Förfarande : 2013/0402(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0199/2015

Ingivna texter :

A8-0199/2015

Debatter :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0131

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1198kWORD 561k
22.6.2015
PE 546.885v02-00 A8-0199/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know‑how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas

(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Constance Le Grip

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas

(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0813),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0431/2013),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 25 mars 2014(1),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0199/2015).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

2013/0402 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen(4),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)      Företag och icke-kommersiella forskningsinstitutioner investerar i förvärv, utveckling och tillämpning av know-how och information, som är kunskapsekonomins valuta och medför en konkurrensfördel. Företagens investeringar i att generera och utnyttja intellektuellt kapital avgör deras konkurrenskraft och innovationsförmåga på marknaden och följaktligen deras lönsamhet, som är den underliggande drivkraften till forskning och utveckling i företag. Företag har olika sätt att tillägna sig resultaten av sin innovationsverksamhet när öppenhet inte medger att deras forsknings- och innovationsinvesteringar utnyttjas till fullo. Ett sätt är att skaffa sig ▌immateriella rättigheter som patent, mönsterskydd eller upphovsrätt. Ett annat sätt är att skydda tillgången och utnyttja den kunskap som är värdefull för företaget och inte allmänt känd. Sådan värdefull know-how och företagsinformation, som inte har röjts och som är avsedd att vara konfidentiell, benämns företagshemlighet. Företag oavsett storlek skattar företagshemligheter lika högt som patent och andra former av immateriella rättigheter och använder konfidentialitet som ett verktyg för konkurrenskraft och skötsel av forskning och innovation. Företagshemligheter täcker ett brett sortiment av information och omfattar utöver tekniska kunskaper kommersiella uppgifter som information om kunder och leverantörer, affärsplaner, marknadsundersökningar och marknadsstrategier. I synnerhet små och medelstora företag värderar och förlitar sig på företagshemligheter mer, eftersom immateriella rättigheter brukar vara dyra att utnyttja och små och medelstora företag ofta saknar tillräckligt med mänskliga eller finansiella resurser för att kunna förvalta och skydda dessa rättigheter. Genom att skydda en sådan bred räckvidd av know-how och kommersiell information, antingen som ett komplement eller ett alternativ till immateriella rättigheter, möjliggör företagshemligheter att en upphovsman genererar vinst från sina skapelser och innovationer, vilket gör företagshemligheter särskilt viktiga för företagens konkurrenskraft samt för forskning, utveckling och innovation.

(2)      Öppen innovation är en katalysator för att nya idéer som tillgodoser konsumenternas behov och tar itu med samhällsutmaningar kan hitta sin väg till marknaden. Detta är en viktig metod för att skapa ny kunskap, och den stöder framväxten av nya och innovativa affärsmodeller som baseras på att man använder kunskap som skapats av flera aktörer. ▌ Forskningssamverkan, däribland gränsöverskridande samarbete, har en särskilt stor betydelse för att öka nivån på företagens forskning och utveckling på den inre marknaden. Utbyte av kunskap och information bör betraktas som en förutsättning för att man ska kunna garantera dynamiska, positiva och likvärdiga utvecklingsmöjligheter för företagen, särskilt för de små och medelstora företagen. På en inre marknad där hinder för sådant gränsöverskridande samarbete minimeras och där samarbetet inte snedvrids borde intellektuellt skapande och intellektuell innovation främja investeringar i innovativa processer, tjänster och produkter. En sådan miljö som gynnar intellektuellt skapande och intellektuell innovation och som inte hindrar arbetstagarnas rörlighet är också viktig för att öka sysselsättningen och förbättra unionsekonomins konkurrenskraft. Företagshemligheter spelar en viktig roll för att skydda kunskapsutbytet mellan å ena sidan företag, i synnerhet små och medelstora företag, och å andra sidan forskningsinstitutioner, inom och över den inre marknadens gränser, när det gäller forskning, utveckling och innovation. Företagshemligheter är ett av näringslivets mest använda sätt att skydda intellektuellt skapande och innovativ know-how, men är samtidigt det sätt som i unionens regelverk skyddas minst mot att olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas av tredje part.

