Procedure : 2013/0402(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0199/2015

Indgivne tekster :

A8-0199/2015

Forhandlinger :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0131

BETÆNKNING     ***I
PDF 1211kWORD 563k
22.6.2015
PE 546.885v01-00 A8-0199/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse

(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Constance Le Grip

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse

(COM(2013)0813 – C7–0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0813),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0431/2013),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse af 25. marts 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0199/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2013/0402 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse(4),

efter den almindelige lovgivningsprocedure,

ud fra følgende betragtning(er):

(1)      Virksomheder og ikke-kommercielle forskningsinstitutter investerer i erhvervelse, udvikling og anvendelse af knowhow og information, som er videnøkonomiens valuta og giver en konkurrencemæssig fordel. Denne investering i generering og anvendelse af intellektuel kapital er afgørende for deres konkurrenceevne og innovative resultater på markedet og dermed for deres investeringsafkast, hvilket er den tilgrundliggende motivation for erhvervsmæssig forskning og udvikling. Virksomhederne anvender forskellige midler til at tage skridt til at beskytte resultaterne af deres innovative aktiviteter, når åbenhed ikke gør det muligt at udnytte deres investeringer i forskning og innovation fuldt ud. Brug af ▌intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. patenter, mønsterrettigheder og ophavsret, er et af disse midler. Et andet middel er at beskytte adgangen til og udnytte den viden, som er af værdi for virksomheden, og som ikke er almindeligt udbredt. Værdifuld knowhow og værdifulde forretningsoplysninger, der er fortrolige og skal forblive fortrolige, betegnes som forretningshemmeligheder. Alle virksomheder, uanset størrelse, værdsætter forretningshemmeligheder i samme grad som patenter og andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder og bruger fortrolighed som et redskab i konkurrencen og i styringen af forskning og innovation i virksomheden, idet de fortrolige oplysninger omfatter en lang række forskellige oplysninger, som strækker sig lige fra teknologisk viden til handelsdata, f.eks. oplysninger om kunder og leverandører, forretningsplaner eller markedsundersøgelser og -strategier. Navnlig for små og mellem store virksomheder (SMV'er) er forretningshemmeligheder af særlig værdi og vigtighed, fordi det ofte er dyrt at håndtere intellektuelle ejendomsrettigheder, og SMV'er ofte ikke råder over de nødvendige specialiserede menneskelige eller finansielle ressourcer til at kunne administrere og beskytte sådanne rettigheder. Ved at beskytte et så bredt spektrum af knowhow og kommercielle oplysninger, enten som supplement eller som alternativ til intellektuelle ejendomsrettigheder, gør forretningshemmeligheder det muligt for udviklere at opnå fortjeneste ved deres nyskabelser og innovationer og er derfor af stor betydning for virksomhedens konkurrenceevne og for forskning og udvikling og de innovative resultater.

(2)      Åben innovation er en katalysator for, at nye idéer, der opfylder forbrugernes behov og tackler samfundsmæssige udfordringer, kan nå frem til markedet. Det er en vigtig løftestang, når det drejer sig om at skabe ny viden, og ▌fremmer nye og innovative forretningsmodeller, som er baseret på brug af viden skabt i fællesskab. ▌Forskningssamarbejde, herunder grænseoverskridende samarbejde, er af særlig betydning for øget erhvervsmæssig forskning og udvikling i det indre marked. Udbredelse af viden og information bør betragtes som en forudsætning for at sikre dynamiske, positive og lige udviklingsmuligheder for virksomheder - især SMV’er. I et indre marked, hvor hindringerne for et sådant samarbejde er minimale, og hvor samarbejdet ikke forvrides, burde intellektuel skabelse og innovation tilskynde til investering i innovative processer, serviceydelser og produkter. Et sådant klima, som fremmer intellektuel nyskabelse og innovation og ikke lægger hindringer i vejen for beskæftigelsesmobiliteten, gavner også beskæftigelsen og EU's økonomiske konkurrenceevne. Forretningshemmeligheder spiller en vigtig rolle for at beskytte udvekslingen af viden mellem virksomheder, navnlig SMV’er, og forskningsinstitutioner inden for og på tværs af det indre markeds grænser i forbindelse med forskning, udvikling og innovation. Forretningshemmeligheder er en af de mest benyttede former for beskyttelse af intellektuel skabelse og innovativ knowhow blandt virksomheder, men samtidig er de mindst beskyttet af den eksisterende EU-lovgivning mod tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse.

(3)      Innovative virksomheder udsættes i stigende grad for uhæderlige praksisser, som tilsigter uretmæssig tilegnelse og brug af forretningshemmeligheder, f.eks. tyveri, uautoriseret kopiering, industrispionage, misligholdelse af fortrolighedskrav, det være sig både i og uden for Unionen. De seneste udviklingstendenser, f.eks. globaliseringen, øget outsourcing, længere forsyningskæder og øget brug af informations- og kommunikationsteknologi, bidrager til at øge risikoen for sådanne praksisser. Ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed hindrer den retmæssige forretningshemmelighedshaver i at bruge resultatet af sine innovative bestræbelser til at opnå de fordele, der er ved at være den første på markedet. Uden effektive og sammenlignelige retsmidler til at beskytte forretningshemmeligheder i hele Unionen undermineres tiltag til at deltage i innovative, grænseoverskridende aktiviteter i det indre marked, og forretningshemmeligheders potentiale som drivkraft for økonomisk vækst og arbejdspladser udnyttes ikke fuldt ud. På den måde tilskyndes der ikke til innovation og kreativitet, og investeringerne falder, hvilket gør det indre marked mindre velfungerende og underminerer dets vækstpotentiale.

(4)      ▌Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen) ▌indeholder bl.a. bestemmelser om beskyttelse af forretningshemmeligheder mod tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse, som er fælles internationale standarder. Alle medlemsstaterne og Unionen som sådan er bundet af denne aftale, som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF(5). Nogle medlemsstater har vedtaget lovgivning, der skal sikre mod uretmæssig tilegnelse og brug af forretningshemmeligheder, medens andre medlemsstater ikke har defineret forretningshemmeligheder og ikke råder over bindende lovgivning til beskyttelse mod uretmæssig tilegnelse og brug af sådanne. En sådan situation skaber kløfter og barrierer for et velfungerende indre marked. Det bør også på EU-niveau defineres, hvornår erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder er henholdsvis lovligt og ulovligt, og anvendelsesperioden for klageprocedurer bør begrænses, således at direktivet kan tjene sit formål med hensyn til at sikre en konsekvent beskyttelse af forretningshemmeligheder i Unionen.

(5)      ▌Der er stor forskel på medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af forretningshemmeligheder mod tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse. Således har f.eks. ikke alle medlemsstater vedtaget nationale definitioner af forretningshemmeligheder og/eller af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, og derfor er beskyttelsens omfang ikke umiddelbart tilgængelig viden og forskellig i medlemsstaterne. Der er heller ikke konsekvens i de civilretlige retsmidler, som er til rådighed i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, idet medlemsstaterne ikke altid alle har mulighed for at nedlægge forbud over for tredjeparter, som ikke er den retmæssige forretningshemmelighedshavers konkurrenter. Der er også forskel på, hvordan medlemsstaterne behandler tredjeparter, som erhverver forretningshemmeligheden i god tro, men som derefter, på brugstidspunktet, opdager, at deres erhvervelse følger af en anden tredjeparts tidligere ulovlige erhvervelse.

(6)      De nationale bestemmelser adskiller sig også fra hinanden med hensyn til, om retmæssige forretningshemmelighedshavere kan anmode om tilintetgørelse af varer fremstillet af tredjeparter, som gør ulovlig brug af forretningshemmeligheder, eller om tilbagelevering eller tilintetgørelse af dokumenter, filer eller materiale, som indeholder eller gennemfører den ulovligt erhvervede eller brugte forretningshemmelighed. Endvidere tager de gældende nationale bestemmelser om beregning af erstatning ikke altid højde for forretningshemmeligheders immaterielle karakter, som gør det vanskeligt at dokumentere det faktiske tab af fortjeneste eller den krænkende parts uberettigede fortjeneste, hvis der ikke kan etableres en markedsværdi for de pågældende oplysninger. Kun enkelte medlemsstater giver mulighed for at anvende abstrakte bestemmelser om beregning af erstatning på grundlag af de rimelige gebyrer eller afgifter, som skulle have været betalt, hvis der var givet tilladelse til at anvende forretningshemmeligheden. Endvidere omfatter bestemmelserne i mange medlemsstater ikke en garanti for beskyttelse af forretningshemmeligheder, hvis forretningshemmelighedshaveren anlægger sag om en tredjeparts påståede ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, hvilket gør de eksisterende foranstaltninger og retsmidler mindre tiltrækkende og svækker den tilbudte beskyttelse.

(7)      De forskelle, der findes på den retlige beskyttelse af forretningshemmeligheder i medlemsstaterne, indebærer, at forretningshemmeligheder ikke nyder samme beskyttelse i hele Unionen, hvilket fører til en opsplitning af det indre marked på dette område og en svækkelse af bestemmelsernes afskrækkende virkning i almindelighed. Det indre marked påvirkes på den måde, at sådanne forskelle gør virksomhederne mindre tilbøjelige til at iværksætte innovationsrelaterede økonomiske aktiviteter på tværs af grænser, herunder forskning eller produktionssamarbejde med partnere, outsourcing eller investeringer i andre medlemsstater, som forudsætter brug af oplysninger, der er beskyttet som forretningshemmeligheder. Grænseoverskridende netværksbaseret forskning og udvikling og innovationsrelaterede aktiviteter, herunder tilknyttet produktion og efterfølgende handel på tværs af grænser, bliver mindre attraktive løsninger og vanskeligere at gennemføre inden for Unionen, hvilket således også medfører innovationsrelateret ineffektivitet på EU-plan. Endvidere øges forretningsrisikoen i medlemsstater med relativt begrænset beskyttelse, hvor det er lettere at stjæle eller på anden måde ulovligt erhverve forretningshemmeligheder. Det resulterer i ineffektiv allokering af kapital til vækstfremmende innovation i det indre marked som følge af større udgifter til beskyttelsesforanstaltninger, der skal kompensere for utilstrækkelig retlig beskyttelse i nogle medlemsstater. Det er også til fordel for illoyale konkurrenter, som efter ulovlig erhvervelse af forretningshemmeligheder kan sprede de deraf følgende varer i hele det indre marked. Lovgivningsmæssige forskelle gør det også lettere at importere varer fra tredjelande til Unionen via indgangssteder med ringere beskyttelse i de tilfælde, hvor udformning, fremstilling eller markedsføring af de pågældende varer er baseret på stjålne eller på anden måde ulovligt erhvervede forretningshemmeligheder. Overordnet set er sådanne forskelle til skade for et velfungerende indre marked.

(8)  Der bør indføres bestemmelser på EU-niveau med henblik på indbyrdes tilnærmelse af national lovgivning for på den måde at sikre tilstrækkelig og konsekvent adgang til oprejsning i hele det indre marked i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Derfor er det vigtigt at vedtage en ensartet definition af forretningshemmeligheder uden at begrænse den genstand, som skal beskyttes mod uretmæssig tilegnelse. En sådan definition bør derfor udformes således, at den omfatter forretningsoplysninger, teknologiske oplysninger og knowhow i tilfælde, hvor der både foreligger en legitim interesse i hemmeligholdelse og en legitim forventning om beskyttelse af forretningshemmeligheden. Sådanne oplysninger eller sådan knowhow bør endvidere have en handelsværdi, det være sig faktisk eller potentiel. Sådanne oplysninger eller sådan knowhow bør navnlig anses for at have handelsværdi, når uautoriseret erhvervelse, brug eller videregivelse heraf vil kunne skade interesserne for den person, som lovligt kontrollerer dem, eller undergrave vedkommendes videnskabelige og tekniske potentiale, forretningsmæssige eller finansielle interesser, strategiske stilling eller konkurrenceevne. En sådan definition bør derfor i sagens natur udelukke ubetydelige oplysninger og bør ikke udvides til at omfatte viden og kompetencer, som arbejdstagere normalt erhverver i løbet af deres ansættelse, og som er almindeligt kendte blandt eller let tilgængelige for personer i de kredse, som sædvanligvis beskæftiger sig med den type oplysninger.

(9)      Det er også vigtigt at fastlægge, under hvilke omstændigheder retlig beskyttelse er berettiget. Derfor er det nødvendigt at definere adfærd og praksisser, som skal betragtes som ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. ▌

(9a)  Det er vigtigt at præcisere, at foranstaltninger, der vedtages med henblik på beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder, ikke bør berøre anvendelsen af EU-regler eller nationale regler, der kræver fremlæggelse af oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, for offentligheden eller offentlige myndigheder, regler, som sætter offentlige myndigheder i stand til at indhente oplysninger i embeds medfør, og regler, der giver de pågældende myndigheder mulighed for eventuelt at videregive relevante oplysninger til offentligheden; Dette vedrører især reglerne for EU-institutioners og -organers eller nationale offentlige myndigheders videregivelse af erhvervsrelaterede oplysninger, som de er i besiddelse af i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001(6), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006(7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF(8), eller andre regler om aktindsigt eller om åbenhedsforpligtelser for nationale offentlige myndigheder;

(9b)  Enhver erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, som er påbudt eller tilladt ved lov, bør betragtes som lovlig i henhold til dette direktiv, uden at dette berører en eventuel fortrolighedsforpligtelse vedrørende forretningshemmeligheden eller en eventuel begrænsning i dens anvendelse, som EU-retten eller den nationale ret måtte pålægge modtageren af oplysningerne. Navnlig bør dette direktiv ikke fritage offentlige myndigheder for de fortrolighedsforpligtelser, de er underlagt for så vidt angår oplysninger videregivet af forretningshemmelighedshavere, uanset om disse forpligtelser er fastlagt i den nationale ret eller i EU-retten. Dette vedrører bl.a. fortrolighedsforpligtelser med hensyn til oplysninger, der fremsendes til de ordregivende myndigheder i forbindelse med udbudsprocedurer, som er fastsat i bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU(9), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU(10) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU(11).

(9c)  Dette direktiv indeholder ingen bestemmelser om strafferetlige sanktioner over for personer, som ulovligt erhverver, bruger eller videregiver en forretningshemmelighed. Det berører således ikke medlemsstaternes ret til at supplere deres civil- og handelsretlige bestemmelser med strafferetlige foranstaltninger. Medlemsstaterne bør imidlertid i forbindelse med udformningen af sådanne foranstaltninger tage fuldt hensyn til de garantier, der er fastsat i dette direktiv, for at sikre en passende balance mellem beskyttelsen af forretningshemmeligheder og erhvervsfriheden, ytringsfriheden og informationsfriheden.

(10)    Bestemmelserne i dette direktiv bør med henblik på innovation og for at fremme konkurrencen ikke skabe nogen form for eneret til knowhow eller oplysninger, der er beskyttet som forretningshemmeligheder. Det er derfor fortsat muligt at gøre en uafhængig opdagelse af samme knowhow eller oplysninger, og det står også forretningshemmelighedshaverens konkurrenter frit for at foretage en baglæns konstruktion (reverse engineering) af ethvert lovligt erhvervet produkt. Imidlertid er det, selv om der bør tilskyndes til sund konkurrence opnået ved lovlig anvendelse af data, herunder sådanne, som er genereret ved "reverse engineering", vigtigt at skride ind over for uredelig erhvervspraksis.

(10a)  I visse industrisektorer, hvor udviklere og innovatører ikke kan opnå enerettigheder, og hvor innovation traditionelt har været afhængigt af forretningshemmeligheder, kan produkter let gøres til genstand for ”reverse engineering”, når først de er kommet på markedet. I sådanne tilfælde kan de pågældende udviklere og innovatører blive ofre for metoder såsom emballageefterligning eller slavisk efterligning, der snylter på deres omdømme og innovationsindsats. Visse nationale love vedrørende illoyal konkurrence har bestemmelser mod sådanne metoder. Selv om formålet med dette direktiv ikke er at harmonisere lovgivningen om illoyal konkurrence generelt, ville det være formålstjenligt, om Kommissionen foretog en nøje undersøgelse af behovet for en EU-indsats på området.

(11)    I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør de foranstaltninger og retsmidler, der skal beskytte forretningshemmeligheder, udformes således, at de opfylder målet om et velfungerende indre marked for forskning og innovation, navnlig ved at have afskrækkende virkning over for ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af en forretningshemmelighed, uden at undergrave eller bringe grundlæggende rettigheder og friheder eller offentlighedens interesse, som f.eks. den offentlige sikkerhed, forbrugerbeskyttelse, folkesundhed og miljøbeskyttelse i fare, og uden at berøre arbejdskraftens mobilitet. Derfor sikrer foranstaltningerne og retsmidlerne, at de kompetente retslige myndigheder tager højde for faktorer såsom forretningshemmelighedens værdi, alvoren af den adfærd, som fører til ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, samt konsekvenserne af en sådan adfærd. Det bør også sikres, at de kompetente retslige myndigheder har ret til at afveje sagsparternes samt tredjeparters interesser, herunder i givet fald forbrugeres interesser.

(12)    Hvis de foranstaltninger og retsmidler, der fastsættes, blev brugt til at forfølge uretmæssige hensigter, f.eks. at skabe ubegrundede hindringer for det indre marked eller for arbejdskraftens mobilitet, som ikke er i overensstemmelse med målsætningerne for dette direktiv, ville det være til hinder for et velfungerende indre marked. Derfor er det vigtigt at sikre, at de retslige myndigheder har beføjelse til at straffe misbrug i form af klagere, som handler i ond tro og indgiver åbenbart ubegrundede anmodninger. ▌

(12a)  Dette direktivs foranstaltninger og retsmidler bør ikke føre til begrænsning af whistleblowing. Derfor bør beskyttelse af forretningshemmeligheder ikke udvides til at omfatte tilfælde, hvor videregivelse af en forretningshemmelighed er i offentlighedens interesse, for så vidt som direkte relevante fejl eller forseelser afdækkes. Dette bør ikke være til hinder for, at de kompetente retslige myndigheder kan tillade, at der gøres en undtagelse fra anvendelsen af foranstaltninger, procedurer og retsmidler i tilfælde, hvor den indklagede havde enhver grund til at være i god tro om, at hans adfærd opfyldte de relevante kriterier i dette direktiv.

(12b)  Det er afgørende, at medlemsstaterne respekterer presse- og mediefriheden i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder med henblik på at sikre, at direktivet ikke medfører begrænsning af journalistisk arbejde, navnlig i forbindelse med undersøgelser, kildebeskyttelse og offentlighedens ret til information.

(12c)   Den øgede brug af onlinetjenester i forbindelse med forretningsvirksomhed og forskning, lagringen af flere fortrolige data på virtuelle lagre, den øgede brug af e-handel og digitaliseringen i det hele taget skaber et behov for en harmonisering af lovgivningen i hele Unionen, som kan beskytte mod brug af uretmæssigt tilegnede forretningshemmeligheder, hvilket på sin side vil sikre tilliden hos og beskyttelsen af virksomheder og forbrugere og fremme skabelsen af det digitale indre marked, som vil være en af grundstenene i et effektivt fungerende indre marked.

(13)    Af hensyn til bevarelsen af et velfungerende indre marked for forskning og innovation og til retssikkerheden og ud fra den betragtning, at retmæssige forretningshemmelighedshavere forventes at udvise rettidig omhu for at så vidt angår beskyttelse af deres værdifulde forretningshemmeligheder og overvågning af brugen heraf, bør muligheden for at tage retlige skridt med henblik på at beskytte forretningshemmeligheder indskrænkes til en ▌periode på tre år efter den dato, hvor forretningshemmelighedshaverne blev eller havde grund til at blive bekendt med en tredjeparts ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af deres forretningshemmelighed.

(14)    Udsigten til at miste en forretningshemmelighed under en sag afholder ofte retmæssige forretningshemmelighedshavere fra at indlede en sag for at forsvare deres forretningshemmeligheder, hvilket kan bevirke, at de fastsatte foranstaltninger og retsmidler bliver mindre effektive. Derfor er det med forbehold af passende garantier, som sikrer retten til en retfærdig rettergang, nødvendigt at stille særlige krav, som tager sigte på at beskytte den omstridte forretningshemmelighed i sager, som indledes for at forsvare den. Disse krav bør omfatte muligheden for at begrænse adgangen til bevismateriale eller retsmøder og for kun at offentliggøre ikke-fortrolige aspekter ved retsafgørelser. Da hovedformålet med en sag er at bedømme karakteren af de oplysninger, der er genstand for tvisten, bør en sådan begrænsning ikke hindre, at mindst én person fra hver af parterne og deres respektive retlige repræsentanter får fuld adgang til alle sagens akter. Endvidere bør en dommer, der pålægger en sådan begrænsning, sikre sig, at hver af parterne har tilstrækkelig repræsentation. En sådan beskyttelse skal forblive gældende efter sagens afslutning, så længe de oplysninger, der er omfattet af forretningshemmeligheden, ikke befinder sig i det offentlige rum.

(15)    En tredjeparts ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed kan få ødelæggende konsekvenser for den retmæssige forretningshemmelighedshaver, for når forretningshemmeligheden først er offentliggjort, vil den pågældende forretningshemmelighedshaver ikke kunne vende tilbage til den situation, der var gældende, før forretningshemmeligheden gik tabt. Det er derfor tvingende nødvendigt at indføre bestemmelser om hurtig adgang til midlertidige foranstaltninger, som omgående kan bringe den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed til ophør. Sådanne afhjælpende foranstaltninger skal stilles til rådighed, uden at det er nødvendigt at afvente en realitetsafgørelse, og dette skal ske under iagttagelse af retten til forsvar og proportionalitetsprincippet under hensyn til omstændighederne i den konkrete sag. Det kan også kræves, at der stilles tilstrækkelig sikkerhed til dækning af de omkostninger og den skade, som påføres den indklagede, hvis kravet viser sig at være grundløst, især når en forsinkelse vil påføre den retmæssige forretningshemmelighedshaver uoprettelig skade.

(16)    Af samme grund er det også vigtigt at indføre bestemmelser om foranstaltninger, som kan forhindre yderligere ulovlig brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Hvis prohibitive foranstaltninger skal være effektive og forholdsmæssige, bør deres varighed ▌være tilstrækkelig til at fjerne enhver kommerciel fordel, som tredjeparten kunne have opnået som følge af den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, herunder når en sådan forretningshemmelighed bruges til levering af tjenesteydelser, men samtidig så begrænset, at man undgår at skabe uberettigede konkurrencehindringer i det indre marked. Under alle omstændigheder bør foranstaltninger af denne type ikke håndhæves, hvis de oplysninger, der oprindeligt var omfattet af forretningshemmeligheden, befinder sig i det offentlige rum af årsager, som ikke kan tillægges den indklagede.

(17)    Forretningshemmeligheder kan bruges ulovligt til at udforme, fremstille, udvikle eller markedsføre tjenesteydelser eller varer eller dele deraf, som kan blive spredt i hele det indre marked og således få konsekvenser for forretningshemmelighedshaverens kommercielle interesser og det indre markeds funktion. I ▌tilfælde, hvor der har været tale om ulovlig erhvervelse, og når den pågældende forretningshemmelighed har betydelige konsekvenser for den deraf følgende vares kvalitet, værdi eller pris eller reducerer omkostningerne, letter eller fremskynder fremstillings- eller markedsføringsprocesserne, er det vigtigt at give retslige myndigheder beføjelse til at påbyde passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at nævnte varer ikke markedsføres, eller at de fjernes fra markedet. I betragtning af samhandelens globale karakter er det også nødvendigt, at disse foranstaltninger omfatter et forbud mod import af nævnte varer til Unionen eller oplagring heraf med henblik på udbud til salg eller markedsføring. I betragtning af proportionalitetsprincippet bør korrigerende foranstaltninger ikke nødvendigvis indebære tilintetgørelse af varerne, når der findes andre brugbare løsninger, f.eks. at varen fratages sin krænkende egenskab, eller at varerne afhændes uden for markedet, f.eks. ved hjælp af donationer til velgørende organisationer.

(18)    Det er muligt, at en person, som oprindeligt erhvervede en forretningshemmelighed i god tro, først på et senere tidspunkt, herunder ved underretning fra den oprindelige forretningshemmelighedshaver, bliver bevidst om, at vedkommendes kendskab til den pågældende forretningshemmelighed kommer fra kilder, som brugte eller videregav den relevante forretningshemmelighed ulovligt. For at undgå, at de fastsatte korrigerende foranstaltninger eller påbud under sådanne omstændigheder påfører den pågældende person uforholdsmæssig stor skade, bør medlemsstaterne bestemme, at der som alternativ i visse tilfælde kan ydes den krænkede part økonomisk godtgørelse, forudsat at en sådan godtgørelse ikke overstiger de gebyrer eller afgifter, som nævnte person, hvis han havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed, skulle have betalt i den periode, hvor brug af forretningshemmeligheden kunne have været forhindret af den oprindelige forretningshemmelighedshaver. Hvis den ulovlige brug af forretningshemmeligheden imidlertid er i strid med anden lovgivning end dette direktiv eller vil kunne skade forbrugerne, bør den ulovlige brug ikke være tilladt.

(19)    For at undgå, at en person, som bevidst eller med rimelig grund til at vide det ulovligt erhverver, bruger, eller videregiver en forretningshemmelighed, drager fordel af en sådan adfærd, og for at sikre, at den krænkede forretningshemmelighedshaver, så vidt muligt, befinder sig i en situation, som svarer til den, han ville have befundet sig i, hvis denne adfærd ikke havde fundet sted, er det nødvendigt at indføre bestemmelser om tilstrækkelig kompensation for den skade, der er lidt som følge af den ulovlige adfærd. Når erstatningen til forretningshemmelighedshaveren fastsættes, bør der tages hensyn til alle relevante faktorer, f.eks. forretningshemmelighedshaverens tab af fortjeneste eller den krænkende parts uberettigede fortjeneste samt i givet fald den ikke-økonomiske skade, der er påført forretningshemmelighedshaveren. Hvis det i betragtning af forretningshemmeligheders immaterielle karakter f.eks. er vanskeligt at bestemme størrelsen af den faktiske skade, kan erstatningen alternativt beregnes på grundlag af f.eks. de gebyrer og afgifter, som den krænkende part skulle have betalt, hvis han havde anmodet om tilladelse til at bruge den pågældende forretningshemmelighed. Formålet er ikke at indføre en pligt til at fastsætte en erstatning, der har karakter af straf, men at sikre erstatning på et objektivt grundlag, hvor der samtidig tages hensyn til forretningshemmelighedshaverens udgifter til f.eks. påvisning og efterforskning af krænkelsen.

(20)    Det er med henblik på yderligere at afskrække fremtidige krænkende parter og fremme en øget bevidsthed i den brede offentlighed hensigtsmæssigt at offentliggøre afgørelser, herunder i givet fald ved bekendtgørelse på en iøjnefaldende måde, i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, forudsat at en sådan offentliggørelse hverken fører til videregivelse af forretningshemmeligheden eller får urimelige konsekvenser for fysiske personers privatliv og omdømme. Det er også nødvendigt at skabe øget bevidsthed, navnlig blandt SMV'er, om de retsmidler, der står til rådighed i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder.

(21)    Manglende overholdelse af de relevante afgørelser, som de kompetente retslige myndigheder træffer, kan bevirke, at de foranstaltninger og retsmidler, som forretningshemmelighedshavere har til rådighed, bliver mindre effektive. Derfor er det nødvendigt at sikre, at nævnte myndigheder har passende sanktionsbeføjelser.

(22)    Med henblik på at fremme ensartet anvendelse af foranstaltningerne til beskyttelse af forretningshemmeligheder bør der fastlægges ordninger for samarbejde og udveksling af oplysninger dels medlemsstaterne imellem, dels mellem medlemsstaterne og Kommissionen, navnlig ved oprettelse af et net af kontaktpersoner, der udpeges af medlemsstaterne. Endvidere bør Kommissionen med henblik på at vurdere, om disse foranstaltninger opfylder det tilsigtede mål, i givet fald bistået af Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder, undersøge anvendelsen af dette direktiv og effektiviteten af de trufne nationale foranstaltninger.

(23)    Dette direktiv er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der bl.a. er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytrings- og informationsfrihed, herunder mediefrihed, erhvervsfrihed og ret til at arbejde, frihed til at oprette og drive egen virksomhed, ejendomsret, ret til god forvaltning, aktindsigt og iagttagelse af sagernes fortrolighed, adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol og ret til et forsvar.

(24)    Det er vigtigt, at retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger overholdes for enhver, som er involveret i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, og hvis personoplysninger behandles. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF(12) finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medlemsstaterne i forbindelse med dette direktiv og under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder, især offentlige, uafhængige myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget.

(25)    Målet for dette direktiv, nemlig at sikre et velfungerende indre marked ved at indføre tilstrækkelig og sammenlignelig adgang til oprejsning i hele det indre marked i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkning bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(26)    Dette direktiv bør ikke have til formål at fastsætte harmoniserede regler for retsligt samarbejde, for retternes kompetence, for anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, eller at behandle spørgsmålet om, hvilken lov der skal finde anvendelse. Andre EU-instrumenter, som omfatter sådanne spørgsmål i almindelighed, bør i princippet også fortsat finde anvendelse inden for det område, som er omfattet af dette direktiv.

(27)    Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Foranstaltningerne i dette direktiv bør ikke anvendes til uretmæssigt at begrænse konkurrencen på en måde, der er i strid med traktaten.

(27a)  Dette direktiv bør ikke berøre den frie bevægelighed for arbejdstagerne og etableringsfriheden, navnlig som fastlagt i artikel 48 og 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i artikel 15 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Dette bør tages i betragtning ved anvendelsen af de i dette direktiv omhandlede foranstaltninger, procedurer og retsmidler.

(28)    De foranstaltninger, der vedtages med henblik på beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder, bør ikke berøre anvendelsen af anden relevant lovgivning på andre områder, herunder beskyttelse af miljøet og miljøansvar, forbrugerbeskyttelse, sundheds- og sikkerhedskrav, sundhedsbeskyttelse, intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivets fred, aktindsigt og adgang til oplysninger samt aftaleret. Hvis anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF(13) overlapper anvendelsesområdet for dette direktiv, har dette direktiv dog forrang, jf. princippet om "lex specialis" -

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Kapitel I

Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1Genstand

og anvendelsesområde

1.          Dette direktiv indeholder regler om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse,▌ brug og videregivelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder).

2.          Dette direktiv berører ikke:

a)      mediefriheden og mediepluralismen, som er nedfældet i artikel 11, stk. 2, i chartret om grundlæggende rettigheder

b)      anvendelse af EU-regler eller nationale regler, der kræver, at forretningshemmelighedshavere af hensyn til den offentlige interesse videregiver oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, til offentlige eller administrative eller retslige myndigheder, således at disse kan varetage deres opgaver

c)      EU-institutioners og -organers eller nationale offentlige myndigheders videregivelse af erhvervsrelaterede oplysninger, som de er i besiddelse af i henhold til og i overensstemmelse med de forpligtelser og beføjelser, der er fastsat i EU-retten eller national ret

d)      anvendelsen af oplysninger, viden, erfaring og kompetencer, der erhverves af arbejdstagere på ærlig vis som led i en normal udførelsen af deres arbejde eller et andet kontraktforhold, der ikke er omfattet af definitionen af en forretningshemmelighed i artikel 2, nr. 1)

e)      arbejdsmarkedets parters uafhængighed og deres ret til at indgå kollektive aftaler i overensstemmelse med EU-retten eller national ret og praksis

f)      medlemsstaternes forpligtelser til at sikre beskyttelse mod illoyal konkurrence i overensstemmelse med deres internationale forpligtelser

g)      medlemsstaternes strafferetlige bestemmelser. Medlemsstaterne kan dog ikke begrænse undtagelserne fastsat i artikel 4 ved at anvende strafferetlige bestemmelser, der straffer ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, jf. artikel 2, nr. 1).

Forretningshemmelighedshavere kan ikke under henvisning til dette direktiv nægte at videregive oplysninger, når en sådan videregivelse af oplysninger kræves ved lov eller af administrative eller retslige myndigheder, således at disse kan varetage deres opgaver. En sådan videregivelse berører ikke en eventuel forpligtelse til ikke at videregive oplysninger eller begrænse deres anvendelse, som EU-retten eller den nationale ret måtte pålægge modtageren af de pågældende oplysninger.

3.          I dette direktiv betragtes erhvervelse af forretningshemmeligheder som en lovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved:

a)      uafhængig opdagelse eller skabelse

b)      observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, når denne ikke er underlagt nogen retsgyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af forretningshemmeligheden

c)      udøvelse af arbejdstagernes eller arbejdstagerrepræsentanters ret til information og høring i overensstemmelse med EU-retten eller national lovgivning og/eller praksis

d)      enhver anden praksis, som under de givne omstændigheder er i overensstemmelse med redelig erhvervspraksis.

Erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder betragtes som lovlige i det omfang, sådan erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden kræves eller tillades af EU-retten eller national ret, uden at dette berører enhver anden forpligtelse til ikke at videregive forretningshemmeligheden eller begrænse dens anvendelse, som kan pålægges i henhold til EU-retten eller national ret.

Artikel 2Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

(1)         "forretningshemmelighed": knowhow og forretningsoplysninger, som opfylder følgende krav:

a)     de er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise konfiguration eller sammensætning af deres komponenter er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger

b)     de har handelsværdi, fordi de er hemmelige

c)     de er af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne, under de givne omstændigheder blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmelighedsholdelse.

Erfaring og kompetencer, der erhverves af arbejdstagere på ærlig vis som led i en normal udførelsen af deres arbejde, betragtes ikke som en forretningshemmelighed.

(2)         "forretningshemmelighedshaver": enhver fysisk eller juridisk person, som lovligt kontrollerer en forretningshemmelighed

(3)         "krænkende part": enhver fysisk eller juridisk person, som ulovligt har erhvervet, brugt eller videregivet forretningshemmeligheder

(4)         "krænkende varer": varer, hvis idegrundlag, karakteristika, funktion, fremstillingsproces eller markedsføring i væsentlig grad drager fordel af forretningshemmeligheder, som er ulovligt erhvervet, brugt eller videregivet.

Kapitel II

Ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

Artikel 3Ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

1.          Medlemsstaterne sikrer, at forretningshemmelighedshavere har ret til at anmode om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, med henblik på at forhindre eller opnå adgang til oprejsning for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed.

2.          Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden ▌erhverves ved:

a)     uautoriseret adgang til eller kopiering af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, og som indeholder en forretningshemmelighed, eller som en forretningshemmelighed kan udledes af

b)     tyveri

c)     bestikkelse

d)     vildledning

e)     misligholdelse eller tilskyndelse til misligholdelse af en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til hemmeligholdelse

f)      enhver anden adfærd, der under de givne omstændigheder betragtes som i strid med redelig erhvervspraksis.

3.          Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden ▌bruges eller videregives af en person, som konstateres at opfylde en af følgende betingelser:

a)     vedkommende har erhvervet forretningshemmeligheden ulovligt

b)     vedkommende har misligholdt en retsgyldig fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at bevare forretningshemmeligheden

c)     vedkommende har misligholdt en retsgyldig kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at begrænse forretningshemmelighedens brug.

3a.        Forretningshemmelighedshavere kan ikke under henvisning til stk. 3 begrænse anvendelsen af erfaring og kompetencer, der erhverves af arbejdstagere på ærlig vis som led i en normal udførelsen af deres arbejde, eller tilføje begrænsninger for arbejdstagere til at bestride en beskæftigelse udover de begrænsninger, der er fastsat i deres ansættelseskontrakter i overensstemmelse med relevant EU-ret eller national ret.

4.          Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes også som en ulovlig handling, hvis en person på tidspunktet for erhvervelse, brug eller videregivelse vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var erhvervet direkte eller indirekte fra en anden person, som brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 3.

5.          ▌Fremstilling, udbud til salg eller markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå betragtes også som ulovlig brug af en forretningshemmelighed, hvis den person, der udfører sådanne aktiviteter, vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden blev brugt ulovligt, jf. stk. 3.

Artikel 4

Undtagelser

Medlemsstaterne sikrer, at der ikke gives ret til at anmode om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, hvis den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden fandt sted med henblik på:

a)     retmæssig brug i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af retten til ytrings- og informationsfrihed, herunder mediefrihed

b)     afdækning af en ▌fejl, forseelser, svig eller ulovlige aktiviteter, hvis ▌ den indklagede handlede i offentlighedens interesse

c)     arbejdstageres videregivelse af forretningshemmeligheden til deres repræsentanter som led i den retmæssige varetagelse af sidstnævntes repræsentative opgaver i overensstemmelse med EU-retten og national ret, såfremt videregivelsen var nødvendig for varetagelsen af de disse opgaver

e)     beskyttelse af en almen interesse eller enhver legitim interesse, der er anerkendt af EU-retten eller national ret og gennem retspraksis.

Kapitel III

Foranstaltninger, procedurer og retsmidler

afdeling 1Generelle bestemmelser

Artikel 5Generel forpligtelse

1.          Medlemsstaterne tilvejebringer de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, som er nødvendige for at sikre adgang til civilretlig oprejsning i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder.

2.          Disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler:

a)     skal være fair og rimelige

b)     må ikke være unødigt komplicerede eller udgiftskrævende eller indebære urimelige frister eller medføre ubegrundede forsinkelser

c)     skal være effektive og have en afskrækkende virkning.

Artikel 6Rimelighed i forhold til krænkelser og unødig trætte

1.          Medlemsstaterne sikrer, at de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der tilvejebringes i overensstemmelse med dette direktiv, anvendes af kompetente retslige myndigheder på en sådan måde, at:

a)     de står i et rimeligt forhold til krænkelsen

b)     der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, konkurrence og arbejdstagermobilitet

c)     der ydes garanti mod misbrug af dem.

2.          Medlemsstaterne sikrer, at hvis kompetente retslige myndigheder fastslår, at en påstand om ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af en forretningshemmelig er åbenbart ubegrundet, og det konstateres, at klageren har indledt sagen unødigt eller i ond tro ▌, er sådanne kompetente retslige myndigheder berettiget til at træffe følgende foranstaltninger:

a)     pålægge klageren sanktioner

b)     påbyde offentliggørelse af oplysninger om retsafgørelsen, jf. artikel 14.

De foranstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, hindrer ikke den indklagede i at søge om erstatning ▌. Medlemsstaterne kan fastsætte, at disse foranstaltninger skal fastslås i en særskilt procedure.

Artikel 7Forældelsesfrist

Medlemsstaterne sikrer, at fristen for retlige skridt vedrørende anvendelse af de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, udløber tre år efter den dato, hvor klageren blev eller havde grund til at blive bekendt med det sidste forhold, der har givet anledning til det retlige skridt.

Medlemsstaterne fastsætter de nærmere bestemmelser for suspension og afbrydelse af forældelsesfristen.

Artikel 8Beskyttelse af forretningshemmeligheder under sagsbehandling

1.          Medlemsstaterne sikrer, at parterne, deres retlige repræsentanter eller advokater, retspersonale, vidner, eksperter og enhver anden person, som deltager i sager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, der indgår som led i den pågældende sag, ikke har tilladelse til at bruge eller videregive forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder, som de kompetente retslige myndigheder som svar på en behørigt begrundet anmodning fra den interesserede part har identificeret som fortrolig, og som de er blevet bekendt med som følge af en sådan deltagelse eller adgang. Medlemsstaterne kan også tillade de kompetente retslige myndigheder at træffe sådanne foranstaltninger på eget initiativ.

Den forpligtelse, der er omhandlet i første afsnit, er fortsat gældende efter sagens afslutning. Forpligtelsen ophører imidlertid med at eksistere under følgende omstændigheder:

a)     hvis den påståede forretningshemmelighed ved en endelig afgørelse konstateres ikke at opfylde kravene i artikel 2, nr. 1)

b)     hvis de pågældende oplysninger med tiden bliver almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, som normalt beskæftiger sig med den type oplysninger.

2.          Medlemsstaterne sikrer også, at de kompetente retslige myndigheder på foranledning af en behørigt begrundet anmodning fra en part kan træffe specifikke foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte enhver eller enhver påstået forretningshemmelighed, som bruges, eller som der henvises til under sagen vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Medlemsstaterne kan også tillade de kompetente retslige myndigheder at træffe sådanne foranstaltninger på eget initiativ.

De foranstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, skal som minimum give mulighed for at:

a)     begrænse adgangen til ethvert dokument med forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder indgivet af parterne eller tredjeparter, i sin helhed eller i uddrag, til et begrænset antal personer, forudsat at mindst en person fra hver part, og hvor det er relevant af hensyn til retssagen deres respektive advokater og/eller retlige repræsentanter, får fuld adgang til et sådant dokument

b)     begrænse adgangen til retsmøder, når forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder muligvis vil blive videregivet, og til de tilsvarende protokoller eller udskrifter til et begrænset antal personer, forudsat at mindst en person fra hver part, og hvor det er relevant af hensyn til retssagen deres respektive advokater og/eller retlige repræsentanter.

c)     stille en ikkefortrolig udgave af enhver retsafgørelse til rådighed for tredjeparter, hvori de afsnit, der indeholder oplysninger, der er defineret som forretningshemmeligheder, er fjernet eller redigeret.

3.          Når de kompetente retslige myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt foranstaltningerne til beskyttelse af en forretningshemmelighed skal efterkommes eller afvises, og vurderer deres rimelighed, tager de hensyn til nødvendigheden af at sikre retten til adgang til effektive retsmidler og en retfærdig rettergang, parternes, og i givet fald tredjeparters, legitime interesser og til eventuel skade, som parterne, og i givet fald tredjeparter, måtte lide som følge af, at sådanne foranstaltninger efterkommes eller afvises.

4.          Behandling af personoplysninger i henhold til stk. 1, 2 og 3 gennemføres i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF.

Afdeling 2

foreløbige og retsbevarende foranstaltninger

Afdeling 9

Foreløbige og retsbevarende foranstaltninger

1.          Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af forretningshemmelighedshaveren kan påbyde, at følgende foreløbige og retsbevarende foranstaltninger træffes i forhold til den påståede krænkende part:

a)     midlertidigt ophør med, eller i givet fald midlertidigt forbud mod, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden

b)     forbud mod fremstilling, udbud til salg, markedsføring eller brug af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå

c)     beslaglæggelse eller udlevering af de formodet krænkende varer, herunder importerede varer, med henblik på at forhindre markedsføring eller omsætning heraf på markedet.

2.          Medlemsstaterne sikrer, at de retslige myndigheder, som et alternativ til de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger, kan gøre fortsat påstået ulovlig brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betinget af garantistillelse med det formål at sikre forretningshemmelighedshaveren kompensation. Videregivelse af en forretningshemmelighed er ikke tilladt mod sikkerhedsstillelse.

Artikel 10Anvendelsesbetingelser og garantier

1.          Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder for så vidt angår de i artikel 9 omhandlede foranstaltninger har beføjelse til at kræve, at klageren fremlægger bevismateriale, der med rimelighed kan betragtes som disponibelt, således at de med en tilstrækkelig grad af sikkerhed kan konstatere, om der foreligger en forretningshemmelighed, at klageren er den retmæssige forretningshemmelighedshaver, og at forretningshemmeligheden er blevet erhvervet ulovligt, at forretningshemmeligheden bruges eller videregives ulovligt, eller at der er umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

2.          Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når de træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen skal efterkommes eller afvises, og vurderer anmodningens rimelighed, er forpligtet til at tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen. Deres vurdering skal, hvor dette er relevant, tage hensyn til forretningshemmelighedens værdi, de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden eller andre specifikke træk ved forretningshemmeligheden, samt den indklagedes bevidste eller ubevidste adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises, tredjeparters legitime interesser, offentlighedens interesse og beskyttelse af grundlæggende rettigheder, herunder retten til ytrings- og informationsfrihed.

3.          Medlemsstaterne sikrer, at de foreløbige foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 9, på begæring af den indklagede ophæves eller på anden måde ophører med at have virkning, hvis:

a)     klageren ikke inden for en rimelig frist anlægger sag vedrørende realiteten ved den kompetente retslige myndighed; fristen fastsættes af den retslige myndighed, der pålægger foranstaltningerne, hvis det er muligt efter medlemsstatens lovgivning, eller, hvis det ikke er tilfældet, inden for en frist på højst 20 hverdage eller 31 kalenderdage, idet den længste frist benyttes

b)     de pågældende oplysninger i mellemtiden ikke længere opfylder kravene i artikel 2, nr. 1), af grunde, som ikke kan tillægges den indklagede.

4.          Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder kan gøre de foreløbige foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 9, betinget af, at klageren stiller tilstrækkelig sikkerhed eller tilsvarende med henblik på eventuel kompensation af den skade, der påføres den indklagede eller i givet fald en anden person, som påvirkes af foranstaltningerne.

5.          Hvis de foreløbige foranstaltninger ophæves på grundlag af stk. 3, litra a), eller bortfalder som følge af en handling eller en undladelse fra klagerens side, eller hvis det efterfølgende konstateres, at der ikke forelå nogen ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden eller trussel om en sådan adfærd, skal de kompetente retslige myndigheder have beføjelse til på begæring af den indklagede eller en skadet tredjepart at påbyde klageren at yde den indklagede eller en krænket tredjepart passende kompensation for den skade, der er lidt som følge af disse foranstaltninger.

Afdeling 3Foranstaltninger, der følger af en realitetsafgørelse

Artikel 11Påbud og korrigerende foranstaltninger

1.          Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når der er truffet en endelig retsafgørelse, som fastslår ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, på begæring af klageren kan udstede et påbud til den krænkende part om en eller flere af følgende foranstaltninger:

a)     ophør med, eller i givet fald midlertidigt forbud mod, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden

b)     forbud mod fremstilling, udbud til salg, markedsføring eller brug af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå

c)     passende korrigerende foranstaltninger over for de krænkende varer

ca)   delvis eller fuldstændig tilintetgørelse af fysiske og/eller elektroniske medier, der indeholder eller gennemfører forretningshemmeligheden, eller, hvis det er relevant, delvis eller fuldstændig udlevering til klageren af fysiske og/eller elektroniske medier.

2.          De korrigerende foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, litra c), omfatter:

b)     tilbagekaldelse af de krænkende varer fra markedet

c)     de krænkende varer fratages deres krænkende egenskab

d)     tilintetgørelse af de krænkende varer eller i givet fald tilbagetrækning af varerne fra markedet, forudsat at en sådan handling ikke hindrer beskyttelsen af den pågældende forretningshemmelighed

e)     tilintetgørelse af dele af eller hele dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der indeholder eller gennemfører forretningshemmeligheden, eller i givet fald udlevering til forretningshemmelighedshaveren af disse dele af eller hele dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer.

3.          Medlemsstaterne sikrer, at de retslige myndigheder, når de udsteder et påbud om tilbagetrækning af de krænkende varer fra markedet, på begæring af forretningshemmelighedshaveren kan udstede et påbud om udlevering af varerne til forretningshemmeligshaveren eller til velgørende organisationer på betingelser, som de retslige myndigheder skal fastsætte med det formål at sikre, at de pågældende varer ikke markedsføres på ny.

Ved behandling af en begæring om korrigerende foranstaltninger skal overtrædelsens alvor, de afhjælpende foranstaltninger, som skal pålægges, og tredjeparters interesser afvejes behørigt i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

De retslige myndigheder bestemmer, at foranstaltningerne, der er omhandlet i stk. 1, litra c), gennemføres for den krænkende parts regning, medmindre særlige grunde taler herimod. Disse foranstaltninger berører ikke den erstatning, der eventuelt skal udredes til forretningshemmelighedshaveren som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

Artikel 12Anvendelsesbetingelser, garantier og alternative foranstaltninger

1.          Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når de behandler en begæring om vedtagelse af de påbud og korrigerende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, og vurderer, om de er forholdsmæssigt afpasset, er forpligtet til at tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen. Denne vurdering skal, hvis det er relevant, omfatte forretningshemmelighedens værdi, de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden, den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises, tredjeparters legitime interesser, offentlighedens interesse og beskyttelse af grundlæggende rettigheder, herunder retten til ytrings- og informationsfrihed.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder begrænser varigheden af den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), for at sikre, at den er tilstrækkelig til at fjerne enhver forretningsmæssig eller økonomisk fordel, som den krænkende part måtte have opnået som følge af ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, og for at forhindre, at der opstår ubegrundede hindringer for fair konkurrence, innovation og arbejdskraftens bevægelighed.

2.          Medlemsstaterne sikrer, at de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a) og b, på begæring af den indklagede eller på anden måde ophører med at have virkning, hvis de pågældende oplysninger i mellemtiden ikke længere opfylder betingelserne i artikel 2, nr. 1), af grunde, som ikke direkte eller indirekte kan tillægges den indklagede.

3.          Medlemsstaterne bestemmer, at de kompetente retslige myndigheder, på begæring af en af parterne i tilfælde, hvor de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, anvendes, kan påbyde betaling til den krænkede part af en kontant godtgørelse i stedet for anvendelse af disse foranstaltninger, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)     den pågældende person på tidspunktet for brug eller videregivelse hverken vidste eller under de givne omstændigheder havde grund til at vide, at forretningshemmeligheden var erhvervet fra en anden person, der brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt

b)     gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger vil skade nævnte person uforholdsmæssigt meget

c)     en kontant godtgørelse til den krænkede part forekommer rimeligt tilfredsstillende.

Når der påbydes betaling af en kontant godtgørelse i stedet for det påbud, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a) og b), må en sådan kontant godtgørelse ikke overstige de gebyrer eller afgifter, som nævnte person, hvis han havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed, skulle have betalt i den periode, hvor brug af forretningshemmeligheden kunne have været forbudt.

Artikel 13Erstatning

1.          Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, på begæring af den krænkede part, påbyder den krænkende part, der vidste eller burde have vidst, at hans aktiviteter ville indebære ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af en forretningshemmelighed, at betale forretningshemmelighedshaveren en erstatning, der står i rimeligt forhold til den skade, denne har lidt som følge af den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

1a.        Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med deres nationale ret og praksis begrænse ansattes erstatningsansvar over for deres arbejdsgivere for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af arbejdsgiverens forretningshemmeligheder, hvis de handler uden forsæt.

2.          Når de kompetente retslige myndigheder fastsætter erstatningen, skal de tage hensyn til alle relevante faktorer, f.eks. negative økonomiske konsekvenser, herunder den krænkede parts tab af fortjeneste, den krænkende parts uberettigede fortjeneste samt i givet fald andre elementer end de økonomiske, f.eks. den ikke-økonomiske skade, der er påført forretningshemmelighedshaveren som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

De kompetente retslige myndigheder kan dog også, når det er hensigtsmæssigt, fastsætte erstatningen til et fast beløb på grundlag af elementer, der som minimum svarer til størrelsen af de gebyrer eller afgifter, som den krænkende part skulle have betalt, hvis han havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed.

Artikel 14Offentliggørelse af retsafgørelser

1.          Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder i sager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed kan påbyde, at der på begæring af klageren og for den krænkende parts regning træffes passende foranstaltninger til formidling af information om afgørelsen, og at afgørelsen offentliggøres i sin helhed eller i uddrag i trykte og elektroniske medier, herunder på den krænkendes officielle websted.

2.          Ved enhver foranstaltning som omhandlet i stk. 1, beskyttes forretningshemmeligheden, jf. artikel 8.

3.          Når de kompetente retslige myndigheder påbyder en af de foranstaltninger, som er omhandlet af stk. 1, og vurderer, om foranstaltningen er forholdsmæssigt afpasset, skal de tage hensyn til, hvorvidt oplysningerne om den krænkende gør det muligt at identificere en fysisk person, og, hvis dette er tilfældet, om offentliggørelse af disse oplysninger er berettiget, navnlig i lyset af følgende kriterier: den skade, som en sådan foranstaltning kan medføre for privatlivets fred og den krænkende parts omdømme, ▌den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden ▌og sandsynligheden for yderligere ulovlig brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden for den krænkende parts vedkommende

Kapitel IV

Sanktioner, rapportering og afsluttende bestemmelser

Artikel 15Sanktioner for manglende overholdelse af forpligtelserne i dette direktiv

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder kan pålægge parterne, deres retlige repræsentanter og enhver anden person, som ikke overholder, eller som nægter at overholde foranstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 8, 9 og 11, sanktioner.

Hvis det er muligt efter national ret, pålægges der ved manglende overholdelse af en foranstaltning truffet i overensstemmelse med artikel 9 og 11 i givet fald tvangsbøder.

Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have en afskrækkende virkning.

Artikel 16Udveksling af oplysninger og kontaktpersoner

For at fremme samarbejde, herunder udveksling af oplysninger, medlemsstaterne imellem og mellem medlemsstaterne og Kommissionen udpeger hver medlemsstat en eller flere nationale kontaktpersoner vedrørende spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i dette direktiv. Den meddeler navn og adresse på disse nationale kontaktpersoner til de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Artikel 17Rapporter

1.          Den Europæiske Unions Agentur for Intellektuel Ejendomsret udarbejder senest den XX XX 20XX [tre år efter udløbet af fristen for gennemførelse] i forbindelse med de aktiviteter, som henhører under Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder, en første rapport om tendenserne for sager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder i medfør af dette direktivs anvendelse.

2.          Kommissionen udarbejder senest den XX XX 20XX [fire år efter udløbet af fristen for gennemførelse] en midtvejsrapport om dette direktivs anvendelse, bl.a. hvad angår dets mulige indvirkninger på de grundlæggende rettigheder, arbejdstagermobilitet, beskyttelsen mod illoyal konkurrence og eventuelle yderligere forbedringer med hensyn til samarbejde og innovation, og fremsender den til Europa-Parlamentet og Rådet. I denne rapport tages der behørigt hensyn til den rapport, som Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder har udarbejdet.

3.          Kommissionen foretager senest den XX XX 20XX [otte år efter udløbet af fristen for gennemførelse] en vurdering af dette direktivs virkninger og fremsender en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 18Gennemførelse

1.          Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den XX XX 20XX [24 måneder efter datoen for dette direktivs vedtagelse]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

             Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.          Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 19Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 20Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

29.4.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

for Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse

(COM(2013)0813 – C7‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

Ordfører (for udtalelse): Michèle Rivasi

KORT BEGRUNDELSE

Beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder er centralt, hvis man vil sikre erhvervslivet ordentlige vilkår. Det er dog vigtigt at huske på, at videregivelse af viden og information også er vigtigt for innovation og den kreative proces. Virksomheder er ofte mere interesserede i at videregive forretningshemmeligheder end i at holde dem hemmelige. Samtidig er gennemsigtighed og adgang til information også nødvendigt for vigtige politikområder som miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse.

Det er nødvendigt at finde den rette ligevægt for at undgå misbrug af muligheden for at klage over ulovlig erhvervelse og videregivelse og for at undgå, at information, der bør deles og udveksles, holdes hemmelig gennem en for omfattende beskyttelse. For at opnå en sådan ligevægt har ordføreren foreslået ændringer til Kommissionens forslag på fire områder.

Præcisering af definitionerne og af direktivet

En EU-harmonisering af de lovgivningsmæssige procedurer og retsmidler mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder må nødvendigvis have et anvendelsesområde og definitioner, der er klare og forståelige. Dette er så meget desto vigtigere, da direktivet vil føre til indførelse af et helt nyt lovgivningsmæssigt begreb i de fleste medlemsstaters lovgivning. En for vag definition af, hvad en forretningshemmelighed er, vil skabe retslig usikkerhed og gøre det lettere for de mest magtfulde økonomiske aktører at misbruge begrebet til skade for mindre aktører og samfundet som helhed.

Ordføreren mener, at det bør præciseres, hvad der vil blive betragtet som forretningshemmeligheder. Dette er ikke kun vigtigt for at sikre, at direktivet kan bliver gennemført korrekt, men også fordi dette nye direktiv vil være den eneste EU-benchmark i forbindelse med forhandlingerne om TTIP-aftalen.

Det er vigtigt at beskytte forretningshemmeligheder, men de er ikke intellektuelle ejendomsrettigheder. Derfor bør anvendelsen af dem ikke føre til nye eksklusive rettigheder. I Kommissionens forslag anvendes en terminologi hentet fra intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket dette giver anledning til uklarheder og kan have betydning for de retlige fortolkninger i forbindelse med tvister. Ordføreren foreslår derfor, at nogle af termerne ændres, så der undgås en sprogbrug, der typisk ses i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder.

Sikring af legitime rettigheder og adgang til information

Formålet med direktivet er at sikre et passende niveau af beskyttelse mod uhæderlige metoder i forretningsforhold mellem virksomheder.

Det er imidlertid nødvendigt, at direktivet helt klart fastsætter, hvilke tilfælde af videregivelse af information der ikke er omfattet. Det gælder for information, som skal videregives i henhold til EU-lovgivningen, de nationale regler eller de offentlige myndigheder inden for deres beføjelser.

Mere generelt må beskyttelsen af forretningshemmeligheder ikke svække legitime offentlige interesser såsom forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af arbejdstagerne, beskyttelse af menneskeliv, dyre- og planteliv og miljøet, sikring af de grundlæggende rettigheder, herunder udtryksfrihed og informationsfrihed, og forebyggelse af unfair konkurrence.

Sikring af arbejdstagernes mobilitet

Videregivelse af viden og færdigheder gør også de industrielle aktører og forskningssektorer mere dynamiske og kreative, hvilket Silicon Valley er et eksempel på. Dette går hånd i hånd med arbejdstagernes mobilitet. Det er vigtigt for innovation og faglig udvikling, at dygtige arbejdstagere kan skifte virksomhed. Beskyttelsen mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder bør derfor ikke blive en hindring for arbejdstagernes mobilitet.

Det fremgår af flere undersøgelser, at regioner/stater, hvor der er en streng håndhævelse af konkurrencebegrænsende aftaler mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne, er præget af "hjerneflugt" blandt de højst uddannede arbejdstagere og færre investeringer og innovation.

Der bør tages højde for dette, når der skal fastsættes en forældelsesfrist for de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der fastlægges i dette direktiv: Det vil ikke være rimeligt for arbejdstagerne, hvis forældelsesfristen fastsættes til mere end ét år. Generelt er det nødvendigt at finde en sund ligevægt mellem hensynet til arbejdstagere, der skaber nye idéer, og virksomheder, der stiller ressourcer til rådighed til udviklingen af disse idéer. Direktivet bør afspejle denne ligevægt.

Sikring af rimelige klageprocedurer, navnlig for små virksomheder

Som det er tilfældet i andre klagesager, har større virksomheder den økonomiske kapacitet til at indbringe sager for retsvæsenet, hvilket mindre virksomheder typisk ikke har. Det er vigtigt at sikre, at store aktører ikke misbruger klager vedrørende forretningshemmeligheder til at støde mulige konkurrenter ud af markedet.

Beskyttelsen af forretningshemmeligheder skaber ingen intellektuelle ejendomsrettigheder, men sætter kun ind over for ulovligheder i forbindelse med erhvervelse, videregivelse og brug af disse. Derfor er det den person, der lovligt kontrollerer de videregivne oplysninger, der skal bevise, at denne erhvervelse faktisk var ulovlig.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Virksomheder og ikke-kommercielle forskningsinstitutter investerer i erhvervelse, udvikling og anvendelse af knowhow og information, som er videnøkonomiens valuta. Denne investering i generering og anvendelse af intellektuel kapital er afgørende for deres konkurrenceevne på markedet og dermed for deres investeringsafkast, hvilket er den tilgrundliggende motivation for erhvervsmæssig forskning og udvikling. Virksomhederne anvender forskellige midler til at tage skridt til at beskytte resultaterne af deres innovative aktiviteter, når åbenhed ikke gør det muligt at udnytte deres investeringer i forskning og innovation fuldt ud. Brug af formelle intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. patenter, mønsterrettigheder og ophavsret, er et af disse midler. Et andet middel er at beskytte adgangen til og udnytte den viden, som er af værdi for virksomheden, og som ikke er almindeligt udbredt. Fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger, der skal forblive fortrolige, betegnes som forretningshemmeligheder. Alle virksomheder, uanset størrelse, værdsætter forretningshemmeligheder i samme grad som patenter og andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder og bruger fortrolighed som et redskab til at styre forskning og innovation i virksomheden, idet de fortrolige oplysninger omfatter en lang række forskellige oplysninger, som strækker sig lige fra teknologisk viden til handelsdata, f.eks. oplysninger om kunder og leverandører, forretningsplaner eller markedsundersøgelser og -strategier. Ved i en sådan udstrækning at beskytte knowhow og kommercielle oplysninger, enten som supplement eller som alternativ til intellektuelle ejendomsrettigheder, gør forretningshemmeligheder det muligt for udviklere at drage fordel af deres nyskabelser og innovationer og er derfor af stor betydning for forskning og udvikling og de innovative resultater.

(1) Virksomheder og ikke-kommercielle forskningsinstitutter investerer i erhvervelse, udvikling og anvendelse af knowhow og information, som er videnøkonomiens valuta og giver en konkurrencemæssig fordel. Denne investering i generering og anvendelse af intellektuel kapital er afgørende for deres konkurrenceevne og innovative resultater på markedet og dermed for deres investeringsafkast, hvilket er den tilgrundliggende motivation for erhvervsmæssig forskning og udvikling. Virksomhederne anvender forskellige midler til at tage skridt til at beskytte resultaterne af deres innovative aktiviteter, når åbenhed ikke gør det muligt at udnytte deres investeringer i forskning og innovation fuldt ud. Brug af intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. patenter, mønsterrettigheder og ophavsret, er et af disse midler. Et andet middel er at beskytte adgangen til handelsmæssigt værdifulde oplysninger og udnytte den viden, som er af værdi for virksomheden, og som ikke er udbredt blandt eller umiddelbart tilgængelig for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger, eller for personer, der kan opnå økonomisk gevinst ved at videregive eller bruge disse oplysninger. Fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger, der skal forblive fortrolige, betegnes som forretningshemmeligheder. Især små og mellemstore virksomheder (SMV'er) værdsætter forretningshemmeligheder mere og er mere afhængige af dem, fordi det ofte er dyrere at anvende andre formelle intellektuelle ejendomsrettigheder, og SMV'er ofte ikke har tilstrækkelige specialiserede menneskelige eller finansielle ressourcer til at forvalte og beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder. Alle virksomheder, uanset størrelse, værdsætter forretningshemmeligheder i samme grad som patenter og andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder og bruger fortrolighed som et redskab til at styre forskning og innovation i virksomheden, idet de fortrolige oplysninger omfatter en lang række forskellige oplysninger, som strækker sig lige fra teknologisk viden til handelsdata, f.eks. oplysninger om kunder og leverandører, forretningsplaner eller markedsundersøgelser og -strategier. Ved i en sådan udstrækning at beskytte knowhow og kommercielle oplysninger, enten som supplement eller som alternativ til intellektuelle ejendomsrettigheder, gør forretningshemmeligheder det muligt for udviklere at drage fordel af deres nyskabelser og innovationer og er derfor af stor betydning for forskning og udvikling og de innovative resultater.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Åben innovation er en vigtig løftestang, når det drejer sig om at skabe ny viden, og åben innovation fremmer nye og innovative forretningsmodeller, som er baseret på brug af viden skabt i fællesskab. Forretningshemmeligheder spiller en vigtig rolle for beskyttelse af videnudveksling mellem virksomheder inden for og på tværs af det indre markeds grænser i forbindelse med forskning, udvikling og innovation. Forskningssamarbejde, herunder grænseoverskridende samarbejde, er af særlig betydning for øget erhvervsmæssig forskning og udvikling i det indre marked. Åben innovation er katalysator for nye idéer, som finder vej til markedet, hvor de opfylder forbrugernes behov og tackler samfundsmæssige udfordringer. I et indre marked, hvor hindringerne for et sådant samarbejde er minimale, og hvor samarbejdet ikke forvrides, burde intellektuel skabelse og innovation tilskynde til investering i innovative processer, serviceydelser og produkter. Et sådant klima, som fremmer intellektuel nyskabelse og innovation, gavner også beskæftigelsen og EU's økonomiske konkurrenceevne. Forretningshemmeligheder er en af de mest benyttede former for beskyttelse af intellektuel skabelse og innovativ knowhow blandt virksomheder, men samtidig er de mindst beskyttet af den eksisterende EU-lovgivning mod tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse.

(2) Åben innovation er katalysator for nye idéer, som finder vej til markedet, hvor de opfylder forbrugernes behov og tackler samfundsmæssige udfordringer. Åben innovation er en vigtig løftestang, når det drejer sig om at skabe ny viden, og åben innovation fremmer nye og innovative forretningsmodeller, som er baseret på brug af viden skabt i fællesskab. Forskningssamarbejde, herunder grænseoverskridende samarbejde, er af særlig betydning for øget erhvervsmæssig forskning og udvikling i det indre marked. Et sådant klima, som fremmer intellektuel nyskabelse og innovation, og hvor beskæftigelsesmobilitet er sikret, gavner også beskæftigelsen og EU's økonomiske konkurrenceevne. Forretningshemmeligheder spiller en rolle for beskyttelse af videnudveksling mellem virksomheder og/eller forskningsinstitutioner inden for og på tværs af det indre markeds grænser i forbindelse med forskning, udvikling og innovation. Den eksisterende EU-lovramme mod tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder er fordelt på 28 forskellige love, hvilket skaber hindringer for, at det indre marked kan fungere effektivt.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Internationale bestræbelser inden for Verdenshandelsorganisationens rammer for at løse dette problem har ført til indgåelse af aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen). Den indeholder bl.a. bestemmelser om beskyttelse af forretningshemmeligheder mod tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse, som er fælles internationale standarder. Alle medlemsstaterne og Unionen som sådan er bundet af denne aftale, som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF.

(4) Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen) indeholder bl.a. bestemmelser om beskyttelse af forretningshemmeligheder mod tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse, som er fælles internationale standarder. Alle medlemsstaterne og Unionen som sådan er bundet af denne aftale, som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF. For at sikre forretningshemmeligheder mod uretmæssig tilegnelse og brug har nogle medlemsstater vedtaget lovgivning, men nogle medlemsstater har ikke defineret forretningshemmeligheder og har ikke bindende lovgivning mod uretmæssig tilegnelse og brug af forretningshemmeligheder, hvilket skaber mangler og barrierer for et velfungerende indre marked. Der bør også på EU-niveau defineres de situationer, hvor erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder er lovligt og ulovligt, og anvendelsesperioden for klageprocedurer bør begrænses, således at direktivet kan tjene sit formål med hensyn til at sikre en konsekvent beskyttelse af forretningshemmeligheder i Unionen.

__________________

__________________

Rådets afgørelse af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1).

Rådets afgørelse af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1).

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der bør indføres bestemmelser på EU-niveau med henblik på indbyrdes tilnærmelse af national lovgivning for på den måde at sikre tilstrækkelig og konsekvent adgang til oprejsning i hele det indre marked i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Derfor er det vigtigt at vedtage en ensartet definition af forretningshemmeligheder uden at begrænse den genstand, som skal beskyttes mod uretmæssig tilegnelse. En sådan definition bør derfor udformes således, at den omfatter forretningsoplysninger, teknologiske oplysninger og knowhow i tilfælde, hvor der både foreligger en legitim interesse i hemmeligholdelse og en legitim forventning om beskyttelse af forretningshemmeligheden. En sådan definition bør derfor i sagens natur udelukke ubetydelige oplysninger og bør ikke udvides til at omfatte viden og kompetencer, som arbejdstagere normalt erhverver i løbet af deres ansættelse, og som er kendt blandt eller tilgængelige for personer i de kredse, som sædvanligvis beskæftiger sig med den type oplysninger.

(8) Der bør indføres bestemmelser på EU-niveau med henblik på indbyrdes tilnærmelse af national lovgivning for på den måde at sikre tilstrækkelig og konsekvent adgang til oprejsning i hele det indre marked i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Derfor er det vigtigt at vedtage en ensartet definition af forretningshemmeligheder. En sådan definition bør derfor udformes således, at den omfatter forretningsoplysninger og ikke- videregivet knowhow i tilfælde, hvor der både foreligger en legitim interesse i hemmeligholdelse, en handelsværdi i disse oplysninger, fordi de hemmeligholdes, og en legitim forventning om beskyttelse af forretningshemmeligheden. En sådan definition bør derfor i sagens natur udelukke ubetydelige oplysninger og bør ikke udvides til at omfatte viden og kompetencer, som arbejdstagere normalt erhverver i løbet af deres ansættelse, og som er kendt blandt eller tilgængelige for personer i de kredse, som sædvanligvis beskæftiger sig med den type oplysninger, herunder konkurrenter. Betingelserne for, at der er tale om ulovlig brug eller videregivelse, bør ikke begrænse udnyttelse af erhvervet erfaring og knowhow i overensstemmelse med redelig praksis inden for rammerne af en arbejdskontrakt eller enhver anden aftalemæssig forbindelse. Dette skal sikre, at arbejdskraftens bevægelighed ikke bringes i fare, samtidig med at forretningshemmeligheder sikres tilstrækkelig beskyttelse. Dette direktiv berører ikke arbejdsmarkedets parters uafhængighed og deres ret til at indgå kollektive overenskomster i overensstemmelse med national lovgivning, traditioner og praksis, idet de overholder traktatens bestemmelser.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Det er også vigtigt at fastlægge, under hvilke omstændigheder retlig beskyttelse er berettiget. Derfor er det nødvendigt at definere adfærd og praksisser, som skal betragtes som ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. EU-institutioners og -organers eller nationale offentlige myndigheders udbredelse af erhvervsrelaterede oplysninger, som de er i besiddelse af i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 eller til andre bestemmelser om aktindsigt, bør ikke betragtes som ulovlig videregivelse af en forretningshemmelighed.

(9) Det er også vigtigt at fastlægge, under hvilke omstændigheder retlig beskyttelse er berettiget. Derfor er det nødvendigt at definere adfærd og praksisser, som skal betragtes som ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. EU-institutioners og -organers eller nationale offentlige myndigheders udbredelse af erhvervsrelaterede oplysninger, som de er i besiddelse af i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 eller til andre bestemmelser om aktindsigt, bør ikke betragtes som ulovlig videregivelse af en forretningshemmelighed. Tilsvarende bør et offentligt organs erhvervelse eller videregivelse af en forretningshemmelighed som led i udøvelsen af dets beføjelser i overensstemmelse med national ret eller EU-ret ikke udgøre ulovlig brug eller videregivelse. Dette bør også være tilfældet for beskyttelsen af legitime offentlige interesser såsom forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af arbejdstagerne, beskyttelse af sundhed og miljøet, sikring af de grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfrihed og informationsfrihed, samt forebyggelse af unfair konkurrence.

__________________

__________________

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Bestemmelserne i dette direktiv bør med henblik på innovation og for at fremme konkurrencen ikke skabe nogen form for eneret til knowhow eller oplysninger, der er beskyttet som forretningshemmeligheder. Det er derfor fortsat muligt at gøre en uafhængig opdagelse af samme knowhow eller oplysninger, og det står også forretningshemmelighedshaverens konkurrenter frit for at foretage en baglæns konstruktion (reverse engineering) af ethvert lovligt erhvervet produkt.

(10) Bestemmelserne i dette direktiv og dets gennemførelse bør med henblik på innovation og for at fremme konkurrencen ikke skabe nogen form for eneret til knowhow eller oplysninger, der er beskyttet som forretningshemmeligheder. De bestemmelser om beskyttelse af forretningshemmeligheder, der fastsættes i dette direktiv, etablerer ikke en intellektuel ejendomsret, og det bør ikke være muligt at påberåbe sig dem blot for at begrænse konkurrence. Det er derfor fortsat muligt at gøre en uafhængig opdagelse af samme knowhow eller oplysninger, og det står også forretningshemmelighedshaverens konkurrenter frit for at foretage en baglæns konstruktion (reverse engineering) af ethvert lovligt erhvervet produkt, så længe som det er i overensstemmelse med redelig erhvervspraksis.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Markedsføringen af mange produkter, især i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer, er stadig oftere betinget af, at der til lovgivende og administrative myndigheder meddeles fortrolige oplysninger, hvoraf nogle er opnået ved hjælp af meget bekostelige forsøg. Myndighedernes videregivelse af nogle eller alle de pågældende oplysninger og tredjeparters erhvervelse af dem bør ikke føre til uhæderlig brug af dem på markedet.

Begrundelse

Lovlig erhvervelse, brug og videregivelse er ikke systematisk forbundet og kan i praksis efterfølges af en ulovlig genanvendelse eller gen-videregivelse. Hvis retten til oplysninger vejer urimeligt tungere end behovet for at beskytte forretningshemmeligheder, vil virksomhederne være forbeholdne over for at dele deres fortrolige oplysninger med offentlige myndigheder, og antallet af uretmæssige anmodninger om adgang vil stige.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør de foranstaltninger og retsmidler, der skal beskytte forretningshemmeligheder, udformes således, at de opfylder målet om et velfungerende indre marked for forskning og innovation uden at bringe andre mål og principper af offentlig interesse i fare. Derfor sikrer foranstaltningerne og retsmidlerne, at de kompetente retslige myndigheder tager højde for forretningshemmelighedens værdi, den adfærd, som fører til ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, samt konsekvenserne af en sådan adfærd. Det bør også sikres, at de kompetente retslige myndigheder har ret til at afveje sagsparternes samt tredjeparters interesser, herunder i givet fald forbrugeres interesser.

(11) I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør de foranstaltninger og retsmidler, der skal beskytte forretningshemmeligheder, udformes således, at de opfylder målet om et velfungerende indre marked for forskning og innovation, navnlig ved at have afskrækkende virkning mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af en forretningshemmelighed, uden at bringe andre mål og principper af offentlig interesse såsom forbrugerbeskyttelse og sundheds- og miljøbeskyttelse i fare. Derfor sikrer foranstaltningerne og retsmidlerne, at de kompetente retslige myndigheder tager højde for alle relevante omstændigheder, som f.eks. forretningshemmelighedens værdi, den adfærd, som fører til ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, samt konsekvenserne af en sådan brug eller videregivelse. Det bør også sikres, at de kompetente retslige myndigheder har ret til at afveje sagsparternes samt tredjeparters interesser, herunder i givet fald forbrugeres interesser.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Med indførelsen og gennemførelsen af en ensartet definition på forretningshemmeligheder og med indførelsen og gennemførelsen af ensartede regler for beskyttelse af forretningshemmeligheder i det indre marked bør andre foranstaltninger, som direkte eller indirekte vil kunne begrænse deling og brug af viden og ansættelse af og bevægelighed for arbejdstagere, respektere proportionalitetsprincippet af hensyn til innovation og fri konkurrence.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Hvis de foranstaltninger og retsmidler, der fastsættes, blev brugt til at forfølge uretmæssige hensigter, som ikke er i overensstemmelse med målsætningerne for dette direktiv, ville det være til hinder for et velfungerende indre marked. Derfor er det vigtigt at sikre, at de retslige myndigheder har beføjelse til at straffe misbrug i forbindelse med klagere, som handler i ond tro og indgiver åbenbart ubegrundede anmodninger. Det er også vigtigt at sikre, at de fastsatte foranstaltninger og retsmidler ikke begrænser ytrings- og informationsfriheden (som omfatter mediefrihed og mediernes pluralisme, jf. artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder) eller rapportering af uregelmæssigheder (whistleblowing). Derfor bør beskyttelse af forretningshemmeligheder ikke udvides til at omfatte tilfælde, hvor videregivelse af en forretningshemmelighed er i offentlighedens interesse, for så vidt som relevante fejl eller forseelser afdækkes.

(12) Hvis de foranstaltninger og retsmidler, der fastsættes, blev brugt til at forfølge uretmæssige hensigter, f.eks. at skabe urimelige hindringer for det indre marked eller for arbejdskraftens mobilitet, som ikke er i overensstemmelse med målsætningerne for dette direktiv, ville det være til hinder for et velfungerende indre marked. Derfor er det vigtigt at sikre, at de retslige myndigheder har beføjelse til at straffe misbrug i forbindelse med klagere, som handler i ond tro og indgiver åbenbart ubegrundede anmodninger. Det er også vigtigt at sikre, at de fastsatte foranstaltninger og retsmidler ikke begrænser ytrings- og informationsfriheden (som omfatter mediefrihed og mediernes pluralisme, jf. artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder) eller rapportering af uregelmæssigheder (whistleblowing). Derfor bør beskyttelse af forretningshemmeligheder ikke udvides til at omfatte tilfælde, hvor videregivelse af en forretningshemmelighed er i offentlighedens interesse, for så vidt som relevante fejl eller forseelser afdækkes.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Den øgede brug af internettjenester til gennemførelse af erhvervsvirksomhed og forskning, lagringen af flere fortrolige oplysninger på virtuelle lagre, den øgede brug af elektronisk handel og digitaliseringen som helhed nødvendiggør harmoniseret lovgivning i hele Unionen, som vil kunne beskytte mod uretmæssig brug af forretningshemmeligheder, hvilket på sin side vil kunne sikre tillid og beskyttelse blandt virksomheder og forbrugere og fremme skabelsen af det digitale indre marked, som er en af grundstenene i et effektivt fungerende indre marked.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Af hensyn til retssikkerheden og ud fra den betragtning, at retmæssige forretningshemmelighedshavere forventes at udvise rettidig omhu for at så vidt angår beskyttelse af deres værdifulde forretningshemmeligheder og overvågning af brugen heraf, bør muligheden for at tage retlige skridt med henblik på at beskytte forretningshemmeligheder indskrænkes til en begrænset periode efter den dato, hvor forretningshemmelighedshaverne blev eller havde grund til at blive bekendt med en tredjeparts ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af deres forretningshemmelighed.

(13) Af hensyn til opretholdelsen af et indre marked for forskning og innovation, der fungerer gnidningsfrit, og til retssikkerheden og ud fra den betragtning, at retmæssige forretningshemmelighedshavere forventes at udvise rettidig omhu for at så vidt angår beskyttelse af deres værdifulde forretningshemmeligheder og overvågning af brugen heraf, bør muligheden for at tage retlige skridt med henblik på at beskytte forretningshemmeligheder indskrænkes til en begrænset periode efter den dato, hvor forretningshemmelighedshaverne blev eller havde grund til at blive bekendt med en tredjeparts ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af deres forretningshemmelighed.

Begrundelse

De praktiske konsekvenser af en forældelsesfrist på to år er begrænsede, eftersom virksomhederne sædvanligvis reagerer hurtigt på uretmæssig tilegnelse og brug af forretningshemmeligheder ved at søge om midlertidige foranstaltninger. Det er imidlertid vigtigt, at der anvendes en strikt forældelsesfrist, for at undgå misbrug, som kan føre til, at innovation bremses og adgang til det indre marked forsinkes.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Udsigten til at miste en forretningshemmelighed under en sag afholder ofte retmæssige forretningshemmelighedshavere fra at indlede en sag for at forsvare deres forretningshemmeligheder, hvilket kan bevirke, at de fastsatte foranstaltninger og retsmidler bliver mindre effektive. Derfor er det med forbehold af passende garantier, som sikrer retten til en retfærdig rettergang, nødvendigt at stille særlige krav, som tager sigte på at beskytte den omstridte forretningshemmelighed i sager, som indledes for at forsvare den. Disse krav bør omfatte muligheden for at begrænse adgangen til bevismateriale eller retsmøder og for kun at offentliggøre ikke-fortrolige aspekter ved retsafgørelser. En sådan beskyttelse skal forblive gældende efter sagens afslutning, så længe de oplysninger, der er omfattet af forretningshemmeligheden, ikke befinder sig i det offentlige rum.

(14) Udsigten til at miste en forretningshemmelighed under en sag afholder ofte retmæssige forretningshemmelighedshavere fra at indlede en sag for at forsvare deres forretningshemmeligheder, hvilket kan bevirke, at de fastsatte foranstaltninger og retsmidler bliver mindre effektive. Derfor er det nødvendigt at sikre en balance mellem passende garantier, som sikrer retten til en retfærdig rettergang, og særlige krav, som tager sigte på at beskytte den omstridte forretningshemmelighed i sager, som indledes for at forsvare den. Disse krav bør omfatte muligheden for at begrænse adgangen til bevismateriale eller retsmøder for personer, der ikke har tilknytning til parterne, og for kun at offentliggøre ikke-fortrolige aspekter ved retsafgørelser. For at sikre tilstrækkelig adgang til oplysninger i tilfælde, hvor adgangen er begrænset, bør mindst en person fra hver part og deres respektive advokater have adgang til bevismateriale eller retsmøder. En sådan beskyttelse skal forblive gældende efter sagens afslutning, så længe de oplysninger, der er omfattet af forretningshemmeligheden, ikke befinder sig i det offentlige rum.

Begrundelse

Præcisering af parternes ret til en retfærdig rettergang, herunder sikkerhed for informeret deltagelse i retssagen samt afbalancering heraf i forhold til den nødvendige fortrolighed omkring den forretningshemmelighed, der er sagens genstand.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) En tredjeparts ulovlige erhvervelse af en forretningshemmelighed kan få ødelæggende konsekvenser for den retmæssige forretningshemmelighedshaver, for når forretningshemmeligheden først er offentliggjort, vil den pågældende forretningshemmelighedshaver ikke kunne vende tilbage til den situation, der var gældende, før forretningshemmeligheden gik tabt. Det er derfor tvingende nødvendigt at indføre bestemmelser om hurtig adgang til midlertidige foranstaltninger, som omgående kan bringe den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed til ophør. Sådanne afhjælpende foranstaltninger skal stilles til rådighed, uden at det er nødvendigt at afvente en realitetsafgørelse, og dette skal ske under iagttagelse af retten til forsvar og proportionalitetsprincippet under hensyn til omstændighederne i den konkrete sag. Det kan også kræves, at der stilles tilstrækkelig sikkerhed til dækning af de omkostninger og den skade, som påføres den indklagede, hvis kravet viser sig at være grundløst, især når en forsinkelse vil påføre den retmæssige forretningshemmelighedshaver uoprettelig skade.

(15) En tredjeparts ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed kan få ødelæggende konsekvenser for den retmæssige forretningshemmelighedshaver, for når forretningshemmeligheden først er offentliggjort, vil den pågældende forretningshemmelighedshaver ikke kunne vende tilbage til den situation, der var gældende, før forretningshemmeligheden gik tabt. Det er derfor tvingende nødvendigt at indføre bestemmelser om hurtig adgang til midlertidige foranstaltninger, som omgående kan bringe den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed til ophør. Sådanne afhjælpende foranstaltninger skal stilles til rådighed, uden at det er nødvendigt at afvente en realitetsafgørelse, og dette skal ske under iagttagelse af retten til forsvar og proportionalitetsprincippet under hensyn til omstændighederne i den konkrete sag. Det kan også kræves, at der stilles tilstrækkelig sikkerhed til dækning af de omkostninger og den skade, som påføres den indklagede, hvis kravet viser sig at være grundløst, især når en forsinkelse vil påføre den retmæssige forretningshemmelighedshaver uoprettelig skade.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Af samme grund er det også vigtigt at indføre bestemmelser om foranstaltninger, som kan forhindre yderligere ulovlig brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Hvis prohibitive foranstaltninger skal være effektive, bør deres varighed, i tilfælde af at omstændighederne kræver en tidsbegrænsning, være tilstrækkelig til at fjerne enhver kommerciel fordel, som tredjeparten måtte opnå som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden. Under alle omstændigheder bør foranstaltninger af denne type ikke håndhæves, hvis de oplysninger, der oprindeligt var omfattet af forretningshemmeligheden, befinder sig i det offentlige rum af årsager, som ikke kan tillægges den indklagede.

(16) Af samme grund er det også vigtigt at indføre bestemmelser om foranstaltninger, som kan forhindre yderligere ulovlig brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Hvis prohibitive foranstaltninger skal være effektive, bør deres varighed være tilstrækkelig til at fjerne enhver kommerciel fordel, som tredjeparten måtte opnå som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, og de bør være tidsbegrænsede for at undgå, at der skabes urimelige hindringer for konkurrencen i det indre marked. Under alle omstændigheder bør foranstaltninger af denne type ikke håndhæves, hvis de oplysninger, der oprindeligt var omfattet af forretningshemmeligheden, befinder sig i det offentlige rum af årsager, som ikke kan tillægges den indklagede.

Begrundelse

Hvis indklagede ikke længere opnår en kommerciel fordel af den uretmæssige tilegnelse, tjener en yderligere forlængelse af et påbud kun målet med hensyn til afskrækning og sanktionering, men samtidig hæmmes konkurrence og innovation.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Forretningshemmeligheder kan bruges ulovligt til at udforme, fremstille eller markedsføre varer eller dele deraf, som kan blive spredt i hele det indre marked og således få konsekvenser for forretningshemmelighedshaverens kommercielle interesser og det indre markeds funktion. I nævnte tilfælde, og når den pågældende forretningshemmelighed har betydelige konsekvenser for den deraf følgende vares kvalitet, værdi eller pris eller reducerer omkostningerne, letter eller fremskynder fremstillings- eller markedsføringsprocesserne, er det vigtigt at give retslige myndigheder beføjelse til at påbyde passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at nævnte varer ikke markedsføres, eller at de fjernes fra markedet. I betragtning af samhandelens globale karakter er det også nødvendigt, at disse foranstaltninger omfatter et forbud mod import af nævnte varer til Unionen eller oplagring heraf med henblik på udbud til salg eller markedsføring. I betragtning af proportionalitetsprincippet bør korrigerende foranstaltninger ikke nødvendigvis indebære tilintetgørelse af varerne, når der findes andre brugbare løsninger, f.eks. at varen fratages sin krænkende egenskab, eller at varerne afhændes uden for markedet, f.eks. ved hjælp af donationer til velgørende organisationer.

(17) Forretningshemmeligheder kan bruges ulovligt til at udforme, fremstille, udvikle eller markedsføre varer eller dele deraf, som kan blive spredt i hele det indre marked og således få konsekvenser for forretningshemmelighedshaverens kommercielle interesser og det indre markeds funktion. I tilfælde, hvor der er påvist ulovlig erhvervelse og, og når den pågældende forretningshemmelighed har betydelige konsekvenser for den deraf følgende vares kvalitet, værdi eller pris eller reducerer omkostningerne, letter eller fremskynder fremstillings- eller markedsføringsprocesserne, er det vigtigt at give retslige myndigheder beføjelse til at påbyde passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at nævnte varer ikke markedsføres, eller at de fjernes fra markedet. I betragtning af samhandelens globale karakter er det også nødvendigt, at disse foranstaltninger omfatter et forbud mod import af nævnte varer til Unionen eller oplagring heraf med henblik på udbud til salg eller markedsføring. I betragtning af proportionalitetsprincippet bør korrigerende foranstaltninger ikke nødvendigvis indebære tilintetgørelse af varerne, når der findes andre brugbare løsninger, f.eks. at varen fratages sin krænkende egenskab, eller at varerne afhændes uden for markedet, f.eks. ved hjælp af donationer til velgørende organisationer.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præciserer, at uretmæssig tilegnelse af forretningshemmeligheder med henblik på udvikling af tjenester er dækket af dette direktiv.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) For at undgå, at en person, som bevidst eller med rimelig grund til at vide det ulovligt erhverver, bruger, eller videregiver en forretningshemmelighed, drager fordel af en sådan adfærd, og for at sikre, at den krænkede forretningshemmelighedshaver, så vidt muligt, befinder sig i en situation, som svarer til den, han ville have befundet sig i, hvis denne adfærd ikke havde fundet sted, er det nødvendigt at indføre bestemmelser om tilstrækkelig kompensation for den skade, der er lidt som følge af den ulovlige adfærd. Når erstatningen til forretningshemmelighedshaveren fastsættes, bør der tages hensyn til alle relevante faktorer, f.eks. forretningshemmelighedshaverens tab af fortjeneste eller den krænkende parts uberettigede fortjeneste samt i givet fald den ikke-økonomiske skade, der er påført forretningshemmelighedshaveren. Hvis det i betragtning af forretningshemmeligheders immaterielle karakter f.eks. er vanskeligt at bestemme størrelsen af den faktiske skade, kan erstatningen alternativt beregnes på grundlag af f.eks. de gebyrer og afgifter, som den krænkende part skulle have betalt, hvis han havde anmodet om tilladelse til at bruge den pågældende forretningshemmelighed. Formålet er ikke at indføre en pligt til at fastsætte en erstatning, der har karakter af straf, men at sikre erstatning på et objektivt grundlag, hvor der samtidig tages hensyn til forretningshemmelighedshaverens udgifter til f.eks. påvisning og efterforskning af krænkelsen.

(19) For at undgå, at en person, som bevidst eller med rimelig grund til at vide det ulovligt erhverver, bruger, eller videregiver en forretningshemmelighed, drager fordel af en sådan adfærd, og for at sikre, at den krænkede forretningshemmelighedshaver, så vidt muligt, befinder sig i en situation, som svarer til den, han ville have befundet sig i, hvis denne adfærd ikke havde fundet sted, er det nødvendigt at indføre bestemmelser om tilstrækkelig kompensation for den skade, der er lidt som følge af den ulovlige adfærd. Når erstatningen til forretningshemmelighedshaveren fastsættes, bør der tages hensyn til alle relevante faktorer, f.eks. forretningshemmelighedshaverens tab af fortjeneste eller den krænkende parts uberettigede fortjeneste samt, hvis forretningshemmelighedshaveren er en fysisk person, den ikke-økonomiske skade, der er påført forretningshemmelighedshaveren. Hvis det i betragtning af forretningshemmeligheders immaterielle karakter f.eks. er vanskeligt at bestemme størrelsen af den faktiske skade, kan erstatningen alternativt beregnes på grundlag af f.eks. de gebyrer og afgifter, som den krænkende part skulle have betalt, hvis han havde anmodet om tilladelse til at bruge den pågældende forretningshemmelighed. Formålet er ikke at indføre en pligt til at fastsætte en erstatning, der har karakter af straf, men at sikre erstatning på et objektivt grundlag, hvor der samtidig tages hensyn til forretningshemmelighedshaverens udgifter til f.eks. påvisning og efterforskning af krænkelsen.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at kun fysiske personer kan kræve erstatning for ikke-økonomiske skader.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Det er med henblik på yderligere at afskrække fremtidige krænkende parter og fremme en øget bevidsthed i den brede offentlighed hensigtsmæssigt at offentliggøre afgørelser, herunder i givet fald ved bekendtgørelse på en iøjnefaldende måde, i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, forudsat at en sådan offentliggørelse hverken fører til videregivelse af forretningshemmeligheden eller får urimelige konsekvenser for fysiske personers privatliv og omdømme.

(20) Det er med henblik på yderligere at afskrække fremtidige krænkende parter og fremme en øget bevidsthed i den brede offentlighed hensigtsmæssigt at offentliggøre afgørelser, herunder i givet fald ved bekendtgørelse på en iøjnefaldende måde, i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, forudsat at en sådan offentliggørelse hverken fører til videregivelse af forretningshemmeligheden eller får urimelige konsekvenser for fysiske personers privatliv og omdømme. Det er også nødvendigt at skabe opmærksomhed, især med henblik på SMV'er, omkring adgang til oprejsning og retsmidler i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Med henblik på at fremme ensartet anvendelse af foranstaltningerne til beskyttelse af forretningshemmeligheder bør der fastlægges ordninger for samarbejde og udveksling af oplysninger dels medlemsstaterne imellem, dels mellem medlemsstaterne og Kommissionen, navnlig ved oprettelse af et net af kontaktpersoner, der udpeges af medlemsstaterne. Endvidere bør Kommissionen med henblik på at vurdere, om disse foranstaltninger opfylder det tilsigtede mål, i givet fald bistået af Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder, undersøge anvendelsen af dette direktiv og effektiviteten af de trufne nationale foranstaltninger.

(22) Med henblik på at fremme ensartet anvendelse af foranstaltningerne til beskyttelse af forretningshemmeligheder bør man bruge de eksisterende ordninger for samarbejde og udveksling af oplysninger dels medlemsstaterne imellem, dels mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Endvidere bør Kommissionen med henblik på at vurdere, om disse foranstaltninger opfylder det tilsigtede mål, undersøge anvendelsen af dette direktiv og effektiviteten af de trufne nationale foranstaltninger.

Begrundelse

Eftersom en forretningshemmelighed ikke betragtes som en intellektuel ejendomsret og er beskyttet i forbindelse med uhæderlig konkurrence, forekommer Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder ikke at være det passende organ til at støtte Kommissionen. Desuden bør medlemsstaterne og Kommissionen for at begrænse den administrative byrde bruge de eksisterende netværker for samarbejde og information og ikke skabe nye.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Dette direktiv er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der bl.a. er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytrings- og informationsfrihed, erhvervsfrihed og ret til at arbejde, frihed til at oprette og drive egen virksomhed, ejendomsret, ret til god forvaltning, aktindsigt og iagttagelse af sagernes fortrolighed, adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol og ret til et forsvar.

(23) Gennemførelsen af dette direktiv skal sikre, at det er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der bl.a. er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytrings- og informationsfrihed, erhvervsfrihed og ret til at arbejde, frihed til at oprette og drive egen virksomhed, ejendomsret, ret til god forvaltning, aktindsigt og iagttagelse af sagernes fortrolighed, adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol og ret til et forsvar. Direktivets bestemmelser burde ikke gælde, hvis videregivelsen af oplysninger er i den brede offentligheds interesse eller kan betragtes som en grundlæggende rettighed.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Foranstaltningerne i dette direktiv bør ikke anvendes til uretmæssigt at begrænse konkurrencen på en måde, der er i strid med traktaten.

(27) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Foranstaltningerne i dette direktiv bør ikke anvendes til i urimelig grad at begrænse konkurrencen, forsinke adgangen til det indre marked og skabe hindringer for arbejdskraftens mobilitet på en måde, der er i strid med traktaten.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a) Dette direktiv vil ikke berøre anvendelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed og retten til frit at etablere sig. Det berører heller ikke arbejdstagernes repræsentanters ret til at erhverve og videregive forretningshemmeligheder i forbindelse med udøvelsen af deres ret til information, høring og deltagelse i overensstemmelse med Unionens lovgivning og national lovgivning og praksis.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) De foranstaltninger, der vedtages med henblik på beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder, bør ikke berøre anvendelsen af anden relevant lovgivning på andre områder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, respekt for privatliv, aktindsigt og aftaleret. Hvis anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF overlapper anvendelsesområdet for dette direktiv, har dette direktiv dog forrang, jf. princippet om "lex specialis".

(28) De foranstaltninger, der vedtages med henblik på beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder, bør ikke berøre anvendelsen af anden relevant lovgivning på andre områder, herunder beskyttelse af miljøet og miljøansvar, forbrugerbeskyttelse, krav til sundhed og sikkerhed, sundhedsbeskyttelse, intellektuelle ejendomsrettigheder, respekt for privatliv, aktindsigt og adgang til oplysninger samt aftaleret. Hvis anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF overlapper anvendelsesområdet for dette direktiv, har dette direktiv dog forrang, jf. princippet om "lex specialis".

__________________

__________________

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv indeholder regler om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder.

Dette direktiv indeholder regler om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) uden tilladelse fra de fysiske eller juridiske personer, som lovligt kontrollerer disse oplysninger, og på en måde, som er i strid med god kommerciel markedsføringsskik. Medlemsstaterne kan fastlægge mere vidtrækkende regler forudsat, at dette sker under overholdelse af dette direktivs artikel 4 og 5, artikel 6, stk. 1, artikel 7, 8, stk. 1, andet afsnit, artikel 8, stk. 3 og 4, artikel 9, stk. 2, artikel 10 og 12 samt artikel 14, stk. 3.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Oplysninger, hvis videregivelse er påkrævet i henhold til EU-retten eller national lovgivning eller af offentlige myndigheder i udøvelsen af deres beføjelser, er ikke omfattet af dette direktiv.

Begrundelse

Denne præcisering af anvendelsesområdet er nødvendig for at undgå, at virksomheder kan påberåbe sig "forretningshemmeligheder" og derved omgå de forpligtelser til videregivelse af oplysninger, som de er pålagt i henhold til national lovgivning eller EU-retten.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Dette direktiv berører ikke arbejdsmarkedets parters uafhængighed og deres ret til at indgå kollektive overenskomster i overensstemmelse med national lovgivning, traditioner og praksis, idet de overholder traktatens bestemmelser.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) "forretningshemmelighed": oplysninger, som opfylder følgende krav:

1) "forretningshemmelighed": fortrolig knowhow og forretningsoplysninger, som opfylder følgende krav:

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise konfiguration eller sammensætning af deres komponenter er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger

a) de er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise konfiguration eller sammensætning af deres komponenter er kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

b) de har handelsværdi, fordi de er hemmelige

b) de har faktisk eller potentielt betydelig handelsværdi, fordi de er hemmelige, og fordi videregivelsen af dem i betydelig grad vil skade legitime økonomiske interesser for den person, der lovligt kontrollerer dem;

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) de er af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne, under de givne omstændigheder blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmelighedsholdelse

c) de er af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne, blevet underkastet rimelige og påviselige foranstaltninger til hemmelighedsholdelse gennem midler (herunder tekniske og kontraktmæssige), som kan kontrolleres af de relevante kompetente retsmyndigheder.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) "forretningshemmelighedshaver": enhver fysisk eller juridisk person, som lovligt kontrollerer en forretningshemmelighed

2) "forretningshemmelighedshaver": enhver registreret markedsaktør, der i juridisk forstand kontrollerer en forretningshemmelighed

Begrundelse

Kontrol over en forretningshemmelighed skal være korrekt fastslået ved lov for at sikre, at der ikke er nogen "hemmelige" forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) "krænkende part": enhver fysisk eller juridisk person, som ulovligt har erhvervet, brugt eller videregivet forretningshemmeligheder

3) "lovovertræder": enhver fysisk eller juridisk person, som enten direkte eller gennem en tredjepart ulovligt har erhvervet, brugt eller videregivet på en måde, der strider mod redelig erhvervspraksis

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) "krænkende varer": varer, hvis udformning, kvalitet, fremstillingsproces eller markedsføring i væsentlig grad drager fordel af forretningshemmeligheder, som er ulovligt erhvervet, brugt eller videregivet.

4) "ulovlige varer": produkter eller tjenesteydelser, hvis karakteristika, kvalitet, fremstillingsproces eller markedsføring beviseligt har draget fordel af forretningshemmeligheder, som er ulovligt erhvervet, brugt eller videregivet.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forretningshemmelighedshavere har ret til at anmode om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, med henblik på at forhindre eller opnå adgang til oprejsning for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at fysiske eller juridiske personer, som lovligt kontrollerer en forretningshemmelighed, har ret til at anmode om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, med henblik på at forhindre eller opnå adgang til oprejsning for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed.

Begrundelse

Se tidligere ændringsforslag om definitionen af "haver". Brugen af "haver" er vildledende og unødvendig, da den fører til en forestilling om ejerskab til intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket forretningshemmeligheder ikke drejer sig om. Udtrykket "enhver fysisk eller juridisk person, som lovligt kontrollerer en forretningshemmelighed" er mere præcist, og vi foreslår det anvendt hele teksten igennem.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden fortsætligt eller ved grov uagtsomhed erhverves ved:

2. Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden forsætligt erhverves ved:

Begrundelse

I forbindelse med dette forslag giver begrebet "grov uagtsomhed" ikke meget klarhed om, hvorvidt bestemmelsen vil blive håndhævet på ensartet vis af de kompetente retlige myndigheder.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) uautoriseret adgang til eller kopiering af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, og som indeholder en forretningshemmelighed, eller som en forretningshemmelighed kan udledes af

a) uautoriseret adgang til, kopiering eller erhvervelse af en hvilken som helst forretningshemmelighed, uanset om den har form af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, og som indeholder en forretningshemmelighed, eller som en forretningshemmelighed kan udledes af

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) tyveri

udgår

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) bestikkelse

udgår

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) vildledning

udgår

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) misligholdelse eller tilskyndelse til misligholdelse af en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til hemmeligholdelse

e) misligholdelse eller tilskyndelse til misligholdelse af en aftale om fortrolighed

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) enhver anden adfærd, der under de givne omstændigheder betragtes som i strid med redelig erhvervspraksis.

f) adfærd, der betragtes som i strid med redelig erhvervspraksis.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden fortsætligt eller ved grov uagtsomhed bruges eller videregives af en person, som konstateres at opfylde en af følgende betingelser:

3. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden samtykke fra den fysiske eller juridiske person, som lovligt kontrollerer forretningshemmeligheden, betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden forsætligt eller ved grov uagtsomhed og med henblik på at opnå en økonomisk gevinst eller påføre den person, der lovligt kontrollerer forretningshemmeligheden, en økonomisk skade, bruges eller videregives af en person. som konstateres at opfylde en af følgende betingelser;

Begrundelse

Hvorvidt hensigten er at udøve uredelig handelspraksis eller at udøve den legitime offentlige interesse til at få adgang til information, må være en del af bestemmelsen af, hvorvidt erhvervelsen er ulovlig.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) vedkommende har erhvervet forretningshemmeligheden ulovligt

a) vedkommende har erhvervet og brugt eller videregivet en specifik forretningshemmelighed ulovligt

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) vedkommende har misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at bevare forretningshemmeligheden

b) vedkommende har misligholdt en retsgyldig fortrolighedsaftale under national ret eller EU-ret eller enhver anden pligt til at begrænse brugen eller videregivelsen af forretningshemmeligheden

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) vedkommende har misligholdt en kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at begrænse forretningshemmelighedens brug.

c) vedkommende har misligholdt en retsgyldig kontraktlig forpligtelse til at begrænse forretningshemmelighedens brug eller videregivelse.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) vedkommende har erhvervet forretningshemmeligheden på lovlig vis, men bruger eller videregiver den på en måde, der er i strid med redelig erhvervspraksis, og som vil kunne skade kommercielle interesser for den person, der lovligt kontrollerer forretningshemmeligheden, og/eller gå ud over et velfungerende indre marked.

Begrundelse

Der er ikke nogen systematisk indbyrdes forbindelse mellem lovlig erhvervelse, brug og videregivelse, og de kan i praksis efterfølges af ulovlig (gen)brug eller videregivelse.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Forpligtelserne i stk. 3 må ikke vilkårligt begrænse udnyttelsen af erfaring, der er indhøstet på redelig vis gennem ansættelsesforhold eller anden form for kontraktforhold. Bestemmelser om kollektive overenskomster og nationale arbejdsretlige systemer berøres ikke heraf.

Begrundelse

Udnyttelse af professionel erfaring må ikke begrænses vilkårligt, så der skabes hindringer for arbejdskraftens mobilitet.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes også som en ulovlig handling, hvis en person på tidspunktet for brug eller videregivelse vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var erhvervet fra en anden person, som brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 3.

4. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes også som en ulovlig handling, hvis en person på tidspunktet for brug eller videregivelse vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var erhvervet direkte eller indirekte fra en anden person, som brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 3.

Begrundelse

Forretningshemmelighedshavere skal have mulighed for at tage skridt over for enhver, der har modtaget oplysninger, som blev erhvervet på ulovlig vis.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Bevidst fremstilling, udbud til salg eller markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå betragtes som ulovlig brug af en forretningshemmelighed.

5. Fremstilling, udbud til salg eller m markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå betragtes også som ulovlig brug af en forretningshemmelighed, hvis den person, der udfører disse aktiviteter, vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden blev erhvervet, brugt eller videregivet ulovligt, jf. stk. 3.

Begrundelse

Kriteriet for, om adfærden hos passive modtagere af oplysninger er ulovlig, må være forudgående kendskab.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Erhvervelse af forretningshemmeligheder betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved:

1. Forretningshemmeligheder omfatter ikke oplysninger, der erhverves som følge af:

Begrundelse

Intellektuel ejendomsret bør registreres på en anden måde end forretningshemmeligheder, idet både eksisterende og potentielle patenter, industrielt design og ophavsret ikke – som det fremgår af definitionen – bør være underlagt forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a) en handelsaftale mellem den person, som lovligt kontrollerer forretningshemmeligheden, og en erhverver;

Begrundelse

Den mest almindelige måde, hvorpå en forretningshemmelighed erhverves, er simpelt hen ved at købe den, hvilket bekræftes i konsekvensanalysen: 60 % af virksomhederne udveksler forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) uafhængig opdagelse eller skabelse

a) uafhængige teknologiske opdagelser og design eller uafhængig fremstilling af varer med identiske eller tilsvarende egenskaber i forhold til varer, der markedsføres af personer, der lovligt kontrollerer en forretningshemmelighed

Begrundelse

Hvis forretningshemmeligheder begrænses til udelukkende at omfatte markeds- og handelsrelaterede aktiviteter, og elementer af eksisterende eller potentiel intellektuel ejendomsret udelukkes fra definitionen, kan ingen uafhængig opdagelse eller innovation gøres til genstand for en beskyldning om krænkelse af forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af

b) observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden har fået adgang til, eller som en fysisk person eller markedsoperatør med adgang til uafhængige teknologiske opdagelser og design og varer fremstillet på grundlag heraf lovligt er i besiddelse af

Begrundelse

At en virksomhed har en forretningshemmelighed, bør ikke være til hinder for en anden virksomheds forsknings- og udviklingsaktiviteter forbundet med den teknologiske udvikling.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) udøvelse af arbejdstagerrepræsentanters ret til information og høring i overensstemmelse med Unionens eller national lovgivning og/eller praksis

c) udøvelse af arbejdstageres eller arbejdstagerrepræsentanters ret til information, høring og deltagelse i overensstemmelse med Unionens eller national lovgivning og/eller praksis

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) påkrævet eller tilladt af offentlige institutioner, der udøver deres beføjelser i overensstemmelse med Unionens eller national lovgivning

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) viden, kvalifikationer og kompetencer, som de ansatte har erhvervet under deres tidligere ansættelser. Kontraktlige forpligtelser og andre foranstaltninger, der kan begrænse brugen af en sådan viden, skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i innovationens og den frie konkurrences interesse.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc) i forbindelse med varetagelsen af de ansvarlighedskrav, som pålægges bestyrelser eller tilsynsråd

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke gives ret til at anmode om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, hvis den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden fandt sted med henblik på:

2. Erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder betragtes som lovlige i det omfang, den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden fandt sted med henblik på:

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) retmæssig brug af retten til ytrings- og informationsfrihed

a) retmæssig brug af retten til ytrings- og informationsfrihed, jf. artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) afdækning af en klagers fejl, forseelser eller ulovlige aktiviteter, hvis den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden var nødvendig for en sådan afdækning, og at den indklagede handlede i offentlighedens interesse

b) afdækning over for en relevant myndighed af en klagers fejl, forseelser eller ulovlige aktiviteter, hvis indklagede uden at være uagtsom kunne formode, at den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden var nødvendig for en sådan afdækning

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) opfyldelse af betingelser i arbejdstageres ansættelseskontrakt

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) beskyttelse af en legitim interesse.

e) beskyttelse af en legitim interesse, der er anerkendt i EU-retten eller national ret.

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) beskyttelse af den offentlige orden, herunder beskyttelse af menneskeliv, dyre- eller planteliv eller sundhed eller for at undgå alvorlige skader på miljøet

Begrundelse

For at undgå usikkerhed mellem lovens forrang, skal adgang til information med henblik på at sikre et højt niveau af social og miljømæssig beskyttelse tydeligt angives som lovlig erhvervelse.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb) videregivelse af forretningshemmeligheder til bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af tilsynsråd for ikke-børsnoterede virksomheder i forbindelse med efterkommelse af ansvarlighedskrav.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ec) forretningshemmeligheden kræves udleveret og/eller videregivet af en offentlig institution i overensstemmelse med dennes beføjelser som krævet eller tilladt af national ret eller EU-ret.

Begrundelse

Virksomheder skal ikke have mulighed for at påberåbe sig "forretningshemmeligheder", hvis lovgivningen og offentlige institutioner i udøvelsen af deres beføjelser kræver adgang til information. Der er mange eksempler på en sådan praksis, og ofte har offentlige myndigheder, navnlig på lokalt niveau, ikke kapacitet nok til at behandle afslag på en anmodning om adgang til information.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de står i et rimeligt forhold til krænkelsen

a) de står i er rimeligt forhold til det økonomiske tab for forretningshemmelighedsholderen

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel på det indre marked

b) der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel og begrænsninger for konkurrence og arbejdskraftens mobilitet på det indre marked

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) der ydes garanti mod misbrug af dem.

c) der ydes garanti mod misbrug af dem, som sikrer kompensation til sagsøgte i tilfælde af uretmæssig eller fejlagtig anklage

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) det sikres, at byrden for at bevise, at forretningshemmeligheden er ulovligt erhvervet, bæres af den person, der lovligt kontrollerer forretningshemmeligheden, og at ingen af undtagelserne i artikel 4 finder anvendelse.

Begrundelse

Beskyttelsen af forretningshemmeligheder skaber ingen ejendomsrettigheder, men er alene er rettet mod erhvervelser, der ikke er lovlige. Dette betyder, at det bør være den person, der lovligt kontrollerer de videregivne oplysninger, der skal bevise, at erhvervelsen faktisk var ulovlig, og at ingen af undtagelserne finder anvendelse. Ellers ville personen de facto nyde en ejendomsret.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at hvis kompetente retslige myndigheder fastslår, at en påstand om ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af en forretningshemmelig er åbenbart ubegrundet, og det konstateres, at klageren har indledt sagen i ond tro med det formål i urimelig grad at forsinke eller begrænse den indklagedes adgang til markedet eller på anden måde at true eller chikanere den indklagede, er sådanne kompetente retslige myndigheder berettiget til at træffe følgende foranstaltninger:

Medlemsstaterne sikrer, at hvis kompetente retslige myndigheder fastslår, at en påstand om ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af en forretningshemmelig er ubegrundet, og det konstateres, at klageren har indledt sagen i ond tro med det formål i urimelig grad at forsinke eller begrænse den indklagedes adgang til markedet eller på anden måde at true eller chikanere den indklagede, eller forhindre videregivelse af oplysninger af offentlig interesse, er sådanne kompetente retslige myndigheder berettiget til at træffe følgende foranstaltninger:

Begrundelse

Foranstaltninger til sanktionering af ubegrundede anklager skal finde anvendelse i alle sager (som beskrevet i artikel 4), hvor erhvervelse, videregivelse eller bruge anses for lovlig.

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) den person, der påstås at have fået adgang til, erhvervet eller brugt forretningshemmelighederne, yder fuld kompensation for forårsagede eventuelle økonomiske skader og tab samt for potentiel ikke-økonomisk skade

 

Begrundelse

Der må fastsættes en passende kompensation til den, der uretmæssigt er blevet anklaget.

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at fristen for retlige skridt vedrørende anvendelse af de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, udløber mindst et, men højst to år efter den dato, hvor klageren blev eller havde grund til at blive bekendt med det sidste forhold, der har givet anledning til det retlige skridt.

Medlemsstaterne sikrer, at fristen for retlige skridt vedrørende anvendelse af de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, udløber højst tre år efter den dato, hvor klageren blev eller havde grund til at blive bekendt med det sidste forhold, der har givet anledning til det retlige skridt.

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne skal have ret til at fastsætte regler, der fastlægger de forhold, under hvilke forældelsesfristen afbrydes eller ophæves.

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at parterne, deres retlige repræsentanter, retspersonale, vidner, eksperter og enhver anden person, som deltager i sager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, der indgår som led i den pågældende sag, ikke har tilladelse til at bruge eller videregive forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder, som de er blevet bekendt med som følge af en sådan deltagelse eller adgang.

1. Medlemsstaterne sikrer, at parterne, deres retlige repræsentanter, retspersonale, vidner, eksperter og enhver anden person, som deltager i sager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, der indgår som led i den pågældende sag, ikke har tilladelse til at bruge eller videregive forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder, som de kompetente retslige myndigheder efter høring af parterne har konstateret er fortrolige, og som de er blevet bekendt med som følge af en sådan deltagelse eller adgang.

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den forpligtelse, der er omhandlet i første afsnit, ophører med at eksistere under følgende omstændigheder:

Den forpligtelse, der er omhandlet i første afsnit, finder fortsat anvendelse efter sagens afslutning, undtagen under følgende omstændigheder:

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) hvis den påståede forretningshemmelighed under sagen konstateres ikke at opfylde kravene i artikel 2, nr. 1)

a) hvis den påståede forretningshemmelighed under sagen, i en endelig og bindende afgørelse, konstateres ikke at opfylde kravene i artikel 2, nr. 1)

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) begrænse adgangen til ethvert dokument med forretningshemmeligheder indgivet af parterne eller tredjeparter, i sin helhed eller i uddrag

a) begrænse adgangen til ethvert dokument med forretningshemmeligheder indgivet af parterne eller tredjeparter, i sin helhed eller i uddrag, forudsat at begge parter, deres advokater eller repræsentanter i sagen samt eventuelle eksperter og retspersonalet har fuld adgang til sådanne dokumenter

Ændringsforslag  78

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) begrænse adgangen til retsmøder, når forretningshemmeligheder muligvis vil blive videregivet, og til de tilsvarende protokoller eller udskrifter. I undtagelsestilfælde kan de kompetente retslige myndigheder, hvis behørigt begrundet, begrænse parternes adgang til de pågældende retsmøder og påbyde, at retsmøderne udelukkende gennemføres med tilstedeværelse af parternes retlige repræsenter og bemyndigede eksperter, som er omfattet af kravet om beskyttelse af forretningshemmeligheder, jf. stk. 1.

b) begrænse adgangen til retsmøder, når forretningshemmeligheder muligvis vil blive videregivet, og til de tilsvarende protokoller eller udskrifter, forudsat at de enkelte parter, deres respektive advokater eller repræsentanter i sagen og eventuelle eksperter samt retspersonalet gives fuld adgang til disse retsmøder, protokoller eller udskrifter. I undtagelsestilfælde kan de kompetente retslige myndigheder, hvis behørigt begrundet, begrænse parternes adgang til de pågældende retsmøder og påbyde, at retsmøderne udelukkende gennemføres med tilstedeværelse af en repræsentant for hver part, parternes retlige repræsenter og bemyndigede eksperter, som er omfattet af kravet om beskyttelse af forretningshemmeligheder, jf. stk. 1.

Ændringsforslag  79

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) stille en ikke-fortrolig udgave af enhver retsafgørelse til rådighed, hvori de afsnit, der indeholder forretningshemmeligheder, er fjernet.

c) stille en ikke-fortrolig udgave af enhver retsafgørelse til rådighed for offentligheden, hvori de afsnit, der indeholder forretningshemmeligheder, er fjernet.

Ændringsforslag  80

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den kompetente retslige myndighed, når det er nødvendigt at beskytte en forretningshemmelighed eller en påstået forretningshemmelighed, i overensstemmelse med andet afsnit, litra a), træffer afgørelse om, at beviser lovligt kontrolleret af en part ikke må videregives til modparten, kan den retslige myndighed dog, hvis sådanne beviser er af afgørende betydning for sagens udfald, give tilladelse til, at denne information videregives til de retlige repræsentanter for modparten og i givet fald til bemyndigede eksperter, som er omfattet af kravet om beskyttelse af forretningshemmeligheder, jf. stk. 1.

udgår

Ændringsforslag  81

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når de kompetente retslige myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt den anmodning, der er omhandlet i stk. 2, skal efterkommes eller afvises, og vurderer anmodningens rimelighed, tager de hensyn til parternes, og i givet fald tredjeparters, legitime interesser og til eventuel skade, som parterne, og i givet fald tredjeparter, måtte lide som følge af, at en sådan anmodning efterkommes eller afvises.

3. Når de kompetente retslige myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt den anmodning, der er omhandlet i stk. 2, skal efterkommes eller afvises, og vurderer anmodningens rimelighed, tager de hensyn til behovet for at sikre retten til effektive retsmidler, retten til en retfærdig rettergang, parternes, og i givet fald tredjeparters, legitime interesser og til eventuel skade, som parterne, og i givet fald tredjeparter, måtte lide som følge af, at en sådan anmodning efterkommes eller afvises.

Begrundelse

Beskyttelse af forretningshemmeligheder under retssager må ikke ske på bekostning af en retfærdig rettergang.

Ændringsforslag  82

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder for så vidt angår de i artikel 9 omhandlede foranstaltninger har beføjelse til at kræve, at klageren fremlægger bevismateriale, der med rimelighed kan betragtes som disponibelt, således at de kan konstatere, om der foreligger en forretningshemmelighed, at klageren er den retmæssige forretningshemmelighedshaver, og at forretningshemmeligheden er blevet erhvervet ulovligt, at forretningshemmeligheden bruges eller videregives ulovligt, eller at der er umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder for så vidt angår de i artikel 9 omhandlede foranstaltninger har beføjelse til at kræve, at klageren fremlægger bevismateriale for, at den pågældende knowhow eller de pågældende forretningsoplysninger kan betragtes som en forretningshemmelighed, at klageren er forretningshemmelighedshaveren, og at forretningshemmeligheden er blevet erhvervet ulovligt, og at forretningshemmeligheden bruges eller videregives ulovligt, eller at der er forventning om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

Ændringsforslag  83

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når de træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen skal efterkommes eller afvises, og vurderer anmodningens rimelighed, er forpligtet til at tage hensyn til forretningshemmelighedens værdi, de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden, klagerens adfærd ved erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises, tredjeparters legitime interesser, offentlighedens interesse og beskyttelse af grundlæggende rettigheder, herunder retten til ytrings- og informationsfrihed.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når de træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen skal efterkommes eller afvises, og vurderer anmodningens rimelighed, er forpligtet til at tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen. Denne vurdering skal, hvis det er relevant, omfatte forretningshemmelighedens værdi, de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden, den indklagedes overlagte erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, den indklagedes adfærd ved erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises, tredjeparters legitime interesser, offentlighedens interesse og beskyttelse af grundlæggende rettigheder, herunder retten til ytrings- og informationsfrihed.

Ændringsforslag  84

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) klageren ikke inden for en rimelig frist anlægger sag vedrørende realiteten ved den kompetente retslige myndighed; fristen fastsættes af den retslige myndighed, der pålægger foranstaltningerne, hvis det er muligt efter medlemsstatens lovgivning, eller, hvis det ikke er tilfældet, inden for en frist på højst 20 hverdage eller 31 kalenderdage, idet den længste frist benyttes

a) klageren ikke inden for en rimelig frist anlægger sag vedrørende realiteten ved den kompetente retslige myndighed; fristen fastsættes af den retslige myndighed, der pålægger foranstaltningerne, hvis det er muligt efter medlemsstatens lovgivning, eller, hvis det ikke er tilfældet, inden for en frist på højst 20 hverdage eller 31 kalenderdage, idet den længste frist benyttes, der starter på datoen for den retslige myndigheds afgørelse

Begrundelse

Perioden, for hvilken midlertidige foranstaltninger vil gælde, skal fastsættes under henvisning til en fastsat startdato for at give retssikkerhed.

Ændringsforslag  85

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Når de kompetente retslige myndigheder har konstateret, at der foreligger en forretningshemmelighed, at klageren er den retmæssige forretningshemmelighedshaver, og at der er umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, anvendes de midlertidige og retsbevarende foranstaltninger som omhandlet i artikel 9, og ingen andre foranstaltninger, der foreskrives i andre direktiver, finder anvendelse.

Begrundelse

Artikel 9 om midlertidige og retsbevarende foranstaltninger finder anvendelse i sager, som vedrører en forretningshemmelighed. Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, at disse bestemmelser er helt selvstændige og adskilt fra de foranstaltninger, som er fastlagt i direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, for at undgå forvirring og misfortolkning og for at give den nødvendige garanti, således at ingen medlemsstater eller domstole vil kunne anvende foranstaltningerne i direktivet om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i en situation, der vedrører en forretningshemmelighed, når dette direktiv er gennemført.

Ændringsforslag  86

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når der er truffet en retsafgørelse, som fastslår ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, på begæring af klageren kan udstede et påbud til den krænkende part om:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når der er truffet en endelig retsafgørelse, som fastslår ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, på begæring af klageren kan udstede et påbud til den krænkende part om:

Ændringsforslag  87

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a) en fastslåelse af, at der foreligger ulovlig adgang, videregivelse eller brug

Ændringsforslag  88

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) delvis eller fuldstændig tilintetgørelse af fysiske og/eller elektroniske medier, der indeholder eller gennemfører forretningshemmeligheden, eller, hvis det er relevant, delvis eller fuldstændig udlevering til klageren af fysiske og/eller elektroniske medier.

Ændringsforslag  89

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) en fastslåelse af, at der foreligger krænkelse

udgår

Ændringsforslag  90

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) de krænkende varer fratages deres krænkende egenskab

c) de krænkende varer fratages den egenskab, der skyldes den ulovlige brug af forretningshemmeligheden

Ændringsforslag  91

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) tilintetgørelse af de krænkende varer eller i givet fald tilbagetrækning af varerne fra markedet, forudsat at en sådan handling ikke hindrer beskyttelsen af den pågældende forretningshemmelighed

d) tilbagetrækning af de ulovlige varer fra markedet og deres fordeling til velgørende organisationer under betingelser, som fastsættes af de retslige myndigheder med det formål at sikre, at de pågældende varer ikke kommer ind på markedet igen, og forudsat at en sådan handling ikke hindrer beskyttelsen af den pågældende forretningshemmelighed

Ændringsforslag  92

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) destruktion af varerne, som en sidste udvej

Ændringsforslag  93

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) tilintetgørelse af dele af eller hele dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der indeholder eller gennemfører forretningshemmeligheden, eller i givet fald udlevering til forretningshemmelighedshaveren af disse dele af eller hele dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer.

udgår

Ændringsforslag  94

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de retslige myndigheder, når de udsteder et påbud om tilbagetrækning af de krænkende varer fra markedet, på begæring af forretningshemmelighedshaveren kan udstede et påbud om udlevering af varerne til forretningshemmeligshaveren eller til velgørende organisationer på betingelser, som de retslige myndigheder skal fastsætte med det formål at sikre, at de pågældende varer ikke markedsføres på ny.

udgår

Ændringsforslag  95

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ved behandling af en begæring om korrigerende foranstaltninger skal overtrædelsens alvor, de afhjælpende foranstaltninger, som skal pålægges, og tredjeparters interesser afvejes behørigt i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Begrundelse

Det bør tydeligt fremgå, at de foranstaltninger, som træffes af de retslige myndigheder, skal være baseret på proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag  96

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når de behandler en begæring om vedtagelse af de påbud og korrigerende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, og vurderer, om de er forholdsmæssigt afpasset, tager hensyn til forretningshemmelighedens værdi, de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden, den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises, tredjeparters legitime interesser, offentlighedens interesse og beskyttelse af grundlæggende rettigheder, herunder retten til ytrings- og informationsfrihed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når de behandler en begæring om vedtagelse af de påbud og korrigerende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, og vurderer, om de er forholdsmæssigt afpasset, tager hensyn til alle relevante aspekter af sagen såsom forretningshemmelighedens værdi, de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden, den krænkende parts forsætlighed i forbindelse med erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises, tredjeparters legitime interesser, offentlighedens interesse og beskyttelse af grundlæggende rettigheder, herunder retten til ytrings- og informationsfrihed.

Ændringsforslag  97

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når de kompetente myndigheder begrænser varigheden af den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), skal en sådan varighed være tilstrækkelig til at fjerne enhver forretningsmæssig eller økonomisk fordel, som den krænkende part måtte have opnået som følge af ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder begrænser varigheden af den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), for at sikre, at den er tilstrækkelig til at fjerne enhver forretningsmæssig eller økonomisk fordel, som den krænkende part måtte have opnået som følge af ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, og for at forhindre, at der opstår ubegrundede hindringer for fair konkurrence, innovation og arbejdskraftens bevægelighed.

Ændringsforslag  98

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), på begæring af den indklagede eller på anden måde ophører med at have virkning, hvis de pågældende oplysninger i mellemtiden ikke længere opfylder betingelserne i artikel 2, nr. 1), af grunde, som ikke kan tillægges den indklagede.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a) og b), på begæring af den indklagede eller på anden måde ophører med at have virkning, hvis de pågældende oplysninger i mellemtiden ikke længere opfylder betingelserne i artikel 2, nr. 1), af grunde, som ikke kan tillægges den indklagede.

Ændringsforslag  99

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) den pågældende person erhvervede oprindeligt kendskab til forretningshemmeligheden i god tro og opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 4

a) den pågældende person på tidspunktet for brug eller videregivelse hverken vidste eller under de givne omstændigheder havde grund til at vide, at forretningshemmeligheden var erhvervet fra en anden person, der brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt

Ændringsforslag  100

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når der påbydes betaling af en kontant godtgørelse i stedet for det påbud, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), må en sådan kontant godtgørelse ikke overstige de gebyrer eller afgifter, som nævnte person, hvis han havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed, skulle have betalt i den periode, hvor brug af forretningshemmeligheden kunne have været forbudt.

Når der påbydes betaling af en kontant godtgørelse i stedet for det påbud, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a) og b), må en sådan kontant godtgørelse ikke overstige de gebyrer eller afgifter, som nævnte person, hvis han havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed, skulle have betalt i den periode, hvor brug af forretningshemmeligheden kunne have været forbudt.

Ændringsforslag  101

Forslag til direktiv

Artikel 13 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, på begæring af den krænkede part, påbyder den krænkende part, der vidste eller burde have vidst, at hans aktiviteter ville indebære ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af en forretningshemmelighed, at betale forretningshemmelighedshaveren en erstatning, der står i rimeligt forhold til den skade, denne har lidt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, på begæring af den krænkede part, påbyder den krænkende part, der vidste eller burde have vidst, at hans aktiviteter ville indebære ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af en forretningshemmelighed, at betale forretningshemmelighedshaveren en erstatning, der står i rimeligt forhold til den skade, denne har lidt som følge af den ulovlige adgang til eller videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden.

Ændringsforslag  102

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne begrænser i overensstemmelse med deres nationale ret og praksis ansattes erstatningsansvar over for deres arbejdsgivere for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af arbejdsgiverens forretningshemmeligheder, hvis de handler uden forsæt. Denne mulighed gælder også, hvis ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder sker, efter at ansættelsen af en ansat er bragt til ophør.

Ændringsforslag  103

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når de kompetente retslige myndigheder fastsætter erstatningen, skal de tage hensyn til alle relevante faktorer, f.eks. negative økonomiske konsekvenser, herunder den krænkede parts tab af fortjeneste, den krænkende parts uberettigede fortjeneste samt i givet fald andre elementer end de økonomiske, f.eks. den ikke-økonomiske skade, der er påført forretningshemmelighedshaveren som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

2. Når de kompetente retslige myndigheder fastsætter erstatningen, skal de tage hensyn til alle relevante faktorer, f.eks. negative økonomiske konsekvenser, herunder den krænkede parts tab af fortjeneste, den krænkende parts uberettigede fortjeneste samt i givet fald andre elementer end de økonomiske, f.eks. den ikke-økonomiske skade, der er påført forretningshemmelighedshaveren som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

Ændringsforslag  104

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den Europæiske Unions Agentur for Varemærker og Design udarbejder senest den XX XX 20XX [tre år efter udløbet af fristen for gennemførelse] i forbindelse med de aktiviteter, som henhører under Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder, en første rapport om tendenserne for sager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder i medfør af dette direktivs anvendelse.

1. Kommissionen udarbejder senest den XX XX 20XX [tre år efter udløbet af fristen for gennemførelse] en første rapport om tendenserne for sager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder i medfør af dette direktivs anvendelse.

Begrundelse

Eftersom en forretningshemmelighed ikke betragtes som en intellektuel ejendomsret og er beskyttet i forbindelse med unfair konkurrence, forekommer Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder ikke at være det passende organ til at støtte Kommissionen.

Ændringsforslag  105

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen udarbejder senest den XX XX 20XX [fire år efter udløbet af fristen for gennemførelse] en midtvejsrapport om dette direktivs anvendelse og fremsender den til Europa-Parlamentet og Rådet. I denne rapport tages der behørigt hensyn til den rapport, som Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder har udarbejdet.

2. Kommissionen udarbejder senest den XX XX 20XX [fire år efter udløbet af fristen for gennemførelse] en midtvejsrapport om dette direktivs anvendelse, herunder dets eventuelle negative virkninger for grundlæggende rettigheder og arbejdstagernes mobilitet samt eventuelle yderligere forbedringer af innovationssamarbejde med særlig vægt på virkningerne for små og mellemstore virksomheder, og fremsender den til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne rapport tager behørigt hensyn til rapporten om tendenserne vedrørende retstviste og evaluerer direktivets virkning især i forhold til åben innovation, forskningssamarbejde og arbejdskraftens bevægelighed.

Begrundelse

Eftersom en forretningshemmelighed ikke betragtes som en intellektuel ejendomsret og er beskyttet i forbindelse med unfair konkurrence, forekommer Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder ikke at være det passende organ til at støtte Kommissionen.

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse

Referencer

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

9.12.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

9.12.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Michèle Rivasi

22.7.2014

Behandling i udvalg

25.9.2014

22.1.2015

 

 

Dato for vedtagelse

14.4.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

5

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, João Ferreira, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Pavel Telička, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg

30.3.2015

UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse

(COM(2013)0813 – C7‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

Ordfører for udtalelse: Lara Comi

KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag er særlig betydningsfuldt, da dets vigtigste mål er at få fastlagt bestemmelser, som kan forbedre vore europæiske virksomheders konkurrenceevne gennem innovation og derigennem styrke Europas førende rolle på verdensplan på det industrielle område.

Forskning og udvikling af nye idéer, produkter og tjenester er en proces, hvori der indgår mange fortrolige oplysninger, som er afgørende for idéernes og virksomhedernes konkurrenceevne, men som ikke er omfattet af beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Forretningshemmeligheder er således et supplerende beskyttelsesinstrument, og det er følgelig vigtigt og nødvendigt, at der fastlægges regler om erhvervelse, brug og videregivelse af sådanne på europæisk plan.

IMCO-udvalget har på baggrund af en vurdering af de aspekter, der vedrører det indre marked og forbrugerbeskyttelsen, med et stort flertal vedtaget en tekst, der indeholder velafvejede løsninger på de mest omstridte spørgsmål og tager hensyn til alle de interesser, som er på spil.

Man har i betragtningerne indføjet visse præciseringer med henblik på at lette fortolkninger af lovteksten. Navnlig betones det, at direktivet ikke berører de grundlæggende rettigheder, offentlighedens interesser, den frie bevægelighed for arbejdstagerne eller den forhandlingsret, som fagbevægelsen nyder i visse medlemsstater.

Desuden har ordføreren fundet det vigtigt at præcisere, at disse regler finder anvendelse på forretningshemmeligheder vedrørende såvel produkter som tjenesteydelser.

Definitionen af forretningshemmelighed er tilpasset til formuleringen i direktivforslagets titel, og det præciseres desuden, at en forretningshemmeligheds handelsværdi kan være reel eller potentiel, hvorved anvendelsesområdet udvides på passende vis.

Erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder skal betragtes som lovligt i det omfang, dette kræves af EU-retten eller den nationale lovgivning, og når det er tilladt i henhold til de regler, der beskytter forretningshemmelighedshaverens rettigheder. Direktivet har til formål at øge virksomhedernes konkurrenceevne ved at beskytte forretningshemmeligheden i forbindelse med forskning og skabelse af nye idéer.

For at fremme dette mål har IMCO-udvalget – til forskel fra Kommissionen, der foreslår, at ansvaret placeres efter skyldsprincippet ud fra en vurdering af, om der er tale om forsæt (dolus) eller uagtsomhed (culpa) - valgt at bygge på princippet om objektivt ansvar med henblik på at sikre en bedre beskyttelse af forretningshemmeligheder og virksomheder, herunder især SMV'er.

For så vidt angår spørgsmålet om forældelsesfrist, som er et af de mest omstridte punkter, har man til forskel fra den minimums- og maksimumsfrist, som Kommissionen har foreslået, valgt at foreslå en enkelt frist på tre år som en passende periode, inden for hvilke der kan træffes skridt til at beskytte forretningshemmeligheder.

Med en sådan enkelt frist kan dette vigtige aspekt harmoniseres i alle nationale retsordener, og virksomhederne vil dermed have de samme rettigheder i hele Unionen. Man har vurderet, at varigheden på tre år vil give en rimelig og afbalanceret beskyttelse af alle de interesser, der står på spil.

For så vidt angår beskyttelsen af arbejdstagere og deres bevægelighed har man vedtaget at beskytte deres ret til at bruge oplysninger og knowhow, de har opnået i forbindelse med tidligere erhvervsaktiviteter, så længe brugen holder sig inden for de rammer for lovlighed, der er fastlagt i artikel 3.

På samme måde har man valgt at foreslå, at disse bestemmelser ikke må være til hinder for offentlige organers brug af sådanne oplysninger og forretningshemmeligheder, så længe det sker som led i udøvelsen af deres beføjelser i henhold til national eller europæisk ret.

Sidst, men ikke mindst har man besluttet at styrke forretningshemmeligheders fortrolige karakter i løbet af retssager ved at begrænse antallet af personer, som må få indsigt i en forretningshemmelighed.

IMCO-udvalgets ændringsforslag vil, i det omfang de overtages af JURI-udvalget som korresponderende udvalg, gøre dette retsinstrument mere effektivt i forhold til de mål, der forfølges, herunder navnlig styrkelsen af de europæiske virksomheders og følgelig det indre markeds konkurrenceevne samt af forbrugerbeskyttelsen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Åben innovation er en vigtig løftestang, når det drejer sig om at skabe ny viden, og åben innovation fremmer nye og innovative forretningsmodeller, som er baseret på brug af viden skabt i fællesskab. Forretningshemmeligheder spiller en vigtig rolle for beskyttelse af videnudveksling mellem virksomheder inden for og på tværs af det indre markeds grænser i forbindelse med forskning, udvikling og innovation. Forskningssamarbejde, herunder grænseoverskridende samarbejde, er af særlig betydning for øget erhvervsmæssig forskning og udvikling i det indre marked. Åben innovation er katalysator for nye idéer, som finder vej til markedet, hvor de opfylder forbrugernes behov og tackler samfundsmæssige udfordringer. I et indre marked, hvor hindringerne for et sådant samarbejde er minimale, og hvor samarbejdet ikke forvrides, burde intellektuel skabelse og innovation tilskynde til investering i innovative processer, serviceydelser og produkter. Et sådant klima, som fremmer intellektuel nyskabelse og innovation, gavner også beskæftigelsen og EU's økonomiske konkurrenceevne. Forretningshemmeligheder er en af de mest benyttede former for beskyttelse af intellektuel skabelse og innovativ knowhow blandt virksomheder, men samtidig er de mindst beskyttet af den eksisterende EU-lovgivning mod tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse.

(2) Åben innovation er en vigtig løftestang, når det drejer sig om at skabe ny viden, og åben innovation fremmer nye og innovative forretningsmodeller, som er baseret på brug af viden skabt i fællesskab. Forretningshemmeligheder spiller en vigtig rolle for beskyttelse af videnudveksling mellem virksomheder inden for og på tværs af det indre markeds grænser i forbindelse med forskning, udvikling og innovation. Forskningssamarbejde, herunder grænseoverskridende samarbejde, er af særlig betydning for øget erhvervsmæssig forskning og udvikling i det indre marked. Åben innovation er katalysator for nye idéer, som finder vej til markedet, hvor de opfylder forbrugernes behov og tackler samfundsmæssige udfordringer. I et indre marked, hvor hindringerne for et sådant samarbejde er minimale, og hvor samarbejdet ikke forvrides, burde intellektuel skabelse og innovation tilskynde til investering i innovative processer, serviceydelser og produkter. Et sådant klima, som fremmer intellektuel nyskabelse og innovation, gavner også beskæftigelsen og EU's økonomiske konkurrenceevne. Forretningshemmeligheder er en af de mest benyttede former for beskyttelse af intellektuel skabelse og innovativ knowhow blandt virksomheder, men samtidig er de mindst beskyttet af den eksisterende EU-lovgivning mod tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse. Fri bevægelighed for viden og information bør imidlertid betragtes som nøgleelementer for at sikre fornuftige dynamikker og lige udviklingsmuligheder for virksomhederne - især de små og mellemstore.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der bør indføres bestemmelser på EU-niveau med henblik på indbyrdes tilnærmelse af national lovgivning for på den måde at sikre tilstrækkelig og konsekvent adgang til oprejsning i hele det indre marked i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Derfor er det vigtigt at vedtage en ensartet definition af forretningshemmeligheder uden at begrænse den genstand, som skal beskyttes mod uretmæssig tilegnelse. En sådan definition bør derfor udformes således, at den omfatter forretningsoplysninger, teknologiske oplysninger og knowhow i tilfælde, hvor der både foreligger en legitim interesse i hemmeligholdelse og en legitim forventning om beskyttelse af forretningshemmeligheden. En sådan definition bør derfor i sagens natur udelukke ubetydelige oplysninger og bør ikke udvides til at omfatte viden og kompetencer, som arbejdstagere normalt erhverver i løbet af deres ansættelse, og som er kendt blandt eller tilgængelige for personer i de kredse, som sædvanligvis beskæftiger sig med den type oplysninger.

(8) Der bør indføres bestemmelser på EU-niveau med henblik på indbyrdes tilnærmelse af national lovgivning for på den måde at sikre tilstrækkelig og konsekvent adgang til civilretlig oprejsning i hele det indre marked i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Derfor er det vigtigt at vedtage en ensartet definition af forretningshemmeligheder uden at begrænse den genstand, som skal beskyttes mod uretmæssig tilegnelse. En sådan definition bør derfor udformes således, at den omfatter forretningsoplysninger, teknologiske oplysninger og knowhow i tilfælde, hvor der både foreligger en legitim interesse i hemmeligholdelse og en legitim forventning om beskyttelse af forretningshemmeligheden. Sådanne oplysninger eller knowhow bør endvidere have en aktuel eller potentiel kommerciel værdi og videregivelsen heraf vil kunne skade den legitime økonomiske interesse hos personen, der lovligt kontrollerer dem. En sådan definition bør derfor i sagens natur udelukke ubetydelige oplysninger og bør ikke udvides til at omfatte viden og kompetencer, som arbejdstagere normalt erhverver i løbet af deres ansættelse, og som er almindeligt kendte blandt eller nemt tilgængelige for personer i de kredse, som sædvanligvis beskæftiger sig med den type oplysninger.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Dette direktiv bør ikke berøre retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive aftaler og retten til at gennemføre faglige aktioner i overensstemmelse med national ret og praksis og under overholdelse af EU-retten.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b) Et offentligt organs erhvervelse eller videregivelse af en forretningshemmelighed, hvad enten det er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lov, bør ikke udgøre ulovlig brug eller videregivelse. En sådan erhvervelse eller videregivelse bør imidlertid klart høre under det relevante offentlige organs beføjelser, og hvis disse beføjelser overskrides, bør det udgøre en ulovlig handling.

Begrundelse

Der er behov for at præcisere, at erhvervelse eller videregivelse af en forretningshemmelighed ikke er ulovlig, når offentlige organer ifølge lovgivningen har ret til at indhente oplysninger.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør de foranstaltninger og retsmidler, der skal beskytte forretningshemmeligheder, udformes således, at de opfylder målet om et velfungerende indre marked for forskning og innovation uden at bringe andre mål og principper af offentlig interesse i fare. Derfor sikrer foranstaltningerne og retsmidlerne, at de kompetente retslige myndigheder tager højde for forretningshemmelighedens værdi, den adfærd, som fører til ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, samt konsekvenserne af en sådan adfærd. Det bør også sikres, at de kompetente retslige myndigheder har ret til at afveje sagsparternes samt tredjeparters interesser, herunder i givet fald forbrugeres interesser.

(11) I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør de foranstaltninger og retsmidler, der skal beskytte forretningshemmeligheder, udformes således, at de opfylder målet om et velfungerende indre marked for forskning og innovation, navnlig ved at have afskrækkende virkning mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af en forretningshemmelighed, uden at bringe grundlæggende rettigheder og friheder eller offentlighedens interesse, som f.eks. den offentlige sikkerhed, forbrugerbeskyttelse, den offentlige sundhed og miljøbeskyttelse i fare, og uden at berøre arbejdskraftens mobilitet. Derfor sikrer foranstaltningerne og retsmidlerne, at de kompetente retslige myndigheder tager højde for faktorer, som f.eks. forretningshemmelighedens værdi, den adfærd, som fører til ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, samt konsekvenserne af en sådan adfærd. Det bør også sikres, at de kompetente retslige myndigheder har ret til at afveje sagsparternes samt tredjeparters interesser, herunder i givet fald forbrugeres interesser.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Hvis de foranstaltninger og retsmidler, der fastsættes, blev brugt til at forfølge uretmæssige hensigter, som ikke er i overensstemmelse med målsætningerne for dette direktiv, ville det være til hinder for et velfungerende indre marked. Derfor er det vigtigt at sikre, at de retslige myndigheder har beføjelse til at straffe misbrug i forbindelse med klagere, som handler i ond tro og indgiver åbenbart ubegrundede anmodninger. Det er også vigtigt at sikre, at de fastsatte foranstaltninger og retsmidler ikke begrænser ytrings- og informationsfriheden (som omfatter mediefrihed og mediernes pluralisme, jf. artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder) eller rapportering af uregelmæssigheder (whistleblowing). Derfor bør beskyttelse af forretningshemmeligheder ikke udvides til at omfatte tilfælde, hvor videregivelse af en forretningshemmelighed er i offentlighedens interesse, for så vidt som relevante fejl eller forseelser afdækkes.

(12) Hvis de foranstaltninger og retsmidler, der fastsættes, blev brugt til at forfølge uretmæssige hensigter, såsom at skabe uberettigede hindringer for det indre marked eller arbejdskraftens mobilitet, hvilket er uforeneligt med målsætningerne for dette direktiv, ville det være til hinder for et velfungerende indre marked. Derfor er det vigtigt at sikre, at de retslige myndigheder har beføjelse til at straffe misbrug i forbindelse med klagere, som handler i ond tro og indgiver åbenbart ubegrundede anmodninger. Det er også vigtigt at sikre, at de fastsatte foranstaltninger og retsmidler ikke begrænser ytrings- og informationsfriheden (som omfatter mediefrihed og mediernes pluralisme, jf. artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder) eller rapportering af uregelmæssigheder (whistleblowing). Derfor bør beskyttelse af forretningshemmeligheder ikke udvides til at omfatte tilfælde, hvor videregivelse af en forretningshemmelighed er i offentlighedens interesse, for så vidt som relevante fejl eller forseelser afdækkes.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Af hensyn til retssikkerheden og ud fra den betragtning, at retmæssige forretningshemmelighedshavere forventes at udvise rettidig omhu for at så vidt angår beskyttelse af deres værdifulde forretningshemmeligheder og overvågning af brugen heraf, bør muligheden for at tage retlige skridt med henblik på at beskytte forretningshemmeligheder indskrænkes til en begrænset periode efter den dato, hvor forretningshemmelighedshaverne blev eller havde grund til at blive bekendt med en tredjeparts ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af deres forretningshemmelighed.

(13) Af hensyn til bevarelsen af et velfungerende indre marked for forskning og innovation og retssikkerheden og ud fra den betragtning, at retmæssige forretningshemmelighedshavere forventes at udvise rettidig omhu for at så vidt angår beskyttelse af deres værdifulde forretningshemmeligheder og overvågning af brugen heraf, bør muligheden for at tage retlige skridt med henblik på at beskytte forretningshemmeligheder indskrænkes til en periode på tre år efter den dato, hvor forretningshemmelighedshaverne blev eller havde grund til at blive bekendt med en tredjeparts ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af deres forretningshemmelighed.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) En tredjeparts ulovlige erhvervelse af en forretningshemmelighed kan få ødelæggende konsekvenser for den retmæssige forretningshemmelighedshaver, for når forretningshemmeligheden først er offentliggjort, vil den pågældende forretningshemmelighedshaver ikke kunne vende tilbage til den situation, der var gældende, før forretningshemmeligheden gik tabt. Det er derfor tvingende nødvendigt at indføre bestemmelser om hurtig adgang til midlertidige foranstaltninger, som omgående kan bringe den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed til ophør. Sådanne afhjælpende foranstaltninger skal stilles til rådighed, uden at det er nødvendigt at afvente en realitetsafgørelse, og dette skal ske under iagttagelse af retten til forsvar og proportionalitetsprincippet under hensyn til omstændighederne i den konkrete sag. Det kan også kræves, at der stilles tilstrækkelig sikkerhed til dækning af de omkostninger og den skade, som påføres den indklagede, hvis kravet viser sig at være grundløst, især når en forsinkelse vil påføre den retmæssige forretningshemmelighedshaver uoprettelig skade.

(15) En tredjeparts ulovlige erhvervelse af en forretningshemmelighed kan få ødelæggende konsekvenser for den retmæssige forretningshemmelighedshaver, for når forretningshemmeligheden først er offentliggjort, vil den pågældende forretningshemmelighedshaver ikke kunne vende tilbage til den situation, der var gældende, før forretningshemmeligheden gik tabt. Det er derfor tvingende nødvendigt at indføre bestemmelser om hurtig adgang til midlertidige foranstaltninger, som omgående kan bringe den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed til ophør, herunder når en sådan forretningshemmelighed bruges til levering af tjenesteydelser. Sådanne afhjælpende foranstaltninger skal stilles til rådighed, uden at det er nødvendigt at afvente en realitetsafgørelse, og dette skal ske under iagttagelse af retten til forsvar og proportionalitetsprincippet under hensyn til omstændighederne i den konkrete sag. Det kan også kræves, at der stilles tilstrækkelig sikkerhed til dækning af de omkostninger og den skade, som påføres den indklagede, hvis kravet viser sig at være grundløst, især når en forsinkelse vil påføre den retmæssige forretningshemmelighedshaver uoprettelig skade.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Af samme grund er det også vigtigt at indføre bestemmelser om foranstaltninger, som kan forhindre yderligere ulovlig brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Hvis prohibitive foranstaltninger skal være effektive, bør deres varighed, i tilfælde af at omstændighederne kræver en tidsbegrænsning, være tilstrækkelig til at fjerne enhver kommerciel fordel, som tredjeparten måtte opnå som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden. Under alle omstændigheder bør foranstaltninger af denne type ikke håndhæves, hvis de oplysninger, der oprindeligt var omfattet af forretningshemmeligheden, befinder sig i det offentlige rum af årsager, som ikke kan tillægges den indklagede.

(16) Af samme grund er det også vigtigt at indføre bestemmelser om foranstaltninger, som kan forhindre yderligere ulovlig brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Hvis prohibitive foranstaltninger skal være effektive og passende, bør deres varighed være tilstrækkelig til at fjerne enhver kommerciel fordel, som tredjeparten måtte opnå som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, herunder når en sådan forretningshemmelighed bruges til levering af tjenesteydelser, og bør begrænses tidsmæssigt for at undgå, at der skabes uberettigede konkurrencehindringer i det indre marked. Under alle omstændigheder bør foranstaltninger af denne type ikke håndhæves, hvis de oplysninger, der oprindeligt var omfattet af forretningshemmeligheden, befinder sig i det offentlige rum af årsager, som ikke kan tillægges den indklagede.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Forretningshemmeligheder kan bruges ulovligt til at udforme, fremstille eller markedsføre varer eller dele deraf, som kan blive spredt i hele det indre marked og således få konsekvenser for forretningshemmelighedshaverens kommercielle interesser og det indre markeds funktion. I nævnte tilfælde, og når den pågældende forretningshemmelighed har betydelige konsekvenser for den deraf følgende vares kvalitet, værdi eller pris eller reducerer omkostningerne, letter eller fremskynder fremstillings- eller markedsføringsprocesserne, er det vigtigt at give retslige myndigheder beføjelse til at påbyde passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at nævnte varer ikke markedsføres, eller at de fjernes fra markedet. I betragtning af samhandelens globale karakter er det også nødvendigt, at disse foranstaltninger omfatter et forbud mod import af nævnte varer til Unionen eller oplagring heraf med henblik på udbud til salg eller markedsføring. I betragtning af proportionalitetsprincippet bør korrigerende foranstaltninger ikke nødvendigvis indebære tilintetgørelse af varerne, når der findes andre brugbare løsninger, f.eks. at varen fratages sin krænkende egenskab, eller at varerne afhændes uden for markedet, f.eks. ved hjælp af donationer til velgørende organisationer.

(17) Forretningshemmeligheder kan bruges ulovligt til at udforme, fremstille eller markedsføre varer eller dele deraf, som kan blive spredt i hele det indre marked og således få konsekvenser for forretningshemmelighedshaverens kommercielle interesser og det indre markeds funktion. I tilfælde, hvor der har været tale om ulovlig erhvervelse, og når den pågældende forretningshemmelighed har betydelige konsekvenser for den deraf følgende vares kvalitet, værdi eller pris eller reducerer omkostningerne, letter eller fremskynder fremstillings- eller markedsføringsprocesserne, er det vigtigt at give retslige myndigheder beføjelse til at påbyde passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at nævnte varer ikke markedsføres, eller at de fjernes fra markedet. I betragtning af samhandelens globale karakter er det også nødvendigt, at disse foranstaltninger omfatter et forbud mod import af nævnte varer til Unionen eller oplagring heraf med henblik på udbud til salg eller markedsføring. I betragtning af proportionalitetsprincippet bør korrigerende foranstaltninger ikke nødvendigvis indebære tilintetgørelse af varerne, når der findes andre brugbare løsninger, f.eks. at varen fratages sin krænkende egenskab, eller at varerne afhændes uden for markedet, f.eks. ved hjælp af donationer til velgørende organisationer.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Foranstaltningerne i dette direktiv bør ikke anvendes til uretmæssigt at begrænse konkurrencen på en måde, der er i strid med traktaten.

(27) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Foranstaltningerne i dette direktiv bør ikke anvendes til uretmæssigt at begrænse konkurrence, forsinke adgang til det indre marked og/eller skabe barrierer for arbejdskraftens mobilitet på en måde, der er i strid med traktaten.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) De foranstaltninger, der vedtages med henblik på beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder, bør ikke berøre anvendelsen af anden relevant lovgivning på andre områder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, respekt for privatliv, aktindsigt og aftaleret. Hvis anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF8 overlapper anvendelsesområdet for dette direktiv, har dette direktiv dog forrang, jf. princippet om "lex specialis".

(28) De foranstaltninger, der vedtages med henblik på beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder, bør ikke berøre anvendelsen af anden relevant lovgivning på andre områder, herunder miljøbeskyttelse og miljømæssig ansvarlighed, forbrugerbeskyttelse, sundheds- og sikkerhedskrav, sundhedsbeskyttelse, intellektuelle ejendomsrettigheder, respekt for privatliv, aktindsigt og adgang til oplysninger samt aftaleret. Hvis anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF8 overlapper anvendelsesområdet for dette direktiv, har dette direktiv dog forrang, jf. princippet om "lex specialis".

__________________

__________________

8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45).

8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45).

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv indeholder regler om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder.

Dette direktiv indeholder regler om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af knowhow og forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder).

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) "forretningshemmelighed": oplysninger, som opfylder følgende krav:

(1) "forretningshemmelighed": knowhow og forretningsoplysninger, som opfylder følgende krav:

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de har handelsværdi, fordi de er hemmelige

b) de har reel eller potentiel handelsværdi, fordi de er hemmelige

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) de er af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne, under de givne omstændigheder blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmelighedsholdelse

c) de er af forretningshemmelighedshaveren under de givne omstændigheder blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmelighedsholdelse

Begrundelse

Erstatning med henblik på at sikre overensstemmelse med den terminologi, der anvendes i artikel 2, stk. 2.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) De vedrører forsøg, test eller andre hemmelige data, hvis udarbejdelse indebærer en betragtelig indsats, og hvis præsentation forudsætter en tilladelse til markedsføring af kemikalier, lægemidler eller landbrugsprodukter, hvori indgår anvendelse af nye kemiske stoffer.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) "krænkende varer": varer, hvis udformning, kvalitet, fremstillingsproces eller markedsføring i væsentlig grad drager fordel af forretningshemmeligheder, som er ulovligt erhvervet, brugt eller videregivet.

(4) "krænkende varer": varer, hvis udformning, kvalitet, egenskaber, funktion, fremstillingsproces eller markedsføring drager fordel af forretningshemmeligheder, som er ulovligt erhvervet, brugt eller videregivet.

Begrundelse

Ved at tilføje begreberne "egenskaber" og "funktion" omfatter de andre aspekter ud over varernes kvalitet. En vare bør betragtes som krænkende, hvis den på nogen måde drager fordel af en uretmæssigt tilegnet forretningshemmelighed, uanset hvor "betydeligt" den drog fordel deraf.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden fortsætligt eller ved grov uagtsomhed erhverves ved:

2. Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved:

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) uautoriseret adgang til eller kopiering af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, og som indeholder en forretningshemmelighed, eller som en forretningshemmelighed kan udledes af

a) uautoriseret adgang til eller kopiering af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, og som indeholder en forretningshemmelighed

Begrundelse

Der er behov for at præcisere, at forretningshemmelighedshaveren kun beskyttes mod ulovlig tilegnelse af forretningshemmeligheden og ikke mod omvendt konstruktion, som er lovlig.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden fortsætligt eller ved grov uagtsomhed bruges eller videregives af en person, som konstateres at opfylde en af følgende betingelser:

3. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden bruges eller videregives af en person, som konstateres at opfylde en af følgende betingelser:

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes også som en ulovlig handling, hvis en person på tidspunktet for brug eller videregivelse vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var erhvervet fra en anden person, som brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 3.

4. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes også som en ulovlig handling, hvis en person på tidspunktet for erhvervelsen, brugen eller videregivelsen vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var erhvervet direkte eller indirekte fra en anden person, som brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 3.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Bevidst fremstilling, udbud til salg eller markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå betragtes som ulovlig brug af en forretningshemmelighed.

5. Fremstilling, udbud til salg eller markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå betragtes ligeledes som ulovlig brug af en forretningshemmelighed, når den person, der udøver disse aktiviteter, vidste, eller under omstændighederne burde have vidst, at forretningshemmeligheden blev brugt ulovligt i den i stk. 3 anvendte betydning.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Erhvervelse af forretningshemmeligheder betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved:

1. Erhvervelse af forretningshemmeligheder betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved:

a) uafhængig opdagelse eller skabelse

a) uafhængig opdagelse eller skabelse

b) observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af

b) observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, når denne ikke er underlagt nogen retsgyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af forretningshemmeligheden

c) udøvelse af arbejdstagerrepræsentanters ret til information og høring i overensstemmelse med Unionens eller national lovgivning og/eller praksis

c) udøvelse af arbejdstagerrepræsentanters ret til information og høring i overensstemmelse med Unionens eller national lovgivning og/eller praksis

d) enhver anden praksis, som under de givne omstændigheder er i overensstemmelse med redelig erhvervspraksis.

d) enhver anden praksis, som under de givne omstændigheder er i overensstemmelse med redelig erhvervspraksis.

 

Erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder betragtes som lovlige i det omfang, sådan erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden kræves ifølge EU-retten eller den nationale lovgivning og tilladt i henhold til bestemmelser heri, der beskytter forretningshemmelighedshaverens rettigheder.

 

2. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke gives ret til at anmode om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, hvis den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden fandt sted med henblik på:

2. Erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder betragtes som lovlige i det omfang, den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden fandt sted med henblik på:

a) retmæssig brug af retten til ytrings- og informationsfrihed

a) retmæssig brug af retten til ytrings- og informationsfrihed

b) afdækning af en klagers fejl, forseelser eller ulovlige aktiviteter, hvis den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden var nødvendig for en sådan afdækning, og at den indklagede handlede i offentlighedens interesse

b) afdækning af en fejl, forseelser eller ulovlige aktiviteter, hvis den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden var nødvendig for en sådan afdækning, og at den indklagede handlede i offentlighedens interesse

c) arbejdstageres videregivelse af forretningshemmeligheden til deres repræsentanter som led i den retmæssige varetagelse af sidstnævntes repræsentative opgaver

c) arbejdstageres videregivelse af forretningshemmeligheden til deres repræsentanter som led i den retmæssige varetagelse af sidstnævntes repræsentative opgaver i overensstemmelse med EU-retten og den nationale lovgivning og praksis

d) opfyldelse af en forpligtelse uden for kontraktforhold

 

e) beskyttelse af en legitim interesse.

e) beskyttelse af en legitim interesse, der er anerkendt i EU-retten eller den nationale ret.

 

2a. Dette direktiv berører ikke:

 

a) anvendelse af EU-bestemmelser eller nationale bestemmelser, der kræver, at forretningshemmelighedshavere af hensyn til den offentlige interesse videregiver oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, til offentlige myndigheder, således at disse kan varetage deres opgaver

 

b) brug af oplysninger, viden, kvalifikationer og kompetencer, som arbejdstagere har erhvervet i en tidligere ansættelse, i det omfang de ikke er omfattet af artikel 3.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel på det indre marked

b) der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, konkurrence og arbejdskraftens mobilitet på det indre marked

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at fristen for retlige skridt vedrørende anvendelse af de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, udløber mindst et, men højst to år efter den dato, hvor klageren blev eller havde grund til at blive bekendt med det sidste forhold, der har givet anledning til det retlige skridt.

Medlemsstaterne sikrer, at fristen for retlige skridt vedrørende anvendelse af de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, udløber tre år efter den dato, hvor klageren blev eller havde grund til at blive bekendt med det sidste forhold, der har givet anledning til det retlige skridt.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at parterne, deres retlige repræsentanter, retspersonale, vidner, eksperter og enhver anden person, som deltager i sager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, der indgår som led i den pågældende sag, ikke har tilladelse til at bruge eller videregive forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder, som de er blevet bekendt med som følge af en sådan deltagelse eller adgang.

Medlemsstaterne sikrer, at parterne, deres retlige repræsentanter, retspersonale, vidner, eksperter og enhver anden person, som deltager i sager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, der indgår som led i den pågældende sag, ikke har tilladelse til at bruge eller videregive forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder, som de er blevet bekendt med som følge af en sådan deltagelse eller adgang. Medlemsstaterne kan også tillade de kompetente retslige myndigheder at træffe sådanne foranstaltninger på eget initiativ.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den forpligtelse, der er omhandlet i første afsnit, ophører med at eksistere under følgende omstændigheder:

Den forpligtelse, der er omhandlet i første afsnit, forbliver i kraft, indtil sagen er afsluttet. Under alle omstændigheder ophører forpligtelsen med at eksistere under følgende omstændigheder:

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) hvis den påståede forretningshemmelighed under sagen konstateres ikke at opfylde kravene i artikel 2, nr. 1)

a) hvis den påståede forretningshemmelighed ved en endelig retsafgørelse konstateres ikke at opfylde kravene i artikel 2, nr. 1)

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer også, at de kompetente retslige myndigheder på foranledning af en behørigt begrundet anmodning fra en part kan træffe specifikke foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte enhver eller enhver påstået forretningshemmelighed, som bruges, eller som der henvises til under sagen vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed.

Medlemsstaterne sikrer også, at de kompetente retslige myndigheder på foranledning af en begrundet anmodning fra en part kan træffe specifikke foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte enhver eller enhver påstået forretningshemmelighed, som bruges, eller som der henvises til under sagen vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Medlemsstaterne kan desuden give de kompetente retsmyndigheder tilladelse til at træffe foranstaltninger på eget initiativ.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) begrænse adgangen til ethvert dokument med forretningshemmeligheder indgivet af parterne eller tredjeparter, i sin helhed eller i uddrag

a) begrænse adgangen til ethvert dokument med forretningshemmeligheder indgivet af parterne eller tredjeparter, i sin helhed eller i uddrag, forudsat at begge de involverede parter eller deres repræsentanter har adgang til dem

Begrundelse

For at sikre at begge parter har adgang til oplysningerne, hvilket har en altafgørende betydning for sagens indhold.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) begrænse adgangen til retsmøder, når forretningshemmeligheder muligvis vil blive videregivet, og til de tilsvarende protokoller eller udskrifter. I undtagelsestilfælde kan de kompetente retslige myndigheder, hvis behørigt begrundet, begrænse parternes adgang til de pågældende retsmøder og påbyde, at retsmøderne udelukkende gennemføres med tilstedeværelse af parternes retlige repræsenter og bemyndigede eksperter, som er omfattet af kravet om beskyttelse af forretningshemmeligheder, jf. stk. 1.

b) begrænse adgangen til retsmøder, når forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder muligvis vil blive videregivet, og til de tilsvarende protokoller eller udskrifter, til et begrænset antal personer, forudsat at mindst en person fra hver part, deres respektive advokater eller retlige repræsentanter og embedsmænd i retten får fuld adgang til sådanne retsmøder, protokoller eller udskrifter.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når de kompetente retslige myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt den anmodning, der er omhandlet i stk. 2, skal efterkommes eller afvises, og vurderer anmodningens rimelighed, tager de hensyn til parternes, og i givet fald tredjeparters, legitime interesser og til eventuel skade, som parterne, og i givet fald tredjeparter, måtte lide som følge af, at en sådan anmodning efterkommes eller afvises.

3. Når de kompetente retslige myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt foranstaltningerne til beskyttelse af en forretningshemmelighed skal efterkommes eller afvises, og vurderer anmodningens rimelighed, tager de hensyn til nødvendigheden af at sikre retten til adgang til effektive retsmidler og en retfærdig rettergang, parternes, og i givet fald tredjeparters, legitime interesser og til eventuel skade, som parterne, og i givet fald tredjeparter, måtte lide som følge af, at en sådan anmodning efterkommes eller afvises.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af forretningshemmelighedshaveren kan påbyde, at følgende midlertidige og retsbevarende foranstaltninger træffes i forhold til den påståede krænkende part:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de retslige myndigheder kan gøre fortsat påstået ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betinget af garantistillelse med det formål at sikre forretningshemmelighedshaveren kompensation.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de retslige myndigheder, som et alternativ til de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger, kan gøre fortsat påstået ulovlig brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betinget af garantistillelse med det formål at sikre forretningshemmelighedshaveren kompensation.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder for så vidt angår de i artikel 9 omhandlede foranstaltninger har beføjelse til at kræve, at klageren fremlægger bevismateriale, der med rimelighed kan betragtes som disponibelt, således at de kan konstatere, om der foreligger en forretningshemmelighed, at klageren er den retmæssige forretningshemmelighedshaver, og at forretningshemmeligheden er blevet erhvervet ulovligt, at forretningshemmeligheden bruges eller videregives ulovligt, eller at der er umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder for så vidt angår de i artikel 9 omhandlede foranstaltninger har beføjelse til at kræve, at klageren fremlægger bevismateriale, der med rimelighed kan betragtes som disponibelt, således at de kan konstatere, at forholdet kan kvalificeres som en forretningshemmelighed, at klageren er forretningshemmelighedshaveren, og at forretningshemmeligheden er blevet erhvervet ulovligt, at forretningshemmeligheden bruges eller videregives ulovligt, eller at der er umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når de træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen skal efterkommes eller afvises, og vurderer anmodningens rimelighed, er forpligtet til at tage hensyn til forretningshemmelighedens værdi, de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden, klagerens adfærd ved erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises, tredjeparters legitime interesser, offentlighedens interesse og beskyttelse af grundlæggende rettigheder, herunder retten til ytrings- og informationsfrihed.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når de træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen skal efterkommes eller afvises, og vurderer alle relevante aspekter af sagen, såsom anmodningens rimelighed, er forpligtet til at tage hensyn til forretningshemmelighedens værdi, de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden, klagerens adfærd ved erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises, tredjeparters legitime interesser, offentlighedens interesse og beskyttelse af grundlæggende rettigheder, herunder retten til ytrings- og informationsfrihed.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder kan gøre de midlertidige foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 9, betinget af, at klageren stiller tilstrækkelig sikkerhed eller tilsvarende med henblik på eventuel kompensation af den skade, der påføres den indklagede eller i givet fald en anden person, som påvirkes af foranstaltningerne.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når der er truffet en retsafgørelse, som fastslår ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, på begæring af klageren kan udstede et påbud til den krænkende part om:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når der er truffet en retsafgørelse, som fastslår ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, på begæring af klageren kan udstede et påbud til den krænkende part om en eller flere af følgende foranstaltninger:

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) en fastslåelse af, at der foreligger krænkelse

udgår

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når de behandler en begæring om vedtagelse af de påbud og korrigerende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, og vurderer, om de er forholdsmæssigt afpasset, tager hensyn til forretningshemmelighedens værdi, de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden, den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises, tredjeparters legitime interesser, offentlighedens interesse og beskyttelse af grundlæggende rettigheder, herunder retten til ytrings- og informationsfrihed.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når de behandler en begæring om vedtagelse af de påbud og korrigerende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, og vurderer, om de er forholdsmæssigt afpasset, er forpligtet til at tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen. Denne vurdering skal, hvis det er relevant, omfatte forretningshemmelighedens værdi, de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden, den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises, tredjeparters legitime interesser, offentlighedens interesse og beskyttelse af grundlæggende rettigheder, herunder retten til ytrings- og informationsfrihed.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når de kompetente myndigheder begrænser varigheden af den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), skal en sådan varighed være tilstrækkelig til at fjerne enhver forretningsmæssig eller økonomisk fordel, som den krænkende part måtte have opnået som følge af ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder følgeligt begrænser længden af den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), således at den er tilstrækkelig til at fjerne enhver forretningsmæssig eller økonomisk fordel, som den krænkende part måtte have opnået som følge af ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden.

Begrundelse

Hvis den anklagede ikke længere kan opnå en kommerciel fordel af misbruget, tjener den yderligere forlængelse af påbuddet kun som afskrækkelse og sanktion, samtidig med at det forhindrer konkurrence og innovation.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når der påbydes betaling af en kontant godtgørelse i stedet for det påbud, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), må en sådan kontant godtgørelse ikke overstige de gebyrer eller afgifter, som nævnte person, hvis han havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed, skulle have betalt i den periode, hvor brug af forretningshemmeligheden kunne have været forbudt.

Når der påbydes betaling af en kontant godtgørelse i stedet for det påbud, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a) og b), må en sådan kontant godtgørelse ikke overstige de gebyrer eller afgifter, som nævnte person, hvis han havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed, skulle have betalt i den periode, hvor brug af forretningshemmeligheden kunne have været forbudt.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, på begæring af den krænkede part, påbyder den krænkende part, der vidste eller burde have vidst, at hans aktiviteter ville indebære ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af en forretningshemmelighed, at betale forretningshemmelighedshaveren en erstatning, der står i rimeligt forhold til den skade, denne har lidt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, på begæring af den krænkede part, påbyder den krænkende part, der vidste eller burde have vidst, at hans aktiviteter ville indebære ulovlig erhvervelse, videregivelse eller brug af en forretningshemmelighed, at betale forretningshemmelighedshaveren en erstatning, der er passende i forhold til den skade, denne har lidt som følge af overtrædelsen.

 

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med deres nationale ret og praksis begrænse ansattes erstatningsansvar over for deres arbejdsgivere for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af arbejdsgiverens forretningshemmeligheder, hvis de handler uden forsæt.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når de kompetente retslige myndigheder påbyder offentliggørelsesforanstaltninger og vurderer, om foranstaltningen er forholdsmæssigt afpasset, skal de, når den krænkende part er en fysisk person, tage hensyn til den skade, som en sådan foranstaltning kan medføre for privatlivets fred og den krænkende parts omdømme, samt til forretningshemmelighedens værdi, den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden og sandsynligheden for yderligere ulovlig brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden for den krænkende parts vedkommende.

3. Når de kompetente retslige myndigheder påbyder en af de foranstaltninger, som er omhandlet af stk. 1, og vurderer, om foranstaltningen er forholdsmæssigt afpasset, skal de tage hensyn til, hvorvidt oplysningerne om den krænkende gør det muligt at identificere en fysisk person, og, hvis dette er tilfældet, om offentliggørelse af disse oplysninger er berettiget, navnlig i lyset af følgende kriterier: den skade, som en sådan foranstaltning kan medføre for privatlivets fred og den krænkende parts omdømme, den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, videregivelse eller brug af forretningshemmeligheden og sandsynligheden for yderligere ulovlig brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden for den krænkende parts vedkommende

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse

Referencer

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

9.12.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

9.12.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Lara Comi

7.10.2014

Behandling i udvalg

18.3.2014

5.11.2014

17.11.2014

3.12.2014

 

21.1.2015

23.2.2015

16.3.2015

 

Dato for vedtagelse

24.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

4

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Ashley Fox, Andrey Novakov

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse

Referencer

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Dato for høring af EP

27.11.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

9.12.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

23.10.2014

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

EMPL

23.10.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Constance Le Grip

22.9.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

13.10.2014

11.11.2014

23.3.2015

16.4.2015

Dato for vedtagelse

16.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Cecilia Wikström

Dato for indgivelse

22.6.2015

(1)

EUT C 226 af 16.7.2014, s. 48.

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

            EUT C 226 af 16.7.2014, s. 48.

(4)

            EUT C […] af ]…], s. […].

(5)

           Rådets afgørelse af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1).

(6)

            Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(7)

            Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13).

(8)

            Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 041 af 14.2.2003, s. 26).

(9)

            Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).

(10)

            Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

(11)

           Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(12)

           Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(13)

           Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik