MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta

22.6.2015 - (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Constance Le Grip


Menettely : 2013/0402(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0199/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0199/2015
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta

(COM(2013)0813 – C8-0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0813),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0431/2013),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. maaliskuuta 2014 antaman lausunnon[1],

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A8-0199/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET[2]*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2013/0402 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[3],

ovat kuulleet Euroopan tietosuojavaltuutettua[4],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Yritykset ja ei-kaupalliset tutkimuslaitokset investoivat osaamistalouden valuuttana käytettävien ja kilpailuetua tuovien taitotiedon ja tiedon hankkimiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen. Nämä investoinnit henkisen pääoman tuottamiseen ja soveltamiseen määräävät yritysten ja tutkimuslaitosten kilpailukyvyn ja innovatiivisen suorituskyvyn markkinoilla ja siten myös investointien tuoton, joka on yritysten harjoittaman tutkimus- ja kehitystoiminnan perimmäinen tarkoitus. Yritykset käyttävät erilaisia keinoja ottaakseen haltuunsa innovaatiotoimintansa tulokset, kun avoimuus estää niiden tutkimus- ja innovaatioinvestointien täysipainoisen hyödyntämisen. Yksi näistä keinoista on ▌teollis- ja tekijänoikeuksien, kuten patenttien, mallioikeuksien tai tekijänoikeuksien, käyttö. Toinen keino on kyseisen yhteisön kannalta arvokkaan mutta vain suppean piirin tunteman tietämyksen käyttöoikeuden suojaaminen ja tällaisen tietämyksen hyödyntäminen. Arvokkaasta taitotiedosta ja liiketoimintatiedosta, jotka ovat julkistamattomia ja joita on tarkoitus käsitellä luottamuksellisina, käytetään nimitystä ”liikesalaisuus”. Kaikenkokoiset yritykset arvostavat liikesalaisuuksia yhtä paljon kuin patentteja ja muita teollis- ja tekijänoikeuksien muotoja ja käyttävät luottamuksellisuutta liiketoiminnan kilpailukyvyn ja tutkimusinnovaatiotoiminnan hallintavälineenä. Luottamuksellisuus kattaa hyvin monenlaisia tietoja teknisestä tietämyksestä aina kaupallisiin tietoihin, kuten tietoihin asiakkaista ja toimittajista, liiketoimintasuunnitelmista tai markkinatutkimuksista ja -strategioista. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) arvostavat liikesalaisuuksia ja luottavat niihin, koska muiden virallisten teollis- ja tekijänoikeuksien käyttö tulee usein kalliiksi ja pk-yrityksillä ei usein ole riittävästi erityisiä henkilöresursseja tai taloudellisia resursseja kyseisten oikeuksien hallinnoimiseen ja suojaamiseen. Liikesalaisuudet suojaavat hyvin monenlaista taitotietoa ja kaupallista tietoa joko täydentäen teollis- ja tekijänoikeuksia tai niiden vaihtoehtona ja antavat luovan työn tekijöille mahdollisuuden hyötyä luomistyönsä tuloksista ja innovaatioista. Liikesalaisuudet ovat sen vuoksi erityisen tärkeitä liiketoiminnan kilpailukyvyn sekä tutkimus- ja kehitystyön ja innovatiivisen suorituskyvyn kannalta.

(2)      Avoin innovaatiotoiminta toimii katalyyttina, jonka avulla kuluttajien tarpeita vastaavat ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista edistävät uudet ideat löytävät tiensä markkinoille. Se on tärkeä viputekijä uuden tietämyksen luonnissa. Se edistää yhdessä luotuun tietämykseen perustuvien uusien innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä. ▌Tutkimusyhteistyö, myös valtioiden rajat ylittävä yhteistyö, on erityisen tärkeää yritysten tutkimus- ja kehitystyön lisäämiseksi sisämarkkinoilla. Tietämyksen ja tietojen levittäminen olisi kuitenkin katsottava keskeiseksi tekijäksi, jolla voidaan varmistaa ennen kaikkea pk-yritysten dynaamiset, hyvät ja tasaveroiset kehitysmahdollisuudet. Sisämarkkinoilla, joilla tällaista valtioiden rajat ylittävää yhteistoimintaa haittaavat esteet on supistettu minimiin ja joilla kilpailu on vääristymätöntä, henkinen luomistyö ja innovaatiotoiminta edistävät investoimista innovatiivisiin prosesseihin, palveluihin ja tuotteisiin. Henkisen luomistyön ja innovaatiotoiminnan kannalta otollinen ympäristö, jossa työvoiman liikkuvuutta ei ole estetty, on unionissa tärkeässä asemassa myös työllisyyden kasvun ja talouden kilpailukyvyn parantamisen kannalta. Liikesalaisuuksilla on tärkeä rooli yritysten, myös erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, ja tutkimuslaitosten välisen tietojenvaihdon suojaamisessa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella harjoitettavan tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan yhteydessä. Vaikka liikesalaisuudet kuuluvat yleisimmin käytettyihin yritysten henkisen luomistyön ja innovatiivisen taitotiedon suojaamiskeinoihin, voimassa oleva unionin lainsäädäntökehys tarjoaa niille heikoimman suojan siltä varalta, että muut osapuolet hankkivat, käyttävät tai julkistavat niitä laittomasti.

(3)      Innovatiiviset yritykset altistuvat yhä enemmän joko unionista tai sen ulkopuolelta lähtöisin oleville epärehellisille käytännöille, kuten varkauksille, luvattomalle kopioinnille, teollisuusvakoilulle ja luottamuksellisuusvaatimusten rikkomiselle, joiden tarkoituksena on liikesalaisuuksien väärinkäyttö. Viimeaikainen kehitys, kuten globalisaatio, ulkoistamisen lisääntyminen, pitemmät toimitusketjut sekä tieto- ja viestintäteknologian käytön yleistyminen, kasvattaa omalta osaltaan kyseisiin käytäntöihin liittyviä riskejä. Liikesalaisuuksien laiton hankinta, käyttö tai julkistaminen vaarantavat liikesalaisuuden laillisen haltijan mahdollisuuden saada ensimmäisen toimijan etuja käyttämällä innovaatiotoimintansa tuotoksia. Sellaisten tehokkaiden ja vertailukelpoisten oikeudellisten keinojen puuttuminen, jotka mahdollistavat liikesalaisuuksien suojaamisen koko unionissa, heikentää valtioiden rajat ylittävän innovaatiotoiminnan kannustimia sisämarkkinoilla ja estää liikesalaisuuksien optimaalisen käytön talouskasvun vauhdittamiseen ja työpaikkojen luomiseen. Tämä laimentaa innovointi- ja luomisintoa sekä vähentää investointeja, mikä haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja heikentää näiden markkinoiden kasvumahdollisuuksia.

(4)      ▌ Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskeva sopimus (TRIPS-sopimus) ▌ sisältää muun muassa määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää kolmansia osapuolia hankkimasta, käyttämästä tai julkistamasta liikesalaisuuksia laittomasti. Kyseiset määräykset ovat yhteisiä kansainvälisiä normeja. Sopimus, joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 94/800/EY[5], velvoittaa kaikkia jäsenvaltioita ja myös unionia itseään. Joissain jäsenvaltioissa on lainsäädäntöä liikesalaisuuksien suojelemiseksi väärinkäytöltä, mutta toiset jäsenvaltiot eivät ole määritelleet liikesalaisuuksia eikä niillä ole sitovaa lainsäädäntöä liikesalaisuuksien suojaamiseksi väärinkäytöltä, ja tästä seuraa puutteita ja esteitä sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta. On myös asianmukaista määritellä unionin tasolla tilanteet, joissa liikesalaisuuden hankinta, käyttö ja julkistaminen on laillista tai laitonta, ja rajoittaa korvauksenhakumenettelyiden soveltamisaikaa, jotta direktiivi voisi täyttää tehtävänsä liikesalaisuuksien johdonmukaisessa suojaamisessa unionissa.

(5)      ▌Jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on merkittäviä eroja sellaisissa liikesalaisuuksia suojaavissa säännöksissä, joiden tarkoituksena on estää muita henkilöitä hankkimasta, käyttämästä tai julkistamasta liikesalaisuuksia. Esimerkkinä voidaan mainita, etteivät kaikki jäsenvaltiot ole laatineet liikesalaisuuksien ja/tai liikesalaisuuksien laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen kansallisia määritelmiä, minkä vuoksi suojan piiriin ei ole helppo päästä ja suojan laajuus vaihtelee eri jäsenvaltioissa. Yksityisoikeudelliset muutoksenhakukeinot, joilla voidaan puuttua liikesalaisuuksien laittomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen, eivät myöskään ole yhdenmukaisia, sillä on jäsenvaltioita, joissa kolmansille osapuolille, jotka eivät ole liikesalaisuuden laillisen haltijan kilpailijoita, ei voida antaa lopettamismääräyksiä. Jäsenvaltioiden välillä on eroja myös sellaisten kolmansien osapuolten kohtelussa, jotka hankkivat liikesalaisuuden vilpittömässä mielessä mutta saavat myöhemmin liikesalaisuuden käytön yhteydessä tietoonsa, että kyseinen hankinta perustui toisen osapuolen aiemmin tekemään luvattomaan hankintaan.

(6)      Kansalliset säännöt eroavat myös siinä, voivatko liikesalaisuuden lailliset haltijat pyytää sellaisten tavaroiden tuhoamista, jotka valmistanut kolmas osapuoli käyttää liikesalaisuuksia laittomasti, tai pyytää sellaisten asiakirjojen, tiedostojen tai materiaalien palauttamista tai tuhoamista, jotka sisältävät laittomasti hankitun tai käytetyn liikesalaisuuden tai joissa hyödynnetään tällaista liikesalaisuutta. Vahingonkorvausten laskennassa sovellettavissa kansallisissa säännöissä ei myöskään oteta aina huomioon liikesalaisuuksien aineetonta luonnetta, mikä vaikeuttaa tosiasiallisten menetettyjen voittojen tai oikeudenloukkaajan perusteettoman vaurastumisen näyttämistä toteen, koska kyseisille tiedoille ei voida vahvistaa markkina-arvoa. Vain muutamat jäsenvaltiot sallivat sellaisten abstraktien sääntöjen soveltamisen, joiden mukaan vahingonkorvausten laskenta perustuu kohtuulliseen lisenssimaksuun tai maksuun, joka olisi jouduttu maksamaan, jos liikesalaisuuden käyttöä olisi säännelty lisenssillä. Monien jäsenvaltioiden säännöt eivät myöskään takaa liikesalaisuuden luottamuksellisuuden säilyttämistä, jos liikesalaisuuden haltija esittää vaatimuksen, jossa väitetään, että kolmas osapuoli on hankkinut tai julkistanut liikesalaisuuden taikka käyttänyt liikesalaisuutta laittomasti. Tämä vähentää voimassa olevien toimenpiteiden ja muutoksenhakukeinojen houkuttelevuutta ja heikentää tarjottavaa suojaa.

(7)      Erot jäsenvaltioiden tarjoamassa liikesalaisuuksien oikeudellisessa suojassa aiheuttavat sen, ettei liikesalaisuuksien suojataso ole yhtäläinen eri puolilla unionia, mikä johtaa sisämarkkinoiden hajanaisuuteen tällä alalla ja heikentää sääntöjen yleistä pelotevaikutusta. Tämä vaikuttaa sisämarkkinoihin siltä osin kuin tällaiset erot vähentävät yritysten kannustimia aloittaa valtioiden rajojen yli harjoitettava taloudellinen innovaatiotoiminta, kuten yhteistyökumppaneiden kanssa harjoitettava tutkimus- tai tuotantoyhteistyö, ulkoistaminen tai investoiminen muihin jäsenvaltioihin, sillä tällainen toiminta olisi riippuvaista liikesalaisuuksina suojatun tiedon käytöstä Valtioiden rajat ylittävässä verkossa harjoitettava tutkimus- ja kehitystoiminta sekä innovaatiotoiminta ja myös näihin liittyvä tuotanto ja valtioiden rajat ylittävä kauppa muuttuvat tämän vuoksi vähemmän houkutteleviksi ja vaikeammin harjoitettaviksi toiminnoiksi unionissa. Tämä aiheuttaa myös innovaatiotoimintaan liittyvää tehottomuutta koko unionin tasolla. Lisäksi liiketoimintariski kasvaa jäsenvaltioissa, joissa liikesalaisuuksien suojataso on suhteellisen matala, koska liikesalaisuuksien varastaminen tai muu laiton hankinta on niissä helpompaa. Tämän seurauksena on tehoton pääoman kohdentaminen kasvua edistävään innovaatiotoimintaan sisämarkkinoilla, koska suojatoimenpiteisiin joudutaan joissakin jäsenvaltioissa panostamaan enemmän varoja riittämättömän oikeudellisen suojan kompensoimiseksi. Matala suojataso helpottaa myös vilpillisesti toimivien kilpailijoiden toimintaa, sillä kyseiset kilpailijat saattavat levittää liikesalaisuuksien laittoman hankinnan tuloksena valmistetut tavarat koko sisämarkkinoiden alueelle. Lainsäädännössä olevat erot helpottavat myös tavaroiden tuontia kolmansista maista unioniin sellaisten rajanylityspaikkojen kautta, joiden suojataso on heikompi, kun tavaroiden suunnittelu, valmistus tai markkinointi perustuu varastettuihin tai muulla tavalla laittomasti hankittuihin liikesalaisuuksiin. Tällaiset erot haittaavat kaiken kaikkiaan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

(8)      Unionin tasolla on aiheellista vahvistaa säännöt, joilla kansallisia lainsäädäntöjärjestelmiä lähennetään toisiinsa, jotta voidaan varmistaa, että sisämarkkinoilla tarjotaan riittäviä ja yhtenäisiä oikeussuojakeinoja liikesalaisuuksien laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen varalta. Tätä varten on tärkeää ottaa käyttöön yhtenäinen liikesalaisuuden määritelmä, jossa ei aseteta rajoituksia väärinkäytöltä suojattavalle kohteelle. Tällainen määritelmä olisi sen vuoksi laadittava siten, että se kattaa liiketoimintatiedon, teknologisen tiedon ja taitotiedon, kun tietojen pitämiseen luottamuksellisina liittyy oikeutettu etu ja niiden luottamuksellisuuden säilyttämiseen perusteltu luottamus. Tällä tiedolla tai taitotiedolla olisi lisäksi oltava todellista tai mahdollista kaupallista arvoa. Tiedolla tai taitotiedolla olisi katsottava olevan kaupallista arvoa erityisesti, kun sen luvaton hankinta, käyttö tai julkistaminen todennäköisesti vahingoittaa siihen nähden laillista määräysvaltaa käyttävän henkilön etuja siten, että se heikentää hänen tieteellisiä ja teknisiä mahdollisuuksiaan ja vahingoittaa hänen liiketoiminnallisia tai taloudellisia etujaan ja heikentää hänen strategisia asemiaan tai kilpailukykyään. Määritelmän ulkopuolelle olisi jätettävä vähäpätöiset tiedot, eikä se saisi myöskään kattaa tietämystä ja taitoja, jotka työntekijät ovat hankkineet osana tavanomaista työskentelyä; tällaiset tiedot ovat yleisesti tiedossa tai helposti saatavilla sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka liikkuvat piireissä, joissa yleensä käsitellään kyseisenkaltaisia tietoja.

(9)      Tärkeää on myös määritellä olosuhteet, joissa oikeudellista suojaa voidaan pitää perusteltuna. Tästä syystä on tarpeen määrittää toimintatapa ja käytännöt, joita olisi pidettävä liikesalaisuuksien laittomana hankintana, käyttönä tai julkistamisena. ▌

(9 a)  On tärkeää selventää, että toimenpiteet, jotka toteutetaan liikesalaisuuksien suojaamiseksi laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta, eivät saisi vaikuttaa sellaisten unionin tai kansallisten sääntöjen soveltamiseen, jotka edellyttävät tietojen, myös liikesalaisuuksien, julkistamista yleisölle tai julkisille viranomaisille, eivätkä sääntöihin, joiden nojalla julkiset viranomaiset voivat kerätä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi, eivätkä sääntöihin, joiden nojalla kyseiset viranomaiset voivat julkistaa olennaisia tietoja yleisölle. Tämä koskee erityisesti sääntöjä tapahtumista, joissa unionin toimielimet ja elimet tai kansalliset viranomaiset julkistavat liiketoimintatietoja, joita ne pitävät hallussaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001[6], Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006[7] ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY[8] tai asiakirjoihin tutustumisesta tai kansallisten viranomaisten avoimuusvelvoitteista annettujen muiden sääntöjen perusteella.

(9 b)  Liikesalaisuuksien hankinta, käyttö ja julkistaminen, riippumatta siitä, määrätäänkö siitä tai annetaanko siihen mahdollisuus lain nojalla, olisi katsottava lailliseksi tätä direktiiviä sovellettaessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liikesalaisuutta mahdollisesti koskevaa luottamuksellisuusvelvoitetta tai liikesalaisuuden käyttöä koskevaa rajoitusta, joka voidaan määrätä tiedon vastaanottajalle unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä. Direktiivissä ei etenkään pitäisi vapauttaa viranomaisia luottamuksellisuusvelvoitteista, joita on noudatettava liikesalaisuuksien haltijoiden toimittamiin tietoihin nähden, riippumatta siitä, onko velvoitteet määrätty kansallisessa lainsäädännössä vai unionin lainsäädännössä. Tämä koskee muun muassa luottamuksellisuusvelvoitteita, joita sovelletaan hankintaviranomaisille hankintasopimusten tekemisen yhteydessä toimitettuihin tietoihin esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU[9], Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU[10] tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU[11] mukaisesti.

(9 c)  Tässä direktiivissä ei säädetä rikosoikeudellisten seuraamusten määräämisestä sellaisille henkilöille, jotka hankkivat, käyttävät tai julkistavat laittomasti liikesalaisuuksia. Näin ollen tässä direktiivissä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta täydentää siviili- tai kauppaoikeudellista osiota rikosoikeudellisella osiolla. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin noudatettava kaikkia direktiivin mukaisia suojakeinoja, kun ne laativat tällaisia toimenpiteitä, jotta taataan asianmukainen tasapaino liikesalaisuuksien suojaamisen sekä elinkeinovapauden, sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden välillä.

(10)    Innovoinnin ja kilpailun edistämiseksi tämän direktiivin säännökset eivät saisi luoda sellaista taitotietoa tai tietoa koskevia yksinoikeuksia, joka on suojattu liikesalaisuutena. Tämän vuoksi saman taitotiedon ja tiedon keksiminen itsenäisesti on edelleen mahdollista, ja liikesalaisuuden haltijan kilpailijat voivat myös vapaasti käyttää käänteistä suunnittelutekniikkaa laillisesti hankittuun tuotteeseen nähden. Tietojen ja myös käänteisen suunnittelutekniikan avulla hankittujen tietojen laillisen käytön myötä syntyvää tervettä kilpailua olisi edistettävä, mutta samassa yhteydessä on tärkeää torjua epärehellisiä kaupallisia käytäntöjä.

(10 a) Joillakin teollisuudenaloilla, joilla luovan työn tekijät ja keksijät eivät voi saada yksinoikeuksia ja joilla innovaatiotoiminta on perinteisesti ollut liikesalaisuuksien varassa, markkinoille tulleisiin tuotteisiin on nykyään helppo soveltaa käänteistä suunnittelua. Tällöin kyseiset luovan työn tekijät ja keksijät saattavat joutua toisen kustannuksella tapahtuvan kopioinnin ja orjallisen jäljittelyn kaltaisten käytäntöjen uhreiksi, jolloin muut hyötyvät ilmaiseksi heidän maineestaan ja innovaatiotoimistaan. Joissakin vilpillistä kilpailua koskevissa kansallisissa lainsäädännöissä puututaan tällaisiin käytäntöihin. Vaikka tämän direktiivin tavoitteena ei ole uudistaa tai yhdenmukaistaa vilpillistä kilpailua koskevaa lainsäädäntöä yleisesti, komission olisi syytä selvittää huolellisesti unionin toiminnan tarve tällä alalla.

(11)  Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti toimenpiteet ja muutoksenhakukeinot, joiden tarkoituksena on liikesalaisuuksien suojaaminen, olisi suunniteltava siten, että ne edistävät tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa koskevaa tavoitetta erityisesti siten, että niillä on pelotevaikutus liikesalaisuuden laittomaan hankintaan, käyttöön ja julkistamiseen, mutta ne eivät vaaranna perusoikeuksia ja -vapauksia tai muuta yleistä etua, kuten yleistä turvallisuutta, kuluttajansuojaa, kansanterveyttä tai ympäristönsuojelua, eivätkä vaikuta työntekijöiden liikkuvuuteen. Kyseisillä toimenpiteillä ja muutoksenhakukeinoilla varmistetaan, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset ottavat huomioon liikesalaisuuden arvon, laittomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen johtavan toimintatavan vakavuuden sekä tällaisen toimintatavan vaikutusten kaltaiset tekijät. Olisi myös varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat käyttää harkintavaltaa arvioidessaan asianosaisten, kolmansien osapuolten ja tarvittaessa myös kuluttajien etuja.

(12)    Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta häiriintyisi, jos kyseisiä toimenpiteitä ja muutoksenhakukeinoja käytettäisiin laittomiin tarkoituksiin, kuten perusteettomien esteiden luomiseen sisämarkkinoiden toiminnalle tai työvoiman liikkuvuudelle, jotka eivät ole tämän direktiivin tavoitteiden mukaisia. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että oikeusviranomaisilla on toimivalta määrätä seuraamuksia vilpillisessä mielessä toimivien ja ilmeisen perusteettomia kanteita tekevien kantajien väärinkäytöksistä. ▌

(12 a) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ja muutoksenhakukeinot eivät saisi rajoittaa ilmiantamista. Tämän vuoksi liikesalaisuuksien suojaa ei pitäisi ulottaa tapauksiin, joissa liikesalaisuuden julkistaminen palvelee yleistä etua, kun paljastetaan välittömästi merkittävä väärinkäytös tai tuomittava toiminta. Viimeksi mainittu ei kuitenkaan merkitse sitä, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset eivät saisi sallia poikkeusta toimenpiteiden, menetelmien ja muutoksenhakukeinojen soveltamisesta, kun vastaajalla oli kaikki syy uskoa vilpittömästi, että hänen käytöksensä täytti tässä direktiivissä säädetyt asianmukaiset perusteet.

(12 b) On olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot kunnioittavat Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan 2 kohdassa vahvistettua lehdistön ja tiedostusvälineiden vapautta, jotta voidaan varmistaa, että direktiivillä ei rajoiteta toimittajien työtä erityisesti mitä tulee tutkintaan, lähdesuojaan ja kansalaisten tiedonsaantioikeuteen.

(12 c)  Sähköisten verkkopalvelujen lisääntynyt käyttö liiketoiminnassa ja tutkimuksessa, luottamuksellisen tiedon yhä kattavampi varastointi virtuaalisiin varastoihin sekä sähköisen kaupankäynnin lisääntyminen ja digitalisointi kokonaisuudessaan edellyttävät kaikkialla unionissa yhdenmukaista lainsäädäntöä, jolla suojauduttaisiin liikesalaisuuksien väärinkäytöltä, mikä puolestaan varmistaisi luottamuksen ja suojan yritysten ja kuluttajien kesken ja auttaisi edistämään digitaalisia sisämarkkinoita, jotka ovat yksi tehokkaasti toimivien sisämarkkinoiden peruspilareista.

(13)    Sekä tutkimuksen ja innovoinnin sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan säilyttämisen että oikeusvarmuuden vuoksi ja ottaen huomioon, että liikesalaisuuksien laillisten haltijoiden odotetaan hoitavan varmistamisvelvollisuuden, joka koskee kyseisten haltijoiden arvokkaiden liikesalaisuuksien luottamuksellisuuden säilyttämistä, vaikuttaa siltä, että on aiheellista rajoittaa mahdollisuutta nostaa kanne liikesalaisuuksien suojaamiseksi kolmen vuoden ajaksi sen ajankohdan jälkeen, jona liikesalaisuuksien haltijat saivat tiedon tai jona niiden voitiin kohtuudella olettaa saaneen tiedon siitä, että kolmas osapuoli oli hankkinut tai julkistanut niiden liikesalaisuuden laittomasti taikka käyttänyt sitä laittomasti.

(14)    Ajatus liikesalaisuuden luottamuksellisuuden menettämisestä oikeudenkäynnin aikana saa usein liikesalaisuuksien lailliset haltijat luopumaan menettelyiden aloittamisesta liikesalaisuuksiensa puolustamiseksi, mikä heikentää toimenpiteiden ja muutoksenhakukeinojen tehokkuutta. Tästä syystä on tarpeen vahvistaa erityiset vaatimukset, joiden tarkoituksena on suojata riitautetun liikesalaisuuden luottamuksellisuutta sellaisten oikeudenkäyntien aikana, jotka on pantu vireille sen puolustamiseksi, rajoittamatta kuitenkaan asianmukaisia suojakeinoja, joilla varmistetaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Näihin vaatimuksiin olisi sisällytettävä mahdollisuus rajoittaa todisteiden saantia tai pääsyä oikeudenkäynteihin tai julkaista vain ei-luottamuksellisia osia tuomioistuinten päätöksistä. Koska menettelyn keskeisenä tarkoituksena on arvioida riitautettujen tietojen laatua, näillä rajoituksilla ei pitäisi estää sitä, että kummankin osapuolen osalta vähintään yhdellä henkilöllä ja heidän laillisilla edustajillaan on täysimääräinen oikeus tutustua kaikkiin asiakirja-aineistoon sisältyviin asiakirjoihin. Tuomarin olisi myös voitava varmistaa tällaisia rajoituksia määrätessään, että kumpikin osapuoli on riittävän hyvin edustettuna. Tällainen suoja olisi pidettävä voimassa oikeudenkäyntien päättymisen jälkeen niin kauan kuin tiedot, jotka kuuluvat liikesalaisuuden soveltamisalaan, eivät ole tekijänoikeudesta vapaata aineistoa.

(15)    Sillä, että kolmas osapuoli hankkii liikesalaisuuden, käyttää sitä tai julkistaa sen laittomasti, voi olla tuhoisia vaikutuksia liikesalaisuuden lailliseen haltijaan, koska liikesalaisuuden julkistamisen jälkeen liikesalaisuuden haltijan on mahdotonta palauttaa liikesalaisuuden menettämistä edeltänyttä tilannetta. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää asettaa saataville nopeita ja käyttökelpoisia välitoimia liikesalaisuuden laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen lopettamiseksi välittömästi. Tällaisten helpottavien toimien on oltava saatavilla ilman, että joudutaan odottamaan pääasiaa koskevaa ratkaisua, noudattaen asianmukaisesti oikeuksia puolustukseen ja suhteellisuusperiaatetta sekä ottaen huomioon tapauskohtaiset erityispiirteet. Lisäksi saatetaan vaatia takeita, jotka ovat riittävät perusteettomasta pyynnöstä vastaajalle aiheutuneiden kustannusten ja vahingon kattamiseksi erityisesti silloin, kun viiveet aiheuttaisivat korjaamatonta vahinkoa liikesalaisuuden lailliselle haltijalle.

(16)    Samasta syystä on myös tärkeää säätää toimenpiteistä, joilla pyritään estämään liikesalaisuuden myöhempi laiton käyttö tai julkistaminen. Jotta kieltotoimenpiteet olisivat tehokkaita ja oikeasuhteisia, niiden keston ▌ olisi oltava riittävän pitkä kolmannen osapuolen liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, käytöstä tai julkistamisesta mahdollisesti saaman kaupallisen hyödyn poistamiseksi myös silloin, kun tällaista liikesalaisuutta käytetään palvelujen tarjonnassa, ja niiden kestoa olisi rajoitettava, jotta voidaan välttää perusteettomien esteiden luominen kilpailulle sisämarkkinoilla. Tämäntyyppisten toimenpiteiden ei kuitenkaan pitäisi olla täytäntöönpanokelpoisia, jos liikesalaisuuden alun perin kattama tieto on tekijänoikeudesta vapaata tietoa vastaajasta riippumattomista syistä.

(17)    Liikesalaisuutta saatetaan käyttää laittomasti mahdollisesti koko sisämarkkinoille levitettävien palvelujen tai tavaroiden tai niiden komponenttien suunnittelussa, valmistuksessa, kehittämisessä tai markkinoinnissa, mikä vaikuttaa liikesalaisuuden haltijan kaupallisiin etuihin ja sisämarkkinoiden toimintaan. Kun laiton hankinta on näytetty toteen ja liikesalaisuudella on tuntuva vaikutus prosessin tuloksena syntyvän tavaran laatuun, arvoon tai hintaan taikka kustannusten alenemiseen tuotanto- tai markkinointiprosessien helpottumisen tai nopeutumisen myötä, on tärkeää, että oikeusviranomaisille annetaan toimivalta määrätä aiheellisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei kyseisiä tavaroita saateta markkinoille tai että ne poistetaan markkinoilta. Koska kaupankäynti on maailmanlaajuista, kyseisiin toimenpiteisiin on myös liitettävä kielto tällaisten tavaroiden tuomisesta unioniin tai niiden varastoinnista niiden tarjoamiseksi tai saattamiseksi markkinoille. Ottaen huomioon suhteellisuusperiaate korjaustoimenpiteiden ei välttämättä pitäisi johtaa tavaroiden tuhoamiseen, kun käytettävissä on muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, kuten teollisuus- tai tekijänoikeutta loukkaavan ominaisuuden poistaminen tavarasta tai tavaroiden vapauttaminen markkinoilta esimerkiksi lahjoittamalla ne hyväntekeväisyysjärjestöille.

(18)    On mahdollista, että henkilö on hankkinut liikesalaisuuden alun perin vilpittömässä mielessä ja saanut vasta myöhemmin (esimerkiksi liikesalaisuuden alkuperäisen haltijan antamasta ilmoituksesta) tietoonsa, että hänen tietämyksensä kyseisestä liikesalaisuudesta on peräisin lähteistä, jotka käyttävät kyseistä liikesalaisuutta laittomasti tai julkistavat sen laittomasti. Jotta voidaan välttää se, että korjaustoimenpiteet tai kiellot aiheuttavat henkilölle kyseisenkaltaisissa olosuhteissa kohtuutonta haittaa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä mahdollisuudesta käyttää asianmukaisissa tapauksissa vaihtoehtoista ratkaisua eli rahallisen korvauksen maksamista vahingon kärsineelle osapuolelle edellyttäen, ettei tällaisen korvauksen määrä ylitä niiden lisenssimaksujen tai maksujen määrää, jotka olisi jouduttu maksamaan, jos henkilö olisi saanut luvan käyttää asianomaista liikesalaisuutta, jaksolta, jonka aikana liikesalaisuuden alkuperäinen haltija olisi voinut estää liikesalaisuuden käytön. Jos liikesalaisuuden laittomassa käytössä on kyse muusta kuin tässä direktiivissä tarkoitetusta lain rikkomisesta tai jos tällainen käyttö aiheuttaa haittaa kuluttajille, kyseistä laitonta käyttöä ei pitäisi sallia.

(19)    Jotta voidaan välttää se, että henkilö, joka hankkii tai julkistaa liikesalaisuuden laittomasti tai käyttää sitä laittomasti tietoisena tai kohtuullisesti arvioituna tietoisena teon laittomuudesta, saa hyötyä laittomasta toiminnasta, ja jotta voidaan varmistaa, että vahingon kärsinyt liikesalaisuuden haltija palautetaan mahdollisuuksien mukaan tilanteeseen, joka olisi vallinnut ilman kyseistä toimintatapaa, on tarpeen säätää riittävän vahingonkorvauksen maksamisesta laittoman toimintatavan seurauksena kärsitystä vahingosta. Vahingon kärsineelle liikesalaisuuden haltijalle maksettavien vahingonkorvausten määrässä olisi otettava huomioon kaikki aiheelliset seikat, kuten liikesalaisuuden haltijan kärsimä ansionmenetys tai oikeudenloukkaajan saamat perusteettomat voitot sekä tarvittaessa liikesalaisuuden haltijalle aiheutettu aineeton vahinko. Esimerkiksi silloin, kun tosiasiallisesti kärsityn vahingon suuruutta on vaikea määrittää liikesalaisuuksien aineettoman luonteen vuoksi, vahingonkorvauksen määrä voidaan vaihtoehtoisesti johtaa esimerkiksi lisenssimaksuista tai maksuista, jotka olisi jouduttu maksamaan, jos oikeudenloukkaaja olisi pyytänyt lupaa kyseisen liikesalaisuuden käyttöön. Tarkoituksena ei ole säätää rankaisevista korvauksista, vaan vahingonkorvauksesta, joka perustuu objektiivisiin perusteisiin ja jossa otetaan huomioon menot, joita liikesalaisuuden haltijalle aiheutuu muun muassa tunnistamis- ja tutkimustoiminnasta.

(20)    Pelotevaikutuksen kohdistamiseksi tuleviin oikeudenloukkaajiin ja yleisön tietämyksen lisäämiseksi liikesalaisuuksien laitonta hankintaa, käyttöä tai julkistamista koskevat päätökset kannattaa julkaista (tarvittaessa myös näkyvillä ilmoituksilla) edellyttäen, ettei julkaiseminen merkitse liikesalaisuuden julkistamista eikä vaikuta suhteettomasti luonnollisten henkilöiden yksityisyyteen ja maineeseen. On myös valistettava erityisesti pk-yrityksiä käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä korvauksen- ja muutoksenhakukeinoista, jos liikesalaisuuksia hankitaan, käytetään tai julkistetaan laittomasti.

(21)    Toimivaltaisten oikeusviranomaisten tekemien päätösten jättäminen noudattamatta voisi heikentää liikesalaisuuden haltijoiden käytettävissä olevien toimenpiteiden ja muutoksenhakukeinojen tehokkuutta. Tästä syystä on tarpeen varmistaa, että kyseisillä viranomaisilla on asianmukaiset valtuudet määrätä seuraamuksia.

(22)    Jotta voidaan helpottaa liikesalaisuuksien suojaamiseksi toteutettavien toimenpiteiden yhdenmukaista soveltamista, on aiheellista säätää yhteistyöjärjestelmistä ja tietojenvaihdosta yhtäältä jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta jäsenvaltioiden ja komission välillä, erityisesti luomalla jäsenvaltioiden nimeämien yhteyshenkilöiden verkosto. Jotta voitaisiin lisäksi tarkistaa, täyttävätkö kyseiset toimenpiteet niille asetetun tavoitteen, komission – tarvittaessa teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen avustamana – olisi tarkasteltava tämän direktiivin soveltamista ja kansallisten toimenpiteiden tehokkuutta.

(23)    Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeutta henkilötietojen suojaan, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, tiedotusvälineiden vapaus mukaan luettuna, ammatillista vapautta ja oikeutta tehdä työtä, elinkeinovapautta, omistusoikeutta, oikeutta hyvään hallintoon, oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon ja luottamuksellisuuden säilyttämiseen, oikeutta tehokkaisiin muutoksenhakukeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeutta puolustukseen.

(24)    On tärkeää varmistaa, että jokaisen sellaisen henkilön oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan kunnioitetaan, joka osallistuu liikesalaisuuksien laitonta hankintaa, käyttöä tai julkistamista koskevaan oikeudenkäyntiin ja jonka henkilötietoja käsitellään. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY[12] sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka suoritetaan jäsenvaltioissa tässä direktiivissä tarkoitetuissa yhteyksissä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja erityisesti jäsenvaltioiden nimeämien riippumattomien viranomaisten valvonnassa.

(25)    Koska tämän direktiivin tavoitetta, eli moitteettomasti toimivien sisämarkkinoiden toteuttamista ottamalla käyttöön riittävät ja vertailukelpoiset oikeussuojakeinot koko sisämarkkinoilla liikesalaisuuksien laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen varalta, ei voida saavuttaa riittävässä määrin jäsenvaltioiden tasolla vaan se voidaan laajuutensa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(26)    Tämän direktiivin tavoitteena ei pitäisi olla oikeudellista yhteistyötä, toimivaltaa, yksityis- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen ratkaisujen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen käyttöönotto eikä puuttuminen sovellettavaan lakiin. Muita unionin säännöksiä, joilla säännellään tällaisia kysymyksiä yleisellä tasolla, olisi periaatteessa sovellettava myös tämän direktiivin soveltamisalaan.

(27)    Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa kilpailuoikeudellisten sääntöjen eikä varsinkaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan soveltamiseen. Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ei saisi käyttää kilpailun rajoittamiseen aiheettomasti tavalla, joka on vastoin kyseistä perussopimusta.

(27 a) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa työntekijöiden liikkumisvapauteen eikä sijoittautumisvapauteen etenkään sellaisina kuin niistä määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 48 ja 49 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15 artiklassa. Tämä olisi otettava huomioon sovellettaessa tässä direktiivissä säädettyjä toimia, menettelyjä ja muutoksenhakukeinoja.

(28)    Toimenpiteet, jotka toteutetaan liikesalaisuuksien suojaamiseksi laittomalta hankinnalta, julkistamiselta ja käytöltä, eivät saisi vaikuttaa muun, muiden alojen (kuten ympäristönsuojelun ja ympäristövastuun, kuluttajansuojan, terveyttä ja turvallisuutta koskevien vaatimusten, terveyden suojelun, teollis- ja tekijänoikeuksien, yksityisyyden, asiakirjojen ja tietojen saamisen tutustuttavaksi ja sopimusoikeuden) kannalta merkityksellisen lainsäädännön soveltamiseen. Jos Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY[13] soveltamisala ja tämän direktiivin soveltamisala ovat kuitenkin päällekkäisiä, tämä direktiivi on ensisijainen kaikkiin muihin säädöksiin nähden (lex specialis),

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN

I luku

Kohde ja soveltamisala

1 artiklaKohde

ja soveltamisala

1.        Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, ▌käytöltä ja julkistamiselta.

2.        Tämä direktiivi ei vaikuta

a)        Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan 2 kohdassa vahvistettuun tiedotusvälineiden vapauteen ja moniarvoisuuteen;

b)        sellaisten unionin tai kansallisen tason sääntöjen soveltamiseen, joissa liikesalaisuuden haltija velvoitetaan julkistamaan tieto ja myös liikesalaisuus tehtäviään hoitaville julkisille viranomaisille, hallintoviranomaisille tai oikeusviranomaisille yleistä etua koskevista syistä;

c)        tilanteisiin, joissa unionin toimielimet ja elimet tai kansalliset viranomaiset julkistavat liiketoimintatietoja, joita ne pitävät hallussaan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteella;

d)        sellaisten tietojen, tietämyksen, kokemuksen ja taitojen käyttöön, jotka työntekijät ovat hankkineet rehellisesti hoitaessaan tavanomaisia työtehtäviään edellisessä työpaikassaan tai muun sopimussuhteen puitteissa ja jotka eivät kuulu 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetun liikesalaisuuden määritelmän piiriin;

e)        työmarkkinaosapuolten itsemääräämisoikeuteen eikä niiden oikeuteen tehdä työehtosopimuksia unionin ja kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti;

f)         jäsenvaltioiden kansainvälisistä velvoitteista johtuvaan velvollisuuteen varmistaa riittävä suojelu vilpillistä kilpailua vastaan;

g)        jäsenvaltioiden rikosoikeudellisiin sääntöihin. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa rajoittaa 4 artiklassa säädettyjä poikkeuksia soveltamalla sellaisia rikosoikeudellisia säännöksiä, joilla saatetaan rangaistavaksi 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritellyn liikesalaisuuden laiton hankinta, käyttö ja julkistaminen.

Liikesalaisuuden haltija ei voi tämän direktiivin nojalla kieltäytyä julkistamasta tietoja, jos laki taikka hallinto- tai oikeusviranomaiset edellyttävät julkistamista tehtäviensä hoitamiseksi. Tällainen julkistaminen ei rajoita kyseisen tiedon vastaanottajalle unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti määrättyä muuta velvoitetta pidättäytyä julkistamasta liikesalaisuutta tai rajoittaa sen käyttöä.

3.        Tässä direktiivissä liikesalaisuuden hankinta katsotaan lailliseksi, jos hankinta tapahtuu jollakin seuraavista tavoista:

a)        itsenäinen keksiminen tai luominen;

b)        sellaisen tuotteen tai esineen havainnointi, tutkiminen, purkaminen tai testaaminen, joka on asetettu yleisön saataville tai joka on laillisesti sellaisen tiedon hankkijan hallussa, jolla ei ole oikeudellisesti pätevää velvoitetta rajoittaa liikesalaisuuden hankintaa;

c)        työntekijöille tai työntekijöiden edustajille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevan oikeuden käyttö unionin ja kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti;

d)        mikä tahansa muu käytäntö, jonka katsotaan vallitsevissa olosuhteissa noudattavan rehellisiä kaupallisia käytäntöjä.

Liikesalaisuuksien hankinta, käyttö ja julkistaminen katsotaan lailliseksi, kun kyseistä hankintaa, käyttöä tai julkistamista edellytetään tai se sallitaan unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla rajoittamatta unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti säädettyä muuta velvoitetta pidättäytyä julkistamasta liikesalaisuutta tai rajoittaa sen käyttöä.

2 artiklaMääritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1.          ’liikesalaisuudella’ taitotietoa ja liiketoimintatietoa, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a)     tieto on salaista siinä mielessä, että se ei ole kokonaisuudessaan tai samanlaisina osina taikka osien yhdistelmänä yleisesti tiedossa tai laillisin keinoin saatavissa sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka yleensä käsittelevät kyseisen kaltaista tietoa;

b)     tiedolla on kaupallista arvoa, koska se on salaista;

c)     henkilö, jolla on laillisesti sellainen tieto hallussaan, on ryhtynyt riittäväksi katsottaviin toimenpiteisiin pitääkseen tiedon salassa;

Kokemusta ja taitoja, jotka työntekijät ovat hankkineet rehellisesti hoitaessaan tavanomaisia työtehtäviään, ei pidetä liikesalaisuutena.

2.          ’liikesalaisuuden haltijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää laillista määräysvaltaa liikesalaisuuteen nähden;

3.          ’oikeudenloukkaajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on hankkinut tai julkistanut liikesalaisuuden laittomasti taikka käyttää sitä laittomasti;

4.          ’teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavilla tavaroilla’ tavaroita, joiden ideoinnissa, ominaisuuksissa, toiminnassa, tuotantoprosessissa tai markkinoinnissa saadaan merkittävää hyötyä laittomasti hankituista, käytetyistä tai julkistetuista liikesalaisuuksista.

II luku

Liikesalaisuuksien laiton hankinta, käyttö ja julkistaminen

3 artiklaLiikesalaisuuksien laiton hankinta, käyttö ja julkistaminen

1.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liikesalaisuuksien haltijoilla on oikeus soveltaa tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä, menettelyitä ja muutoksenhakukeinoja estääkseen liikesalaisuuden laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen tai saadakseen oikeussuojan tällaista hankintaa, käyttöä tai julkistamista vastaan.

2.          Liikesalaisuuden hankintaa ilman liikesalaisuuden haltijan suostumusta on pidettävä laittomana seuraavissa tapauksissa:

a)     sellaisten liikesalaisuuden haltijan laillisessa määräysvallassa olevien asiakirjojen, esineiden, materiaalien, aineiden tai sähköisten tiedostojen luvaton käyttö tai jäljentäminen, jotka sisältävät liikesalaisuuden tai joista liikesalaisuus voidaan johtaa;

b)     varkaus;

c)     lahjonta;

d)     vilpillinen menettely;

e)     luottamuksellisuutta koskevan sopimuksen tai muun salassapitovelvollisuuden rikkominen tai yllyttäminen sen rikkomiseen;

f)      mikä tahansa muu toimintatapa, jonka katsotaan vallitsevissa olosuhteissa olevan vastoin rehellistä kaupallista käytäntöä.

3.          Liikesalaisuuden käyttöä tai julkistamista on pidettävä laittomana aina, kun se tapahtuu ilman liikesalaisuuden haltijan suostumusta ▌ja kun siihen syyllistyy henkilö, jonka todetaan täyttävän jonkin seuraavista edellytyksistä:

a)     henkilö on hankkinut liikesalaisuuden laittomasti;

b)     henkilö rikkoo oikeudellisesti pätevää luottamuksellisuutta koskevaa sopimusta tai muuta liikesalaisuuden salassapitovelvollisuutta;

c)     henkilö rikkoo oikeudellisesti pätevää sopimusvelvoitetta tai muuta velvoitetta, joka koskee liikesalaisuuden käytön rajoittamista.

3 a.       Edellä oleva 3 kohta ei anna liikesalaisuuden haltijalle perustetta rajoittaa työntekijöiden tavanomaisia työtehtäviään hoitaessaan rehellisesti hankkimien kokemuksen ja taitojen käyttöä tai rajoittaa työntekijän työskentelyä uusissa työtehtävissä tämän työsopimukseen sisältymättömin lisärajoituksin sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

4.          Liikesalaisuuden hankintaa, käyttöä tai julkistamista on pidettävä laittomana aina, kun henkilö on hankinnan, käytön tai julkistamisen aikaan ollut tietoinen tai henkilön olisi vallitsevissa olosuhteissa pitänyt olla tietoinen siitä, että liikesalaisuus on hankittu suoraan tai välillisesti toiselta henkilöltä, joka on käyttänyt liikesalaisuutta laittomasti tai on julkistanut sen laittomasti 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

5.          Teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden ▌tuotanto, tarjoaminen tai saattaminen markkinoille taikka teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuonti, vienti tai varastointi tällaisia tarkoituksia varten on katsottava liikesalaisuuden laittomaksi käytöksi tapauksissa, joissa nämä toiminnot toteuttanut henkilö oli tai hänen olisi olosuhteista riippuen pitänyt olla tietoinen siitä, että liikesalaisuutta on käytetty laittomasti 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

4 artiklaPoikkeukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä, menettelyitä ja muutoksenhakukeinoja voida soveltaa, kun liikesalaisuuden väitetty hankinta, käyttö tai julkistaminen on tapahtunut jossakin seuraavista tapauksista:

a)     Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisen ilmaisun ja tiedonsaannin vapautta koskevan oikeuden, mukaan luettuna tiedotusvälineiden vapaus, perusteltu käyttö;

b)     ▌väärinkäytöksen, tuomittavan toiminnan, petoksen tai laittoman toiminnan paljastamiseksi edellyttäen, ▌että vastaaja on toiminut yleisen edun mukaisesti;

c)     työntekijät ovat julkistaneet liikesalaisuuden edustajilleen osana näiden edustuksellisten tehtävien perusteltua hoitoa unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että kyseisten tehtävien hoito edellytti tällaista julkistamista;

e)     unionin tai kansallisessa lainsäädännössä tunnustetun ja oikeuskäytännössä vakiintuneen yleisen edun tai minkä tahansa muun oikeutetun edun suojaaminen.

III luku

Toimenpiteet, menettelyt ja muutoksenhakukeinot

1 jaksoYleiset säännökset

5 artiklaYleinen velvoite

1.          Jäsenvaltioiden on säädettävä toimenpiteistä, menettelyistä ja muutoksenhakukeinoista, jotka ovat tarpeen liikesalaisuuksien laittoman hankinnan, käytön ja julkistamisen torjuntaa koskevien yksityisoikeudellisten oikeussuojakeinojen saatavuuden varmistamiseksi.

2.          Tällaisten toimenpiteiden, menettelyiden ja muutoksenhakukeinojen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)     niiden on oltava kohtuullisia ja oikeudenmukaisia;

b)     ne eivät saa olla tarpeettoman monimutkaisia tai kalliita eivätkä sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai aiheettomia viiveitä;

c)     niiden on oltava tehokkaita ja varoittavia.

6 artiklaOikeudenkäyntien oikeasuhteisuus ja väärinkäyttö

1.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset soveltavat tämän direktiivin mukaisesti säädettyjä toimenpiteitä, menettelyitä ja muutoksenhakukeinoja tavalla, joka

a)     on oikeasuhteinen;

b)     pyrkii välttämään esteiden luomista sisämarkkinoilla käytävälle lailliselle kaupalle, kilpailulle ja työntekijöiden liikkuvuudelle;

c)     tarjoaa suojakeinot toimenpiteiden, menettelyiden ja muutoksenhakukeinojen väärinkäyttöä vastaan.

2.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset toteavat, että liikesalaisuuden laitonta hankkimista, julkistamista tai käyttöä koskeva kanne on ilmeisen perusteeton, ja kun kantajan todetaan panneen oikeudenkäynnin vireille väärinkäyttöön perustuen tai vilpillisessä mielessä ▌, kyseisillä toimivaltaisilla oikeusviranomaisilla on oltava oikeus toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

a)     määrätä kantajalle seuraamuksia;

b)     määrätä 14 artiklan mukaisesti tehtyä päätöstä koskevien tietojen levittämisestä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet eivät rajoita vastaajan mahdollisuutta vaatia vahingonkorvauksia ▌. Jäsenvaltiot voivat säätää, että nämä toimet määritellään erillisessä menettelyssä.

7 artiklaVanhentumisaika

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden, menettelyiden ja muutoksenhakukeinojen soveltamista koskevia kanteita voidaan nostaa kolmen vuoden kuluttua ajankohdasta, jona kantaja on saanut tietoonsa tai jona sen voidaan kohtuudella katsoa saaneen tietoonsa kanteen perustana olleen viimeisen seikan.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, joita sovelletaan vanhentumisajan lykkäykseen ja keskeytykseen.

8 artiklaLiikesalaisuuksien luottamuksellisuuden säilyttäminen oikeudenkäyntien aikana

1.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osapuolten, niiden laillisten edustajien tai asianajajien, tuomioistuinten henkilöstön, todistajien, asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, jotka osallistuvat liikesalaisuuden laittomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen liittyvään oikeudenkäyntiin tai joilla on oikeus tutustua kyseiseen oikeudenkäyntiin liittyviin asiakirjoihin, ei sallita käyttää tai julkistaa liikesalaisuuksia tai väitettyjä liikesalaisuuksia, jotka toimivaltaiset oikeusviranomaiset ovat asianomaisen osapuolen asianmukaisesti perustellun pyynnön johdosta määrittäneet luottamuksellisiksi ja joista ne ovat saaneet tiedon oikeudenkäyntiin osallistumisen tai asiakirjoihin tutustumisen seurauksena. Lisäksi jäsenvaltiot voivat sallia toimivaltaisten oikeusviranomaisten toteuttavan tällaisia toimenpiteitä omasta aloitteestaan.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu velvoite pysyy voimassa oikeudenkäynnin päätyttyä. Tällaisen velvoitteen voimassaolo lakkaa kuitenkin seuraavissa olosuhteissa:

a)     jos tuomioistuimen lopullisessa päätöksessä todetaan, että väitetty liikesalaisuus ei täytä 2 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia;

b)     jos kyseisistä tiedoista tulee ajan mittaan yleisesti tiedossa olevia tai laillisin keinoin saatavissa olevia sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka yleensä käsittelevät kyseisenkaltaista tietoa.

2.          Jäsenvaltioiden on varmistettava myös, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat osapuolen perustellusta pyynnöstä toteuttaa erityisiä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen liikesalaisuuden luvattomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen liittyvän oikeudenkäynnin aikana käytetyn tai mainitun liikesalaisuuden tai väitetyn liikesalaisuuden luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. Lisäksi jäsenvaltiot voivat sallia toimivaltaisten oikeusviranomaisten toteuttavan tällaisia toimenpiteitä omasta aloitteestaan.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin on sisällytettävä vähintään mahdollisuus

a)     rajata (kokonaan tai osittain) oikeus tutustua asiakirjoihin, jotka sisältävät osapuolten tai kolmansien osapuolten toimittamia liikesalaisuuksia tai väitettyjä liikesalaisuuksia, rajalliseen määrään henkilöitä, edellyttäen että vähintään yhdelle kutakin osapuolta edustavalle henkilölle ja menettelystä riippuen heidän asianajajilleen ja/tai oikeudellisille edustajilleen annetaan oikeus tutustua kyseisiin asiakirjoihin kokonaisuudessaan;

b)     rajata pääsy oikeudenkäynteihin ja oikeus tutustua oikeudenkäyntien pöytäkirjoihin ja niihin liittyviin selosteisiin, joissa saatetaan julkistaa liikesalaisuuksia tai väitettyjä liikesalaisuuksia, rajalliseen määrään henkilöitä edellyttäen, että näihin sisältyy vähintään yksi kutakin osapuolta edustava henkilö ja menettelystä riippuen heidän asianajajansa ja/tai oikeudellinen edustajansa;

c)     asettaa kolmansien osapuolten saataville ei-luottamuksellinen toisinto kaikista tuomioistuinten päätöksistä, joista on poistettu tai editoitu kaikki liikesalaisuuksiksi vahvistettuja tietoja sisältävät kohdat.

3.          Päättäessään liikesalaisuuden suojelemista koskevien toimenpiteiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja arvioidessaan niiden oikeasuhteisuutta toimivaltaisten oikeusviranomaisten on otettava huomioon tarve varmistaa osapuolten ja tarvittaessa myös kolmansien osapuolten oikeudet tehokkaisiin muutoksenhakukeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeutetut edut sekä jommallekummalle osapuolelle ja tarvittaessa kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutunut vahinko, joka johtuu kyseisen pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

4.          Kaikki 1, 2 ja 3 kohdan nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely on suoritettava direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

2 jakso

Tilapäis- ja säilyttämistoimet

9 artikla

Tilapäis- ja säilyttämistoimet

1.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat liikesalaisuuden haltijan pyynnöstä määrätä seuraavien tilapäis- ja säilyttämistoimien kohdistamisesta väitettyyn oikeudenloukkaajaan:

a)     liikesalaisuuden käytön tai julkistamisen tilapäinen lopettaminen tai tarvittaessa kieltäminen;

b)     teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuottamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen tai käytön kieltämisestä taikka näitä tarkoituksia varten tapahtuvan teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuonnin, viennin tai varastoinnin kieltämisestä;

c)     epäiltyjen teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden, mukaan lukien tuontitavarat, takavarikointi tai luovutus niiden markkinoilletulon tai markkinoilla liikkumisen estämiseksi.

2.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeusviranomaiset voivat vaihtoehtona 1 kohdassa tarkoitetuille toimenpiteille asettaa liikesalaisuuden väitetyn laittoman ▌käytön tai julkistamisen jatkamisen ehdoksi liikesalaisuuden haltijalle kuuluvan korvauksen takaamiseen tarkoitetut vakuudet. Liikesalaisuuden julkistamista ei pidä sallia takaamiseen tarkoitettuja vakuuksia vastaan.

10 artiklaSoveltamisedellytykset ja suojakeinot

1.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla oikeusviranomaisilla on 9 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta toimivalta vaatia kantajaa esittämään todisteet, joiden voidaan kohtuudella katsoa olevan saatavilla, jotta viranomaiset saisivat riittävän tasoisen varmuuden liikesalaisuuden olemassaolosta, siitä, että kantaja on liikesalaisuuden haltija ja että liikesalaisuus on hankittu laittomasti, siitä, että liikesalaisuutta käytetään tai se julkistetaan laittomasti tai siitä, että liikesalaisuuden laiton hankinta, käyttö tai julkistaminen uhkaa välittömästi.

2.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset päättävät pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja arvioivat sen oikeasuhteisuutta, niiden edellytetään ottavan huomioon tapauksen erityisolosuhteet. Niiden arvioinnissa on otettava aiheellisella tavalla huomioon liikesalaisuuden arvo, sen suojaamiseksi toteutetut toimenpiteet tai liikesalaisuuden muut erityispiirteet sekä vastaajan toiminnan tahallisuus tai tahattomuus liikesalaisuuden hankinnan, julkistamisen tai käytön yhteydessä, liikesalaisuuden laittoman julkistamisen tai käytön vaikutukset, osapuolten oikeutetut edut ja vaikutukset, joita toimenpiteiden hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla osapuoliin, kolmansien osapuolten oikeutetut edut, yleinen etu ja perusoikeuksien suojaaminen.

3.          Jäsenvaltioiden on varmistettava vastaajan pyynnöstä, että 9 artiklassa tarkoitetut tilapäistoimet kumotaan tai että niiden vaikutukset lakkaavat muulla tavalla, jos

a)     kantaja ei pane pääasiaa koskevaa menettelyä vireille kohtuullisessa määräajassa, jonka toimenpiteistä päättävä oikeusviranomainen asettaa asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön niin salliessa tai, tällaisen määräajan puuttuessa, enintään 20 työpäivän tai 31 vuorokauden kuluessa, riippuen siitä kumpi on pitempi;

b)     kyseiset tiedot eivät enää täytä 2 artiklan 1 kohdan mukaisia vaatimuksia syistä, joiden ei voida katsoa johtuvan vastaajasta.

4.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat asettaa 9 artiklassa tarkoitettujen tilapäistoimien ehdoksi, että kantaja asettaa riittävän vakuuden tai vastaavan takuun, jonka tarkoituksena on varmistaa vastaajan ja tarvittaessa muiden toimenpiteiden vaikutuspiiriin kuuluvien henkilöiden mahdollisesti kärsimän vahingon korvaaminen.

5.          Jos tilapäistoimet kumotaan 3 artiklan a alakohdan nojalla tai jos ne raukeavat kantajan toiminnan tai laiminlyönnin vuoksi tai jos myöhemmin todetaan, ettei liikesalaisuutta ole hankittu, julkistettu tai käytetty eikä uhattu hankkia julkistaa tai käyttää laittomasti, toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat vastaajan tai vahingon kärsineen kolmannen osapuolen pyynnöstä määrätä kantajan suorittamaan vastaajalle tai vahingon kärsineelle kolmannelle osapuolelle asianmukaisen korvauksen näiden toimenpiteiden aiheuttamista vahingoista.

3 jaksoPääasiaa koskevasta päätöksestä johtuvat toimenpiteet

11 artiklaKiellot ja korjaustoimenpiteet

1.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin kun tuomioistuin tekee lopullisen päätöksen, jossa todetaan, että liikesalaisuus on hankittu tai julkistettu laittomasti tai liikesalaisuutta on käytetty laittomasti, toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat antaa kantajan pyynnöstä oikeudenloukkaajalle yhden tai useampia määräyksiä

a)     liikesalaisuuden käytön tai julkistamisen lopettamisesta tai kieltämisestä;

b)     teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuottamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen tai käytön kieltämisestä taikka näitä tarkoituksia varten tapahtuvan teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuonnin, viennin tai varastoinnin kieltämisestä;

c)     teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavia tavaroita koskevien aiheellisten korjaustoimenpiteiden toteuttamisesta;

c a)  kaikkien liikesalaisuuden sisältävien tai täytäntöön panevien aineellisten tai sähköisten välineiden tuhoamisesta kokonaan tai osittain taikka tarvittaessa kyseisten aineellisten tai sähköisten välineiden toimittamisesta kokonaan tai osittain kantajalle.

2.          Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa korjaustoimenpiteissä on

b)     määrättävä teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden vetämisestä markkinoilta;

c)     poistettava teollis- tai tekijänoikeutta loukkaava ominaisuus teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavista tavaroista;

d)     määrättävä teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuhoamisesta tai tarvittaessa niiden vetämisestä markkinoilta edellyttäen, että tällainen toiminta ei heikennä kyseisen liikesalaisuuden suojaa;

e)     määrättävä kaikkien liikesalaisuuden sisältävien tai täytäntöön panevien asiakirjojen, esineiden, materiaalien, aineiden tai sähköisten tiedostojen tuhoamisesta kokonaan tai osittain taikka tarvittaessa kyseisten asiakirjojen, esineiden, materiaalien, aineiden tai sähköisten tiedostojen toimittamisesta kokonaan tai osittain liikesalaisuuden haltijalle.

3.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun oikeusviranomaiset määräävät teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden vetämisestä markkinoilta, ne voivat määrätä liikesalaisuuden haltijan pyynnöstä tavaroiden toimittamisesta liikesalaisuuden haltijalle tai hyväntekeväisyysjärjestöille oikeusviranomaisten määrittämin edellytyksin, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei kyseisiä tavaroita saateta uudelleen markkinoille.

Harkittaessa korjaustoimenpiteiden soveltamista koskevaa pyyntöä on arvioitava yhdessä rikkomuksen vakavuutta, määrättyjä parannuksia ja kolmansien osapuolten etuja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Oikeusviranomaisten on määrättävä, että 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteutetaan oikeudenloukkaajan kustannuksella, jollei tämän esteenä ole erityisiä syitä. Nämä toimenpiteet eivät vaikuta vahingonkorvauksiin, joihin liikesalaisuuden haltijalla on oikeus liikesalaisuuden laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen vuoksi.

12 artiklaSoveltamista, suojakeinoja ja vaihtoehtoisia toimenpiteitä koskevat edellytykset

1.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset käsittelevät pyyntöä, joka koskee 11 artiklassa säädettyjä kieltoja ja korjaustoimenpiteitä, ja arvioivat tällaisten kieltojen ja korjaustoimenpiteiden oikeasuhteisuutta, viranomaisten edellytetään ottavan huomioon tapauksen erityisolosuhteet. Kyseinen arviointi käsittää tilanteesta riippuen liikesalaisuuden arvon, liikesalaisuuden suojaamiseksi toteutetut toimenpiteet, toimintatavan, jota oikeudenloukkaaja on noudattanut hankkiessaan tai julkistaessaan liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä, liikesalaisuuden laittoman julkistamisen tai käytön vaikutukset, osapuolten oikeutetut edut ja vaikutukset, joita toimenpiteiden hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla osapuoliin, kolmansien osapuolten oikeutetut edut, yleinen etu ja perusoikeuksien suojaaminen, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toimivaltaiset viranomaiset rajoittavat 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen pituutta siten, että voidaan varmistaa, että se on riittävä sellaisen kaupallisen tai taloudellisen edun poistamiseksi, jonka oikeudenloukkaaja on voinut saada liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, julkistamisesta tai käytöstä, ja että se ei aiheuta epäoikeudenmukaisia esteitä tasapuoliselle kilpailulle, innovoinnille ja työvoiman liikkuvuudelle.

2.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet kumotaan tai että niiden vaikutukset lakkaavat muulla tavalla vastaajan pyynnöstä, jos kyseiset tiedot eivät enää täytä 2 artiklan 1 kohdan mukaisia edellytyksiä syistä, joiden ei voida katsoa johtuvan suoraan tai välillisesti vastaajasta.

3.          Jäsenvaltioiden on säädettävä, että osapuolten pyynnöstä tapauksissa, joissa määrätään 11 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden soveltamisesta, toimivaltainen oikeusviranomainen voi määrätä rahallisen korvauksen maksamisesta vahingon kärsineelle osapuolelle kyseisten toimenpiteiden soveltamisen sijaan, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)     kyseinen henkilö ei liikesalaisuuden käyttö- tai julkistamishetkellä tiennyt eikä hänellä ollut tilanteessa syytä olettaa, että liikesalaisuus oli saatu toiselta sitä laittomasti käyttäneeltä tai sen laittomasti julkistaneelta henkilöltä;

b)     kyseisten toimenpiteiden toteuttaminen aiheuttaisi henkilölle kohtuutonta haittaa;

c)     vahingon kärsineelle osapuolelle maksettava rahallinen korvaus vaikuttaa kohtuullisen tyydyttävältä.

Kun 11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun määräyksen sijaan määrätään rahallisen korvauksen maksamisesta, tällainen rahallinen korvaus ei saa ylittää niiden lisenssimaksujen tai maksujen määrää, jotka olisi jouduttu maksamaan, jos henkilö olisi pyytänyt lupaa kyseisen liikesalaisuuden käyttöön sen jakson ajaksi, jona liikesalaisuuden käyttö olisi voitu kieltää.

13 artiklaVahingonkorvaukset

1.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset määräävät vahingon kärsineen osapuolen hakemuksesta oikeudenloukkaajan, joka on tiennyt tai jonka olisi pitänyt tietää hankkineensa tai julkistaneensa liikesalaisuuden laittomasti tai käyttäneensä sitä laittomasti, maksamaan liikesalaisuuden haltijalle liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, julkistamisesta tai käytöstä asianmukaiset vahingonkorvaukset suhteessa tosiasiallisesti kärsittyyn vahinkoon.

1 a.       Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädäntönsä ja käytäntöjensä mukaisesti rajoittaa työntekijöiden korvausvastuuta työnantajiin nähden työnantajan liikesalaisuuden laittomasta hankkimisesta, käytöstä tai julkistamisesta, kun työntekijät ovat toimineet tahattomasti.

2.          Määrittäessään vahingonkorvauksia toimivaltaisten oikeusviranomaisten on otettava huomioon kaikki aiheelliset tekijät, kuten vahingon kärsineen osapuolen kohtaamat kielteiset taloudelliset seuraukset, mukaan lukien saamatta jäänyt voitto, oikeudenloukkaajaan mahdollisesti saama perusteeton voitto ja asianmukaisissa tapauksissa muut kuin taloudelliset tekijät, kuten aineeton vahinko, joka liikesalaisuuden haltijalle on aiheutunut liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, käytöstä tai julkistamisesta.

Asianmukaisissa tapauksissa toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat kuitenkin myös määrittää vahingonkorvaukset kiinteänä määränä sellaisten seikkojen perusteella kuin vähintään niiden lisenssimaksujen tai maksujen määrä, jotka olisi jouduttu maksamaan, jos oikeudenloukkaaja olisi pyytänyt lupaa kyseisen liikesalaisuuden käyttöön.

14 artiklaTuomioistuimen päätösten julkaiseminen

1.          Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeusviranomaiset voivat määrätä liikesalaisuuden laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen vuoksi vireille pannuissa oikeudenkäynneissä kantajan pyynnöstä ja oikeudenloukkaajan kustannuksella aiheellisia toimenpiteitä päätöstä koskevien tietojen levittämiseksi, mukaan lukien päätöksen julkaiseminen kokonaan tai osittain painetuissa ja sähköisissä tiedotusvälineissä sekä oikeudenloukkaajan virallisilla verkkosivuilla.

2.          Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden on säilytettävä liikesalaisuuksien luottamuksellisuus 8 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

3.          Päättäessään 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen määräämisestä ja arvioidessaan sen oikeasuhteisuutta toimivaltaisten oikeusviranomaisten on otettava huomioon, mahdollistavatko oikeudenloukkaajaa koskevat tiedot luonnollisen henkilön tunnistamisen ja jos näin on, onko kyseisten tietojen julkistaminen perusteltua erityisesti seuraavien kriteereiden valossa: vahinko, jota toimenpide saattaa aiheuttaa oikeudenloukkaajan yksityisyydelle ja maineelle, ▌ toimintatapa, jota oikeudenloukkaaja on noudattanut hankkiessaan tai julkistaessaan liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä ▌ja todennäköisyys, että oikeudenloukkaaja jatkaa liikesalaisuuden laitonta käyttöä tai julkistamista.

IV luku

Seuraamukset, raportointi ja loppusäännökset

15 artiklaTässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden laiminlyönneistä määrättävät seuraamukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat määrätä seuraamuksia osapuolille, niiden laillisille edustajille ja muille henkilöille, jotka eivät noudata tai kieltäytyvät noudattamasta 8, 9 ja 11 artiklan nojalla toteutettuja toimenpiteitä.

Jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, 9 ja 11 artiklan nojalla toteutetun toimenpiteen laiminlyönnin tapauksessa on tarvittaessa määrättävä uhkasakko.

Määrättävien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

16 artiklaTietojenvaihto ja yhdyshenkilöt

Yhteistyön, mukaan lukien tietojenvaihto, edistämiseksi jäsenvaltioiden keskuudessa sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä kunkin jäsenvaltion on nimettävä vähintään yksi kansallinen yhteyshenkilö käsittelemään tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisten kansallisten yhteyshenkilöiden yhteystiedot muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

17 artiklaKertomukset

1.        Viimeistään XX XX 20XX [kolmen vuoden kuluttua siitä, kun määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä on päättynyt,] Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusvirasto laatii osana teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen toimintaa alustavan raportin liikesalaisuuksien laitonta hankintaa, käyttöä tai julkistamista koskevien oikeudenkäyntien kehitysnäkymistä.

2.        Viimeistään XX XX 20XX [neljän vuoden kuluttua siitä, kun määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä on päättynyt,] komissio laati välikertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta, mikä koskee myös vaikutuksia perusoikeuksiin, työntekijöiden liikkuvuuteen, riittävään suojeluun vilpilliseltä kilpailulta sekä yhteistyöhön ja innovaatioon liittyviä mahdollisia muita parannuksia, ja toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksessa otetaan asianmukaisesti huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen laatima raportti.

3.        Viimeistään XX XX 20XX [kahdeksan vuoden kuluttua siitä, kun määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä on päättynyt,] komissio tekee arvioinnin tämän direktiivin vaikutuksista ja esittää asiaa koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

18 artiklaSaattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.          Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään XX päivänä XXkuuta 20XX [24 kuukautta tämän direktiivin hyväksymispäivästä]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.          Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

19 artiklaVoimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

20 artiklaOsoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

29.4.2015

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta

(COM(2013)0813 – C7‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

Valmistelija: Michèle Rivasi

LYHYET PERUSTELUT

Suoja liikesalaisuuksien laitonta hankintaa, julkistamista ja käyttöä vastaan on keskeisellä sijalla yritysten oikeudenmukaisen liiketoimintaympäristön toteuttamisen kannalta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tietämyksen ja tiedon liikkuminen on merkittävää myös innovointi- ja luomisprosessin vuoksi. Yritykset ovat usein kiinnostuneempia liikesalaisuuksien vaihtamisesta kuin niiden pitämisestä salaisina. Avoimuus ja tietojen saanti ovat tarpeen myös julkisessa politiikassa, kuten ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojapolitiikassa.

On löydettävä asianmukainen tasapaino, jotta ei mahdollisteta epäasianmukaisia väitteitä liikesalaisuuksien laittomasta saannista tai levittämisestä ja jotta voidaan välttää jaettavaksi ja vaihdettavaksi tarkoitettujen tietojen salaaminen liian laajan suojan vuoksi. Jotta tällainen tasapaino voitaisiin saavuttaa, esittelijä on ehdottanut komission ehdotuksen muuttamisesta neljän tärkeän tekijän suhteen.

Määritelmien selventäminen ja direktiivin tarkentaminen

Samalla, kun yhtenäistetään EU:n oikeudellisia menettelyjä ja muutoksenhakukeinoja tapauksissa, joissa liikesalaisuuksia on hankittu, julkistettu ja käytetty laittomasti, on saatava aikaan selvä käsitys käsiteltävän asian laajuudesta ja määritelmästä. Tämä on sitäkin tärkeämpää, koska direktiivi johtaa uuden oikeudellisen käsitteen käyttöönottoon useimpien EU:n jäsenvaltioiden kansallisissa lainsäädännöissä. Liikesalaisuuden liian epämääräinen määritelmä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja antaa talouden vahvimmille toimijoille mahdollisuuden käyttää käsitettä väärin tavalla, joka on haitallinen pienemmille toimijoille ja koko yhteiskunnalle.

Valmistelija ehdottaa liikesalaisuuksien määritelmän selventämistä. Se on keskeistä paitsi direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta myös siksi, että uusi direktiivi toimii EU:n ainoana vertailuindikaattorina neuvoteltaessa TTIP-sopimuksesta.

Vaikka liikesalaisuuksien suoja onkin tärkeä asia, siinä ei ole kyse teollis- ja tekijänoikeuksista. Siksi suojan soveltaminen ei saa johtaa uusien yksinoikeuksien syntymiseen. Teollisuus- ja tekijänoikeuksia koskevan terminologian käyttäminen komission ehdotuksessa aiheuttaa epämääräisyyttä ja voi vaikuttaa oikeudellisiin tulkintoihin oikeudenkäyntien yhteydessä. Siksi valmistelija ehdottaa joidenkin käytettävien termien muuttamista, jotta voidaan välttää tyypillisesti teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvän terminologian käyttäminen.

Oikeutettujen etujen ja tiedonsaannin takaaminen

Direktiivillä pyritään takamaan yritysten välisissä toimissa riittävä suoja vilpillisiä kaupallisia käytäntöjä vastaan.

Direktiivin avulla on kuitenkin pystyttävä määrittämään täysin yksiselitteisesti tapaukset, joissa tietojen julkistaminen ei kuulu sen soveltamisalaan. Sellaisesta tapauksesta on kyse silloin, kun tietojen julkistamista edellyttävät EU:n tai kansallisen tason säännöt tai julkiset viranomaiset toimivaltansa puitteissa.

Yleisemmin liikesalaisuuksien suoja ei saa heikentää oikeutettua yleistä etua, kuten kuluttajansuojaa, työntekijöiden suojelua, ihmisten, eläinten tai kasvien elämän suojelua, ympäristönsuojelua, perusoikeuksien, kuten sanan- ja tiedonvapauden, turvaamista, eikä vilpillisen kilpailun estämistä.

Työntekijöiden liikkuvuuden turvaaminen

Tiedon ja taidon liikkuminen tekee teollisuuden toimijoista ja tutkimusaloista dynaamisia ja luovia, kuten Piilaakso osoittaa. Tähän liittyy työntekijöiden liikkuvuus. Innovoinnin ja ammatillisen kehityksen kannalta on tärkeää, että ammattitaitoiset työntekijät voivat siirtyä yrityksestä toiseen. Siksi liikesalaisuuksien laittoman hankinnan, julkistamisen ja käytön estäminen ei saisi haitata työntekijöiden liikkuvuutta.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että alueet ja valtiot, jotka soveltavat tiukkoja työnantajien ja työntekijöiden välisiä kilpailun estäviä sopimuksia, kärsivät ammattitaitoisimpien työntekijöiden ”aivovuodosta” sekä investointien ja innovoinnin vähenemisestä.

Tämä on otettava huomioon määritettäessä vanhentumisaikaa tässä direktiivissä säädetyille toimille, menettelyille ja muutoksenhakukeinoille. Ei olisi järkevää kuormittaa työntekijöitä yli vuoden pituisella aikarajalla. Yleisesti on saatava aikaan asianmukainen tasapaino uusia ideoita luovien työntekijöiden ja toisaalta sellaisten yritysten välillä, jotka tarjoavat resurssit ja ympäristön tällaisten ideoiden kehittämiseen. Direktiivin on heijastettava tällaista tasapainoa.

Oikeudenmukaisten oikeusmenettelyjen takaaminen erityisesti pienille yrityksille

Kuten oikeudenkäynneissä yleensäkin, suurilla yrityksillä on sellaiset rahalliset mahdollisuudet oikeuskeinojen käyttöön, joita pk-yrityksillä ei yleensä ole. On tärkeää taata, etteivät suuret toimijat käytä liikesalaisuuksia koskevia väitteitä väärin pakottaakseen mahdollisia kilpailijoita pois markkinoilta.

Liikesalaisuuksien suoja ei luo omistusoikeuksia, vaan sen avulla käsitellään tietojen laitonta hankintaa, julkistamista ja käyttöä. Siksi henkilön, jolla on laillinen määräysvalta julkistamattomiin tietoihin, on kannettava todistustaakka sen osoittamisessa, että tiedot on todella saatu laittomasti.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Yritykset ja ei-kaupalliset tutkimuslaitokset investoivat osaamistalouden valuuttana käytettävien taitotiedon ja tiedon hankkimiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen. Nämä investoinnit henkisen pääoman tuottamiseen ja soveltamiseen määräävät yritysten ja tutkimuslaitosten kilpailukyvyn markkinoilla ja siten myös investointien tuoton, joka on yritysten harjoittaman tutkimus- ja kehitystoiminnan perimmäinen tarkoitus. Yritykset käyttävät erilaisia keinoja ottaakseen haltuunsa innovaatiotoimintansa tulokset, kun avoimuus estää niiden tutkimus- ja innovaatioinvestointien täysipainoisen hyödyntämisen. Yksi näistä keinoista on virallisten teollis- ja tekijänoikeuksien, kuten patenttien, mallioikeuksien tai tekijänoikeuksien, käyttö. Toinen keino on kyseisen yhteisön kannalta arvokkaan mutta vain suppean piirin tunteman tietämyksen käyttöoikeuden suojaaminen ja tällaisen tietämyksen hyödyntäminen. Taitotiedosta ja liiketoimintatiedosta, jotka ovat julkistamattomia ja joita on tarkoitus käsitellä luottamuksellisina, käytetään nimitystä ”liikesalaisuus”. Kaikenkokoiset yritykset arvostavat liikesalaisuuksia yhtä paljon kuin patentteja ja muita teollis- ja tekijänoikeuksien muotoja ja käyttävät luottamuksellisuutta liiketoiminta- ja tutkimusinnovaatiotoiminnan hallintavälineenä. Luottamuksellisuus kattaa hyvin monenlaisia tietoja teknisestä tietämyksestä aina kaupallisiin tietoihin, kuten tietoihin asiakkaista ja toimittajista, liiketoimintasuunnitelmista tai markkinatutkimuksista ja -strategioista. Liikesalaisuudet suojaavat hyvin monenlaista taitotietoa ja kaupallista tietoa joko täydennyksenä tai vaihtoehtona teollis- ja tekijänoikeuksille ja antavat luovan työn tekijöille mahdollisuuden hyötyä luomistyönsä tuloksista ja innovaatioista. Liikesalaisuudet ovat sen vuoksi erityisen tärkeitä tutkimus- ja kehitystyön sekä innovatiivisen suorituskyvyn kannalta.

(1) Yritykset ja ei-kaupalliset tutkimuslaitokset investoivat osaamistalouden valuuttana käytettävien ja kilpailuetua tuovien taitotiedon ja tiedon hankkimiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen. Nämä investoinnit henkisen pääoman tuottamiseen ja soveltamiseen määräävät yritysten ja tutkimuslaitosten kilpailukyvyn ja innovatiivisen suorituskyvyn markkinoilla ja siten myös investointien tuoton, joka on yritysten harjoittaman tutkimus- ja kehitystoiminnan perimmäinen tarkoitus. Yritykset käyttävät erilaisia keinoja ottaakseen haltuunsa innovaatiotoimintansa tulokset, kun avoimuus estää niiden tutkimus- ja innovaatioinvestointien täysipainoisen hyödyntämisen. Yksi näistä keinoista on teollis- ja tekijänoikeuksien, kuten patenttien, mallioikeuksien tai tekijänoikeuksien, käyttö. Toinen keino on suojata kyseisen yhteisön kannalta kaupallisesti arvokkaan sellaisen tiedon käyttöoikeutta, joka ei ole kyseessä olevan kaltaista tietoa käsittelevien henkilöiden tai muiden henkilöiden, joille tiedon paljastaminen tai käyttö saattaisi olla taloudellisesti arvokasta, tiedossa tai helposti saatavilla, ja hyödyntää tällaista tietämystä. Taitotiedosta ja liiketoimintatiedosta, jotka ovat julkistamattomia ja joita on tarkoitus käsitellä luottamuksellisina, käytetään nimitystä ”liikesalaisuus”. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset (pk‑yritykset) arvostavat liikesalaisuuksia ja luottavat niihin, koska muiden virallisten teollis- ja tekijänoikeuksien käyttö tulee usein kalliiksi ja koska pk‑yrityksillä ei usein ole riittävästi erityisiä henkilöresursseja tai taloudellisia resursseja teollis- ja tekijänoikeuksien hallintoon ja suojaamiseen. Kaikenkokoiset yritykset arvostavat liikesalaisuuksia yhtä paljon kuin patentteja ja muita teollis- ja tekijänoikeuksien muotoja ja käyttävät luottamuksellisuutta liiketoiminta- ja tutkimusinnovaatiotoiminnan hallintavälineenä. Luottamuksellisuus kattaa hyvin monenlaisia tietoja teknisestä tietämyksestä aina kaupallisiin tietoihin, kuten tietoihin asiakkaista ja toimittajista, liiketoimintasuunnitelmista tai markkinatutkimuksista ja -strategioista. Liikesalaisuudet suojaavat hyvin monenlaista taitotietoa ja kaupallista tietoa joko täydennyksenä tai vaihtoehtona teollis- ja tekijänoikeuksille ja antavat luovan työn tekijöille mahdollisuuden hyötyä luomistyönsä tuloksista ja innovaatioista. Liikesalaisuudet ovat sen vuoksi erityisen tärkeitä tutkimus- ja kehitystyön sekä innovatiivisen suorituskyvyn kannalta.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Avoin innovointi on tärkeä viputekijä uuden tietämyksen luonnissa. Se edistää yhdessä luotuun tietämykseen perustuvien uusien innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä. Liikesalaisuuksilla on tärkeä rooli yritysten välisen tietojenvaihdon suojaamisessa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella harjoitettavan tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan yhteydessä. Tutkimusyhteistyö, myös valtioiden rajat ylittävä yhteistyö, on erityisen tärkeää yritysten tutkimus- ja kehitystyön lisäämiseksi sisämarkkinoilla. Avoin innovaatiotoiminta toimii katalyyttina, jonka avulla kuluttajien tarpeita vastaavat ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista edistävät uudet ideat löytävät tiensä markkinoille. Sisämarkkinoilla, joilla tällaista valtioiden rajat ylittävää yhteistoimintaa haittaavat esteet on supistettu minimiin ja joilla kilpailu on vääristymätöntä, henkinen luomistyö ja innovaatiotoiminta edistävät investoimista innovatiivisiin prosesseihin, palveluihin ja tuotteisiin. Henkisen luomistyön ja innovaatiotoiminnan kannalta otollinen ympäristö on unionissa tärkeässä asemassa myös työllisyyden kasvun ja talouden kilpailukyvyn parantamisen kannalta. Vaikka liikesalaisuudet kuuluvat yleisimmin käytettyihin yritysten henkisen luomistyön ja innovatiivisen taitotiedon suojaamiskeinoihin, voimassa oleva unionin lainsäädäntökehys tarjoaa niille heikoimman suojan siltä varalta, että kolmannet osapuolet hankkivat, käyttävät tai julkistavat niitä laittomasti.

(2) Avoin innovointitoiminta toimii katalyyttina, jonka avulla kuluttajien tarpeita vastaavat ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista edistävät uudet ideat löytävät tiensä markkinoille. Avoin innovointi on tärkeä viputekijä uuden tietämyksen luonnissa. Se edistää yhdessä luotuun tietämykseen perustuvien uusien innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä. Tutkimusyhteistyö, myös valtioiden rajat ylittävä yhteistyö, on erityisen tärkeää yritysten tutkimus- ja kehitystyön lisäämiseksi sisämarkkinoilla. Henkisen luomistyön ja innovaatiotoiminnan kannalta otollinen ympäristö, jossa myös työvoiman liikkuvuus on taattu, on unionissa tärkeässä asemassa myös työllisyyden kasvun ja talouden kilpailukyvyn parantamisen kannalta. Liikesalaisuuksilla on merkitystä yritysten ja/tai tutkimuslaitosten välisen tietojenvaihdon suojaamisessa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella harjoitettavan tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan yhteydessä. Unionin nykyinen lainsääädäntökehys liikesalaisuuksien suojaamiseksi siltä, että kolmannet osapuolet hankkivat, käyttävät tai julkistavat niitä laittomasti, sisältyy hajanaisesti 28:aan eri säädökseen, mikä muodostaa esteen sisämarkkinoille tehokkaalle toiminnalle.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Maailman kauppajärjestössä toteutetut kansainväliset toimet tämän ongelman ratkaisemiseksi johtivat teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen (TRIPS-sopimus) tekemiseen. Sopimus sisältää muun muassa määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää kolmansia osapuolia hankkimasta, käyttämästä tai julkistamasta liikesalaisuuksia laittomasti. Kyseiset määräykset ovat yhteisiä kansainvälisiä normeja. Sopimus, joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 94/800/EY5, velvoittaa kaikkia jäsenvaltioita ja myös unionia itseään.

 

(4) Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskeva sopimus (TRIPS-sopimus) sisältää muun muassa määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää kolmansia osapuolia hankkimasta, käyttämästä tai julkistamasta liikesalaisuuksia laittomasti. Kyseiset määräykset ovat yhteisiä kansainvälisiä normeja. Sopimus, joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 94/800/EY5, velvoittaa kaikkia jäsenvaltioita ja myös unionia itseään. Joissain jäsenvaltioissa on lainsäädäntöä liikesalaisuuksien suojelemiseksi väärinkäytöltä, mutta jotkut jäsenvaltiot eivät ole määritelleet liikesalaisuuksia eikä niillä ole sitovaa lainsäädäntöä liikesalaisuuksien väärinkäyttöä vastaan, ja tästä seuraa puutteita ja esteitä sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta. On myös asianmukaista määritellä unionin tasolla tilanteet, joissa liikesalaisuuden hankinta, käyttö ja julkistaminen on laillista tai laitonta, ja rajoittaa muutoksenhakumenettelyjen soveltamisaikaa, jotta direktiivi voisi täyttää tehtävänsä liikesalaisuuksien johdonmukaisessa suojaamisessa unionissa.

__________________

__________________

5 Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994 s. 1).

5 Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994 s. 1).

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Unionin tasolla on aiheellista vahvistaa säännöt, joilla kansallisia lainsäädäntöjärjestelmiä lähennetään toisiinsa, jotta voidaan varmistaa, että sisämarkkinoilla tarjotaan riittäviä ja yhtenäisiä oikeussuojakeinoja liikesalaisuuksien laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen varalta. Tätä varten on tärkeää ottaa käyttöön yhtenäinen liikesalaisuuden määritelmä, jossa ei aseteta rajoituksia väärinkäytöltä suojattavalle kohteelle. Tällainen määritelmä olisi sen vuoksi laadittava siten, että se kattaa liiketoimintatiedon, teknologisen tiedon ja taitotiedon, kun tietojen pitämiseen luottamuksellisina liittyy oikeutettu etu ja niiden luottamuksellisuuden säilyttämiseen perusteltu luottamus. Määritelmän ulkopuolelle olisi jätettävä vähäpätöiset tiedot, eikä se saisi myöskään kattaa tietämystä ja taitoja, jotka työntekijät ovat hankkineet osana tavanomaista työskentelyä; tällaiset tiedot ovat sellaisten henkilöiden tiedossa tai saatavilla, jotka liikkuvat piireissä, joissa yleensä käsitellään kyseisenkaltaisia tietoja.

(8) Unionin tasolla on aiheellista vahvistaa säännöt, joilla kansallisia lainsäädäntöjärjestelmiä lähennetään toisiinsa, jotta voidaan varmistaa, että sisämarkkinoilla tarjotaan riittäviä ja yhtenäisiä oikeussuojakeinoja liikesalaisuuksien laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen varalta. Tätä varten on tärkeää ottaa käyttöön yhtenäinen liikesalaisuuden määritelmä. Tällainen määritelmä olisi sen vuoksi laadittava siten, että se kattaa liiketoimintatiedon ja julkistamattoman taitotiedon, kun tietojen pitämiseen luottamuksellisina liittyy oikeutettu etu, tietojen kaupallinen arvo luottamuksellisena ja niiden luottamuksellisuuden säilyttämiseen perusteltu luottamus. Määritelmän ulkopuolelle olisi jätettävä vähäpätöiset tiedot, eikä se saisi myöskään kattaa tietämystä ja taitoja, jotka työntekijät ovat hankkineet osana tavanomaista työskentelyä; tällaiset tiedot ovat sellaisten henkilöiden tiedossa tai saatavilla, jotka liikkuvat piireissä, joissa yleensä käsitellään kyseisenkaltaisia tietoja, sekä kilpailijoiden tiedossa tai saatavilla. Laittoman käytön tai julkistamisen edellytyksillä ei pidä rajoittaa rehellisissä käytännöissä saatujen kokemusten ja hankitun taitotiedon käyttöä esimerkiksi työsopimuksen tai muun sopimussuhteen yhteydessä. Tällä olisi varmistettava, että työvoiman liikkuvuus ei vaarannu samalla kun turvataan liikesalaisuuksien asianmukainen suojelu. Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta työmarkkinaosapuolten riippumattomuuteen ja niiden oikeuteen tehdä yleisiä työehtosopimuksia kansallisen lainsäädännön, perinteiden ja käytäntöjen mukaisesti perussopimuksen määräyksiä noudattaen.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tärkeää on myös määritellä olosuhteet, joissa oikeudellista suojaa voidaan pitää perusteltuna. Tästä syystä on tarpeen määrittää toimintatapa ja käytännöt, joita olisi pidettävä liikesalaisuuksien laittomana hankintana, käyttönä tai julkistamisena. Tapahtumia, joissa unionin toimielimet ja elimet tai kansalliset viranomaiset julkistavat liiketoimintatietoja, joita ne pitävät hallussaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/20016 mukaisten velvoitteiden tai muiden asiakirjoihin tutustumista koskevista oikeuksista annettujen sääntöjen perusteella, ei saisi pitää liikesalaisuuden laittomana julkistamisena.

(9) Tärkeää on myös määritellä olosuhteet, joissa oikeudellista suojaa voidaan pitää perusteltuna. Tästä syystä on tarpeen määrittää toimintatapa ja käytännöt, joita olisi pidettävä liikesalaisuuksien laittomana hankintana, käyttönä tai julkistamisena. Tapahtumia, joissa unionin toimielimet ja elimet tai kansalliset viranomaiset julkistavat liiketoimintatietoja, joita ne pitävät hallussaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/200116 mukaisten velvoitteiden tai muiden asiakirjoihin tutustumista koskevista oikeuksista annettujen sääntöjen perusteella, ei saa pitää liikesalaisuuden laittomana julkistamisena. Vastaavasti julkisen elimen toimivaltansa puitteissa kansallisen tai unionin lainsäädännön mukaisesti suorittaman liikesalaisuuden hankinnan tai julkistamisen ei pitäisi olla laitonta käyttöä tai julkistamista. Tämä koskee myös oikeutetun edun suojaamista, kuten kuluttajansuojaa, työntekijöiden suojelua, terveyden ja ympäristön suojelua, ja perusoikeuksien, kuten sananvapauden ja tiedonsaannin vapauden, turvaamista, sekä vilpillisen kilpailun estämistä.

__________________

__________________

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Innovoinnin ja kilpailun edistämiseksi tämän direktiivin säännökset eivät saisi luoda sellaista taitotietoa tai tietoa koskevia yksinoikeuksia, joka on suojattu liikesalaisuutena. Tämän vuoksi saman taitotiedon ja tiedon keksiminen itsenäisesti on edelleen mahdollista, ja liikesalaisuuden haltijan kilpailijat voivat myös vapaasti käyttää käänteistä suunnittelutekniikkaa laillisesti hankittuun tuotteeseen nähden.

(10) Innovoinnin ja kilpailun edistämiseksi tämän direktiivin säännökset ja sen täytäntöönpano eivät saisi luoda sellaista taitotietoa tai tietoa koskevia yksinoikeuksia, joka on suojattu liikesalaisuutena. Tässä direktiivissä vahvistetut säännökset liikesalaisuuksien suojaamiseksi eivät muodosta teollis- ja tekijänoikeutta, eikä niihin pitäisi voida vedota ainoastaan kilpailun rajoittamiseksi. Tämän vuoksi saman taitotiedon ja tiedon keksiminen itsenäisesti on edelleen mahdollista, ja liikesalaisuuden haltijan kilpailijat voivat myös vapaasti käyttää käänteistä suunnittelutekniikkaa laillisesti hankittuun tuotteeseen nähden, kunhan tämä on rehellisten kaupallisten käytäntöjen mukaista.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Monien tuotteiden markkinointi erityisesti julkisten hankintamenettelyjen yhteydessä edellyttää yhä enemmän sellaisten luottamuksellisten tietojen toimittamista sääntely- ja hallintoviranomaisille, joista osa saadaan huomattavia investointeja edellyttävistä kokeista. Se, että viranomaiset julkistavat tällaiset tiedot kokonaan tai osittain ja kolmannet osapuolet hankkivat niitä, ei saisi johtaa tietojen vilpilliseen hyväksikäyttöön markkinoilla.

Perustelu

Laillinen hankinta, käyttö ja julkistaminen eivät ole järjestelmällisesti yhteydessä toisiinsa, ja käytännössä niihin voi myöhemmin liittyä laitonta uudelleenkäyttöä tai uudelleenjulkistamista. Jos tiedonsaantioikeutta pidetään perusteettomasti liikesalaisuuksien suojelua tärkeämpänä, yritykset voivat epäröidä luottamuksellisten tietojensa antamista hallintoelimille ja vilpillisten tiedonsaantipyyntöjen määrä voisi kasvaa.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti toimenpiteet ja muutoksenhakukeinot, joiden tarkoituksena on liikesalaisuuksien suojaaminen, olisi suunniteltava siten, että ne edistävät tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa koskevaa tavoitetta mutteivät vaaranna muita julkisen edun mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Kyseisillä toimenpiteillä ja muutoksenhakukeinoilla varmistetaan, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset ottavat huomioon liikesalaisuuden arvon, laittomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen johtavan toimintatavan vakavuuden sekä tällaisen toimintatavan vaikutukset. Olisi myös varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat käyttää harkintavaltaa arvioidessaan asianosaisten, kolmansien osapuolten ja tarvittaessa myös kuluttajien etuja.

(11) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti toimenpiteet ja muutoksenhakukeinot, joiden tarkoituksena on liikesalaisuuksien suojaaminen, olisi suunniteltava siten, että ne edistävät tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa koskevaa tavoitetta, erityisesti siten, että niillä olisi pelotevaikutus liikesalaisuuden laittomaan hankintaan, käyttöön ja julkistamiseen, mutta ne eivät vaaranna muita julkisen edun mukaisia tavoitteita ja periaatteita, kuten kuluttajansuojaa, terveydenhoitoa ja ympäristönsuojelua. Kyseisillä toimenpiteillä ja muutoksenhakukeinoilla varmistetaan, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset ottavat huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset olosuhteet, kuten liikesalaisuuden arvon, laittomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen johtavan toimintatavan vakavuuden sekä tällaisen käytön tai julkistamisen vaikutukset. Olisi myös varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat käyttää harkintavaltaa arvioidessaan asianosaisten, kolmansien osapuolten ja tarvittaessa myös kuluttajien etuja.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Kun otetaan käyttöön ja pannaan täytäntöön yhdenmukainen liikesalaisuuksien määritelmä sekä yhdenmukaiset säännöt liikesalaisuuksien suojelemisesta sisämarkkinoilla, muissa toimenpiteissä, joilla saatetaan rajoittaa suoraan tai välillisesti tietämyksen jakamista ja käyttöä sekä työvoiman palkkaamista ja liikkuvuutta, olisi noudatettava suhteellisuusperiaatetta innovoinnin ja vapaan kilpailun edistämiseksi.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta häiriintyisi, jos kyseisiä toimenpiteitä ja muutoksenhakukeinoja käytettäisiin laittomiin tarkoituksiin, jotka eivät ole tämän direktiivin tavoitteiden mukaisia. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että oikeusviranomaisilla on toimivalta määrätä seuraamuksia vilpillisessä mielessä toimivien ja ilmeisen perusteettomia kanteita tekevien kantajien väärinkäytöksistä. Tärkeää on myös, etteivät toimenpiteet ja muutoksenhakukeinot rajoita sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta (joka käsittää myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa säädetyt tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden) tai ilmiantamista. Tämän vuoksi liikesalaisuuksien suojaa ei pitäisi ulottaa tapauksiin, joissa liikesalaisuuden julkistaminen palvelee yleistä etua väärinkäytöksen tai tuomittavan toiminnan paljastuksen myötä.

(12) Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta häiriintyisi, jos kyseisiä toimenpiteitä ja muutoksenhakukeinoja käytettäisiin laittomiin tarkoituksiin, kuten perusteettomien esteiden luomiseen sisämarkkinoilla tai työvoiman liikkuvuudelle, jotka eivät ole tämän direktiivin tavoitteiden mukaisia. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että oikeusviranomaisilla on toimivalta määrätä seuraamuksia vilpillisessä mielessä toimivien ja ilmeisen perusteettomia kanteita tekevien kantajien väärinkäytöksistä. Tärkeää on myös, etteivät toimenpiteet ja muutoksenhakukeinot rajoita sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta (joka käsittää myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa säädetyt tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden) tai ilmiantamista. Tämän vuoksi liikesalaisuuksien suojaa ei pitäisi ulottaa tapauksiin, joissa liikesalaisuuden julkistaminen palvelee yleistä etua väärinkäytöksen tai tuomittavan toiminnan paljastuksen myötä.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Sähköisten verkkopalvelujen lisääntynyt käyttö liiketoiminnassa ja tutkimuksessa, luottamuksellisen tiedon yhä kattavampi varastointi virtuaalisiin varastoihin, sähköisen kaupankäynnin lisääntyminen ja digitalisointi kokonaisuudessaan edellyttävät kaikkialla unionissa yhdenmukaista lainsäädäntöä, jolla suojauduttaisiin liikesalaisuuksien väärinkäytöltä, mikä puolestaan varmistaisi luottamuksen ja suojan yritysten ja kuluttajien kesken ja edistäisi digitaalisten sisämarkkinoiden muodostumista, mikä on yksi tehokkaasti toimivien sisämarkkinoiden perustavoitteista.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Oikeusvarmuuden vuoksi ja ottaen huomioon, että liikesalaisuuksien laillisten haltijoiden odotetaan hoitavan varmistamisvelvollisuuden, joka koskee kyseisten haltijoiden arvokkaiden liikesalaisuuksien luottamuksellisuuden säilyttämistä, vaikuttaa siltä, että on aiheellista rajoittaa mahdollisuutta nostaa kanne liikesalaisuuksien suojaamiseksi rajalliseksi ajaksi sen ajankohdan jälkeen, jona liikesalaisuuksien haltijat saivat tiedon tai jona niiden voitiin kohtuudella olettaa saaneen tiedon siitä, että kolmas osapuoli oli hankkinut tai julkistanut niiden liikesalaisuuden laittomasti taikka käyttänyt sitä laittomasti.

(13) Tutkimuksen ja innovoinnin sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan säilyttämiseksi, oikeusvarmuuden vuoksi ja ottaen huomioon, että liikesalaisuuksien laillisten haltijoiden odotetaan hoitavan varmistamisvelvollisuuden, joka koskee kyseisten haltijoiden arvokkaiden liikesalaisuuksien luottamuksellisuuden säilyttämistä, vaikuttaa siltä, että on aiheellista rajoittaa mahdollisuutta nostaa kanne liikesalaisuuksien suojaamiseksi rajalliseksi ajaksi sen ajankohdan jälkeen, jona liikesalaisuuksien haltijat saivat tiedon tai jona niiden voitiin kohtuudella olettaa saaneen tiedon siitä, että kolmas osapuoli oli hankkinut tai julkistanut niiden liikesalaisuuden laittomasti taikka käyttänyt sitä laittomasti.

Perustelu

Kahden vuoden vanhentumisajan käytännön vaikutus on rajallinen, koska yritykset tavallisesti puuttuvat liikesalaisuuksien väärinkäyttöön nopeasti hakemalla välitoimia. On kuitenkin tärkeää soveltaa tiukasti vanhentumisaikaa sellaisten väärinkäyttötapojen torjumiseksi, jotka haittaavat innovointia ja viivästyttävät pääsyä sisämarkkinoille.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Ajatus liikesalaisuuden luottamuksellisuuden menettämisestä oikeudenkäynnin aikana saa usein liikesalaisuuksien lailliset haltijat luopumaan menettelyiden aloittamisesta liikesalaisuuksiensa puolustamiseksi, mikä heikentää toimenpiteiden ja muutoksenhakukeinojen tehokkuutta. Tästä syystä on tarpeen vahvistaa erityiset vaatimukset, joiden tarkoituksena on suojata riitautetun liikesalaisuuden luottamuksellisuutta sellaisten oikeudenkäyntien aikana, jotka on pantu vireille sen puolustamiseksi, rajoittamatta kuitenkaan asianmukaisia suojakeinoja, joilla varmistetaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Näihin vaatimuksiin olisi sisällytettävä mahdollisuus rajoittaa todisteiden saantia tai pääsyä oikeudenkäynteihin tai julkaista vain ei-luottamuksellisia osia tuomioistuinten päätöksistä. Tällainen suoja olisi pidettävä voimassa oikeudenkäyntien päättymisen jälkeen niin kauan kuin tiedot, jotka kuuluvat liikesalaisuuden soveltamisalaan, eivät ole tekijänoikeudesta vapaata aineistoa.

(14) Ajatus liikesalaisuuden luottamuksellisuuden menettämisestä oikeudenkäynnin aikana saa usein liikesalaisuuksien lailliset haltijat luopumaan menettelyiden aloittamisesta liikesalaisuuksiensa puolustamiseksi, mikä heikentää toimenpiteiden ja muutoksenhakukeinojen tehokkuutta. Tästä syystä on tarpeen luoda tasapaino niiden erityisten vaatimusten, joiden tarkoituksena on suojata riitautetun liikesalaisuuden luottamuksellisuutta sellaisten oikeudenkäyntien aikana, jotka on pantu vireille sen puolustamiseksi, ja toisaalta sellaisten asianmukaisten suojakeinojen välille, joilla varmistetaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Näihin vaatimuksiin olisi sisällytettävä mahdollisuus rajoittaa todisteiden saantia tai pääsyä oikeudenkäynteihin niiden henkilöiden kohdalla, joilla ei ole yhteyttä kolmansiin osapuoliin, toisin sanoen julkaista vain ei-luottamuksellisia osia tuomioistuinten päätöksistä. Kun saantia rajoitetaan, vähintään yhden kutakin osapuolta edustavan henkilön ja lakimiehen olisi saatava tutustua todisteisiin tai päästä oikeudenkäyntiin, jotta varmistetaan riittävä tiedonsaanti. Tällainen suoja olisi pidettävä voimassa oikeudenkäyntien päättymisen jälkeen niin kauan kuin tiedot, jotka kuuluvat liikesalaisuuden soveltamisalaan, eivät ole tekijänoikeudesta vapaata aineistoa.

Perustelu

On tehtävä selväksi, että osapuolten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on kunnioitettava takaamalla heille mahdollisuus osallistua oikeudenkäyntiin tarvittavien tietojen pohjalta ja tasapainottamalla se oikeudenkäynnin aiheena olevan liikesalaisuuden luottamuksellisuustarpeen kanssa.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Sillä, että kolmas osapuoli hankkii liikesalaisuuden laittomasti, voi olla tuhoisia vaikutuksia liikesalaisuuden lailliseen haltijaan, koska liikesalaisuuden julkistamisen jälkeen liikesalaisuuden haltijan on mahdotonta palauttaa liikesalaisuuden menettämistä edeltänyttä tilannetta. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää asettaa saataville nopeita ja käyttökelpoisia välitoimia liikesalaisuuden laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen lopettamiseksi välittömästi. Tällaisten helpottavien toimien on oltava saatavilla ilman, että joudutaan odottamaan pääasiaa koskevaa ratkaisua, noudattaen asianmukaisesti oikeuksia puolustukseen ja suhteellisuusperiaatetta sekä ottaen huomioon tapauskohtaiset erityispiirteet. Lisäksi saatetaan vaatia takeita, jotka ovat riittävät perusteettomasta pyynnöstä vastaajalle aiheutuneiden kustannusten ja vahingon kattamiseksi erityisesti silloin, kun viiveet aiheuttaisivat korjaamatonta vahinkoa liikesalaisuuden lailliselle haltijalle.

(15) Sillä, että kolmas osapuoli hankkii liikesalaisuuden, käyttää sitä tai julkistaa sen laittomasti, voi olla tuhoisia vaikutuksia liikesalaisuuden lailliseen haltijaan, koska liikesalaisuuden julkistamisen jälkeen liikesalaisuuden haltijan on mahdotonta palauttaa liikesalaisuuden menettämistä edeltänyttä tilannetta. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää asettaa saataville nopeita ja käyttökelpoisia välitoimia liikesalaisuuden laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen lopettamiseksi välittömästi. Tällaisten helpottavien toimien on oltava saatavilla ilman, että joudutaan odottamaan pääasiaa koskevaa ratkaisua, noudattaen asianmukaisesti oikeuksia puolustukseen ja suhteellisuusperiaatetta sekä ottaen huomioon tapauskohtaiset erityispiirteet. Lisäksi saatetaan vaatia takeita, jotka ovat riittävät perusteettomasta pyynnöstä vastaajalle aiheutuneiden kustannusten ja vahingon kattamiseksi erityisesti silloin, kun viiveet aiheuttaisivat korjaamatonta vahinkoa liikesalaisuuden lailliselle haltijalle.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Samasta syystä on myös tärkeää säätää toimenpiteistä, joilla pyritään estämään liikesalaisuuden myöhempi laiton käyttö tai julkistaminen. Jotta kieltotoimenpiteet olisivat tehokkaita, niiden keston – silloin, kun olosuhteet edellyttävät keston rajoittamista – olisi oltava riittävän pitkä kolmannen osapuolen liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, käytöstä tai julkistamisesta mahdollisesti saaman kaupallisen hyödyn poistamiseksi. Tämäntyyppisten toimenpiteiden ei kuitenkaan pitäisi olla täytäntöönpanokelpoisia, jos liikesalaisuuden alun perin kattama tieto on tekijänoikeudesta vapaata tietoa vastaajasta riippumattomista syistä.

(16) Samasta syystä on myös tärkeää säätää toimenpiteistä, joilla pyritään estämään liikesalaisuuden myöhempi laiton käyttö tai julkistaminen. Jotta kieltotoimenpiteet olisivat tehokkaita, niiden keston olisi oltava riittävän pitkä kolmannen osapuolen liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, käytöstä tai julkistamisesta mahdollisesti saaman kaupallisen hyödyn poistamiseksi ja ne olisi rajattava ajallisesti, jotta vältetään se, että sisämarkkinoilla muodostuu perusteettomia kilpailuesteitä. Tämäntyyppisten toimenpiteiden ei kuitenkaan pitäisi olla täytäntöönpanokelpoisia, jos liikesalaisuuden alun perin kattama tieto on tekijänoikeudesta vapaata tietoa vastaajasta riippumattomista syistä.

Perustelu

Jos vastaaja ei voi enää saada kaupallista etua väärinkäytöstä, kiellon keston pidentäminen toimii ainoastaan pelotteena ja seuraamuksena ja häiritsee samalla kilpailua ja innovointia.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Liikesalaisuutta saatetaan käyttää laittomasti mahdollisesti koko sisämarkkinoille levitettävien tavaroiden tai niiden komponenttien suunnittelussa, valmistuksessa tai markkinoinnissa, mikä vaikuttaa liikesalaisuuden haltijan kaupallisiin etuihin ja sisämarkkinoiden toimintaan. Kun liikesalaisuudella on tuntuva vaikutus prosessin tuloksena syntyvän tavaran laatuun, arvoon tai hintaan taikka kustannusten alenemiseen tuotanto- tai markkinointiprosessien helpottumisen tai nopeutumisen myötä, on tärkeää, että oikeusviranomaisille annetaan toimivalta määrätä aiheellisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei kyseisiä tavaroita saateta markkinoille tai että ne poistetaan markkinoilta. Koska kaupankäynti on maailmanlaajuista, kyseisiin toimenpiteisiin on myös liitettävä kielto tällaisten tavaroiden tuomisesta unioniin tai niiden varastoinnista niiden tarjoamiseksi tai saattamiseksi markkinoille. Ottaen huomioon suhteellisuusperiaate korjaustoimenpiteiden ei välttämättä pitäisi johtaa tavaroiden tuhoamiseen, kun käytettävissä on muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, kuten teollisuus- tai tekijänoikeutta loukkaavan ominaisuuden poistaminen tavarasta tai tavaroiden vapauttaminen markkinoilta esimerkiksi lahjoittamalla ne hyväntekeväisyysjärjestöille.

(17) Liikesalaisuutta saatetaan käyttää laittomasti mahdollisesti koko sisämarkkinoille levitettävien palvelujen tai tavaroiden tai niiden komponenttien suunnittelussa, valmistuksessa, kehittämisessä tai markkinoinnissa, mikä vaikuttaa liikesalaisuuden haltijan kaupallisiin etuihin ja sisämarkkinoiden toimintaan. Kun laiton hankinta on näytetty toteen ja liikesalaisuudella on tuntuva vaikutus prosessin tuloksena syntyvän tavaran laatuun, arvoon tai hintaan taikka kustannusten alenemiseen tuotanto- tai markkinointiprosessien helpottumisen tai nopeutumisen myötä, on tärkeää, että oikeusviranomaisille annetaan toimivalta määrätä aiheellisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei kyseisiä tavaroita saateta markkinoille tai että ne poistetaan markkinoilta. Koska kaupankäynti on maailmanlaajuista, kyseisiin toimenpiteisiin on myös liitettävä kielto tällaisten tavaroiden tuomisesta unioniin tai niiden varastoinnista niiden tarjoamiseksi tai saattamiseksi markkinoille. Ottaen huomioon suhteellisuusperiaate korjaustoimenpiteiden ei välttämättä pitäisi johtaa tavaroiden tuhoamiseen, kun käytettävissä on muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, kuten teollisuus- tai tekijänoikeutta loukkaavan ominaisuuden poistaminen tavarasta tai tavaroiden vapauttaminen markkinoilta esimerkiksi lahjoittamalla ne hyväntekeväisyysjärjestöille.

Perustelu

On täsmennettävä, että tämä direktiivi kattaa myös liikesalaisuuksien väärinkäytön palveluiden kehittämiseen.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jotta voidaan välttää se, että henkilö, joka hankkii tai julkistaa liikesalaisuuden laittomasti tai käyttää sitä laittomasti tietoisena tai kohtuullisesti arvioituna tietoisena teon laittomuudesta, saa hyötyä laittomasta toiminnasta, ja jotta voidaan varmistaa, että vahingon kärsinyt liikesalaisuuden haltija palautetaan mahdollisuuksien mukaan tilanteeseen, joka olisi vallinnut ilman kyseistä toimintatapaa, on tarpeen säätää riittävän vahingonkorvauksen maksamisesta laittoman toimintatavan seurauksena kärsitystä vahingosta. Vahingon kärsineelle liikesalaisuuden haltijalle maksettavien vahingonkorvausten määrässä olisi otettava huomioon kaikki aiheelliset seikat, kuten liikesalaisuuden haltijan kärsimä ansionmenetys tai oikeudenloukkaajan saamat perusteettomat voitot sekä tarvittaessa liikesalaisuuden haltijalle aiheutettu aineeton vahinko. Esimerkiksi silloin, kun tosiasiallisesti kärsityn vahingon suuruutta on vaikea määrittää liikesalaisuuksien aineettoman luonteen vuoksi, vahingonkorvauksen määrä voidaan vaihtoehtoisesti johtaa esimerkiksi lisenssimaksuista tai maksuista, jotka olisi jouduttu maksamaan, jos oikeudenloukkaaja olisi pyytänyt lupaa kyseisen liikesalaisuuden käyttöön. Tarkoituksena ei ole säätää rankaisevista korvauksista, vaan vahingonkorvauksesta, joka perustuu objektiivisiin perusteisiin ja jossa otetaan huomioon menot, joita liikesalaisuuden haltijalle aiheutuu muun muassa tunnistamis- ja tutkimustoiminnasta.

(19) Jotta voidaan välttää se, että henkilö, joka hankkii tai julkistaa liikesalaisuuden laittomasti tai käyttää sitä laittomasti tietoisena tai kohtuullisesti arvioituna tietoisena teon laittomuudesta, saa hyötyä laittomasta toiminnasta, ja jotta voidaan varmistaa, että vahingon kärsinyt liikesalaisuuden haltija palautetaan mahdollisuuksien mukaan tilanteeseen, joka olisi vallinnut ilman kyseistä toimintatapaa, on tarpeen säätää riittävän vahingonkorvauksen maksamisesta laittoman toimintatavan seurauksena kärsitystä vahingosta. Vahingon kärsineelle liikesalaisuuden haltijalle maksettavien vahingonkorvausten määrässä olisi otettava huomioon kaikki aiheelliset seikat, kuten liikesalaisuuden haltijan kärsimä ansionmenetys tai oikeudenloukkaajan saamat perusteettomat voitot sekä liikesalaisuuden haltijalle aiheutettu aineeton vahinko, kun liikesalaisuuden haltija on luonnollinen henkilö. Esimerkiksi silloin, kun tosiasiallisesti kärsityn vahingon suuruutta on vaikea määrittää liikesalaisuuksien aineettoman luonteen vuoksi, vahingonkorvauksen määrä voidaan vaihtoehtoisesti johtaa esimerkiksi lisenssimaksuista tai maksuista, jotka olisi jouduttu maksamaan, jos oikeudenloukkaaja olisi pyytänyt lupaa kyseisen liikesalaisuuden käyttöön. Tarkoituksena ei ole säätää rankaisevista korvauksista, vaan vahingonkorvauksesta, joka perustuu objektiivisiin perusteisiin ja jossa otetaan huomioon menot, joita liikesalaisuuden haltijalle aiheutuu muun muassa tunnistamis- ja tutkimustoiminnasta.

Perustelu

On selvennettävä, että vain luonnolliset henkilöt voivat vaatia korvausta aineettomasta vahingosta.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Pelotevaikutuksen kohdistamiseksi tuleviin oikeudenloukkaajiin ja yleisön tietämyksen lisäämiseksi liikesalaisuuksien laitonta hankintaa, käyttöä tai julkistamista koskevat päätökset kannattaa julkaista (tarvittaessa myös näkyvillä ilmoituksilla) edellyttäen, ettei julkaiseminen merkitse liikesalaisuuden julkistamista eikä vaikuta suhteettomasti luonnollisten henkilöiden yksityisyyteen ja maineeseen.

(20) Pelotevaikutuksen kohdistamiseksi tuleviin oikeudenloukkaajiin ja yleisön tietämyksen lisäämiseksi liikesalaisuuksien laitonta hankintaa, käyttöä tai julkistamista koskevat päätökset kannattaa julkaista (tarvittaessa myös näkyvillä ilmoituksilla) edellyttäen, ettei julkaiseminen merkitse liikesalaisuuden julkistamista eikä vaikuta suhteettomasti luonnollisten henkilöiden yksityisyyteen ja maineeseen. On myös valistettava erityisesti pk‑yrityksiä oikeussuojasta ja muutoksenhakukeinoista, jos liikesalaisuuksia hankitaan, käytetään tai julkistetaan laittomasti.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Jotta voidaan helpottaa liikesalaisuuksien suojaamiseksi toteutettavien toimenpiteiden yhdenmukaista soveltamista, on aiheellista säätää yhteistyöjärjestelmistä ja tietojenvaihdosta yhtäältä jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta jäsenvaltioiden ja komission välillä, erityisesti luomalla jäsenvaltioiden nimeämien yhteyshenkilöiden verkosto. Jotta voitaisiin lisäksi tarkistaa, täyttävätkö kyseiset toimenpiteet niille asetetun tavoitteen, komission – tarvittaessa teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen avustamana – olisi tarkasteltava tämän direktiivin soveltamista ja kansallisten toimenpiteiden tehokkuutta.

(22) Jotta voidaan helpottaa liikesalaisuuksien suojaamiseksi toteutettavien toimenpiteiden yhdenmukaista soveltamista, on aiheellista hyödyntää nykyisiä yhteistyöjärjestelmiä ja tietojenvaihtoa yhtäältä jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta jäsenvaltioiden ja komission välillä. Jotta voitaisiin lisäksi tarkistaa, täyttävätkö kyseiset toimenpiteet niille asetetun tavoitteen, komission olisi tarkasteltava tämän direktiivin soveltamista ja kansallisten toimenpiteiden tehokkuutta.

Perustelu

Koska liikesalaisuuksia ei katsota teollis- ja tekijänoikeuksiksi ja koska liikesalaisuudet on suojattu vilpillisen kilpailun yhteydessä, teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus ei vaikuta oikealta elimeltä avustamaan komissiota. Lisäksi jäsenvaltioiden ja komission olisi hyödynnettävä nykyisiä yhteistyö- ja tiedonvaihtojärjestelmiä sen sijaan, että luodaan uusia, jotta vältettäisiin hallinnollista rasitetta.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeutta henkilötietojen suojaan, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, ammatillista vapautta ja oikeutta tehdä työtä, elinkeinovapautta, omistusoikeutta, oikeutta hyvään hallintoon, oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon ja luottamuksellisuuden säilyttämiseen, oikeutta tehokkaisiin muutoksenhakukeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeutta puolustukseen.

(23) Tämän direktiivin täytäntöönpanossa olisi varmistettava, että kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeutta henkilötietojen suojaan, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, ammatillista vapautta ja oikeutta tehdä työtä, elinkeinovapautta, omistusoikeutta, oikeutta hyvään hallintoon, oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon ja luottamuksellisuuden säilyttämiseen, oikeutta tehokkaisiin muutoksenhakukeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeutta puolustukseen. Tämän vuoksi tämän direktiivin säännöksiä ei pidä soveltaa, jos tiedon julkistamiseen on yleisen edun kannalta pakottava syy tai se voidaan katsoa perusoikeudeksi.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa kilpailuoikeudellisten sääntöjen eikä varsinkaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan soveltamiseen. Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ei saisi käyttää kilpailun rajoittamiseen aiheettomasti tavalla, joka on vastoin kyseistä perussopimusta.

(27) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa kilpailuoikeudellisten sääntöjen eikä varsinkaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan soveltamiseen. Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ei saisi käyttää kilpailun rajoittamiseen epäoikeudenmukaisesti, sisämarkkinoille pääsyn viivyttämiseen tai esteiden luomiseen työvoiman liikkuvuudelle tavalla, joka on vastoin kyseistä perussopimusta.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja sijoittautumisen vapauteen. Se ei myöskään saisi vaikuttaa työntekijöiden edustajien oikeuteen hankkia ja julkistaa liikesalaisuuksia näiden harjoittaessa oikeuksiaan saada tietoa, tulla kuulluksi ja osallistua unionin ja kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Toimenpiteet, jotka toteutetaan liikesalaisuuksien suojaamiseksi laittomalta hankinnalta, julkistamiselta ja käytöltä, eivät saisi vaikuttaa muun muiden alojen (kuten teollis- ja tekijänoikeuksien, yksityisyyden, asiakirjojen saamisen tutustuttavaksi ja sopimusoikeuden) kannalta merkityksellisen lainsäädännön soveltamiseen. Jos Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY8 soveltamisala ja tämän direktiivin soveltamisala ovat kuitenkin päällekkäisiä, tämä direktiivi on ensisijainen kaikkiin muihin säädöksiin nähden (lex specialis),

(28) Toimenpiteet, jotka toteutetaan liikesalaisuuksien suojaamiseksi laittomalta hankinnalta, julkistamiselta ja käytöltä, eivät saisi vaikuttaa muun muiden alojen (kuten ympäristönsuojelun ja ympäristövastuun, kuluttajansuojan, terveyttä ja turvallisuutta koskevien vaatimusten, terveyden suojelun, teollis- ja tekijänoikeuksien, yksityisyyden, asiakirjojen ja tietojen saamisen tutustuttavaksi ja sopimusoikeuden) kannalta merkityksellisen lainsäädännön soveltamiseen. Jos Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY8 soveltamisala ja tämän direktiivin soveltamisala ovat kuitenkin päällekkäisiä, tämä direktiivi on ensisijainen kaikkiin muihin säädöksiin nähden (lex specialis),

__________________

__________________

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45).

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt liikesalaisuuksien suojaamisesta laittomalta hankinnalta, julkistamiselta ja käytöltä.

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, julkistamiselta ja käytöltä, joka tapahtuu ilman tietoa laillisesti hallussaan pitävien luonnollisten tai oikeushenkilöiden lupaa ja vastoin rehellistä kaupallista käytäntöä. Jäsenvaltiot voivat antaa pidemmälle meneviä säännöksiä edellyttäen, että varmistetaan 4 ja 5 artiklan, 6 artiklan 1 kohdan, 7 artiklan, 8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, 8 artiklan 3 ja 4 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan, 12 artiklan ja 14 artiklan 3 kohdan noudattaminen.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu mitkään tiedot, joiden julkistamista edellyttävät unionin tai kansallisen tason säännöt tai julkiset viranomaiset toimivaltansa puitteissa.

Perustelu

Soveltamisalan selvennys on tarpeen sen välttämiseksi, että yritykset kiertäisivät jäsenvaltion tai unionin lainsäädännön edellyttämää tietojen julkistamista liikesalaisuuteen vedoten.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta työmarkkinaosapuolten riippumattomuuteen ja niiden oikeuteen tehdä yleisiä työehtosopimuksia kansallisen lainsäädännön, perinteiden ja käytäntöjen mukaisesti perussopimuksen määräyksiä noudattaen.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. ’liikesalaisuudella’ tietoa, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

1. ’liikesalaisuudella’ julkistamatonta taitotietoa ja liiketoimintatietoa, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tieto on salaista siinä mielessä, että se ei ole kokonaisuudessaan tai samanlaisina osina taikka osien yhdistelmänä yleisesti tiedossa tai laillisin keinoin saatavissa sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka yleensä käsittelevät kyseisen kaltaista tietoa;

a) tieto on salaista siinä mielessä, että se ei ole kokonaisuudessaan tai samanlaisina osina taikka osien yhdistelmänä tiedossa tai laillisin keinoin saatavissa sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka yleensä käsittelevät kyseisen kaltaista tietoa;

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

b) tiedolla on kaupallista arvoa, koska se on salaista;

b) tiedolla on tosiasiallista tai potentiaalista merkittävää kaupallista arvoa, koska se on salaista ja koska sen julkistaminen haittaisi merkittävästi tietoon laillista määräysvaltaa käyttävän henkilön oikeutettua taloudellista etua;

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) henkilö, jolla on laillisesti sellainen tieto hallussaan, on ryhtynyt riittäväksi katsottaviin toimenpiteisiin pitääkseen tiedon salassa;

c) henkilö, jolla on laillisesti sellainen tieto hallussaan, on ryhtynyt riittäväksi katsottaviin ja todistettavissa oleviin toimenpiteisiin pitääkseen tiedon salassa toteuttamalla (teknisiä tai sopimuksiin perustuvia) toimia, jotka toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat tarkistaa;

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2) ’liikesalaisuuden haltijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää laillista määräysvaltaa liikesalaisuuteen nähden;

2) ’liikesalaisuuden haltijalla’ rekisteröityä markkinatoimijaa, jonka laillisessa määräysvallassa liikesalaisuus on;

Perustelu

Liikesalaisuuden hallussa pitäminen on määriteltävä asianmukaisella tavalla lainsäädännössä, jotta varmistetaan, että ei ole ”salaisia” liikesalaisuuksia.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3) oikeudenloukkaajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on hankkinut tai julkistanut liikesalaisuuden laittomasti taikka käyttää sitä laittomasti;

3) oikeudenrikkojalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka joko suoraan tai kolmannen osapuolen välityksellä on hankkinut tai julkistanut liikesalaisuuden laittomasti taikka käyttää sitä laittomasti vastoin rehellistä kaupallista käytäntöä;

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavilla tavaroilla’ tavaroita, joiden suunnittelussa, laadussa, tuotantoprosessissa tai markkinoinnissa saadaan merkittävää hyötyä laittomasti hankituista, käytetyistä tai julkistetuista liikesalaisuuksista.

4) laittomilla tavaroilla’ tuotteita tai palveluita, joiden suunnittelussa, ominaispiirteissä, tuotantoprosessissa tai markkinoinnissa on todistettavasti saatu hyötyä laittomasti hankituista, käytetyistä tai julkistetuista liikesalaisuuksista.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liikesalaisuuksien haltijoilla on oikeus soveltaa tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä, menettelyitä ja muutoksenhakukeinoja estääkseen liikesalaisuuden laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen tai saadakseen oikeussuojan tällaista hankintaa, käyttöä tai julkistamista vastaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä, joilla on laillista määräysvaltaa liikesalaisuuksiin nähden, on oikeus soveltaa tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä, menettelyitä ja muutoksenhakukeinoja estääkseen liikesalaisuuden laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen tai saadakseen oikeussuojan tällaista hankintaa, käyttöä tai julkistamista vastaan.

Perustelu

Katso ”haltijan” määritelmää koskeva aiempi tarkistus. ”Haltijan” käyttäminen on harhaanjohtavaa ja tarpeetonta, koska se johtaa teollis- ja tekijänoikeuksien omistajuuden käsitteeseen, eikä liikesalaisuuksissa ole kyse niistä. ”Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka käyttää laillista määräysvaltaa liikesalaisuuteen nähden” on tarkempi, ja ehdotamme sen käyttämistä koko tekstissä.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Liikesalaisuuden hankintaa ilman liikesalaisuuden haltijan suostumusta on pidettävä laittomana aina, kun se tapahtuu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti seuraavin keinoin:

2. Liikesalaisuuden hankintaa ilman liikesalaisuuden haltijan suostumusta on pidettävä laittomana aina, kun se tapahtuu tahallisesti seuraavin keinoin:

Perustelu

Käsitteellä ”törkeä tuottamuksellisuus” ei selvennetä, kuinka toimivaltaiset oikeusviranomaiset valvovat tätä yhdenmukaisesti.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) sellaisten liikesalaisuuden haltijan laillisessa määräysvallassa olevien asiakirjojen, esineiden, materiaalien, aineiden tai sähköisten tiedostojen luvaton käyttö tai jäljentäminen, jotka sisältävät liikesalaisuuden tai joista liikesalaisuus voidaan johtaa;

a) sellaisten liikesalaisuuden haltijan laillisessa määräysvallassa olevien liikesalaisuuksien, esimerkiksi asiakirjojen, esineiden, materiaalien, aineiden tai sähköisten tiedostojen, luvaton käyttö, jäljentäminen tai anastus, jotka sisältävät liikesalaisuuden tai joista liikesalaisuus voidaan johtaa;

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) varkaus;

Poistetaan.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) lahjonta;

Poistetaan.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) vilpillinen menettely;

Poistetaan.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) luottamuksellisuutta koskevan sopimuksen tai muun salassapitovelvollisuuden rikkominen tai yllyttäminen sen rikkomiseen;

e) luottamuksellisuutta koskevan sopimuksen rikkominen tai yllyttäminen sen rikkomiseen;

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) mikä tahansa muu toimintatapa, jonka katsotaan vallitsevissa olosuhteissa olevan vastoin rehellistä kaupallista käytäntöä.

f) toimintatapa, jonka katsotaan olevan vastoin rehellistä kaupallista käytäntöä.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Liikesalaisuuden käyttöä tai julkistamista on pidettävä laittomana aina, kun se tapahtuu ilman liikesalaisuuden haltijan suostumusta, tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti ja kun siihen syyllistyy henkilö, jonka todetaan täyttävän jonkin seuraavista edellytyksistä:

3. Liikesalaisuuden käyttöä tai julkistamista ilman liikesalaisuuteen laillista määräysvaltaa käyttävän luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön suostumusta on pidettävä laittomana aina, kun se tapahtuu tahallisesti taloudellisen voiton tai edun saamiseksi tai aiheuttaen taloudellista haittaa liikesalaisuuteen laillista määräysvaltaa käyttävälle henkilölle tai törkeän tuottamuksellisesti ja kun siihen syyllistyy henkilö, jonka todetaan täyttävän jonkin seuraavista edellytyksistä:

Perustelu

Hankinnan katsominen laittomaksi edellyttää aietta harjoittaa vilpillistä kaupallista toimintaa, eikä tietojen hankintaa oikeutetun yleisen edun perusteella katsota sellaiseksi.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) henkilö on hankkinut liikesalaisuuden laittomasti;

a) henkilö on hankkinut liikesalaisuuden ja käyttänyt sitä tai julkistanut sen laittomasti;

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) henkilö rikkoo luottamuksellisuutta koskevaa sopimusta tai muuta liikesalaisuuden salassapitovelvollisuutta;

b) henkilö rikkoo oikeudellisesti voimassa olevaa kansallisen lainsäädännön tai unionin lainsäädännön mukaisesti tehtyä luottamuksellisuutta koskevaa sopimusta tai muuta velvoitetta, joka koskee liikesalaisuuden käytön tai julkistamisen rajoittamista;

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) henkilö rikkoo sopimusvelvoitetta tai muuta velvoitetta, joka koskee liikesalaisuuden käytön rajoittamista.

c) henkilö rikkoo oikeudellisesti voimassa olevaa sopimusvelvoitetta, joka koskee liikesalaisuuden käytön tai julkistamisen rajoittamista.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) henkilö on hankkinut liikesalaisuuden laillisesti, mutta käyttää sitä tai julkistaa sen tavalla, joka on vastoin rehellistä kaupallista käytäntöä tai joka todennäköisesti vaikuttaa haitallisesti liikesalaisuuteen laillista määräysvaltaa käyttävän henkilön kaupallisiin etuihin ja/tai sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan.

Perustelu

Laillinen hankinta, käyttö ja julkistaminen eivät ole järjestelmällisesti yhteydessä toisiinsa, ja käytännössä niihin voi myöhemmin liittyä laitonta (uudelleen)käyttöä tai (uudelleen)julkistamista.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Edellä 3 kohdassa luetelluilla velvoitteilla ei voida rajoittaa kohtuuttomasti työn tai muun sopimussuhteen puitteissa rehellisesti hankitun kokemuksen käyttöä. Velvoitteet eivät vaikuta työehtosopimuksiin ja työlainsäädännön kansallisiin järjestelmiin liittyviin sääntöihin.

Perustelu

On varmistettava, ettei työkokemusta rajoiteta kohtuuttomasti ja estetä siten työntekijöiden liikkuvuutta.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Liikesalaisuuden käyttöä tai julkistamista on pidettävä laittomana aina, kun henkilö on käytön tai julkistamisen aikaan ollut tietoinen tai henkilön olisi vallitsevissa olosuhteissa pitänyt olla tietoinen siitä, että liikesalaisuus on hankittu toiselta henkilöltä, joka on käyttänyt liikesalaisuutta laittomasti tai on julkistanut sen laittomasti 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

4. Liikesalaisuuden käyttöä tai julkistamista on pidettävä laittomana aina, kun henkilö on käytön tai julkistamisen aikaan ollut tietoinen tai henkilön olisi vallitsevissa olosuhteissa pitänyt olla tietoinen siitä, että liikesalaisuus on hankittu suoraan tai välillisesti toiselta henkilöltä, joka on käyttänyt liikesalaisuutta laittomasti tai on julkistanut sen laittomasti 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Perustelu

Liikesalaisuuden haltijoiden on pystyttävä nostamaan kanne sellaista henkilöä vastaan, joka on vastaanottanut laittomasti hankittuja tietoja.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tietoinen ja tahallinen tuotanto, tarjoaminen tai saattaminen markkinoille taikka teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuonti, vienti tai varastointi tällaisia tarkoituksia varten on katsottava liikesalaisuuden laittomaksi käytöksi.

5. Teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuotanto, tarjoaminen tai saattaminen markkinoille taikka teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuonti, vienti tai varastointi tällaisia tarkoituksia varten on katsottava liikesalaisuuden laittomaksi käytöksi, kun henkilö on ollut tietoinen tai kun hänen olisi vallitsevissa olosuhteissa pitänyt olla tietoinen siitä, että liikesalaisuus on hankittu tai sitä on käytetty tai se on julkistettu laittomasti 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Perustelu

Jotta tietojen passiivisen vastaanottajan toimintaa voidaan pitää laittomana, on sen perustuttava ennalta tietämiseen.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Liikesalaisuuksien hankinta katsotaan lailliseksi, jos hankinta tapahtuu jollakin seuraavista tavoista:

1. Liikesalaisuuksien ei katsota kattavan tietoja, jotka on saatu seuraavien toimintojen tuloksena:

Perustelu

Teollis- ja tekijänoikeudet on rekisteröitävä muulla tavoin kuin liikesalaisuuksina, koska – kuten määritelmästä käy selvästi ilmi – olemassa olevien tai mahdollisten patenttien, teollismallien tai tekijänoikeuksien ei pidä olla liikesalaisuuksien alaisia.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a) kaupallinen sopimus liikesalaisuuteen laillista määräysvaltaa käyttävän henkilön ja hankkijan välillä;

Perustelu

Yleisin tapa hankkia liikesalaisuus on yksinkertaisesti kaupallinen, minkä vaikutusten arviointia koskeva tutkimus vahvistaa: 60 prosenttia yrityksistä vaihtaa liikesalaisuuksia.

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) itsenäinen keksiminen tai luominen;

a) itsenäiset teknologiset keksinnöt ja mallit tai itsenäinen sellaisten tavaroiden valmistaminen, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia liikesalaisuuteen laillista määräysvaltaa käyttävien henkilöiden markkinoille saattamien tuotteiden kanssa;

Perustelu

Jos liikesalaisuus on rajoitettu koskemaan ainoastaan markkinoihin ja kauppaan liittyviä toimintoja ja jos olemassa olevien tai mahdollisten teollis- ja tekijänoikeuksien osat suljetaan määritelmän ulkopuolelle, itsenäisiä keksintöjä tai innovaatioita ei voida syyttää liikesalaisuuden loukkaamisesta.

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) sellaisen tuotteen tai esineen havainnointi, tutkiminen, purkaminen tai testaaminen, joka on asetettu yleisön saataville tai joka on laillisesti tiedon hankkijan hallussa;

b) sellaisen tuotteen tai esineen havainnointi, tutkiminen, purkaminen tai testaaminen, joka on asetettu yleisön saataville tai joka on laillisesti sellaisen luonnollisen henkilön tai markkinatoimijan hallussa, jonka saatavilla on itsenäisiä teknologisia keksintöjä ja malleja sekä niiden pohjalta valmistettuja tuotteita;

Perustelu

Se, että jollakin yrityksellä on hallussaan liikesalaisuus, ei saa haitata toisen yrityksen tutkimus- ja kehitystyötä teknologisen kehityksen osalta.

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) työntekijöiden edustajille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevan oikeuden käyttö unionin ja kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti;

c) työntekijöille tai työntekijöiden edustajille tiedottamista, heidän kuulemistaan ja heidän osallistumistaan koskevan oikeuden käyttö unionin ja kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti;

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) käytäntö, jota julkiset laitokset vaativat tai jonka ne hyväksyvät toimivaltansa puitteissa kansallisen tai unionin lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b) tietämys, pätevyys ja taidot, joita työntekijät ovat hankkineet aiemmissa työtehtävissään. Sopimusvelvoitteiden ja muiden toimien, jotka saattavat rajoittaa tällaisen tietämyksen käyttöä, on oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisia, jotta voidaan edistää innovaatiota ja vapaata kilpailua.

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c) pörssinoteerattujen yhtiöiden hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenille kuuluvien raportointivelvoitteiden täyttäminen.

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä, menettelyitä ja muutoksenhakukeinoja voida soveltaa, kun liikesalaisuuden väitetty hankinta, käyttö tai julkistaminen on tapahtunut jossakin seuraavista tapauksista:

2. Liikesalaisuuksien hankinta, käyttö ja julkistaminen katsotaan lailliseksi, kun liikesalaisuuden väitetty hankinta, käyttö tai julkistaminen on tapahtunut jossakin seuraavista tapauksista:

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) ilmaisun ja tiedonsaannin vapautta koskevan oikeuden perusteltu käyttö;

a) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan mukaisen ilmaisun ja tiedonsaannin vapautta koskevan oikeuden perusteltu käyttö;

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) tarkoituksena on kantajan väärinkäytöksen, tuomittavan toiminnan tai laittoman toiminnan paljastaminen edellyttäen, että liikesalaisuuden väitetty hankinta, käyttö tai julkistaminen on ollut tarpeen kyseisten toimien paljastamiseksi ja että vastaaja on toiminut yleisen edun mukaisesti;

b) tarkoituksena on kantajan väärinkäytöksen, tuomittavan toiminnan tai laittoman toiminnan paljastaminen asianmukaisella tavalla edellyttäen, että ellei vastaaja syyllisty laiminlyöntiin, hän on voinut tietää, että liikesalaisuuden väitetty hankinta, käyttö tai julkistaminen on ollut tarpeen kyseisten toimien paljastamiseksi;

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) työntekijöiden työsopimuksen ehtojen täyttäminen;

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) oikeutetun edun suojaaminen.

e) unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä tunnustetun oikeutetun edun suojaaminen.

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) yleisen järjestyksen turvaaminen ja ihmisten, eläinten ja kasvien elämän tai terveyden suojelu tai vakavien ympäristöhaittojen välttäminen.

Perustelu

Jotta vältettäisiin oikeuden ensisijaisuutta koskeva epäselvyys, tietojen hankinta sosiaalisen suojelun ja ympäristönsuojelun korkean tason saavuttamiseksi on selvästi määritettävä tietojen lailliseksi hankinnaksi.

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b) liikesalaisuuden julkistaminen listaamattoman yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenille raportointivelvollisuuksia täytettäessä;

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e c) liikesalaisuutta pyytää ja/tai sen julkistaa julkinen laitos toimivaltansa puitteissa kansallisen tai unionin lainsäädännön vaatimuksen tai sen tarjoaman mahdollisuuden mukaisesti.

Perustelu

Yritysten ei pitäisi voida vastustaa liikesalaisuutta koskevaa vaatimusta, kun niiltä pyydetään tietoja, joita edellyttävät lainsäädäntö sekä julkiset laitokset toimivaltansa puitteissa. On monia esimerkkejä tällaisesta käytännöstä, ja usein julkisilla viranomaisilla ja elimillä ei etenkään paikallistasolla ole valmiuksia vastata tietojen julkistamisesta kieltäytymiseen.

Tarkistus  66

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) on oikeasuhteinen;

a) on oikeasuhteinen liikesalaisuuden haltijalle aiheutuneeseen taloudelliseen haittaan nähden;

Tarkistus  67

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) pyrkii välttämään esteiden luomista sisämarkkinoilla käytävälle lailliselle kaupalle;

b) pyrkii välttämään esteiden ja rajoitusten luomista sisämarkkinoilla käytävälle lailliselle kaupalle, kilpailulle ja työntekijöiden liikkuvuudelle;

Tarkistus  68

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) tarjoaa suojakeinot toimenpiteiden, menettelyiden ja muutoksenhakukeinojen väärinkäyttöä vastaan.

c) tarjoaa toimenpiteiden, menettelyiden ja muutoksenhakukeinojen väärinkäyttöä vastaan suojakeinot, joilla varmistetaan korvausten maksaminen vastaajille, jos heitä syytetään väärin perustein tai aiheetta.

Tarkistus  69

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) takaa, että liikesalaisuuden laitonta hankkimista koskeva todistustaakka on liikesalaisuuteen laillista määräysvaltaa käyttävällä henkilöllä eikä mitään 4 artiklassa tarkoitettuja poikkeuksia sovelleta.

Perustelu

Liikesalaisuuksien suoja ei luo omistusoikeuksia, joten suoja koskee hankinnan laittomuutta. Siksi henkilön, jolla on laillinen määräysvalta julkistamattomiin tietoihin, on kannettava todistustaakka sen osoittamisessa, että tiedot on todella saatu laittomasti, eikä mitään poikkeuksia sovelleta. Muussa tapauksessa asianomaisella henkilöllä olisi itse asiassa omistusoikeus.

Tarkistus  70

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset toteavat, että liikesalaisuuden laitonta hankkimista, julkistamista tai käyttöä koskeva kanne on ilmeisen perusteeton, ja kun kantajan todetaan panneen oikeudenkäynnin vireille vilpillisessä mielessä tarkoituksenaan viivyttää tai rajoittaa epäoikeudenmukaisesti vastaajan markkinoillepääsyä tai pelotella tai uhata vastaajaa muulla tavalla, kyseisillä toimivaltaisilla oikeusviranomaisilla on oltava oikeus toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset toteavat, että liikesalaisuuden laitonta hankkimista, julkistamista tai käyttöä koskeva kanne on perusteeton, ja kun kantajan todetaan panneen oikeudenkäynnin vireille vilpillisessä mielessä tarkoituksenaan viivyttää tai rajoittaa epäoikeudenmukaisesti vastaajan markkinoillepääsyä tai pelotella tai uhata vastaajaa muulla tavalla tai estää yleiseen etuun liittyvien tietojen julkistaminen, kyseisillä toimivaltaisilla oikeusviranomaisilla on oltava oikeus toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

Perustelu

Perusteettomasta kanteesta aiheutuvia seuraamuksia sovelletaan kaikissa tapauksissa (4 artiklan mukaisesti), kun tietojen hankinta, julkistaminen tai käyttö katsotaan lailliseksi.

Tarkistus  71

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) määrätä täysi korvaus liikesalaisuuksia väitetysti laittomasti käyttäneelle tai hankkineelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneista taloudellisista vahingoista ja menetyksistä sekä mahdollisista aineettomista vahingoista.

Perustelu

Väärin perustein syytetyille on taattava oikeasuhteinen korvaus.

Tarkistus  72

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden, menettelyiden ja muutoksenhakukeinojen soveltamista koskevia kanteita voidaan nostaa vähintään yhden vuoden mutta enintään kahden vuoden kuluttua ajankohdasta, jona kantaja on saanut tietoonsa tai jona sen voidaan kohtuudella katsoa saaneen tietoonsa kanteen perustana olleen viimeisen seikan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden, menettelyiden ja muutoksenhakukeinojen soveltamista koskevia kanteita voidaan nostaa enintään kahden vuoden kuluttua ajankohdasta, jona kantaja on saanut tietoonsa tai jona sen voidaan kohtuudella katsoa saaneen tietoonsa kanteen perustana olleen viimeisen seikan.

Tarkistus  73

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla ‑ 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioilla on oikeus hyväksyä sääntöjä sellaisten olosuhteiden määrittämisestä, joissa vanhentumisaika keskeytyy tai sitä lykätään.

Tarkistus  74

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osapuolten, niiden laillisten edustajien, tuomioistuinten henkilöstön, todistajien, asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, jotka osallistuvat liikesalaisuuden laittomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen liittyvään oikeudenkäyntiin tai joilla on oikeus tutustua kyseiseen oikeudenkäyntiin liittyviin asiakirjoihin, ei sallita käyttää tai julkistaa liikesalaisuuksia tai väitettyjä liikesalaisuuksia, joista ne ovat saaneet tiedon oikeudenkäyntiin osallistumisen tai asiakirjoihin tutustumisen seurauksena.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osapuolten, niiden laillisten edustajien, tuomioistuinten henkilöstön, todistajien, asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, jotka osallistuvat liikesalaisuuden laittomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen liittyvään oikeudenkäyntiin tai joilla on oikeus tutustua kyseiseen oikeudenkäyntiin liittyviin asiakirjoihin, ei sallita käyttää tai julkistaa liikesalaisuuksia tai väitettyjä liikesalaisuuksia, jotka toimivaltaiset oikeusviranomaiset ovat asianomaisia osapuolia kuultuaan määrittäneet luottamuksellisiksi ja joista ne ovat saaneet tiedon oikeudenkäyntiin osallistumisen tai asiakirjoihin tutustumisen seurauksena.

Tarkistus  75

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu velvoite lakkaa seuraavissa olosuhteissa:

Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu velvoite pysyy voimassa oikeudenkäynnin loppuun saakka, lukuun ottamatta seuraavia olosuhteita:

Tarkistus  76

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) jos menettelyn aikana todetaan, että väitetty liikesalaisuus ei täytä 2 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia;

a) jos menettelyn aikana lopullisessa ja sitovassa päätöksessä todetaan, että väitetty liikesalaisuus ei täytä 2 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia;

Tarkistus  77

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) rajoittaa (kokonaan tai osittain) oikeutta tutustua asiakirjoihin, jotka sisältävät osapuolten tai kolmansien osapuolten toimittamia liikesalaisuuksia;

a) rajoittaa (kokonaan tai osittain) oikeutta tutustua asiakirjoihin, jotka sisältävät osapuolten tai kolmansien osapuolten toimittamia liikesalaisuuksia, kunhan kummallakin osapuolella, heidän asianajajillaan tai edustajillaan oikeudenkäynnissä, tapauksen mukaan heidän käyttämillään asiantuntijoilla sekä tuomioistuinten henkilöstön jäsenillä on täysi oikeus tutustua asiakirjaan;

Tarkistus  78

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) rajoittaa pääsyä oikeudenkäynteihin, joissa saatetaan julkistaa liikesalaisuuksia, sekä oikeutta tutustua pöytäkirjoihin ja niihin liittyviin puhtaaksikirjoitettuihin kappaleisiin. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat rajoittaa osapuolten pääsyä kyseisiin oikeudenkäynteihin ja määrätä ne pidettäviksi siten, että läsnä ovat vain osapuolten lailliset edustajat ja valtuutetut asiantuntijat, jotka kuuluvat 1 kohdassa tarkoitetun luottamuksellisuusvelvoitteen piiriin;

b) rajoittaa pääsyä oikeudenkäynteihin, joissa saatetaan julkistaa liikesalaisuuksia, sekä oikeutta tutustua pöytäkirjoihin ja niihin liittyviin puhtaaksikirjoitettuihin kappaleisiin edellyttäen, että kukin osapuoli, kunkin osapuolen asianajaja tai edustaja ja tapauksen mukaan heidän käyttämänsä asiantuntijat sekä tuomioistuimen henkilöstö päästetään näihin oikeudenkäynteihin tai heille annetaan oikeus tutustua pöytäkirjoihin tai niihin liittyviin puhtaaksikirjoitettuihin kappaleisiin; Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat rajoittaa osapuolten pääsyä kyseisiin oikeudenkäynteihin ja määrätä ne pidettäviksi siten, että läsnä ovat vain yksi edustaja kummaltakin osapuolelta sekä osapuolten lailliset edustajat ja valtuutetut asiantuntijat, jotka kuuluvat 1 kohdassa tarkoitetun luottamuksellisuusvelvoitteen piiriin;

Tarkistus  79

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) asettaa saataville ei-luottamuksellinen toisinto kaikista tuomioistuinten päätöksistä, joista on poistettu kaikki liikesalaisuuksia sisältävät kohdat.

c) asettaa julkisesti saataville ei-luottamuksellinen toisinto kaikista tuomioistuinten päätöksistä, joista on poistettu kaikki liikesalaisuuksia sisältävät kohdat.

Tarkistus  80

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos toimivaltainen oikeusviranomainen päättää liikesalaisuuden tai väitetyn liikesalaisuuden suojaamisen tarpeellisuuden vuoksi tämän kohdan toisen alakohdan a alakohdan nojalla, ettei osapuolen laillisessa määräysvallassa olevia todisteita julkisteta toiselle osapuolelle, ja jos tällaiset todisteet ovat olennaisia oikeudenkäynnin tuloksen kannalta, oikeusviranomainen voi kuitenkin antaa luvan kyseisten tietojen julkistamiseen toisen osapuolen lailliselle edustajalle ja tarvittaessa valtuutetuille asiantuntijoille, jotka kuuluvat 1 kohdassa tarkoitetun luottamuksellisuusvelvoitteen piiriin.

Poistetaan.

Tarkistus  81

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Päättäessään 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja arvioidessaan sen oikeasuhteisuutta toimivaltaiset oikeusviranomaiset ottavat huomioon osapuolten ja tarvittaessa myös kolmansien osapuolten oikeutetut edut sekä jommallekummalle osapuolelle ja tarvittaessa kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneen vahingon, joka johtuu kyseisen pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

3. Päättäessään 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja arvioidessaan sen oikeasuhteisuutta toimivaltaiset oikeusviranomaiset ottavat huomioon tarpeen varmistaa osapuolten ja tarvittaessa myös kolmansien osapuolten oikeudet tehokkaisiin muutoksenhakukeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeutetut edut sekä jommallekummalle osapuolelle ja tarvittaessa kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneen vahingon, joka johtuu kyseisen pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Perustelu

Liikesalaisuuksien suojelu oikeudenkäynnin aikana ei saa vaarantaa menettelyn oikeudenmukaisuutta.

Tarkistus  82

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla oikeusviranomaisilla on 9 artiklassa tarkoitettujen tointen osalta toimivalta vaatia kantajaa esittämään todisteet, joiden voidaan kohtuudella katsoa olevan saatavilla, jotta viranomaiset saisivat varmuuden liikesalaisuuden olemassaolosta, siitä, että kantaja on liikesalaisuuden laillinen haltija ja että liikesalaisuus on hankittu laittomasti, siitä, että liikesalaisuutta käytetään tai se julkistetaan laittomasti tai siitä, että liikesalaisuuden laiton hankinta, käyttö tai julkistaminen uhkaa välittömästi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla oikeusviranomaisilla on 9 artiklassa tarkoitettujen tointen osalta toimivalta vaatia kantajaa esittämään todisteet, että kyseessä oleva taitotieto tai liiketoimintatieto katsotaan liikesalaisuudeksi, että kantaja on liikesalaisuuden haltija ja että liikesalaisuus on hankittu laittomasti, ja siitä, että liikesalaisuutta käytetään tai se julkistetaan laittomasti tai siitä, että liikesalaisuuden laiton hankinta, käyttö tai julkistaminen uhkaa välittömästi.

Tarkistus  83

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset päättävät pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja arvioivat sen oikeasuhteisuutta, niiden edellytetään ottavan huomioon liikesalaisuuden arvon, sen suojaamiseksi toteutetut toimenpiteet, vastaajan toimintatavan liikesalaisuuden hankinnan, julkistamisen tai käytön yhteydessä, liikesalaisuuden laittoman julkistamisen tai käytön vaikutukset, osapuolten oikeutetut edut ja vaikutukset, joita toimenpiteiden hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla osapuoliin, kolmansien osapuolten oikeutetut edut, yleinen etu ja perusoikeuksien suojaaminen, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset päättävät pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja arvioivat sen oikeasuhteisuutta, niiden edellytetään ottavan huomioon tapauksen erityisolosuhteet. Kyseinen arviointi käsittää tilanteesta riippuen liikesalaisuuden arvon, liikesalaisuuden suojaamiseksi toteutetut toimenpiteet, vastaajan toimintatavan tahallisuuden liikesalaisuuden hankinnan, julkistamisen tai käytön yhteydessä, liikesalaisuuden laittoman julkistamisen tai käytön vaikutukset, osapuolten oikeutetut edut ja vaikutukset, joita toimenpiteiden hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla osapuoliin, kolmansien osapuolten oikeutetut edut, yleinen etu ja perusoikeuksien suojaaminen, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

Tarkistus  84

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kantaja ei pane pääasiaa koskevaa menettelyä vireille kohtuullisessa määräajassa, jonka toimenpiteistä päättävä oikeusviranomainen asettaa asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön niin salliessa tai, tällaisen määräajan puuttuessa, enintään 20 työpäivän tai 31 vuorokauden kuluessa, riippuen siitä kumpi on pitempi;

a) kantaja ei pane pääasiaa koskevaa menettelyä vireille kohtuullisessa määräajassa, jonka toimenpiteistä päättävä oikeusviranomainen asettaa asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön niin salliessa tai, tällaisen määräajan puuttuessa, enintään 20 työpäivän tai 31 vuorokauden kuluessa, riippuen siitä kumpi on pitempi, siitä päivästä, kun oikeusviranomainen on antanut päätöksensä;

Perustelu

Oikeusvarmuuden turvaamiseksi on tarpeen ilmoittaa päivämäärä, josta varotoimenpiteiden voimassaolo alkaa.

Tarkistus  85

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset ovat vakuuttuneita liikesalaisuuden olemassaolosta, siitä, että kantaja on liikesalaisuuden laillinen haltija, ja siitä, että liikesalaisuus on hankittu tai julkistettu tai sitä on käytetty laittomasti, sovelletaan 9 artiklassa tarkoitettuja väli- ja säilyttämistoimia, eikä muissa direktiiveissä säädettyjä toimenpiteitä sovelleta.

Perustelu

Liikesalaisuuksia koskeviin tapauksiin on sovellettava 9 artiklaa väli- ja säilyttämistoimista. Tällä tarkistuksella pyritään selventämään sitä, että nämä säännökset ovat erillisiä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/EY toimenpiteistä, jotta vältetään sekaannuksia ja väärinkäsityksiä, sekä antamaan riittävät takeet siitä, että jäsenvaltiot tai tuomioistuimet eivät sovella teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin säännöksiä liikesalaisuutta koskevaan tilanteeseen sen jälkeen, kun tämä direktiivi on tullut voimaan.

Tarkistus  86

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin kun tuomioistuin tekee päätöksen, jossa todetaan, että liikesalaisuus on hankittu tai julkistettu laittomasti tai liikesalaisuutta on käytetty laittomasti, toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat antaa oikeudenloukkaajalle määräyksen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin kun tuomioistuin tekee lopullisen päätöksen, jossa todetaan, että liikesalaisuus on hankittu tai julkistettu laittomasti tai liikesalaisuutta on käytetty laittomasti, toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat antaa oikeudenloukkaajalle määräyksen

Tarkistus  87

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a) oltava vahvistus hankinnan, julkistamisen tai käytön laittomuudesta;

Tarkistus  88

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) kaikkien liikesalaisuuden sisältävien tai täytäntöön panevien aineellisten tai sähköisten välineiden tuhoamisesta kokonaan tai osittain taikka tarvittaessa kyseisten aineellisten tai sähköisten välineiden toimittamisesta kokonaan tai osittain kantajalle.

Tarkistus  89

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) oltava vahvistus loukkauksen tapahtumisesta;

Poistetaan.

Tarkistus  90

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) poistettava teollis- tai tekijänoikeutta loukkaava ominaisuus teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavista tavaroista;

c) poistettava liikesalaisuuden laittoman käytön avulla saatu ominaisuus teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavista tavaroista;

Tarkistus  91

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) määrättävä teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuhoamisesta tai tarvittaessa niiden vetämisestä markkinoilta edellyttäen, että tällainen toiminta ei heikennä kyseisen liikesalaisuuden suojaa;

d) määrättävä laittomien tavaroiden vetämisestä markkinoilta ja niiden toimittamisesta hyväntekeväisyysjärjestöille oikeusviranomaisen määrittämin edellytyksin, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei kyseisiä tavaroita saateta uudelleen markkinoille ja edellyttäen, että tällainen toiminta ei heikennä kyseisen liikesalaisuuden suojaa;

Tarkistus  92

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) tuhottava tavarat viimeisenä keinona;

Tarkistus  93

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) määrättävä kaikkien liikesalaisuuden sisältävien tai täytäntöön panevien asiakirjojen, esineiden, materiaalien, aineiden tai sähköisten tiedostojen tuhoamisesta kokonaan tai osittain taikka tarvittaessa kyseisten asiakirjojen, esineiden, materiaalien, aineiden tai sähköisten tiedostojen toimittamisesta kokonaan tai osittain liikesalaisuuden haltijalle.

Poistetaan.

Tarkistus  94

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun oikeusviranomaiset määräävät teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden vetämisestä markkinoilta, ne voivat määrätä liikesalaisuuden haltijan pyynnöstä tavaroiden toimittamisesta liikesalaisuuden haltijalle tai hyväntekeväisyysjärjestöille oikeusviranomaisten määrittämin edellytyksin, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei kyseisiä tavaroita saateta uudelleen markkinoille.

Poistetaan.

Tarkistus  95

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Harkittaessa korjaustoimenpiteiden soveltamista koskevaa pyyntöä on arvioitava yhdessä rikkomuksen vakavuutta, määrättyjä parannuksia ja kolmansien osapuolten etuja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Perustelu

On syytä selventää, että oikeusviranomaisten toimiin on sovellettava toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus  96

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset käsittelevät pyyntöä, joka koskee 11 artiklassa säädettyjä kieltoja ja korjaustoimenpiteitä, ja arvioivat tällaisten kieltojen ja korjaustoimenpiteiden oikeasuhteisuutta, viranomaiset ottavat huomioon liikesalaisuuden arvon, liikesalaisuuden suojaamiseksi toteutetut toimenpiteet, toimintatavan, jota oikeudenloukkaaja on noudattanut hankkiessaan tai julkistaessaan liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä, liikesalaisuuden laittoman julkistamisen tai käytön vaikutukset, osapuolten oikeutetut edut ja vaikutukset, joita toimenpiteiden hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla osapuoliin, kolmansien osapuolten oikeutetut edut, yleinen etu ja perusoikeuksien suojaaminen, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset käsittelevät pyyntöä, joka koskee 11 artiklassa säädettyjä kieltoja ja korjaustoimenpiteitä, ja arvioivat tällaisten kieltojen ja korjaustoimenpiteiden oikeasuhteisuutta, viranomaiset ottavat huomioon kaikki asian kannalta olennaiset seikat, kuten liikesalaisuuden arvon, liikesalaisuuden suojaamiseksi toteutetut toimenpiteet, sen toimintatavan tahallisuuden, jota oikeudenloukkaaja on noudattanut hankkiessaan tai julkistaessaan liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä, toimintatavan, jota oikeudenloukkaaja on noudattanut hankkiessaan tai julkistaessaan liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä, liikesalaisuuden laittoman julkistamisen tai käytön vaikutukset, osapuolten oikeutetut edut ja vaikutukset, joita toimenpiteiden hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla osapuoliin, kolmansien osapuolten oikeutetut edut, yleinen etu ja perusoikeuksien suojaaminen, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

Tarkistus  97

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun toimivaltaiset viranomaiset rajoittavat 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen kestoa, keston on oltava riittävä sellaisen kaupallisen tai taloudellisen edun poistamiseksi, jonka oikeudenloukkaaja on voinut saada liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, julkistamisesta tai käytöstä.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toimivaltaiset viranomaiset rajoittavat 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen pituutta siten, että voidaan varmistaa, että se on riittävä sellaisen kaupallisen tai taloudellisen edun poistamiseksi, jonka oikeudenloukkaaja on voinut saada liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, julkistamisesta tai käytöstä, ja että se ei aiheuta epäoikeudenmukaisia esteitä tasapuoliselle kilpailulle, innovoinnille ja työvoiman liikkuvuudelle.

Tarkistus  98

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet kumotaan tai että niiden vaikutukset lakkaavat muulla tavalla vastaajan pyynnöstä, jos kyseiset tiedot eivät enää täytä 2 artiklan 1 kohdan mukaisia edellytyksiä syistä, joiden ei voida katsoa johtuvan vastaajasta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet kumotaan tai että niiden vaikutukset lakkaavat muulla tavalla vastaajan pyynnöstä, jos kyseiset tiedot eivät enää täytä 2 artiklan 1 kohdan mukaisia edellytyksiä syistä, joiden ei voida katsoa johtuvan vastaajasta.

Tarkistus  99

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kyseinen henkilö on hankkinut liikesalaisuutta koskevat tiedot alun perin vilpittömässä mielessä ja täyttää 3 artiklan 4 kohdan mukaiset edellytykset;

a) vallitsevissa olosuhteissa kyseinen henkilö ei liikesalaisuuden käyttö- tai julkistamishetkellä tiennyt eikä hänen voida kohtuudella olettaa saaneen tietoonsa sitä, että liikesalaisuus on saatu toiselta sitä laittomasti käyttäneeltä tai sen laittomasti julkistaneelta henkilöltä;

Tarkistus  100

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun määräyksen sijaan määrätään rahallisen korvauksen maksamisesta, tällainen rahallinen korvaus ei saa ylittää niiden lisenssimaksujen tai maksujen määrää, jotka olisi jouduttu maksamaan, jos henkilö olisi pyytänyt lupaa kyseisen liikesalaisuuden käyttöön sen jakson ajaksi, jona liikesalaisuuden käyttö olisi voitu kieltää.

Kun 11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun määräyksen sijaan määrätään rahallisen korvauksen maksamisesta, tällainen rahallinen korvaus ei saa ylittää niiden lisenssimaksujen tai maksujen määrää, jotka olisi jouduttu maksamaan, jos henkilö olisi pyytänyt lupaa kyseisen liikesalaisuuden käyttöön sen jakson ajaksi, jona liikesalaisuuden käyttö olisi voitu kieltää.

Tarkistus  101

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset määräävät vahingon kärsineen osapuolen hakemuksesta oikeudenloukkaajan, joka on tiennyt tai jonka olisi pitänyt tietää hankkineensa tai julkistaneensa liikesalaisuuden laittomasti tai käyttäneensä sitä laittomasti, maksamaan liikesalaisuuden haltijalle vahingonkorvaukset, jotka suhteutetaan tosiasiallisesti kärsittyyn vahinkoon.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset määräävät vahingon kärsineen osapuolen hakemuksesta oikeudenloukkaajan, joka on tiennyt tai jonka olisi pitänyt tietää hankkineensa tai julkistaneensa liikesalaisuuden laittomasti tai käyttäneensä sitä laittomasti, maksamaan liikesalaisuuden haltijalle vahingonkorvaukset, jotka suhteutetaan liikesalaisuuden laittoman hankinnan, julkistamisen tai käytön seurauksena tosiasiallisesti kärsittyyn vahinkoon.

Tarkistus  102

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä ja käytäntönsä mukaisesti rajoitettava tahattomasti toimiville työntekijöille työnantajan liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, käytöstä tai julkistamisesta aiheutuvaa korvausvastuuta työnantajiinsa nähden. Tämä mahdollisuus koskee myös tilannetta, jossa liikesalaisuuden laiton hankinta, käyttö tai paljastaminen tapahtuu sen jälkeen, kun työntekijän työsuhde on päättynyt.

Tarkistus  103

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Määrittäessään vahingonkorvauksia toimivaltaisten oikeusviranomaisten on otettava huomioon kaikki aiheelliset tekijät, kuten vahingon kärsineen osapuolen kohtaamat kielteiset taloudelliset seuraukset, mukaan lukien saamatta jäänyt voitto, oikeudenloukkaajaan mahdollisesti saama perusteeton voitto ja asianmukaisissa tapauksissa muut kuin taloudelliset tekijät, kuten aineeton vahinko, joka liikesalaisuuden haltijalle on aiheutunut liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, käytöstä tai julkistamisesta.

2. Määrittäessään vahingonkorvauksia toimivaltaisten oikeusviranomaisten on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, kuten vahingon kärsineen osapuolen kohtaamat kielteiset taloudelliset seuraukset, mukaan lukien saamatta jäänyt voitto, oikeudenloukkaajan mahdollisesti saama perusteeton voitto ja asianmukaisissa tapauksissa muut kuin taloudelliset tekijät, kuten aineeton vahinko, joka liikesalaisuuden haltijalle on aiheutunut liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, käytöstä tai julkistamisesta.

Tarkistus  104

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Viimeistään XX XX 20XX [kolmen vuoden kuluttua siitä, kun määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä on päättynyt,] Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallivirasto laatii osana teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen toimintaa alustavan raportin liikesalaisuuksien laitonta hankintaa, käyttöä tai julkistamista koskevien oikeudenkäyntien kehitysnäkymistä.

1. Viimeistään XX XX 20XX [kolmen vuoden kuluttua siitä, kun määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä on päättynyt,] Euroopan komissio laatii alustavan raportin liikesalaisuuksien laitonta hankintaa, käyttöä tai julkistamista koskevien oikeudenkäyntien kehitysnäkymistä.

Perustelu

Koska liikesalaisuuksia ei katsota teollis- ja tekijänoikeuksiksi ja koska liikesalaisuudet on suojattu vilpillisen kilpailun yhteydessä, teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus ei vaikuta oikealta elimeltä avustamaan komissiota.

Tarkistus  105

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Viimeistään XX XX 20XX [neljän vuoden kuluttua siitä, kun määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä on päättynyt,] komissio laati välikertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta ja toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksessa otetaan asianmukaisesti huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen laatima raportti.

2. Viimeistään XX XX 20XX [neljän vuoden kuluttua siitä, kun määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä on päättynyt,] komissio laati välikertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta, myös sen mahdollisista haitallisista vaikutuksista perusoikeusiin ja työntekijöiden liikkuvuuteen sekä mahdollisista innovaatioyhteistyön parannuksista kiinnittäen erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuviin vaikutuksiin, ja toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksessa otetaan asianmukaisesti huomioon raportti oikeudenkäyntien kehitysnäkymistä ja arvioidaan tämän direktiivin vaikutusta erityisesti avoimen innovoinnin, tutkimusyhteistyön ja työvoiman liikkuvuuden osalta.

Perustelu

Koska liikesalaisuuksia ei katsota teollis- ja tekijänoikeuksiksi ja koska liikesalaisuudet on suojattu vilpillisen kilpailun yhteydessä, teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus ei vaikuta oikealta elimeltä avustamaan komissiota.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta

Viiteasiakirjat

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

9.12.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

9.12.2013

Valmistelija

Nimitetty (pvä)

Michèle Rivasi

22.7.2014

Valiokuntakäsittely

25.9.2014

22.1.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.4.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

5

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, João Ferreira, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Pavel Telička, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg

30.3.2015

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta

(COM(2013)0813 – C8‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

Valmistelija: Lara Comi

LYHYET PERUSTELUT

Käsiteltävänä oleva ehdotus on erityisen tärkeä, koska sen päätavoitteena on määritellä säännöt, joilla pyritään parantamaan eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä innovoinnin avulla ja vahvistamaan Euroopan unionin johtavaa roolia teollisuudessa maailmanmarkkinoilla.

Uusia ideoita, tuotteita tai palveluja koskevassa tutkimus- ja luomisprosessissa on mukana paljon tietoa, joka on olennaisen tärkeää idean tai yrityksen kilpailukyvyn kannalta ja joka ei kuulu teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun piiriin.

Näin ollen liikesalaisuudet ovat suojelua täydentävä väline, ja niiden hankintaa, käyttöä ja julkistamista on tärkeää ja tarpeellista säännellä unionin tasolla.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta tarkasteli sisämarkkinoihin ja kuluttajansuojaan liittyviä näkökohtia ja hyväksyi ylivoimaisella enemmistöllä tekstin, jossa esitettiin hyvin tasapainoisia ratkaisuja kiistanalaisimpiin kohtiin, ja otti huomioon kaikki asiaankuuluvat intressit.

Johdanto-osan kappaleisiin on esitetty eräitä selvennyksiä, jotka helpottavat säädöstekstin tulkintaa. Erityisesti täsmennetään, että direktiivi ei vaikuta perusoikeuksiin, yleisiin etuihin, työntekijöiden liikkuvuuteen tai ammattiliittojen neuvotteluoikeuteen, jotka ovat tunnustettuja oikeuksia tietyissä jäsenvaltioissa.

Lisäksi on painotettava, että tätä säädöstä sovelletaan liikesalaisuuksiin, jotka eivät koske ainoastaan tuotteita vaan myös palveluita.

Liikesalaisuuden määritelmä on mukautettava direktiiviehdotuksen otsikossa esitettyyn, ja lisäksi on täsmennettävä, että sen kaupallisen arvon on oltava tosiasiallista tai potentiaalista, ja varmistettava tällä tavoin soveltamisalan asianmukainen laajentaminen.

Liikesalaisuuksien hankinta, käyttö tai julkistaminen on katsottava lailliseksi, kun kansallisessa lainsäädännössä ja Euroopan unionin lainsäädännössä sitä edellytetään ja kun se sallitaan liikesalaisuuden haltijan oikeuksia suojelevissa säännöksissä. Tässä direktiivissä pyritään lisäämään yritysten kilpailukykyä suojaamalla liikesalaisuuksia uusia ideoita koskevassa tutkimus- ja luomisprosessissa.

Tämän tavoitteen tueksi komissio ehdottaa vastuun määrittämistä syyllisyysperiaatteen mukaan, toisin sanoen arvioimalla tahallisuutta (tarkoituksellisuus) tai tuottamuksellisuutta (huolimattomuus), kun taas sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta kannattaa objektiivista vastuuta laajemman suojan antamiseksi liikesalaisuuksille ja yrityksille, erityisesti pk‑yrityksille.

Vanhentumisaika on yksi kiistanalaisimmista kohdista, ja sen osalta päätettiin ottaa käyttöön yksi ainoa määräaika, mikä eroaa komission ehdotuksesta eli vähimmäis- ja enimmäisajasta. Määräajaksi päätettiin kolme vuotta, mitä pidettiin asianmukaisimpana aikana, jonka kuluessa mahdollinen liikesalaisuuden suojaamista koskeva kanne on nostettava.

Yksi määräaika mahdollistaa tämän tärkeän näkökohdan yhdenmukaistamisen kaikissa kansallisissa lainsäädännöissä, siten että toimijoilla on kaikkialla unionissa samanlainen oikeus. Kolmen vuoden ajanjakso vaikuttaa sellaiselta, että sen kuluessa voidaan perustellusti suojata kaikkia asiaan liittyviä intressejä tasapainoisesti.

Työntekijöiden ja heidän liikkuvuutensa suojaamisen osalta sovittiin, että suojataan heidän oikeutensa käyttää edellisissä työtehtävissä saatuja tietoja ja kokemuksia, kunhan se ei ole laitonta 3 artiklan nojalla.

Lisäksi päätettiin, että ei pidä estää tietojen tai liikesalaisuuksien käyttöä viranomaisten toimesta, kun he harjoittavat kansallisessa tai unionin lainsäädännössä heille määrättyjä tehtäviä.

Lopuksi päätettiin vahvistaa liikesalaisuuksien luottamuksellisuutta oikeudenkäynnissä ja rajoittaa niiden henkilöiden määrää, jotka saavat liikesalaisuudet tietoonsa.

Jos asiasta vastaava oikeudellisten asioiden valiokunta ottaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan tarkistusehdotukset huomioon, niillä voidaan tehostaa tätä uutta välinettä ja saattaa sen tavoitteet voimaan ja erityisesti parantaa eurooppalaisten yritysten ja siis sisämarkkinoiden kilpailukykyä samoin kuin kuluttajansuojaa.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Avoin innovointi on tärkeä viputekijä uuden tietämyksen luonnissa. Se edistää yhdessä luotuun tietämykseen perustuvien uusien innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä. Liikesalaisuuksilla on tärkeä rooli yritysten välisen tietojenvaihdon suojaamisessa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella harjoitettavan tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan yhteydessä. Tutkimusyhteistyö, myös valtioiden rajat ylittävä yhteistyö, on erityisen tärkeää yritysten tutkimus- ja kehitystyön lisäämiseksi sisämarkkinoilla. Avoin innovaatiotoiminta toimii katalyyttina, jonka avulla kuluttajien tarpeita vastaavat ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista edistävät uudet ideat löytävät tiensä markkinoille. Sisämarkkinoilla, joilla tällaista valtioiden rajat ylittävää yhteistoimintaa haittaavat esteet on supistettu minimiin ja joilla kilpailu on vääristymätöntä, henkinen luomistyö ja innovaatiotoiminta edistävät investoimista innovatiivisiin prosesseihin, palveluihin ja tuotteisiin. Henkisen luomistyön ja innovaatiotoiminnan kannalta otollinen ympäristö on unionissa tärkeässä asemassa myös työllisyyden kasvun ja talouden kilpailukyvyn parantamisen kannalta. Vaikka liikesalaisuudet kuuluvat yleisimmin käytettyihin yritysten henkisen luomistyön ja innovatiivisen taitotiedon suojaamiskeinoihin, voimassa oleva unionin lainsäädäntökehys tarjoaa niille heikoimman suojan siltä varalta, että kolmannet osapuolet hankkivat, käyttävät tai julkistavat niitä laittomasti.

(2) Avoin innovointi on tärkeä viputekijä uuden tietämyksen luonnissa. Se edistää yhdessä luotuun tietämykseen perustuvien uusien innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä. Liikesalaisuuksilla on tärkeä rooli yritysten välisen tietojenvaihdon suojaamisessa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella harjoitettavan tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan yhteydessä. Tutkimusyhteistyö, myös valtioiden rajat ylittävä yhteistyö, on erityisen tärkeää yritysten tutkimus- ja kehitystyön lisäämiseksi sisämarkkinoilla. Avoin innovaatiotoiminta toimii katalyyttina, jonka avulla kuluttajien tarpeita vastaavat ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista edistävät uudet ideat löytävät tiensä markkinoille. Sisämarkkinoilla, joilla tällaista valtioiden rajat ylittävää yhteistoimintaa haittaavat esteet on supistettu minimiin ja joilla kilpailu on vääristymätöntä, henkinen luomistyö ja innovaatiotoiminta edistävät investoimista innovatiivisiin prosesseihin, palveluihin ja tuotteisiin. Henkisen luomistyön ja innovaatiotoiminnan kannalta otollinen ympäristö on unionissa tärkeässä asemassa myös työllisyyden kasvun ja talouden kilpailukyvyn parantamisen kannalta. Vaikka liikesalaisuudet kuuluvat yleisimmin käytettyihin yritysten henkisen luomistyön ja innovatiivisen taitotiedon suojaamiskeinoihin, voimassa oleva unionin lainsäädäntökehys tarjoaa niille heikoimman suojan siltä varalta, että kolmannet osapuolet hankkivat, käyttävät tai julkistavat niitä laittomasti. Tietämyksen ja tietojen levittäminen olisi kuitenkin katsottava keskeiseksi tekijäksi, jolla voidaan varmistaa ennen kaikkea pienten ja keskisuurten yritysten dynaamiset, hyvät ja tasaveroiset kehitysmahdollisuudet.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Unionin tasolla on aiheellista vahvistaa säännöt, joilla kansallisia lainsäädäntöjärjestelmiä lähennetään toisiinsa, jotta voidaan varmistaa, että sisämarkkinoilla tarjotaan riittäviä ja yhtenäisiä oikeussuojakeinoja liikesalaisuuksien laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen varalta. Tätä varten on tärkeää ottaa käyttöön yhtenäinen liikesalaisuuden määritelmä, jossa ei aseteta rajoituksia väärinkäytöltä suojattavalle kohteelle. Tällainen määritelmä olisi sen vuoksi laadittava siten, että se kattaa liiketoimintatiedon, teknologisen tiedon ja taitotiedon, kun tietojen pitämiseen luottamuksellisina liittyy oikeutettu etu ja niiden luottamuksellisuuden säilyttämiseen perusteltu luottamus. Määritelmän ulkopuolelle olisi jätettävä vähäpätöiset tiedot, eikä se saisi myöskään kattaa tietämystä ja taitoja, jotka työntekijät ovat hankkineet osana tavanomaista työskentelyä; tällaiset tiedot ovat sellaisten henkilöiden tiedossa tai saatavilla, jotka liikkuvat piireissä, joissa yleensä käsitellään kyseisenkaltaisia tietoja.

(8) Unionin tasolla on aiheellista vahvistaa säännöt, joilla kansallisia lainsäädäntöjärjestelmiä lähennetään toisiinsa, jotta voidaan varmistaa, että sisämarkkinoilla tarjotaan riittäviä ja yhtenäisiä yksityisoikeudellisia oikeussuojakeinoja liikesalaisuuksien laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen varalta. Tätä varten on tärkeää ottaa käyttöön yhtenäinen liikesalaisuuden määritelmä, jossa ei aseteta rajoituksia väärinkäytöltä suojattavalle kohteelle. Tällainen määritelmä olisi sen vuoksi laadittava siten, että se kattaa liiketoimintatiedon, teknologisen tiedon ja taitotiedon, kun tietojen pitämiseen luottamuksellisina liittyy oikeutettu etu ja niiden luottamuksellisuuden säilyttämiseen perusteltu luottamus. Tällaisella tiedolla tai taitotiedolla olisi lisäksi oltava tosiasiallista tai potentiaalista kaupallista arvoa ja sen julkistaminen haittaisi todennäköisesti siihen laillista määräysvaltaa käyttävän henkilön oikeutettua taloudellista etua. Määritelmän ulkopuolelle olisi jätettävä vähäpätöiset tiedot, eikä se saisi myöskään kattaa tietämystä ja taitoja, jotka työntekijät ovat hankkineet osana tavanomaista työskentelyä; tällaiset tiedot ovat sellaisten henkilöiden yleisessä tiedossa tai helposti saatavilla, jotka yleensä käsittelevät kyseisiä tietoja.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Direktiivin ei pitäisi vaikuttaa oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin unionin oikeuden mukaista kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöjä noudattaen.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b) Julkisen elimen suorittaman liikesalaisuuden hankinnan tai julkistamisen ei pitäisi olla laitonta käyttöä tai julkistamista riippumatta siitä, määrätäänkö siitä tai annetaanko siihen mahdollisuus lain nojalla. Kyseisen hankinnan tai julkistamisen olisi kuitenkin kuuluttava selkeästi asiaankuuluvan julkisen elimen valtuuksiin, ja näiden valtuuksien ylittäminen olisi laiton teko.

Perustelu

On täsmennettävä, että liikesalaisuuden hankinta tai julkistaminen ei ole lainvastaista, kun julkisten elinten esittämistä tietopyynnöistä on säädetty laissa.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti toimenpiteet ja muutoksenhakukeinot, joiden tarkoituksena on liikesalaisuuksien suojaaminen, olisi suunniteltava siten, että ne edistävät tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa koskevaa tavoitetta mutteivät vaaranna muita julkisen edun mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Kyseisillä toimenpiteillä ja muutoksenhakukeinoilla varmistetaan, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset ottavat huomioon liikesalaisuuden arvon, laittomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen johtavan toimintatavan vakavuuden sekä tällaisen toimintatavan vaikutukset. Olisi myös varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat käyttää harkintavaltaa arvioidessaan asianosaisten, kolmansien osapuolten ja tarvittaessa myös kuluttajien etuja.

(11) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti toimenpiteet ja muutoksenhakukeinot, joiden tarkoituksena on liikesalaisuuksien suojaaminen, olisi suunniteltava siten, että ne edistävät tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa koskevaa tavoitetta, erityisesti siten, että niillä olisi pelotevaikutus liikesalaisuuden laittomaan hankintaan, käyttöön ja julkistamiseen, mutteivät vaaranna perusoikeuksia ja ‑vapauksia tai muuta julkista etua, kuten yleistä turvallisuutta, kuluttajansuojaa, kansanterveyttä tai ympäristönsuojelua eivätkä vaikuta työntekijöiden liikkuvuuteen. Kyseisillä toimenpiteillä ja muutoksenhakukeinoilla varmistetaan, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset ottavat huomioon liikesalaisuuden arvon, laittomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen johtavan toimintatavan vakavuuden sekä tällaisen toimintatavan vaikutusten kaltaiset tekijät. Olisi myös varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat käyttää harkintavaltaa arvioidessaan asianosaisten, kolmansien osapuolten ja tarvittaessa myös kuluttajien etuja.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta häiriintyisi, jos kyseisiä toimenpiteitä ja muutoksenhakukeinoja käytettäisiin laittomiin tarkoituksiin, jotka eivät ole tämän direktiivin tavoitteiden mukaisia. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että oikeusviranomaisilla on toimivalta määrätä seuraamuksia vilpillisessä mielessä toimivien ja ilmeisen perusteettomia kanteita tekevien kantajien väärinkäytöksistä. Tärkeää on myös, etteivät toimenpiteet ja muutoksenhakukeinot rajoita sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta (joka käsittää myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa säädetyt tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden) tai ilmiantamista. Tämän vuoksi liikesalaisuuksien suojaa ei pitäisi ulottaa tapauksiin, joissa liikesalaisuuden julkistaminen palvelee yleistä etua väärinkäytöksen tai tuomittavan toiminnan paljastuksen myötä.

(12) Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta häiriintyisi, jos kyseisiä toimenpiteitä ja muutoksenhakukeinoja käytettäisiin laittomiin tarkoituksiin, kuten perusteettomien esteiden luomiseen sisämarkkinoilla tai työvoiman liikkuvuudelle, jotka eivät ole tämän direktiivin tavoitteiden mukaisia. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että oikeusviranomaisilla on toimivalta määrätä seuraamuksia vilpillisessä mielessä toimivien ja ilmeisen perusteettomia kanteita tekevien kantajien väärinkäytöksistä. Tärkeää on myös, etteivät toimenpiteet ja muutoksenhakukeinot rajoita sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta (joka käsittää myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa säädetyt tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden) tai ilmiantamista. Tämän vuoksi liikesalaisuuksien suojaa ei pitäisi ulottaa tapauksiin, joissa liikesalaisuuden julkistaminen palvelee yleistä etua väärinkäytöksen tai tuomittavan toiminnan paljastuksen myötä.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Oikeusvarmuuden vuoksi ja ottaen huomioon, että liikesalaisuuksien laillisten haltijoiden odotetaan hoitavan varmistamisvelvollisuuden, joka koskee kyseisten haltijoiden arvokkaiden liikesalaisuuksien luottamuksellisuuden säilyttämistä, vaikuttaa siltä, että on aiheellista rajoittaa mahdollisuutta nostaa kanne liikesalaisuuksien suojaamiseksi rajalliseksi ajaksi sen ajankohdan jälkeen, jona liikesalaisuuksien haltijat saivat tiedon tai jona niiden voitiin kohtuudella olettaa saaneen tiedon siitä, että kolmas osapuoli oli hankkinut tai julkistanut niiden liikesalaisuuden laittomasti taikka käyttänyt sitä laittomasti.

(13) Sekä tutkimuksen ja innovoinnin sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan säilyttämisen että oikeusvarmuuden vuoksi ja ottaen huomioon, että liikesalaisuuksien laillisten haltijoiden odotetaan hoitavan varmistamisvelvollisuuden, joka koskee kyseisten haltijoiden arvokkaiden liikesalaisuuksien luottamuksellisuuden säilyttämistä, vaikuttaa siltä, että on aiheellista rajoittaa mahdollisuutta nostaa kanne liikesalaisuuksien suojaamiseksi kolmen vuoden ajaksi sen ajankohdan jälkeen, jona liikesalaisuuksien haltijat saivat tiedon tai jona niiden voitiin kohtuudella olettaa saaneen tiedon siitä, että kolmas osapuoli oli hankkinut tai julkistanut niiden liikesalaisuuden laittomasti taikka käyttänyt sitä laittomasti.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Sillä, että kolmas osapuoli hankkii liikesalaisuuden laittomasti, voi olla tuhoisia vaikutuksia liikesalaisuuden lailliseen haltijaan, koska liikesalaisuuden julkistamisen jälkeen liikesalaisuuden haltijan on mahdotonta palauttaa liikesalaisuuden menettämistä edeltänyttä tilannetta. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää asettaa saataville nopeita ja käyttökelpoisia välitoimia liikesalaisuuden laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen lopettamiseksi välittömästi. Tällaisten helpottavien toimien on oltava saatavilla ilman, että joudutaan odottamaan pääasiaa koskevaa ratkaisua, noudattaen asianmukaisesti oikeuksia puolustukseen ja suhteellisuusperiaatetta sekä ottaen huomioon tapauskohtaiset erityispiirteet. Lisäksi saatetaan vaatia takeita, jotka ovat riittävät perusteettomasta pyynnöstä vastaajalle aiheutuneiden kustannusten ja vahingon kattamiseksi erityisesti silloin, kun viiveet aiheuttaisivat korjaamatonta vahinkoa liikesalaisuuden lailliselle haltijalle.

(15) Sillä, että kolmas osapuoli hankkii liikesalaisuuden laittomasti, voi olla tuhoisia vaikutuksia liikesalaisuuden lailliseen haltijaan, koska liikesalaisuuden julkistamisen jälkeen liikesalaisuuden haltijan on mahdotonta palauttaa liikesalaisuuden menettämistä edeltänyttä tilannetta. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää asettaa saataville nopeita ja käyttökelpoisia välitoimia liikesalaisuuden laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen lopettamiseksi välittömästi, myös silloin kun tällaista liikesalaisuutta käytetään palvelujen tarjonnassa. Tällaisten helpottavien toimien on oltava saatavilla ilman, että joudutaan odottamaan pääasiaa koskevaa ratkaisua, noudattaen asianmukaisesti oikeuksia puolustukseen ja suhteellisuusperiaatetta sekä ottaen huomioon tapauskohtaiset erityispiirteet. Lisäksi saatetaan vaatia takeita, jotka ovat riittävät perusteettomasta pyynnöstä vastaajalle aiheutuneiden kustannusten ja vahingon kattamiseksi erityisesti silloin, kun viiveet aiheuttaisivat korjaamatonta vahinkoa liikesalaisuuden lailliselle haltijalle.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Samasta syystä on myös tärkeää säätää toimenpiteistä, joilla pyritään estämään liikesalaisuuden myöhempi laiton käyttö tai julkistaminen. Jotta kieltotoimenpiteet olisivat tehokkaita, niiden keston – silloin, kun olosuhteet edellyttävät keston rajoittamista – olisi oltava riittävän pitkä kolmannen osapuolen liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, käytöstä tai julkistamisesta mahdollisesti saaman kaupallisen hyödyn poistamiseksi. Tämäntyyppisten toimenpiteiden ei kuitenkaan pitäisi olla täytäntöönpanokelpoisia, jos liikesalaisuuden alun perin kattama tieto on tekijänoikeudesta vapaata tietoa vastaajasta riippumattomista syistä.

(16) Samasta syystä on myös tärkeää säätää toimenpiteistä, joilla pyritään estämään liikesalaisuuden myöhempi laiton käyttö tai julkistaminen. Jotta kieltotoimenpiteet olisivat tehokkaita ja oikeasuhteisia, niiden keston olisi oltava riittävän pitkä kolmannen osapuolen liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, käytöstä tai julkistamisesta mahdollisesti saaman kaupallisen hyödyn poistamiseksi myös silloin kun tällaista liikesalaisuutta käytetään palvelujen tarjonnassa, ja niiden kestoa olisi rajoitettava, jotta voidaan välttää perusteettomien esteiden luominen kilpailulle sisämarkkinoilla. Tämäntyyppisten toimenpiteiden ei kuitenkaan pitäisi olla täytäntöönpanokelpoisia, jos liikesalaisuuden alun perin kattama tieto on tekijänoikeudesta vapaata tietoa vastaajasta riippumattomista syistä.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Liikesalaisuutta saatetaan käyttää laittomasti mahdollisesti koko sisämarkkinoille levitettävien tavaroiden tai niiden komponenttien suunnittelussa, valmistuksessa tai markkinoinnissa, mikä vaikuttaa liikesalaisuuden haltijan kaupallisiin etuihin ja sisämarkkinoiden toimintaan. Kun liikesalaisuudella on tuntuva vaikutus prosessin tuloksena syntyvän tavaran laatuun, arvoon tai hintaan taikka kustannusten alenemiseen tuotanto- tai markkinointiprosessien helpottumisen tai nopeutumisen myötä, on tärkeää, että oikeusviranomaisille annetaan toimivalta määrätä aiheellisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei kyseisiä tavaroita saateta markkinoille tai että ne poistetaan markkinoilta. Koska kaupankäynti on maailmanlaajuista, kyseisiin toimenpiteisiin on myös liitettävä kielto tällaisten tavaroiden tuomisesta unioniin tai niiden varastoinnista niiden tarjoamiseksi tai saattamiseksi markkinoille. Ottaen huomioon suhteellisuusperiaate korjaustoimenpiteiden ei välttämättä pitäisi johtaa tavaroiden tuhoamiseen, kun käytettävissä on muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, kuten teollisuus- tai tekijänoikeutta loukkaavan ominaisuuden poistaminen tavarasta tai tavaroiden vapauttaminen markkinoilta esimerkiksi lahjoittamalla ne hyväntekeväisyysjärjestöille.

(17) Liikesalaisuutta saatetaan käyttää laittomasti mahdollisesti koko sisämarkkinoille levitettävien tavaroiden tai niiden komponenttien suunnittelussa, valmistuksessa tai markkinoinnissa, mikä vaikuttaa liikesalaisuuden haltijan kaupallisiin etuihin ja sisämarkkinoiden toimintaan. Kun laiton hankinta on osoitettu ja kun liikesalaisuudella on tuntuva vaikutus prosessin tuloksena syntyvän tavaran laatuun, arvoon tai hintaan taikka kustannusten alenemiseen tuotanto- tai markkinointiprosessien helpottumisen tai nopeutumisen myötä, on tärkeää, että oikeusviranomaisille annetaan toimivalta määrätä aiheellisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei kyseisiä tavaroita saateta markkinoille tai että ne poistetaan markkinoilta. Koska kaupankäynti on maailmanlaajuista, kyseisiin toimenpiteisiin on myös liitettävä kielto tällaisten tavaroiden tuomisesta unioniin tai niiden varastoinnista niiden tarjoamiseksi tai saattamiseksi markkinoille. Ottaen huomioon suhteellisuusperiaate korjaustoimenpiteiden ei välttämättä pitäisi johtaa tavaroiden tuhoamiseen, kun käytettävissä on muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, kuten teollisuus- tai tekijänoikeutta loukkaavan ominaisuuden poistaminen tavarasta tai tavaroiden vapauttaminen markkinoilta esimerkiksi lahjoittamalla ne hyväntekeväisyysjärjestöille.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa kilpailuoikeudellisten sääntöjen eikä varsinkaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan soveltamiseen. Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ei saisi käyttää kilpailun rajoittamiseen aiheettomasti tavalla, joka on vastoin kyseistä perussopimusta.

(27) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa kilpailuoikeudellisten sääntöjen eikä varsinkaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan soveltamiseen. Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ei saisi käyttää kilpailun epäoikeudenmukaiseen rajoittamiseen, sisämarkkinoille pääsyn viivästyttämiseen eikä luomaan esteitä työvoiman liikkuvuudelle tavalla, joka on vastoin kyseistä perussopimusta.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Toimenpiteet, jotka toteutetaan liikesalaisuuksien suojaamiseksi laittomalta hankinnalta, julkistamiselta ja käytöltä, eivät saisi vaikuttaa muun muiden alojen (kuten teollis- ja tekijänoikeuksien, yksityisyyden, asiakirjojen saamisen tutustuttavaksi ja sopimusoikeuden) kannalta merkityksellisen lainsäädännön soveltamiseen. Jos Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY8 soveltamisala ja tämän direktiivin soveltamisala ovat kuitenkin päällekkäisiä, tämä direktiivi on ensisijainen kaikkiin muihin säädöksiin nähden (lex specialis),

(28) Toimenpiteet, jotka toteutetaan liikesalaisuuksien suojaamiseksi laittomalta hankinnalta, julkistamiselta ja käytöltä, eivät saisi vaikuttaa muun muiden alojen (kuten ympäristönsuojelun ja ympäristövastuun, kuluttajansuojan, terveys- ja turvallisuusvaatimusten, terveydensuojelun, teollis- ja tekijänoikeuksien, yksityisyyden, asiakirjojen saamisen tutustuttavaksi, tiedonsaannin ja sopimusoikeuden) kannalta merkityksellisen lainsäädännön soveltamiseen. Jos Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY8 soveltamisala ja tämän direktiivin soveltamisala ovat kuitenkin päällekkäisiä, tämä direktiivi on ensisijainen kaikkiin muihin säädöksiin nähden (lex specialis),

__________________

__________________

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45).

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt liikesalaisuuksien suojaamisesta laittomalta hankinnalta, julkistamiselta ja käytöltä.

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. ’liikesalaisuudella’ tietoa, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

1. ’liikesalaisuudella’ taitotietoa ja liiketoimintatietoa, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) tiedolla on kaupallista arvoa, koska se on salaista;

b) tiedolla on tosiasiallista tai potentiaalista kaupallista arvoa, koska se on salaista;

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) henkilö, jolla on laillisesti sellainen tieto hallussaan, on ryhtynyt riittäväksi katsottaviin toimenpiteisiin pitääkseen tiedon salassa;

c) henkilö, joka on liikesalaisuuden haltija, on ryhtynyt riittäväksi katsottaviin toimenpiteisiin pitääkseen tiedon salassa;

Perustelu

Korvauksella taataan yhdenmukaisuus 2 artiklan 2 kohdassa käytettävän terminologian kanssa.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) tieto koskee kokeita, testejä tai muita salaisia tietoja, joiden kehittäminen on vaatinut huomattavia ponnisteluja ja joiden esittämisestä riippuu luvan saaminen sellaisten kemikaalien, lääkkeiden tai maataloustuotteiden markkinoille saattamiseen, joissa käytetään uusia kemiallisia aineita.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4) ’teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavilla tavaroilla’ tavaroita, joiden suunnittelussa, laadussa, tuotantoprosessissa tai markkinoinnissa saadaan merkittävää hyötyä laittomasti hankituista, käytetyistä tai julkistetuista liikesalaisuuksista.

4) ’teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavilla tavaroilla’ tavaroita, joiden suunnittelussa, laadussa, ominaisuuksissa, toiminnassa, tuotantoprosessissa tai markkinoinnissa saadaan hyötyä laittomasti hankituista, käytetyistä tai julkistetuista liikesalaisuuksista.

Perustelu

Käsitteiden ”ominaisuudet” ja ”toiminta” lisäämisellä sisällytetään muita näkökohtia kuin tavaroiden laatu. Tavara olisi katsottava oikeuksia loukkaavaksi, jos se hyötyy jollakin tavalla väärinkäytetystä liikesalaisuudesta riippumatta siitä, miten ”merkittävä” hyöty on.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Liikesalaisuuden hankintaa ilman liikesalaisuuden haltijan suostumusta on pidettävä laittomana aina, kun se tapahtuu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti seuraavin keinoin:

2. Liikesalaisuuden hankintaa ilman liikesalaisuuden haltijan suostumusta on pidettävä laittomana aina, kun se tapahtuu seuraavin keinoin:

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) sellaisten liikesalaisuuden haltijan laillisessa määräysvallassa olevien asiakirjojen, esineiden, materiaalien, aineiden tai sähköisten tiedostojen luvaton käyttö tai jäljentäminen, jotka sisältävät liikesalaisuuden tai joista liikesalaisuus voidaan johtaa;

a) sellaisten liikesalaisuuden haltijan laillisessa määräysvallassa olevien asiakirjojen, esineiden, materiaalien, aineiden tai sähköisten tiedostojen luvaton käyttö tai jäljentäminen, jotka sisältävät liikesalaisuuden;

Perustelu

On selvennettävä, että liikesalaisuuden haltijaa suojataan vain liikesalaisuuden laittomalta hankinnalta eikä käänteiseltä suunnittelutekniikalta, joka on laillista.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Liikesalaisuuden käyttöä tai julkistamista on pidettävä laittomana aina, kun se tapahtuu ilman liikesalaisuuden haltijan suostumusta, tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti ja kun siihen syyllistyy henkilö, jonka todetaan täyttävän jonkin seuraavista edellytyksistä:

3. Liikesalaisuuden käyttöä tai julkistamista on pidettävä laittomana aina, kun se tapahtuu ilman liikesalaisuuden haltijan suostumusta, ja kun siihen syyllistyy henkilö, jonka todetaan täyttävän jonkin seuraavista edellytyksistä:

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Liikesalaisuuden käyttöä tai julkistamista on pidettävä laittomana aina, kun henkilö on käytön tai julkistamisen aikaan ollut tietoinen tai henkilön olisi vallitsevissa olosuhteissa pitänyt olla tietoinen siitä, että liikesalaisuus on hankittu toiselta henkilöltä, joka on käyttänyt liikesalaisuutta laittomasti tai on julkistanut sen laittomasti 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

4. Liikesalaisuuden hankintaa, käyttöä tai julkistamista on pidettävä laittomana aina, kun henkilö on hankinnan, käytön tai julkistamisen aikaan ollut tietoinen tai henkilön olisi vallitsevissa olosuhteissa pitänyt olla tietoinen siitä, että liikesalaisuus on hankittu suoraan tai välillisesti toiselta henkilöltä, joka on käyttänyt liikesalaisuutta laittomasti tai on julkistanut sen laittomasti 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tietoinen ja tahallinen tuotanto, tarjoaminen tai saattaminen markkinoille taikka teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuonti, vienti tai varastointi tällaisia tarkoituksia varten on katsottava liikesalaisuuden laittomaksi käytöksi.

5. Teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuotanto, tarjoaminen tai saattaminen markkinoille taikka teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuonti, vienti tai varastointi tällaisia tarkoituksia varten on myös katsottava liikesalaisuuden laittomaksi käytöksi, kun henkilö on ollut tai henkilön olisi vallitsevissa olosuhteissa pitänyt olla tietoinen siitä, että liikesalaisuutta on käytetty laittomasti 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Liikesalaisuuksien hankinta katsotaan lailliseksi, jos hankinta tapahtuu jollakin seuraavista tavoista:

1. Liikesalaisuuksien hankinta katsotaan lailliseksi, jos hankinta tapahtuu jollakin seuraavista tavoista:

a) itsenäinen keksiminen tai luominen;

a) itsenäinen keksiminen tai luominen;

b) sellaisen tuotteen tai esineen havainnointi, tutkiminen, purkaminen tai testaaminen, joka on asetettu yleisön saataville tai joka on laillisesti tiedon hankkijan hallussa;

b) sellaisen tuotteen tai esineen havainnointi, tutkiminen, purkaminen tai testaaminen, joka on asetettu yleisön saataville tai joka on laillisesti sellaisen tiedon hankkijan hallussa, jota ei koske oikeudellisesti pätevä velvoite rajoittaa liikesalaisuuden hankintaa;

c) työntekijöiden edustajille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevan oikeuden käyttö unionin ja kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti;

c) työntekijöiden edustajille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevan oikeuden käyttö unionin ja kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti;

c) mikä tahansa muu käytäntö, jonka katsotaan vallitsevissa olosuhteissa noudattavan rehellisiä kaupallisia käytäntöjä.

d) mikä tahansa muu käytäntö, jonka katsotaan vallitsevissa olosuhteissa noudattavan rehellisiä kaupallisia käytäntöjä.

 

Liikesalaisuuden hankinta, käyttö ja julkistaminen katsotaan lailliseksi, kun kyseistä hankintaa, käyttöä tai julkistamista vaaditaan ja siihen tarjotaan mahdollisuus unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla liikesalaisuuden haltijan oikeuksia suojaten.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä, menettelyitä ja muutoksenhakukeinoja voida soveltaa, kun liikesalaisuuden väitetty hankinta, käyttö tai julkistaminen on tapahtunut jossakin seuraavista tapauksista:

2. Liikesalaisuuksien hankinta, käyttö tai julkistaminen katsotaan lailliseksi, kun liikesalaisuuden väitetty hankinta, käyttö tai julkistaminen on tapahtunut jossakin seuraavista tapauksista:

a) ilmaisun ja tiedonsaannin vapautta koskevan oikeuden perusteltu käyttö;

a) ilmaisun ja tiedonsaannin vapautta koskevan oikeuden perusteltu käyttö;

b) tarkoituksena on kantajan väärinkäytöksen, tuomittavan toiminnan tai laittoman toiminnan paljastaminen edellyttäen, että liikesalaisuuden väitetty hankinta, käyttö tai julkistaminen on ollut tarpeen kyseisten toimien paljastamiseksi ja että vastaaja on toiminut yleisen edun mukaisesti;

b) tarkoituksena on väärinkäytöksen, tuomittavan toiminnan tai laittoman toiminnan paljastaminen edellyttäen, että liikesalaisuuden väitetty hankinta, käyttö tai julkistaminen on ollut tarpeen kyseisten toimien paljastamiseksi ja että vastaaja on toiminut yleisen edun mukaisesti;

c) työntekijät ovat julkistaneet liikesalaisuuden edustajilleen osana näiden edustuksellisten tehtävien perusteltua hoitoa;

c) työntekijät ovat julkistaneet liikesalaisuuden edustajilleen osana näiden edustuksellisten tehtävien perusteltua hoitoa unionin ja kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti;

d) sopimukseen perustumattoman velvoitteen täyttäminen;

 

e) oikeutetun edun suojaaminen.

e) unionin oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä tunnustetun oikeutetun edun suojaaminen.

 

2 a. Tämä direktiivi ei vaikuta

 

a) sellaisten unionin tai kansallisen tason sääntöjen soveltamiseen, joissa liikesalaisuuden haltijaa velvoitetaan julkistamaan tieto ja myös liikesalaisuus tehtäviään hoitaville julkisille viranomaisille julkisen edun nojalla;

 

b) työntekijöiden aiemmissa työtehtävissään hankkimien tietojen, tietämyksen ja taitojen käyttöön, kun se ei kuulu 3 artiklan piiriin.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) pyrkii välttämään esteiden luomista sisämarkkinoilla käytävälle lailliselle kaupalle;

b) pyrkii välttämään esteiden luomista sisämarkkinoilla käytävälle lailliselle kaupalle, kilpailulle ja työntekijöiden liikkuvuudelle;

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden, menettelyiden ja muutoksenhakukeinojen soveltamista koskevia kanteita voidaan nostaa vähintään yhden vuoden mutta enintään kahden vuoden kuluttua ajankohdasta, jona kantaja on saanut tietoonsa tai jona sen voidaan kohtuudella katsoa saaneen tietoonsa kanteen perustana olleen viimeisen seikan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden, menettelyiden ja muutoksenhakukeinojen soveltamista koskevia kanteita voidaan nostaa kolmen vuoden kuluessa ajankohdasta, jona kantaja on saanut tietoonsa tai jona sen voidaan kohtuudella katsoa saaneen tietoonsa kanteen perustana olleen viimeisen seikan.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osapuolten, niiden laillisten edustajien, tuomioistuinten henkilöstön, todistajien, asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, jotka osallistuvat liikesalaisuuden laittomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen liittyvään oikeudenkäyntiin tai joilla on oikeus tutustua kyseiseen oikeudenkäyntiin liittyviin asiakirjoihin, ei sallita käyttää tai julkistaa liikesalaisuuksia tai väitettyjä liikesalaisuuksia, joista ne ovat saaneet tiedon oikeudenkäyntiin osallistumisen tai asiakirjoihin tutustumisen seurauksena.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osapuolten, niiden laillisten edustajien, tuomioistuinten henkilöstön, todistajien, asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, jotka osallistuvat liikesalaisuuden laittomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen liittyvään oikeudenkäyntiin tai joilla on oikeus tutustua kyseiseen oikeudenkäyntiin liittyviin asiakirjoihin, ei sallita käyttää tai julkistaa liikesalaisuuksia tai väitettyjä liikesalaisuuksia, joista ne ovat saaneet tiedon oikeudenkäyntiin osallistumisen tai asiakirjoihin tutustumisen seurauksena. Lisäksi jäsenvaltiot voivat sallia toimivaltaisten oikeusviranomaisten toteuttavan tällaisia toimenpiteitä omasta aloitteestaan.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu velvoite lakkaa seuraavissa olosuhteissa:

Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu velvoite pysyy voimassa oikeudenkäynnin päättymiseen asti. Tällaisen velvoitteen voimassaolo päättyy joka tapauksessa seuraavissa olosuhteissa:

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) jos menettelyn aikana todetaan, että väitetty liikesalaisuus ei täytä 2 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia;

a) jos tuomioistuimen lopullisessa päätöksessä katsotaan, että väitetty liikesalaisuus ei täytä 2 artiklan 1 kohdassa esitettyjä vaatimuksia;

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava myös, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat osapuolen perustellusta pyynnöstä toteuttaa erityisiä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen liikesalaisuuden luvattomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen liittyvän oikeudenkäynnin aikana käytetyn tai mainitun liikesalaisuuden tai väitetyn liikesalaisuuden luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava myös, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat osapuolen perustellusta pyynnöstä toteuttaa erityisiä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen liikesalaisuuden luvattomaan hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen liittyvän oikeudenkäynnin aikana käytetyn tai mainitun liikesalaisuuden tai väitetyn liikesalaisuuden luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. Lisäksi jäsenvaltiot voivat valtuuttaa toimivaltaiset oikeusviranomaiset toteuttamaan toimenpiteitä viran puolesta.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) rajoittaa (kokonaan tai osittain) oikeutta tutustua asiakirjoihin, jotka sisältävät osapuolten tai kolmansien osapuolten toimittamia liikesalaisuuksia;

a) rajoittaa (kokonaan tai osittain) oikeutta tutustua asiakirjoihin, jotka sisältävät osapuolten tai kolmansien osapuolten toimittamia liikesalaisuuksia, edellyttäen että ne ovat kummankin osapuolen tai osapuolten edustajien saatavissa;

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa, että tapauksen kannalta olennaiset tiedot ovat kummankin osapuolen saatavissa.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) rajoittaa pääsyä oikeudenkäynteihin, joissa saatetaan julkistaa liikesalaisuuksia, sekä oikeutta tutustua pöytäkirjoihin ja niihin liittyviin puhtaaksikirjoitettuihin kappaleisiin. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat rajoittaa osapuolten pääsyä kyseisiin oikeudenkäynteihin ja määrätä ne pidettäviksi siten, että läsnä ovat vain osapuolten lailliset edustajat ja valtuutetut asiantuntijat, jotka kuuluvat 1 kohdassa tarkoitetun luottamuksellisuusvelvoitteen piiriin;

b) rajoittaa pääsyä oikeudenkäynteihin, joissa saatetaan julkistaa liikesalaisuuksia tai väitettyjä liikesalaisuuksia rajalliselle määrälle henkilöitä, ja näiden oikeutta tutustua pöytäkirjoihin ja niihin liittyviin puhtaaksikirjoitettuihin kappaleisiin edellyttäen, että vähintään yksi kutakin osapuolta edustava henkilö, kunkin osapuolen asianajaja tai asian käsittelyssä toimiva edustaja ja tuomioistuimen henkilöstö päästetään näihin oikeudenkäynteihin tai heille annetaan oikeus tutustua kyseisiin pöytäkirjoihin tai niihin liittyviin puhtaaksikirjoitettuihin kappaleisiin kokonaisuudessaan;

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Päättäessään 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja arvioidessaan sen oikeasuhteisuutta toimivaltaiset oikeusviranomaiset ottavat huomioon osapuolten ja tarvittaessa myös kolmansien osapuolten oikeutetut edut sekä jommallekummalle osapuolelle ja tarvittaessa kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneen vahingon, joka johtuu kyseisen pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

3. Päättäessään liikesalaisuuden suojelemista koskevien toimenpiteiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja arvioidessaan niiden oikeasuhteisuutta toimivaltaiset oikeusviranomaiset ottavat huomioon tarpeen varmistaa osapuolten ja tarvittaessa myös kolmansien osapuolten oikeudet tehokkaisiin muutoksenhakukeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeutetut edut sekä jommallekummalle osapuolelle ja tarvittaessa kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneen vahingon, joka johtuu kyseisen pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat liikesalaisuuden haltijan pyynnöstä määrätä seuraavien väli- ja säilyttämistoimien kohdistamisesta väitettyyn oikeudenloukkaajaan:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.).

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.).

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeusviranomaiset voivat asettaa liikesalaisuuden väitetyn laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen jatkamisen ehdoksi liikesalaisuuden haltijalle kuuluvan korvauksen takaamiseen tarkoitetut vakuudet.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeusviranomaiset voivat vaihtoehtona 1 kohdassa vahvistetuille toimenpiteille asettaa liikesalaisuuden väitetyn laittoman hankinnan, käytön tai julkistamisen jatkamisen ehdoksi liikesalaisuuden haltijalle kuuluvan korvauksen takaamiseen tarkoitetut vakuudet.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla oikeusviranomaisilla on 9 artiklassa tarkoitettujen tointen osalta toimivalta vaatia kantajaa esittämään todisteet, joiden voidaan kohtuudella katsoa olevan saatavilla, jotta viranomaiset saisivat varmuuden liikesalaisuuden olemassaolosta, siitä, että kantaja on liikesalaisuuden laillinen haltija ja että liikesalaisuus on hankittu laittomasti, siitä, että liikesalaisuutta käytetään tai se julkistetaan laittomasti tai siitä, että liikesalaisuuden laiton hankinta, käyttö tai julkistaminen uhkaa välittömästi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla oikeusviranomaisilla on 9 artiklassa tarkoitettujen tointen osalta toimivalta vaatia kantajaa esittämään todisteet, joiden voidaan kohtuudella katsoa olevan saatavilla, jotta viranomaiset saisivat varmuuden siitä, että kyseessä oleva asia katsotaan liikesalaisuudeksi, että kantaja on liikesalaisuuden haltija ja että liikesalaisuus on hankittu laittomasti, siitä, että liikesalaisuutta käytetään tai se julkistetaan laittomasti tai siitä, että liikesalaisuuden laiton hankinta, käyttö tai julkistaminen uhkaa välittömästi.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset päättävät pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja arvioivat sen oikeasuhteisuutta, niiden edellytetään ottavan huomioon liikesalaisuuden arvon, sen suojaamiseksi toteutetut toimenpiteet, vastaajan toimintatavan liikesalaisuuden hankinnan, julkistamisen tai käytön yhteydessä, liikesalaisuuden laittoman julkistamisen tai käytön vaikutukset, osapuolten oikeutetut edut ja vaikutukset, joita toimenpiteiden hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla osapuoliin, kolmansien osapuolten oikeutetut edut, yleinen etu ja perusoikeuksien suojaaminen, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset päättävät pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja arvioivat sen oikeasuhteisuutta, niiden edellytetään ottavan huomioon kaikki asian kannalta olennaiset seikat, kuten liikesalaisuuden arvon, sen suojaamiseksi toteutetut toimenpiteet, vastaajan toimintatavan liikesalaisuuden hankinnan, julkistamisen tai käytön yhteydessä, liikesalaisuuden laittoman julkistamisen tai käytön vaikutukset, osapuolten oikeutetut edut ja vaikutukset, joita toimenpiteiden hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla osapuoliin, kolmansien osapuolten oikeutetut edut, yleinen etu ja perusoikeuksien suojaaminen, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat asettaa 9 artiklassa tarkoitettujen välitoimien ehdoksi, että hakija asettaa riittävän vakuuden tai vastaavan takuun, jonka tarkoituksena on varmistaa vastaajan ja tarvittaessa muiden toimenpiteiden vaikutuspiiriin kuuluvien henkilöiden mahdollisesti kärsimän vahingon korvaaminen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.).

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin kun tuomioistuin tekee päätöksen, jossa todetaan, että liikesalaisuus on hankittu tai julkistettu laittomasti tai liikesalaisuutta on käytetty laittomasti, toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat antaa oikeudenloukkaajalle määräyksen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin kun tuomioistuin tekee päätöksen, jossa todetaan, että liikesalaisuus on hankittu tai julkistettu laittomasti tai liikesalaisuutta on käytetty laittomasti, toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat antaa kantajan pyynnöstä oikeudenloukkaajalle yhden tai useampia määräyksiä

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) oltava vahvistus loukkauksen tapahtumisesta;

Poistetaan.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset käsittelevät pyyntöä, joka koskee 11 artiklassa säädettyjä kieltoja ja korjaustoimenpiteitä, ja arvioivat tällaisten kieltojen ja korjaustoimenpiteiden oikeasuhteisuutta, viranomaiset ottavat huomioon liikesalaisuuden arvon, liikesalaisuuden suojaamiseksi toteutetut toimenpiteet, toimintatavan, jota oikeudenloukkaaja on noudattanut hankkiessaan tai julkistaessaan liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä, liikesalaisuuden laittoman julkistamisen tai käytön vaikutukset, osapuolten oikeutetut edut ja vaikutukset, joita toimenpiteiden hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla osapuoliin, kolmansien osapuolten oikeutetut edut, yleinen etu ja perusoikeuksien suojaaminen, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset käsittelevät pyyntöä, joka koskee 11 artiklassa säädettyjä kieltoja ja korjaustoimenpiteitä, ja arvioivat tällaisten kieltojen ja korjaustoimenpiteiden oikeasuhteisuutta, viranomaiset ottavat huomioon tapauksen erityisolosuhteet. Kyseinen arviointi käsittää tilanteesta riippuen liikesalaisuuden arvon, liikesalaisuuden suojaamiseksi toteutetut toimenpiteet, toimintatavan, jota oikeudenloukkaaja on noudattanut hankkiessaan tai julkistaessaan liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä, liikesalaisuuden laittoman julkistamisen tai käytön vaikutukset, osapuolten oikeutetut edut ja vaikutukset, joita toimenpiteiden hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla osapuoliin, kolmansien osapuolten oikeutetut edut, yleinen etu ja perusoikeuksien suojaaminen, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun toimivaltaiset viranomaiset rajoittavat 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen kestoa, keston on oltava riittävä sellaisen kaupallisen tai taloudellisen edun poistamiseksi, jonka oikeudenloukkaaja on voinut saada liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, julkistamisesta tai käytöstä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset rajoittavat 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen kestoa siten, että se on riittävä sellaisen kaupallisen tai taloudellisen edun poistamiseksi, jonka oikeudenloukkaaja on voinut saada liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, julkistamisesta tai käytöstä.

Perustelu

Jos vastaaja ei voi enää saada kaupallista etua väärinkäytöstä, kiellon laajentaminen toimii ainoastaan pelotteena ja seuraamuksena samalla kun se häiritsee kilpailua ja innovointia.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun määräyksen sijaan määrätään rahallisen korvauksen maksamisesta, tällainen rahallinen korvaus ei saa ylittää niiden lisenssimaksujen tai maksujen määrää, jotka olisi jouduttu maksamaan, jos henkilö olisi pyytänyt lupaa kyseisen liikesalaisuuden käyttöön sen jakson ajaksi, jona liikesalaisuuden käyttö olisi voitu kieltää.

Kun 11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun määräyksen sijaan määrätään rahallisen korvauksen maksamisesta, tällainen rahallinen korvaus ei saa ylittää niiden lisenssimaksujen tai maksujen määrää, jotka olisi jouduttu maksamaan, jos henkilö olisi pyytänyt lupaa kyseisen liikesalaisuuden käyttöön sen jakson ajaksi, jona liikesalaisuuden käyttö olisi voitu kieltää.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset määräävät vahingon kärsineen osapuolen hakemuksesta oikeudenloukkaajan, joka on tiennyt tai jonka olisi pitänyt tietää hankkineensa tai julkistaneensa liikesalaisuuden laittomasti tai käyttäneensä sitä laittomasti, maksamaan liikesalaisuuden haltijalle vahingonkorvaukset, jotka suhteutetaan tosiasiallisesti kärsittyyn vahinkoon.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset määräävät vahingon kärsineen osapuolen hakemuksesta oikeudenloukkaajan, joka on tiennyt tai jonka olisi pitänyt tietää hankkineensa tai julkistaneensa liikesalaisuuden laittomasti tai käyttäneensä sitä laittomasti, maksamaan liikesalaisuuden haltijalle asianmukaiset vahingonkorvaukset loukkaamisen seurauksena tosiasiallisesti kärsittyyn vahinkoon nähden.

 

Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädäntönsä ja käytäntönsä mukaisesti rajoittaa tahattomasti toimiville työntekijöille työnantajan liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, käytöstä tai julkistamisesta aiheutuvaa korvausvastuuta työnantajiinsa nähden.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Päättäessään julkisuustoimenpiteen määräämisestä ja arvioidessaan sen oikeasuhteisuutta toimivaltaisten oikeusviranomaisten on otettava huomioon vahinko, jota toimenpide saattaa aiheuttaa oikeudenloukkaajan yksityisyydelle ja maineelle, kun oikeudenloukkaaja on luonnollinen henkilö, sekä liikesalaisuuden arvo, toimintatapa, jota oikeudenloukkaaja on noudattanut hankkiessaan tai julkistaessaan liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä, liikesalaisuuden laittoman luovutuksen tai käytön vaikutukset ja todennäköisyys, että oikeudenloukkaaja jatkaa liikesalaisuuden laitonta käyttöä tai julkistamista.

3. Päättäessään 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen määräämisestä ja arvioidessaan sen oikeasuhteisuutta toimivaltaisten oikeusviranomaisten on otettava huomioon, mahdollistavatko oikeudenloukkaajaa koskevat tiedot luonnollisen henkilön tunnistamisen ja jos näin on, onko kyseisten tietojen julkistaminen perusteltua erityisesti seuraavien kriteereiden valossa: vahinko, jota toimenpide saattaa aiheuttaa oikeudenloukkaajan yksityisyydelle ja maineelle, toimintatapa, jota oikeudenloukkaaja on noudattanut hankkiessaan tai julkistaessaan liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä ja todennäköisyys, että oikeudenloukkaaja jatkaa liikesalaisuuden laitonta käyttöä tai julkistamista.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta

Viiteasiakirjat

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

9.12.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

9.12.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Lara Comi

7.10.2014

Valiokuntakäsittely

18.3.2014

5.11.2014

17.11.2014

3.12.2014

 

21.1.2015

23.2.2015

16.3.2015

 

Hyväksytty (pvä)

24.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

4

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Ashley Fox, Andrey Novakov

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta

Viiteasiakirjat

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

27.11.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

9.12.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

23.10.2014

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

Päätös tehty (pvä)

EMPL

23.10.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

Nimitetty (pvä)

Constance Le Grip

22.9.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

13.10.2014

11.11.2014

23.3.2015

16.4.2015

Hyväksytty (pvä)

16.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Cecilia Wikström

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.6.2015

 • [1]  EUVL C 226, 16.7.2014, s. 48.
 • [2] * Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
 • [3]  EUVL C 226, 16.7.2014, s. 48.
 • [4]  EUVL C , , s. .
 • [5]  Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994 s. 1).
 • [6]  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).
 • [7]  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13).
 • [8]  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 041, 14.2.2003, s. 26).
 • [9]  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).
 • [10]  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).
 • [11]  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).
 • [12]  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
 • [13]  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45).