ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

22.6.2015 - (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Констанс Льо Грип


Процедура : 2013/0402(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0199/2015
Внесени текстове :
A8-0199/2015
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0813),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0431/2013),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 март 2014 г.[1],

–       като взе предвид член 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0199/2015),

1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[2]*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2013/0402 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[3],

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните[4],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, както следва:

(1)      Предприятията и научноизследователските институти с нестопанска цел инвестират в придобиване, разработване и прилагане на ноу-хау и информация, която е разменната единица в икономиката на знанието и предоставя конкурентно предимство. Това капиталовложение в създаването и прилагането на интелектуалния капитал определя тяхната конкурентоспособност и иновативно функциониране на пазара и следователно възвръщаемостта на техните инвестиции, което е и основният стимул за научноизследователска и развойна дейност от страна на предприятията. Предприятията разполагат с различни средства за използване на резултатите от своята иновационна дейност, когато откритият достъп не позволява пълното използване на техните инвестиции в научните изследвания и иновациите. Използването на ▌права върху интелектуалната собственост, като патенти, права върху дизайн или авторски права, е едно от тях. Друго средство е да се защити достъпът и да се използват знанията, които са ценни за предприятието и не са широко известни. Подобно ценно ноу-хау и търговска информация, които са неразкрити и следва да останат поверителни, се обозначават като търговска тайна. Предприятията, независимо от своя размер, ценят търговските тайни също толкова, колкото и патентите и другите форми на правата върху интелектуална собственост, и използват поверителността като инструмент за управление на иновациите и конкурентоспособността в стопанската дейност и научните изследвания, обхващащ разнообразна информация, от технологичните знания до търговските данни, като например информация за клиентите и доставчиците, бизнес планове или пазарни проучвания и стратегии. Малките и средните предприятия (МСП), по-конкретно, ценят и разчитат на търговските тайни в по-голяма степен, тъй като използването на правата върху интелектуалната собственост обикновено е по-скъпо, и МСП често не разполагат с достатъчно специализирани човешки и финансови ресурси, за да управляват и защитават тези права. Чрез закрилата на такъв широк набор от ноу-хау и търговска информация, независимо дали като допълнение или като алтернатива на правата върху интелектуална собственост, търговските тайни позволяват на техния създател да извлече печалба от своя труд и иновации, поради което са особено важни за конкурентоспособността на стопанската дейност, както и за научноизследователската и развойна дейност и постиженията в областта на иновациите.

(2)      Откритият достъп до иновации е катализатор за нови идеи, които да намерят своя път до пазара, като отговарят на нуждите на потребителите и предлагат решения на обществените предизвикателства. Той е важно средство за създаването на нови знания и помага за възникването на нови и иновативни бизнес модели, които се основават на използването на съвместно създадени знания. ▌Съвместните научни изследвания, включително трансграничното сътрудничество, са от особено значение за повишаване равнището на научноизследователската и развойна дейност сред предприятията в рамките на вътрешния пазар. Разпространението на знания и информация следва да се счита за съществено за целите на осигуряването на динамични, положителни и равни възможности за стопанско развитие, особено за МСП. В условията на вътрешен пазар, на който бариерите пред подобно трансгранично сътрудничество са сведени до минимум и където сътрудничеството не е нарушено, интелектуалното творчество и иновациите следва да насърчават инвестициите в иновационни процеси, услуги и продукти. Такава среда, която благоприятства интелектуалното творчество и иновациите, и при която трудовата мобилност не се възпрепятства, е важна също така за растежа на заетостта и повишаването на конкурентоспособността на икономиката на Съюза. Търговските тайни играят важна роля за закрила на обмена на знания между предприятията, включително по-конкретно МСП, и научноизследователските институти в рамките и извън границите на вътрешния пазар в контекста на научноизследователската и развойна дейност и иновациите. Търговските тайни са сред най-често използваните от предприятията форми на закрила на интелектуални продукти и иновационно ноу-хау, но в същото време са най-слабо защитените от съществуващата правна рамка на Съюза срещу тяхното незаконно придобиване, използване или разкриване от трети страни.

(3)      Иновативните предприятия са все повече изложени на непочтени практики, целящи присвояването на търговски тайни, като кражба, неразрешено копиране, икономически шпионаж, нарушаване на изискванията за поверителност, независимо дали в рамките на Съюза или извън него. Наблюдаваните в последните години процеси, като глобализацията, засиленото възлагане на дейности на външни изпълнители, по-големите вериги на доставки, засиленото използване на информационните и комуникационните технологии водят до нарастване на риска от такива практики. Незаконното придобиване, използване или разгласяване на търговската тайна застрашава възможността нейният законен притежател да получи стартово предимство под формата на възвръщаемост, като използва резултатите от иновационните си усилия. Без ефективни и сходни правни средства за защита на търговската тайна в целия Съюз стимулите, предвидени да насърчават участието в иновационна трансгранична дейност в рамките на вътрешния пазар, намаляват и търговските тайни не могат да реализират своя потенциал като двигатели на икономическия растеж и заетостта. По този начин иновациите и творческата дейност се обезкуражават, а инвестициите намаляват, което засяга правилното функциониране на вътрешния пазар и подкопава потенциала му за стимулиране на растежа.

(4)      ▌Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумението TRIPS) ▌съдържа, inter alia, разпоредби относно закрилата на търговската тайна срещу нейното незаконно придобиване, използване или разкриване от трети страни, които представляват общи международни стандарти. Всички държави — членки на ЕС, както и самият ЕС, са обвързани от това споразумение, което бе одобрено с Решение 94/800/ЕО на Съвета[5]. За да бъдат защитени търговските тайни срещу присвояване, някои държави членки са приели законодателство; други държави членки обаче нямат определение за търговска тайна и нямат обвързващо законодателство срещу присвояването на търговски тайни. Описаната ситуация създава празноти и пречки за ефективното функциониране на вътрешния пазар. Целесъобразно е също така да бъдат определени на равнището на Съюза ситуациите, при които придобиването, използването и разкриването на търговска тайна се считат за законни или незаконни, и да бъде ограничен периодът за прилагане на процедури за правна защита, така че настоящата директива да е в състояние изпълнява целта си за последователна закрила на търговските тайни в Съюза.

(5)      ▌Налице са съществени различия в законодателството на държавите членки по отношение на закрилата на търговските тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване или разкриване от други лица. Така например, не всички държави членки са приели национални определения на търговската тайна и/или незаконното придобиване, използването или разкриването на търговска тайна, така че обхватът на закрила не е лесно достъпен и се различава в държавите членки. Освен това липсва съгласуваност по отношение на гражданскоправните средства за защита в случай на незаконно придобиване, използване или разкриване на търговски тайни, тъй като не винаги съществуват разпореждания за преустановяване на нарушаващите права действия във всички държави членки спрямо трети страни, които не са конкуренти на законния притежател на търговската тайна. Съществуват също така различия в държавите членки по отношение на третирането на трети страни, които са придобили търговската тайна добросъвестно, но впоследствие по време на употребата научават, че са я придобили вследствие на предишно незаконно придобиване от друга страна.

(6)      Националните разпоредби също се различават по отношение на това дали законните притежатели на търговска тайна имат право да изискат унищожаването на стоки, произведени от трети страни, които неправомерно използват търговски тайни, или връщането или унищожаването на всякакви документи, файлове или материали, съдържащи или прилагащи незаконно придобитата или използвана търговска тайна. Освен това приложимите национални правила относно изчисляването на обезщетения за претърпените вреди невинаги отчитат нематериалния характер на търговските тайни, което затруднява доказването на действителните пропуснати ползи или неоснователно обогатяване на нарушителя, ако за въпросната информация не може да бъде определена пазарна цена. Само няколко държави членки позволяват прилагането на абстрактни правила за изчисляване на обезщетението въз основа на разумното лицензионно възнаграждение или разумната такса, които са могли да бъдат дължими, ако е съществувала лицензия, издадена за използването на търговската тайна. Освен това разпоредбите на много държави членки не гарантират запазването на поверителността на дадена търговска тайна, ако притежателят на търговската тайна подаде иск с обвинение в незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна от трета страна, като по този начин се намалява привлекателността на съществуващите мерки и правни средства за защита и спада нивото на предоставяната закрила.

(7)      Разликите в правната закрила на търговската тайна, предвидена от държавите членки, означават, че търговските тайни не се ползват от равностойна закрила в целия Съюз, което води до разпокъсаност на вътрешния пазар в тази област и до отслабването като цяло на общия възпиращ ефект на разпоредбите. Вътрешният пазар е засегнат дотолкова, доколкото тези разлики намаляват стимулите за предприятията да участват в свързана с иновации трансгранична стопанска дейност, включително сътрудничество с партньори в областта на научните изследвания или производството, възлагането на дейности на външни изпълнители или инвестициите в други държави членки, като това зависи от използването на информацията, защитена като търговска тайна. Трансграничната мрежа за научноизследователска и развойна дейност, както и за иновационни дейности, включително свързаните с тях производство и последваща трансгранична търговия, стават по-малко привлекателни и по-затруднени в рамките на Съюза, като това също води до води до неефективност в областта на иновациите на равнището на Съюза. Освен това в държавите членки със сравнително по-ниски нива на закрила възниква по-висок бизнес риск, когато търговските тайни могат по-лесно да бъдат откраднати или незаконно придобити по друг начин. Това води до неефективно разпределяне на капитала за стимулиращи растежа иновации в рамките на вътрешния пазар, поради по-високите разходи за защитни мерки за компенсиране на недостатъчната правна закрила в някои държави членки. По този начин се подкрепя и дейността на нелоялните конкуренти, които в резултат на незаконното придобиване на търговските тайни могат да разпространят произведените вследствие стоки в целия вътрешен пазар. Разликите в законодателния режим също улесняват вноса на стоки от трети държави в Съюза чрез входни пунктове с по-слаба защита, когато за проектирането, производството или маркетинга на тези стоки се използват откраднати или незаконно придобити по друг начин търговски тайни. Тези разлики като цяло засягат правилното функциониране на вътрешния пазар.

(8)  Целесъобразно е да се предвидят разпоредби на равнището на Съюза, които да сближат националните законодателни системи, така че да се осигури достатъчно и последователно ниво на правна закрила в рамките на вътрешния пазар в случай на незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. За тази цел е важно да се установи единно определение за търговска тайна, без да се ограничава предметът на закрилата срещу присвояване. Затова това определение следва да бъде съставено така, че да обхваща търговската информация, технологичната информация и ноу-хау в случаите, когато са налице законен интерес те да бъдат запазени поверителни и основано на закона очакване за запазването на тази поверителност. Освен това такава информация или ноу-хау следва да има реална или потенциална търговска стойност. Следва да се счита, че такава информация или ноу-хау има търговска стойност, когато тяхното неразрешено придобиване, използване или разкриване би могло да навреди на интересите на законно контролиращото информацията лице или когато уронва неговия научно-технически потенциал, стопански или финансови интереси, стратегически позиции или конкурентоспособност. По своето естество такова определение следва да изключва несъществената информация и не трябва да обхваща знанията и уменията, които са придобити от служителите в нормалния процес на работата им и които са общоизвестни или лесно достъпни за лица от средите, които обичайно се занимават с въпросния вид информация.

(9)      Също така е важно да се определят обстоятелствата, при които правната закрила е обоснована. Поради тази причина е необходимо да се определят поведението и практиките, които следва да се разглеждат като незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. ▌

(9a)  Важно е да се изясни, че мерките, приети с цел закрила на търговските тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване не следва да засягат прилагането на разпоредбите на Съюза или на националните разпоредби, които изискват разкриване на информация, включваща търговски тайни, на обществеността или на публичните органи, разпоредбите, които допускат публичните органи да събират информация с цел изпълнение на своите задължения, или разпоредбите, които допускат допълнително разкриване на обществеността на съответната информация от посочените публични органи. Това се отнася по-конкретно до разпоредбите относно разкриването от институциите и органите на Съюза или от националните публични органи на свързана с предприятията информация, която те притежават съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета[6], или Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета[7] и Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[8] или съгласно други разпоредби относно достъпа до документи или относно задълженията за прозрачност на националните публични органи.

(9б)  Когато придобиването, използването или разкриването на търговски тайни, се налага или позволява със закон, то следва да не се счита за законно за целта на настоящата директива, без да се засяга което и да било задължение за поверителност по отношение на търговските тайни или друго ограничение по отношение на употребата им, което правото на Съюза или националното право могат да наложат върху получателя на информация. По-конкретно настоящата директива не следва да освобождава публичните органи от задълженията за поверителност, с които последните са обвързани във връзка с информация, предоставена от притежателите на търговска тайна, независимо дали тези задължения са определени в националното право или в правото на Съюза. Това се отнася, наред с другото, до задълженията за поверителност на информацията, предоставяна на възложителите в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка, както е предвидено например в Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[9], в Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[10] и в Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[11].

(9в)  Настоящата директива не предвижда никакви наказателни мерки срещу лица, които получават, използват или разкриват търговска тайна по незаконен начин. По тази причина настоящата директива се прилага, без да се засяга правото на държавите членки да допълнят разпоредбите си от областта на гражданското и търговското право с наказателноправни разпоредби Когато обаче държавите членки изготвят мерки от такъв характер, те следва да спазват всички предпазни механизми, предвидени от директивата, за да се осигури подходящ баланс между закрилата на търговските тайни и свободата на стопанска инициатива, свободата на изразяване и свободата на информацията.

(10)    В интерес на иновациите и за да се насърчи конкуренцията, разпоредбите на настоящата директива следва да не създават никакви изключителни права върху съответното ноу-хау или информация, които са защитени като търговски тайни. По този начин независимото откритие на същото ноу-хау и информация продължава да бъде възможно и конкурентите на притежателя на търговската тайна също са свободни да извършат обратен инженеринг на всеки законно придобит продукт. Все пак докато здравословната конкуренция в резултат на законно използване на данни, включително данни, генерирани чрез обратен инженеринг, следва да бъде насърчавана, от съществено значение е да се противодейства на непочтените търговски практики.

(10a)  В някои от секторите на определени индустрии, в които творците и иновативните предприемачи не могат да се ползват от изключителни права и където традиционно новаторството разчита на търговските тайни, в днешно време може лесно да се осъществи обратен инженеринг на продуктите, след като те бъдат пуснати на пазара. В тези случаи творците и иновативните предприемачи могат да се окажат жертви на практики като паразитно копиране или буквално подражание, които обезценяват усилията им за изграждане на репутация и иновации. Някои национални закони от областта на нелоялната конкуренция уреждат посочените практики. Въпреки че настоящата директива няма за цел да реформира или хармонизира правото в областта на нелоялната конкуренция като цяло, би било целесъобразно Комисията да анализира внимателно необходимостта от действие на Съюза в тази област.

(11)    В съответствие с принципа на пропорционалност на мерките и правните средства за защита на търговски тайни следва да бъдат адаптирани, за да се постигне целта за правилно функциониране на вътрешния пазар за научни изследвания и иновации, по-специално чрез оказване на възпиращ ефект върху незаконното придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, без да бъдат застрашавани или уронвани основни права и свободи или общественият интерес, като например обществената безопасност, защитата на потребителите, общественото здраве и опазването на околната среда, и без да се нарушава по какъвто и да било начин мобилността на работниците и служителите. В това отношение мерките и правните средства за защита гарантират, че компетентните съдебни органи вземат предвид фактори като стойността на търговската тайна, тежестта на деянието, което води до незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, както и въздействието на такова деяние. Следва също да се гарантира, че компетентните съдебни органи разполагат със свободата да съпоставят интересите на страните по спора, както и интересите на трети страни, включително на потребителите, когато е уместно.

(12)    Правилното функциониране на вътрешния пазар ще бъде нарушено, ако предвидените мерки и правните средства за защита се използват за преследването на незаконни цели, като създаване на необосновани пречки пред вътрешния пазар или пред трудовата мобилност, които са несъвместими с целите на настоящата директива. Следователно е важно да се гарантира, че съдебните органи имат правомощия за санкциониране на злоупотреби от страна на ищците, които недобросъвестно подават явно неоснователни искове. ▌

(12a)  Предвидените в настоящата директива мерки и правни средства за защита не следва да ограничават подаването на сигнали за нарушения. Следователно закрилата на търговската тайна не следва да обхваща случаите, в които нейното разкриване е в полза на обществения интерес, доколкото това пряко води до установяване на съответното нарушение или неправомерно действие. Това не следва да възпрепятства компетентните съдебни органи да допуснат изключение от прилагането на мерки, процедури и правни средства за защита, когато за ответника са били налице всички предпоставки, въз основа на които той добросъвестно е счел, че поведението му съответства на установените в настоящата директива целесъобразни критерии.

(12б)  От важно значение е държавите членки да зачитат свободата на печата и на медиите, установени в член 11, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз с цел да се гарантира, че настоящата директива не ограничава журналистическата дейност, по-специално по отношение на разследването, защитата на източниците и правото на обществеността да бъде информирана.

(12в)   Все по-разпространеното използване на онлайн услугите за извършване на стопанска дейност и проучвания, съхранението на все повече поверителни данни във виртуални места за съхранение и повишеното използване на електронната търговия и цифровизацията като цяло пораждат необходимост от хармонизирано законодателство в Съюза, което да защитава от използването на присвоени търговски тайни, като това на свой ред би гарантирало доверие и защита сред предприятията и потребителите и би насърчило формирането на единен цифров пазар, представляващ един от основните критерии за ефективно функциониране на вътрешния пазар.

(13)    В интерес на запазването на правилното функциониране на вътрешния пазар за научни изследвания и иновации и в интерес на правната сигурност, и като се има предвид, че се очаква законните притежатели на търговската тайна да имат задължението за грижа по отношение на запазването на поверителния характер на търговските си тайни с голяма стойност и наблюдението на тяхното използване, се счита за целесъобразно да се ограничи възможността за иницииране на действия за закрила на търговските тайни в рамките на ▌период от три години след датата, на която притежателят на търговската тайна е узнал или е имал повод да узнае за незаконното придобиване, използване или разкриване на неговата търговска тайна от трета страна.

(14)    Вероятността от загуба на поверителността на търговската тайна по време на съдебно производство често възпира законните притежатели на търговска тайна от завеждането на дело за закрила на техните търговски тайни, като по този начин се застрашава ефективността на предвидените мерки и правни средства за защита. По тази причина е необходимо да се установят — при спазване на съответните предпазни мерки, които гарантират правото на справедлив съдебен процес — специални изисквания, имащи за цел да защитят поверителността на търговската тайна в хода на съдебното производство, образувано в нейна закрила. Те следва да включват възможността за ограничаване на достъпа до доказателства или изслушвания или за публикуване единствено на неповерителните елементи на съдебните решения. Тъй като главната цел на процедурата е да се направи оценка на качеството на данните, съставляващи предмет на спора, тези ограничения не могат да се противопоставят на факта, че поне един човек от всяка от страните и техните законни представители трябва да имат пълен достъп до всички документи по досието. Задължение на съдията е също така да гарантира при налагането на подобни ограничения, че всяка от страните е в състояние да се ползва от подходящо представителство. Подобна закрила следва да остане в сила след приключване на съдебното производство, докато информацията в обхвата на търговската тайна не стане обществено достъпна.

(15)    Незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна от трета страна може да доведе до опустошителни последици за нейния законен притежател, защото след като бъде публично оповестена, би било невъзможно за притежателя да възстанови положението преди нейната загуба. Следователно от съществено значение е да се предвидят бързи и достъпни междинни мерки за незабавно прекратяване на незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна. Такава мярка трябва да бъде на разположение, без да се изчаква вземането на решение по съществото на делото, при надлежно зачитане на правото на защита и принципа на пропорционалност с оглед на характеристиките на въпросния случай. Може да има необходимост и от гаранции на ниво, достатъчно за да покрие разходите и вредата, нанесена върху ответника чрез неоснователен иск, особено когато всяко забавяне би причинило непоправима вреда на законния притежател на търговската тайна.

(16)    По същата причина е важно също така да се предвидят мерки за предотвратяване на по-нататъшното незаконно използване или разкриване на търговската тайна. С цел забранителните мерки да бъдат ефективни и пропорционални, ▌тяхната продължителност следва да бъде достатъчна, за да се отстранят всички търговски предимства, които трета страна би могла да извлече от незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна, включително когато такава търговска тайна се използва за предоставянето на услуги, и те следва да бъдат ограничени във времето, така че да се избегне създаването на неоснователни пречки пред конкуренцията на вътрешния пазар. Във всеки случай нито една мярка от този тип не следва да бъде приложима, ако информацията, първоначално обхваната от търговската тайна, е станала обществено достъпна поради причини, които не се дължат на ответника.

(17)    Търговската тайна може да бъде незаконно използвана за проектиране, производство, разработване или предлагане на пазара на услуги или стоки, или съставни части за тях, които могат да се разпространят в целия вътрешен пазар, като по този начин нарушават търговските интереси на притежателя на търговската тайна и функционирането на вътрешния пазар. В случаите, при които незаконното придобиване е доказано и когато въпросната търговска тайна има значително въздействие върху качеството, стойността или цената на получената стока или върху намаляването на разходите, улесняването или ускоряването на процесите на нейното производство или реализация на пазара, е важно съдебните органи получат правомощията да се разпореждат за подходящи мерки с цел да се гарантира, че тези стоки не се пускат на пазара или се изтеглят от него. Предвид глобалния характер на търговията е необходимо също така тези мерки да включват забрана на вноса на тези стоки в Съюза или на съхраняването им за целите на предлагането или пускането им на пазара. Като се вземе предвид принципът на пропорционалност, корективните мерки не следва да водят непременно до унищожаването на стоките, когато са налице други осъществими възможности, като например премахване на тази характеристика на стоката, която е предмет на нарушение, или разпореждане със стоките извън пазара, например чрез дарения за благотворителни организации.

(18)    Дадено лице може първоначално добросъвестно да е придобило търговска тайна и едва на по-късен етап да установи, включително при получаване на известие от действителния притежател на търговската тайна, че знанията, свързани с търговска тайна, са получени от техните източници чрез незаконно използване или разкриване на съответната търговска тайна. С цел да се избегне рискът при тези обстоятелства предвидените корективни мерки или забрани да причинят несъразмерна вреда на това лице, държавите членки следва да предвидят възможността, в съответните случаи, за парично обезщетение на засегнатата страна като алтернативна мярка, при условие че това обезщетение не надвишава размера на възнагражденията или таксите, които биха били дължими, ако лицето е получило разрешение за използване на въпросната търговска тайна за периода от време, за което използването на търговската тайна е можело да бъде предотвратено от първоначалния притежател на търговската тайна. Независимо от това, в случаите, когато незаконното използване на търговската тайна би съставлявало нарушение на закона, различно от предвидените в настоящата директива, или би могло да нанесе вреда на потребителите, такова незаконно използване не трябва да бъде разрешавано.

(19)    С цел да се избегне рискът дадено лице, което съзнателно или въз основа на основателно предположение за съзнателни действия, е придобило, използвало или разкрило търговска тайна, да извлече полза от подобно деяние и за да се гарантира, че понеслият вреди притежател на търговската тайна, доколкото е възможно, ще възстанови състоянието си отпреди това деяние, е необходимо да се предвиди подходящо обезщетение за вредите, нанесени в резултат на незаконното деяние. Размерът на присъденото на понеслия щети притежател на търговската тайна обезщетение следва да бъде съобразен с всички съответни фактори, като например пропуснатите ползи за притежател на търговската тайна или нечестно получените от нарушителя ползи и, когато е целесъобразно, всички неимуществени вреди, причинени на притежателя на търговската тайна. Като алтернатива, например когато с оглед на нематериалния характер на търговските тайни би било трудно да се определи размерът на понесената действителна вреда, размерът на обезщетението би могъл да се обвърже с такива елементи като възнагражденията или таксите, които биха били дължими, в случай че нарушителят е поискал официално разрешение да ползва въпросната търговска тайна. Целта не е да се въвежда задължение за предоставяне на наказателно обезщетение, а да се гарантира обезщетение, което се основава на обективен критерий, като се вземат предвид извършените разноски от притежателя на търговската тайна, като например разходи за идентификация и проучване.

(20)    Като допълващо средство за възпиране на бъдещи нарушители и за повишаване на осведомеността на обществото като цяло е полезно да се информира обществеността за съдебните решения, включително, когато е целесъобразно, посредством явна публичност, в случаите на незаконно придобиване, използване или разкриване на търговски тайни, доколкото това публикуване не води до разкриването на търговската тайна, нито оказва несъразмерно голямо въздействие върху личния живот и репутацията на физическите лица. Необходимо е също така да се повиши осведомеността, особено за МСП, за наличието на средства за правна защита в случаи на незаконно придобиване, използване или разкриване на търговски тайни.

(21)    Ефективността на мерките и средствата за правна закрила на търговската тайна на разположение на притежателите на търговска тайна може да бъде засегната в случай на неспазване на съответните решения, приети от компетентните съдебни органи. Поради тази причина е необходимо да се гарантира, че тези органи разполагат с подходящи правомощия за налагане на наказания.

(22)    С цел да се улесни еднаквото прилагане на мерките за закрила на търговски тайни, е подходящо да се предвидят системи за сътрудничество и обмен на информация, както между държавите членки, от една страна, така и между държавите членки и Комисията, от друга, по-специално чрез създаване на мрежа от кореспонденти, определени от държавите членки. Освен това, с цел да се направи преглед доколко тези мерки отговарят на целта, за която са предвидени, Комисията, подпомагана при необходимост от Европейската обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, следва да анализира прилагането на настоящата директива, както и ефективността на предприетите на национално равнище мерки.

(23)    Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, свободата на изразяване на мнение и на информация, включително свободата на медиите, свободата при избор на професия и право на труд, свободата на стопанската инициатива, правото на собственост и правото на добра администрация, право на достъп до документи и опазване на служебната тайна, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита.

(24)    Важно е правата на личен живот и защита на личните данни на всеки участник в съдебно производство, свързано с незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна и чиито лични данни се обработват, да се зачитат. С Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[12] се регламентира обработката на лични данни, извършвана в държавите членки в контекста на настоящата директива и под надзора на компетентните органи на държавите членки, в частност на обществени независими органи, определени от държавите членки.

(25)    Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се постигне правилно функциониране на вътрешния пазар чрез създаването на достатъчно и съпоставимо равнище на правните средства за защита в рамките на вътрешния пазар в случай на незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а с оглед на нейния мащаб и въздействие, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, заложен в посочения член, настоящата директива не надхвърля мерките, необходими за постигането на тази цел.

(26)    Настоящата директива не следва да има за цел въвеждането на хармонизирани правила за съдебно сътрудничество, юрисдикция, признаване и въвеждане в сила на съдебни решения по граждански и търговски въпроси, нито да се занимава с приложимото законодателство. Другите инструменти на Съюза, които уреждат по-общи аспекти на тези въпроси, следва по принцип също да бъдат приложими към областта в обхвата на настоящата директива.

(27)    Настоящата директива следва да не засяга прилагането на разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Мерките, предвидени в настоящата директива, следва да не се използват за ненужно ограничаване на конкуренцията по начин, който противоречи на този Договор.

(27а)  Настоящата директива не следва да засяга свободното движение на работниците или свободата на установяване, по-специално съгласно установеното в членове 48 и 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 15 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Това трябва да се вземе предвид при прилагането на мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива.

(28)    Мерките, приети за закрила на търговските тайни срещу тяхното незаконно придобиване, разкриване и използване, следва да не засягат прилагането на всякакви други свързани правни актове в други области, включително в областта на опазването на околната среда и екологичната отговорност, защитата на потребителите, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, опазването на здравето, правата върху интелектуалната собственост, правото на личен живот, правото на достъп до документи и информация и договорното право. Въпреки това, когато обхватът на приложение на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[13] и обхватът на настоящата директива се припокриват, настоящата директива има предимство като lex specialis,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Глава I

Предмет и обхват

Член 1Предмет и обхват

1.        Настоящата директива определя правила за закрилата срещу незаконното придобиване, ▌използване и разкриване на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни).

2.        Настоящата директива не засяга:

а)        свободата и плурализма на медиите, залегнали в член 11, параграф 2 от Хартата на основните права;

б)        прилагането на правилата на Съюза или на националните правила, изискващи от притежателите на търговски тайни да разкриват – поради причини, свързани с обществения интерес – информация, включително търговски тайни, на публични, на административни или на съдебни органи с цел изпълнение на техните задължения;

в)        разкриването от институциите и органите на Съюза или от националните публични органи на свързана с предприятията информация, която те притежават по силата на и в съответствие със задълженията и правомощията, определени в правото на Съюза или националното право;

г)        използването на информация, знания, опит и умения, придобити почтено от служителите в нормалния процес на предходната им трудова заетост или в рамките на други договорни отношения, които не са обхванати от дефиницията за търговска тайна, както е предвидено в член 2, точка (1);

д)        автономията на социалните партньори и тяхното право да сключват колективни споразумения в съответствие с правото на Съюза и с националното право и практики;

е)        задълженията на държавите членки да гарантират ефективна закрила срещу нелоялна конкуренция в съответствие с поетите от тях международни ангажименти;

ж)      разпоредбите на наказателното право на държавите членки. Въпреки това държавите членки не могат да ограничават изключенията, предвидени в член 4, чрез прилагане на наказателноправни разпоредби, които санкционират незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, както е определено в член 2, точка (1).

Настоящата директива не предоставя на притежателите на търговски тайни основание да откажат разкриването на информация, когато такова разкриване се изисква от закона или от страна на административните или съдебните органи с цел изпълнение на задълженията им. Това разкриване не засяга евентуалните задължения да не се разкрива по-нататък информацията или да се ограничи нейното използване, които задължения могат да бъдат наложени на получателя на въпросната информация от правото на Съюза или от националното право.

3.        За целите на настоящата директива придобиването на търговски тайни се счита за законно, когато е извършено по един от следните начини:

а)        независимо откритие или творчески акт;

б)        наблюдение, изучаване, разглобяване или изпитване на продукт или обект, предоставен на разположение на обществеността или представляващ законно притежание на придобилия информацията, който няма правно обвързващо задължение да ограничава придобиването на търговската тайна;

в)        упражняване на правото на служителите или на представителите на служителите на информация и консултации в съответствие с правото на Съюза и националното право и/или практики;

г)        всяка друга практика, която при съответните обстоятелства е в съответствие с почтените търговски практики.

Придобиването, използването и разкриването на търговски тайни се считат за законни, доколкото това придобиване, използване или разкриване се изисква или се допуска от правото на Съюза или от националното право, без да се засягат други задължения да не се разкрива търговска тайна или да се ограничава нейното използване, които могат да бъдат наложени от правото на Съюза или националното право.

Член 2Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

(1)         „търговска тайна“ означава ноу-хау и търговска информация, които отговарят на всички посочени по-долу изисквания:

а)     да бъде тайна в смисъл, че като цяло или в точната си конфигурация и сбор от компоненти не е общоизвестна или лесно достъпна за лица от средите, които обичайно се занимават с въпросния вид информация;

б)     да има търговска стойност, защото е тайна;

в)     да е била предмет на обосновани действия при дадените обстоятелства от страна на законно контролиращото информацията лице, за да я запази в тайна.

опит и умения, придобити почтено от служителите в нормалния процес на работата им, не се считат за търговска тайна.

(2)         „притежател на търговска тайна“ означава всяко физическо или юридическо лице, законно контролиращо търговска тайна;

(3)         „нарушител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което незаконно е придобило, използвало или разкрило търговски тайни;

(4)         „стоки – предмет на нарушение“, означава стоки, чиято концепция, характеристики, функциониране, производствен процес или пазарно предлагане се основават в голяма степен на търговски тайни, които са незаконно придобити, използвани или разкрити.

Глава II

Незаконно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна

Член 3Незаконно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна

1.          Държавите членки гарантират, че притежателите на търговски тайни имат право да поискат прилагането на мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива, за да предотвратят или да получат обезщетение за незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.

2.          Придобиването на търговска тайна без съгласието на притежателя на търговската тайна се счита за незаконно, когато се извършва в следните случаи:

а)     нерегламентиран достъп до или копиране на документи, обекти, материали, вещества или електронни документи, които са под законния контрол на притежателя на търговската тайна и съдържат търговската тайна или от които тя може да бъде извлечена;

б)     кражба;

в)     подкуп;

г)      измама;

д)     нарушение или подбудителство към нарушение на споразумение за поверителност или всяко друго задължение за запазване на тайна;

е)     всяко друго поведение, което при тези обстоятелства се счита за противоречащо на почтените търговски практики.

3.          Използването или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно, когато се извършва без съгласието на притежателя на търговската тайна ▌от лице, за което е установено, че отговаря на някое от следните условия:

а)     придобило е търговската тайна незаконно;

б)     нарушило е правно обвързващо споразумение за поверителност или друго задължение за запазването на търговската тайна;

в)     нарушило е правно обвързващо договорно или друго задължение за ограничаване на използването на търговската тайна.

3a.        Параграф 3 не предоставя основание на притежателите на търговска тайна да ограничават използването на опита и уменията, придобити почтено от служителите в нормалния процес на работата им, или да въвеждат допълнителни ограничения за заемане на нова длъжност от служителите към предвидените в трудовия им договор, при спазване на съответното законодателство на Съюза и национално законодателство.

4.          Придобиването, използването или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно и когато дадено лице, към момента на придобиване, използване или разкриване, е знаело или е било длъжно да знае при тези обстоятелствата, че търговската тайна е получена пряко или косвено от друго лице, което е използвало или разкрило незаконно търговската тайна по смисъла на параграф 3.

5.          Производството ▌, предлагането или пускането на пазара на стоки – предмет на нарушение, или вносът, износът или съхранението на стоки – предмет на нарушение, за тези цели се счита за незаконно използване на търговска тайна в случаите, когато участващото в тази дейност лице е било запознато или, в зависимост от обстоятелствата, е следвало да бъде запознато с факта, че търговската тайна е била използвана незаконно по смисъла на параграф 3.

Член 4

Изключения

Държавите членки гарантират, че не се дава право на подаване на искове за прилагане на мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива, в случаите, когато предполагаемото придобиване, използване или разкриване на търговска тайна е извършено в един от следните случаи:

а)     за законно използване съгласно Хартата на основните свободи на Европейския съюз на правото на свобода на изразяване на мнение и на информация, включително свобода на медиите;

б)     за разкриването на нарушението ▌, неправомерното поведение или незаконната дейност, при условие ▌че ответникът е действал в името на обществения интерес;

в)     търговската тайна е била разкрита от служителите на техните представители като част от законното упражняване на техните функции в съответствие с правото на Съюза и националното право, при условие че това разкриване е било необходимо за посоченото упражняване на функции;

д)     с цел защита на интереса на широката общественост или на друг законен интерес, признат от правото на Съюза или националното право, както и чрез съдебната практика.

Глава III

Мерки, процедури и правни средства за защита

Раздел 1Общи разпоредби

Член 5Общо задължение

1.          Държавите членки предвиждат мерките, процедурите и правните средства за защита, необходими, за да се гарантира наличието на правна закрила на гражданите срещу незаконно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна.

2.          Тези мерки, процедури и правни средства за защита:

а)     трябва да бъдат справедливи и безпристрастни;

б)     не са ненужно сложни или скъпи, както и не налагат неразумни срокове или неоправдани забавяния;

в)     трябва да бъдат ефективни и възпиращи.

Член 6Пропорционалност и предявяване на неоснователни искове

1.          Държавите членки гарантират, че мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в съответствие с настоящата директива, следва да бъдат прилагани от компетентните съдебни органи по начин, който:

а)     е пропорционален;

б)     избягва създаването на пречки пред законната търговия, конкуренцията и мобилността на служителите;

в)     предвижда предпазни механизми срещу злоупотребата с тях.

2.          Държавите членки гарантират, че когато компетентните съдебни органи установят, че искът, предявен срещу незаконното придобиване, разкриване или използване на търговска тайна е явно неоснователен, а за ищеца е установено, че е злоупотребил или е действал недобросъвестно, като е поискал образуване на съдебно производство ▌, компетентните съдебни органи имат правото да предприемат следните мерки:

а)     да наложат санкции на ищеца;

б)     да се разпоредят за разпространяването на информацията относно решението, взето в съответствие с член 14.

Мерките, посочени в първа алинея, се прилагат, без да се засяга възможността ответникът да предяви иск за обезщетение за претърпени вреди ▌. Държавите членки могат да предвидят тези мерки да се постановяват в отделно производство.

Член 7Давностен срок

Държавите членки гарантират, че могат да се предявяват искове за прилагане на мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива, в срок от три години от датата, на която ищецът е узнал или е бил длъжен да узнае последния факт, който е дал основание за предявяване на иск.

Държавите членки определят приложимите правила относно спирането и прекъсването на давността.

Член 8Запазване на поверителността на търговската тайна в хода на съдебното производство

1.          Държавите членки гарантират, че на страните, техните законни представители или адвокати, съдебните служители, свидетелите, вещите лица и всички други лица, които участват в съдебни производства, свързани с незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, или които имат достъп до документи, представяни в рамките на тези съдебни производства, не се разрешава да използват или разкриват търговска тайна или предполагаема търговска тайна, която компетентните съдебни органи в отговор на надлежно обосновано заявление от заинтересуваната страна са определили като поверителна информация и която им е станала известна в резултат на това участие или достъп. Държавите членки могат освен това да разрешат на компетентните съдебни органи да предприемат такива мерки по собствена инициатива.

Задължението, посочено в първа алинея, остава в сила след приключването на съдебното производство. То обаче престава да съществува във всеки един от следващите случаи:

а)     когато с окончателно съдебно решение се установи, че предполагаемата търговска тайна не отговаря на изискванията, посочени в член 2, точка 1);

б)     когато в течение на времето въпросната информация стане широкоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно се занимават с този вид информация.

2.          Държавите членки също така гарантират, че компетентните съдебни органи могат, въз основа на надлежно мотивиран иск от дадена страна, да предприемат специални мерки, необходими за запазване на поверителния характер на всяка търговска тайна или предполагаема търговска тайна, използвана или споменавана в хода на съдебното производство, свързано с незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. Държавите членки могат освен това да разрешат на компетентните съдебни органи да предприемат такива мерки по собствена инициатива.

Мерките, посочени в първа алинея, включват най-малко възможността:

а)     да се ограничи изцяло или частично достъпът до всеки документ, съдържащ търговски тайни или предполагаеми търговски тайни, представен от страните или от трети страни до ограничен брой лица, при условие че поне на едно лице от всяка страна и където е целесъобразно с оглед на производството, на нейните адвокати и/или законни представители е предоставен пълен достъп до този документ;

б)     да се ограничи достъпът до изслушвания, когато може да се оповестяват търговски тайни или предполагаеми търговски тайни, както и до техните съответни записи или протокол, до ограничен брой лица, при условие че бъде включено поне по едно лице от всяка страна и където е целесъобразно с оглед на производството, нейните адвокати и/или законни представители;

в)     да предостави на трети страни неповерителна версия на всяко съдебно решение, в която пасажите, съдържащи информация, определена като търговска тайна, са отстранени или редактирани.

3.          При вземането на решение за удовлетворяването или отхвърлянето на мерките за защита на търговската тайна и оценяването на тяхната пропорционалност компетентните съдебни органи отчитат необходимостта да се гарантира правото на ефективна правна защита и правото на справедлив процес, легитимните интереси на страните и когато е целесъобразно, на трети лица, както и всички потенциални вреди за която и да е от страните и в съответните случаи за трети страни, получени в резултат на удовлетворяването или отхвърлянето на тези мерки.

4.          Обработката на всякакви лични данни в съответствие с параграфи 1, 2 и 3 се извършва по реда на Директива 95/46/ЕО.

Раздел 2

Временни и предпазни мерки

Член 9

Временни и предпазни мерки

1.          Държавите членки гарантират, че компетентните съдебни органи могат, по искане на притежателя на търговската тайна, да разпоредят една от следните привременни и предпазни мерки срещу предполагаемия нарушител:

а)     преустановяване или в зависимост от случая – забрана за използването или разкриването на търговската тайна под формата на временна мярка;

б)     забрана за производството, предлагането, пускането на пазара или използването на стоките – предмет на нарушение, или за внос, износ или съхранение на стоките – предмет на нарушение, за тези цели;

в)     изземване или предаване на стоките – предмет на предполагаемо нарушение, включително и вносни стоки, така че да се предотврати тяхното навлизане или движение в рамките на пазара.

2.          Държавите членки гарантират, че съдебните органи имат право като алтернатива на посочените в параграф 1 мерки да постановят, че за продължаването на предполагаемото незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна е необходимо внасяне на гаранции, предназначени да осигурят обезщетение за притежателя на търговската тайна. Разкриване на търговска тайна не се разрешава срещу внасяне на гаранция.

Член 10Условия за прилагане и защитни разпоредби

1.          Държавите членки гарантират, че по отношение на мерките, посочени в член 9, компетентните съдебни органи разполагат с правомощия да изискат от ищеца да представи доказателства, които могат основателно да се считат за налични и които доказват със задоволителна степен на сигурност съществуването на търговската тайна, както и това, че ищецът е законният притежател на търговската тайна, която е била придобита незаконно, че тя се използва или е разкрита незаконно или че има непосредствен риск от незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.

2.          Държавите членки гарантират, че при вземане на решения относно уважаването или отхвърлянето на иска и оценяване на неговата пропорционалност от компетентните съдебни органи се изисква да вземат предвид конкретните обстоятелства по случая. Това оценяване взема предвид, ако е целесъобразно, стойността на търговската тайна, предприетите мерки за закрила на търговската тайна или други специфични характеристики на търговската тайна, както и умишленото или неумишленото поведение на ответника при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, въздействието на незаконното разкриване или използване на търговската тайна, легитимните интереси на страните и въздействието, което разпореждането или отхвърлянето на поисканите мерки може да има върху тях, легитимните интереси на трети страни, обществения интерес и защитата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация.

3.          Държавите членки гарантират, че временните мерки, посочени в член 9, се отменят или престават да се прилагат по искане на ответника, ако:

а)     ищецът не подава иск пред компетентния съдебен орган, водещо до решение по съществото на случая, като срокът се определя от съдебния орган, разпоредил мерките, когато това се разрешава от законодателството на държавата членка, или при липса на такова определение — в срок, който не превишава по-дългия от следните два срока — 20 работни дни или 31 календарни дни

б)     междувременно въпросната информация вече не отговаря на изискванията на член 2, точка 1) поради причини, които не се дължат на ответника.

4.          Държавите членки гарантират, че компетентните съдебни органи могат да разпоредят, че за налагането на временните мерки, посочени в член 9, е необходимо внасяне от страна на ищеца на достатъчна гаранция или равностойно обезщетение, предназначена да гарантира обезщетение за всички щети, понесени от ответника и, когато е целесъобразно, от друго лице, засегнато от мерките.

5.          Когато временните мерки са отменени въз основа на параграф 3, буква а) в случай, че те престанат да действат в резултат на действие или пропуск от страна на ищеца, или когато впоследствие се установи, че не е имало незаконно придобиване, разкриване или използване на търговска тайна или опасност от такова деяние, компетентните съдебните органи са упълномощени да разпоредят на ищеца, по искане на ответника или на увредената трета страна, да предостави на ответника или на увредената трета страна подходящо обезщетение за всички вреди, причинени от тези мерки.

Раздел 3Мерки, които произтичат от решение по съществото на случая

Член 11Забрани и коригиращи мерки

1.          Държавите членки гарантират, че когато с окончателно съдебно решение бъде установено незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, компетентните съдебни органи могат, по искане на ищеца, да разпоредят изпълнението срещу нарушителя на една или повече от следните мерки:

а)     преустановяване или, в зависимост от случая, забрана за използването или разкриването на търговска тайна;

б)     забрана за производството, предлагането, пускането на пазара или използването на стоките – предмет на нарушение, или за внос, износ или съхранение на стоките – предмет на нарушение, за тези цели;

в)     приемането на подходящи коригиращи мерки по отношение на стоките — предмет на нарушение;

ва)   унищожаването на целия или на част от всеки материален и/или електронен носител, който съдържа или прилага търговската тайна, или, когато е целесъобразно, предаването на ищеца на целия или на част от всеки материален и /или електронен носител.

2.          Коригиращите мерки, посочени в параграф 1, буква в), включват:

б)     изтегляне на стоките – предмет на нарушението, от пазара;

в)     премахване на тази характеристика на стоката, във връзка с която е установено нарушение;

г)      унищожаване на стоките в нарушение, или, когато е целесъобразно, тяхното изтегляне от пазара, при условие че тези действия не засягат въпросната търговска тайна;

д)     унищожаването на всеки документ, предмет, материал, вещество или електронен документ или части от тях, които съдържат или прилагат търговската тайна, или, когато е целесъобразно, предаването на притежателя на търговската тайна на тези документи, предмети, материали, вещества и електронни документи или части от тях.

3.          Държавите членки гарантират, че когато разпореждат изтеглянето на стоки — предмет на нарушение, от пазара, съдебните органи могат да разпоредят, по искане на притежателя на търговската тайна, стоките да се предадат на него или на благотворителните организации при условия, които се определят от съдебните органи, чиято цел е да се гарантира, че въпросните стоки няма да се върнат на пазара.

Когато се разглежда искане за коригиращи мерки, тежестта на нарушението, правните средства за защита, които следва да бъдат наложени, и интересите на трети лица се оценяват по целесъобразност, в съответствие с принципа на пропорционалност.

Съдебните органи разпореждат изпълнението на мерките, посочени в параграф 1, буква в), да е за сметка на нарушителя, освен ако не са налице конкретни причини за отклонение от това правило. Тези мерки не следва да накърняват обезщетението, евентуално дължимо на притежателя на търговската тайна вследствие на незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна.

Член 12Условия на прилагане, защитни разпоредби и алтернативни мерки

1.          Държавите членки гарантират, че при разглеждането на искане за приемането на забраните и коригиращите мерки, предвидени в член 11, и оценяването на тяхната пропорционалност от компетентните съдебни органи се изисква да вземат предвид специфичните обстоятелства по случая. Това оценяване включва, когато е целесъобразно, стойността на търговската тайна, предприетите мерки за закрила на търговската тайна, деянията на нарушителя при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, въздействието на незаконното разкриване или използване на търговската тайна, легитимните интереси на страните и въздействието, което разпореждането или отхвърлянето на мерките може да има върху тях, легитимните интереси на трети страни, обществения интерес и защитата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация.

Държавите членки гарантират, че компетентните органи ограничават продължителността на срока на действие на мярката, посочена в член 11, параграф 1, буква а), съответно, така че да гарантират, че той е достатъчен, за да се отстранят всички търговски или икономически предимства, които нарушителят може да е извлякъл от незаконното придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, и че се избягва създаването на необосновани пречки пред лоялната конкуренция, иновациите и трудовата мобилност.

2.          Държавите членки гарантират, че мерките, посочени в член 11, параграф 1, букви a) и б), се отменят или действието им се прекратява по искане на ответника, ако междувременно въпросната информация вече не отговаря на условията в член 2, точка 1) по причини, които не се дължат пряко или непряко на ответника.

3.          Държавите членки гарантират, че по искане на една от засегнатите страни, при прилагане на мерките, предвидени в член 11, компетентният съдебен орган може да разпореди изплащане на парично обезщетение за увредената страна вместо прилагане на тези мерки, ако са изпълнени всички условия по-долу:

а)     заинтересованото лице към момента на използването или разкриването нито е знаело, нито при тези обстоятелства е имало причина да знае, че търговската тайна е получена от друго лице, което е използвало или разкрило търговската тайна незаконно;

б)     изпълнението на въпросните мерки би довело до несъразмерна вреда за това лице;

в)     паричното обезщетение за засегнатата страна изглежда задоволително в разумна степен.

Когато се разпорежда изплащане на парично обезщетение вместо разпореждането, посочено в член 11, параграф 1, букви a) и б), това парично обезщетение не надвишава размера на възнагражденията или таксите, които биха били дължими, ако това лице беше поискало разрешение за използване на въпросната търговска тайна, за период от време, за който използването на търговската тайна е могло да бъде забранено.

Член 13Обезщетение за претърпени вреди

1.          Държавите членки гарантират, че компетентните съдебни органи, при подаден иск от увредената страна, разпореждат на нарушителя, който е знаел или е бил длъжен да знае, че е участвал в незаконно придобиване, разкриване или използване на търговска тайна, да заплати на притежателя на търговската тайна обезщетение, съобразено с действително претърпените вреди в резултат на незаконното придобиване, разкриване или използване на търговската тайна.

1а.        В съответствие с националното си право и практика държавите членки могат да ограничат отговорността за нанесени вреди от страна на служители спрямо техните работодатели за незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна на работодателя, когато са действали непредумишлено.

2.          Когато определят обезщетението, компетентните съдебни органи вземат предвид всички приложими фактори, като например отрицателните икономически последствия, включително пропуснатите ползи, които засегнатата страна е понесла, всички несправедливо получени ползи от нарушителя и, когато е уместно, елементи, които са различни от стопанските фактори, като например моралната щета, причинена на притежателя на търговската тайна поради незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна;

Въпреки това компетентните съдебни органи също така могат, в подходящите случаи, да определят обезщетението като фиксирана сума, въз основа на елементи, които включват най-малко размера на възнагражденията или таксите, които биха могли да бъдат дължими, в случай че нарушителят беше поискал разрешение да ползва въпросната търговска тайна.

Член 14Публикуване на съдебни решения

1.          Държавите членки гарантират, че при съдебни производства, образувани по повод незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, компетентните съдебни органи могат да разпоредят, по искане на ищеца и за сметка на нарушителя, подходящи мерки за оповестяване на информацията за решението, включително публикуването му изцяло или частично в печатни и електронни медии, включително на официалната уеб страница на нарушителя.

2.          Всяка мярка, посочена в параграф 1 от настоящия член, следва да запазва поверителността на търговската тайна, както е предвидено в член 8.

3.          При вземането на решение за разпореждане на мярката, посочена в параграф 1, и оценката на нейната пропорционалност компетентните съдебни органи вземат предвид дали информацията относно нарушителя ще позволи идентифициране на физическо лице и ако това е така, дали публикуването на тази информация ще бъде обосновано, по-специално в светлината на следните критерии: евентуалната вреда, която тази мярка може да причини на личния живот и репутацията на нарушителя, ▌деянията на нарушителя при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, ▌и вероятността от продължаване на незаконното използване или разкриване на търговска тайна от страна на нарушителя.

Глава IV

Санкции, докладване и окончателни разпоредби

Член 15Санкции за неспазване на задълженията, установени в настоящата директива

Държавите членки гарантират, че компетентните съдебни органи могат да налагат санкции на страните, на техните законни представители и на всяко друго лице, което не изпълни или откаже да изпълни всички мерки, приети съгласно членове 8, 9 и 11.

Когато това се предвижда от националното право, в случай на неизпълнение на мярка, приета съгласно членове 9 и 11, по целесъобразност се налагат периодични глоби.

Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 16Обмен на информация и кореспонденти

С цел да се насърчи сътрудничеството, както и обменът на информация между отделните държави членки и между държавите членки и Комисията всяка държава членка определя един или повече национални кореспонденти, отговорни за всички въпроси, свързани с изпълнението на мерките, предвидени в настоящата директива. Тя съобщава на останалите държави членки и на Комисията данните за контакт с националните кореспонденти.

Член 17Доклади

1.        В срок до XX XX 20XX [три години след края на срока за транспониране] Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, в контекста на дейността на Европейската обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, изготвя първоначален доклад за тенденциите в съдебните производства за незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна по силата на настоящата директива.

2.        В срок до XX XX 20XX [четири години след края на срока за транспониране] Комисията изготвя междинен доклад за прилагането на настоящата директива, включително по отношение на нейното потенциално въздействие върху основните права, мобилността на работниците и служителите, защитата срещу нелоялна конкуренция и възможните по-нататъшни подобрения по отношение на сътрудничеството и иновациите, и го представя на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад се взема предвид докладът, изготвен от Европейската обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост.

3.        В срок до XX XX 20XX [осем години след края на срока за транспониране] Комисията извършва оценка на въздействието на настоящата директива и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета.

Член 18Транспониране

1.          Държавите членки привеждат в действие законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими с цел спазване на настоящата директива, не по-късно от XX XX 20XX [24 месеца след датата на приемане на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.          Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 19Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 20Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

29.4.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

(COM(2013)0813 – C7‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

Докладчик по становище: Мишел Ривази

КРАТКА ОБОСНОВКА

Защитата срещу незаконното придобиване, разкриване и използване на търговски тайни е от ключово значение, за да се осигури справедлива търговска среда за предприятията. Важно е обаче да се напомни, че обменът на знания и информация също е от основно значение за иновациите и творческия процес. Предприятията често се интересуват повече от обмена на търговски тайни, отколкото от пазенето им в тайна. Същевременно прозрачността и достъпът до информация са също така необходими за информиране на важни обществени политики, като политиките в областта на околната среда, здравеопазването и защитата на потребителите.

Необходимо е да бъде намерен подходящ баланс, така че да не се открива възможност за злоупотреби с искове за неправилно придобиване или обмен на търговски тайни и да се избегне пазенето в тайна на информация, която следва да се споделя и обменя, чрез твърде широка защита. За да се осигури този баланс, докладчикът предлага изменение на предложението на Комисията по четири важни оси.

Изясняване на определенията и придаване на по-голяма точност на директивата

Хармонизирането на равнището на ЕС на съдебните производства и средствата за защита срещу незаконно придобиване, разкриване и използване на търговски тайни трябва да се извършва с ясното разбиране за обхвата и определението на разглежданата тема. Това е особено важно, тъй като настоящата директива ще доведе до въвеждането на нова правна концепция в повечето национални законодателства в ЕС. Твърде неясното определение на това какво може да представлява търговска тайна ще създаде правна несигурност и ще улесни злоупотребите с понятието от страна на най-мощните икономически участници в ущърб на по-малките и на обществото като цяло.

Докладчикът предлага да се изясни определението за това какво следва да се счита за търговска тайна. Това е от първостепенно значение не само за да се позволи доброто прилагане на директивата, но също така и поради факта, че тази нова директива ще служи като единствената референтна стойност на ЕС в контекста на преговорите за споразумение за ТПТИ.

Защитата на търговските тайни, макар и важна, не е право на интелектуална собственост (ПИС). Поради това нейното прилагане не следва да води до създаването на нови изключителни права. Използването на терминология от областта на ПИС в предложението на Комисията създава неясноти и може да окаже въздействие върху правните тълкувания в случаите на съдебни спорове. Ето защо докладчикът предлага да се променят някои от използваните термини, за да се избегне езикът, който обикновено се свързва с правна уредба на ПИС.

Гарантиране на законни права и достъп до информация

Приложното поле на директивата е да гарантира, в рамките на средата между предприятията, адекватно ниво на защита срещу недобросъвестни търговски практики.

Директивата обаче трябва да определи, без никакво двусмислие, случаите, в които разкриването на информация не попада в приложното поле на настоящата директива. Такъв е случаят с информацията, чието разкриване се изисква от национални правила или правила на ЕС, или от публични органи в рамките на техния мандат.

В по-общ план, защитата на търговските тайни не трябва да подкопава законния обществен интерес, като например защитата на потребителите, защитата на работниците и служителите, защитата на живота на хората, животните или растенията, опазването на околната среда, защитата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация, предотвратяването на нелоялната конкуренция.

Осигуряването на мобилност на заетите лица

Разпространението на познания и умения е също това, което превръща участниците от промишлеността и научноизследователския сектор в динамични и креативни, което се доказва от Силиконовата долина: това върви ръка за ръка с мобилността на заетите лица. За иновациите и професионалното развитие е от значение квалифицираните работници и служители да могат да се прехвърлят от едно дружество в друго. Поради това закрилата срещу незаконното придобиване, разкриване и използване на търговски тайни не следва да се превръща в пречка за мобилността на работниците и служителите.

Няколко изследвания показаха, че региони/държави, които налагат строги споразумения за въздържане от конкуренция между работодатели и заети лица, са подложени на „изтичане на мозъци“ на повечето високо квалифицирани работници и служители, намаляване на инвестициите и иновациите.

Това трябва да се вземе предвид при определянето на давностен срок за мерките, производствата и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива: не би било разумно да се обременяват служителите с давностен срок, по-дълъг от една година. Като цяло, необходимо е да има подходящ баланс между служителите, които създават нови идеи, и дружествата, които предоставят ресурсите и средата за развитие на тези идеи. Директивата следва да отразява този баланс.

Гарантиране на справедливи съдебни процеси, в частност за малките предприятия

Както в случая с другите съдебни спорове, по-големите стопански субекти имат финансови възможности за достъп до правосъдие, с които малките и средните предприятия обикновено не разполагат. Важно е да се гарантира, че по-големите участници не злоупотребяват с искове за търговска тайна, за да изтласкат потенциалните конкуренти от пазара.

Защитата на търговската тайна не създава каквито и да било права на собственост, а се отнася до незаконосъобразния характер на придобиване, разкриване и използване. Следователно лицето, под чийто законен контрол е неразкритата информация, следва да носи тежестта на доказването на факта, че това придобиване наистина е неправомерно.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Предприятията и научноизследователските институти с нестопанска цел инвестират в придобиване, разработване и прилагане на ноу-хау и информация, която е разменната единица в икономиката на знанието. Това капиталовложение в създаването и прилагането на интелектуалния капитал определя тяхната конкурентоспособност на пазара и следователно възвръщаемостта на техните инвестиции, което е и основният стимул за научноизследователска и развойна дейност от страна на предприятията. Предприятията разполагат с различни средства за използване на резултатите от своята иновационна дейност, когато откритият достъп не позволява пълното използване на техните инвестиции в научните изследвания и иновациите. Използването на официално установени права върху интелектуалната собственост, като патенти, права върху дизайн или авторски права, е едно от тях. Друго средство е да се защити достъпът и да се използват знанията, които са ценни за предприятието и не са широко известни. Подобно ноу-хау и търговска информация, които са неразкрити и следва да останат поверителни, се обозначават като търговска тайна. Предприятията, независимо от своя размер, ценят търговските тайни също толкова, колкото и патентите и другите форми на правата върху интелектуална собственост, и използват поверителността като инструмент за управление на иновациите в стопанската дейност и научните изследвания, обхващащ разнообразна информация, от технологичните знания до търговските данни, като например информация за клиентите и доставчиците, бизнес планове или пазарни проучвания и стратегии. Чрез закрилата на такъв широк набор от ноу-хау и търговска информация, независимо дали като допълнение или като алтернатива на правата върху интелектуална собственост, търговските тайни позволяват на техния създател да извлече печалба от своя труд и иновации, поради което са особено важни за научноизследователската и развойна дейност и постиженията в областта на иновациите.

(1) Предприятията и научноизследователските институти с нестопанска цел инвестират в придобиване, разработване и прилагане на ноу-хау и информация, която е разменната единица в икономиката на знанието и предоставя конкурентно предимство. Това капиталовложение в създаването и прилагането на интелектуалния капитал определя тяхната конкурентоспособност и иновативно функциониране на пазара и следователно възвръщаемостта на техните инвестиции, което е и основният стимул за научноизследователска и развойна дейност от страна на предприятията. Предприятията разполагат с различни средства за използване на резултатите от своята иновационна дейност, когато откритият достъп не позволява пълното използване на техните инвестиции в научните изследвания и иновациите. Използването на установени права върху интелектуалната собственост, като патенти, права върху дизайн или авторски права, е едно от тях. Друго средство е да се защити достъпът до информация с търговска стойност и да се използват знанията, които са ценни за предприятието и не са известни или леснодостъпни за лицата в кръговете, които обичайно боравят с въпросния вид информация, или за други лица, които могат да получат икономическа изгода от тяхното разкриване или използване. Подобно ноу-хау и търговска информация, които са неразкрити и следва да останат поверителни, се обозначават като търговска тайна. Малките и средните предприятия (МСП), по-специално, ценят и разчитат на търговските тайни в по-голяма степен, тъй като използването на правата върху интелектуалната собственост обикновено е по-скъпо, и МСП често не разполагат с достатъчно специализирани човешки и финансови ресурси, за да управляват и защитават правата върху интелектуалната собственост. Предприятията, независимо от своя размер, ценят търговските тайни също толкова, колкото и патентите и другите форми на права върху интелектуалната собственост, и използват поверителността като инструмент за управление на иновациите в стопанската дейност и научните изследвания, обхващащ разнообразна информация, от технологичните знания до търговските данни, като например информация за клиентите и доставчиците, бизнес планове или пазарни проучвания и стратегии. Чрез закрилата на такъв широк набор от ноу-хау и търговска информация, независимо дали като допълнение или като алтернатива на правата върху интелектуална собственост, търговските тайни позволяват на техния създател да извлече печалба от своя труд и иновации, поради което са особено важни за научноизследователската и развойна дейност и постиженията в областта на иновациите.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Иновациите с открит достъп са важно средство за създаването на нови знания и помагат за възникването на нови и иновативни бизнес модели, които се основават на използването на съвместно създадени знания. Търговските тайни играят важна роля за закрила на обмена на знания между предприятията в рамките и извън границите на вътрешния пазар в контекста на НИРД и иновациите. Съвместните научни изследвания, включително трансграничното сътрудничество, са от особено значение за повишаване равнището на научноизследователската и развойна дейност сред предприятията в рамките на вътрешния пазар. Откритият достъп до иновации е катализатор за нови идеи, които да намерят своя път до пазара, като отговарят на нуждите на потребителите и предлагат решения на обществените предизвикателства. В условията на вътрешен пазар, на който бариерите пред подобно трансгранично сътрудничество са сведени до минимум и където сътрудничеството не е нарушено, интелектуалното творчество и иновациите следва да насърчават инвестициите в иновационни процеси, услуги и продукти. Такава среда, която благоприятства интелектуалното творчество и иновациите, е важна също така за растежа на заетостта и повишаването на конкурентоспособността на икономиката на Съюза. Търговските тайни са сред най-често използваните от предприятията форми на закрила на интелектуални продукти и иновационно ноу-хау, но в същото време са най-слабо защитените от съществуващата правна рамка на Съюза срещу тяхното незаконно придобиване, използване или разкриване от трети страни.

(2) Откритият достъп до иновации е катализатор за нови идеи, които да намерят своя път до пазара, като отговарят на нуждите на потребителите и предлагат решения на обществените предизвикателства. Това е важен лост за създаването на нови знания и подпомага възникването на нови и иновативни бизнес модели, които се основават на използването на съвместно създадени знания. Съвместните научни изследвания, включително трансграничното сътрудничество, са от особено значение за повишаване равнището на научноизследователската и развойна дейност сред предприятията в рамките на вътрешния пазар. Такава среда, която благоприятства интелектуалното творчество и иновациите, и при която трудовата мобилност е гарантирана, е важна също така за растежа на заетостта и повишаването на конкурентоспособността на икономиката на Съюза. Търговските тайни играят роля при закрилата на обмена на знания между предприятията и/или научноизследователските институти в рамките на, и извън границите на вътрешния пазар в контекста на НИРД и иновациите. Съществуващата правна рамка на Съюза за борба с незаконното придобиване, използване или разкриване на търговски тайни от трети страни е разпокъсана в 28 различни закона, което създава пречки за ефективното функциониране на вътрешния пазар.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Международните усилия, предприети в рамките на Световната търговска организация, за да се реши този проблем, доведоха до сключването на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумението TRIPS). То съдържа, inter alia, разпоредби относно закрилата на търговската тайна срещу нейното незаконно придобиване, използването или разкриването от трети страни, които представляват общи международни стандарти. Всички държави — членки на ЕС, както и самият ЕС, са обвързани от това споразумение, което бе одобрено с Решение 94/800/ЕО на Съвета5.

(4) Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумението TRIPS) съдържа, inter alia, разпоредби относно закрилата на търговската тайна срещу нейното незаконно придобиване, използване или разкриване от трети страни, които представляват общи международни стандарти. Всички държави — членки на ЕС, както и самият ЕС, са обвързани от това споразумение, което бе одобрено с Решение 94/800/ЕО на Съвета5. За да бъдат защитени търговските тайни срещу присвояване, някои държави членки са приели законодателство, но други държави членки нямат определение за търговска тайна и нямат обвързващо законодателство срещу присвояването на търговски тайни, което създава празноти и пречки за ефективното функциониране на вътрешния пазар. Целесъобразно е също така да бъдат определени на равнището на Съюза ситуациите, при които придобиването, използването и разкриването на търговска тайна се считат за законни или незаконни, и да бъде ограничен периода за прилагане на процедури за правна защита, за да може настоящата директива да изпълнява целта си за последователна закрила на търговските тайни в Съюза.

__________________

__________________

5 Решение на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).

5 Решение на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Целесъобразно е да се предвидят разпоредби на равнището на Съюза, които да сближат националните законодателни системи, така че да се осигури достатъчно и последователно ниво на правна закрила в рамките на вътрешния пазар в случай на незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. За тази цел е важно да се установи единно определение за търговска тайна, без да се ограничава предметът на закрилата срещу присвояване. Затова това определение следва да бъде съставено така, че да обхваща търговската информация, технологичната информация и ноу-хау в случаите, когато са налице законен интерес те да бъдат запазени поверителни и основано на закона очакване за запазването на тази поверителност. По своето същество такова определение следва да изключва несъществената информация и не трябва да обхваща знанията и уменията, които са придобити от служителите в процеса на работата им и които са известни сред или достъпни за лица от средите, които обичайно се занимават с въпросния вид информация.

(8) Целесъобразно е да се предвидят разпоредби на равнището на Съюза, които да сближат националните законодателни системи, така че да се осигури достатъчно и последователно ниво на правна закрила в рамките на вътрешния пазар в случай на незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. За тази цел е важно да се установи единно определение за търговска тайна. По тази причина, това определение следва да бъде формулирано така, че да обхваща търговската информация и неразкритото ноу-хау в случаите, когато е налице законен интерес те да бъдат запазени поверителни, както и търговската стойност на тази информация, тъй като тя е запазена поверителна, и основано на закона очакване за запазването на тази поверителност. По своето същество такова определение следва да изключва несъществената информация и не трябва да обхваща знанията и уменията, които са придобити от служителите в процеса на работата им и които са известни сред или достъпни за лица от средите, които обичайно се занимават с въпросния вид информация, и от конкурентите. Условията, които определят незаконно използване или разкриване, следва да не ограничават използването на опит и ноу-хау, придобити чрез добросъвестни практики, например в рамките на трудов договор или друго договорно отношение. Това следва да гарантира, че трудовата мобилност няма да бъде застрашена, като същевременно се гарантира подходяща закрила на търговските тайни. Настоящата директива не засяга автономията на волята на социалните партньори и тяхното право да сключват колективни споразумения съгласно националното право, националните традиции и практики, като същевременно се спазват разпоредбите на Договора.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Също така е важно да се определят обстоятелствата, при които правната закрила е обоснована. Поради тази причина е необходимо да се определят поведението и практиките, които следва да се разглеждат като незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. Разкриването на свързана с предприятията информация от институциите и органите на Съюза или от националните публични органи, която те притежават съгласно задълженията, установени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета6, или съгласно други разпоредби относно достъпа до документи, следва да не се счита за незаконно разкриване на търговска тайна.

(9) Също така е важно да се определят обстоятелствата, при които правната закрила е обоснована. Поради тази причина е необходимо да се определят поведението и практиките, които следва да се разглеждат като незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. Разкриването на свързана с предприятията информация от институциите и органите на Съюза или от националните публични органи, която те притежават съгласно задълженията, установени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета6, или съгласно други разпоредби относно достъпа до документи, няма да се счита за незаконно разкриване на търговска тайна. По същия начин, придобиването или разкриването на търговска тайна от публичен орган, който изпълнява мандата си в съответствие с националното законодателство или с това на Съюза, не следва да представлява незаконно използване или разкриване. Същото следва да важи и за гарантирането на защитата на законния интерес, включително защитата на потребителите, защитата на работниците, защитата на здравето и опазването на околната среда, защитата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация, и предотвратяването на нелоялната конкуренция.

__________________

__________________

6 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

6 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) В интерес на иновациите и за да се насърчи конкуренцията, разпоредбите на настоящата директива следва да не създават никакви изключителни права върху съответното ноу-хау или информация, които са защитени като търговски тайни. По този начин независимото откритие на същото ноу-хау и информация продължава да бъде възможно и конкурентите на притежателя на търговската тайна също са свободни да извършат обратен инженеринг на всеки законно придобит продукт.

(10) В интерес на иновациите и за да се насърчи конкуренцията, разпоредбите на настоящата директива и прилагането ѝ следва да не създават никакви изключителни права върху съответното ноу-хау или информация, които са защитени като търговски тайни. Разпоредбите за защита на търговските тайни, предоставени с настоящата Директива, не представляват право на интелектуална собственост и позоваването на тях, единствено с цел ограничаване на конкуренцията, следва да не е възможно. По този начин независимото разкриване на същото ноу-хау и информация продължава да бъде възможно и конкурентите на притежателя на търговската тайна също са свободни да извършват обратен инженеринг на всеки законно придобит продукт, при условие, че това е в съответствие с добросъвестните търговски практики.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) Все по-често предлагането на пазара на много продукти, по-специално в контекста на процедурите за възлагане на обществени поръчки, зависи от съобщаването на регулаторните и административните органи на поверителни данни, някои от които получени чрез скъпоструващи изпитвания. Разкриването на цялата въпросна информация или на част от нея от органите и придобиването ѝ от трети лица, не следва да води до нелоялното ѝ използване на пазара.

Обосновка

Законното придобиване, използване или разкриване не са системно свързвани и на практика могат да бъдат последвани от незаконно повторно използване или повторно разкриване. Ако правото на информация надделява непропорционално над необходимостта от защита на търговските тайни, предприятията няма да бъдат склонни да разкриват поверителната си информация на правителствените институции и броят на некоректните искания за достъп ще се увеличи.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) В съответствие с принципа на пропорционалност на мерките и правните средства за защита на търговски тайни следва да бъдат адаптирани, за да се постигне целта за правилно функциониране на вътрешния пазар за научни изследвания и иновации без да се застрашат други цели и принципи на обществения интерес. В това отношение мерките и правните средства за защита гарантират, че компетентните съдебни органи вземат предвид стойността на търговската тайна, тежестта на деянието, което води до незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, както и въздействието на такова деяние. Следва също да се гарантира, че компетентните съдебни органи разполагат със свободата да съпоставят интересите на страните по спора, както и интересите на трети страни, включително на потребителите, когато е уместно.

(11) В съответствие с принципа на пропорционалност мерките и правните средства за защита на търговски тайни следва да бъдат адаптирани, за да се постигне целта за правилно функциониране на вътрешния пазар за научни изследвания и иновации, като имат, по-специално, възпиращ ефект върху незаконното придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, без да се застрашат други цели и принципи на обществения интерес, като защитата на потребителите, защитата на здравето и опазването на околната среда. В това отношение мерките и правните средства за защита гарантират, че компетентните съдебни органи вземат предвид всички релевантни обстоятелства, като стойността на търговската тайна, тежестта на деянието, което води до незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, както и въздействието на такова използване или разкриване. Следва също да се гарантира, че компетентните съдебни органи разполагат със свободата да съпоставят интересите на страните по спора, както и интересите на трети страни, включително на потребителите, когато е уместно.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) С въвеждането и прилагането на уеднаквено определение за търговските тайни и с въвеждането и прилагането на уеднаквени правила за защита на търговските тайни в рамките на вътрешния пазар, другите мерки, които пряко или косвено биха могли да ограничат обмена и използването на знания, наемането и мобилността на работната сила, следва да зачитат принципа на пропорционалност в интерес на иновациите и свободната конкуренция.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Правилното функциониране на вътрешния пазар ще бъде нарушено, ако предвидените мерки и правните средства за защита се използват за преследването на незаконни цели, несъвместими с целите на настоящата директива. Следователно е важно да се гарантира, че съдебните органи имат правомощия за санкциониране на злоупотреби от страна на ищците, които недобросъвестно подават явно неоснователни искове. Важно е също така предвидените мерки и правните средства за защита да не ограничават свободата на изразяването на мнения и на информация (която включва свободата и плурализма на медиите, установени в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз) или подаването на сигнали за нарушения. Поради това закрилата на търговската тайна не следва да обхваща случаите, в които нейното разкриване е в полза на обществения интерес, доколкото това води до установяване на съответното нарушение или неправомерно действие.

(12) Правилното функциониране на вътрешния пазар ще бъде нарушено, ако предвидените мерки и правните средства за защита се използват за преследването на незаконни цели, като създаване на необосновани пречки пред вътрешния пазар или пред трудовата мобилност, които са несъвместими с целите на настоящата директива. Следователно е важно да се гарантира, че съдебните органи имат правомощия за санкциониране на злоупотреби от страна на ищците, които недобросъвестно подават явно неоснователни искове. Важно е също така предвидените мерки и правните средства за защита да не ограничават свободата на изразяване на мнения и на информация (която включва свободата и плурализма на медиите, установени в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз) или подаването на сигнали за нарушения. Поради това закрилата на търговската тайна не следва да обхваща случаите, в които нейното разкриване е в полза на обществения интерес, доколкото това води до установяване на съответното нарушение или неправомерно действие.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Все по-разпространеното използване на онлайн услугите за извършване на стопанска дейност и проучвания, съхранението на все повече поверителни данни във виртуални места за съхранение, повишеното използване на електронната търговия и цифровизацията като цяло изискват хармонизирано законодателство в Съюза, което би защитавало от използването на присвоени търговски тайни, което на свой ред би гарантирало доверие и защита сред предприятията и потребителите и би насърчило формирането на единен цифров пазар, който е един от основните критерии за ефективно функциониране на вътрешния пазар.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) В интерес на правната сигурност и като се има предвид, че се очаква законните притежатели на търговската тайна имат задължението за грижа по отношение на запазването на поверителния характер на търговските си тайни с голяма стойност и наблюдението на тяхното използване, се счита за целесъобразно да се ограничи възможността за иницииране на действия за закрила на търговските тайни в рамките на ограничен период след датата, на която притежателят на търговската тайна е узнал или е имал повод да узнае за незаконното придобиване, използване или разкриване на неговата търговска тайна от трета страна.

(13) В интерес на запазването на безпроблемното функциониране на вътрешния пазар за научни изследвания и иновации, и на правната сигурност, и като се има предвид, че се очаква законните притежатели на търговската тайна да са задължени да опазват поверителния характер на търговските си тайни с голяма стойност и да наблюдават тяхното използване, се счита за целесъобразно да се ограничи възможността за иницииране на действия за закрила на търговските тайни в рамките на ограничен период след датата, на която притежателят на търговската тайна е узнал или е имал повод да узнае за незаконното придобиване, използване или разкриване на неговата търговска тайна от трета страна.

Обосновка

Практическото въздействие на срок на давност от две години е ограничено, като се има предвид, че предприятията обикновено се справят с присвояването на търговски тайни бързо чрез търсене на временни мерки. Важно е обаче да се прилага строго определен срок на давност, за да се избегнат злоупотреби, които биха довели до възпрепятстване на иновациите или отлагане на достъпа до вътрешния пазар.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Вероятността от загуба на поверителността на търговската тайна по време на съдебно производство често възпира законните притежатели на търговска тайна от завеждането на дело за закрила на техните търговски тайни, като по този начин се застрашава ефективността на предвидените мерки и правни средства за защита. По тази причина е необходимо да се установят — при спазване на съответните предпазни мерки, които гарантират правото на справедлив съдебен процес — специални изисквания, имащи за цел да защитят поверителността на търговската тайна в хода на съдебното производство, образувано в нейна закрила. Те следва да включват възможността за ограничаване на достъпа до доказателства или изслушвания или за публикуване единствено на неповерителните елементи на съдебните решения. Подобна закрила следва да остане в сила след приключване на съдебното производство, докато информацията в обхвата на търговската тайна не стане обществено достъпна.

(14) Вероятността от загуба на поверителността на търговската тайна по време на съдебно производство често възпира законните притежатели на търговска тайна от завеждането на дело за закрила на техните търговски тайни, като по този начин се застрашава ефективността на предвидените мерки и правни средства за защита. По тази причина е необходимо да се установи баланс между съответните предпазни мерки, които гарантират правото на справедлив съдебен, както и специални изисквания, целящи защита на поверителността на търговската тайна в хода на съдебното производство, образувано в нейна защита. Те следва да включват възможността за ограничаване на достъпа до доказателства или съдебни заседания за лица, които не са свързани със страните, или за публикуване единствено на неповерителните елементи на съдебните решения. За да се гарантира достатъчен достъп до информация в случаите, когато достъпът е ограничен, най-малко едно лице от всяка страна и нейният съответен адвокат следва да имат достъп до доказателствата или съдебните заседания. Подобна закрила следва да остане в сила след приключване на съдебното производство, докато информацията в обхвата на търговската тайна не стане обществено достъпна.

Обосновка

Пояснява се, че – с цел спазване на правото, които страните имат на справедлив процес – страните трябва да могат да участват като ползват необходимата информация и че това изискване трябва да бъде балансирано с необходимостта от защита на поверителността на търговските тайни, до които се отнасят съдебните производства.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Незаконното придобиване на търговска тайна от трета страна може да доведе до опустошителни последици за нейния законен притежател, тъй като след като бъде публично оповестена, би било невъзможно за притежателя да възстанови състоянието преди нейната загуба. Следователно от съществено значение е да се предвидят бързи и достъпни междинни мерки за незабавно прекратяване на незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна. Такава мярка трябва да бъде на разположение, без да се изчаква вземането на решение по съществото на делото, при надлежно зачитане на правото на защита и принципа на пропорционалност с оглед на характеристиките на въпросния случай. Може да има необходимост и от гаранции на ниво, достатъчно за да покрие разходите и вредата, нанесена върху ответника чрез неоснователен иск, особено когато всяко забавяне би причинило непоправима вреда на законния притежател на търговската тайна.

(15) Незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна от трета страна може да доведе до опустошителни последици за нейния законен притежател, защото след като бъде публично оповестена, би било невъзможно за притежателя да възстанови положението преди нейната загуба. Следователно от съществено значение е да се предвидят бързи и достъпни междинни мерки за незабавно прекратяване на незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна. Такава мярка трябва да бъде на разположение, без да се изчаква вземането на решение по съществото на делото, при надлежно зачитане на правото на защита и на принципа на пропорционалност с оглед на характеристиките на въпросния случай. Може да има необходимост и от гаранции на ниво, достатъчно за да покрие разходите и вредата, нанесена върху ответника чрез неоснователен иск, особено когато всяко забавяне би причинило непоправима вреда на законния притежател на търговската тайна.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) По същата причина е важно също така да се предвидят мерки за предотвратяване на по-нататъшното незаконно използване или разкриване на търговската тайна. С цел да бъдат забранителните мерки ефективни, когато обстоятелствата налагат това ограничение, тяхната продължителност следва да бъде достатъчна, за да се отстранят всички търговски предимства, които трета страна би могла да извлече от незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна. Във всеки случай нито една мярка от този тип не следва да бъде приложима, ако информацията, първоначално обхваната от търговската тайна, е станала обществено достъпна поради причини, които не се дължат на ответника.

(16) По същата причина е важно също така да се предвидят мерки за предотвратяване на по-нататъшното незаконно използване или разкриване на търговската тайна. С цел да бъдат забранителните мерки ефективни, тяхната продължителност следва да бъде достатъчна, за да се отстранят всички търговски предимства, които трета страна би могла да извлече от незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна, и следва да бъдат ограничени във времето, за да се избегне създаването на необосновани пречки пред конкуренцията на вътрешния пазар. Във всеки случай нито една мярка от този тип не следва да бъде приложима, ако информацията, първоначално обхваната от търговската тайна, е станала обществено достъпна поради причини, които не се дължат на ответника.

Обосновка

Когато ответникът повече не може да се възползва от търговските предимства от присвояването, продължаването на забраната служи само за възпиране и санкциониране, като същевременно се затрудняват конкуренцията и иновациите.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Търговската тайна може да бъде незаконно използвана за проектиране, производство или предлагане на пазара на стоки или съставни части за тях, които могат да се разпространят в целия вътрешен пазар, като по този начин нарушават търговските интереси на притежателя на търговската тайна и функционирането на вътрешния пазар. В тези случаи, както и когато въпросната търговска тайна има значително въздействие върху качеството, стойността или цената на получената стока или върху намаляването на разходите, улесняването или ускоряването на процесите на нейното производство или реализация на пазара, е важно съдебните органи получат правомощията да се разпореждат за подходящи мерки с цел да се гарантира, че тези стоки не се пускат на пазара или се изтеглят от него. Предвид глобалния характер на търговията е необходимо също така тези мерки да включват забрана на вноса на тези стоки в Съюза или на съхраняването им за целите на предлагането или пускането им на пазара. Като се вземе предвид принципът на пропорционалност, корективните мерки не следва да водят непременно до унищожаването на стоките, когато са налице други осъществими възможности, като например премахване на тази характеристика на стоката, която е предмет на нарушение, или разпореждане със стоките извън пазара, например чрез дарения за благотворителни организации.

(17) Търговската тайна може да бъде незаконно използвана за проектиране, производство, разработване или предлагане на пазара на услуги или стоки, или съставни части за тях, които могат да се разпространят в целия вътрешен пазар, като по този начин нарушават търговските интереси на притежателя на търговската тайна и функционирането на вътрешния пазар. В случаите, когато незаконното придобиване е доказано и въпросната търговска тайна има значително въздействие върху качеството, стойността или цената на получената стока или върху намаляването на разходите, улесняването или ускоряването на процесите на нейното производство или реализация на пазара, е важно съдебните органи да получат правомощия за разпореждане на подходящи мерки с цел да се гарантира, че тези стоки не се пускат на пазара или се изтеглят от него. Предвид глобалния характер на търговията е необходимо също така тези мерки да включват забрана на вноса на тези стоки в Съюза или на съхраняването им за целите на предлагането или пускането им на пазара. Като се вземе предвид принципът на пропорционалност, корективните мерки не следва да водят непременно до унищожаването на стоките, когато са налице други осъществими възможности, като например премахване на тази характеристика на стоката, която е предмет на нарушение, или разпореждане със стоките извън пазара, например чрез дарения за благотворителни организации.

Обосновка

Необходимо е да се разясни, че присвояването на търговски тайни за разработването на услуги попада в обхвата на настоящата директива.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) С цел да се избегне рискът дадено лице, което съзнателно или въз основа на основателно предположение за съзнателни действия, е придобило, използвало или разкрило търговска тайна, да извлече полза от подобно деяние и за да се гарантира, че понеслият вреди притежател на търговската тайна, доколкото е възможно, ще възстанови състоянието си отпреди това деяние, е необходимо да се предвиди подходящо обезщетение за вредите, нанесени в резултат на незаконното деяние. Размерът на присъденото на понеслия щети притежател на търговската тайна обезщетение следва да бъде съобразен с всички съответни фактори, като например пропуснатите ползи за притежател на търговската тайна или нечестно получените от нарушителя ползи и, когато е целесъобразно, всички неимуществени вреди, причинени на притежателя на търговската тайна. Като алтернатива, например когато с оглед на нематериалния характер на търговските тайни би било трудно да се определи размерът на понесената действителна вреда, размерът на обезщетението би могъл да се обвърже с такива елементи като възнагражденията или таксите, които биха били дължими, в случай че нарушителят е поискал официално разрешение да ползва въпросната търговска тайна. Целта не е да се въвежда задължение за предоставяне на наказателно обезщетение, а да се гарантира обезщетение, което се основава на обективен критерий, като се вземат предвид извършените разноски от притежателя на търговската тайна, като например разходи за идентификация и проучване.

(19) С цел да се избегне рискът дадено лице, което съзнателно или въз основа на основателно предположение за съзнателни действия, е придобило, използвало или разкрило търговска тайна, да извлече полза от подобно деяние и за да се гарантира, че понеслият вреди притежател на търговската тайна, доколкото е възможно, ще възстанови положението си отпреди това деяние, е необходимо да се предвиди подходящо обезщетение за вредите, нанесени в резултат на незаконното деяние. Размерът на присъденото на понеслия щети притежател на търговската тайна обезщетение следва да бъде съобразен с всички съответни фактори, като например пропуснатите ползи за притежател на търговската тайна или нечестно получените от нарушителя ползи и, когато притежателят на търговска тайна е физическо лице, всички неимуществени вреди, причинени на притежателя на търговската тайна. Като алтернатива, например когато с оглед на нематериалния характер на търговските тайни би било трудно да се определи размерът на понесената действителна вреда, размерът на обезщетението би могъл да се обвърже с такива елементи като възнагражденията или таксите, които биха били дължими, в случай че нарушителят е поискал официално разрешение да ползва въпросната търговска тайна. Целта не е да се въвежда задължение за предоставяне на наказателно обезщетение, а да се гарантира обезщетение, което се основава на обективен критерий, като се вземат предвид извършените разноски от притежателя на търговската тайна, като например разходи за идентификация и проучване.

Обосновка

Необходимо е да се разясни, че само физически лица могат да предявят иск за обезщетение за морална вреда

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Като допълващо средство за възпиране на бъдещи нарушители и за повишаване на осведомеността на обществото като цяло е полезно да се информира обществеността за съдебните решения, включително, когато е целесъобразно, посредством явна публичност, в случаите на незаконно придобиване, използване или разкриване на търговски тайни, доколкото това публикуване не води до разкриването на търговската тайна, нито оказва несъразмерно голямо въздействие върху личния живот и репутацията на физическите лица.

(20) Като допълващо средство за възпиране на бъдещи нарушители и за повишаване на осведомеността на обществото като цяло е полезно да се информира обществеността за съдебните решения, включително, когато е целесъобразно, посредством явна публичност, в случаите на незаконно придобиване, използване или разкриване на търговски тайни, доколкото това публикуване не води до разкриването на търговската тайна, нито оказва несъразмерно голямо въздействие върху личния живот и репутацията на физическите лица. Необходимо е също така да се повиши осведомеността, особено за МСП, за наличието на средства за правна защита в случаи на незаконно придобиване, използване или разкриване на търговски тайни.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) С цел да се улесни еднаквото прилагане на мерките за закрила на търговски тайни, е подходящо да се предвидят системи за сътрудничество и обмен на информация, както между държавите членки, от една страна, така и между държавите членки и Комисията, от друга, по-специално чрез създаване на мрежа от кореспонденти, определени от държавите членки. Освен това, с цел да се направи преглед доколко тези мерки отговарят на целта, за която са предвидени, Комисията, подпомагана при необходимост от Европейската обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, следва да анализира прилагането на настоящата директива, както и ефективността на предприетите на национално равнище мерки.

(22) С цел да се улесни еднаквото прилагане на мерките за закрила на търговски тайни, е подходящо да се използват действащите системи за сътрудничество и обмен на информация между държавите членки, от една страна, и между държавите членки и Комисията, от друга. Освен това, с цел да се направи преглед доколко тези мерки отговарят на целта, за която са предвидени, Комисията следва да анализира прилагането на настоящата директива, както и ефективността на предприетите на национално равнище мерки.

Обосновка

Тъй като търговска тайна не се счита за право върху интелектуална собственост и е защитена в контекст на нелоялна конкуренция, Европейската обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост не изглежда да е подходящият орган, който да помага на Комисията. Освен това държавите членки и Европейската комисия следва да използват съществуващите мрежи за сътрудничество и информация, а не да създават нови такива с цел да се ограничи административната тежест.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, свободата на изразяване на мнение и на информация, свободата при избор на професия и право на труд, свободата на стопанската инициатива, правото на собственост и правото на добра администрация, право на достъп до документи и опазване на служебната тайна, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита.

(23) Прилагането на настоящата директива следва да гарантира, че тя зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, свободата на изразяване на мнение и на информация, свободата при избор на професия и право на труд, свободата на стопанската инициатива, правото на собственост и правото на добра администрация, право на достъп до документи и опазване на служебната тайна, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита. Поради това разпоредбите на настоящата директива не следва да се прилагат, ако разкриването на информация е от приоритетен обществен интерес или може да се счита за основно право.

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Настоящата директива следва да не засяга прилагането на разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Мерките, предвидени в настоящата директива, следва да не се използват за ненужно ограничаване на конкуренцията по начин, който противоречи на този Договор.

(27) Настоящата директива следва да не засяга прилагането на разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Мерките, предвидени в настоящата директива, следва да не се използват за нелоялно ограничаване на конкуренцията, забавяне на достъпа до вътрешния пазар или създаване на пречки пред трудовата мобилност по начин, който противоречи на този Договор.

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а) Настоящата директива следва да не засяга прилагането на свободното движение на работници и свободата на установяване. Тя също така следва да не засяга правото на представителите на работниците да придобиват и разкриват търговски тайни в контекста на упражняването на правата им на информация, консултация и участие в съответствие с правото и практиките на Съюза, както и с националното право и националните практики.

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Мерките, приети за закрила на търговските тайни срещу тяхното незаконно придобиване, разкриване и използване, следва да не засягат прилагането на всякакви други свързани правни актове в други области, включително в областта на правата върху интелектуалната собственост, правото на личен живот, правото на достъп до документи и договорното право. Въпреки това, когато обхватът на приложение на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета8 и обхватът на настоящата директива се припокриват, настоящата директива има предимство като lex specialis.

(28) Мерките, приети за закрила на търговските тайни срещу тяхното незаконно придобиване, разкриване и използване, следва да не засягат прилагането на всякакви други свързани правни актове в други области, включително в областта на опазването на околната среда и екологичната отговорност, защитата на потребителите, изискванията за безопасност и опазване на здравето, опазването на здравето, правата върху интелектуалната собственост, правото на личен живот, правото на достъп до документи и информация, и договорното право. Въпреки това, когато обхватът на приложение на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета8 и обхватът на настоящата директива се припокриват, настоящата директива има предимство като lex specialis.

__________________

__________________

8 Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (OВ L 157, 30.4.2004 г., стр.45).

8Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45).

Изменение  24

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива определя правила за закрилата срещу незаконното придобиване, разкриване и използване на търговски тайни.

Настоящата директива определя правила за закрила срещу незаконното придобиване, разкриване и използване на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) без разрешението на физическите или юридическите лица, които контролират законно такава информация, и по начин, който е в противоречие с добросъвестните търговски практики. Държавите членки могат да предвиждат по- всеобхватни разпоредби, при условие че се гарантира съответствие с членове 4 и 5, член 6, параграф 1, член 7, втора алинея на параграф 1 от член 8, член 8, параграфи 3 и 4, член 9, параграф 2, членове 10 и 12, и член 14, параграф 3.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Информация, чието разкриване се изисква от законодателството на Съюза, от националното законодателство или от публичните органи в контекста на техния мандат, не попада в приложното поле на настоящата директива.

Обосновка

Това изясняване на приложното поле е необходимо, за да се избегне заобикалянето на задълженията на дружествата относно разкриване на информация, което е предвидено с правни разпоредби в държавите членки или в Съюза, чрез позоваване на „търговска тайна“.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящата директива не засяга автономията на волята на социалните партньори и тяхното право да сключват колективни споразумения съгласно националното право, националните традиции и практики, и като същевременно се спазват разпоредбите на Договора.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „търговска тайна“ означава информация, която отговаря на всички посочени по-долу изисквания:

(1) „търговска тайна“ означава неразкрити ноу-хау и търговска информация, които отговарят на всички посочени по-долу изисквания:

Изменение  28

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да бъде тайна в смисъл, че като цяло или в точната си конфигурация и сбор от компоненти не е общоизвестна или лесно достъпна за лица от средите, които обичайно се занимават с въпросния вид информация;

a) да бъде тайна в смисъл, че като цяло или в точната си конфигурация и сбор от компоненти не е известна или лесно достъпна за лица от средите, които обичайно се занимават с въпросния вид информация;

Изменение  29

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б

б) да има търговска стойност, защото е тайна;

б) да има действителна или потенциална значителна търговска стойност, защото е тайна и защото нейното разкриване би увредило значително законните имуществени интереси на законно контролиращото информацията лице;

Изменение  30

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да е била предмет на обосновани действия при дадените обстоятелства от страна на законно контролиращото информацията лице, за да я запази в тайна.

в) да е била предмет на обосновани и доказуеми действия от страна на законно контролиращото информацията лице, за да я запази в тайна, чрез средства (в това число технически и договорни), които могат да бъдат проверени от съответните компетентни съдебни органи.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „притежател на търговска тайна“ означава всяко физическо или юридическо лице, законно контролиращо търговска тайна;

(2) „притежател на търговска тайна“ означава всеки регистриран пазарен оператор, законово установен като контролиращ търговска тайна;

Обосновка

Контролът над търговска тайна трябва надлежно да е установен по закон, за да се гарантира липсата на „тайни“ търговски тайни.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) „нарушител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което незаконно е придобило, използвало или разкрило търговски тайни;

(3) „нарушител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което пряко или чрез трето лице, незаконно е придобило, използвало или разкрило търговски тайни, по начин, противоречащ на добросъвестните търговски практики;

Изменение  33

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „стоки — предмет на нарушение“, означава стоки, чието проектиране, качество, производствен процес или пазарно предлагане се основават в голяма степен на търговски тайни, които са незаконно придобити, използвани или разкрити.

(4) незаконни стоки“ означава продукти или услуги, за чието проектиране, характеристики, производствен процес или пазарно предлагане е доказано, че са използвани търговски тайни, които са незаконно придобити, използвани или разкрити.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че притежателите на търговски тайни имат право да поискат прилагането на мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива, за да предотвратят или да получат обезщетение за незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.

1. Държавите членки гарантират, че физическите или юридическите лица, законно контролиращи търговска тайна, имат право да поискат прилагането на мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива, за да получат обезщетение за незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.

Обосновка

Вж. предходното изменение относно определението за „притежател“. Използването на „притежател“ е подвеждащо и ненужно, тъй като води до понятието за право на собственост върху права на интелектуална собственост, докато търговските тайни не са интелектуална собственост. Използването на словосъчетанието „всяко физическо или юридическо лице, законно контролиращо търговска тайна“ е по-точно и ние предлагаме в целия текст да се използва това словосъчетание.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Придобиването на търговска тайна без съгласието на притежателя на търговската тайна се счита за незаконно, когато се извършва умишлено или в резултат на груба небрежност, например чрез:

2. Придобиването на търговска тайна без съгласието на притежателя на търговската тайна се счита за незаконно, когато се извършва умишлено чрез:

Обосновка

В контекста на предложението словосъчетанието „груба небрежност“ не внася яснота относно това как ще бъде прилагано по еднакъв начин от компетентните съдебни органи.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) нерегламентиран достъп до или копиране на документи, обекти, материали, вещества или електронни документи, които са под законния контрол на притежателя на търговската тайна и съдържат търговската тайна или от които тя може да бъде извлечена;

a) нерегламентиран достъп до, копиране или присвояване на търговска тайна независимо дали под формата на документи, обекти, материали, вещества или електронни документи, които са под законния контрол на притежателя на търговската тайна и съдържат търговската тайна или от които тя може да бъде извлечена;

Изменение  37

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) кражба;

заличава се

Изменение  38

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) подкуп;

заличава се

Изменение  39

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) измама;

заличава се

Изменение  40

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) нарушение или подбудителство към нарушение на споразумение за поверителност или всяко друго задължение за запазване на тайна;

д) нарушение или подбудителство към нарушение на споразумение за запазване на поверителност;

Изменение  41

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) всяко друго поведение, което при тези обстоятелства се счита за противоречащо на почтените търговски практики.

е) поведение, което се счита за противоречащо на добросъвестните търговски практики

Изменение  42

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Използването или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно, когато се извършва без съгласието на притежателя на търговската тайна, умишлено или в резултат на груба небрежност, от лице, за което е установено, че отговаря на някое от следните условия:

3. Използването или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно, когато се извършва без съгласието на физическото или юридическото лице, което законно контролира търговската тайна, умишлено и с цел придобиване на икономическа изгода или предимство или с цел причиняване на имуществени вреди на лицето, което законно контролира търговската тайна, или в резултат на груба небрежност, от лице, за което е установено, че отговаря на някое от следните условия:

Обосновка

Намерението за прилагане на недобросъвестни търговски практики, за разлика от използването на законен обществен интерес за достъп до информация, трябва да бъде иманентно на определението на това кога придобиването е незаконно.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) придобило е търговската тайна незаконно;

a) придобило е и е използвало или разкрило търговската тайна незаконно;

Изменение  44

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) нарушило е споразумение за поверителност или друго задължение за запазването на търговската тайна;

б) нарушило е правно валидно споразумение за поверителност, сключено в съответствие с националното право или с правото на Съюза, или друго задължение за ограничаването на използването или разкриването на търговската тайна;

Изменение  45

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) нарушило е договорно или друго задължение за ограничаване на използването на търговската тайна.

в) нарушило е правно обвързващо договорно задължение за ограничаване на използването или разкриването на търговската тайна.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) придобило е търговската тайна законно, но я използва или разкрива по начин, който е в противоречие с добросъвестните търговски практики и е вероятно да навреди на търговските интереси на лицето, контролиращо законно търговската тайна и/или да наруши правилното функциониране на вътрешния пазар.

Обосновка

Законното придобиване, използване или разкриване не са системно свързвани и на практика могат да бъдат последвани от незаконно (повторно) използване или (повторно) разкриване.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Задълженията, установени в параграф 3, не могат произволно да ограничават използването на опит, натрупан добросъвестно чрез трудово или друг вид договорно отношение. Правилата относно колективните споразумения и националните трудовоправни системи, не се засягат.

Обосновка

Използването на професионален опит не трябва да се ограничава произволно, за да не се създаде пречка пред трудовата мобилност.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Използването или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно и когато дадено лице, към момента на използване или разкриване, е знаело или е било длъжно да знае при тези обстоятелствата, че търговската тайна е получена от друго лице, което е използвало или разкрило незаконно търговската тайна по смисъла на параграф 3.

4. Използването или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно и когато дадено лице, към момента на използване или разкриване, е знаело или е било длъжно да знае при тези обстоятелствата, че търговската тайна е получена пряко или косвено от друго лице, което е използвало или разкрило незаконно търговската тайна по смисъла на параграф 3.

Обосновка

Притежателите на търговски тайни трябва да могат да предприемат действия срещу всяко лице, получило нерегламентирано придобита информация.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Съзнателното и умишлено производство, предлагане или пускане на пазара на стоки предмет на нарушение,, или вносът, износът или съхранението на стоки предмет на нарушение, за тези цели, се счита за незаконно използване на търговска тайна.

5. Производството, предлагането или пускането на пазара на стоки предмет на нарушение, или вносът, износът или съхранението на стоки предмет на нарушение, за тези цели, се счита за незаконно използване на търговска тайна, когато лицето, извършващо такива дейности, е знаело или при тези обстоятелства би следвало да знае, че търговската тайна е била придобита, използвана или разкрита незаконно по смисъла на параграф 3.

Обосновка

Критерият, който определя дали поведението на пасивните получатели на информация е незаконно, трябва да бъде предварителното знание.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Придобиването на търговски тайни се счита за законно, когато е извършено по един от следните начини:

1. Търговските тайни не обхващат информация, придобита в резултат на:

Обосновка

Правата върху интелектуалната собственост следва да се регистрират под различна форма от тази на търговските тайни, защото, както става ясно от определението, и съществуващите, и потенциалните патенти, промишлените дизайни и авторското право следва да не са предмет на търговска тайна.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a) търговски договор между лицето, което законно контролира търговската тайна, и лице, която я е придобило;

Обосновка

Най-често срещаният начин за придобиване на търговска тайна е простият търговски начин, както се потвърждава от проучването за оценка на въздействието: 60% от предприятията обменят търговска тайна.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) независимо откритие или създаване;

a) независими технологични открития и дизайни или независимо производство на стоки с характеристики, които са идентични или сходни с пусканите на пазара от лица, законно контролиращи търговска тайна;

Обосновка

Ако търговската тайна се ограничава единствено до дейности, свързани с пазара и търговията, а елементите на съществуваща или потенциална интелектуална собственост са изключени от определението, независимите открития или иновации не могат да бъдат предмет на обвинение в нарушение на търговска тайна.

Изменение  53

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) наблюдение, изучаване, разглобяване или изпитване на продукт или обект, който е бил предоставен на разположение на обществеността или който е законно притежание на придобилия информацията;

б) наблюдение, изучаване, разглобяване или изпитване на продукт или обект, който е бил предоставен на разположение на обществеността или е законно притежание на физическо лице или пазарен оператор с достъп до независими технологични открития и дизайни, и стоки, произведени въз основа на тях;

Обосновка

Фактът, че едно предприятие притежава търговска тайна, следва да не възпрепятства научноизследователската и развойна дейност на друго предприятие, когато става въпрос за технологичен напредък.

Изменение  54

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) упражняване на правото на представителите на служителите на информация и консултации в съответствие с правото на Съюза и националното право и/или практика;

в) упражняване на правото на работниците или на представителите на работниците на информация, консултации и участие в съответствие с правото на Съюза и националното право и/или практика;

Изменение  55

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) по искане или с разрешение на публични институции, които изпълняват мандата си в съответствие с националното право или с правото на Съюза

Изменение  56

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) придобитите от служителите знания, квалификации и умения на предишното работно място; договорните задължения и други действия, които могат да ограничат използването на такива знания, са в съответствие с принципа на пропорционалност в интерес на иновациите и свободната конкуренция;

Изменение  57

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв) изпълнение на изискванията за отчетност, налагани на съветите на директори или на надзорните съвети.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че не се дава право на подаване на искове за прилагане на мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива, в случаите, когато предполагаемото придобиване, използване или разкриване на търговска тайна е извършено в един от следните случаи:

2. Придобиването, използването и разкриването на търговски тайни се счита за законно, доколкото предполагаемото придобиване, използване или разкриване на търговска тайна е извършено в един от следните случаи:

Изменение  59

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) за законно използване на правото на свобода на изразяване на мнения и на информация;

a) за законно използване на правото на свобода на изразяване на мнения и на информация, както е отразено в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

Изменение  60

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) за целите на разкриването на нарушението на даден ищец, неговото неправомерно поведение или незаконна дейност, при условие, че предполагаемото придобиване, използване или разкриване на търговска тайна е било необходимо за такова разкритие и че ответникът е действал в името на обществения интерес;

б) за целите на разкриването на нарушението на даден ищец, неговото неправомерно поведение или незаконна дейност по подходящ начин, при условие че обвиненият, без да проявява небрежност, е могъл да допусне, че предполагаемото придобиване, използване или разкриване на търговска тайна е било необходимо за такова разкритие;

Изменение  61

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) при изпълнение на условията на трудовия договор на служителите;

Изменение  62

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) с цел защита на законен интерес.

д) с цел защита на законен интерес, както е признато от правото на Съюза или националното право.

 

Изменение  63

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa) за целите на защитата на обществения ред, включително защитата на хората, животните или растенията, или за да се избегнат сериозни вреди за околната среда.

Обосновка

За да се избегне несигурността относно върховенството на закона, достъпът до информация с цел да се осигури високо равнище на социална и екологична защита трябва ясно да се установи като законно придобиване.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб) разкриване на търговска тайна на членовете на съвета на директорите или на надзорните съвети на нерегистрирани дружества в изпълнение на изискванията за отчетност;

Изменение  65

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв) търговската тайна е поискана и/или разкрита от публична институция в съответствие с нейния мандат, както се изисква или се допуска от националното право или от правото на Съюза.

Обосновка

Предприятията не следва да могат да противопоставят претенцията за „търговска тайна“, когато се сблъскват с искания за информация, които се изискват по закон и от публичните институции при изпълнението на техния мандат. Множество примери за такива практики съществуват и често публичните органи или институции, особено на местно равнище, не са в състояние да отговорят на отказа за разкриване на информация.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) е пропорционален;

a) е пропорционален на претърпяната от притежателя на търговската тайна имуществена вреда;

 

Изменение  67

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) избягва създаването на пречки пред законната търговия в рамките на вътрешния пазар;

б) избягва създаването на пречки пред законната търговия, и на ограничения на конкуренцията и мобилността на работниците в рамките на вътрешния пазар.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) предвижда предпазни механизми срещу злоупотребата с тях.

в) предвижда предпазни механизми срещу злоупотребата с тях, които да гарантират обезщетение за ответниците в случай на неоснователно обвинение с цел злоупотреба.

Изменение  69

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) гарантира, че тежестта на доказване за това, че търговската тайна е незаконно придобита, се носи от лицето, законно контролиращо търговската тайна, както и че не се прилага никое от изключенията, посочени в член 4.

Обосновка

Защитата на търговските тайни не създава права на собственост, следователно защитата е срещу неправомерния характер на придобиването. Това означава, че лицето, под чийто законен контрол е неразкритата информация, следва да носи тежестта на доказването на факта, че това придобиване наистина е неправомерно и че не се прилагат изключения. В противен случай това лице фактически ще се ползва от право на собственост.

Изменение  70

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че когато компетентните съдебни органи установят, че искът, предявен срещу незаконното придобиване, разкриване или използване на търговска тайна е явно неоснователен, а за ищеца е установено, че недобросъвестно е поискал образуване на съдебно производство с цел несправедливо да забави или ограничи достъпа на ответника до пазара или по друг начин да сплаши или да упражни тормоз над ответника, компетентните съдебни органи имат правото да предприемат следните мерки:

Държавите членки гарантират, че когато компетентните съдебни органи установят, че искът, предявен срещу незаконното придобиване, разкриване или използване на търговска тайна е неоснователен, а за ищеца е установено, че недобросъвестно е поискал образуване на съдебно производство с цел несправедливо да забави или ограничи достъпа на ответника до пазара или по друг начин да сплаши или да упражни тормоз над ответника, или да предотврати разкриване на информация от обществен интерес, компетентните съдебни органи имат правото да предприемат следните мерки:

Обосновка

Мерки за санкциониране на неоснователни претенции трябва да се прилагат за всички случаи (както е посочено в член 4), когато придобиването, разкриването или използването се считат за законни.

Изменение  71

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) предвижда пълно обезщетение на имуществените вреди и загуби, ако са настъпили такива, както и на потенциалните морални вреди, претърпени от лицето, за което се твърди, че незаконно е имало достъп, придобило е или е използвало търговски тайни.

Обосновка

Пропорционално обезщетение трябва да бъде гарантирано за неоснователното обвинение.

Изменение  72

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че могат да се предявяват искове за прилагане на мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива, в срок от най-малко една година, но не повече от две години от датата, на която ищецът е узнал или е бил длъжен да узнае последния факт, който е дал основание за предявяване на иск.

Държавите членки гарантират, че могат да се предявяват искове за прилагане на мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива, в срок от не повече от две години от датата, на която ищецът е узнал или е бил длъжен да узнае последния факт, който е дал основание за предявяване на иск.

Изменение  73

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки имат право да предвиждат правила, определящи обстоятелствата, при които давностният срок може да бъде прекъснат или спрян.

Изменение  74

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че на страните, техните законни представители, съдебните служители, свидетелите, вещите лица и всички други лица, които участват в съдебни производства, свързани с незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, или които имат достъп до документи, представяни в рамките на тези съдебни производства, не се разрешава да използват или разкриват търговска тайна или предполагаема търговска тайна, която им е станала известна в резултат на това участие или достъп.

1. Държавите членки гарантират, че на страните, техните представители, съдебните служители, свидетелите, вещите лица и всички други лица, които участват в съдебни производства, свързани с незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, или които имат достъп до документи, представяни в рамките на тези съдебни производства, не се разрешава да използват или разкриват търговска тайна или предполагаема търговска тайна, която компетентните съдебни органи са определили като поверителна след консултация със страните и която им е станала известна в резултат на това участие или достъп.

Изменение  75

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължението, посочено в първа алинея, престава да съществува във всеки един от следващите случаи:

Задължението, посочено в първа алинея, продължава да се прилага и след приключването на съдебното производство освен във всеки един от следващите случаи:

Изменение  76

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) когато в хода на производството за предполагаемата търговска тайна се установи, че не отговаря на изискванията, посочени в член 2, точка 1);

a) когато в хода на производството за предполагаемата търговска тайна се установи чрез окончателно и обвързващо решение, че не отговаря на изискванията, посочени в член 2, точка 1);

Изменение  77

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да се ограничи изцяло или частично достъпът до всеки документ, съдържащ търговски тайни, представен от страните или трети страни;

a) да се ограничи изцяло или частично достъпът до всеки документ, съдържащ търговски тайни, представен от страните или трети страни, при условие че на двете страни, на техните адвокати или представители в производството и, по целесъобразност, на техните експерти и на съдебните служители, е предоставен пълен достъп до тези документи;

Изменение  78

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да се ограничи достъпът до изслушвания, когато може да се оповестяват търговски тайни, както и до техните съответни записи или протокол. При извънредни обстоятелства и при наличието на съответните основания компетентните съдебни органи могат да ограничат достъпа на страните до тези изслушвания и да се разпоредят те да се извършват само в присъствието на законните представители на страните и упълномощените вещи лица при спазване на задължението за поверителност, посочено в параграф 1;

б) да се ограничи достъпът до съдебни заседания, когато може да се оповестяват търговски тайни, както и до техните съответни записи или протокол, при условие че на всяка страна, нейния адвокат или представител в производството и, по целесъобразност, на техните експерти, на съдебните служители е предоставен пълен достъп до тези съдебни заседания, записи или протоколи; при извънредни обстоятелства и при наличието на съответните основания компетентните съдебни органи могат да ограничат достъпа на страните до тези съдебни заседания и да се разпоредят те да се извършват само в присъствието на един представител на всяка страна и на законните представители на страните и упълномощените вещи лица при спазване на задължението за поверителност, посочено в параграф 1;

Изменение  79

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да предостави неповерителна версия на всяко съдебно решение, в която пасажите, съдържащи търговска тайна, са отстранени.

в) да предостави публично неповерителна версия на всяко съдебно решение, в която пасажите, съдържащи търговска тайна, са отстранени.

Изменение  80

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато поради необходимостта от закрила на търговска тайна или предполагаема търговска тайна, както и съгласно втора алинея, буква а) от настоящия параграф компетентният съдебен орган реши, че доказателствата, намиращи се под законния контрол на една от страните, не може да се разкриват на другата страна, и когато такова доказателство е съществено за резултата от съдебното производство, съдебният орган може все пак да разреши разкриването на тази информация на законните представители на другата страна и, когато е целесъобразно, на упълномощените вещи лица при спазване на задължението за поверителност, посочено в параграф 1.

заличава се

Изменение  81

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При вземането на решение за удовлетворяването или отхвърлянето на иска, посочен в параграф 2, и оценяването на неговата пропорционалност, компетентните съдебни органи отчитат легитимните интереси на страните и, когато е целесъобразно, на трети лица, както и всички потенциални вреди за която и да е от страните и в съответните случаи за трети страни, получени в резултат на уважаването или отхвърлянето на този иск.

3. При вземането на решение за удовлетворяването или отхвърлянето на иска, посочен в параграф 2, и оценяването на неговата пропорционалност, компетентните съдебни органи отчитат необходимостта от гарантиране на правото на ефективна правна защита и правото на справедлив съдебен процес, легитимните интереси на страните и, когато е целесъобразно, на трети лица, както и всички потенциални вреди за която и да е от страните и в съответните случаи за трети страни, получени в резултат на уважаването или отхвърлянето на този иск.

Обосновка

Защитата на търговските тайни по време на съдебното производство не трябва да бъде за сметка на справедливия съдебен процес.

Изменение  82

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че по отношение на мерките, посочени в член 9, компетентните съдебни органи разполагат с правомощия да изискат от ищеца да представи доказателства, които могат основателно да се считат за налични и които доказват съществуването на търговската тайна, както и това, че ищецът е законният притежател на търговската тайна, която е била придобита незаконно, че тя се използва или е разкрита незаконно или че има непосредствен риск от незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.

1. Държавите членки гарантират, че по отношение на мерките, посочени в член 9, компетентните съдебни органи разполагат с правомощия да изискат от ищеца да представи доказателства, че съответното ноу-хау или бизнес информацията се квалифицира като търговска тайна, че ищецът е законният притежател на търговската тайна, която е била придобита незаконно, че тя се използва или е разкрита незаконно или че се очаква незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.

Изменение  83

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че при вземане на решения относно уважаването или отхвърлянето на иска и оценяване на неговата пропорционалност от компетентните съдебни органи се изисква да вземат предвид стойността на търговската тайна, предприетите мерки за закрила на търговската тайна, поведението на ответника при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, въздействието на незаконното разкриване или използване на търговската тайна, легитимните интереси на страните и въздействието, което разпореждането или отхвърлянето на поисканите мерки може да има върху тях, легитимните интереси на трети страни, обществения интерес и защитата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация.

2. Държавите членки гарантират, че при вземане на решения относно уважаването или отхвърлянето на иска и оценяване на неговата пропорционалност от компетентните съдебни органи се изисква да вземат предвид специфичните обстоятелства по делото. Това оценяване включва, когато е целесъобразно, стойността на търговската тайна, предприетите мерки за закрила на търговската тайна, намерението на ответника при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, въздействието на незаконното разкриване или използване на търговската тайна, легитимните интереси на страните и въздействието, което разпореждането или отхвърлянето на мерките може да има върху тях, легитимните интереси на трети страни, обществения интерес и защитата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация.

Изменение  84

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) ищецът не подава иск пред компетентния съдебен орган, водещо до решение по съществото на случая, като срокът се определя от съдебния орган, разпоредил мерките, когато това се разрешава от законодателството на държавата членка, или при липса на такова определение в срок, който не превишава по-дългия от следните два срока 20 работни дни или 31 календарни дни

a) ищецът не подава иск пред компетентния съдебен орган, водещо до решение по съществото на случая, като срокът се определя от съдебния орган, разпоредил мерките, когато това се разрешава от законодателството на държавата членка, или при липса на такова определение в срок, който не превишава по-дългия от следните два срока 20 работни дни или 31 календарни дни, който започва на датата на съдебното решение от съдебния орган;

Обосновка

Периодът, за който ще се прилагат временните мерки, трябва да бъде определен въз основа на определена начална дата с цел да се предостави правна сигурност.

Изменение  85

Предложение за директива

Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. След като компетентните съдебни органи се убедят, че търговска тайна съществува, че ищецът е законният притежател на търговската тайна, и че има непосредствен риск от незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, се прилагат временните предпазни мерки, посочени в член 9 от настоящата директива, и не се прилагат никакви други мерки, предвидени в други директиви.

Обосновка

Член 9 относно временните и обезпечителните мерки се прилага по отношение на случаите, включващи търговска тайна. Целта на изменението е да се обясни, че тези разпоредби са изключително самостоятелни и обособени от мерките, предвидени в Директива 2004/48/ЕО относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, да се избегне объркване и погрешно тълкуване и да се предоставят необходимите гаранции, така че никоя държава членка или съд да не приложи мерките на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост към ситуация, включваща търговска тайна, след като настоящата директива бъде приложена.

Изменение  86

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че когато със съдебно решение бъде установено незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, компетентните съдебни органи могат, по искане на ищеца, да разпоредят следното срещу нарушителя:

1. Държавите членки гарантират, че когато с окончателно съдебно решение бъде установено незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, компетентните съдебни органи могат, по искане на ищеца, да разпоредят следното срещу нарушителя:

Изменение  87

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a) обявяване на незаконния достъп, разкриване или използване;

Изменение  88

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) унищожаването на целия или част от всеки материален и /или електронен носител, който съдържа или прилага търговската тайна, или, когато е целесъобразно, предаването на ищеца на целия или част от всеки материален и /или електронен носител.

Изменение  89

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) обявяване на нарушението;

заличава се

Изменение  90

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) премахване на тази характеристика на стоката, във връзка с която е установено нарушение;

в) премахване от незаконната стока на характеристиката, произтекла от неправомерното използване на търговската тайна;

Изменение  91

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) унищожаване на стоките в нарушение, или, когато е целесъобразно, тяхното изтегляне от пазара, при условие че тези действия не засягат въпросната търговска тайна;

г) изтегляне на незаконните стоки от пазара и предоставянето им на благотворителни организации при условия, които следва да бъдат определени от съдебните органи, с цел да се гарантира, че въпросните стоки няма да бъдат повторно пуснати на пазара и при условие че тези действия не засягат въпросната търговска тайна;

Изменение  92

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) унищожаване на стоките като крайна мярка;

Изменение  93

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) унищожаването на всеки документ, предмет, материал, вещество или електронен документ или части от тях, които съдържат или прилагат търговската тайна, или, когато е целесъобразно, предаването на притежателя на търговската тайна на тези документи, предмети, материали, вещества и електронни документи или части от тях.

заличава се

Изменение  94

Предложение за директива

Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки гарантират, че когато разпореждат изтеглянето на стоки — предмет на нарушение, от пазара, съдебните органи могат да разпоредят, по искане на притежателя на търговската тайна, стоките да се предадат на него или на благотворителните организации при условия, които се определят от съдебните органи, чиято цел е да се гарантира, че въпросните стоки няма да се върнат на пазара.

заличава се

Изменение  95

Предложение за директива

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато се разглежда искане за коригиращи мерки, тежестта на нарушението, правните средства за защита, които следва да бъдат наложени, и интересите на трети лица се оценяват по целесъобразност, както е определено от принципа на пропорционалност.

Обосновка

Следва да се поясни, че мерките, предприети от съдебните органи, трябва да се основават на принципа на пропорционалност.

Изменение  96

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че при разглеждането на искане за приемането на забрани и коригиращи мерки, предвидени в член 11, и оценяването на тяхната пропорционалност компетентните съдебни органи вземат предвид стойността на търговската тайна, предприетите мерки за закрила на търговската тайна, деянията на нарушителя при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, въздействието на незаконното разкриване или използване на търговската тайна, легитимните интереси на страните и въздействието, което разпореждането или отхвърлянето на мерките може да има върху тях, легитимните интереси на трети страни, обществения интерес и защитата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация.

1. Държавите членки гарантират, че при разглеждането на искане за приемането на забрани и коригиращи мерки, предвидени в член 11, и оценяването на тяхната пропорционалност компетентните съдебни органи вземат предвид всички относими към делото обстоятелства, като стойността на търговската тайна, предприетите мерки за закрила на търговската тайна, умисъла на нарушителя при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, деянията на нарушителя при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, въздействието на незаконното разкриване или използване на търговската тайна, легитимните интереси на страните и въздействието, което разпореждането или отхвърлянето на мерките може да има върху тях, легитимните интереси на трети страни, обществения интерес и защитата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация.

Изменение  97

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато компетентните органи ограничат срока на действие на мярката, посочена в член 11, параграф 1, буква а), този срок следва да бъде достатъчен, за да се отстранят всички търговски или икономически предимства, които нарушителят може да е извлякъл от незаконното придобиване, разкриване или използване на търговската тайна.

Държавите членки гарантират, че компетентните органи ограничават продължителността на срока на действие на мярката, посочена в член 11, параграф 1, буква а) съответно, така че да гарантират, че той е достатъчен, за да се отстранят всички търговски или икономически предимства, които нарушителят може да е извлякъл от незаконното придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, и че се избягва създаването на необосновани пречки пред лоялната конкуренция, иновациите и трудовата мобилност.

Изменение  98

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че мерките, посочени в член 11, параграф 1, буква a), се отменят или действието им се прекратява по искане на ответника, ако междувременно въпросната информация вече не отговаря на условията в член 2, точка 1) по причини, които не се дължат на ответника.

2. Държавите членки гарантират, че мерките, посочени в член 11, параграф 1, букви a) и б), се отменят или действието им се прекратява по искане на ответника, ако междувременно въпросната информация вече не отговаря на условията в член 2, точка 1) по причини, които не се дължат на ответника.

Изменение  99

Предложение за директива

Член 12 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) заинтересованото лице първоначално е придобило търговската тайна добросъвестно и отговаря на условията на член 3, параграф 4;

a) заинтересованото лице към момента на използването или разкриването нито е знаело, нито при тези обстоятелства е имало причина да знае, че търговската тайна е била получена от друго лице, което е използвало или разкрило търговската тайна незаконно;

Изменение  100

Предложение за директива

Член 12 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато се разпорежда изплащане на парично обезщетение вместо разпореждането, посочено в член 11, параграф 1, буква a), това парично обезщетение не трябва да надвишава размера на възнагражденията или таксите, които биха били дължими, ако това лице беше поискало разрешение за използване на въпросната търговска тайна, за период от време, за който използването на търговската тайна е могло да бъде забранено.

Когато се разпорежда изплащане на парично обезщетение вместо разпореждането, посочено в член 11, параграф 1, букви a) и б), това парично обезщетение не надвишава размера на възнагражденията или таксите, които биха били дължими, ако това лице беше поискало разрешение за използване на въпросната търговска тайна, за период от време, за който използването на търговската тайна е могло да бъде забранено.

Изменение  101

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че компетентните съдебни органи, при подаден иск от увредената страна, разпореждат на нарушителя, който е знаел или е бил длъжен да знае, че е участвал в незаконно придобиване, разкриване или използване на търговска тайна, да заплати на притежателя на търговската тайна обезщетение, съизмеримо с действително претърпените вреди.

1. Държавите членки гарантират, че компетентните съдебни органи, при подаден иск от увредената страна, разпореждат на нарушителя, който е знаел или е бил длъжен да знае, че е участвал в незаконно придобиване, разкриване или използване на търговска тайна, да заплати на притежателя на търговската тайна обезщетение, съизмеримо с действително претърпените вреди в резултат на неправомерния достъп, разкриването или използването на търговската тайна.

Изменение  102

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В съответствие с националното си право и практика държавите членки ограничават отговорността за нанесени вреди от служители на техните работодатели за незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна на работодателя, когато са действали неумишлено. Тази възможност се прилага също така при незаконно придобиване, използване или разкриване на търговски тайни, след прекратяването на трудовото правоотношение със служителя.

Изменение  103

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато определят обезщетението, компетентните съдебни органи вземат предвид всички приложими фактори, като например отрицателните икономически последствия, включително пропуснатите ползи, които засегнатата страна е понесла, всички несправедливо получени ползи от нарушителя и, когато е уместно, елементи, които са различни от стопанските фактори, като например моралната щета, причинена на притежателя на търговската тайна поради незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна;

2. Когато определят обезщетението, компетентните съдебни органи вземат предвид всички съответни фактори, като например отрицателните икономически последствия, включително пропуснатите ползи, които засегнатата страна е понесла, всички несправедливо получени ползи от нарушителя и когато е уместно елементи, които са различни от стопанските фактори, като например моралната щета, причинена на притежателя на търговската тайна поради незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна;

Изменение  104

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В срок до XX XX 20XX [три години след края на срока за транспониране] Агенцията на Европейския съюз за марките, дизайните и моделите, в контекста на дейността на Европейската обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, изготвя първоначален доклад за тенденциите в съдебните производства за незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна по силата на настоящата директива.

1. В срок до XX XX 20XX [три години след края на срока за транспониране] Европейската комисия изготвя първоначален доклад за тенденциите в съдебните производства за незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна по силата на настоящата директива.

Обосновка

Тъй като търговската тайна не се счита за право върху интелектуалната собственост и е защитена в контекста на нелоялна конкуренция, EOIIPR не изглежда да е подходящият орган, който да помага на Комисията.

Изменение  105

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В срок до XX XX 20XX [четири години след края на срока за транспониране] Комисията изготвя междинен доклад за прилагането на настоящата директива и го представя на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад се взема предвид докладът, изготвен от Европейската обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост.

2. В срок до XX XX 20XX [четири години след края на срока за транспониране] Комисията изготвя междинен доклад за прилагането на настоящата директива, включително за евентуалните вредни въздействия от нея върху основните права и мобилността на служителите, както и евентуалните по-нататъшни подобрения на сътрудничеството в областта на иновациите, като отделя специално внимание на въздействието върху МСП, и го представя на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад се взема предвид докладът за тенденциите в съдебните производства и се оценява въздействието на настоящата директива, по-специално на равнище на отворените иновации, съвместните научни изследвания и трудовата мобилност.

Обосновка

Тъй като търговската тайна не се счита за право върху интелектуалната собственост и е защитена в контекста на нелоялна конкуренция, EOIIPR не изглежда да е подходящият орган, който да помага на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

Позовавания

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

JURI

9.12.2013

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

ITRE

9.12.2013

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Michèle Rivasi

22.7.2014

Разглеждане в комисия

25.9.2014

22.1.2015

 

 

Дата на приемане

14.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, João Ferreira, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Pavel Telička, Marco Zullo

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg

30.3.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване“

(COM(2013)0813 – C7‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

Докладчик по становище: Лара Коми

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото предложение е особено важно, тъй като има за основна цел да се определят норми, които чрез иновациите да повишат конкурентоспособността на европейските предприятия, така че да се укрепи ролята на Европа като лидер на световния пазар в областта на промишлеността.

Научноизследователският процес и процесът на създаване на нови идеи, продукти или услуги са придружени от голямо количество поверителна информация, която има основно значение за конкурентоспособността на идеята или на стопанското начинание и излиза извън приложното поле на закрилата на правата върху интелектуалната собственост.

Следователно търговските тайни се явяват допълнителен инструмент за защита и е важно и необходимо тяхното придобиване, използване и разкриване да се уреди на европейско равнище.

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) направи оценка на аспектите, свързани с вътрешния пазар и защитата на потребителите, и прие с голямо мнозинство проект, който съдържа действително балансирани решения по най-спорните въпроси и който отчита интересите на всички страни.

В съображенията бяха внесени някои уточнения, които улесняват тълкуването на регулаторния текст. По-специално беше уточнено, че директивата не засяга основните права, обществените интереси, мобилността на работниците и служителите и правото на преговори на синдикатите, както са признати от някои държави членки.

Освен това беше счетено за важно да се уточни, че разпоредбата важи не само за търговските тайни, свързани с продуктите, но и за търговските тайни, свързани с услугите.

Определението за търговска тайна беше приведено в съответствие с определението, посочено в заглавието на предложението за директива, като също така беше уточнено, че търговската й стойност трябва да бъде действителна или потенциална, като по този начин се гарантира необходимото разширяване на обхвата на приложното поле.

Придобиването, използването и разкриването на търговски тайни се считат за законни, ако го изискват националното право и правото на Европейския съюз и ако го допуска нормативната уредба, която защитава правата на притежателите на търговските тайни. Настоящата директива всъщност има за цел повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез защита на търговските тайни в рамките на научноизследователския процес и на процеса на създаване на нови идеи.

В подкрепа на тази цел, за разлика от Комисията, която предложи разпределяне на отговорностите в съответствие с принципа на вината, тоест въз основа на установяване на преднамереност (измама) или небрежност (вина), комисия IMCO се застъпи за обективната отговорност, така че да се осигури по-пълноценна защита на търговските тайни и на предприятията, и по-специално на МСП.

По отношение на давността – един от основните спорни въпроси – беше решено да се приеме единен срок за разлика от предложената от Комисията схема с минимален и максимален срок, като беше счетено, че най-подходящият срок за предприемане на действия в защита на търговската тайна е три години.

Единният срок осигурява възможност за хармонизиране на този важен аспект в националната нормативна уредба на различните държави, така че операторите да могат да се ползват от едни и същи права навсякъде в Съюза. Срокът от три години беше оценен като разумно достатъчен за защитата по балансиран начин на всички свързани интереси.

По отношение на защитата на работниците и служителите и защитата на тяхната мобилност беше договорено да се запази правото им на ползване на информацията и знанията, придобити при предходна професионална дейност, при условие че това не се счита за незаконно по смисъла на член 3.

По същия начин беше решено да не се възпрепятства използването на информацията и търговските тайни от страна на публичните органи при изпълнението на техните функции съгласно националното или европейското право.

Накрая, но не на последно място, беше решено да се осигури по-голяма поверителност на търговските тайни в хода на съдебно производство, като се ограничи броят на хората, които могат да узнаят търговската тайна.

Предложенията за изменения на комисия IMCO, ако бъдат приети от водещата комисия по правни въпроси, ще направят този нов инструмент по-ефикасен с оглед на преследваните цели, особено що се отнася до укрепването на конкурентоспособността на европейските предприятия, а следователно и на вътрешния пазар, и на защитата на потребителите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе под внимание следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Иновациите с открит достъп са важно средство за създаването на нови знания и помагат за възникването на нови и иновативни бизнес модели, които се основават на използването на съвместно създадени знания. Търговските тайни играят важна роля за закрила на обмена на знания между предприятията в рамките и извън границите на вътрешния пазар в контекста на НИРД и иновациите. Съвместните научни изследвания, включително трансграничното сътрудничество, са от особено значение за повишаване равнището на научноизследователската и развойна дейност сред предприятията в рамките на вътрешния пазар. Откритият достъп до иновации е катализатор за нови идеи, които да намерят своя път до пазара, като отговарят на нуждите на потребителите и предлагат решения на обществените предизвикателства. В условията на вътрешен пазар, на който бариерите пред подобно трансгранично сътрудничество са сведени до минимум и където сътрудничеството не е нарушено, интелектуалното творчество и иновациите следва да насърчават инвестициите в иновационни процеси, услуги и продукти. Такава среда, която благоприятства интелектуалното творчество и иновациите, е важна също така за растежа на заетостта и повишаването на конкурентоспособността на икономиката на Съюза. Търговските тайни са сред най-често използваните от предприятията форми на закрила на интелектуални продукти и иновационно ноу-хау, но в същото време са най-слабо защитените от съществуващата правна рамка на Съюза срещу тяхното незаконно придобиване, използване или разкриване от трети страни.

(2) Иновациите с открит достъп са важно средство за създаването на нови знания и помагат за възникването на нови и иновативни бизнес модели, които се основават на използването на съвместно създадени знания. Търговските тайни играят важна роля за закрила на обмена на знания между предприятията в рамките и извън границите на вътрешния пазар в контекста на НИРД и иновациите. Съвместните научни изследвания, включително трансграничното сътрудничество, са от особено значение за повишаване равнището на научноизследователската и развойна дейност сред предприятията в рамките на вътрешния пазар. Откритият достъп до иновации е катализатор за нови идеи, които да намерят своя път до пазара, като отговарят на нуждите на потребителите и предлагат решения на обществените предизвикателства. В условията на вътрешен пазар, на който бариерите пред подобно трансгранично сътрудничество са сведени до минимум и където сътрудничеството не е нарушено, интелектуалното творчество и иновациите следва да насърчават инвестициите в иновационни процеси, услуги и продукти. Такава среда, която благоприятства интелектуалното творчество и иновациите, е важна също така за растежа на заетостта и повишаването на конкурентоспособността на икономиката на Съюза. Търговските тайни са сред най-често използваните от предприятията форми на закрила на интелектуални продукти и иновационно ноу-хау, но в същото време са най-слабо защитените от съществуващата правна рамка на Съюза срещу тяхното незаконно придобиване, използване или разкриване от трети страни. Разпространението на знания и информация следва да се счита за изключително важно за осигуряването на динамични, положителни и равни възможности за стопанско развитие, особено за малките и средните предприятия.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Целесъобразно е да се предвидят разпоредби на равнището на Съюза, които да сближат националните законодателни системи, така че да се осигури достатъчно и последователно ниво на правна закрила в рамките на вътрешния пазар в случай на незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. За тази цел е важно да се установи единно определение за търговска тайна, без да се ограничава предметът на закрилата срещу присвояване. Затова това определение следва да бъде съставено така, че да обхваща търговската информация, технологичната информация и ноу-хау в случаите, когато са налице законен интерес те да бъдат запазени поверителни и основано на закона очакване за запазването на тази поверителност. По своето същество такова определение следва да изключва несъществената информация и не трябва да обхваща знанията и уменията, които са придобити от служителите в процеса на работата им и които са известни сред или достъпни за лица от средите, които обичайно се занимават с въпросния вид информация.

(8) Целесъобразно е да се предвидят разпоредби на равнището на Съюза, които да сближат националните законодателни системи, така че да се осигури достатъчно и последователно ниво на гражданска правна закрила в рамките на вътрешния пазар в случай на незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. За тази цел е важно да се установи единно определение за търговска тайна, без да се ограничава предметът на закрилата срещу присвояване. Затова това определение следва да бъде съставено така, че да обхваща търговската информация, технологичната информация и ноу-хау в случаите, когато са налице законен интерес те да бъдат запазени поверителни и основано на закона очакване за запазването на тази поверителност. Тази информация или това ноу-хау следва да имат търговска стойност, била тя действителна или потенциална, и следва да е вероятно разкриването им да навреди на законния икономически интерес на лицето, осъществяващо законен контрол. По своето естество такова определение следва да изключва несъществената информация и не трябва да обхваща знанията и уменията, които са придобити от служителите в нормалния процес на работата им и които са общоизвестни или лесно достъпни за лица от средите, които обичайно се занимават с въпросния вид информация.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) Тази директива не следва да засяга правото да се договарят, сключват и прилагат колективни трудови договори и да се предприемат стачни действия в съответствие с националните право и практики, съобразени с правото на Съюза.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) Придобиването или разкриването на търговска тайна от публичен орган, независимо дали е наложено или разрешено от закона, не следва да представлява незаконно използване или разкриване. Такова придобиване или разкриване следва обаче да бъде изрично в рамките на мандата на съответния публичен орган и превишаването на този мандат следва да представлява незаконно действие.

Обосновка

Необходимо е да се разясни, че придобиването или разкриването на търговска тайна не е незаконно, когато исканията за информация от публичните органи са определени от закона.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) В съответствие с принципа на пропорционалност на мерките и правните средства за защита на търговски тайни следва да бъдат адаптирани, за да се постигне целта за правилно функциониране на вътрешния пазар за научни изследвания и иновации без да се застрашат други цели и принципи на обществения интерес. В това отношение мерките и правните средства за защита гарантират, че компетентните съдебни органи вземат предвид стойността на търговската тайна, тежестта на деянието, което води до незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, както и въздействието на такова деяние. Следва също да се гарантира, че компетентните съдебни органи разполагат със свободата да съпоставят интересите на страните по спора, както и интересите на трети страни, включително на потребителите, когато е уместно.

(11) В съответствие с принципа на пропорционалност мерките и правните средства за защита на търговски тайни следва да бъдат адаптирани, за да се постигне целта за правилно функциониране на вътрешния пазар за научни изследвания и иновации, по-специално чрез оказване на възпиращ ефект върху незаконното придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, без да бъдат застрашавани основни права и свободи или общественият интерес, като например обществената безопасност, защитата на потребителите, общественото здраве и опазването на околната среда, и без да се нарушава по какъвто и да било начин мобилността на работниците и служителите. В това отношение мерките и правните средства за защита гарантират, че компетентните съдебни органи вземат предвид фактори като стойността на търговската тайна, тежестта на деянието, което води до незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, както и въздействието на такова деяние. Следва също да се гарантира, че компетентните съдебни органи разполагат със свободата да съпоставят интересите на страните по спора, както и интересите на трети страни, включително на потребителите, когато е уместно.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Правилното функциониране на вътрешния пазар ще бъде нарушено, ако предвидените мерки и правните средства за защита се използват за преследването на незаконни цели, несъвместими с целите на настоящата директива. Следователно е важно да се гарантира, че съдебните органи имат правомощия за санкциониране на злоупотреби от страна на ищците, които недобросъвестно подават явно неоснователни искове. Важно е също така предвидените мерки и правните средства за защита да не ограничават свободата на изразяването на мнения и на информация (която включва свободата и плурализма на медиите, установени в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз) или подаването на сигнали за нарушения. Поради това закрилата на търговската тайна не следва да обхваща случаите, в които нейното разкриване е в полза на обществения интерес, доколкото това води до установяване на съответното нарушение или неправомерно действие.

(12) Правилното функциониране на вътрешния пазар ще бъде нарушено, ако предвидените мерки и правните средства за защита се използват за преследването на незаконни цели, като създаване на необосновани пречки пред вътрешния пазар или пред трудовата мобилност, които са несъвместими с целите на настоящата директива. Следователно е важно да се гарантира, че съдебните органи имат правомощия за санкциониране на злоупотреби от страна на ищците, които недобросъвестно подават явно неоснователни искове. Важно е също така предвидените мерки и правните средства за защита да не ограничават свободата на изразяването на мнения и на информация (която включва свободата и плурализма на медиите, установени в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз) или подаването на сигнали за нарушения. Поради това закрилата на търговската тайна не следва да обхваща случаите, в които нейното разкриване е в полза на обществения интерес, доколкото това води до установяване на съответното нарушение или неправомерно действие.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) В интерес на правната сигурност и като се има предвид, че се очаква законните притежатели на търговската тайна да имат задължението за грижа по отношение на запазването на поверителния характер на търговските си тайни с голяма стойност и наблюдението на тяхното използване, се счита за целесъобразно да се ограничи възможността за иницииране на действия за закрила на търговските тайни в рамките на ограничен период след датата, на която притежателят на търговската тайна е узнал или е имал повод да узнае за незаконното придобиване, използване или разкриване на неговата търговска тайна от трета страна.

(13) В интерес на запазването на правилното функциониране на вътрешния пазар за научни изследвания и иновации и на правната сигурност, и като се има предвид, че се очаква законните притежатели на търговската тайна да имат задължението за грижа по отношение на запазването на поверителния характер на търговските си тайни с голяма стойност и наблюдението на тяхното използване, се счита за целесъобразно да се ограничи възможността за иницииране на действия за закрила на търговските тайни в рамките на период от три години след датата, на която притежателят на търговската тайна е узнал или е имал повод да узнае за незаконното придобиване, използване или разкриване на неговата търговска тайна от трета страна.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Незаконното придобиване на търговска тайна от трета страна може да доведе до опустошителни последици за нейния законен притежател, тъй като след като бъде публично оповестена, би било невъзможно за притежателя да възстанови състоянието преди нейната загуба. Следователно от съществено значение е да се предвидят бързи и достъпни междинни мерки за незабавно прекратяване на незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна. Такава мярка трябва да бъде на разположение, без да се изчаква вземането на решение по съществото на делото, при надлежно зачитане на правото на защита и принципа на пропорционалност с оглед на характеристиките на въпросния случай. Може да има необходимост и от гаранции на ниво, достатъчно за да покрие разходите и вредата, нанесена върху ответника чрез неоснователен иск, особено когато всяко забавяне би причинило непоправима вреда на законния притежател на търговската тайна.

(15) Незаконното придобиване на търговска тайна от трета страна може да доведе до опустошителни последици за нейния законен притежател, тъй като след като бъде публично оповестена, би било невъзможно за притежателя да възстанови състоянието преди нейната загуба. Следователно от съществено значение е да се предвидят бързи и достъпни временни мерки за незабавно прекратяване на незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна, включително когато тази търговска тайна се използва за предоставянето на услуги. Такава мярка трябва да бъде на разположение, без да се изчаква вземането на решение по съществото на делото, при надлежно зачитане на правото на защита и принципа на пропорционалност с оглед на характеристиките на въпросния случай. Може да има необходимост и от гаранции на ниво, достатъчно за да покрие разходите и вредата, нанесена на ответника чрез неоснователен иск, особено когато всяко забавяне би причинило непоправима вреда на законния притежател на търговската тайна.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) По същата причина е важно също така да се предвидят мерки за предотвратяване на по-нататъшното незаконно използване или разкриване на търговската тайна. С цел да бъдат забранителните мерки ефективни, когато обстоятелствата налагат това ограничение, тяхната продължителност следва да бъде достатъчна, за да се отстранят всички търговски предимства, които трета страна би могла да извлече от незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна. Във всеки случай нито една мярка от този тип не следва да бъде приложима, ако информацията, първоначално обхваната от търговската тайна, е станала обществено достъпна поради причини, които не се дължат на ответника.

(16) По същата причина е важно също така да се предвидят мерки за предотвратяване на по-нататъшното незаконно използване или разкриване на търговската тайна. С цел забранителните мерки да бъдат ефективни и пропорционални, тяхната продължителност следва да бъде достатъчна, за да се отстранят всички търговски предимства, които трета страна би могла да извлече от незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна, включително когато такава търговска тайна се използва за предоставянето на услуги, и те следва да бъдат ограничени по време, за да се избегне създаването на неоснователни пречки пред конкуренцията на вътрешния пазар. Във всеки случай нито една мярка от този тип не следва да бъде приложима, ако информацията, първоначално обхваната от търговската тайна, е станала обществено достъпна поради причини, които не се дължат на ответника.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Търговската тайна може да бъде незаконно използвана за проектиране, производство или предлагане на пазара на стоки или съставни части за тях, които могат да се разпространят в целия вътрешен пазар, като по този начин нарушават търговските интереси на притежателя на търговската тайна и функционирането на вътрешния пазар. В тези случаи, както и когато въпросната търговска тайна има значително въздействие върху качеството, стойността или цената на получената стока или върху намаляването на разходите, улесняването или ускоряването на процесите на нейното производство или реализация на пазара, е важно съдебните органи получат правомощията да се разпореждат за подходящи мерки с цел да се гарантира, че тези стоки не се пускат на пазара или се изтеглят от него. Предвид глобалния характер на търговията е необходимо също така тези мерки да включват забрана на вноса на тези стоки в Съюза или на съхраняването им за целите на предлагането или пускането им на пазара. Като се вземе предвид принципът на пропорционалност, корективните мерки не следва да водят непременно до унищожаването на стоките, когато са налице други осъществими възможности, като например премахване на тази характеристика на стоката, която е предмет на нарушение, или разпореждане със стоките извън пазара, например чрез дарения за благотворителни организации.

(17) Търговската тайна може да бъде незаконно използвана за проектиране, производство или предлагане на пазара на стоки или съставни части за тях, които могат да се разпространят в целия вътрешен пазар, като по този начин нарушават търговските интереси на притежателя на търговската тайна и функционирането на вътрешния пазар. В случаите, когато незаконното придобиване е доказано, както и когато въпросната търговска тайна има значително въздействие върху качеството, стойността или цената на получената стока или върху намаляването на разходите, улесняването или ускоряването на процесите на нейното производство или реализация на пазара, е важно съдебните органи да получат правомощията да се разпореждат за подходящи мерки, с цел да се гарантира, че тези стоки не се пускат на пазара или се изтеглят от него. Предвид глобалния характер на търговията е необходимо също така тези мерки да включват забрана на вноса на тези стоки в Съюза или на съхраняването им за целите на предлагането или пускането им на пазара. Като се вземе предвид принципът на пропорционалност, корективните мерки не следва да водят непременно до унищожаването на стоките, когато са налице други осъществими възможности, като например премахване на тази характеристика на стоката, която е предмет на нарушение, или разпореждане със стоките извън пазара, например чрез дарения за благотворителни организации.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Настоящата директива следва да не засяга прилагането на разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Мерките, предвидени в настоящата директива, следва да не се използват за ненужно ограничаване на конкуренцията по начин, който противоречи на този Договор.

(27) Настоящата директива следва да не засяга прилагането на разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Мерките, предвидени в настоящата директива, следва да не се използват за несправедливо ограничаване на конкуренцията, забавяне на достъпа до вътрешния пазар и/или създаване на пречки пред мобилността на работната сила по начин, който противоречи на този Договор.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Мерките, приети за закрила на търговските тайни срещу тяхното незаконно придобиване, разкриване и използване, следва да не засягат прилагането на всякакви други свързани правни актове в други области, включително в областта на правата върху интелектуалната собственост, правото на личен живот, правото на достъп до документи и договорното право. Въпреки това, когато обхватът на приложение на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета8 и обхватът на настоящата директива се припокриват, настоящата директива има предимство като lex specialis.

(28) Мерките, приети за закрила на търговските тайни срещу тяхното незаконно придобиване, разкриване и използване, следва да не засягат прилагането на всякакви други свързани правни актове в други области, включително в областта на опазването на околната среда и екологичната отговорност, защитата на потребителите, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, опазването на здравето, правата върху интелектуалната собственост, правото на личен живот, правото на достъп до документи и информация и договорното право. Въпреки това, когато обхватът на приложение на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета8 и обхватът на настоящата директива се припокриват, настоящата директива има предимство като lex specialis.

__________________

__________________

8 Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45).

8 Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45).

Изменение  13

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива определя правила за закрилата срещу незаконното придобиване, разкриване и използване на търговски тайни.

Настоящата директива определя правила за закрилата срещу незаконното придобиване, използване и разкриване на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни).

Изменение  14

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „търговска тайна“ означава информация, която отговаря на всички посочени по-долу изисквания:

(1) „търговска тайна“ означава ноу-хау и търговска информация, които отговарят на всички посочени по-долу изисквания:

Изменение  15

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да има търговска стойност, защото е тайна;

б) да има действителна или потенциална търговска стойност, защото е тайна;

Изменение  16

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да е била предмет на обосновани действия при дадените обстоятелства от страна на законно контролиращото информацията лице, за да я запази в тайна.

в) да е била предмет на обосновани действия при дадените обстоятелства от страна на притежателя на търговската тайна, за да я запази в тайна.

Обосновка

Заместване, за да се осигури съгласуваност с терминологията, използвана в член 2, параграф 2.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) да е свързана с опити, изпитвания или други тайни данни, чиято разработка е плод на значителни усилия и чието представяне е условие за получаването на разрешение за пускане на пазара на химически, фармацевтични или селскостопански продукти, свързани с използването на нови химически вещества.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „стоки – предмет на нарушение“, означава стоки, чието проектиране, качество, производствен процес или пазарно предлагане се основават в голяма степен на търговски тайни, които са незаконно придобити, използвани или разкрити.

(4) „стоки – предмет на нарушение“, означава стоки, чието проектиране, качество, характеристики, функциониране, производствен процес или пазарно предлагане се основават на търговски тайни, които са незаконно придобити, използвани или разкрити.

Обосновка

Прибавянето на термините „характеристики“ и „функциониране“ включва други аспекти освен качеството на стоките. Една стока следва да се счита за предмет на нарушение, ако по някакъв начин се основава на присвояване, независимо от степента.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Придобиването на търговска тайна без съгласието на притежателя на търговската тайна се счита за незаконно, когато се извършва умишлено или в резултат на груба небрежност, например чрез:

2. Придобиването на търговска тайна без съгласието на притежателя на търговската тайна се счита за незаконно, когато се извършва чрез:

Изменение  20

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) нерегламентиран достъп до или копиране на документи, обекти, материали, вещества или електронни документи, които са под законния контрол на притежателя на търговската тайна и съдържат търговската тайна или от които тя може да бъде извлечена;

а) нерегламентиран достъп до или копиране на документи, обекти, материали, вещества или електронни документи, които са под законния контрол на притежателя на търговската тайна и съдържат търговската тайна;

Обосновка

Необходимо е да се поясни, че притежателят на търговската тайна е защитен единствено срещу незаконното придобиване на търговската тайна, а не срещу обратния инженеринг, който е законен.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Използването или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно, когато се извършва без съгласието на притежателя на търговската тайна, умишлено или в резултат на груба небрежност, от лице, за което е установено, че отговаря на някое от следните условия:

3. Използването или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно, когато се извършва без съгласието на притежателя на търговската тайна от лице, за което е установено, че отговаря на някое от следните условия:

Изменение  22

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Използването или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно и когато дадено лице, към момента на използване или разкриване, е знаело или е било длъжно да знае при тези обстоятелствата, че търговската тайна е получена от друго лице, което е използвало или разкрило незаконно търговската тайна по смисъла на параграф 3.

4. Придобиването, използването или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно и когато дадено лице, към момента на придобиването, използването или разкриването, е знаело или е било длъжно да знае при тези обстоятелствата, че търговската тайна е получена пряко или косвено от друго лице, което е използвало или разкрило незаконно търговската тайна по смисъла на параграф 3.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Съзнателното и умишлено производство, предлагане или пускане на пазара на стоки – предмет на нарушение,, или вносът, износът или съхранението на стоки – предмет на нарушение, за тези цели, се счита за незаконно използване на търговска тайна.

5. Производството, предлагането или пускането на пазара на стоки – предмет на нарушение, или вносът, износът или съхранението на стоки – предмет на нарушение, за тези цели, също така се счита за незаконно използване на търговска тайна, когато лицето, извършващо такива дейности, е знаело или при тези обстоятелства би следвало да знае, че търговската тайна е била използвана незаконно по смисъла на параграф 3.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Придобиването на търговски тайни се счита за законно, когато е извършено по един от следните начини:

1. Придобиването на търговски тайни се счита за законно, когато е извършено по един от следните начини:

а) независимо откритие или създаване;

а) независимо откритие или създаване;

б) наблюдение, изучаване, разглобяване или изпитване на продукт или обект, който е бил предоставен на разположение на обществеността или който е законно притежание на придобилия информацията;

б) наблюдение, изучаване, разглобяване или изпитване на продукт или обект, който е бил предоставен на разположение на обществеността или който е законно притежание на придобилия информацията, който няма никакво правно валидно задължение да ограничава придобиването на търговската тайна;

в) упражняване на правото на представителите на служителите на информация и консултации в съответствие с правото на Съюза и националното право и/или практика;

в) упражняване на правото на представителите на служителите на информация и консултации в съответствие с правото на Съюза и националното право и/или практика;

г) всяка друга практика, която при съответните обстоятелства е в съответствие с почтените търговски практики.

г) всяка друга практика, която при съответните обстоятелства е в съответствие с почтените търговски практики.

 

Придобиването, използването и разкриването на търговски тайни се счита за законно, доколкото това придобиване, използване или разкриване се изисква от правото на Съюза или от националното право и се разрешава от предвидените в това право разпоредби за защита на правата на притежателя на търговската тайна.

2. Държавите членки гарантират, че не се дава право на подаване на искове за прилагане на мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива, в случаите, когато предполагаемото придобиване, използване или разкриване на търговска тайна е извършено в един от следните случаи:

2. Придобиването, използването или разкриването на търговски тайни се счита за законно, доколкото предполагаемото придобиване, използване или разкриване на търговска тайна е извършено в един от следните случаи:

а) за законно използване на правото на свобода на изразяване на мнения и на информация;

а) за законно използване на правото на свобода на изразяване на мнения и на информация;

б) за целите на разкриването на нарушението на даден ищец, неговото неправомерно поведение или незаконна дейност, при условие, че предполагаемото придобиване, използване или разкриване на търговска тайна е било необходимо за такова разкритие и че ответникът е действал в името на обществения интерес;

б) за целите на разкриването на нарушение, неправомерно поведение или незаконна дейност, при условие че предполагаемото придобиване, използване или разкриване на търговска тайна е било необходимо за такова разкритие и че ответникът е действал в името на обществения интерес;

в) търговската тайна е била разкрита от служителите на техните представители като част от законното упражняване на техните функции като такива;

в) търговската тайна е била разкрита от служителите на техните представители като част от законното упражняване на техните функции като такива съгласно правото и практиките на Съюза и националното право и националните практики.

г) когато това е необходимо за изпълняването на извъндоговорно задължение;

 

д) с цел защита на законен интерес.

д) с цел защита на законен интерес, признат от правото на Съюза или националното право.

 

2а. Настоящата директива не засяга:

 

а) прилагането на правилата на Съюза или на националните правила, изискващи от притежателите на търговски тайни да разкриват – поради причини, свързани с обществения интерес – информация, включително търговски тайни, на публични органи с цел изпълнение на техните задължения;

,

б) използването на информация, знания, квалификации и умения на работниците и служителите, придобити при предходна професионална дейност, доколкото това не е обхванато от член 3.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) избягва създаването на пречки пред законната търговия в рамките на вътрешния пазар;

б) избягва създаването на пречки пред законната търговия, конкуренцията и мобилността на работниците и служителите в рамките на вътрешния пазар;

Изменение  26

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че могат да се предявяват искове за прилагане на мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива, в срок от най-малко една година, но не повече от две години от датата, на която ищецът е узнал или е бил длъжен да узнае последния факт, който е дал основание за предявяване на иск.

Държавите членки гарантират, че могат да се предявяват искове за прилагане на мерките, процедурите и правните средства за защита, предвидени в настоящата директива, в срок от три години от датата, на която ищецът е узнал или е бил длъжен да узнае последния факт, който е дал основание за предявяване на иск.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че на страните, техните законни представители, съдебните служители, свидетелите, вещите лица и всички други лица, които участват в съдебни производства, свързани с незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, или които имат достъп до документи, представяни в рамките на тези съдебни производства, не се разрешава да използват или разкриват търговска тайна или предполагаема търговска тайна, която им е станала известна в резултат на това участие или достъп.

Държавите членки гарантират, че на страните, техните законни представители, съдебните служители, свидетелите, вещите лица и всички други лица, които участват в съдебни производства, свързани с незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, или които имат достъп до документи, представяни в рамките на тези съдебни производства, не се разрешава да използват или разкриват търговска тайна или предполагаема търговска тайна, която им е станала известна в резултат на това участие или достъп. Държавите членки могат освен това да разрешат на компетентните съдебни органи да предприемат такива мерки по собствена инициатива.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – уводен текст

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължението, посочено в първа алинея, престава да съществува във всеки един от следващите случаи:

Задължението, посочено в първа алинея, остава в сила до приключването на съдебното производство. Това задължение обаче престава да съществува във всеки един от следващите случаи:

Изменение  29

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) когато в хода на производството за предполагаемата търговска тайна се установи, че не отговаря на изискванията, посочени в член 2, точка 1);

а) когато за предполагаемата търговска тайна се установи с окончателно решение, че не отговаря на изискванията, посочени в член 2, точка 1);

Изменение  30

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки също така гарантират, че компетентните съдебни органи могат, въз основа на надлежно мотивиран иск от дадена страна, да предприемат специални мерки, необходими за запазване на поверителния характер на всяка търговска тайна или предполагаема търговска тайна, използвана или споменавана в хода на съдебното производство, свързано с незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.

Държавите членки също така гарантират, че компетентните съдебни органи могат, въз основа на мотивиран иск от дадена страна, да предприемат специални мерки, необходими за запазване на поверителния характер на всяка търговска тайна или предполагаема търговска тайна, използвана или споменавана в хода на съдебното производство, свързано с незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. Държавите членки могат освен това да разрешат на компетентните съдебни органи да предприемат действия служебно.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да се ограничи изцяло или частично достъпът до всеки документ, съдържащ търговски тайни, представен от страните или трети страни;

а) да се ограничи изцяло или частично достъпът до всеки документ, съдържащ търговски тайни, представен от страните или трети страни, при условие че двете заинтересовани страни или техните представители имат достъп до тях;

Обосновка

За да се гарантира, че двете страни имат достъп до информацията, която е от основно значение за съдържанието на случая

Изменение  32

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да се ограничи достъпът до изслушвания, когато може да се оповестяват търговски тайни, както и до техните съответни записи или протокол. При извънредни обстоятелства и при наличието на съответните основания компетентните съдебни органи могат да ограничат достъпа на страните до тези изслушвания и да се разпоредят те да се извършват само в присъствието на законните представители на страните и упълномощените вещи лица при спазване на задължението за поверителност, посочено в параграф 1;

б) да се ограничи достъпът до изслушвания, когато може да се оповестяват търговски тайни или предполагаеми търговски тайни, както и до техните съответни записи или протокол, до ограничен брой лица, при условие че поне на едно лице от всяка страна, на нейния адвокат или представител в производството и на съдебните служители е предоставен пълен достъп до тези изслушвания, записи или протокол;

Изменение  33

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При вземането на решение за удовлетворяването или отхвърлянето на иска, посочен в параграф 2, и оценяването на неговата пропорционалност, компетентните съдебни органи отчитат легитимните интереси на страните и, когато е целесъобразно, на трети лица, както и всички потенциални вреди за която и да е от страните и в съответните случаи за трети страни, получени в резултат на уважаването или отхвърлянето на този иск.

3. При вземането на решение за удовлетворяването или отхвърлянето на мерките за защита на търговската тайна и оценяването на тяхната пропорционалност компетентните съдебни органи отчитат необходимостта от гарантиране на правото на ефективна правна защита и правото на справедлив процес, легитимните интереси на страните и когато е целесъобразно, на трети лица, както и всички потенциални вреди за която и да е от страните и в съответните случаи за трети страни, получени в резултат на уважаването или отхвърлянето на този иск.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – уводен текст

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че компетентните съдебни органи могат, по искане на притежателя на търговската тайна, да разпоредят една от следните временни и предпазни мерки срещу предполагаемия нарушител:

(Не се отнася за българския текст.)

Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение  35

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че съдебните органи имат право да постановят, че за продължаването на предполагаемото незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна е необходимо внасяне на гаранции, предназначени да осигурят обезщетение за притежателя на търговската тайна.

2. Държавите членки гарантират, че съдебните органи имат право като алтернатива на определените в параграф 1 мерки да постановят, че за продължаването на предполагаемото незаконно използване или разкриване на търговска тайна е необходимо внасяне на гаранции, предназначени да осигурят обезщетение за притежателя на търговската тайна.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че по отношение на мерките, посочени в член 9, компетентните съдебни органи разполагат с правомощия да изискат от ищеца да представи доказателства, които могат основателно да се считат за налични и които доказват съществуването на търговската тайна, както и това, че ищецът е законният притежател на търговската тайна, която е била придобита незаконно, че тя се използва или е разкрита незаконно или че има непосредствен риск от незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.

1. Държавите членки гарантират, че по отношение на мерките, посочени в член 9, компетентните съдебни органи разполагат с правомощия да изискат от ищеца да представи доказателства, които могат основателно да се считат за налични и които доказват, че разглежданият въпрос представлява търговска тайна, както и това, че ищецът е притежателят на търговската тайна, която е била придобита незаконно, че тя се използва или е разкрита незаконно или че има непосредствен риск от незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че при вземане на решения относно уважаването или отхвърлянето на иска и оценяване на неговата пропорционалност от компетентните съдебни органи се изисква да вземат предвид стойността на търговската тайна, предприетите мерки за закрила на търговската тайна, поведението на ответника при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, въздействието на незаконното разкриване или използване на търговската тайна, легитимните интереси на страните и въздействието, което разпореждането или отхвърлянето на поисканите мерки може да има върху тях, легитимните интереси на трети страни, обществения интерес и защитата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация.

2. Държавите членки гарантират, че при вземане на решения относно уважаването или отхвърлянето на иска и оценяване на неговата пропорционалност от компетентните съдебни органи се изисква да вземат предвид всички съответни аспекти по случая, като стойността на търговската тайна, предприетите мерки за закрила на търговската тайна, поведението на ответника при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, въздействието на незаконното разкриване или използване на търговската тайна, легитимните интереси на страните и въздействието, което разпореждането или отхвърлянето на поисканите мерки може да има върху тях, легитимните интереси на трети страни, обществения интерес и защитата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки гарантират, че компетентните съдебни органи могат да разпоредят, че за налагането на временните мерки, посочени в член 9, е необходимо внасяне от страна на ищеца на достатъчна гаранция или равностойно обезщетение, предназначена да гарантира обезщетение за всички щети, понесени от ответника и, когато е целесъобразно, от друго лице, засегнато от мерките.

(Не се отнася за българския текст.)

Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение  39

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – уводен текст

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че когато със съдебно решение бъде установено незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, компетентните съдебни органи могат, по искане на ищеца, да разпоредят следното срещу нарушителя:

1. Държавите членки гарантират, че когато със съдебно решение бъде установено незаконното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, компетентните съдебни органи могат, по искане на ищеца, да разпоредят срещу нарушителя изпълнението на една или повече от следните мерки:

Изменение  40

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) обявяване на нарушението;

заличава се

Изменение  41

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че при разглеждането на искане за приемането на забрани и коригиращи мерки, предвидени в член 11, и оценяването на тяхната пропорционалност компетентните съдебни органи вземат предвид стойността на търговската тайна, предприетите мерки за закрила на търговската тайна, деянията на нарушителя при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, въздействието на незаконното разкриване или използване на търговската тайна, легитимните интереси на страните и въздействието, което разпореждането или отхвърлянето на мерките може да има върху тях, легитимните интереси на трети страни, обществения интерес и защитата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация.

Държавите членки гарантират, че при разглеждането на искане за приемането на забраните и коригиращите мерки, предвидени в член 11, и оценяването на тяхната пропорционалност от компетентните съдебни органи се изисква да вземат предвид специфичните обстоятелства по случая. Това оценяване включва, когато е целесъобразно, стойността на търговската тайна, предприетите мерки за закрила на търговската тайна, деянията на нарушителя при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, въздействието на незаконното разкриване или използване на търговската тайна, легитимните интереси на страните и въздействието, което разпореждането или отхвърлянето на мерките може да има върху тях, легитимните интереси на трети страни, обществения интерес и защитата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато компетентните органи ограничат срока на действие на мярката, посочена в член 11, параграф 1, буква а), този срок следва да бъде достатъчен, за да се отстранят всички търговски или икономически предимства, които нарушителят може да е извлякъл от незаконното придобиване, разкриване или използване на търговската тайна.

Държавите членки гарантират съответното ограничаване от страна на компетентните органи на продължителността на мярката, посочена в член 11, параграф 1, буква а), така че тя да бъде достатъчна, за да се отстранят всички търговски или икономически предимства, които нарушителят може да е извлякъл от незаконното придобиване, разкриване или използване на търговската тайна.

Обосновка

Ако ответникът повече не може да се възползва от търговските предимства от присвояването, по-нататъшното разширяване на дадена забрана служи само за възпиране и санкциониране, като същевременно се затрудняват конкуренцията и иновациите.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 12 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато се разпорежда изплащане на парично обезщетение вместо разпореждането, посочено в член 11, параграф 1, буква a), това парично обезщетение не трябва да надвишава размера на възнагражденията или таксите, които биха били дължими, ако това лице беше поискало разрешение за използване на въпросната търговска тайна, за период от време, за който използването на търговската тайна е могло да бъде забранено.

Когато се разпорежда изплащане на парично обезщетение вместо разпореждането, посочено в член 11, параграф 1, букви a) и б), това парично обезщетение не надвишава размера на възнагражденията или таксите, които биха били дължими, ако това лице беше поискало разрешение за използване на въпросната търговска тайна, за период от време, за който използването на търговската тайна е могло да бъде забранено.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че компетентните съдебни органи, при подаден иск от увредената страна, разпореждат на нарушителя, който е знаел или е бил длъжен да знае, че е участвал в незаконно придобиване, разкриване или използване на търговска тайна, да заплати на притежателя на търговската тайна обезщетение, съизмеримо с действително претърпените вреди.

1. Държавите членки гарантират, че компетентните съдебни органи, при подаден иск от увредената страна, разпореждат на нарушителя, който е знаел или е бил длъжен да знае, че е участвал в незаконно придобиване, разкриване или използване на търговска тайна, да заплати на притежателя на търговската тайна обезщетение, съизмеримо с действително претърпените вреди в резултат на нарушението.

 

В съответствие с националното си право и практика държавите членки могат да ограничат отговорността за нанесени вреди от страна на служители спрямо техните работодатели за незаконно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна на работодателя, когато са действали непредумишлено.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При вземането на решение за разпореждане на мярка за информиране на обществеността и оценка на нейната пропорционалност компетентните съдебни органи вземат предвид евентуалната вреда, която тази мярка може да причини на личния живот и репутацията на нарушителя, когато нарушителят е физическо лице, както и стойността на търговската тайна, деянията на нарушителя при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, въздействието на незаконното разкриване или използване на търговска тайна и вероятността от продължаване на незаконното използване или разкриване на търговска тайна от страна на нарушителя.

3. При вземането на решение за разпореждане на мярката, посочена в параграф 1, и оценката на нейната пропорционалност компетентните съдебни органи вземат предвид дали информацията относно нарушителя ще позволи идентифициране на физическо лице и ако да, дали публикуването на тази информация ще бъде обосновано, по-специално в светлината на следните критерии: евентуалната вреда, която тази мярка може да причини на личния живот и репутацията на нарушителя, деянията на нарушителя при придобиване, разкриване или използване на търговската тайна, и вероятността от продължаване на незаконното използване или разкриване на търговска тайна от страна на нарушителя.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Закрила на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

Позовавания

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

9.12.2013

 

 

 

Становище, изказано от      

Дата на обявяване в заседание

IMCO

9.12.2013

Докладчик по становище:       

Дата на назначаване

Lara Comi

7.10.2014

Разглеждане в комисия

18.3.2014

5.11.2014

17.11.2014

3.12.2014

 

21.1.2015

23.2.2015

16.3.2015

 

Дата на приемане

24.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

4

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Ashley Fox, Andrey Novakov

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Закрила на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

Позовавания

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.11.2013

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

JURI

9.12.2013

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

EMPL

23.10.2014

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

 

Неизказано становище

Дата на решението

EMPL

23.10.2014

 

 

 

Докладчик(ци)

Дата на назначаване

Constance Le Grip

22.9.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

13.10.2014

11.11.2014

23.3.2015

16.4.2015

Дата на приемане

16.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Cecilia Wikström

Дата на внасяне

22.6.2015

 • [1]  OВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 48.
 • [2] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
 • [3]  ОВ С 226, 16.7.2014 г., стр. 48
 • [4]  ОВ С, , стр.
 • [5]           Решение на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).
 • [6]  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
 • [7]  Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (OB L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).
 • [8]  Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (OВ L 041, 14.02.2003 г., стр. 26).
 • [9]  Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).
 • [10]  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
 • [11]  Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
 • [12]  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
 • [13]  Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45).