λήψη αποφάσεων του Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και τη λογοδοσία της Επιτροπής. Οι εκθέσεις ελέγχου επιδόσεων πρέπει να παρέχουν στους ενδιαφερομένους συναφείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ και την εκτέλεση και την υλοποίηση των προγραμμάτων και των σχεδίων, τόσο σε επίπεδο Επιτροπής όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

Οι εκθέσεις πρέπει επίσης να διατυπώνουν σαφείς και συνοπτικές ελεγκτικές συστάσεις προς τα διευθυντικά σώματα σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διαχείρισης προγραμμάτων και έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση βέλτιστων πρακτικών και την αξιοποίηση των πόρων. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίζονται στη διάρκεια του ελέγχου. Είναι επομένως σημαντικό να υπάρχει σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων στις διοικητικές δομές, ως προς το τι πρέπει να γίνει, από ποιον και πότε. Επιπλέον, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των πτυχών αυτών.

Σύμφωνα με την δική μου εμπειρία, ο έλεγχος επιδόσεων έχει συνήθως αναδρομική προοπτική, αλλά οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση ελέγχου περιέχουν σημαντικές ποσότητες γνώσεων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μελλοντική προοπτική.

11. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τους εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Το άρθρο 287 παράγραφος 3 ορίζει ότι, όταν ο έλεγχος διενεργείται στα κράτη μέλη, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους.

Το ογδόντα τοις εκατό του προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, γεγονός που καθιστά τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ανώτατων ελεγκτικών οργάνων θεμελιώδους σημασίας. Κατά τη γνώμη μου, η Επιτροπή Επαφών των ευρωπαϊκών ανώτατων ελεγκτικών οργάνων παρέχει μια καλή πλατφόρμα για τη συνεργασία αυτή. Για παράδειγμα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με την ελεγκτική συνεργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ωστόσο, όπως και σε πολλές άλλες σχέσεις ελέγχου, υπάρχει κι εδώ περιθώριο για την ενθάρρυνση της διαρκούς βελτίωσης της σχέσης μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των εθνικών οργάνων ελέγχου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα του ελέγχου του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Κατά τη γνώμη μου, η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ανώτατων ελεγκτικών οργάνων θα ήταν επωφελής, για παράδειγμα για την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τον προγραμματισμό των ελέγχων, την εμπειρία και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Ένα άλλο στοιχείο της συνεργασίας θα μπορούσε να είναι η ανταλλαγή εμπειριών από τον εξορθολογισμό των διαδικασιών για τον έλεγχο επιδόσεων, ούτως ώστε οι ειδικές εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο να μπορούν να παραδίδονται συντομότερα. Η άντληση διδαγμάτων από την εμπειρία των άλλων θα ήταν πολύ χρήσιμη για να παρέχονται έγκαιρες και κατάλληλες πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στη NAOD, έχουν αυξηθεί οι ελεγκτικές εργασίες μας σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ. Είμαστε μεταξύ των λίγων ΑΟΕ που εκδίδουν ελεγκτική γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πόρων της ΕΕ που δαπανώνται στη Δανία με βάση το ελεγκτικό έργο που διεξήχθη. Έχουμε επίσης υποβάλει αρκετές ειδικές εκθέσεις προς την Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών σχετικά με τον έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ στη Δανία, οι πιο πρόσφατες από τις οποίες ήταν δύο εκθέσεις το 2014.

Εδώ και αρκετά έτη, υποστηρίζω ενεργά τη συνεργασία μεταξύ των ΑΟΕ, είτε στο πλαίσιο της θέσπισης προτύπων λογιστικού ελέγχου, της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών ή της διεξαγωγής κοινών ή παράλληλων ελέγχων. Κατά την άσκηση των μελλοντικών καθηκόντων μου, θα συνεχίσω να καταβάλλω προσπάθειες για ένα ενισχυμένο και εποικοδομητικό διάλογο και να υποστηρίζω μια αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τα εθνικά ελεγκτικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ενισχυθεί η λογοδοσία για τα κονδύλια της ΕΕ.

Άλλες ερωτήσεις

Θα αποσύρατε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν αρνητική;

Προσωπικά, θα επιθυμούσα να γίνω Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να το υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις και να συνεργαστώ στενά με το Κοινοβούλιο και ειδικότερα με την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ελπίζω ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πεισθούν γι’ αυτό με βάση τη γραπτή και προφορική μου παρουσίαση.

Η Συνθήκη απαιτεί ρητά από την ανεξαρτησία και τον επαγγελματισμό των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν το Κοινοβούλιο έχει αμφιβολίες για την ανεξαρτησία μου και τα επαγγελματικά μου προσόντα και, για το λόγο αυτό, ταχθεί κατά του διορισμού μου, θα αποσύρω την υποψηφιότητά μου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Preuß

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου