ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

22.6.2015 - (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Constance Le Grip


Διαδικασία : 2013/0402(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0199/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0199/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0813),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0431/2013),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2014[1],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, καθώς και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0199/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[2]*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2013/0402 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[3],

Κατόπιν διαβούλευσης με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων[4],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Οι επιχειρήσεις και τα μη εμπορικά ερευνητικά ιδρύματα επενδύουν στην απόκτηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, οι οποίες είναι το νόμισμα της οικονομίας της γνώσης και εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εν λόγω επένδυση στη δημιουργία και τη χρησιμοποίηση πνευματικού κεφαλαίου είναι καθοριστική για την ανταγωνιστικότητά τους και τις καινοτομικές επιδόσεις τους στην αγορά και, ως εκ τούτου, για την απόδοση των επενδύσεών τους, που αποτελεί το βασικό κίνητρο για την επιχειρηματική έρευνα και ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις προσφεύγουν σε διάφορα μέσα προκειμένου να οικειοποιηθούν τα αποτελέσματα των καινοτόμων δραστηριοτήτων τους, όταν η ανοικτή προσέγγιση δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των επενδύσεών τους σε έρευνα και καινοτομία. Η χρήση ▌δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα επί σχεδίων ή τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένα από αυτά. Άλλο μέσο είναι η προστασία της πρόσβασης στις γνώσεις που είναι πολύτιμες για την οικονομική οντότητα και που δεν είναι ευρέως γνωστές, και η αξιοποίηση των γνώσεων αυτών. Αυτού του είδους η πολύτιμη τεχνογνωσία και οι επιχειρηματικές πληροφορίες, που δεν αποκαλύπτονται και προορίζονται να παραμείνουν εμπιστευτικές, αποκαλούνται εμπορικό απόρρητο. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, αποδίδουν την ίδια αξία στα εμπορικά απόρρητα όσο και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σε άλλες μορφές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και στη χρήση της εμπιστευτικότητας ως εργαλείου που διαθέτουν οι επιχειρήσεις για την ανταγωνιστικότητα και τη διαχείριση της καινοτομίας ▌στην έρευνα, το οποίο καλύπτει ένα διαφοροποιημένο φάσμα πληροφοριών, που εκτείνεται πέραν των τεχνολογικών γνώσεων σε εμπορικά δεδομένα, όπως πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες και τους προμηθευτές, τα επιχειρηματικά σχέδια ή την έρευνα και τις στρατηγικές αγοράς. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ειδικότερα, αποδίδουν αξία και επαφίενται περισσότερο στα εμπορικά απόρρητα, επειδή η χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τείνει να είναι περισσότερο δαπανηρή και οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν συχνά επαρκές εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για τη διαχείριση και την προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Προστατεύοντας αυτό το ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας και εμπορικών πληροφοριών, είτε ως συμπλήρωμα ή ως εναλλακτική επιλογή ως προς τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά απόρρητα επιτρέπουν στον δημιουργό να αποκομίζει κέρδος από τη δημιουργία και τις καινοτομίες του και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων καθώς και την έρευνα και την ανάπτυξη και τις καινοτομικές επιδόσεις.

(2)      Η ανοικτή καινοτομία αποτελεί καταλύτη για να βρουν τον δρόμο τους προς την αγορά νέες ιδέες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και συντελούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνίας. Είναι σημαντική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία νέων γνώσεων και στηρίζει την εμφάνιση νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, που βασίζονται στη χρήση συνδημιουργημένων γνώσεων. ▌Η συνεργατική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα της επιχειρηματικής έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Η κυκλοφορία της γνώσης και των πληροφοριών πρέπει να θεωρούνται θεμελιώδη στοιχεία για τη διασφάλιση της κατάλληλης δυναμικής και ίσων ευκαιριών ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Σε μια εσωτερική αγορά όπου ελαχιστοποιούνται τα εμπόδια σε αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία και όπου δεν στρεβλώνεται η συνεργασία, η διανοητική δημιουργία και η καινοτομία αναμένεται να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε καινοτόμες διεργασίες, υπηρεσίες και προϊόντα. Ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον για τη διανοητική δημιουργία και την καινοτομία στο οποίο δεν παρεμποδίζεται η κινητικότητα των εργαζομένων είναι επίσης σημαντικό για την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης. Τα εμπορικά απόρρητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, και ειδικότερα ΜΜΕ, και ερευνητικών ιδρυμάτων, εντός και πέραν των συνόρων της εσωτερικής αγοράς, στο πλαίσιο της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας. Τα εμπορικά απόρρητα συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον χρησιμοποιούμενων μορφών προστασίας της διανοητικής δημιουργίας και της καινοτόμου τεχνογνωσίας από τις επιχειρήσεις, αλλά είναι ταυτόχρονα η λιγότερο προστατευόμενη από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Ένωσης έναντι της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψής τους από τρίτους.

(3)      Οι καινοτόμες επιχειρήσεις εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε ανέντιμες πρακτικές που αποβλέπουν στην υπεξαίρεση εμπορικών απορρήτων, όπως κλοπή, μη επιτρεπόμενη αντιγραφή, οικονομική κατασκοπεία, παραβίαση των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό της Ένωσης. Οι πρόσφατες εξελίξεις, όπως η παγκοσμιοποίηση, η αύξηση της εξωτερικής ανάθεσης, οι μεγαλύτερες αλυσίδες εφοδιασμού, η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου αυτών των πρακτικών. Η παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα του νόμιμου κατόχου του εμπορικού απορρήτου να αποκομίσει τα οφέλη του πρωτοπόρου, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των προσπαθειών του για καινοτομία. Χωρίς αποτελεσματικά και συγκρίσιμα νομικά μέσα για την υπεράσπιση των εμπορικών απορρήτων σε ολόκληρη την Ένωση, υπονομεύονται τα κίνητρα για να αναληφθούν καινοτόμες διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της εσωτερικής αγοράς, και δεν αναπτύσσεται το δυναμικό των εμπορικών απορρήτων ως κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Επομένως, η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποθαρρύνονται και μειώνονται οι επενδύσεις, πράγμα το οποίο επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και υπονομεύει το δυναμικό της για τόνωση της ανάπτυξης.

(4)      ▌Η Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (Συμφωνία TRIPS) ▌ περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την προστασία των εμπορικών απορρήτων έναντι της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψής τους από τρίτους, οι οποίες αποτελούν κοινά διεθνή πρότυπα. Όλα τα κράτη μέλη, καθώς και η ίδια η Ένωση, δεσμεύονται από την εν λόγω συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου[5]. Προκειμένου να προστατευθούν τα εμπορικά απόρρητα από την υπεξαίρεση, ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νομοθεσία· ωστόσο ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν προσδιορίσει τα εμπορικά απόρρητα και δεν διαθέτουν δεσμευτική νομοθεσία που να παρέχει προστασία έναντι της υπεξαίρεσης των εμπορικών απορρήτων. Μια τέτοια κατάσταση δημιουργεί κενά και εμπόδια για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι επίσης σκόπιμο να καθοριστούν σε επίπεδο Ένωσης οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη των εμπορικών απορρήτων είναι νόμιμη ή παράνομη και να περιοριστεί η διάρκεια εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής, ούτως ώστε η παρούσα οδηγία να μπορεί να εξυπηρετεί τον σκοπό της όσον αφορά τη συνεπή προστασία των εμπορικών απορρήτων στην Ένωση.

(5)      ▌ Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη νομοθεσία των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία των εμπορικών απορρήτων κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους από άλλα πρόσωπα. Για παράδειγμα, δεν έχουν εγκρίνει όλα τα κράτη μέλη εθνικούς ορισμούς των εμπορικών απορρήτων και/ή της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου και, επομένως, δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο πεδίο εφαρμογής της προστασίας, το οποίο διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, δεν υπάρχει συνέπεια όσον αφορά τα προβλεπόμενα στο αστικό δίκαιο μέσα ένδικης προστασίας που είναι διαθέσιμα σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικών απορρήτων, καθώς οι διαταγές παύσης και παράλειψης δεν είναι πάντοτε διαθέσιμες σε όλα τα κράτη μέλη έναντι τρίτων που δεν είναι ανταγωνιστές του νόμιμου κατόχου του εμπορικού απορρήτου. Αποκλίσεις υπάρχουν επίσης σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταχείριση των τρίτων που απέκτησαν το εμπορικό απόρρητο καλή τη πίστει, αλλά στη συνέχεια έλαβαν γνώση, κατά τη στιγμή της χρήσης, ότι η απόκτηση του εμπορικού απορρήτου προήλθε από προηγούμενη παράνομη απόκτηση από άλλο μέρος.

(6)      Οι εθνικοί κανόνες διαφέρουν επίσης ως προς το αν οι νόμιμοι κάτοχοι των εμπορικών απορρήτων μπορούν να ζητήσουν την καταστροφή των εμπορευμάτων που κατασκευάστηκαν από τρίτους, οι οποίοι χρησιμοποιούν παράνομα τα εμπορικά απόρρητα, ή την επιστροφή ή την καταστροφή τυχόν εγγράφων, φακέλων ή υλικών που περιέχουν ή θέτουν σε εφαρμογή το εμπορικό απόρρητο που αποκτήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε παρανόμως. Επίσης, στους ισχύοντες εθνικούς κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό των αποζημιώσεων δεν λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ο άυλος χαρακτήρας των εμπορικών απορρήτων, πράγμα που καθιστά δύσκολο να αποδειχθούν τα πραγματικά διαφυγόντα κέρδη ή ο αδικαιολόγητος πλουτισμός του παραβάτη, εφόσον δεν μπορεί να καθοριστεί καμία αγοραία αξία για τις επίμαχες πληροφορίες. Λίγα είναι τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την εφαρμογή αφηρημένων κανόνων σχετικά με τον υπολογισμό των αποζημιώσεων, οι οποίοι να στηρίζονται στο εύλογο δικαίωμα εκμετάλλευσης ή άλλη αμοιβή που θα μπορούσε να οφείλεται, εάν υπήρχε άδεια για τη χρήση του εμπορικού απορρήτου. Επιπλέον, οι κανόνες πολλών κρατών μελών δεν εγγυώνται τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του εμπορικού απορρήτου, εάν ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου εγείρει αξίωση λόγω εικαζόμενης παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου από τρίτον, πράγμα το οποίο μειώνει την ελκυστικότητα των υφιστάμενων μέτρων και μέσων ένδικης προστασίας και εξασθενεί την προσφερόμενη προστασία.

(7)      Οι διαφορές ως προς την έννομη προστασία των εμπορικών απορρήτων, που προσφέρεται από τα κράτη μέλη, συνεπάγονται ότι τα εμπορικά απόρρητα δεν απολαύουν ισοδύναμου επιπέδου προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, γεγονός που οδηγεί σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτόν και αποδυνάμωση του συνολικού αποτρεπτικού αποτελέσματος των κανόνων. Η εσωτερική αγορά επηρεάζεται στον βαθμό που οι εν λόγω διαφορές μειώνουν τα κίνητρα των επιχειρήσεων να αναλαμβάνουν διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα στραμμένη προς την καινοτομία, περιλαμβανομένης της έρευνας ή της συνεργασίας στην κατασκευή με άλλους εταίρους, της εξωτερικής ανάθεσης ή των επενδύσεων σε άλλα κράτη μέλη, που θα εξαρτώνται από τη χρήση των πληροφοριών που προστατεύονται ως εμπορικά απόρρητα. Η διασυνοριακή δικτυακή έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και οι δραστηριότητες που είναι στραμμένες προς την καινοτομία, περιλαμβανομένης της σχετικής κατασκευής και του επακόλουθου διασυνοριακού εμπορίου, καθίστανται λιγότερο ελκυστικές και πιο δύσκολες στο εσωτερικό της Ένωσης, και, ως εκ τούτου, καταλήγουν σε ανεπάρκειες σχετικές με την καινοτομία στην κλίμακα της Ένωσης. Επιπλέον, εμφανίζεται υψηλότερος επιχειρηματικός κίνδυνος στα κράτη μέλη με συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα προστασίας, εφόσον τα εμπορικά απόρρητα μπορούν να κλαπούν ή άλλως να αποκτηθούν παρανόμως ευκολότερα. Αυτό οδηγεί σε αναποτελεσματική κατανομή των κεφαλαίων σε καινοτομίες που τονώνουν την ανάπτυξη εντός της εσωτερικής αγοράς, λόγω των υψηλότερων δαπανών για μέτρα προστασίας προκειμένου να αντισταθμιστεί η ανεπαρκής νομική προστασία σε ορισμένα κράτη μέλη. Αυτό ευνοεί επίσης τη δραστηριότητα των αθέμιτων ανταγωνιστών, οι οποίοι, μετά την παράνομη απόκτηση των εμπορικών απορρήτων, θα μπορούσαν να διοχετεύσουν τα παραγόμενα εμπορεύματα σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Οι διαφορές των νομοθετικών καθεστώτων διευκολύνουν επίσης την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες στην Ένωση, μέσω των σημείων εισόδου με ασθενέστερη προστασία, όταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή ή η εμπορία των εν λόγω εμπορευμάτων βασίζονται σε κλαπέντα ή άλλως παρανόμως αποκτηθέντα εμπορικά απόρρητα. Συνολικά, οι διαφορές αυτές βλάπτουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(8)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν κανόνες σε επίπεδο Ένωσης για τη σύγκλιση των εθνικών νομοθετικών συστημάτων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί επαρκές και συνεκτικό επίπεδο έννομης προστασίας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Για τον σκοπό αυτόν, είναι σημαντικό να καθιερωθεί ομοιογενής ορισμός του εμπορικού απορρήτου, χωρίς να περιορίζεται το αντικείμενο που πρέπει να προστατεύεται έναντι υπεξαίρεσης. Ο εν λόγω ορισμός θα πρέπει, επομένως, να είναι δομημένος κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τις επιχειρηματικές πληροφορίες, τις τεχνολογικές πληροφορίες και την τεχνογνωσία, όπου υπάρχει τόσο το έννομο συμφέρον τήρησης της εμπιστευτικότητας, όσο και η θεμιτή προσδοκία για την προστασία αυτής της εμπιστευτικότητας. Αυτού του είδους οι πληροφορίες ή η τεχνογνωσία θα πρέπει εξάλλου να έχουν πραγματική ή δυνητική εμπορική αξία. Αυτού του είδους οι πληροφορίες ή τεχνογνωσία θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν εμπορική αξία ιδίως στις περιπτώσεις που η μη επιτρεπόμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψή τους ενδέχεται να βλάψει τα συμφέροντα του προσώπου που έχει αποκτήσει με νόμιμο τρόπο τον έλεγχό τους ή εφόσον υπονομεύει το επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό, επιχειρηματικά ή οικονομικά συμφέροντα, στρατηγικές θέσεις ή την ικανότητα ανταγωνισμού του εν λόγω προσώπου. Εκ φύσεως, από τον εν λόγω ορισμό θα πρέπει να αποκλείονται οι ασήμαντες πληροφορίες, και ο ορισμός δεν θα πρέπει να επεκτείνεται στις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους εργαζόμενους εντός του συνήθους πλαισίου της εργασίας τους και σε πληροφορίες οι οποίες είναι γενικά γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ή άμεσα προσπελάσιμες από αυτά.

(9)      Είναι επίσης σημαντικό να προσδιορίζονται οι περιστάσεις υπό τις οποίες δικαιολογείται η νομική προστασία. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαίο να καθοριστούν η συμπεριφορά και οι πρακτικές που πρέπει να θεωρούνται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου. ▌

(9α)  Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα μέτρα που εγκρίνονται για την προστασία των εμπορικών απορρήτων κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους δεν θα πρέπει να θίγουν την εφαρμογή ενωσιακών ή εθνικών κανόνων που απαιτούν την αποκάλυψη πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών απορρήτων, στο κοινό ή σε δημόσιες αρχές, των κανόνων που επιτρέπουν στις δημόσιες αρχές να συλλέγουν πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή των κανόνων που επιτρέπουν την περαιτέρω αποκάλυψη των σχετικών πληροφοριών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές στο κοινό. Πρόκειται ειδικότερα για τους κανόνες σχετικά με την αποκάλυψη από τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης ή τις εθνικές δημόσιες αρχές πληροφοριών τις οποίες κατέχουν σχετικά με τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7] και την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[8] ή σύμφωνα με άλλους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα ή σχετικά με τις υποχρεώσεις διαφάνειας των εθνικών δημόσιων αρχών.

(9β)  Η απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων, στις περιπτώσεις που επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον νόμο, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως νόμιμη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη κάθε υποχρέωσης εμπιστευτικότητας όσον αφορά το εμπορικό απόρρητο ή κάθε περιορισμού ως προς τη χρήση του που το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο ενδέχεται να επιβάλει στον παραλήπτη των πληροφοριών. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαλλάσσει τις δημόσιες αρχές των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας τις οποίες υπέχουν ως προς τις πληροφορίες τις οποίες διαβιβάζουν κάτοχοι εμπορικών απορρήτων, ανεξαρτήτως του εάν οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο ή από το δίκαιο της Ένωσης. Τούτο αφορά, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο ανάθεσης συμβάσεων, όπως προβλέπονται, για παράδειγμα, στην οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[9], στην οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[10] και στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[11].

(9γ)  Η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει ποινικές κυρώσεις κατά των προσώπων που αποκτούν, χρησιμοποιούν ή αποκαλύπτουν παρανόμως ένα εμπορικό απόρρητο. Επομένως, η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να συμπληρώσουν τις διατάξεις τους σε θέματα αστικού – και εμπορικού – δικαίου με μέτρα ποινικού δικαίου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη, όταν εκπονούν τέτοια μέτρα, πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπει η παρούσα οδηγία, ώστε να εξασφαλίζουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας του εμπορικού απορρήτου και της επιχειρηματικής ελευθερίας, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας ενημέρωσης.

(10)    Προς όφελος της καινοτομίας και για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να δημιουργούν κανένα αποκλειστικό δικαίωμα στην τεχνογνωσία ή τις πληροφορίες που προστατεύονται ως εμπορικά απόρρητα. Επομένως, εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης ανακάλυψης της ίδιας τεχνογνωσίας και των ίδιων πληροφοριών, οι δε ανταγωνιστές του κατόχου του εμπορικού απορρήτου είναι επίσης ελεύθεροι να αναπαράγουν κάθε νομίμως αποκτηθέν προϊόν. Ωστόσο, ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο υγιής ανταγωνισμός μέσω της νόμιμης χρήσης των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποκτώνται με την αναπαραγωγή, είναι επίσης αναγκαίο να αντιμετωπίζονται οι ανέντιμες εμπορικές πρακτικές.

(10α)  Σε ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους, στους οποίους οι δημιουργοί και οι φορείς καινοτομίας δεν μπορούν να επωφεληθούν από αποκλειστικά δικαιώματα και στους οποίους η καινοτομία βασίζεται παραδοσιακά σε εμπορικά απόρρητα, τα προϊόντα μπορούν σήμερα να αναπαραχθούν εύκολα από τη στιγμή που θα εισέλθουν στην αγορά. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω δημιουργοί και φορείς καινοτομίας ενδέχεται να υποπέσουν θύματα πρακτικών όπως η παρασιτική αντιγραφή ή οι δουλικές απομιμήσεις που προσπορίζουν οφέλη εκμεταλλευόμενες τη φήμη και τις καινοτομικές προσπάθειες των εν λόγω δημιουργών και φορέων καινοτομίας. Ορισμένες εθνικές νομοθεσίες που επιλαμβάνονται του αθέμιτου ανταγωνισμού αντιμετωπίζουν τις πρακτικές αυτές. Παρόλο που η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση ή στην εναρμόνιση του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού γενικώς, θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά την ανάγκη ανάληψης ενωσιακής δράσης στον τομέα αυτό.

(11)    Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα μέτρα και τα μέσα ένδικης προστασίας, με σκοπό την προστασία των εμπορικών απορρήτων, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα για να επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς έρευνας και καινοτομίας, ιδίως με το να έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψης ενός εμπορικού απορρήτου, χωρίς να διακυβεύονται ή υπονομεύονται θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες ή το δημόσιο συμφέρον, όπως η δημόσια ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος, και με την επιφύλαξη της κινητικότητας των εργαζομένων. Εν προκειμένω, τα μέτρα και τα μέσα ένδικης προστασίας διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η αξία του εμπορικού απορρήτου, η σοβαρότητα της συμπεριφοράς που είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου καθώς και οι επιπτώσεις της εν λόγω συμπεριφοράς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να σταθμίζουν τα συμφέροντα των διαδίκων, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, των καταναλωτών.

(12)    Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα υπονομευόταν, εάν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα ένδικης προστασίας χρησιμοποιούνταν για αθέμιτους σκοπούς, όπως η δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στην εσωτερική αγορά ή την κινητικότητα των εργαζομένων, που είναι ασυμβίβαστοι με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι δικαστικές αρχές διαθέτουν την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις για καταχρηστική συμπεριφορά από ενάγοντες οι οποίοι ενεργούν κακή τη πίστει και υποβάλλουν προδήλως αβάσιμες αγωγές. ▌

(12α)  Τα μέτρα και μέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να περιορίζουν τις ενέργειες καταγγελίας δυσλειτουργιών. Επομένως, η προστασία των εμπορικών απορρήτων δεν θα πρέπει να καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες η αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, εφόσον αποκαλύπτεται άμεσα σχετικό παράπτωμα ή αξιόποινη πράξη. Το τελευταίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρεμποδίζει τις αρμόδιες δικαστικές αρχές να επιτρέψουν μια εξαίρεση όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων, διαδικασιών και μέσων ένδικης προστασίας στις περιπτώσεις που ο εναγόμενος είχε κάθε λόγο να πιστεύει καλή τη πίστει ότι η συμπεριφορά του πληρούσε τα κατάλληλα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(12β)  Είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να σέβονται την ελευθερία του Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η οδηγία δεν περιορίζει τα δημοσιογραφικά έργα, ιδίως σε ό,τι αφορά την έρευνα, την προστασία των πηγών και το δικαίωμα του κοινού να ενημερώνεται.

(12γ)   Η αυξημένη χρήση των επιγραμμικών διαδικτυακών υπηρεσιών για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και έρευνας, η αποθήκευση περισσότερων εμπιστευτικών δεδομένων σε εικονικούς χώρους αποθήκευσης, και η αυξημένη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιοποίησης στο σύνολό της, δημιουργούν την ανάγκη για μια εναρμονισμένη νομοθεσία σε ολόκληρη την Ένωση, η οποία θα παρείχε προστασία έναντι της υπεξαίρεσης των εμπορικών απορρήτων, και η οποία, με τη σειρά της, θα εξασφάλιζε την εμπιστοσύνη και προστασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και θα προήγαγε τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η οποία αποτελεί ένα από τα θεμέλια μιας εύρυθμης εσωτερικής αγοράς.

(13)    Για λόγους διατήρησης της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς έρευνας και καινοτομίας και για λόγους ασφάλειας δικαίου και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι νόμιμοι κάτοχοι εμπορικών απορρήτων αναμένεται να ασκούν το καθήκον μέριμνας όσον αφορά τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πολύτιμων εμπορικών απορρήτων τους και την παρακολούθηση της χρήσης τους, φαίνεται σκόπιμο να περιοριστεί η δυνατότητα άσκησης αγωγών για την προστασία των εμπορικών απορρήτων σε ▌ χρονικό διάστημα τριών ετών μετά την ημερομηνία κατά την οποία οι νόμιμοι κάτοχοι εμπορικών απορρήτων έλαβαν γνώση ή είχαν λόγους να λάβουν γνώση της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου τους από τρίτον.

(14)    Η προοπτική να απολεσθεί η εμπιστευτικότητα του εμπορικού απορρήτου κατά τις δικαστικές διαδικασίες συχνά αποτρέπει τους νόμιμους κατόχους εμπορικών απορρήτων να κινήσουν διαδικασίες για να υπερασπίσουν τα εμπορικά τους απόρρητα, διακυβεύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων ένδικης προστασίας. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαίο να καθοριστούν, υπό την προϋπόθεση κατάλληλων διασφαλίσεων του δικαιώματος αμερόληπτου δικαστηρίου, ειδικές απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα του επίδικου εμπορικού απορρήτου, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που κινήθηκε για την υπεράσπισή του. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να περιορίζεται η πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία ή ακροάσεις, ή να δημοσιεύονται μόνον τα μη εμπιστευτικά στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων. Δεδομένου ότι ο βασικός σκοπός της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση της φύσης των πληροφοριών που αποτελούν αντικείμενο της διαφοράς, οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να εμποδίζουν ένα τουλάχιστον πρόσωπο εκάστου μέρους και τους νόμιμους εκπροσώπους τους να έχουν πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των εγγράφων που κατατίθενται στον φάκελο. Εναπόκειται στον δικαστή να βεβαιωθεί, όταν επιβάλει τέτοια περιοριστικά μέτρα, ότι κάθε μέρος διαθέτει κατάλληλη εκπροσώπηση. Η προστασία αυτή θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ και μετά τη λήξη των δικαστικών διαδικασιών, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχουν περιέλθει σε δημόσια χρήση οι πληροφορίες που καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο.

(15)    Η παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου από τρίτον θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον νόμιμο κάτοχό του, δεδομένου ότι άπαξ και δημοσιοποιηθεί το εμπορικό απόρρητο, θα ήταν αδύνατο να επανέλθει ο κάτοχος στην κατάσταση πριν από την απώλεια του εμπορικού απορρήτου. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προβλεφθούν προσωρινά μέτρα ταχείας εφαρμογής και εύκολης πρόσβασης, για την άμεση λήξη της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι διαθέσιμα, χωρίς να αναμένεται έκδοση απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης, στο πλαίσιο του σεβασμού των δικαιωμάτων της υπεράσπισης και της αρχής της αναλογικότητας, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μπορεί επίσης να απαιτείται καταβολή εγγυήσεων επαρκούς επιπέδου ώστε να καλυφθεί το κόστος και η ζημία που προκλήθηκε στον εναγόμενο από αδικαιολόγητη αίτηση, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον νόμιμο κάτοχο εμπορικού απόρρητου.

(16)    Για τον ίδιο λόγο, είναι επίσης σημαντικό να προβλεφθούν μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απόρρητου. Για να είναι αποτελεσματικά και αναλογικά τα απαγορευτικά μέτρα, η διάρκειά τους ▌θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό πλεονέκτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει αποκομίσει τρίτος από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που το εμπορικό απόρρητο χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών, και θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Εν πάση περιπτώσει, κανένα μέτρο αυτού του είδους δεν θα πρέπει να είναι εκτελεστό, εάν οι πληροφορίες που αρχικά καλύπτονταν από το εμπορικό απόρρητο έχουν περιέλθει σε δημόσια χρήση, για λόγους που δεν μπορούν να καταλογιστούν στον εναγόμενο.

(17)    Ένα εμπορικό απόρρητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρανόμως για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανάπτυξη ή την εμπορία υπηρεσιών ή εμπορευμάτων, ή κατασκευαστικών τους στοιχείων, τα οποία μπορούν να διοχετευθούν σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, θίγοντας, με τον τρόπο αυτόν, τα εμπορικά συμφέροντα του κατόχου του εμπορικού απορρήτου και επηρεάζοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αποδειχθεί η παράνομη απόκτηση και όταν το εν λόγω εμπορικό απόρρητο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα, την αξία ή την τιμή του παραγόμενου εμπορεύματος ή στη μείωση του κόστους, στη διευκόλυνση ή την επιτάχυνση των διεργασιών κατασκευής ή των διαδικασιών εμπορίας του, είναι σημαντικό να διαθέτουν οι δικαστικές αρχές την εξουσία να διατάσσουν ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε τα εν λόγω εμπορεύματα να μην διατίθενται στην αγορά ή να αποσύρονται από αυτήν. Λαμβανομένου υπόψη του παγκόσμιου χαρακτήρα του εμπορίου, είναι επίσης αναγκαίο να περιλαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα την απαγόρευση της εισαγωγής των εν λόγω εμπορευμάτων στην Ένωση ή την αποθήκευσή τους με σκοπό την προσφορά ή τη διάθεσή τους στην αγορά. Έχοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, τα επανορθωτικά μέτρα δεν θα πρέπει να συνεπάγονται κατ’ ανάγκη την καταστροφή των εμπορευμάτων, όταν υπάρχουν άλλες εφικτές επιλογές, όπως η αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα ή η διάθεση των εμπορευμάτων εκτός της αγοράς, παραδείγματος χάριν, μέσω δωρεών σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

(18)    Ένα πρόσωπο μπορεί αρχικά να απέκτησε εμπορικό απόρρητο καλή τη πίστει, αλλά μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο να έλαβε γνώση, μεταξύ άλλων και κατόπιν προειδοποίησης από τον αρχικό κάτοχο του εμπορικού απορρήτου, ότι οι γνώσεις του για το εν λόγω εμπορικό απόρρητο προέρχονταν από πηγές που χρησιμοποιούσαν ή αποκάλυπταν το σχετικό εμπορικό απόρρητο παρανόμως. Για να αποφευχθεί η περίπτωση, υπό τις περιστάσεις αυτές, να προκαλέσουν τα προβλεπόμενα μέτρα αποκατάστασης ή δικαστικές διαταγές δυσανάλογη ζημία στο εν λόγω πρόσωπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα, σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, να καταβάλλεται χρηματική αποζημίωση στον ζημιωθέντα διάδικο, ως εναλλακτικό μέτρο, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, εάν το εν λόγω πρόσωπο είχε λάβει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο, για τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε να έχει εμποδιστεί η χρήση του εμπορικού απορρήτου από τον αρχικό κάτοχο του εμπορικού απορρήτου. Παρά ταύτα, σε περίπτωση που η παράνομη χρήση του εμπορικού απορρήτου θα συνιστούσε παράβαση άλλης νομοθεσίας πλην των προβλεπομένων στην παρούσα οδηγία ή υπήρχε ενδεχόμενο να είναι σε βάρος των καταναλωτών, αυτή η παράνομη χρήση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται.

(19)    Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ένα πρόσωπο, που εν γνώσει του ή έχοντας βάσιμους λόγους να γνωρίζει, παρανόμως αποκτά, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει εμπορικό απόρρητο, να επωφελείται από τέτοιου είδους συμπεριφορά και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ζημιωθείς κάτοχος του εμπορικού απορρήτου, στο μέτρο του δυνατού, βρίσκεται στη θέση στην οποία θα ήταν, εάν δεν είχε μεσολαβήσει αυτή η συμπεριφορά, είναι αναγκαίο να προβλέπεται επαρκής αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς. Στο ποσό της αποζημίωσης, που επιδικάζεται στον ζημιωθέντα κάτοχο του εμπορικού απορρήτου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, όπως η απώλεια κερδών την οποία υπέστη ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου ή τα αθέμιτα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, όπου ενδείκνυται, τυχόν ηθική βλάβη που προκλήθηκε στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου. Εναλλακτικά, για παράδειγμα όταν, λαμβανομένου υπόψη του άυλου χαρακτήρα των εμπορικών απορρήτων, θα ήταν δυσχερής ο υπολογισμός του ποσού της πραγματικής ζημίας που υπέστη ο κάτοχος, το ύψος της αποζημίωσης θα μπορούσε να συναχθεί από στοιχεία όπως τα δικαιώματα ή οι αμοιβές που θα οφείλονταν, εάν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο. Το ζητούμενο δεν είναι να θεσπιστεί υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας, αλλά να διασφαλιστεί η καταβολή αποζημίωσης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, λαμβανομένων, συγχρόνως, υπόψη των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου, όπως τις δαπάνες έρευνας και εντοπισμού.

(20)    Ως συμπληρωματικό αποτρεπτικό μέτρο για μελλοντικούς παραβάτες και προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, είναι χρήσιμο να δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις, μεταξύ άλλων, όπου ενδείκνυται, μέσω εμφανούς διαφήμισης, σε περιπτώσεις που αφορούν την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων, εφόσον η δημοσίευση αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, ούτε έχει δυσανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή και την υπόληψη των φυσικών προσώπων. Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρξει ευαισθητοποίηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, σχετικά με τη διαθεσιμότητα προσφυγών και μέσων ένδικης προστασίας στις περιπτώσεις παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικών απορρήτων.

(21)    Η αποτελεσματικότητα των μέτρων και των μέσων ένδικης προστασίας τα οποία είναι στη διάθεση των κατόχων του εμπορικού απορρήτου θα μπορούσε να υπονομευθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Για το λόγο αυτόν, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν τις δέουσες εξουσίες επιβολής κυρώσεων.

(22)    Για να διευκολυνθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων για την προστασία των εμπορικών απορρήτων, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν συστήματα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, αφετέρου, ιδίως μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου ανταποκριτών που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, προκειμένου να επανεξετάσει κατά πόσο τα εν λόγω μέτρα πληρούν τον προβλεπόμενο στόχο τους, η Επιτροπή, επικουρούμενη, ανάλογα με την περίπτωση, από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, θα πρέπει να εξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων εθνικών μέτρων.

(23)    Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το δικαίωμα χρηστής διοίκησης, πρόσβασης στον φάκελο και διατήρησης του επιχειρηματικού απορρήτου, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου και το δικαίωμα της υπεράσπισης.

(24)    Είναι σημαντικό να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε προσώπου που εμπλέκεται σε δικαστική διαφορά σχετικά με την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων και του οποίου τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[12] διέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών οι οποίες έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη.

(25)    Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι να επιτευχθεί εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μέσω της καθιέρωσης ενός επαρκούς και συγκρίσιμου επιπέδου έννομης προστασίας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, δύναται να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 τη ς Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(26)    Σκοπός της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να είναι η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων στους τομείς της δικαστικής συνεργασίας, της δικαιοδοσίας, της αναγνώρισης και της εκτέλεσης αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές δεν θα πρέπει να αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο. Άλλες πράξεις της Ένωσης οι οποίες διέπουν τα θέματα αυτά σε γενικό επίπεδο θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να παραμείνουν εξίσου εφαρμοστέες στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

(27)    Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, και ιδίως των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον αδικαιολόγητο περιορισμό του ανταγωνισμού κατά τρόπο αντίθετο προς την εν λόγω Συνθήκη.

(27α)  Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να επηρεάζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την ελευθερία εγκατάστασης, ιδίως όπως καθορίζονται στα άρθρα 48 και 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 15 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών και των μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

(28)    Τα μέτρα που θεσπίζονται για την προστασία των εμπορικών απορρήτων από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη και χρήση τους δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής ευθύνης, της προστασίας των καταναλωτών, των απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας, της προστασίας της ανθρώπινης υγείας, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες, και του δικαίου των συμβάσεων. Ωστόσο, όταν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[13] και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας αλληλεπικαλύπτονται, υπερισχύει η παρούσα οδηγία ως lex specialis.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Κεφάλαιο I

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1Αντικείμενο

και πεδίο εφαρμογής

1.        Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την προστασία από την παράνομη απόκτηση, ▌ χρήση και αποκάλυψη τεχνογνωσίας και εμπορικών επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων).

2.        Η παρούσα οδηγία δεν θίγει:

(α)      την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

(β)       την εφαρμογή των ενωσιακών ή των εθνικών κανόνων που επιβάλλουν στους κατόχους εμπορικού απορρήτου να αποκαλύπτουν, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών απορρήτων, στο κοινό ή σε διοικητικές ή δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

(γ)       την αποκάλυψη από τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης ή από τις εθνικές δημόσιες αρχές πληροφοριών τις οποίες κατέχουν σχετικά με τις επιχειρήσεις σύμφωνα και σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που καθορίζονται στο ενωσιακό ή στο εθνικό δίκαιο·

(δ)       τη χρήση πληροφοριών, γνώσεων, πείρας και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τρόπο έντιμο από τους εργαζόμενους κατά τη κανονική πορεία της προηγούμενης απασχόλησής τους, ή στο πλαίσιο άλλης συμβατικής σχέσης, και δεν καλύπτονται από τον ορισμό του εμπορικού απορρήτου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 σημείο 1·

(ε)       την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και τις ενωσιακές και εθνικές πρακτικές·

(στ)     την υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν αποτελεσματική προστασία έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις τους·

(ζ)       τους κανόνες ποινικού δικαίου των κρατών μελών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να περιορίζουν τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 εφαρμόζοντας διατάξεις ποινικού δικαίου που επιβάλλουν κυρώσεις για την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1.

Η παρούσα οδηγία δεν αναγνωρίζει κανένα βάσιμο λόγο προκειμένου ο κάτοχος εμπορικού απορρήτου να αρνηθεί την αποκάλυψη πληροφοριών στις περιπτώσεις που η αποκάλυψη αυτή απαιτείται από το νόμο ή από τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η αποκάλυψη αυτή δεν επηρεάζει την υποχρέωση που ενδέχεται να επιβάλει το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο στον παραλήπτη των εν λόγω πληροφοριών να μην αποκαλύπτει αυτές περαιτέρω ή να περιορίζει τη χρήση τους.

3.        Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η απόκτηση εμπορικού απορρήτου θεωρείται νόμιμη όταν προέρχεται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

(α)      ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δημιουργία·

(β)       παρατήρηση, μελέτη, αποσυναρμολόγηση ή δοκιμή ενός προϊόντος ή αντικειμένου που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού ή που βρίσκεται νομίμως στην κατοχή του αποδέκτη των πληροφοριών, ο οποίος είναι απαλλαγμένος από κάθε νομικά έγκυρο καθήκον περιορισμού της απόκτησης του εμπορικού απορρήτου·

(γ)       άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και/ή τις ενωσιακές και εθνικές πρακτικές·

(δ)       οποιαδήποτε άλλη πρακτική η οποία, υπό τις κρατούσες περιστάσεις, είναι σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Η απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων θεωρείται νόμιμη στον βαθμό που η εν λόγω απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη απαιτείται ή επιτρέπεται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, με την επιφύλαξη τυχόν άλλης υποχρέωσης μη αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου ή περιορισμού της χρήσης του που ενδέχεται να επιβάλλεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο .

Άρθρο 2Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)         «εμπορικό απόρρητο»: τεχνογνωσία και επιχειρηματικές πληροφορίες οι οποίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α)    είναι απόρρητες, υπό την έννοια ότι, είτε ως σύνολο, είτε από την άποψη του ακριβούς περιεχομένου και της διάταξης των συνιστωσών τους, δεν είναι γενικά γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών, ούτε άμεσα προσπελάσιμες από αυτά·

(β)    έχουν εμπορική αξία, η οποία απορρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα τους·

(γ)    το πρόσωπο που έχει αποκτήσει με νόμιμο τρόπο τον έλεγχο επί των εν λόγω πληροφοριών έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, για την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα τους.

Η πείρα και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί με έντιμο τρόπο από τους εργαζόμενους κατά τη κανονική πορεία της απασχόλησής τους δεν θεωρούνται εμπορικό απόρρητο.

(2)         «κάτοχος εμπορικού απορρήτου»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει νομίμως εμπορικό απόρρητο·

(3)         «παραβάτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράνομα απέκτησε, χρησιμοποίησε ή αποκάλυψε εμπορικά απόρρητα·

(4)         «παράνομα εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα των οποίων ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά, η λειτουργία, η διαδικασία κατασκευής ή η εμπορία επωφελούνται σημαντικά από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων.

Κεφάλαιο II

Παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων

Άρθρο 3Παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων

1.          Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι εμπορικού απορρήτου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να αποτρέψουν την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου ή να εξασφαλίσουν έννομη προστασία.

2.          Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)    μη επιτρεπόμενη πρόσβαση σε έγγραφα, αντικείμενα, υλικά, ουσίες ή ηλεκτρονικά αρχεία – ή αντίγραφό τους – που νομίμως βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, τα οποία περιέχουν το εμπορικό απόρρητο ή από τα οποία μπορεί να συναχθεί το εμπορικό απόρρητο·

(β)    κλοπή·

(γ)    δωροδοκία·

(δ)    παραπλάνηση·

(ε)    παραβίαση ή προτροπή σε παραβίαση συμφωνίας εμπιστευτικότητας ή οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος να προστατεύεται το απόρρητο·

(στ)  οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά η οποία, υπό τις κρατούσες περιστάσεις, θεωρείται ότι αντίκειται στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

3.          Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε πραγματοποιείται, χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου ▌, από πρόσωπο που διαπιστώνεται ότι πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α)    έχει αποκτήσει το εμπορικό απόρρητο παράνομα·

(β)    έχει παραβιάσει νομικά έγκυρη συμφωνία εμπιστευτικότητας ή οποιοδήποτε άλλο καθήκον να προστατεύει το απόρρητο του εμπορικού απορρήτου·

(γ)    έχει παραβιάσει νομικά έγκυρο συμβατικό ή οποιοδήποτε άλλο καθήκον να περιορίζει τη χρήση του εμπορικού απορρήτου·

3α.        Η παράγραφος 3 δεν αναγνωρίζει κανένα βάσιμο λόγο προκειμένου οι κάτοχοι εμπορικών απορρήτων να περιορίζουν τη χρήση της πείρας και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί κατά τρόπο έντιμο από τους εργαζόμενους κατά τη κανονική πορεία της απασχόλησής τους ή να προσθέτουν οποιοδήποτε περιορισμό όσον αφορά τη κατάληψη νέας θέσης από τους εργαζομένους πέραν των περιορισμών που προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας τους, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

4.          Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται επίσης παράνομη όταν ένα πρόσωπο, κατά τη στιγμή της απόκτησης, της χρήσης ή της αποκάλυψης, γνώριζε ή θα έπρεπε, υπό τις κρατούσες περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε άμεσα ή έμμεσα από άλλο πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιούσε ή αποκάλυπτε το εμπορικό απόρρητο παράνομα, κατά την έννοια της παραγράφου 3.

5.          Η ▌ παραγωγή, προσφορά ή διάθεση στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων, ή η εισαγωγή, εξαγωγή ή αποθήκευση παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς, θεωρείται επίσης παράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου όταν το πρόσωπο που ασκεί αυτές τις δραστηριότητες γνώριζε ή θα έπρεπε, ανάλογα με τις κρατούσες περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο χρησιμοποιήθηκε παράνομα κατά την έννοια της παραγράφου 3.

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην υφίσταται δικαίωμα προσφυγής για λήψη των μέτρων, των διαδικασιών και των μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, όταν η εικαζόμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)    για τη θεμιτή χρήση, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης·

(β)    για να αποκαλυφθεί παράπτωμα, αξιόποινη πράξη, απάτη ή παράνομη δραστηριότητα ▌, υπό τον όρο ότι ▌ ο εναγόμενος ενήργησε για λόγους δημοσίου συμφέροντος·

(γ)    το εμπορικό απόρρητο αποκαλύφθηκε από τους εργαζομένους στους εκπροσώπους τους στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, εφόσον η αποκάλυψη αυτή ήταν αναγκαία για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων·

(ε)    για τον σκοπό της προστασίας γενικού δημοσίου συμφέροντος ή οποιουδήποτε άλλου έννομου συμφέροντος που αναγνωρίζεται από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία και μέσω της δικαστικής πρακτικής.

Κεφάλαιο III

Μέτρα, διαδικασίες και μέσα ένδικης προστασίας

Τμήμα 1Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5Γενική υποχρέωση

1.          Τα κράτη μέλη προβλέπουν τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής αστικής έννομης προστασίας κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψης εμπορικών απορρήτων.

2.          Τα εν λόγω μέτρα, διαδικασίες και μέσα ένδικης προστασίας:

(α)    είναι δίκαια και εύλογα·

(β)    δεν είναι περίπλοκα και δαπανηρά άνευ λόγου και δεν προβλέπουν ανέφικτες προθεσμίες ούτε συνεπάγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις·

(γ)    είναι αποτελεσματικά και αποτρεπτικά.

Άρθρο 6Αναλογικότητα και αποφυγή καταχρηστικής προσφυγής στη δικαιοσύνη

1.          Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία πρόκειται να εφαρμόζονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές κατά τρόπο που:

(α)    είναι αναλογικός·

(β)    αποτρέπει τη δημιουργία εμποδίων για το νόμιμο εμπόριο, τον ανταγωνισμό και την κινητικότητα των εργαζομένων·

(γ)    προβλέπει διασφαλίσεις κατά της καταχρηστικής τους χρήσης.

2.          Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές αποφανθούν ότι μια αξίωση που αφορά την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση εμπορικού απορρήτου είναι προδήλως αβάσιμη και διαπιστώνεται ότι ο ενάγων κίνησε τη δικαστική διαδικασία καταχρηστικώς ή κακή τη πίστει ▌, οι εν λόγω αρμόδιες δικαστικές αρχές να δικαιούνται να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:

(α)    να επιβάλλουν κυρώσεις στον ενάγοντα·

(β)    να διατάσσουν τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας του εναγομένου να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης ▌. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν τον καθορισμό των εν λόγω μέτρων σε χωριστές διαδικασίες.

Άρθρο 7Προθεσμία παραγραφής

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αγωγές για την εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών και των μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ασκηθούν εντός τουλάχιστον τριών ετών, από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενάγων έλαβε γνώση, ή είχε λόγο να λάβει γνώση, του τελευταίου γεγονότος που οδήγησε στην αγωγή.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες που ισχύουν για την αναστολή και τη διακοπή της προθεσμίας παραγραφής.

Άρθρο 8 Προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών απορρήτων κατά τις δικαστικές διαδικασίες

1.          Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διάδικοι, οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή δικηγόροι τους, οι υπάλληλοι του δικαστηρίου, οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στη δικαστική διαδικασία που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, ή που έχει πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία αποτελούν μέρος των εν λόγω δικαστικών διαδικασιών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε εμπορικό απόρρητο ή εικαζόμενο εμπορικό απόρρητο που διαθέτουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε απάντηση σε δεόντως αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου διάδικου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό και περιήλθε σε γνώση τους λόγω αυτής της συμμετοχής ή πρόσβασης. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να επιτρέψουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές να λαμβάνουν τέτοια μέτρα με δική τους πρωτοβουλία.

Η υποχρέωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο παραμένει σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών. Ωστόσο, παύει να υφίσταται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:

(α)    εάν κριθεί βάσει οριστικής απόφασης ότι το εικαζόμενο εμπορικό απόρρητο δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1·

(β)    εάν, με την πάροδο του χρόνου, οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται ευρέως γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ή άμεσα προσβάσιμες από αυτά.

2.          Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δύνανται, βάσει δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως διαδίκου, να λαμβάνουν ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να προστατευθεί η εμπιστευτικότητα κάθε εμπορικού απορρήτου ή εικαζόμενου εμπορικού απορρήτου το οποίο χρησιμοποιείται ή αναφέρεται κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να επιτρέψουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές να λαμβάνουν τέτοια μέτρα με δική τους πρωτοβουλία.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν τουλάχιστον τη δυνατότητα:

(α)    να περιορίζεται, εν όλω ή εν μέρει, σε ένα περιορισμένο αριθμό προσώπων, η πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει εμπορικά απόρρητα ή εικαζόμενα εμπορικά απόρρητα, το οποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους ή τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα πρόσωπο για κάθε διάδικο, και, στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο ενόψει της διαδικασίας, οι αντίστοιχοι δικηγόροι και/ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, έχουν πλήρη πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο·

(β)    όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν εμπορικά απόρρητα ή εικαζόμενα εμπορικά απόρρητα, να περιορίζεται η πρόσβαση σε ακροάσεις και στα αντίστοιχα αρχεία ή απομαγνητοφώνηση, σε περιορισμένο αριθμό προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτόν περιλαμβάνονται τουλάχιστον ένα πρόσωπο για κάθε διάδικο και, στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο ενόψει της διαδικασίας, οι δικηγόροι των διαδίκων και/ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους·

(γ)    να διατίθεται σε τρίτους μη εμπιστευτική εκδοχή των δικαστικών αποφάσεων, στην οποία να έχουν αφαιρεθεί ή αποκρυφτεί τα αποσπάσματα που περιέχουν πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπορικά απόρρητα.

3.          Όταν αποφασίζουν αν θα κάνουν δεκτά ή θα απορρίψουν μέτρα προστασίας εμπορικού απορρήτου και προβαίνουν σε εκτίμηση της αναλογικότητάς τους, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστούν τα δικαιώματα ουσιαστικής προσφυγής και δίκαιης δίκης, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων και, κατά περίπτωση, τρίτων, καθώς και κάθε ενδεχόμενη βλάβη για εκάτερο των διαδίκων και, κατά περίπτωση, τους τρίτους, που προκύπτει από την αποδοχή ή την απόρριψη των εν λόγω μέτρων.

4.          Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Τμήμα 2Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα

Άρθρο 9Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα

1.          Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, κατόπιν αιτήματος του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, να διατάξουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα έναντι του φερόμενου ως παραβάτη:

(α)    την παύση ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου σε προσωρινή βάση·

(β)    την απαγόρευση να παράγει, να προσφέρει, να διαθέτει στην αγορά ή να χρησιμοποιεί παράνομα εμπορεύματα, ή να εισάγει, να εξάγει ή να αποθηκεύει παράνομα εμπορεύματα για τους σκοπούς αυτούς·

(γ)    την κατάσχεση ή την παράδοση των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων εμπορευμάτων, ούτως ώστε να εμποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στην αγορά.

2.          Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δικαστικές αρχές να δύνανται, ως εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση με τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να εξαρτούν τη συνέχιση της εικαζόμενης παράνομης χρήσης εμπορικού απορρήτου από τη σύσταση εγγυήσεων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποζημίωση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου. Δεν επιτρέπεται η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου έναντι της σύστασης εγγυήσεων.

Άρθρο 10Προϋποθέσεις προσφυγής και εγγυήσεις

1.          Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να διαθέτουν, όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9, την εξουσία να απαιτούν από τον ενάγοντα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορούν εύλογα να θεωρηθούν διαθέσιμα, προκειμένου να πεισθούν με επαρκή βαθμό βεβαιότητας ότι υπάρχει εμπορικό απόρρητο, ότι ο ενάγων είναι ο νόμιμος κάτοχος του εμπορικού απορρήτου και ότι το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί παράνομα, ότι το εμπορικό απόρρητο χρησιμοποιείται ή αποκαλύπτεται παράνομα, ή ότι επίκειται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου.

2.          Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής, καθώς και την εκτίμηση της αναλογικότητάς της, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης. Κατά την εκτίμησή τους λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, την αξία του εμπορικού απορρήτου, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου ή άλλα ειδικά γνωρίσματα του εμπορικού απορρήτου, καθώς και την εκούσια ή ακούσια συμπεριφορά του εναγομένου κατά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης αποκάλυψης ή χρήσης του εμπορικού απορρήτου, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων έναντι των διαδίκων, των νόμιμων συμφερόντων τρίτων, του δημόσιου συμφέροντος και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.

3.          Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 ανακαλούνται ή άλλως παύουν να παράγουν αποτελέσματα, κατόπιν αιτήματος του εναγομένου, εάν:

(α)    ο ενάγων δεν κινήσει διαδικασία που οδηγεί σε απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής, εντός εύλογης περιόδου που προσδιορίζεται από τη δικαστική αρχή η οποία διατάσσει τη λήψη των μέτρων σε περίπτωση που το επιτρέπει η νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή, ελλείψει τέτοιου προσδιορισμού, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες ή τις 31 ημερολογιακές ημέρες, ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη·

(β)    εν τω μεταξύ, οι επίμαχες πληροφορίες δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 σημείο 1, για λόγους που δεν μπορούν να καταλογιστούν στον εναγόμενο.

4.          Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να εξαρτούν τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 από τη σύσταση κατάλληλης εγγύησης ή ισοδύναμης διασφάλισης από τον ενάγοντα, με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση της όποιας ζημίας υπέστη ο εναγόμενος και, όπου ενδείκνυται, κάθε άλλο πρόσωπο που θίγεται από τα μέτρα.

5.          Εάν τα προσωρινά μέτρα ανακληθούν βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο α), εάν παύσουν να ισχύουν λόγω πράξης ή παράλειψης του ενάγοντος ή εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση του εμπορικού απορρήτου ή απειλή τέτοιας συμπεριφοράς, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές έχουν την εξουσία να διατάσσουν τον ενάγοντα, κατόπιν αιτήματος του εναγομένου ή ζημιωθέντος τρίτου, να παράσχει στον εναγόμενο ή στον ζημιωθέντα τρίτο, εύλογη αποζημίωση για την όποια ζημία προκλήθηκε από αυτά τα μέτρα.

Τμήμα 3Μέτρα που απορρέουν από απόφαση επί της ουσίας

Άρθρο 11Δικαστικές διαταγές και επανορθωτικά μέτρα

1.          Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση όπου διαπιστώνεται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος, να διατάσσουν κατά του παραβάτη ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

(α)    την παύση ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου·

(β)    την απαγόρευση να παράγει, να προσφέρει, να διαθέτει στην αγορά ή να χρησιμοποιεί παράνομα εμπορεύματα, ή να εισάγει, να εξάγει ή να αποθηκεύει παράνομα εμπορεύματα για τους σκοπούς αυτούς·

(γ)    τη λήψη των ενδεδειγμένων επανορθωτικών μέτρων σε σχέση με τα παράνομα εμπορεύματα·

(γα)  τη καταστροφή του συνόλου ή μέρους τυχόν υλικού και/ή ηλεκτρονικού μέσου που περιέχει ή θέτει σε εφαρμογή το εμπορικό απόρρητο ή, όπου ενδείκνυται, παράδοση στον ενάγοντα του συνόλου ή μέρους του υλικού και/ή ηλεκτρονικού μέσου.

2.          Στα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) συγκαταλέγονται:

(β)    ανάκληση των παράνομων εμπορευμάτων από την αγορά·

(γ)    αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα·

(δ)    καταστροφή των παράνομων εμπορευμάτων ή, όπου ενδείκνυται, απόσυρσή τους από την αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι η ενέργεια αυτή δεν θίγει την προστασία του επίμαχου εμπορικού απορρήτου·

(ε)    καταστροφή του συνόλου ή μέρους τυχόν εγγράφου, αντικειμένου, υλικού, ουσίας ή ηλεκτρονικού αρχείου που περιέχει ή θέτει σε εφαρμογή το εμπορικό απόρρητο ή, όπου ενδείκνυται, παράδοση στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου του συνόλου ή μέρους των εν λόγω εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων.

3.          Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν οι δικαστικές αρχές διατάσσουν την απόσυρση των παράνομων εμπορευμάτων από την αγορά, να δύνανται να διατάσσουν, κατόπιν αιτήματος του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, την παράδοση των εμπορευμάτων στον κάτοχο ή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, υπό όρους που πρόκειται να καθορίζονται από τις δικαστικές αρχές, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα επίμαχα εμπορεύματα δεν θα επανέλθουν στην αγορά.

Κατά την εξέταση αίτησης για την εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων πρέπει να σταθμίζονται καταλλήλως η σοβαρότητα της παράβασης, τα μέτρα που πρόκειται να επιβληθούν και τα συμφέροντα τρίτων, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Οι δικαστικές αρχές διατάσσουν την εκτέλεση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δαπάναις του παραβάτη, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα μέτρα αυτά ισχύουν υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενης αποζημίωσης που μπορεί να οφείλεται στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου, λόγω της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου.

Άρθρο 12 Προϋποθέσεις προσφυγής, εγγυήσεις και εναλλακτικά μέτρα

1.          Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την εξέταση αιτήματος για την έκδοση δικαστικών διαταγών και τη λήψη επανορθωτικών μέτρων, που προβλέπεται στο άρθρο 11, καθώς και για την εκτίμηση της αναλογικότητάς τους, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης. Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, την αξία του εμπορικού απορρήτου, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του παραβάτη όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης αποκάλυψης ή χρήσης του εμπορικού απορρήτου, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων στους διαδίκους, στα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, στο δημόσιο συμφέρον και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές περιορίζουν τη χρονική διάρκεια του μέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), αναλόγως, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι επαρκής προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό ή οικονομικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση του εμπορικού απορρήτου και να αποφευχθεί η δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον θεμιτό ανταγωνισμό, την καινοτομία και την κινητικότητα των εργαζομένων.

2.          Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) ανακαλούνται ή άλλως παύουν να παράγουν αποτελέσματα, κατόπιν αιτήματος του εναγομένου, εάν εν τω μεταξύ οι επίμαχες πληροφορίες δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 σημείο 1, για λόγους που δεν μπορούν να καταλογιστούν άμεσα ή έμμεσα στον εναγόμενο.

3.          Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των διαδίκων στις περιπτώσεις εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 11, η αρμόδια δικαστική αρχή δύναται να διατάσσει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα, αντί να επιβάλει τα μέτρα αυτά, εάν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

(α)    ο ενδιαφερόμενος, κατά τη χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, δεν γνώριζε ούτε είχε λόγο, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε από τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούσε ή αποκάλυψε το εμπορικό απόρρητο παράνομα·

(β)    η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στο πρόσωπο αυτό·

(γ)    η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται επαρκώς ικανοποιητική.

Όταν διατάσσεται η χρηματική αποζημίωση αντί της διαταγής που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), η εν λόγω χρηματική αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, εάν το εν λόγω πρόσωπο είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο, για την χρονική περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε να έχει απαγορευθεί η χρήση του εμπορικού απορρήτου.

Άρθρο 13Αποζημίωση

1.          Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματος του ζημιωθέντος, να διατάσσουν τον παραβάτη ο οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι προέβαινε σε παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση εμπορικού απορρήτου, να καταβάλει στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου αποζημίωση ανάλογη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ο κάτοχος ως αποτέλεσμα της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου.

1α.        Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική τους, μπορούν να περιορίσουν την υποχρέωση των εργαζομένων να καταβάλουν αποζημίωση στους εργοδότες τους για παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου του εργοδότη, εφόσον οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν ενεργούν εκ προθέσεως.

2.          Κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, περιλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υπέστη ο ζημιωθείς διάδικος, τα τυχόν αθέμιτα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών παραγόντων, όπως την ηθική βλάβη που προκάλεσε στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου η παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου.

Ωστόσο, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δύνανται επίσης, σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, να καθορίζουν την αποζημίωση ως κατ’ αποκοπή ποσό, βάσει στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, εάν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο.

Άρθρο 14Δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων

1.          Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στις δικαστικές προσφυγές που ασκούνται για την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, οι δικαστικές αρχές να δύνανται να διατάσσουν, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος και δαπάναις του παραβάτη, ενδεδειγμένα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της επίσημης ιστοσελίδας του παραβάτη.

2.          Σε οποιοδήποτε μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προστατεύεται η εμπιστευτικότητα των εμπορικών απορρήτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.

3.          Όταν αποφασίζουν αν θα διατάξουν ένα από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και προβαίνουν σε εκτίμηση της αναλογικότητάς τους, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη κατά πόσον οι πληροφορίες σχετικά με τον παραβάτη επιτρέπουν τον εντοπισμό φυσικού προσώπου και, στην περίπτωση αυτή, αν η δημοσίευση των πληροφοριών αυτών θα ήταν δικαιολογημένη, ιδίως βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: την πιθανή βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί από το εν λόγω μέτρο στην ιδιωτική ζωή και την υπόληψη του παραβάτη, ▌ τη συμπεριφορά του παραβάτη όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, ▌ όπως και την πιθανότητα περαιτέρω παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου από τον παραβάτη.

Κεφάλαιο IV

Κυρώσεις, υποβολή εκθέσεων και τελικές διατάξεις

Άρθρο 15Κυρώσεις λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να επιβάλλουν κυρώσεις στους διαδίκους, τους νόμιμους εκπροσώπους τους και κάθε άλλο πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται ή αρνείται να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 11.

Όπου προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, η μη συμμόρφωση προς μέτρο που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 υπόκειται, κατά περίπτωση, σε περιοδική χρηματική ποινή.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 16Ανταλλαγή πληροφοριών και ανταποκριτές

Για το σκοπό της προώθησης της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ κρατών μελών, αφενός, καθώς και μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής, αφετέρου, κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους εθνικούς ανταποκριτές για κάθε ζήτημα εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Γνωστοποιεί τα στοιχεία των εθνικών ανταποκριτών στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Άρθρο 17Εκθέσεις

1.        Έως τις XX XX 20XX [τρία έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διανοητική ιδιοκτησία, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καταρτίζει μια αρχική έκθεση σχετικά με τις τάσεις των αγωγών όσον αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων, σύμφωνα με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

2.        Έως τις XX XX 20ΧΧ [τέσσερα έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή συντάσσει ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στις πιθανές επιπτώσεις της για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την κινητικότητα των εργαζομένων, την προστασία έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού και τις δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης της συνεργασίας και της καινοτομίας, και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην εν λόγω έκθεση λαμβάνεται δεόντως υπόψη η έκθεση που καταρτίστηκε από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

3.        Έως τις XX XX 20XX [οκτώ έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 18Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.          Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις XX XX 20XX [24 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.          Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 19Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 20Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                     Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος.

29.4.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

(COM(2013)0813 – C7‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Michèle Rivasi

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προστασία από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη και χρήση εμπορικών απορρήτων είναι καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία περιβάλλοντος θεμιτού εμπορικού ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. Είναι, ωστόσο πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι η κυκλοφορία γνώσης και πληροφοριών είναι επίσης ουσιαστική για τη διαδικασία καινοτομίας και δημιουργίας. Συχνά οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανταλλαγή εμπορικών απορρήτων παρά για την τήρηση τους. Παράλληλα, η διαφάνεια και η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι επίσης αναγκαίες για την τεκμηρίωση σημαντικών δημόσιων πολιτικών όπως η πολιτική για το περιβάλλον, η πολιτική για την υγεία και η προστασία των καταναλωτών.

Θα πρέπει να αναζητηθεί η κατάλληλη ισορροπία, προκειμένου να μην υπάρχουν περιθώρια για καταχρηστικές αξιώσεις παράτυπης απόκτησης ή διακίνησης εμπορικών απορρήτων, και να αποφεύγεται η απόκρυψη, μέσω υπερβολικών μέτρων προστασίας, πληροφοριών που θα έπρεπε κανονικά να είναι κοινόχρηστες και να ανταλλάσσονται. Για την εξασφάλιση της ισορροπίας αυτής, η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει την τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής στη βάση τεσσάρων σημαντικών αξόνων.

Αποσαφήνιση των ορισμών και ακριβέστερη διατύπωση της οδηγίας

Η εναρμόνιση, σε επίπεδο ΕΕ, των νομικών διαδικασιών και των μέτρων έννομης προστασίας κατά της παράνομης απόκτησης, της αποκάλυψης και της χρήσης εμπορικών απορρήτων προϋποθέτει τη σαφή αντίληψη της έκτασης και της ουσίας του συγκεκριμένου ζητήματος. Τούτο καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό λόγω του γεγονότος ότι η παρούσα οδηγία θα οδηγήσει στην εισαγωγή μιας νέας νομικής έννοιας στις νομοθεσίες των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ. Ο υπερβολικά ασαφής ορισμός του εμπορικού απορρήτου θα προκαλέσει νομική αβεβαιότητα και θα διευκολύνει την αθέμιτη χρήση της έννοιας από τους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες εις βάρος των μικρότερων και της κοινωνίας συνολικά.

Ο εισηγητής προτείνει να αποσαφηνιστεί ο ορισμός του τι θα πρέπει να θεωρείται εμπορικό απόρρητο. Τούτο είναι ουσιαστικό, όχι μόνο για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας, αλλά και διότι η νέα οδηγία θα χρησιμεύσει ως το μοναδικό σημείο αναφοράς της ΕΕ στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της συμφωνίας TTIP.

Η προστασία των εμπορικών απορρήτων, όσο κι αν είναι σημαντική, δεν αποτελεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ). Η εφαρμογή της, δεν θα οδηγήσει, συνεπώς, στη δημιουργία νέων αποκλειστικών δικαιωμάτων. Η χρήση της ορολογίας των ΔΔΙ στην πρόταση της Επιτροπής προκαλεί ασάφεια και μπορεί να έχει επίπτωση στις νομικές ερμηνείες σε περιπτώσεις αντιδικίας. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει την αλλαγή ορισμένων από τους χρησιμοποιούμενους όρους, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση διατύπωσης που αρμόζει κατά κανόνα σε νομικό πλαίσιο ΔΔΙ.

Διασφάλιση θεμιτών δικαιωμάτων και πρόσβασης στις πληροφορίες

Στόχος της οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο προστασίας από ανέντιμες εμπορικές πρακτικές κατά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.

Ωστόσο η οδηγία θα πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια τις περιπτώσεις στις οποίες η αποκάλυψη πληροφοριών δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της. Πρόκειται για τις πληροφορίες των οποίων η αποκάλυψη επιβάλλεται με βάση εθνικούς ή ενωσιακούς κανόνες ή απαιτείται για την άσκηση της εντολής δημόσιων αρχών.

Γενικότερα, η προστασία των εμπορικών απορρήτων δεν πρέπει να υπονομεύει το θεμιτό δημόσιο συμφέρον, όπως η προστασία των καταναλωτών, η προστασία των εργαζομένων, η προστασία της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων ή της υγείας των φυτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, και η πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Διασφάλιση της κινητικότητας των εργαζομένων

Η κυκλοφορία της γνώσης και των ικανοτήτων είναι το στοιχείο που προσδίδει δυναμισμό και δημιουργικότητα στους παράγοντες της βιομηχανίας και τους ερευνητικούς τομείς, και απόδειξη για τούτο είναι η Σίλικον Βάλεϊ: Το στοιχείο αυτό είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την κινητικότητα των εργαζομένων. Είναι σημαντικό για την καινοτομία και την επαγγελματική εξέλιξη, ο ειδικευμένοι εργαζόμενοι να μπορούν να μετακινούνται από επιχείρηση σε επιχείρηση. Συνεπώς, η προστασία από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη και χρήση εμπορικών απορρήτων δεν θα πρέπει να καταστεί εμπόδιο στην κινητικότητα των εργαζομένων.

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι στις περιφέρειες ή τα κράτη που εφαρμόζουν αυστηρές συμφωνίες αποφυγής του ανταγωνισμού, μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, παρατηρούνται φαινόμενα φυγής των πλέον ειδικευμένων εργαζομένων, σημειώνεται μείωση των επενδύσεων, και περιορίζεται η καινοτομία.

Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στον καθορισμό προθεσμίας παραγραφής για τα μέτρα, τις διαδικασίες και την ένδικη προστασία που προβλέπει η παρούσα οδηγία: δεν θα ήταν σκόπιμο να επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι με προθεσμία παραγραφής μεγαλύτερη από ένα έτος. Γενικότερα, χρειάζεται να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των εργαζομένων που δημιουργούν νέες ιδέες, και των επιχειρήσεων που παρέχουν τους πόρους και το περιβάλλον για την ανάπτυξη των ιδεών αυτών. Η οδηγία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ισορροπία αυτή.

Εξασφάλιση δικαίων δικαστικών διαδικασιών, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις

Όπως συμβαίνει και με τις άλλες δικαστικές διαδικασίες, οι μεγαλύτερες επιχειρηματικές οντότητες διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι μεγαλύτεροι παίκτες δεν θα εγείρουν καταχρηστικές αξιώσεις λόγω εμπορικού απορρήτου για την εκδίωξη των δυνητικών ανταγωνιστών τους από την αγορά.

Η προστασία του εμπορικού απορρήτου δεν δημιουργεί αποκλειστικά δικαιώματα, αλλά αντιμετωπίζει την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη και χρήση. Επομένως, το βάρος της απόδειξης του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη απόκτηση ήταν όντως παράνομη θα πρέπει να το φέρει το πρόσωπο που έχει τον έλεγχο των μη αποκαλυπτόμενων πληροφοριών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Οι επιχειρήσεις και τα μη εμπορικά ερευνητικά ιδρύματα επενδύουν στην απόκτηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, οι οποίες είναι το νόμισμα της οικονομίας της γνώσης. Η εν λόγω επένδυση στη δημιουργία και τη χρησιμοποίηση πνευματικού κεφαλαίου είναι καθοριστική για την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά και, ως εκ τούτου, για την απόδοση των επενδύσεών τους, που αποτελεί το βασικό κίνητρο για την επιχειρηματική έρευνα και ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις προσφεύγουν σε διάφορα μέσα προκειμένου να οικειοποιηθούν τα αποτελέσματα των καινοτόμων δραστηριοτήτων τους, όταν η ανοικτή προσέγγιση δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των επενδύσεών τους σε έρευνα και καινοτομία. Η χρήση επίσημων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα επί σχεδίων ή τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένα από αυτά. Άλλο μέσο είναι η προστασία της πρόσβασης στις γνώσεις που είναι πολύτιμες για την οικονομική οντότητα και που δεν είναι ευρέως γνωστές, και η αξιοποίηση των γνώσεων αυτών. Αυτή η τεχνογνωσία και οι επιχειρηματικές πληροφορίες, που δεν αποκαλύπτονται και προορίζονται να παραμείνουν εμπιστευτικές, αναφέρονται ως εμπορικό απόρρητο. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, αποδίδουν την ίδια αξία στα εμπορικά απόρρητα όσο και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σε άλλες μορφές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και στη χρήση της εμπιστευτικότητας ως εργαλείου διαχείρισης της καινοτομίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην έρευνα, η οποία καλύπτει ένα διαφοροποιημένο φάσμα πληροφοριών, που εκτείνεται πέραν των τεχνολογικών γνώσεων σε εμπορικά δεδομένα, όπως πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες και τους προμηθευτές, τα επιχειρηματικά σχέδια ή την έρευνα και τις στρατηγικές αγοράς. Προστατεύοντας αυτό το ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας και εμπορικών πληροφοριών, είτε ως συμπλήρωμα ή ως εναλλακτική επιλογή ως προς τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά απόρρητα επιτρέπουν στον δημιουργό να αποκομίζει κέρδος από τη δημιουργία και τις καινοτομίες του και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την έρευνα και την ανάπτυξη και τις καινοτομικές επιδόσεις.

(1) Οι επιχειρήσεις και τα μη εμπορικά ερευνητικά ιδρύματα επενδύουν στην απόκτηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, οι οποίες είναι το νόμισμα της οικονομίας της γνώσης και εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εν λόγω επένδυση στη δημιουργία και τη χρησιμοποίηση πνευματικού κεφαλαίου είναι καθοριστική για την ανταγωνιστικότητά τους και τις καινοτομικές επιδόσεις τους στην αγορά και, ως εκ τούτου, για την απόδοση των επενδύσεών τους, που αποτελεί το βασικό κίνητρο για την επιχειρηματική έρευνα και ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις προσφεύγουν σε διάφορα μέσα προκειμένου να οικειοποιηθούν τα αποτελέσματα των καινοτόμων δραστηριοτήτων τους, όταν η ανοικτή προσέγγιση δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των επενδύσεών τους σε έρευνα και καινοτομία. Η χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα επί σχεδίων ή τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένα από αυτά. Άλλο μέσο είναι η προστασία της πρόσβασης σε πολύτιμες από εμπορικής απόψεως πληροφορίες και η αξιοποίηση των γνώσεων που είναι πολύτιμες για την οικονομική οντότητα και που δεν είναι γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ή σε πρόσωπα που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οικονομικό όφελος από την αποκάλυψη ή τη χρήση τους, ούτε άμεσα προσπελάσιμες από αυτά. Αυτή η τεχνογνωσία και οι επιχειρηματικές πληροφορίες, που δεν αποκαλύπτονται και προορίζονται να παραμείνουν εμπιστευτικές, αναφέρονται ως εμπορικό απόρρητο. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ειδικότερα, αποδίδουν αξία και επαφίενται περισσότερο στα εμπορικά απόρρητα, επειδή η χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τείνει να είναι περισσότερο δαπανηρή και οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν συχνά επαρκές εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για τη διαχείριση και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, αποδίδουν την ίδια αξία στα εμπορικά απόρρητα όσο και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σε άλλες μορφές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και στη χρήση της εμπιστευτικότητας ως εργαλείου διαχείρισης της καινοτομίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην έρευνα, η οποία καλύπτει ένα διαφοροποιημένο φάσμα πληροφοριών, που εκτείνεται πέραν των τεχνολογικών γνώσεων σε εμπορικά δεδομένα, όπως πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες και τους προμηθευτές, τα επιχειρηματικά σχέδια ή την έρευνα και τις στρατηγικές αγοράς. Προστατεύοντας αυτό το ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας και εμπορικών πληροφοριών, είτε ως συμπλήρωμα ή ως εναλλακτική επιλογή ως προς τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά απόρρητα επιτρέπουν στον δημιουργό να αποκομίζει κέρδος από τη δημιουργία και τις καινοτομίες του και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την έρευνα και την ανάπτυξη και τις καινοτομικές επιδόσεις.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η ανοικτή καινοτομία αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία νέων γνώσεων και στηρίζει την εμφάνιση νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, που βασίζονται στη χρήση συνδημιουργημένων γνώσεων. Τα εμπορικά απόρρητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, εντός και πέραν των συνόρων της εσωτερικής αγοράς, στο πλαίσιο της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας. Η συνεργατική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα της επιχειρηματικής έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Η ανοικτή καινοτομία αποτελεί καταλύτη για να βρουν νέες ιδέες τον δρόμο τους προς την αγορά, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των καταναλωτών και συντελώντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνίας. Σε μια εσωτερική αγορά όπου ελαχιστοποιούνται τα εμπόδια σε αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία και όπου δεν στρεβλώνεται η συνεργασία, η διανοητική δημιουργία και η καινοτομία αναμένεται να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε καινοτόμες διεργασίες, υπηρεσίες και προϊόντα. Ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον για τη διανοητική δημιουργία και την καινοτομία είναι επίσης σημαντικό για την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης. Τα εμπορικά απόρρητα συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον χρησιμοποιούμενων μορφών προστασίας της διανοητικής δημιουργίας και της καινοτόμου τεχνογνωσίας από τις επιχειρήσεις, αλλά είναι ταυτόχρονα η λιγότερο προστατευόμενη από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Ένωσης έναντι της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψής τους από τρίτους.

(2) Η ανοικτή καινοτομία αποτελεί καταλύτη για να βρουν νέες ιδέες τον δρόμο τους προς την αγορά, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των καταναλωτών και συντελώντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνίας. Η ανοικτή καινοτομία αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία νέων γνώσεων και στηρίζει την εμφάνιση νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, που βασίζονται στη χρήση συνδημιουργημένων γνώσεων. Η συνεργατική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα της επιχειρηματικής έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον για τη διανοητική δημιουργία και την καινοτομία στο οποίο διασφαλίζεται η κινητικότητα των εργαζομένων είναι επίσης σημαντικό για την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης. Τα εμπορικά απόρρητα διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο στην προστασία της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και/ή ερευνητικών ιδρυμάτων, εντός και πέραν των συνόρων της εσωτερικής αγοράς, στο πλαίσιο της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Ένωσης έναντι της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικών απορρήτων από τρίτους είναι κατακερματισμένη σε 28 διαφορετικές νομοθεσίες, πράγμα που δημιουργεί εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Οι διεθνείς προσπάθειες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος κατέληξαν στη σύναψη της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (Συμφωνία TRIPS), η οποία περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την προστασία των εμπορικών απορρήτων έναντι της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψής τους από τρίτους, οι οποίες αποτελούν κοινά διεθνή πρότυπα. Όλα τα κράτη μέλη, καθώς και η ίδια η Ένωση, δεσμεύονται από την εν λόγω συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ5 του Συμβουλίου.

(4) Η Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (Συμφωνία TRIPS) περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την προστασία των εμπορικών απορρήτων έναντι της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψής τους από τρίτους, οι οποίες αποτελούν κοινά διεθνή πρότυπα. Όλα τα κράτη μέλη, καθώς και η ίδια η Ένωση, δεσμεύονται από την εν λόγω συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου. Προκειμένου να προστατευθούν τα εμπορικά απόρρητα από την υπεξαίρεση, ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νομοθεσία, ωστόσο ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν προσδιορίσει τα εμπορικά απόρρητα και δεν διαθέτουν δεσμευτική νομοθεσία κατά της υπεξαίρεσης των εμπορικών απορρήτων, γεγονός που δημιουργεί κενά και εμπόδια για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι επίσης σκόπιμο να καθοριστούν σε επίπεδο ΕΕ οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη των εμπορικών απορρήτων είναι νόμιμη ή παράνομη και να περιοριστεί η διάρκεια εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής, ώστε η παρούσα οδηγία να εξυπηρετεί τον σκοπό της όσον αφορά τη συνεπή προστασία των εμπορικών απορρήτων στην Ένωση.

__________________

__________________

5 Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (1986-1994) (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).

Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (1986-1994) (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν κανόνες σε επίπεδο Ένωσης για τη σύγκλιση των εθνικών νομοθετικών συστημάτων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί επαρκές και συνεκτικό επίπεδο έννομης προστασίας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Για τον σκοπό αυτόν, είναι σημαντικό να καθιερωθεί ομοιογενής ορισμός του εμπορικού απορρήτου, χωρίς να περιορίζεται το αντικείμενο που πρέπει να προστατεύεται έναντι υπεξαίρεσης. Ο εν λόγω ορισμός θα πρέπει, επομένως, να είναι δομημένος κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τις επιχειρηματικές πληροφορίες, τις τεχνολογικές πληροφορίες και την τεχνογνωσία, όπου υπάρχει τόσο το έννομο συμφέρον τήρησης της εμπιστευτικότητας, όσο και η θεμιτή προσδοκία για την προστασία αυτής της εμπιστευτικότητας. Εκ φύσεως, από τον εν λόγω ορισμό θα πρέπει να αποκλείονται οι ασήμαντες πληροφορίες, και ο ορισμός δεν θα πρέπει να επεκτείνεται στις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους εργαζόμενους εντός του συνήθους πλαισίου της εργασίας τους και σε πληροφορίες οι οποίες είναι γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ή άμεσα προσπελάσιμες από αυτά.

(8) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν κανόνες σε επίπεδο Ένωσης για τη σύγκλιση των εθνικών νομοθετικών συστημάτων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί επαρκές και συνεκτικό επίπεδο έννομης προστασίας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Για τον σκοπό αυτόν, είναι σημαντικό να καθιερωθεί ομοιογενής ορισμός του εμπορικού απορρήτου. Ο εν λόγω ορισμός θα πρέπει, επομένως, να είναι δομημένος κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τις επιχειρηματικές πληροφορίες και τη μη αποκαλυπτόμενη τεχνογνωσία, όπου υπάρχει το έννομο συμφέρον τήρησης της εμπιστευτικότητας, η εμπορική αξία αυτών των πληροφοριών η οποία απορρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα τους και η θεμιτή προσδοκία για την προστασία αυτής της εμπιστευτικότητας. Εκ φύσεως, από τον εν λόγω ορισμό θα πρέπει να αποκλείονται οι ασήμαντες πληροφορίες, και ο ορισμός δεν θα πρέπει να επεκτείνεται στις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους εργαζόμενους εντός του συνήθους πλαισίου της εργασίας τους και σε πληροφορίες οι οποίες είναι γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ή άμεσα προσπελάσιμες από αυτά και ανταγωνιστές. Τα περιστατικά που υποδηλώνουν παράνομη χρήση ή αποκάλυψη δεν πρέπει να περιορίζουν τη χρήση της αποκτηθείσας εμπειρίας και τεχνογνωσίας μέσω έντιμων πρακτικών για παράδειγμα στο πλαίσιο μιας σύμβασης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής σχέσης. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η κινητικότητα των εργαζομένων δεν θα τεθεί σε κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται επαρκής προστασία των εμπορικών απορρήτων. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές, τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις της Συνθήκης.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Είναι επίσης σημαντικό να προσδιορίζονται οι περιστάσεις υπό τις οποίες δικαιολογείται η νομική προστασία. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η συμπεριφορά και οι πρακτικές που πρέπει να θεωρούνται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου. Η γνωστοποίηση, από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης ή τις εθνικές δημόσιες αρχές, πληροφοριών τις οποίες κατέχουν σχετικά με τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6 ή σύμφωνα με άλλους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, δεν θα πρέπει να θεωρείται παράνομη αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου.

(9) Είναι επίσης σημαντικό να προσδιορίζονται οι περιστάσεις υπό τις οποίες δικαιολογείται η νομική προστασία. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η συμπεριφορά και οι πρακτικές που πρέπει να θεωρούνται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου. Η γνωστοποίηση, από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης ή τις εθνικές δημόσιες αρχές, πληροφοριών τις οποίες κατέχουν σχετικά με τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή σύμφωνα με άλλους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, δεν θεωρείται παράνομη αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου. Ομοίως, η απόκτηση ή η αποκάλυψη ενός εμπορικού απορρήτου από έναν δημόσιο φορέα, ο οποίος ασκεί την εντολή του σύμφωνα με το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο, δεν πρέπει να συνιστά παράνομη χρήση ή αποκάλυψη. Το αυτό θα πρέπει επίσης να ισχύει προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία ενός έννομου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των καταναλωτών, της προστασίας των εργαζομένων, της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, της διαφύλαξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, και η πρόληψη αθέμιτου ανταγωνισμού.

__________________

__________________

6 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Προς όφελος της καινοτομίας και για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να δημιουργούν κανένα αποκλειστικό δικαίωμα στην τεχνογνωσία ή τις πληροφορίες που προστατεύονται ως εμπορικά απόρρητα. Επομένως, εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης ανακάλυψης της ίδιας τεχνογνωσίας και των ίδιων πληροφοριών, οι δε ανταγωνιστές του κατόχου του εμπορικού απορρήτου είναι επίσης ελεύθεροι να αναπαράγουν κάθε νομίμως αποκτηθέν προϊόν.

(10) Προς όφελος της καινοτομίας και για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας και η εφαρμογή της δεν θα πρέπει να δημιουργούν κανένα αποκλειστικό δικαίωμα στην τεχνογνωσία ή τις πληροφορίες που προστατεύονται ως εμπορικά απόρρητα. Οι διατάξεις για την προστασία των εμπορικών απορρήτων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν συνιστούν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν θα πρέπει να είναι δυνατό να γίνεται επίκληση αυτών μόνο προκειμένου να περιοριστεί ο ανταγωνισμός. Επομένως, εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης ανακάλυψης της ίδιας τεχνογνωσίας και των ίδιων πληροφοριών, οι δε ανταγωνιστές του κατόχου του εμπορικού απορρήτου είναι επίσης ελεύθεροι να αναπαράγουν κάθε νομίμως αποκτηθέν προϊόν, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Η εμπορία πολυάριθμων προϊόντων, κυρίως κατά τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην κοινοποίηση εμπιστευτικών στοιχείων στις ρυθμιστικές και διοικητικές αρχές, κάποια από τα οποία προκύπτουν από προσπάθειες για τις οποίες απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Η αποκάλυψη του συνόλου ή μέρους τέτοιων στοιχείων από τις αρχές και η απόκτησή τους από τρίτους δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αθέμιτη εκμετάλλευσή τους στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Η νόμιμη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη δεν συνδέονται με συστηματικό τρόπο και είναι δυνατόν να ακολουθούνται από την παράνομη εκ νέου χρήση και (εκ νέου) αποκάλυψη. Εάν το δικαίωμα στην ενημέρωση υπερισχύει δυσανάλογα της ανάγκης προστασίας των εμπορικών απορρήτων, οι επιχειρήσεις θα διστάζουν να δημοσιοποιούν τις εμπιστευτικές πληροφορίες τους στα κυβερνητικά όργανα και οι καταχρηστικές αιτήσεις πρόσβασης θα αυξηθούν.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα μέτρα και τα μέσα ένδικης προστασίας, με σκοπό την προστασία των εμπορικών απορρήτων, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα για να επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για έρευνα και καινοτομία, χωρίς να διακυβεύονται άλλοι στόχοι και αρχές δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, τα μέτρα και τα μέσα ένδικης προστασίας διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη την αξία του εμπορικού απορρήτου, τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς που είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, καθώς και τις επιπτώσεις της εν λόγω συμπεριφοράς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να σταθμίζουν τα συμφέροντα των διαδίκων, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, των καταναλωτών.

(11) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα μέτρα και τα μέσα ένδικης προστασίας, με σκοπό την προστασία των εμπορικών απορρήτων, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα για να επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για έρευνα και καινοτομία, έχοντας ιδίως αποτρεπτικό αποτέλεσμα κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψης ενός εμπορικού απορρήτου, χωρίς να διακυβεύονται άλλοι στόχοι και αρχές δημοσίου συμφέροντος, όπως η προστασία των καταναλωτών και η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Εν προκειμένω, τα μέτρα και τα μέσα ένδικης προστασίας διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις όπως την αξία του εμπορικού απορρήτου, τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς που είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου καθώς και τις επιπτώσεις της εν λόγω χρήσης ή αποκάλυψης. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να σταθμίζουν τα συμφέροντα των διαδίκων, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, των καταναλωτών.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Με την εισαγωγή και εφαρμογή ενός ενιαίου ορισμού των εμπορικών απορρήτων και με την εισαγωγή και εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την προστασία των εμπορικών απορρήτων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να περιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, την ανταλλαγή και χρήση των γνώσεων, καθώς και την πρόσληψη και κινητικότητα των εργαζομένων, πρέπει να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας προς όφελος της καινοτομίας και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα υπονομευόταν, εάν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα ένδικης προστασίας χρησιμοποιούνταν για αθέμιτους σκοπούς, ασυμβίβαστους με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι δικαστικές αρχές διαθέτουν την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις για καταχρηστική συμπεριφορά από τους ενάγοντες οι οποίοι ενεργούν κακή τη πίστει και υποβάλλουν προδήλως αβάσιμες αγωγές. Είναι επίσης σημαντικό τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα ένδικης προστασίας να μην περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης (η οποία περιλαμβάνει την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την πολυφωνία, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ούτε τις ενέργειες εσωτερικού πληροφοριοδότη. Επομένως, η προστασία των εμπορικών απορρήτων δεν θα πρέπει να καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες η αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, εφόσον αποκαλύπτεται σχετικό παράπτωμα ή αξιόποινη πράξη.

(12) Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα υπονομευόταν, εάν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα ένδικης προστασίας χρησιμοποιούνταν για αθέμιτους σκοπούς, όπως η δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στην εσωτερική αγορά ή την κινητικότητα των εργαζομένων, που είναι ασυμβίβαστοι με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι δικαστικές αρχές διαθέτουν την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις για καταχρηστική συμπεριφορά από τους ενάγοντες οι οποίοι ενεργούν κακή τη πίστει και υποβάλλουν προδήλως αβάσιμες αγωγές. Είναι επίσης σημαντικό τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα ένδικης προστασίας να μην περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης (η οποία περιλαμβάνει την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την πολυφωνία, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ούτε τις ενέργειες εσωτερικού πληροφοριοδότη. Επομένως, η προστασία των εμπορικών απορρήτων δεν θα πρέπει να καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες η αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, εφόσον αποκαλύπτεται σχετικό παράπτωμα ή αξιόποινη πράξη.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Η αυξημένη χρήση των επιγραμμικών διαδικτυακών υπηρεσιών για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και έρευνας, η αποθήκευση περισσότερων εμπιστευτικών δεδομένων σε εικονικούς χώρους αποθήκευσης, η αυξημένη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και η ψηφιοποίηση στο σύνολό της απαιτούν μια εναρμονισμένη νομοθεσία σε ολόκληρη την Ένωση, η οποία θα παρείχε προστασία έναντι της υπεξαίρεσης των εμπορικών απορρήτων, γεγονός που, με τη σειρά του, θα εξασφάλιζε την εμπιστοσύνη και προστασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και θα προήγαγε τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η οποία αποτελεί ένα από τα θεμέλια μιας εύρυθμης εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι νόμιμοι κάτοχοι εμπορικών απορρήτων αναμένεται να ασκούν το καθήκον μέριμνας όσον αφορά τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πολύτιμων εμπορικών απορρήτων τους και την παρακολούθηση της χρήσης τους, φαίνεται σκόπιμο να περιοριστεί η δυνατότητα άσκησης αγωγών για την προστασία των εμπορικών απορρήτων σε ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία κατά την οποία οι νόμιμοι κάτοχοι εμπορικών απορρήτων έλαβαν γνώση ή είχαν λόγους να λάβουν γνώση της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου τους από τρίτον.

(13) Για λόγους διατήρησης της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς έρευνας και καινοτομίας, για λόγους ασφάλειας δικαίου και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι νόμιμοι κάτοχοι εμπορικών απορρήτων αναμένεται να ασκούν το καθήκον μέριμνας όσον αφορά τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πολύτιμων εμπορικών απορρήτων τους και την παρακολούθηση της χρήσης τους, φαίνεται σκόπιμο να περιοριστεί η δυνατότητα άσκησης αγωγών για την προστασία των εμπορικών απορρήτων σε ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία κατά την οποία οι νόμιμοι κάτοχοι εμπορικών απορρήτων έλαβαν γνώση ή είχαν λόγους να λάβουν γνώση της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου τους από τρίτον.

Αιτιολόγηση

Οι πρακτικές επιπτώσεις της προθεσμίας παραγραφής δύο ετών είναι περιορισμένες δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνήθως γρήγορα την υπεξαίρεση των εμπορικών απορρήτων ζητώντας τη λήψη προσωρινών μέτρων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί μια αυστηρή προθεσμία παραγραφής προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καταχρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παρεμπόδιση της καινοτομίας και την καθυστέρηση της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η προοπτική να απολεσθεί η εμπιστευτικότητα του εμπορικού απορρήτου κατά τις δικαστικές διαδικασίες συχνά αποτρέπει τους νόμιμους κατόχους εμπορικών απορρήτων να κινήσουν διαδικασίες για να υπερασπίσουν τα εμπορικά τους απόρρητα, διακυβεύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων ένδικης προστασίας. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαίο να καθοριστούν, υπό την προϋπόθεση κατάλληλων διασφαλίσεων του δικαιώματος αμερόληπτου δικαστηρίου, ειδικές απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα του επίμαχου εμπορικού απορρήτου, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που κινήθηκε για την υπεράσπισή του. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να περιορίζεται η πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία ή ακροάσεις, ή να δημοσιεύονται μόνον τα μη εμπιστευτικά στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων. Η προστασία αυτή θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ και μετά τη λήξη των δικαστικών διαδικασιών, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχουν περιέλθει σε δημόσια χρήση οι πληροφορίες που καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο.

(14) Η προοπτική να απολεσθεί η εμπιστευτικότητα του εμπορικού απορρήτου κατά τις δικαστικές διαδικασίες συχνά αποτρέπει τους νόμιμους κατόχους εμπορικών απορρήτων να κινήσουν διαδικασίες για να υπερασπίσουν τα εμπορικά τους απόρρητα, διακυβεύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων ένδικης προστασίας. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαίο να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ κατάλληλων διασφαλίσεων του δικαιώματος αμερόληπτου δικαστηρίου και ειδικών απαιτήσεων με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα του επίμαχου εμπορικού απορρήτου, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που κινήθηκε για την υπεράσπισή του. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να περιορίζεται η πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία ή ακροάσεις, για άτομα που δεν συνδέονται με τους διαδίκους, ή να δημοσιεύονται μόνον τα μη εμπιστευτικά στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής πρόσβαση στις πληροφορίες, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση είναι περιορισμένη, τουλάχιστον ένα πρόσωπο για κάθε διάδικο και ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία ή ακροάσεις. Η προστασία αυτή θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ και μετά τη λήξη των δικαστικών διαδικασιών, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχουν περιέλθει σε δημόσια χρήση οι πληροφορίες που καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο.

Αιτιολόγηση

Διασαφηνίζεται η ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος των διαδίκων σε αμερόληπτο δικαστήριο και παράλληλα διασφαλίζεται η ενημέρωσή των διαδίκων κατά τη συμμετοχή τους στις δικαστικές διαδικασίες. Το μέτρο αυτό εξισορροπείται από την ανάγκη τήρησης του εμπορικού απορρήτου που συνιστά αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η παράνομη απόκτηση εμπορικού απορρήτου από τρίτον θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον νόμιμο κάτοχό του, δεδομένου ότι άπαξ και δημοσιοποιηθεί το εμπορικό απόρρητο, θα ήταν αδύνατο να επανέλθει ο κάτοχος στην κατάσταση πριν από την απώλεια του εμπορικού απορρήτου. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προβλεφθούν προσωρινά μέτρα ταχείας εφαρμογής και εύκολης πρόσβασης, για την άμεση λήξη της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι διαθέσιμα, χωρίς να αναμένεται έκδοση απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης, στο πλαίσιο του σεβασμού των δικαιωμάτων της υπεράσπισης και της αρχής της αναλογικότητας, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μπορεί επίσης να απαιτείται καταβολή εγγυήσεων επαρκούς επιπέδου ώστε να καλυφθεί το κόστος και η ζημία που προκλήθηκε στον εναγόμενο από αδικαιολόγητη αίτηση, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον νόμιμο κάτοχο εμπορικού απόρρητου.

(15) Η παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου από τρίτον θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον νόμιμο κάτοχό του, δεδομένου ότι άπαξ και δημοσιοποιηθεί το εμπορικό απόρρητο, θα ήταν αδύνατο να επανέλθει ο κάτοχος στην κατάσταση πριν από την απώλεια του εμπορικού απορρήτου. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προβλεφθούν προσωρινά μέτρα ταχείας εφαρμογής και εύκολης πρόσβασης, για την άμεση λήξη της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι διαθέσιμα, χωρίς να αναμένεται έκδοση απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης, στο πλαίσιο του σεβασμού των δικαιωμάτων της υπεράσπισης και της αρχής της αναλογικότητας, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μπορεί επίσης να απαιτείται καταβολή εγγυήσεων επαρκούς επιπέδου ώστε να καλυφθεί το κόστος και η ζημία που προκλήθηκε στον εναγόμενο από αδικαιολόγητη αίτηση, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον νόμιμο κάτοχο εμπορικού απόρρητου.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Για τον ίδιο λόγο, είναι επίσης σημαντικό να προβλεφθούν μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απόρρητου. Για να είναι αποτελεσματικά τα απαγορευτικά μέτρα, η διάρκειά τους, όταν λόγω των περιστάσεων απαιτείται χρονικός περιορισμός, θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό πλεονέκτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει αποκομίσει τρίτος από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου. Εν πάση περιπτώσει, κανένα μέτρο αυτού του είδους δεν θα πρέπει να είναι εκτελεστό, εάν οι πληροφορίες που αρχικά καλύπτονταν από το εμπορικό απόρρητο έχουν περιέλθει σε δημόσια χρήση, για λόγους που δεν μπορούν να καταλογιστούν στον εναγόμενο.

(16) Για τον ίδιο λόγο, είναι επίσης σημαντικό να προβλεφθούν μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απόρρητου. Για να είναι αποτελεσματικά τα απαγορευτικά μέτρα, η διάρκειά τους θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό πλεονέκτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει αποκομίσει τρίτος από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου και θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένα ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων για τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Εν πάση περιπτώσει, κανένα μέτρο αυτού του είδους δεν θα πρέπει να είναι εκτελεστό, εάν οι πληροφορίες που αρχικά καλύπτονταν από το εμπορικό απόρρητο έχουν περιέλθει σε δημόσια χρήση, για λόγους που δεν μπορούν να καταλογιστούν στον εναγόμενο.

Αιτιολόγηση

Εάν ο εναγόμενος δεν αποκομίζει πλέον εμπορικό πλεονέκτημα από την υπεξαίρεση, η περαιτέρω παράταση μιας δικαστικής διαταγής εξυπηρετεί μόνο τον σκοπό της αποτροπής και της επιβολής κυρώσεων ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Ένα εμπορικό απόρρητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρανόμως για τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή την εμπορία εμπορευμάτων, ή κατασκευαστικών τους στοιχείων, τα οποία μπορούν να διοχετευθούν σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, θίγοντας, με τον τρόπο αυτόν, τα εμπορικά συμφέροντα του κατόχου του εμπορικού απορρήτου και επηρεάζοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν το εν λόγω εμπορικό απόρρητο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα, την αξία ή την τιμή του παραγόμενου εμπορεύματος ή στη μείωση του κόστους, στη διευκόλυνση ή την επιτάχυνση των διεργασιών κατασκευής ή των διαδικασιών εμπορίας του, είναι σημαντικό να διαθέτουν οι δικαστικές αρχές την εξουσία να διατάσσουν ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε τα εν λόγω εμπορεύματα να μην διατίθενται στην αγορά ή να αποσύρονται από αυτήν. Λαμβανομένου υπόψη του παγκόσμιου χαρακτήρα του εμπορίου, είναι επίσης αναγκαίο να περιλαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα την απαγόρευση της εισαγωγής των εν λόγω εμπορευμάτων στην Ένωση ή την αποθήκευσή τους με σκοπό την προσφορά ή τη διάθεσή τους στην αγορά. Έχοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, τα επανορθωτικά μέτρα δεν θα πρέπει να συνεπάγονται κατ’ ανάγκη την καταστροφή των εμπορευμάτων, όταν υπάρχουν άλλες εφικτές επιλογές, όπως η αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα ή η διάθεση των εμπορευμάτων εκτός της αγοράς, παραδείγματος χάριν, μέσω δωρεών σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

(17) Ένα εμπορικό απόρρητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρανόμως για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανάπτυξη ή την εμπορία υπηρεσιών ή εμπορευμάτων, ή κατασκευαστικών τους στοιχείων, τα οποία μπορούν να διοχετευθούν σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, θίγοντας, με τον τρόπο αυτόν, τα εμπορικά συμφέροντα του κατόχου του εμπορικού απορρήτου και επηρεάζοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αποδειχθεί η παράνομη απόκτηση και όταν το εν λόγω εμπορικό απόρρητο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα, την αξία ή την τιμή του παραγόμενου εμπορεύματος ή στη μείωση του κόστους, στη διευκόλυνση ή την επιτάχυνση των διεργασιών κατασκευής ή των διαδικασιών εμπορίας του, είναι σημαντικό να διαθέτουν οι δικαστικές αρχές την εξουσία να διατάσσουν ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε τα εν λόγω εμπορεύματα να μην διατίθενται στην αγορά ή να αποσύρονται από αυτήν. Λαμβανομένου υπόψη του παγκόσμιου χαρακτήρα του εμπορίου, είναι επίσης αναγκαίο να περιλαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα την απαγόρευση της εισαγωγής των εν λόγω εμπορευμάτων στην Ένωση ή την αποθήκευσή τους με σκοπό την προσφορά ή τη διάθεσή τους στην αγορά. Έχοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, τα επανορθωτικά μέτρα δεν θα πρέπει να συνεπάγονται κατ’ ανάγκη την καταστροφή των εμπορευμάτων, όταν υπάρχουν άλλες εφικτές επιλογές, όπως η αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα ή η διάθεση των εμπορευμάτων εκτός της αγοράς, παραδείγματος χάριν, μέσω δωρεών σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υπεξαίρεση των εμπορικών απορρήτων για την ανάπτυξη υπηρεσιών καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ένα πρόσωπο, που εν γνώσει του ή έχοντας βάσιμους λόγους να γνωρίζει, παρανόμως αποκτά, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει εμπορικό απόρρητο, να επωφελείται από τέτοιου είδους συμπεριφορά και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ζημιωθείς κάτοχος του εμπορικού απορρήτου, στο μέτρο του δυνατού, βρίσκεται στη θέση στην οποία θα ήταν, εάν δεν είχε μεσολαβήσει αυτή η συμπεριφορά, είναι αναγκαίο να προβλέπεται επαρκής αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς. Στο ποσό της αποζημίωσης, που επιδικάζεται στον ζημιωθέντα κάτοχο του εμπορικού απορρήτου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, όπως η απώλεια κερδών την οποία υπέστη ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου ή τα αθέμιτα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, όπου ενδείκνυται, τυχόν ηθική βλάβη που προκλήθηκε στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου. Εναλλακτικά, για παράδειγμα όταν, λαμβανομένου υπόψη του άυλου χαρακτήρα των εμπορικών απορρήτων, θα ήταν δυσχερής ο υπολογισμός του ποσού της πραγματικής ζημίας που υπέστη ο κάτοχος, το ύψος της αποζημίωσης θα μπορούσε να συναχθεί από στοιχεία όπως τα δικαιώματα ή τις αμοιβές που θα οφείλονταν, εάν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο. Το ζητούμενο δεν είναι να θεσπιστεί υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας, αλλά να διασφαλιστεί η καταβολή αποζημίωσης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, λαμβανομένων, συγχρόνως, υπόψη των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου, όπως τις δαπάνες έρευνας και εντοπισμού.

(19) Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ένα πρόσωπο, που εν γνώσει του ή έχοντας βάσιμους λόγους να γνωρίζει, παρανόμως αποκτά, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει εμπορικό απόρρητο, να επωφελείται από τέτοιου είδους συμπεριφορά και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ζημιωθείς κάτοχος του εμπορικού απορρήτου, στο μέτρο του δυνατού, βρίσκεται στη θέση στην οποία θα ήταν, εάν δεν είχε μεσολαβήσει αυτή η συμπεριφορά, είναι αναγκαίο να προβλέπεται επαρκής αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς. Στο ποσό της αποζημίωσης, που επιδικάζεται στον ζημιωθέντα κάτοχο του εμπορικού απορρήτου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, όπως η απώλεια κερδών την οποία υπέστη ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου ή τα αθέμιτα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, όταν ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου είναι φυσικό πρόσωπο, τυχόν ηθική βλάβη που προκλήθηκε στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου. Εναλλακτικά, για παράδειγμα όταν, λαμβανομένου υπόψη του άυλου χαρακτήρα των εμπορικών απορρήτων, θα ήταν δυσχερής ο υπολογισμός του ποσού της πραγματικής ζημίας που υπέστη ο κάτοχος, το ύψος της αποζημίωσης θα μπορούσε να συναχθεί από στοιχεία όπως τα δικαιώματα ή τις αμοιβές που θα οφείλονταν, εάν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο. Το ζητούμενο δεν είναι να θεσπιστεί υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας, αλλά να διασφαλιστεί η καταβολή αποζημίωσης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, λαμβανομένων, συγχρόνως, υπόψη των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου, όπως τις δαπάνες έρευνας και εντοπισμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι μόνο τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να απαιτήσουν αποζημίωση για ηθική βλάβη

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Ως συμπληρωματικό αποτρεπτικό μέτρο για μελλοντικούς παραβάτες και προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, είναι χρήσιμο να δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις, μεταξύ άλλων, όπου ενδείκνυται, μέσω εμφανούς διαφήμισης, σε περιπτώσεις που αφορούν την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων, εφόσον η δημοσίευση αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, ούτε έχει δυσανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή και την υπόληψη των φυσικών προσώπων.

(20) Ως συμπληρωματικό αποτρεπτικό μέτρο για μελλοντικούς παραβάτες και προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, είναι χρήσιμο να δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις, μεταξύ άλλων, όπου ενδείκνυται, μέσω εμφανούς διαφήμισης, σε περιπτώσεις που αφορούν την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων, εφόσον η δημοσίευση αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, ούτε έχει δυσανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή και την υπόληψη των φυσικών προσώπων. Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρξει ευαισθητοποίηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, σχετικά με τη διαθεσιμότητα προσφυγών και μέσων ένδικης προστασίας στις περιπτώσεις παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικών απορρήτων.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Για να διευκολυνθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων για την προστασία των εμπορικών απορρήτων, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν συστήματα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, αφετέρου, ιδίως χάρη στη δημιουργία ενός δικτύου ανταποκριτών που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, προκειμένου να επανεξετάσει κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα πληρούν τον προβλεπόμενο στόχο τους, η Επιτροπή, επικουρούμενη, ανάλογα με την περίπτωση, από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, θα πρέπει να εξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων εθνικών μέτρων.

(22) Για να διευκολυνθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων για την προστασία των εμπορικών απορρήτων, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν υπάρχοντα συστήματα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, αφετέρου. Επιπλέον, προκειμένου να επανεξετάσει κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα πληρούν τον προβλεπόμενο στόχο τους, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων εθνικών μέτρων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ένα εμπορικό απόρρητο δεν θεωρείται δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται στο πλαίσιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας δεν φαίνεται να είναι ο κατάλληλος φορέας για να επικουρεί την Επιτροπή. Επιπλέον, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα δίκτυα συνεργασίας και πληροφόρησης και να μην δημιουργούν νέα, προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το δικαίωμα χρηστής διοίκησης, πρόσβασης στον φάκελο και διατήρησης του επιχειρηματικού απορρήτου, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου και το δικαίωμα της υπεράσπισης.

(23) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίζει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των αρχών που αναγνωρίζονται, ιδίως, από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το δικαίωμα χρηστής διοίκησης, πρόσβασης στον φάκελο και διατήρησης του επιχειρηματικού απορρήτου, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου και το δικαίωμα της υπεράσπισης. Συνεπώς οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται, εάν η αποκάλυψη των πληροφοριών συνιστά επιτακτικό δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να θεωρηθεί θεμελιώδες δικαίωμα.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, και ιδίως των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον αδικαιολόγητο περιορισμό του ανταγωνισμού κατά τρόπο αντίθετο προς την εν λόγω Συνθήκη.

(27) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, και ιδίως των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον αθέμιτο περιορισμό του ανταγωνισμού, την καθυστέρηση πρόσβασης στην εσωτερική αγορά ή τη δημιουργία εμποδίων για την κινητικότητα των εργαζομένων κατά τρόπο αντίθετο προς την εν λόγω Συνθήκη.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελευθερίας εγκατάστασης. Επίσης, δεν θα πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα των εκπροσώπων των εργαζομένων στην απόκτηση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και τις ενωσιακές και εθνικές πρακτικές.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Τα μέτρα που θεσπίζονται για την προστασία των εμπορικών απορρήτων από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη και χρήση τους δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της πρόσβασης σε έγγραφα και του δικαίου των συμβάσεων. Ωστόσο, όταν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας αλληλεπικαλύπτονται, υπερισχύει η παρούσα οδηγία ως lex specialis.

(28) Τα μέτρα που θεσπίζονται για την προστασία των εμπορικών απορρήτων από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη και χρήση τους δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής ευθύνης, της προστασίας των καταναλωτών, των απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας, της προστασίας της ανθρώπινης υγείας, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες, και του δικαίου των συμβάσεων. Ωστόσο, όταν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας αλληλεπικαλύπτονται, υπερισχύει η παρούσα οδηγία ως lex specialis.

__________________

__________________

8 Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45).

Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45).

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την προστασία από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη και χρήση εμπορικών απορρήτων.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την προστασία από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη και χρήση τεχνογνωσίας που δεν αποκαλύπτεται και επιχειρηματικών πληροφοριών (εμπορικών απορρήτων), χωρίς την έγκριση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν νομίμως τον έλεγχο των πληροφοριών αυτών, και με τρόπο που αντίκειται στα χρηστά συναλλαγματικά ήθη. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μεγαλύτερης εμβέλειας διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τα άρθρα 4 και 5, το άρθρο 6 παράγραφος 1, το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 9 παράγραφος 2, τα άρθρα 10 και 12 και το άρθρο 14 παράγραφος 3.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πληροφορίες των οποίων η αποκάλυψη επιβάλλεται από ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες ή είναι αναγκαία για την άσκηση της εντολής δημόσιων αρχών δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής είναι αναγκαία, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να παρακάμπτουν, επικαλούμενες το «εμπορικό απόρρητο», τις υποχρεώσεις αποκάλυψης πληροφοριών που καθορίζονται από τον νόμο στα κράτη μέλη ή στην Ένωση.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές, τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις της Συνθήκης.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) «εμπορικό απόρρητο»: πληροφορίες οι οποίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) «εμπορικό απόρρητο»: μη αποκαλυπτόμενες τεχνογνωσία και επιχειρηματικές πληροφορίες οι οποίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο α – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) είναι απόρρητες, υπό την έννοια ότι, είτε ως σύνολο, είτε από την άποψη του ακριβούς περιεχομένου και της διάταξης των συνιστωσών τους, δεν είναι ευρέως γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών, ούτε άμεσα προσπελάσιμες από αυτά·

(α) είναι απόρρητες, υπό την έννοια ότι, είτε ως σύνολο, είτε από την άποψη του ακριβούς περιεχομένου και της διάταξης των συνιστωσών τους, δεν είναι γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών, ούτε άμεσα προσπελάσιμες από αυτά·

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

(β) έχουν εμπορική αξία, η οποία απορρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα τους·

(β) έχουν σημαντική, τρέχουσα ή δυνητική, εμπορική αξία, ή οποία απορρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα τους καθώς και από το γεγονός ότι η αποκάλυψη τους θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμια για τα θεμιτά οικονομικά συμφέροντα του προσώπου που έχει νομίμως τον έλεγχό τους·

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) το πρόσωπο που έχει αποκτήσει με νόμιμο τρόπο τον έλεγχο επί των εν λόγω πληροφοριών έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, για την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα τους.

(γ) το πρόσωπο που έχει αποκτήσει με νόμιμο τρόπο τον έλεγχο επί των εν λόγω πληροφοριών έχει καταβάλει εύλογες και αποδείξιμες προσπάθειες για την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα τους, με μέσα (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και συμβατικών μέσων) που μπορούν να επαληθευθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) «κάτοχος εμπορικού απορρήτου»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει νομίμως εμπορικό απόρρητο·

(2) «κάτοχος εμπορικού απορρήτου: κάθε καταχωρημένη οντότητα της αγοράς υπό τον έλεγχο της οποίας, από νομική άποψη, βρίσκεται το εμπορικό απόρρητο·

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος του εμπορικού απορρήτου πρέπει να προβλέπεται επαρκώς από τον νόμο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν «μυστικά» εμπορικά απόρρητα.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) «παραβάτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράνομα απέκτησε, χρησιμοποίησε ή αποκάλυψε εμπορικά απόρρητα·

(3) «υπαίτιος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου, παράνομα απέκτησε, χρησιμοποίησε ή αποκάλυψε εμπορικά απόρρητα, κατά τρόπο που αντίκειται στα χρηστά συναλλαγματικά ήθη·

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) «παράνομα εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα των οποίων ο σχεδιασμός, η ποιότητα, η διαδικασία κατασκευής ή η εμπορία επωφελούνται σημαντικά από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων.

(4) «παράνομα εμπορεύματα»: τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά, η διαδικασία κατασκευής ή η εμπορία έχουν επωφεληθεί αποδεδειγμένα από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι εμπορικού απορρήτου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να αποτρέψουν την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου ή να εξασφαλίσουν έννομη προστασία.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν νομίμως εμπορικό απόρρητο δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να εξασφαλίσουν έννομη προστασία από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου.

Αιτιολόγηση

Βλέπε προηγούμενη τροπολογία σχετικά με τον ορισμό του «κατόχου». Η χρήση του όρου «κάτοχος» είναι παραπλανητική και περιττή, δεδομένου ότι παραπέμπει στην έννοια της κατοχής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία δεν έχει σχέση με τα εμπορικά απόρρητα. Είναι ακριβέστερη η απόδοση «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει νομίμως εμπορικό απόρρητο», και προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί αυτή η διατύπωση σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε διενεργείται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας με:

2. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε διενεργείται εκ προθέσεως με:

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης ο όρος «βαρεία αμέλεια» δεν αποσαφηνίζει το πώς θα επιβληθεί με ομοιόμορφο τρόπο από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) μη επιτρεπόμενη πρόσβαση σε έγγραφα, αντικείμενα, υλικά, ουσίες ή ηλεκτρονικά αρχεία – ή αντίγραφό τους – που νομίμως βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, τα οποία περιέχουν το εμπορικό απόρρητο ή από τα οποία μπορεί να συναχθεί το εμπορικό απόρρητο·

(α) μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, αναπαραγωγή ή οικειοποίηση εμπορικού απορρήτου, υπό τη μορφή εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων που νομίμως βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, τα οποία περιέχουν το εμπορικό απόρρητο ή από τα οποία μπορεί να συναχθεί το εμπορικό απόρρητο·

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) κλοπή·

διαγράφεται

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) δωροδοκία·

διαγράφεται

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) παραπλάνηση·

διαγράφεται

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) παραβίαση ή προτροπή σε παραβίαση συμφωνίας εμπιστευτικότητας ή οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος να προστατεύεται το απόρρητο·

(ε) παραβίαση ή προτροπή σε παραβίαση συμφωνίας να προστατεύεται η εμπιστευτικότητα·

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά η οποία, υπό τις περιστάσεις αυτές, θεωρείται ότι αντίκειται στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

(στ) συμπεριφορά η οποία θεωρείται ότι αντίκειται στα χρηστά συναλλακτικά ήθη

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε πραγματοποιείται, χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας, από πρόσωπο που διαπιστώνεται ότι πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε πραγματοποιείται, χωρίς τη συγκατάθεση του φυσικού ή νομικού προσώπου που ελέγχει νομίμως το εμπορικό απόρρητο, εκ προθέσεως και με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή πλεονεκτήματος ή την πρόκληση οικονομικής ζημίας στο πρόσωπο που ελέγχει νομίμως το εμπορικό απόρρητο ή εκ βαρείας αμελείας, από πρόσωπο που διαπιστώνεται ότι πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Η πρόθεση για την άσκηση ανέντιμης εμπορικής πρακτικής, σε αντίθεση με τη χρήση θεμιτού δημόσιου συμφέροντος για πρόσβαση στις πληροφορίες, πρέπει να εμπεριέχεται στον ορισμό του πότε η απόκτηση είναι παράνομη.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) έχει αποκτήσει το εμπορικό απόρρητο παράνομα·

(α) έχει αποκτήσει και χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει το εμπορικό απόρρητο παράνομα·

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) έχει παραβιάσει συμφωνία εμπιστευτικότητας ή οποιοδήποτε άλλο καθήκον να προστατεύει το απόρρητο του εμπορικού απορρήτου·

(β) έχει παραβιάσει νομικά έγκυρη συμφωνία εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο ή οποιοδήποτε άλλο καθήκον να περιορίζει τη χρήση ή την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου·

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) έχει παραβιάσει συμβατικό ή οποιοδήποτε άλλο καθήκον να περιορίζει τη χρήση του εμπορικού απορρήτου·

(γ) έχει παραβιάσει νομικά έγκυρο συμβατικό καθήκον να περιορίζει τη χρήση ή την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου·

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) έχει αποκτήσει το εμπορικό απόρρητο με νόμιμο τρόπο αλλά η χρήση ή αποκάλυψή του γίνεται με τρόπο που αντιβαίνει στα χρηστά συναλλακτικά ήθη και που θα μπορούσε να θίξει τα εμπορικά συμφέροντα του προσώπου που ελέγχει νομίμως το εμπορικό απόρρητο και/ή να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Η νόμιμη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη δεν συνδέονται με συστηματικό τρόπο και μπορούν στην πράξη να ακολουθούνται από παράνομη (εκ νέου) χρήση ή (εκ νέου) αποκάλυψη.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 3 δεν δύνανται να περιορίζουν κατά τρόπο καταχρηστικό την αξιοποίηση της πείρας που έχει αποκτηθεί με έντιμο τρόπο είτε μέσω εργασιακής σχέσης είτε μέσω άλλης συμβατικής σχέσης. Οι κανόνες που αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις και τα εθνικά συστήματα του εργατικού δικαίου δεν επηρεάζονται.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί το ότι η αξιοποίηση της επαγγελματικής πείρας δεν περιορίζεται κατά τρόπο καταχρηστικό, ώστε να μην εμποδίζεται η κινητικότητα των εργαζομένων.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται επίσης παράνομη όποτε ένα πρόσωπο, κατά τη στιγμή της χρήσης ή της αποκάλυψης, γνώριζε ή θα έπρεπε, υπό τις περιστάσεις αυτές, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε από άλλο πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιούσε ή αποκάλυπτε το εμπορικό απόρρητο παράνομα, κατά την έννοια της παραγράφου 3.

4. Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται επίσης παράνομη όποτε ένα πρόσωπο, κατά τη στιγμή της χρήσης ή της αποκάλυψης, γνώριζε ή θα έπρεπε, υπό τις περιστάσεις αυτές, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε άμεσα ή έμμεσα από άλλο πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιούσε ή αποκάλυπτε το εμπορικό απόρρητο παράνομα, κατά την έννοια της παραγράφου 3.

Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι εμπορικών απορρήτων πρέπει να μπορούν να στραφούν εναντίον κάθε προσώπου που έχει λάβει πληροφορίες παράνομης προέλευσης.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η συνειδητή και εσκεμμένη παραγωγή, προσφορά ή διάθεση στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων, ή η εισαγωγή, εξαγωγή ή αποθήκευση παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς, θεωρείται παράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου.

5. Η παραγωγή, προσφορά η διάθεση στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων, ή η εισαγωγή, εξαγωγή ή αποθήκευση παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς, θεωρείται επίσης παράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου, όταν το πρόσωπο που ασκεί αυτές τις δραστηριότητες γνώριζε ή θα έπρεπε, υπό τις περιστάσεις αυτές, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε, χρησιμοποιήθηκε ή αποκαλύφθηκε παράνομα κατά την έννοια της παραγράφου 3.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένα κριτήριο προκαταβολικής γνώσης, προκειμένου να θεωρείται παράνομη η συμπεριφορά παθητικών αποδεκτών πληροφοριών.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η απόκτηση εμπορικών απορρήτων θεωρείται νόμιμη όταν προέρχεται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

1. Εμπορικό απόρρητο δεν θεωρούνται οι πληροφορίες που προέρχονται ύστερα από:

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να καταχωρούνται σε άλλη μορφή από το εμπορικό απόρρητο, επειδή -όπως προκύπτει από τον ορισμό- τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα μελλοντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το εν λόγω απόρρητο.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-α) μια εμπορική σύμβαση μεταξύ του προσώπου που ελέγχει νομίμως εμπορικό απόρρητο, και ενός αγοραστή·

Αιτιολόγηση

Ο συνηθέστερος τρόπος για την απόκτηση εμπορικού απορρήτου είναι η εμπορική οδός, όπως επιβεβαιώνεται και από τη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων: το 60% των επιχειρήσεων ανταλλάσσουν εμπορικά απόρρητα.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δημιουργία·

(α) ανεξάρτητες τεχνολογικές ανακαλύψεις και τεχνολογικά έργα ή ανεξάρτητη παραγωγή εμπορευμάτων με χαρακτηριστικά πανομοιότυπα ή παρόμοια με εκείνα που διατίθενται στην αγορά από πρόσωπα που ελέγχουν νομίμως εμπορικό απόρρητο ·

Αιτιολόγηση

Εάν ένα εμπορικό απόρρητο περιορίζεται μόνο στην αγορά και τις εμπορικές δραστηριότητες και στοιχεία της υφιστάμενης ή της δυνητικής διανοητικής ιδιοκτησίας αποκλειστούν από τον ορισμό, καμία ανεξάρτητη ανακάλυψη ή καινοτομία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο παραβίασης εμπορικού απορρήτου.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) παρατήρηση, μελέτη, αποσυναρμολόγηση ή δοκιμή ενός προϊόντος ή αντικειμένου που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού ή που βρίσκεται νομίμως στην κατοχή του αγοραστή των πληροφοριών·

(β) παρατήρηση, μελέτη, αποσυναρμολόγηση ή δοκιμή ενός προϊόντος ή αντικειμένου που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού ή που βρίσκεται νομίμως στην κατοχή φυσικού προσώπου ή οντότητας της αγοράς με πρόσβαση σε ανεξάρτητες τεχνολογικές ανακαλύψεις, σε τεχνολογικά έργα και σε εμπορεύματα που παράγονται βάσει αυτών·

Αιτιολόγηση

Το εμπορικό απόρρητο ορισμένων επιχειρήσεων δεν μπορεί να παρεμποδίζει την έρευνα και τις αναπτυξιακές δραστηριότητες άλλων επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνολογικής προόδου.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) άσκηση του δικαιώματος των εκπροσώπων των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και/ή τις ενωσιακές και εθνικές πρακτικές·

(γ) άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους στην ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και/ή τις ενωσιακές και εθνικές πρακτικές·

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) που απαιτούνται ή εγκρίνονται από δημόσιους οργανισμούς κατά την άσκηση της εντολής τους σύμφωνα με το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γβ) οι γνώσεις, τα προσόντα και οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι εργαζόμενοι στην προηγούμενη εργασία τους. Οι υποχρεώσεις των συμβάσεων και άλλες ενέργειες που ενδέχεται να περιορίσουν τη χρήση αυτών των γνώσεων πρέπει να συμβιβάζονται µε την αρχή της αναλογικότητας προς όφελος της καινοτομίας και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γγ) τήρηση των απαιτήσεων λογοδοσίας που επιβάλλονται σε διοικητικά ή εποπτικά συμβούλια.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην υφίσταται δικαίωμα προσφυγής για λήψη των μέτρων, των διαδικασιών και των μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, όταν η εικαζόμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Η απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων θεωρείται νόμιμη στον βαθμό που η εικαζόμενη απόκτηση, χρήση η αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) για τη θεμιτή χρήση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας πληροφόρησης·

(α) για τη θεμιτή χρήση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας πληροφόρησης, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) με σκοπό να αποκαλυφθεί παράπτωμα, αξιόποινη πράξη ή παράνομη δραστηριότητα ενάγοντος, υπό τον όρο ότι η εικαζόμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου ήταν αναγκαία για την εν λόγω αποκάλυψη και ότι ο εναγόμενος ενήργησε για λόγους δημοσίου συμφέροντος·

(β) με σκοπό να αποκαλυφθεί κατά τον δέοντα τρόπο παράπτωμα, αξιόποινη πράξη ή παράνομη δραστηριότητα ενάγοντος, υπό τον όρο ότι ο εναγόμενος, χωρίς να ενεργεί αμελώς, θα μπορούσε να υποθέσει ότι η εικαζόμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου ήταν αναγκαία για την εν λόγω αποκάλυψη·

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) για την τήρηση των όρων της σύμβασης απασχόλησης εργαζομένων·

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) για τον σκοπό της προστασίας έννομου συμφέροντος.

(ε) για τον σκοπό της προστασίας έννομου συμφέροντος, όπως αναγνωρίζεται από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εα) για τον σκοπό της προστασίας της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή για την αποφυγή σοβαρής βλάβης του περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί αβεβαιότητα όσον αφορά την υπεροχή του δικαίου, η πρόσβαση στις πληροφορίες για τον σκοπό της εξασφάλισης υψηλού επιπέδου κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να οριστεί σαφώς ότι συνιστά νόμιμη απόκτηση.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εβ) αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου σε μέλη διοικητικών ή εποπτικών συμβουλίων μη εισηγμένων εταιρειών κατά την τήρηση των απαιτήσεων λογοδοσίας·

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εγ) το εμπορικό απόρρητο ζητείται και/ή αποκαλύπτεται από δημόσιο οργανισμό στο πλαίσιο της άσκησης της εντολής του, όπως απαιτείται η επιτρέπεται από το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αντιτίθενται, επικαλούμενες το «εμπορικό απόρρητο», σε αιτήματα παροχής πληροφοριών που απαιτούνται εκ του νόμου τα οποία απευθύνουν δημόσιες αρχές στο πλαίσιο της άσκησης της εντολής τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων πρακτικών, συχνά δε οι δημόσιες αρχές ή οι δημόσιοι οργανισμοί, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, δεν έχουν δυνατότητα αντίδρασης σε αυτήν την άρνηση αποκάλυψης πληροφοριών.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) είναι αναλογικός·

(α) είναι αναλογικός με την οικονομική ζημία που υπέστη ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου·

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) αποτρέπει τη δημιουργία εμποδίων για το νόμιμο εμπόριο στην εσωτερική αγορά·

(β) αποτρέπει τη δημιουργία εμποδίων για το νόμιμο εμπόριο, και περιορισμών για τον ανταγωνισμό και την κινητικότητα των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά·

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) προβλέπει διασφαλίσεις κατά της κατάχρησής τους.

(γ) προβλέπει διασφαλίσεις κατά της κατάχρησής τους, προκειμένου να αποζημιώνονται οι εναγόμενοι σε περίπτωση καταχρηστικής ή αβάσιμης κατηγορίας.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) εξασφαλίζει ότι το βάρος της απόδειξης του ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε παράνομα το φέρει το πρόσωπο που ελέγχει νομίμως το εμπορικό απόρρητο, και ότι δεν ισχύει καμία από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Αιτιολόγηση

Η προστασία των εμπορικών απορρήτων δεν δημιουργεί δικαιώματα κυριότητας, και επομένως προφυλάσσει έναντι του παράνομου χαρακτήρα της απόκτησης. Αυτό σημαίνει ότι το βάρος της απόδειξης του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη απόκτηση ήταν όντως παράνομη θα πρέπει να το φέρει το πρόσωπο που έχει νομίμως τον έλεγχο των μη αποκαλυπτόμενων πληροφοριών, και ότι εν προκειμένω δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Διαφορετικά, το πρόσωπο αυτό θα είχε εκ των πραγμάτων δικαίωμα κυριότητας.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές αποφανθούν ότι μια αξίωση που αφορά την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση εμπορικού απορρήτου είναι προδήλως αβάσιμη και διαπιστώνεται ότι ο ενάγων κίνησε τη δικαστική διαδικασία κακή τη πίστει, με σκοπό την αθέμιτη καθυστέρηση ή τον περιορισμό της πρόσβασης του εναγομένου στην αγορά ή άλλως τον εκφοβισμό ή την παρενόχληση του εναγομένου, οι εν λόγω αρμόδιες δικαστικές αρχές να δικαιούνται να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές αποφανθούν ότι μια αξίωση που αφορά την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση εμπορικού απορρήτου είναι αβάσιμη και διαπιστώνεται ότι ο ενάγων κίνησε τη δικαστική διαδικασία κακή τη πίστει, με σκοπό την αθέμιτη καθυστέρηση ή τον περιορισμό της πρόσβασης του εναγομένου στην αγορά ή άλλως τον εκφοβισμό ή την παρενόχληση του εναγομένου, ή την αποτροπή της αποκάλυψης πληροφοριών δημοσίου συμφέροντος, οι εν λόγω αρμόδιες δικαστικές αρχές να δικαιούνται να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση αβάσιμης αξίωσης πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις (όπως αναφέρεται στο άρθρο 4) στις οποίες η απόκτηση, αποκάλυψη η ή χρήση κρίνεται νόμιμη.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αα) να προβλέπουν πλήρη αποζημίωση για τυχόν οικονομική βλάβη και ζημίες, καθώς και για ενδεχόμενη ηθική βλάβη του προσώπου που εικάζεται ότι απέκτησε η χρησιμοποίησε παράνομα εμπορικά απόρρητα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται η κατάλληλη αποζημίωση όσων κατηγορούνται άδικα.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αγωγές για την εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών και των μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ασκηθούν εντός τουλάχιστον ενός έτους, αλλά όχι πλέον των δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενάγων έλαβε γνώση, ή είχε λόγο να λάβει γνώση, του τελευταίου γεγονότος που οδήγησε στην αγωγή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αγωγές για την εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών και των μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ασκηθούν εντός δύο ετών κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενάγων έλαβε γνώση, ή είχε λόγο να λάβει γνώση, του τελευταίου γεγονότος που οδήγησε στην αγωγή.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν κανόνες για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται η αναστέλλεται.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διάδικοι, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στη δικαστική διαδικασία που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, ή που έχει πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία αποτελούν μέρος των εν λόγω νομικών διαδικασιών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε εμπορικό απόρρητο ή εικαζόμενο εμπορικό απόρρητο περιήλθε εις γνώση τους λόγω αυτής της συμμετοχής ή πρόσβασης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διάδικοι, οι εκπρόσωποί τους, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στη δικαστική διαδικασία που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, ή που έχει πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία αποτελούν μέρος των εν λόγω νομικών διαδικασιών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε εμπορικό απόρρητο ή εικαζόμενο εμπορικό απόρρητο το οποίο οι αρμόδιες δικαστικές αρχές έχουν αναγνωρίσει ως εμπιστευτικό μετά από διαβουλεύσεις με τους διαδίκους και το οποίο περιήλθε εις γνώση τους λόγω αυτής της συμμετοχής ή πρόσβασης.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η υποχρέωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο παύει να υφίστανται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η υποχρέωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εξακολουθεί να ισχύει μετά το τέλος των νομικών διαδικασιών, εκτός αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, διαπιστωθεί ότι το εικαζόμενο εμπορικό απόρρητο δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1)·

(α) εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, διαπιστωθεί, με τελεσίδικη και δεσμευτική απόφαση, ότι το εικαζόμενο εμπορικό απόρρητο δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1)·

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) να περιορίζεται η πρόσβαση, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει εμπορικά απόρρητα, το οποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους ή τρίτους·

(α) να περιορίζεται η πρόσβαση, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει εμπορικά απόρρητα, το οποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι αμφότεροι οι διάδικοι, οι δικηγόροι ή οι εκπρόσωποί τους στη δίκη και ενδεχομένως οι εμπειρογνώμονες των διαδίκων, καθώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν πλήρη πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο·

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) να περιορίζεται η πρόσβαση σε ακροάσεις, όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν εμπορικά απόρρητα, και στα αντίστοιχα αρχεία ή απομαγνητοφώνηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και με τη δέουσα αιτιολόγηση, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δύνανται να περιορίζουν την πρόσβαση των διαδίκων στις εν λόγω ακροάσεις και να διατάσσουν να διεξάγονται μόνον παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των διαδίκων και των εξουσιοδοτημένων πραγματογνωμόνων, οι οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του απορρήτου που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

(β) να περιορίζεται η πρόσβαση σε ακροάσεις, όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν εμπορικά απόρρητα, και στα αντίστοιχα αρχεία ή απομαγνητοφώνηση, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε διάδικος, ο δικηγόρος ή εκπρόσωπός του στη δίκη και ενδεχομένως οι εμπειρογνώμονες των διαδίκων, καθώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν πλήρη πρόσβαση στις εν λόγω ακροάσεις, στα αρχεία ή στην απομαγνητοφώνηση· σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και με τη δέουσα αιτιολόγηση, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δύνανται να περιορίζουν την πρόσβαση των διαδίκων στις εν λόγω ακροάσεις και να διατάσσουν να διεξάγονται μόνον παρουσία ενός εκπροσώπου του κάθε διαδίκου και των νόμιμων εκπροσώπων των διαδίκων και των εξουσιοδοτημένων πραγματογνωμόνων, οι οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του απορρήτου που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) να διατίθεται μη εμπιστευτική εκδοχή των δικαστικών αποφάσεων, στην οποία να έχουν αφαιρεθεί τα αποσπάσματα που περιέχουν εμπορικά απόρρητα.

(γ) να διατίθεται δημοσίως μη εμπιστευτική εκδοχή των δικαστικών αποφάσεων, στην οποία να έχουν αφαιρεθεί τα αποσπάσματα που περιέχουν εμπορικά απόρρητα.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν, λόγω της ανάγκης για προστασία εμπορικού απορρήτου ή εικαζόμενου εμπορικού απορρήτου και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, η αρμόδια δικαστική αρχή αποφασίζει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται νομίμως υπό τον έλεγχο ενός διαδίκου δεν γνωστοποιούνται στον άλλο διάδικο, και όταν τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία είναι ουσιώδη για την έκβαση της δίκης, η δικαστική αρχή δύναται, παρά ταύτα, να επιτρέπει τη γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών στους νομικούς εκπροσώπους του άλλου διαδίκου και, ανάλογα με την περίπτωση, σε εξουσιοδοτημένους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του απορρήτου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν αποφασίζουν αν θα κάνουν δεκτή ή θα απορρίψουν την προσφυγή που αναφέρεται στην παράγραφο 2, και προβαίνουν σε εκτίμηση της αναλογικότητάς της, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων και, κατά περίπτωση, των τρίτων, καθώς και κάθε ενδεχόμενη βλάβη για εκάτερο των διαδίκων και, κατά περίπτωση, των τρίτων, που προκύπτει από την αποδοχή ή την απόρριψη της σχετικής προσφυγής.

3. Όταν αποφασίζουν αν θα κάνουν δεκτή ή θα απορρίψουν την προσφυγή που αναφέρεται στην παράγραφο 2, και προβαίνουν σε εκτίμηση της αναλογικότητάς της, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστούν τα δικαιώματα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων και, κατά περίπτωση, των τρίτων, καθώς και κάθε ενδεχόμενη βλάβη για εκάτερο των διαδίκων και, κατά περίπτωση, των τρίτων, που προκύπτει από την αποδοχή ή την απόρριψη της σχετικής προσφυγής.

Αιτιολόγηση

Η προστασία των εμπορικών απορρήτων με δικαστικές διαδικασίες δεν πρέπει να πραγματοποιείται εις βάρος μιας δίκαιης δίκης.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να διαθέτουν, όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9, την εξουσία να απαιτούν από τον ενάγοντα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορούν εύλογα να θεωρηθούν διαθέσιμα, προκειμένου να πεισθούν ότι υπάρχει εμπορικό απόρρητο, ότι ο ενάγων είναι ο νόμιμος κάτοχος του εμπορικού απορρήτου και ότι το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί παράνομα, ότι το εμπορικό απόρρητο χρησιμοποιείται ή αποκαλύπτεται παράνομα, ή ότι επίκειται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να διαθέτουν, σε σχέση με τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9, την εξουσία να απαιτούν από τον ενάγοντα να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η σχετική τεχνογνωσία ή οι σχετικές επιχειρηματικές πληροφορίες συνιστούν εμπορικό απόρρητο, ότι ο ενάγων είναι ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου και ότι το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί παράνομα, και ότι το εμπορικό απόρρητο χρησιμοποιείται ή αποκαλύπτεται παράνομα, ή ότι αναμένεται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου.

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής, καθώς και την εκτίμηση της αναλογικότητάς της, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη την αξία του εμπορικού απορρήτου, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του εναγομένου όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης αποκάλυψης ή χρήσης του εμπορικού απορρήτου, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων στους διαδίκους, στα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, στο δημόσιο συμφέρον και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής, καθώς και την εκτίμηση της αναλογικότητάς της, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης. Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, την αξία του εμπορικού απορρήτου, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου, τη πρόθεση του εναγόμενου όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του εναγομένου όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης αποκάλυψης ή χρήσης του εμπορικού απορρήτου, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων στους διαδίκους, στα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, στο δημόσιο συμφέρον και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) ο ενάγων δεν κινήσει διαδικασία που οδηγεί σε απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής, εντός εύλογης περιόδου που προσδιορίζεται από τη δικαστική αρχή, με την οποία διατάσσεται η λήψη μέτρων σε περίπτωση που το επιτρέπει η νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή, ελλείψει τέτοιου προσδιορισμού, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες ή τις 31 ημερολογιακές ημέρες, ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη·

(α) ο ενάγων δεν κινήσει διαδικασία που οδηγεί σε απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής, εντός εύλογης περιόδου που προσδιορίζεται από τη δικαστική αρχή, με την οποία διατάσσεται η λήψη μέτρων σε περίπτωση που το επιτρέπει η νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή, ελλείψει τέτοιου προσδιορισμού, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες ή τις 31 ημερολογιακές ημέρες, ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη, από την έκδοση απόφασης εκ μέρους της δικαστικής αρχής·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ το προληπτικό μέτρο με σκοπό την ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Όταν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές διαπιστώνουν ότι υπάρχει εμπορικό απόρρητο, ότι ο ενάγων είναι ο νόμιμος κάτοχος του εμπορικού απορρήτου και ότι επίκειται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, θα εφαρμόζονται τα προσωρινά προληπτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 και δεν θα εφαρμόζεται κανένα άλλο μέτρο που προβλέπεται σε άλλες οδηγίες.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9 σχετικά με τα προσωρινά και προληπτικά μέτρα θα εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις εμπορικού απορρήτου. Στόχος της τροπολογίας είναι να αποσαφηνίσει ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι αποκλειστικά αυτόνομες και χωριστές από τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση και η παρερμηνεία και να παρασχεθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις ώστε κανένα κράτος μέλος ή δικαστήριο να μην εφαρμόσει τα μέτρα που αναφέρονται στην οδηγία σχετικά με την επιβολή των ΔΔΙ σε κατάσταση που αφορά εμπορικό απόρρητο από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση όπου διαπιστώνεται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος, να διατάσσουν κατά του παραβάτη:

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση όπου διαπιστώνεται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος, να διατάσσουν κατά του παραβάτη:

Τροπολογία  87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-α) διαπίστωση παράνομης πρόσβασης, αποκάλυψης ή χρήσης·

Τροπολογία  88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) καταστροφή του συνόλου ή μέρους τυχόν υλικού και/ή ηλεκτρονικού μέσου που περιέχει ή θέτει σε εφαρμογή το εμπορικό απόρρητο ή, όπου ενδείκνυται, παράδοση στον ενάγοντα του συνόλου ή μέρους του υλικού και/ή ηλεκτρονικού μέσου.

Τροπολογία  89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) διαπίστωση παράβασης·

διαγράφεται

Τροπολογία  90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(cγ αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα·

(γ) αφαίρεση των χαρακτηριστικών των παράνομων εμπορευμάτων που απορρέουν από την παράνομη χρήση του εμπορικού απορρήτου·

Τροπολογία  91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) καταστροφή των παράνομων εμπορευμάτων ή, όπου ενδείκνυται, απόσυρσή τους από την αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι η ενέργεια αυτή δεν θίγει την προστασία του επίμαχου εμπορικού απορρήτου·

(δ) απόσυρση των παράνομων εμπορευμάτων από την αγορά και παράδοσή τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, βάσει όρων που καθορίζονται από τις δικαστικές αρχές για να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω εμπορεύματα δεν θα επανέλθουν στην αγορά και υπό την προϋπόθεση ότι η ενέργεια αυτή δεν θίγει την προστασία του επίμαχου εμπορικού απορρήτου·

Τροπολογία  92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δα) καταστροφή των εμπορευμάτων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά·

Τροπολογία  93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) καταστροφή του συνόλου ή μέρους τυχόν εγγράφου, αντικειμένου, υλικού, ουσίας ή ηλεκτρονικού αρχείου που περιέχει ή θέτει σε εφαρμογή το εμπορικό απόρρητο ή, όπου ενδείκνυται, παράδοση στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου του συνόλου ή μέρους των εν λόγω εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων.

διαγράφεται

Τροπολογία  94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν οι δικαστικές αρχές διατάσσουν την απόσυρση των παράνομων εμπορευμάτων από την αγορά, να δύνανται να διατάσσουν, κατόπιν αιτήματος του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, την παράδοση των εμπορευμάτων στον κάτοχο ή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, υπό όρους που πρόκειται να καθορίζονται από τις δικαστικές αρχές, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα επίμαχα εμπορεύματα δεν θα επανέλθουν στην αγορά.

διαγράφεται

Τροπολογία  95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά την εξέταση αίτησης για την εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων πρέπει να σταθμίζονται καταλλήλως η σοβαρότητα της παράβασης, τα μέτρα που πρόκειται να επιβληθούν και τα συμφέροντα τρίτων σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασαφηνιστεί ότι εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας στις δικαστικές διατάξεις.

Τροπολογία  96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την εξέταση αιτήματος για την έκδοση δικαστικών διαταγών και τη λήψη επανορθωτικών μέτρων, που προβλέπεται στο άρθρο 11, καθώς και για την εκτίμηση της αναλογικότητάς τους, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη την αξία του εμπορικού απορρήτου, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του παραβάτη όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης αποκάλυψης ή χρήσης του εμπορικού απορρήτου, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων στους διαδίκους, στα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, στο δημόσιο συμφέρον και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την εξέταση αιτήματος για την έκδοση δικαστικών διαταγών και τη λήψη επανορθωτικών μέτρων, που προβλέπεται στο άρθρο 11, καθώς και για την εκτίμηση της αναλογικότητάς τους, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές της υπόθεσης, όπως την αξία του εμπορικού απορρήτου, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου, την πρόθεση του παραβάτη για απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του παραβάτη όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις τη ς παράνομης αποκάλυψης ή χρήσης του εμπορικού απορρήτου, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων στους διαδίκους, στα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, στο δημόσιο συμφέρον και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.

Τροπολογία  97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν οι αρμόδιες αρχές περιορίζουν τη διάρκεια του μέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), η διάρκεια αυτή είναι επαρκής προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό ή οικονομικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση του εμπορικού απορρήτου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές περιορίζουν τη χρονική διάρκεια του μέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), αναλόγως, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι επαρκής προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό ή οικονομικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση του εμπορικού απορρήτου και να αποφευχθεί η δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον θεμιτό ανταγωνισμό, την καινοτομία και την κινητικότητα των εργαζομένων.

Τροπολογία  98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) ανακαλούνται ή άλλως παύουν να παράγουν αποτελέσματα, κατόπιν αιτήματος του εναγομένου, εάν εν τω μεταξύ οι επίμαχες πληροφορίες δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 σημείο 1), για λόγους που δεν μπορούν να καταλογιστούν στον εναγόμενο.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) ανακαλούνται ή άλλως παύουν να παράγουν αποτελέσματα, κατόπιν αιτήματος του εναγομένου, εάν εν τω μεταξύ οι επίμαχες πληροφορίες δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 σημείο 1), για λόγους που δεν μπορούν να καταλογιστούν στον εναγόμενο.

Τροπολογία  99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) ο ενδιαφερόμενος αρχικά έλαβε γνώση του εμπορικού απορρήτου καλή τη πίστει και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 4·

(α) ο ενδιαφερόμενος, κατά τη χρήση ή αποκάλυψη του απορρήτου, δεν γνώριζε ούτε είχε λόγο, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε από τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούσε ή αποκάλυπτε το εμπορικό απόρρητο παράνομα·

Τροπολογία  100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν διατάσσεται η χρηματική αποζημίωση αντί της διαταγής που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), η εν λόγω χρηματική αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, εάν το εν λόγω πρόσωπο είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο, για την χρονική περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε να έχει απαγορευθεί η χρήση του εμπορικού απορρήτου.

Όταν διατάσσεται η χρηματική αποζημίωση αντί της διαταγής που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), η εν λόγω χρηματική αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, εάν το εν λόγω πρόσωπο είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο, για την χρονική περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε να έχει απαγορευθεί η χρήση του εμπορικού απορρήτου.

Τροπολογία  101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματος του ζημιωθέντος, να διατάσσουν τον παραβάτη ο οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι προέβαινε σε παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση εμπορικού απορρήτου, να καταβάλει στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου αποζημίωση ανάλογη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ο κάτοχος.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματος του ζημιωθέντος, να διατάσσουν τον παραβάτη ο οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι προέβαινε σε παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση εμπορικού απορρήτου, να καταβάλει στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου αποζημίωση ανάλογη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ο κάτοχος ως αποτέλεσμα της παράνομης πρόσβασης, αποκάλυψης ή χρήσης του εμπορικού απορρήτου.

Τροπολογία  102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, τα κράτη μέλη περιορίζουν την ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους εργαζομένων προς τους εργοδότες τους για παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου του εργοδότη, εφόσον ενεργούν χωρίς δόλο. Η δυνατότητα αυτή ισχύει επίσης όταν υφίσταται παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας ενός εργαζομένου.

Τροπολογία  103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, περιλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υπέστη ο ζημιωθείς διάδικος, τα τυχόν αθέμιτα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών παραγόντων, όπως την ηθική βλάβη που προκάλεσε στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου η παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου.

2. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία  104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Έως τις XX XX 20XX [τρία έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καταρτίζει μια αρχική έκθεση σχετικά με τις τάσεις των αγωγών όσον αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων, σύμφωνα με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1. Έως τις XX XX 20XX [τρία έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει μια αρχική έκθεση σχετικά με τις τάσεις των αγωγών όσον αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων, σύμφωνα με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ένα εμπορικό απόρρητο δεν θεωρείται δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται στο πλαίσιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας δεν φαίνεται να είναι ο κατάλληλος φορέας για να επικουρεί την Επιτροπή

Τροπολογία  105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Έως τις XX XX 20xx [τέσσερα έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή συντάσσει ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην εν λόγω έκθεση λαμβάνεται δεόντως υπόψη η έκθεση που καταρτίστηκε από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

2. Έως τις XX XX 20xx [τέσσερα έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή συντάσσει ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα και την κινητικότητα των εργαζομένων καθώς και των πιθανών περαιτέρω βελτιώσεων στη συνεργασία για την καινοτομία αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις για τις ΜΜΕ, και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην εν λόγω έκθεση λαμβάνεται δεόντως υπόψη η έκθεση σχετικά με τις τάσεις των αγωγών και αξιολογούνται οι επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας ιδίως όσον αφορά τα επίπεδα της ανοικτής καινοτομίας, της συνεργατικής έρευνας και της κινητικότητας των εργαζομένων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ένα εμπορικό απόρρητο δεν θεωρείται δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται στο πλαίσιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας δεν φαίνεται να είναι ο κατάλληλος φορέας για να επικουρεί την Επιτροπή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

9.12.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

9.12.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Michèle Rivasi

22.7.2014

Εξέταση στην επιτροπή

25.9.2014

22.1.2015

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

5

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Cornelia Ernst, João Ferreira, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Pavel Telička, Marco Zullo, Μαρία Σπυράκη, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg

30.3.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

(COM(2013)0813 – C7‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lara Comi

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι έχει βασικό της σκοπό να διατυπώσει προδιαγραφές που πρόκειται να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μας επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας, ενισχύοντας τον κυρίαρχο ρόλο της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά βιομηχανικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έρευνας και δημιουργίας νέων ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών υπάρχουν πολλές πληροφορίες, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την ανταγωνιστικότητα της ιδέας ή της επιχείρησης και βρίσκονται εκτός του πεδίου της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Επομένως τα εμπορικά απόρρητα αποτελούν συμπληρωματικό μέσο προστασίας και είναι σημαντικό και απαραίτητο να ρυθμιστεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η απόκτηση, χρήση και κοινοποίησή τους.

Η επιτροπή IMCO εξέτασε τις πτυχές που συνδέονται με την εσωτερική αγορά και με την προστασία των καταναλωτών και ενέκρινε, με ευρύτατη πλειοψηφία, ένα κείμενο το οποίο προτείνει εξαιρετικά ισορροπημένες λύσεις στα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα και στο οποίο έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα εμπλεκόμενα συμφέροντα.

Στις αιτιολογικές σκέψεις εισήχθησαν ορισμένες διευκρινίσεις που διευκολύνουν την ερμηνεία του νομοθετικού κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίστηκε ότι η οδηγία δεν θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δημόσια συμφέροντα, την κινητικότητα των εργαζομένων και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως αναγνωρίζεται σε ορισμένα κράτη μέλη.

Επιπλέον, θεωρήθηκε σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το παρόν νομοθετικό κείμενο ισχύει για τα εμπορικά απόρρητα που συνδέονται όχι μόνο με τα προϊόντα αλλά και τις υπηρεσίες.

Ο ορισμός του εμπορικού απορρήτου ευθυγραμμίστηκε με αυτόν που υποδεικνύεται στον τίτλο της πρότασης οδηγίας, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η εμπορική του αξία μπορεί να είναι πραγματική ή δυνητική, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δέουσα επέκταση του πεδίου εφαρμογής.

Η απόκτηση, η χρήση και η κοινοποίηση του εμπορικού απορρήτου πρέπει να θεωρούνται νόμιμες εφόσον το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το απαιτούν και όταν επιτρέπονται από τους κανόνες που προστατεύουν τα δικαιώματα του κατόχου του εμπορικού απορρήτου. Πράγματι, η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μέσω της προστασίας του εμπορικού απορρήτου κατά τη διαδικασία έρευνας και δημιουργίας νέων ιδεών.

Προς επίρρωσιν αυτού του στόχου, και σε αντίθεση με την Επιτροπή που έχει προτείνει την απονομή της ευθύνης με βάση την αρχή της ενοχής, ήτοι με την αξιολόγηση της πρόθεσης (δόλος) ή της αμέλειας (σφάλμα), η επιτροπή IMCO τάχθηκε υπέρ της αντικειμενικής ευθύνης, προκειμένου να παράσχει μεγαλύτερη προστασία στο εμπορικό απόρρητο και στις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ.

Σε ό,τι αφορά την προθεσμία παραγραφής, ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα σημεία, ελήφθη η απόφαση να υιοθετηθεί μία ενιαία προθεσμία, αντίθετα με το σύστημα που προτείνει η Επιτροπή, δηλαδή μίας ελάχιστης και μίας μέγιστης προθεσμίας, και προσδιορίστηκε σε 3 έτη το καταλληλότερο χρονικό διάστημα εντός του οποίου είναι δυνατή η κατάθεση ενδεχόμενης προσφυγής για την προστασία του εμπορικού απορρήτου.

Η ενιαία προθεσμία επιτρέπει την εναρμόνιση της σημαντικής αυτής πτυχής σε όλες τις εθνικές έννομες τάξεις, έτσι ώστε οι επιχειρηματίες να απολαύουν του ίδιου δικαιώματος σε ολόκληρη την Ένωση. Η διάρκεια των 3 ετών φάνηκε ότι είναι η εύλογη προθεσμία για την ισόρροπη προστασία όλων των εμπλεκόμενων συμφερόντων.

Σε ό,τι αφορά την προστασία του εργαζομένου και της κινητικότητάς του, συμφωνήθηκε να διαφυλαχθεί το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τις γνώσεις που απέκτησε σε προηγούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, αλλά εντός των ορίων που κάτι τέτοιο δεν θεωρείται αθέμιτο υπό την έννοια του άρθρου 3.

Κατά τον ίδιο τρόπο κρίθηκε απαραίτητο να επιτραπεί η χρήση των πληροφοριών και των εμπορικών απορρήτων από τις δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που προβλέπονται από την εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, αποφασίστηκε να ενισχυθεί η εμπιστευτικότητα των εμπορικών απορρήτων στη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών, περιορίζοντας τον αριθμό αυτών που μπορούν να αποκτήσουν γνώση του εμπορικού απορρήτου.

Οι προτάσεις τροπολογιών της επιτροπής IMCO, εφόσον γίνουν δεκτές από την επιτροπή JURI, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, θα καταστήσουν πιο αποτελεσματικό το νέο αυτό μέσο και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, ιδίως δε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μας επιχειρήσεων και, επομένως, της εσωτερικής αγοράς, καθώς και στην προστασία των καταναλωτών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η ανοικτή καινοτομία αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία νέων γνώσεων και στηρίζει την εμφάνιση νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, που βασίζονται στη χρήση συνδημιουργημένων γνώσεων. Τα εμπορικά απόρρητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, εντός και πέραν των συνόρων της εσωτερικής αγοράς, στο πλαίσιο της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας. Η συνεργατική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα της επιχειρηματικής έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Η ανοικτή καινοτομία αποτελεί καταλύτη για να βρουν νέες ιδέες τον δρόμο τους προς την αγορά, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των καταναλωτών και συντελώντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνίας. Σε μια εσωτερική αγορά όπου ελαχιστοποιούνται τα εμπόδια σε αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία και όπου δεν στρεβλώνεται η συνεργασία, η διανοητική δημιουργία και η καινοτομία αναμένεται να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε καινοτόμες διεργασίες, υπηρεσίες και προϊόντα. Ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον για τη διανοητική δημιουργία και την καινοτομία είναι επίσης σημαντικό για την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης. Τα εμπορικά απόρρητα συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον χρησιμοποιούμενων μορφών προστασίας της διανοητικής δημιουργίας και της καινοτόμου τεχνογνωσίας από τις επιχειρήσεις, αλλά είναι ταυτόχρονα η λιγότερο προστατευόμενη από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Ένωσης έναντι της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψής τους από τρίτους.

(2) Η ανοικτή καινοτομία αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία νέων γνώσεων και στηρίζει την εμφάνιση νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, που βασίζονται στη χρήση συνδημιουργημένων γνώσεων. Τα εμπορικά απόρρητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, εντός και πέραν των συνόρων της εσωτερικής αγοράς, στο πλαίσιο της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας. Η συνεργατική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα της επιχειρηματικής έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Η ανοικτή καινοτομία αποτελεί καταλύτη για να βρουν νέες ιδέες τον δρόμο τους προς την αγορά, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των καταναλωτών και συντελώντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνίας. Σε μια εσωτερική αγορά όπου ελαχιστοποιούνται τα εμπόδια σε αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία και όπου δεν στρεβλώνεται η συνεργασία, η διανοητική δημιουργία και η καινοτομία αναμένεται να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε καινοτόμες διεργασίες, υπηρεσίες και προϊόντα. Ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον για τη διανοητική δημιουργία και την καινοτομία είναι επίσης σημαντικό για την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης. Τα εμπορικά απόρρητα συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον χρησιμοποιούμενων μορφών προστασίας της διανοητικής δημιουργίας και της καινοτόμου τεχνογνωσίας από τις επιχειρήσεις, αλλά είναι ταυτόχρονα η λιγότερο προστατευόμενη από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Ένωσης έναντι της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψής τους από τρίτους. Η κυκλοφορία γνώσης και πληροφοριών θα πρέπει να θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση δυναμικών, θετικών και ίσων ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης, κυρίως για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν κανόνες σε επίπεδο Ένωσης για τη σύγκλιση των εθνικών νομοθετικών συστημάτων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί επαρκές και συνεκτικό επίπεδο έννομης προστασίας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Για τον σκοπό αυτόν, είναι σημαντικό να καθιερωθεί ομοιογενής ορισμός του εμπορικού απορρήτου, χωρίς να περιορίζεται το αντικείμενο που πρέπει να προστατεύεται έναντι υπεξαίρεσης. Ο εν λόγω ορισμός θα πρέπει, επομένως, να είναι δομημένος κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τις επιχειρηματικές πληροφορίες, τις τεχνολογικές πληροφορίες και την τεχνογνωσία, όπου υπάρχει τόσο το έννομο συμφέρον τήρησης της εμπιστευτικότητας, όσο και η θεμιτή προσδοκία για την προστασία αυτής της εμπιστευτικότητας. Εκ φύσεως, από τον εν λόγω ορισμό θα πρέπει να αποκλείονται οι ασήμαντες πληροφορίες, και ο ορισμός δεν θα πρέπει να επεκτείνεται στις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους εργαζόμενους εντός του συνήθους πλαισίου της εργασίας τους και σε πληροφορίες οι οποίες είναι γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ή άμεσα προσπελάσιμες από αυτά.

(8) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν κανόνες σε επίπεδο Ένωσης για τη σύγκλιση των εθνικών νομοθετικών συστημάτων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί επαρκές και συνεκτικό επίπεδο αστικής έννομης προστασίας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Για τον σκοπό αυτόν, είναι σημαντικό να καθιερωθεί ομοιογενής ορισμός του εμπορικού απορρήτου, χωρίς να περιορίζεται το αντικείμενο που πρέπει να προστατεύεται έναντι υπεξαίρεσης. Ο εν λόγω ορισμός θα πρέπει, επομένως, να είναι δομημένος κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τις επιχειρηματικές πληροφορίες, τις τεχνολογικές πληροφορίες και την τεχνογνωσία, όπου υπάρχει τόσο το έννομο συμφέρον τήρησης της εμπιστευτικότητας, όσο και η θεμιτή προσδοκία για την προστασία αυτής της εμπιστευτικότητας. Οι εν λόγω πληροφορίες και τεχνογνωσία θα πρέπει επιπλέον να έχουν εμπορική αξία, τρέχουσα ή δυνητική, η δε αποκάλυψή τους να ενδέχεται να βλάψει θεμιτό οικονομικό συμφέρον του προσώπου που τις ελέγχει νόμιμα. Εκ φύσεως, από τον εν λόγω ορισμό θα πρέπει να αποκλείονται οι ασήμαντες πληροφορίες, και ο ορισμός δεν θα πρέπει να επεκτείνεται στις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους εργαζόμενους εντός του συνήθους πλαισίου της εργασίας τους και σε πληροφορίες οι οποίες είναι γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ή άμεσα προσπελάσιμες από αυτά.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και επιβολής συλλογικών συμβάσεων και συνδικαλιστικής δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις πρακτικές που είναι σύμφωνες με το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β) Η απόκτηση ή η αποκάλυψη ενός εμπορικού απορρήτου από έναν δημόσιο φορέα, είτε επιβάλλεται είτε επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν θα πρέπει να συνιστά παράνομη χρήση ή αποκάλυψη. Αυτή η απόκτηση ή αποκάλυψη πρέπει, ωστόσο, να εμπίπτει σαφώς στο πλαίσιο της εντολής του οικείου δημόσιου φορέα, η δε υπέρβαση αυτής της εντολής θα πρέπει να συνιστά παράνομη πράξη.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η απόκτηση ή αποκάλυψη ενός εμπορικού απορρήτου δεν είναι παράνομη, όταν τα αιτήματα παροχής πληροφοριών από δημόσιους φορείς προβλέπονται από τον νόμο.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα μέτρα και τα μέσα ένδικης προστασίας, με σκοπό την προστασία των εμπορικών απορρήτων, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα για να επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για έρευνα και καινοτομία, χωρίς να διακυβεύονται άλλοι στόχοι και αρχές δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, τα μέτρα και τα μέσα ένδικης προστασίας διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη την αξία του εμπορικού απορρήτου, τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς που είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, καθώς και τις επιπτώσεις της εν λόγω συμπεριφοράς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να σταθμίζουν τα συμφέροντα των διαδίκων, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, των καταναλωτών.

(11) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα μέτρα και τα μέσα ένδικης προστασίας, με σκοπό την προστασία των εμπορικών απορρήτων, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα για να επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για έρευνα και καινοτομία, ιδίως με το να έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψης ενός εμπορικού απορρήτου, χωρίς να διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες ή το δημόσιο συμφέρον, όπως η δημόσια ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος, και με την επιφύλαξη της κινητικότητας των εργαζομένων. Εν προκειμένω, τα μέτρα και τα μέσα ένδικης προστασίας διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η αξία του εμπορικού απορρήτου, η σοβαρότητα της συμπεριφοράς που είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου καθώς και οι επιπτώσεις της εν λόγω συμπεριφοράς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να σταθμίζουν τα συμφέροντα των διαδίκων, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, των καταναλωτών.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα υπονομευόταν, εάν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα ένδικης προστασίας χρησιμοποιούνταν για αθέμιτους σκοπούς, ασυμβίβαστους με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι δικαστικές αρχές διαθέτουν την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις για καταχρηστική συμπεριφορά από τους ενάγοντες οι οποίοι ενεργούν κακή τη πίστει και υποβάλλουν προδήλως αβάσιμες αγωγές. Είναι επίσης σημαντικό τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα ένδικης προστασίας να μην περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης (η οποία περιλαμβάνει την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την πολυφωνία, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ούτε τις ενέργειες εσωτερικού πληροφοριοδότη. Επομένως, η προστασία των εμπορικών απορρήτων δεν θα πρέπει να καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες η αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, εφόσον αποκαλύπτεται σχετικό παράπτωμα ή αξιόποινη πράξη.

(12) Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα υπονομευόταν, εάν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα ένδικης προστασίας χρησιμοποιούνταν για αθέμιτους σκοπούς, όπως η δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων για την εσωτερική αγορά ή την κινητικότητα των εργαζομένων, ασυμβίβαστους με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι δικαστικές αρχές διαθέτουν την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις για καταχρηστική συμπεριφορά από τους ενάγοντες οι οποίοι ενεργούν κακή τη πίστει και υποβάλλουν προδήλως αβάσιμες αγωγές. Είναι επίσης σημαντικό τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα ένδικης προστασίας να μην περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης (η οποία περιλαμβάνει την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την πολυφωνία, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ούτε τις ενέργειες εσωτερικού πληροφοριοδότη. Επομένως, η προστασία των εμπορικών απορρήτων δεν θα πρέπει να καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες η αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, εφόσον αποκαλύπτεται σχετικό παράπτωμα ή αξιόποινη πράξη.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι νόμιμοι κάτοχοι εμπορικών απορρήτων αναμένεται να ασκούν το καθήκον μέριμνας όσον αφορά τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πολύτιμων εμπορικών απορρήτων τους και την παρακολούθηση της χρήσης τους, φαίνεται σκόπιμο να περιοριστεί η δυνατότητα άσκησης αγωγών για την προστασία των εμπορικών απορρήτων σε ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία κατά την οποία οι νόμιμοι κάτοχοι εμπορικών απορρήτων έλαβαν γνώση ή είχαν λόγους να λάβουν γνώση της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου τους από τρίτον.

(13) Για λόγους διατήρησης της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για έρευνα και καινοτομία και ασφάλειας δικαίου και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι νόμιμοι κάτοχοι εμπορικών απορρήτων αναμένεται να ασκούν το καθήκον μέριμνας όσον αφορά τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πολύτιμων εμπορικών απορρήτων τους και την παρακολούθηση της χρήσης τους, φαίνεται σκόπιμο να περιοριστεί η δυνατότητα άσκησης αγωγών για την προστασία των εμπορικών απορρήτων σε χρονικό διάστημα τριών ετών μετά την ημερομηνία κατά την οποία οι νόμιμοι κάτοχοι εμπορικών απορρήτων έλαβαν γνώση ή είχαν λόγους να λάβουν γνώση της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου τους από τρίτον.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η παράνομη απόκτηση εμπορικού απορρήτου από τρίτον θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον νόμιμο κάτοχό του, δεδομένου ότι άπαξ και δημοσιοποιηθεί το εμπορικό απόρρητο, θα ήταν αδύνατο να επανέλθει ο κάτοχος στην κατάσταση πριν από την απώλεια του εμπορικού απορρήτου. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προβλεφθούν προσωρινά μέτρα ταχείας εφαρμογής και εύκολης πρόσβασης, για την άμεση λήξη της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι διαθέσιμα, χωρίς να αναμένεται έκδοση απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης, στο πλαίσιο του σεβασμού των δικαιωμάτων της υπεράσπισης και της αρχής της αναλογικότητας, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μπορεί επίσης να απαιτείται καταβολή εγγυήσεων επαρκούς επιπέδου ώστε να καλυφθεί το κόστος και η ζημία που προκλήθηκε στον εναγόμενο από αδικαιολόγητη αίτηση, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον νόμιμο κάτοχο εμπορικού απόρρητου.

(15) Η παράνομη απόκτηση εμπορικού απορρήτου από τρίτον θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον νόμιμο κάτοχό του, δεδομένου ότι άπαξ και δημοσιοποιηθεί το εμπορικό απόρρητο, θα ήταν αδύνατο να επανέλθει ο κάτοχος στην κατάσταση πριν από την απώλεια του εμπορικού απορρήτου. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προβλεφθούν προσωρινά μέτρα ταχείας εφαρμογής και εύκολης πρόσβασης, για την άμεση λήξη της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου, μεταξύ άλλων στην περίπτωση που το εμπορικό απόρρητο χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών. Αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι διαθέσιμα, χωρίς να αναμένεται έκδοση απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης, στο πλαίσιο του σεβασμού των δικαιωμάτων της υπεράσπισης και της αρχής της αναλογικότητας, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μπορεί επίσης να απαιτείται καταβολή εγγυήσεων επαρκούς επιπέδου ώστε να καλυφθεί το κόστος και η ζημία που προκλήθηκε στον εναγόμενο από αδικαιολόγητη αίτηση, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον νόμιμο κάτοχο εμπορικού απόρρητου.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Για τον ίδιο λόγο, είναι επίσης σημαντικό να προβλεφθούν μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απόρρητου. Για να είναι αποτελεσματικά τα απαγορευτικά μέτρα, η διάρκειά τους, όταν λόγω των περιστάσεων απαιτείται χρονικός περιορισμός, θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό πλεονέκτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει αποκομίσει τρίτος από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου. Εν πάση περιπτώσει, κανένα μέτρο αυτού του είδους δεν θα πρέπει να είναι εκτελεστό, εάν οι πληροφορίες που αρχικά καλύπτονταν από το εμπορικό απόρρητο έχουν περιέλθει σε δημόσια χρήση, για λόγους που δεν μπορούν να καταλογιστούν στον εναγόμενο.

(16) Για τον ίδιο λόγο, είναι επίσης σημαντικό να προβλεφθούν μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απόρρητου. Για να είναι αποτελεσματικά και αναλογικά τα απαγορευτικά μέτρα, η διάρκειά τους θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό πλεονέκτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει αποκομίσει τρίτος από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που το εμπορικό απόρρητο χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών, και θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Εν πάση περιπτώσει, κανένα μέτρο αυτού του είδους δεν θα πρέπει να είναι εκτελεστό, εάν οι πληροφορίες που αρχικά καλύπτονταν από το εμπορικό απόρρητο έχουν περιέλθει σε δημόσια χρήση, για λόγους που δεν μπορούν να καταλογιστούν στον εναγόμενο.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Ένα εμπορικό απόρρητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρανόμως για τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή την εμπορία εμπορευμάτων, ή κατασκευαστικών τους στοιχείων, τα οποία μπορούν να διοχετευθούν σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, θίγοντας, με τον τρόπο αυτόν, τα εμπορικά συμφέροντα του κατόχου του εμπορικού απορρήτου και επηρεάζοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν το εν λόγω εμπορικό απόρρητο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα, την αξία ή την τιμή του παραγόμενου εμπορεύματος ή στη μείωση του κόστους, στη διευκόλυνση ή την επιτάχυνση των διεργασιών κατασκευής ή των διαδικασιών εμπορίας του, είναι σημαντικό να διαθέτουν οι δικαστικές αρχές την εξουσία να διατάσσουν ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε τα εν λόγω εμπορεύματα να μην διατίθενται στην αγορά ή να αποσύρονται από αυτήν. Λαμβανομένου υπόψη του παγκόσμιου χαρακτήρα του εμπορίου, είναι επίσης αναγκαίο να περιλαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα την απαγόρευση της εισαγωγής των εν λόγω εμπορευμάτων στην Ένωση ή την αποθήκευσή τους με σκοπό την προσφορά ή τη διάθεσή τους στην αγορά. Έχοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, τα επανορθωτικά μέτρα δεν θα πρέπει να συνεπάγονται κατ’ ανάγκη την καταστροφή των εμπορευμάτων, όταν υπάρχουν άλλες εφικτές επιλογές, όπως η αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα ή η διάθεση των εμπορευμάτων εκτός της αγοράς, παραδείγματος χάριν, μέσω δωρεών σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

(17) Ένα εμπορικό απόρρητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρανόμως για τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή την εμπορία εμπορευμάτων, ή κατασκευαστικών τους στοιχείων, τα οποία μπορούν να διοχετευθούν σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, θίγοντας, με τον τρόπο αυτόν, τα εμπορικά συμφέροντα του κατόχου του εμπορικού απορρήτου και επηρεάζοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αποδειχθεί η παράνομη απόκτηση και όταν το εν λόγω εμπορικό απόρρητο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα, την αξία ή την τιμή του παραγόμενου εμπορεύματος ή στη μείωση του κόστους, στη διευκόλυνση ή την επιτάχυνση των διεργασιών κατασκευής ή των διαδικασιών εμπορίας του, είναι σημαντικό να διαθέτουν οι δικαστικές αρχές την εξουσία να διατάσσουν ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε τα εν λόγω εμπορεύματα να μην διατίθενται στην αγορά ή να αποσύρονται από αυτήν. Λαμβανομένου υπόψη του παγκόσμιου χαρακτήρα του εμπορίου, είναι επίσης αναγκαίο να περιλαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα την απαγόρευση της εισαγωγής των εν λόγω εμπορευμάτων στην Ένωση ή την αποθήκευσή τους με σκοπό την προσφορά ή τη διάθεσή τους στην αγορά. Έχοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, τα επανορθωτικά μέτρα δεν θα πρέπει να συνεπάγονται κατ’ ανάγκη την καταστροφή των εμπορευμάτων, όταν υπάρχουν άλλες εφικτές επιλογές, όπως η αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα ή η διάθεση των εμπορευμάτων εκτός της αγοράς, παραδείγματος χάριν, μέσω δωρεών σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, και ιδίως των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον αδικαιολόγητο περιορισμό του ανταγωνισμού κατά τρόπο αντίθετο προς την εν λόγω Συνθήκη.

(27) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, και ιδίως των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον αθέμιτο περιορισμό του ανταγωνισμού, την καθυστέρηση της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά και τη δημιουργία εμποδίων στην κινητικότητα των εργαζομένων κατά τρόπο αντίθετο προς την εν λόγω Συνθήκη.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Τα μέτρα που θεσπίζονται για την προστασία των εμπορικών απορρήτων από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη και χρήση τους δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της πρόσβασης σε έγγραφα και του δικαίου των συμβάσεων. Ωστόσο, όταν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας αλληλεπικαλύπτονται, υπερισχύει η παρούσα οδηγία ως lex specialis.

(28) Τα μέτρα που θεσπίζονται για την προστασία των εμπορικών απορρήτων από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη και χρήση τους δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής ευθύνης, της προστασίας των καταναλωτών, των απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας, της προστασίας της υγείας, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες και του δικαίου των συμβάσεων. Ωστόσο, όταν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας αλληλεπικαλύπτονται, υπερισχύει η παρούσα οδηγία ως lex specialis.

__________________

__________________

8 Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45).

8 Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45).

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την προστασία από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη και χρήση εμπορικών απορρήτων.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την προστασία από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τεχνογνωσίας που δεν αποκαλύπτεται και επιχειρηματικών πληροφοριών (εμπορικών απορρήτων).

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) «εμπορικό απόρρητο»: πληροφορίες οι οποίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) «εμπορικό απόρρητο»: μη αποκαλυπτόμενη τεχνογνωσία και επιχειρηματικές πληροφορίες οι οποίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) έχουν εμπορική αξία, η οποία απορρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα τους·

β) έχουν πραγματική ή δυνητική εμπορική αξία, η οποία απορρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα τους·

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) το πρόσωπο που έχει αποκτήσει με νόμιμο τρόπο τον έλεγχο επί των εν λόγω πληροφοριών έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, για την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα τους.

γ) ο κάτοχος των εμπορικών απορρήτων έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, για την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα τους·

Αιτιολόγηση

Αντικατάσταση για λόγους διασφάλισης της συνοχής με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) σχετίζονται με δοκιμές, ελέγχους ή άλλα απόρρητα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία προϋποθέτει σημαντική προσπάθεια, και από την υποβολή των οποίων εξαρτάται η αδειοδότηση της εισαγωγής χημικών, φαρμακευτικών ή αγροτικών προϊόντων στην αγορά, τα οποία συνεπάγονται τη χρήση νέων χημικών ουσιών.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4) «παράνομα εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα των οποίων ο σχεδιασμός, η ποιότητα, η διαδικασία κατασκευής ή η εμπορία επωφελούνται σημαντικά από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων.

4) «παράνομα εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα των οποίων η σχεδίαση, η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, η λειτουργία, η διαδικασία κατασκευής ή η εμπορία επωφελούνται από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των όρων «χαρακτηριστικά» και «λειτουργία» περιλαμβάνει και άλλες πτυχές πέραν της ποιότητας των εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα θα πρέπει να θεωρούνται παράνομα εάν επωφελούνται με οποιονδήποτε τρόπο από υπεξαιρεθέν εμπορικό απόρρητο, ανεξαρτήτως του πόσο «σημαντικά» επωφελήθηκαν από αυτό.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε διενεργείται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας με:

2. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε διενεργείται με:

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) μη επιτρεπόμενη πρόσβαση σε έγγραφα, αντικείμενα, υλικά, ουσίες ή ηλεκτρονικά αρχεία – ή αντίγραφό τους – που νομίμως βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, τα οποία περιέχουν το εμπορικό απόρρητο ή από τα οποία μπορεί να συναχθεί το εμπορικό απόρρητο·

α) μη επιτρεπόμενη πρόσβαση σε έγγραφα, αντικείμενα, υλικά, ουσίες ή ηλεκτρονικά αρχεία – ή αντίγραφό τους – που νομίμως βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, τα οποία περιέχουν το εμπορικό απόρρητο·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου προστατεύεται από την παράνομη απόκτηση του εμπορικού απορρήτου και όχι από την αναπαραγωγή, η οποία αποτελεί νόμιμη διαδικασία.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε πραγματοποιείται, χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας, από πρόσωπο που διαπιστώνεται ότι πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε πραγματοποιείται, χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, από πρόσωπο που διαπιστώνεται ότι πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται επίσης παράνομη όποτε ένα πρόσωπο, κατά τη στιγμή της χρήσης ή της αποκάλυψης, γνώριζε ή θα έπρεπε, υπό τις περιστάσεις αυτές, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε από άλλο πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιούσε ή αποκάλυπτε το εμπορικό απόρρητο παράνομα, κατά την έννοια της παραγράφου 3.

4. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται επίσης παράνομη όταν ένα πρόσωπο, κατά τη στιγμή της απόκτησης, της χρήσης ή της αποκάλυψης, γνώριζε ή θα έπρεπε, υπό τις περιστάσεις αυτές, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε άμεσα ή έμμεσα από άλλο πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιούσε ή αποκάλυπτε το εμπορικό απόρρητο παράνομα, κατά την έννοια της παραγράφου 3.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η συνειδητή και εσκεμμένη παραγωγή, προσφορά ή διάθεση στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων, ή η εισαγωγή, εξαγωγή ή αποθήκευση παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς, θεωρείται παράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου.

5. Η παραγωγή, προσφορά ή διάθεση στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων, ή η εισαγωγή, εξαγωγή ή αποθήκευση παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς, θεωρείται επίσης παράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου, όταν το πρόσωπο που ασκεί αυτές τις δραστηριότητες γνώριζε ή θα έπρεπε, υπό τις περιστάσεις αυτές, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο χρησιμοποιήθηκε παράνομα κατά την έννοια της παραγράφου 3.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η απόκτηση εμπορικών απορρήτων θεωρείται νόμιμη όταν προέρχεται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

1. Η απόκτηση εμπορικών απορρήτων θεωρείται νόμιμη όταν προέρχεται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

α) ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δημιουργία·

α) ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δημιουργία·

β) παρατήρηση, μελέτη, αποσυναρμολόγηση ή δοκιμή ενός προϊόντος ή αντικειμένου που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού ή που βρίσκεται νομίμως στην κατοχή του αγοραστή των πληροφοριών·

β) παρατήρηση, μελέτη, αποσυναρμολόγηση ή δοκιμή ενός προϊόντος ή αντικειμένου που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού ή που βρίσκεται νομίμως στην κατοχή του αγοραστή των πληροφοριών, ο οποίος είναι απαλλαγμένος από το νομικά έγκυρο καθήκον περιορισμού της απόκτησης του εμπορικού απορρήτου·

γ) άσκηση του δικαιώματος των εκπροσώπων των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και/ή τις ενωσιακές και εθνικές πρακτικές·

γ) άσκηση του δικαιώματος των εκπροσώπων των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και/ή τις ενωσιακές και εθνικές πρακτικές·

γ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική η οποία, υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

δ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική η οποία, υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

 

Η απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται νόμιμη στον βαθμό που η εν λόγω απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη απαιτείται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία και επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις της σχετικά με τα δικαιώματα του κατόχου του εμπορικού απορρήτου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην υφίσταται δικαίωμα προσφυγής για λήψη των μέτρων, των διαδικασιών και των μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, όταν η εικαζόμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Η απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων θεωρείται νόμιμη στον βαθμό που η εικαζόμενη απόκτηση, χρήση η αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για τη θεμιτή χρήση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας πληροφόρησης·

α) για τη θεμιτή χρήση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας πληροφόρησης·

β) με σκοπό να αποκαλυφθεί παράπτωμα, αξιόποινη πράξη ή παράνομη δραστηριότητα ενάγοντος, υπό τον όρο ότι η εικαζόμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου ήταν αναγκαία για την εν λόγω αποκάλυψη και ότι ο εναγόμενος ενήργησε για λόγους δημοσίου συμφέροντος·

β) με σκοπό να αποκαλυφθεί παράπτωμα, αξιόποινη πράξη ή παράνομη δραστηριότητα, υπό τον όρο ότι η εικαζόμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου ήταν αναγκαία για την εν λόγω αποκάλυψη και ότι ο εναγόμενος ενήργησε για λόγους δημοσίου συμφέροντος·

γ) το εμπορικό απόρρητο αποκαλύφθηκε από τους εργαζομένους στους εκπροσώπους τους στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων εκπροσώπησής τους·

γ) το εμπορικό απόρρητο αποκαλύφθηκε από τους εργαζομένους στους εκπροσώπους τους στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων εκπροσώπησής τους σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές.

δ) για τον σκοπό της εκπλήρωσης εξωσυμβατικής ενοχής·

 

ε) για τον σκοπό της προστασίας έννομου συμφέροντος.

ε) για τον σκοπό της προστασίας έννομου συμφέροντος που αναγνωρίζεται από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.

 

2α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει:

 

α) την εφαρμογή των ενωσιακών ή των εθνικών κανόνων που επιβάλλουν στους κατόχους εμπορικού απορρήτου να αποκαλύπτουν, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών απορρήτων, σε δημόσιες αρχές στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

 

β) τη χρήση πληροφοριών, γνώσεων, προσόντων και ικανοτήτων εργαζομένων που αποκτήθηκαν σε προηγούμενη θέση απασχόλησης, στον βαθμό που δεν καλύπτονται από το άρθρο 3.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) αποτρέπει τη δημιουργία εμποδίων για το νόμιμο εμπόριο στην εσωτερική αγορά·

β) αποτρέπει τη δημιουργία εμποδίων για το νόμιμο εμπόριο, τον ανταγωνισμό και την κινητικότητα των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά·

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αγωγές για την εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών και των μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ασκηθούν εντός τουλάχιστον ενός έτους, αλλά όχι πλέον των δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενάγων έλαβε γνώση, ή είχε λόγο να λάβει γνώση, του τελευταίου γεγονότος που οδήγησε στην αγωγή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αγωγές για την εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών και των μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ασκηθούν εντός τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενάγων έλαβε γνώση, ή είχε λόγο να λάβει γνώση, του τελευταίου γεγονότος που οδήγησε στην αγωγή.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διάδικοι, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στη δικαστική διαδικασία που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, ή που έχει πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία αποτελούν μέρος των εν λόγω νομικών διαδικασιών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε εμπορικό απόρρητο ή εικαζόμενο εμπορικό απόρρητο περιήλθε εις γνώση τους λόγω αυτής της συμμετοχής ή πρόσβασης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διάδικοι, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στη δικαστική διαδικασία που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, ή που έχει πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία αποτελούν μέρος των εν λόγω νομικών διαδικασιών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε εμπορικό απόρρητο ή εικαζόμενο εμπορικό απόρρητο περιήλθε εις γνώση τους λόγω αυτής της συμμετοχής ή πρόσβασης. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές να λαμβάνουν τέτοια μέτρα με δική τους πρωτοβουλία.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η υποχρέωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο παύει να υφίσταται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η υποχρέωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση αυτή παύει να υφίσταται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, διαπιστωθεί ότι το εικαζόμενο εμπορικό απόρρητο δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1)·

α) εάν κριθεί βάσει οριστικής απόφασης ότι το εικαζόμενο εμπορικό απόρρητο δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 2·

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δύνανται, βάσει δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως διαδίκου, να λαμβάνουν ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να προστατευθεί η εμπιστευτικότητα κάθε εμπορικού απορρήτου ή εικαζόμενου εμπορικού απορρήτου το οποίο χρησιμοποιείται ή αναφέρεται κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δύνανται, βάσει αιτιολογημένης αιτήσεως διαδίκου, να λαμβάνουν ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να προστατευθεί η εμπιστευτικότητα κάθε εμπορικού απορρήτου ή εικαζόμενου εμπορικού απορρήτου το οποίο χρησιμοποιείται ή αναφέρεται κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου. Τα κράτη μέλη μπορούν εξάλλου να επιτρέπουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές να λαμβάνουν μέτρα αυτεπαγγέλτως.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) να περιορίζεται η πρόσβαση, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει εμπορικά απόρρητα, το οποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους ή τρίτους·

α) να περιορίζεται η πρόσβαση, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει εμπορικά απόρρητα, το οποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά οι διάδικοι ή οι εκπρόσωποί τους·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες ουσιαστικής σημασίας για το περιεχόμενο της υπόθεσης και τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) να περιορίζεται η πρόσβαση σε ακροάσεις, όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν εμπορικά απόρρητα, και στα αντίστοιχα αρχεία ή απομαγνητοφώνηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και με τη δέουσα αιτιολόγηση, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δύνανται να περιορίζουν την πρόσβαση των διαδίκων στις εν λόγω ακροάσεις και να διατάσσουν να διεξάγονται μόνον παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των διαδίκων και των εξουσιοδοτημένων πραγματογνωμόνων, οι οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του απορρήτου που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β) να περιορίζεται η πρόσβαση σε ακροάσεις, όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν εμπορικά απόρρητα ή εικαζόμενα εμπορικά απόρρητα, και στα αντίστοιχα αρχεία ή απομαγνητοφώνηση, σε περιορισμένο αριθμό προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα πρόσωπο για κάθε διάδικο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος ή εκπρόσωπός του στη δίκη και τα μέλη του δικαστηρίου έχουν πλήρη πρόσβαση στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, στα αντίστοιχα αρχεία ή απομαγνητοφώνηση·

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν αποφασίζουν αν θα κάνουν δεκτή ή θα απορρίψουν την προσφυγή που αναφέρεται στην παράγραφο 2, και προβαίνουν σε εκτίμηση της αναλογικότητάς της, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων και, κατά περίπτωση, των τρίτων, καθώς και κάθε ενδεχόμενη βλάβη για εκάτερο των διαδίκων και, κατά περίπτωση, των τρίτων, που προκύπτει από την αποδοχή ή την απόρριψη της σχετικής προσφυγής.

3. Όταν αποφασίζουν αν θα κάνουν δεκτά ή θα απορρίψουν μέτρα τήρησης εμπορικού απορρήτου και προβαίνουν σε εκτίμηση της αναλογικότητάς τους, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστούν τα δικαιώματα ουσιαστικής προσφυγής και δίκαιης δίκης, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων και, κατά περίπτωση, τρίτων, καθώς και κάθε ενδεχόμενη βλάβη για εκάτερο των διαδίκων και, κατά περίπτωση, των τρίτων, που προκύπτει από την αποδοχή ή την απόρριψη της σχετικής προσφυγής.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, κατόπιν αιτήματος του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, να διατάξουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα έναντι του εικαζόμενου παραβάτη:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δικαστικές αρχές να δύνανται να εξαρτούν τη συνέχιση της εικαζόμενης παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου από την προϋπόθεση της σύστασης εγγυήσεων, με σκοπό να διασφαλιστεί η αποζημίωση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δικαστικές αρχές να δύνανται, εναλλακτικά προς τα μέτρα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, να εξαρτούν τη συνέχιση της θεωρούμενης παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου από τη χορήγηση εγγυήσεων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποζημίωση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να διαθέτουν, όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9, την εξουσία να απαιτούν από τον ενάγοντα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορούν εύλογα να θεωρηθούν διαθέσιμα, προκειμένου να πεισθούν ότι υπάρχει εμπορικό απόρρητο, ότι ο ενάγων είναι ο νόμιμος κάτοχος του εμπορικού απορρήτου και ότι το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί παράνομα, ότι το εμπορικό απόρρητο χρησιμοποιείται ή αποκαλύπτεται παράνομα, ή ότι επίκειται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να διαθέτουν, σε σχέση με τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9, την εξουσία να απαιτούν από τον ενάγοντα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορούν εύλογα να θεωρηθούν διαθέσιμα, προκειμένου να πεισθούν ότι το αντικείμενο της υπόθεσης συνιστά εμπορικό απόρρητο, ότι ο ενάγων είναι ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου και ότι το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί παράνομα, ότι το εμπορικό απόρρητο χρησιμοποιείται ή αποκαλύπτεται παράνομα, ή ότι επίκειται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής, καθώς και την εκτίμηση της αναλογικότητάς της, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη την αξία του εμπορικού απορρήτου, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του εναγομένου όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης αποκάλυψης ή χρήσης του εμπορικού απορρήτου, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων στους διαδίκους, στα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, στο δημόσιο συμφέρον και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής, καθώς και την εκτίμηση της αναλογικότητάς της, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές της υπόθεσης, όπως την αξία του εμπορικού απορρήτου, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου, την εκούσια ή ακούσια συμπεριφορά του εναγομένου όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης αποκάλυψης ή χρήσης του εμπορικού απορρήτου, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων στους διαδίκους, στα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, στο δημόσιο συμφέρον και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να εξαρτούν τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 από τη σύσταση κατάλληλης εγγύησης ή ισοδύναμης εξασφάλισης από τον αιτούντα, με σκοπό να διασφαλιστεί η αποκατάσταση της όποιας ζημίας υπέστη ο εναγόμενος και, όπου ενδείκνυται, κάθε άλλο πρόσωπο που θίγεται από τα μέτρα.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση όπου διαπιστώνεται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος, να διατάσσουν κατά του παραβάτη:

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση όπου διαπιστώνεται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος, να διατάσσουν κατά του παραβάτη ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) διαπίστωση παράβασης·

διαγράφεται

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την εξέταση αιτήματος για την έκδοση δικαστικών διαταγών και τη λήψη επανορθωτικών μέτρων, που προβλέπεται στο άρθρο 11, καθώς και για την εκτίμηση της αναλογικότητάς τους, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη την αξία του εμπορικού απορρήτου, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του παραβάτη όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης αποκάλυψης ή χρήσης του εμπορικού απορρήτου, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων στους διαδίκους, στα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, στο δημόσιο συμφέρον και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την εξέταση αιτήματος για την έκδοση δικαστικών διαταγών και τη λήψη επανορθωτικών μέτρων, που προβλέπεται στο άρθρο 11, καθώς και για την εκτίμηση της αναλογικότητάς τους, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης. Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, την αξία του εμπορικού απορρήτου, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του παραβάτη όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης αποκάλυψης ή χρήσης του εμπορικού απορρήτου, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων στους διαδίκους, στα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, στο δημόσιο συμφέρον και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν οι αρμόδιες αρχές περιορίζουν τη διάρκεια του μέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), η διάρκεια αυτή είναι επαρκής προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό ή οικονομικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση του εμπορικού απορρήτου.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές περιορίζουν αντίστοιχα τη διάρκεια του μέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) ώστε να είναι επαρκής προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό ή οικονομικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση του εμπορικού απορρήτου.

Αιτιολόγηση

Εάν ο εναγόμενος δεν μπορεί να αποκομίσει πλέον εμπορικό πλεονέκτημα από την υπεξαίρεση, η περαιτέρω παράταση μιας δικαστικής διαταγής εξυπηρετεί μόνο τον σκοπό της αποτροπής και των κυρώσεων ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν διατάσσεται η χρηματική αποζημίωση αντί της διαταγής που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), η εν λόγω χρηματική αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, εάν το εν λόγω πρόσωπο είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο, για την χρονική περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε να έχει απαγορευθεί η χρήση του εμπορικού απορρήτου.

Όταν διατάσσεται η χρηματική αποζημίωση αντί της διαταγής που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), η εν λόγω χρηματική αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, εάν το εν λόγω πρόσωπο είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο, για τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε να έχει απαγορευθεί η χρήση του εμπορικού απορρήτου.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματος του ζημιωθέντος, να διατάσσουν τον παραβάτη ο οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι προέβαινε σε παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση εμπορικού απορρήτου, να καταβάλει στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου αποζημίωση ανάλογη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ο κάτοχος.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματος του ζημιωθέντος, να διατάσσουν τον παραβάτη ο οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι προέβαινε σε παράνομη απόκτηση, αποκάλυψη ή χρήση εμπορικού απορρήτου, να καταβάλει στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου κατάλληλη αποζημίωση σε σχέση με την πραγματική ζημία που υπέστη ο κάτοχος ως αποτέλεσμα της παράβασης.

 

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους εργαζομένων προς τους εργοδότες τους για παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου του εργοδότη, όταν ενεργούν χωρίς δόλο.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν αποφασίζουν αν θα διατάξουν μέτρα δημοσιότητας και προβαίνουν σε εκτίμηση της αναλογικότητάς τους, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη την πιθανή βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί από το εν λόγω μέτρο στην ιδιωτική ζωή και την υπόληψη του παραβάτη, όποτε ο παραβάτης είναι φυσικό πρόσωπο, καθώς και την αξία του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του παραβάτη όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης αποκάλυψης ή χρήσης του εμπορικού απορρήτου, όπως και την πιθανότητα περαιτέρω παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου από τον παραβάτη.

3. Όταν αποφασίζουν αν θα διατάξουν ένα από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και προβαίνουν σε εκτίμηση της αναλογικότητάς τους, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη κατά πόσον οι πληροφορίες σχετικά με τον παραβάτη επιτρέπουν τον εντοπισμό φυσικού προσώπου και, στην περίπτωση αυτή, αν η δημοσίευση των πληροφοριών αυτών θα ήταν δικαιολογημένη, ιδίως βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: την πιθανή βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί από το εν λόγω μέτρο στην ιδιωτική ζωή και την υπόληψη του παραβάτη, τη συμπεριφορά του παραβάτη όσον αφορά την απόκτηση, την αποκάλυψη ή τη χρήση του εμπορικού απορρήτου, όπως και την πιθανότητα περαιτέρω παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου από τον παραβάτη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

9.12.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

9.12.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Lara Comi

7.10.2014

Εξέταση στην επιτροπή

18.3.2014

5.11.2014

17.11.2014

3.12.2014

 

21.1.2015

23.2.2015

16.3.2015

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

4

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Ashley Fox, Андрей Новаков

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

27.11.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

9.12.2013

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

23.10.2014

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

23.10.2014

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Constance Le Grip

22.9.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.10.2014

11.11.2014

23.3.2015

16.4.2015

Ημερομηνία έγκρισης

16.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Κώστας Χρυσόγονος, Емил Радев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Cecilia Wikström, Ангел Джамбазки

Ημερομηνία κατάθεσης

22.6.2015

 • [1]  ΕΕ C 226 της 16.7.2014, σ. 48.
 • [2] * Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
 • [3]  ΕΕ C 226 της 16.7.2014, σ. 48.
 • [4]  ΕΕ C της , σ. .
 • [5]           Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).
 • [6]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
 • [7]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).
 • [8]  Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 041 της 14.2.2003, σ. 26).
 • [9]  Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
 • [10]  Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
 • [11]  Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕK (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
 • [12]  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
 • [13]  Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45).