(3)      Innovativa företag utsätts i ökande utsträckning för ohederliga metoder – t.ex. stöld, otillåten kopiering, ekonomiskt spionage och konfidentialitetsbrott – som aktörer inifrån eller utanför unionen använder för att angripa deras företagshemligheter. Den senaste utvecklingen, exempelvis globalisering, ökad utkontraktering, längre leveranskedjor och ökad användning av informations- och kommunikationsteknik, bidrar till att öka risken för att sådana metoder används. Om en aktör olagligen anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet äventyrar detta möjligheten för den legitima innehavaren av företagshemligheten att vara den första som utnyttjar resultatet av sin innovativa verksamhet. Utan några ändamålsenliga och över hela unionen jämförbara rättsliga metoder för att skydda företagshemligheter kommer incitamenten att bedriva innovativ gränsöverskridande verksamhet på den inre marknaden att undergrävas och företagshemligheter kan inte förverkliga sin potential att driva på ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Därigenom motverkas innovation och skapande samt investeringar, vilket inverkar på den inre marknadens smidiga funktion och undergräver dess tillväxtfrämjande potential.

(4)      ▌Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet) ▌innehåller bland annat bestämmelser som ska förhindra tredje part att olagligen anskaffa, utnyttja eller röja företagshemligheter, och dessa bestämmelser utgör gemensamma internationella standarder. Samtliga medlemsstater samt unionen är bundna av detta avtal, som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG(5). Vissa medlemsstater har infört lagstiftning för att skydda företagshemligheter mot angrepp, medan andra medlemsstater inte har definierat företagshemligheter och inte har någon bindande lagstiftning för att skydda mot angrepp på företagshemligheter. Denna situation skapar luckor och hindrar den inre marknaden från att fungera effektivt. Det är också lämpligt att på unionsnivå definiera de situationer där anskaffande, utnyttjande och röjande av en företagshemlighet är lagligt eller olagligt, och att begränsa tillämpningsperioden för prövningsförfaranden, så att detta direktiv kan tjäna sitt syfte när det gäller att säkerställa ett konsekvent skydd av företagshemligheter i unionen.

(5)      ▌Det finns viktiga skillnader mellan medlemsstaternas regelverk när det gäller att förhindra att obehöriga personer olagligen anskaffar, utnyttjar eller röjer företagshemligheter. Exempelvis har inte samtliga medlemsstater antagit nationella definitioner av företagshemligheter och/eller olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter, vilket innebär att skyddets omfattning inte är uppenbar och skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Vidare saknas enhetlighet när det gäller civilrättsliga rättsmedel vid olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter, eftersom domstolsförelägganden som förbjuder en viss åtgärd inte alltid är tillgängliga i samtliga medlemsstater mot tredje parter som inte är konkurrenter till legitima innehavare av företagshemligheter. Det finns också skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller behandlingen av tredje parter som i god tro anskaffat en företagshemlighet men som därefter, vid tiden för utnyttjandet, upptäcker att deras anskaffande bygger på ett tidigare olagligt anskaffande av en annan part.

(6)      Nationella regler skiljer sig också åt när det gäller huruvida legitima innehavare av företagshemligheter kan begära förstöring av varor som tillverkats av tredje parter som olagligen utnyttjat företagshemligheter eller om de kan begära återsändning eller förstöring av dokument, filer eller material som innehåller eller innebär att en aktör kan tillämpa den olagligt anskaffade eller utnyttjade företagshemligheten. De tillämpliga nationella reglerna om beräkning av skadestånd beaktar inte alltid företagshemligheters immateriella beskaffenhet, vilket gör det svårt att visa hur mycket vinst som förlorats eller hur mycket intrångsgöraren kunnat berika sig otillbörligt när något marknadsvärde inte kan fastställas för informationen i fråga. Enbart ett fåtal medlemsstater medger tillämpning av abstrakta regler om beräkning av skadestånd på grundval av en rimlig royalty eller avgift som skulle ha kunnat tas ut för en licens att utnyttja företagshemligheten. Vidare finns det i många medlemsstater inga garantier för att en företagshemlighets konfidentialitet kan bevaras om innehavaren av företagshemligheten gör ett rättsligt anspråk angående att en tredje part olagligen anskaffat, utnyttjat eller röjt en företagshemlighet, vilket gör det mindre attraktivt att tillämpa befintliga åtgärder och rättsmedel och försvagar det skydd som erbjuds.

(7)      Skillnaderna mellan de olika medlemsstaternas rättsliga skydd av företagshemligheter innebär att dessa hemligheter inte har en likvärdig skyddsnivå i hela unionen, vilket leder till en uppsplittring av den inre marknaden på detta område och försvagar dessa reglers övergripande avskräckande effekt. Den inre marknaden drabbas i den utsträckning som dessa skillnader minskar företagens incitament att bedriva sådan innovationsrelaterad gränsöverskridande ekonomisk verksamhet, inbegripet forsknings- eller tillverkningssamarbete med partner, eller att lägga ut sådan tillverkning eller göra sådana investeringar i andra medlemsstater som bygger på utnyttjande av information som man vill skydda som företagshemlighet. Gränsöverskridande nätverksbaserad forskning och utveckling samt innovationsanknuten verksamhet, däribland relaterad tillverkning och efterföljande handel över gränserna, blir mindre attraktiv och svårare inom unionen, vilket också medför innovationsrelaterade ineffektiviteter på unionsnivå. Affärsrisken blir dessutom högre i de medlemsstater som har en jämförelsevis lägre skyddsnivå och där företagshemligheter mer enkelt kan stjälas eller olagligen anskaffas på annat sätt. Detta medför att allokeringen av kapital till tillväxtfrämjande innovation på den inre marknaden blir ineffektiv, till följd av de högre utgifterna för skyddsåtgärder i vissa medlemsstater för att kompensera för det otillräckliga rättsskyddet. Detta främjar också verksamheten för illojala konkurrenter, som efter ett olagligt anskaffande av företagshemligheter kan sprida de varor som blir resultatet över hela den inre marknaden. Skillnader i regelverket underlättar även import av varor från tredjeländer till de införselställen i unionen där skyddet är svagare, i de fall varornas formgivning, tillverkningsprocess eller marknadsföring bygger på stulna eller på annat sätt olagligen anskaffade företagshemligheter. På det hela taget försvagar sådana skillnader den inre marknadens korrekta funktion.

(8)  Det bör införas regler på unionsnivå om tillnärmning av de nationella regelverken så att det skapas en tillräckligt hög och enhetlig nivå på den rättsliga prövningen på hela den inre marknaden när en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs. För detta ändamål är det viktigt att införa en enhetlig definition av företagshemligheter, utan att man begränsar det föremål som ska skyddas mot angrepp. Denna definition bör således utformas så att den täcker företagsinformation, teknisk information och know-how i fråga om vilken det finns både ett legitimt intresse av konfidentialitet och legitima förväntningar på att denna konfidentialitet kan bevaras. Sådan information eller know-how bör dessutom ha antingen faktiskt eller potentiellt kommersiellt värde. Sådan information eller know-how bör anses ha kommersiellt värde särskilt om dess otillåtna anskaffande, utnyttjande eller röjande sannolikt skadar intressen hos den person som lagligen kontrollerar den eller undergräver hans eller hennes vetenskapliga och tekniska potential, affärsintressen eller ekonomiska intressen, strategiska ställning eller konkurrensförmåga. Till sin natur bör denna definition inte omfatta obetydlig information eller kunskaper och färdigheter som anställda får vid normal yrkesutövning och som är allmänt kända bland eller lättillgängliga för personer inom de kretsar som normalt hanterar informationen i fråga.

(9)      Det är också viktigt att identifiera de omständigheter där ett rättsligt skydd är motiverat. Därför är det nödvändigt att definiera de beteenden och metoder som ska betraktas som olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet. ▌

(9a)  Det är viktigt att förtydliga att de åtgärder som införts för att skydda företagshemligheter mot olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande inte bör påverka tillämpningen av unionsregler eller nationella regler i vilka det föreskrivs att information, inklusive företagshemligheter, ska röjas till allmänheten eller offentliga myndigheter, regler som gör det möjligt för myndigheter att samla in information för sin tjänsteutövning eller regler som gör det möjligt för dessa myndigheter att röja ytterligare relevant information till allmänheten. Detta gäller särskilt regler om de fall då unionens institutioner och organ eller nationella offentliga myndigheter röjer affärsrelaterad information som de innehar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001(6), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006(7) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG(8) eller i enlighet med andra regler om allmänhetens tillgång till handlingar eller om nationella offentliga myndigheters krav på öppenhet.

(9b)  Anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter bör, i de fall då det föreskrivs eller tillåts i lag, anses vara lagligt i detta direktiv, utan att det påverkar tillämpningen av någon skyldighet att bevara konfidentialitet när det gäller företagshemligheten eller någon begränsning av dess användning som mottagaren av informationen kan vara skyldig att rätta sig efter enligt unionslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen. Detta direktiv bör framför allt inte undanta offentliga myndigheter från deras skyldigheter i fråga om konfidentialitet i samband med information som överlämnas av innehavare av företagshemligheter, oavsett om dessa skyldigheter fastställs i nationell lagstiftning eller i unionslagstiftningen. Detta gäller bl.a. skyldigheterna i fråga om konfidentialitet för information som överlämnas till upphandlande myndigheter i samband med upphandlingar, t.ex. sådana som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU(9), Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU(10) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU(11).

(9c)  I detta direktiv föreskrivs inga straffrättsliga åtgärder mot personer som olagligen anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet. Direktivet påverkar därmed inte medlemsstaternas rätt att komplettera denna civilrättsliga och handelsrättsliga del med en straffrättslig del. Om medlemsstaterna utformar sådana åtgärder bör de emellertid respektera samtliga skyddsmekanismer som anges i direktivet, för att garantera en lämplig avvägning mellan skyddet av företagshemligheter och näringsfriheten, yttrandefriheten och informationsfriheten.

(10)    För att främja innovation och konkurrens bör bestämmelserna i detta direktiv inte skapa några exklusiva rättigheter till know-how eller information som skyddas som en företagshemlighet. Det bör således förbli möjligt att flera aktörer kommer fram till samma know-how och information, och konkurrenter till innehavare av en företagshemlighet bör också vara fria att återskapa en lagligt anskaffad produkt. Även om man bör uppmuntra en sund konkurrens med ursprung i lagligt utnyttjande av uppgifter, bland annat av uppgifter som erhållits genom återskapande, är det emellertid viktigt att ta itu med ohederliga affärsmetoder.

(10a)  I vissa branscher, där upphovsmän och uppfinnare inte kan dra fördel av ensamrätter och där innovationer traditionellt sett har täckts av företagshemligheter, kan produkter numera enkelt återskapas när de väl finns på marknaden. I dessa fall kan de berörda upphovsmännen och uppfinnarna vara offer för metoder såsom piratkopior eller slaviska efterbildningar, som åker snålskjuts på deras anseende och innovationssatsningar. Dessa metoder tas upp i några nationella lagar om otillbörlig konkurrens. Även om syftet med detta direktiv inte är att reformera eller harmonisera lagstiftningen om otillbörlig konkurrens i allmänhet, vore det bra om kommissionen noga kunde undersöka behovet av unionsåtgärder på området.

(11)    I linje med proportionalitetsprincipen bör de åtgärder och rättsmedel som är avsedda att skydda företagshemligheter utformas så att de uppnår målet om en smidigt fungerande inre marknad för forskning och innovation, i synnerhet genom att ha en avskräckande effekt på olagligt anskaffande, utnyttjande och röjande av en företagshemlighet, utan att grundläggande rättigheter och friheter eller allmänna intressen – såsom den allmänna säkerheten, konsumentskyddet, folkhälsan och miljöskyddet – äventyras eller undergrävs och utan att arbetstagarnas rörlighet påverkas. I detta hänseende bör åtgärderna och rättsmedlen säkerställa att de behöriga rättsliga myndigheterna beaktar faktorer såsom värdet av en företagshemlighet, graden av allvar i det beteende som leder till att en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs och konsekvenserna av detta beteende. Det bör även säkerställas att de behöriga offentliga myndigheterna får handlingsmöjligheten att väga intressena hos parterna i en rättstvist, tredje parters intressen och i tillämpliga fall konsumenternas intressen mot varandra.

(12)    Den inre marknadens smidiga funktion skulle undergrävas om de åtgärder och rättsmedel som föreskrivs skulle användas för att uppnå orättmätiga intressen, exempelvis genom att skapa orättvisa hinder på den inre marknaden eller för arbetskraftens rörlighet, som är oförenliga med målen i detta direktiv. Det är därför viktigt att se till att rättsliga myndigheter får befogenhet att utfärda påföljder mot missbruk från rättssökande som agerar i ond tro och inger uppenbart ogrundade framställningar. ▌

(12a)  De åtgärder och rättsmedel som föreskrivs i detta direktiv bör inte begränsa visslares verksamhet. Skyddet av företagshemligheter bör följaktligen inte omfatta fall där ett röjande av en företagshemlighet tjänar allmänintresset genom att ett direkt menligt agerande eller oegentligheter avslöjas. Det sistnämnda bör inte anses hindra de behöriga rättsliga myndigheterna från att tillåta ett undantag från tillämpningen av åtgärder, förfaranden och rättsmedel om svaranden hade all anledning att i god tro utgå från att hans eller hennes beteende var förenligt med de lämpliga kriterier som fastställs i detta direktiv.

(12b)  Det är mycket viktigt att medlemsstaterna respekterar press- och mediefriheten i enlighet med artikel 11.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna för att se till att direktivet inte begränsar journalistiskt arbete, särskilt när det gäller undersökningar, källskydd och allmänhetens rätt till information.

(12c)   Den ökade användningen av online-tjänster på webben i affärs- och forskningssyfte, lagrandet av mer konfidentiell information på virtuella lagringsställen och ökad e-handel och digitaliseringen i dess helhet skapar ett behov av en harmoniserad lagstiftning i hela unionen som skyddar mot angrepp på företagshemligheter, vilket i sin tur säkerställer tilltron och skyddet bland företag och konsumenter och främjar bildandet av en digital inre marknad, som är av grundpelarna för en effektivt fungerande inre marknad.

(13)    För att slå vakt om en välfungerande inre marknad för forskning och innovation och för rättssäkerhetens skull och med tanke på att legitima innehavare av företagshemligheter förväntas efterleva ett aktsamhetskrav när det gäller att bevara sina värdefulla företagshemligheters konfidentialitet och övervaka utnyttjandet av dem bör man begränsa möjligheten att initiera åtgärder för skydd av företagshemligheter till en period på tre år efter den dag då innehavare av företagshemligheter blir medvetna om eller har anledning att bli medvetna om att en tredje part olagligen anskaffat, utnyttjat eller röjt deras företagshemlighet.

(14)    Risken att en företagshemlighets konfidentialitet förloras under ett rättsligt förfarande avskräcker ofta legitima innehavare av företagshemligheter från att initiera förfaranden för skydd av företagshemligheter, vilket äventyrar ändamålsenligheten hos föreskrivna åtgärder och rättsmedel. Av detta skäl är det nödvändigt att införa särskilda krav syftande till att skydda konfidentialiteten för den företagshemlighet som är föremål för tvist under det rättsliga förfarande som initierats för att skydda företagshemligheten, förutsatt att rätten till en rättvis rättegång kan iakttas på lämpligt sätt. Dessa krav bör innefatta möjligheten att begränsa tillträdet till bevisning eller utfrågningar eller att enbart offentliggöra icke-konfidentiella delar av rättsliga avgöranden. Eftersom den främsta svårigheten med förfarandet är att bedöma kvaliteten i den information som tvistemålet handlar om, bör dessa begränsningar inte hindra att minst en person från båda parterna och deras respektive juridiska ombud får fullständig tillgång till samtliga inlagor i akten. Det ankommer också på domaren att försäkra sig om att var och en av parterna kan företrädas på ett tillfredsställande sätt när domaren beslutar om sådana begränsningar. Ett sådant skydd bör fortsätta att gälla efter det att det rättsliga förfarandet har slutförts och så länge som den information som omfattas av företagshemligheten inte är allmän egendom.

(15)    Om en tredje part olagligen anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet skulle detta kunna få förödande effekter för den legitima innehavaren, eftersom det – när väl hemligheten har offentliggjorts – är omöjligt för innehavaren att återgå till situationen före det att företagshemligheten förlorades. Följaktligen är det mycket viktigt att föreskriva snabba och tillgängliga interimistiska åtgärder för ett omedelbart upphörande med det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet. Ett sådant föreläggande måste vara tillgängligt även om ett beslut i sakfrågan inte har fattats, med vederbörlig hänsyn till rätten till försvar, proportionalitetsprincipen och de särskilda egenskaperna hos fallet i fråga. Det kan också behövas garantier för en ersättningsnivå som är tillräcklig för att täcka de kostnader och den skada som en svarande vållas av oberättigade framställningar, särskilt när varje dröjsmål skulle vålla en legitim innehavare av företagshemligheter irreparabel skada.

(16)    Av samma skäl är det också viktigt att föreskriva åtgärder som förhindrar ytterligare olagligt utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet. För att förbudsåtgärder ska vara ändamålsenliga och proportionerliga bör deras varaktighet ▌vara tillräcklig för att undanröja alla kommersiella fördelar som en tredje part skulle kunna vinna av att olagligen anskaffa, utnyttja eller röja företagshemligheten, bland annat när en sådan företagshemlighet används för att tillhandahålla tjänster, och varaktigheten bör vara begränsad för att undvika att skapa omotiverade hinder för konkurrensen på den inre marknaden. Under alla omständigheter bör åtgärder av denna typ inte vara verkställbara om den information som ursprungligen omfattades av företagshemligheten har blivit allmän egendom av skäl som inte kan tillskrivas svaranden.

(17)    En företagshemlighet kan olagligen utnyttjas för att utforma, tillverka, utveckla eller marknadsföra tjänster eller varor eller delar av tjänster eller varor som därefter kan spridas över den inre marknaden, vilket inverkar på det kommersiella intresset hos innehavaren av företagshemligheten och den inre marknadens funktion. I de fall där man påvisat olagligt anskaffande och när företagshemligheten i fråga har en betydande inverkan på den resulterade varans kvalitet, värde eller pris eller sänker dess kostnad eller underlättar eller påskyndar dess tillverknings- eller marknadsföringsprocesser är det viktigt att rättsliga myndigheter får befogenhet att vidta lämpliga åtgärder för att se till att dessa varor inte släpps ut på marknaden eller för att de avlägsnas från marknaden. Med tanke på handelns globala karaktär är det också nödvändigt att sådana åtgärder innefattar möjligheten att förbjuda import av sådana varor till unionen eller lagring av sådana varor för att utbjuda dem till försäljning eller marknadsföra dem på marknaden. Med beaktande av proportionalitetsprincipen bör korrigeringsåtgärder inte nödvändigtvis innebära förstöring av varor när det finns andra praktiska lösningar, exempelvis undanröjande av varornas intrångsgörande egenskaper eller avyttring av varorna utanför marknaden, t.ex. donationer till välgörenhetsorganisationer.

(18)    Personer kan ursprungligen ha anskaffat en företagshemlighet i god tro men därefter blivit medvetna om, inbegripet genom delgivning av ett meddelande från den ursprungliga innehavaren av företagshemligheten, att deras kunskap om företagshemligheten bygger på källor som utnyttjat eller röjt företagshemligheten på ett olagligt sätt. För att undvika att korrigeringsåtgärder eller förelägganden i sådana fall kan vålla dessa personer oproportionell skada bör medlemsstaterna föreskriva en möjlighet att den skadelidande parten i tillämpliga fall och som ett alternativ får ekonomisk ersättning, förutsatt att denna ersättning inte överstiger beloppet av de royaltyer eller avgifter som skulle ha debiterats om personen hade fått tillstånd att utnyttja företagshemligheten, under den tidsperiod då utnyttjandet av företagshemligheten skulle ha kunnat förhindras av den ursprungliga innehavaren av företagshemligheten. I de fall ett olagligt utnyttjande av en företagshemlighet skulle utgöra en överträdelse av andra regler än de som föreskrivs i detta direktiv eller sannolikt skulle skada konsumenter bör dock ett sådant olagligt utnyttjande inte tillåtas.

(19)    För att förhindra att personer olagligen anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet – trots att de vet eller borde veta att det är olagligt – och undvika att de drar nytta av detta beteende, och för att säkerställa att den skadelidande innehavaren av företagshemligheten i största möjliga utsträckning återgår till den situation där denne skulle ha befunnit sig om detta beteende inte hade ägt rum, är det nödvändigt att föreskriva en tillräcklig kompensation för den skada som vållats av det olagliga beteendet. Vid fastställandet av beloppet av det skadestånd som den skadelidande innehavaren av företagshemligheten tilldöms bör man beakta samtliga relevanta faktorer, t.ex. inkomstförlusten för innehavaren av företagshemligheten eller den oberättigade vinst som intrångsgöraren gör och, i tillämpliga fall, den immateriella skada som innehavaren av företagshemligheten vållas. I de fall det med hänsyn till företagshemligheters immateriella beskaffenhet skulle vara svårt att fastställa beloppet av den faktiska skadan kan skadeståndsbeloppet alternativt grundas på t.ex. de royaltyer eller avgifter som skulle ha debiterats om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att utnyttja företagshemligheten. Ändamålet är inte att införa en skyldighet att föreskriva skadestånd i bestraffande syfte utan att säkerställa kompensation grundad på ett objektivt kriterium samtidigt som hänsyn tas till de utgifter som innehavaren av företagshemligheten ådrar sig, t.ex. kostnader för identifiering och forskning.

(20)    För att få en kompletterande avskräckande effekt på framtida intrångsgörare och öka allmänhetens medvetande är det lämpligt att beslut offentliggörs, bland annat med hjälp av framträdande annonser, i fall som rör ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter och i den utsträckning som ett sådant offentliggörande inte medför att företagshemligheten röjs eller oproportionellt inverkar på fysiska personers personliga integritet och anseende. Det är också nödvändigt att öka medvetenheten, i synnerhet bland små och medelstora företag, om tillgången till ersättning och rättsmedel i de fall då företagshemligheter olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs.

(21)    Ändamålsenligheten hos de åtgärder och rättsmedel som är tillgängliga för innehavare av företagshemligheter kan undergrävas om aktörer inte efterlever de beslut som behöriga rättsliga myndigheter fattar. Av detta skäl är det nödvändigt att se till att dessa myndigheter får lämpliga befogenheter att utfärda påföljder.

(22)    För att underlätta en enhetlig tillämpning av åtgärder för skydd av företagshemligheter bör det föreskrivas system för samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna, å ena sidan, och mellan medlemsstaterna och kommissionen, å andra sidan, särskilt genom att man inrättar ett nätverk av kontaktpersoner utsedda av medlemsstaterna. För att möjliggöra en översyn av huruvida dessa åtgärder uppnår sina avsedda mål bör vidare kommissionen, vid behov biträdd av Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter, granska tillämpningen av detta direktiv och de nationella åtgärdernas ändamålsenlighet.

(23)    Detta direktiv iakttar de grundläggande rättigheter och principer som särskilt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till respekt för privatliv och familjeliv, rätten till skydd av personuppgifter, rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, inklusive mediefrihet, rätten till fritt yrkesval och till att arbeta, näringsfriheten, rätten till egendom, rätten till god förvaltning, rätten till tillgång till akter, rätten att bevara affärshemligheter, rätten till ett effektivt rättsmedel, rätten till en opartisk domstol och rätten till försvar.

(24)    Det är viktigt att man respekterar rätten till personlig integritet och skyddet för personuppgifter för varje person som är involverad i sådana rättstvister som rör olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter och där dennes personuppgifter behandlas. I Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG(12) regleras den behandling av personuppgifter som utförs i medlemsstaterna inom ramen för det här direktivet och under övervakning av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett.

(25)    Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att skapa en smidigt fungerande inre marknad genom upprättande av en tillräcklig och jämförbar nivå på den rättsliga prövningen på hela den inre marknaden när en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(26)    Detta direktiv bör inte sträva efter att inrätta harmoniserade regler för rättsligt samarbete, jurisdiktioner och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område eller hantera tillämplig lagstiftning. Andra unionsinstrument som i allmänna ordalag reglerar sådana frågor bör i princip vara lika tillämpliga på det område som omfattas av detta direktiv.

(27)    Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av konkurrensregler, särskilt artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv bör inte användas för att otillbörligt begränsa konkurrensen på ett sätt som strider mot det fördraget.

(27a)  Detta direktiv bör inte påverka den fria rörligheten för arbetstagare och inte heller etableringsfriheten, som framför allt fastställs i artiklarna 48 och 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 15 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta bör beaktas när man tillämpar de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som fastställs genom detta direktiv.

(28)    De åtgärder som införs för att skydda företagshemligheter mot olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande bör inte påverka tillämpningen av andra relevanta regler på andra områden, däribland de som rör miljöskydd och miljöansvar, konsumentskydd, hälso- och säkerhetskrav, hälsoskydd, immateriella rättigheter, personlig integritet, tillgång till handlingar och information och avtalsrätt. När tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG(13) och tillämpningsområdet för det här direktivet överlappar varandra, bör emellertid det här direktivet ha företräde som lex specialis.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel 1

Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1Syfte

och tillämpningsområde

1.        I detta direktiv fastställs regler för skydd mot olagligt anskaffande, utnyttjande och röjande av know-how och kommersiell företagsinformation som inte har röjts (företagshemligheter).

2.        Detta direktiv påverkar inte följande:

a)        Mediernas frihet och mångfald enligt artikel 11.2 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

b)        Tillämpningen av sådana regler på unionsnivå eller nationell nivå som innebär att innehavare av företagshemligheter är skyldiga att, av hänsyn till allmänintresset, röja information, även företagshemligheter, för allmänheten eller för administrativa eller rättsliga myndigheter, så att dessa kan fullgöra sina uppgifter.

c)        Röjande från unionens institutioner och organ eller nationella offentliga myndigheter av affärsrelaterad information som de innehar i enlighet med de skyldigheter och befogenheter som anges i unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

d)        Utnyttjandet av sådan information, kunskap, erfarenhet och yrkesskicklighet som arbetstagarna förvärvat hederligt vid normal yrkesutövning under en tidigare anställning eller inom ramen för tillämpningen av ett annat avtalsförhållande och som inte omfattas av definitionen av företagshemlighet i artikel 2.1.

e)        Självständigheten för arbetsmarknadens parter och deras rätt till kollektiva förhandlingar i enlighet med lagar och praxis på unionsnivå och nationell nivå.

f)         Medlemsstaternas skyldigheter att säkerställa ett effektivt skydd mot otillbörlig konkurrens i enlighet med sina internationella åtaganden.

g)        Medlemsstaternas straffrättsliga bestämmelser. Medlemsstaterna får dock inte begränsa undantagen i artikel 4 genom att tillämpa straffrättsliga bestämmelser som innebär att olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet enligt artikel 2.1 beivras.

Detta direktiv ger inte innehavaren av företagshemligheten någon anledning att vägra att röja information om ett sådant röjande krävs enligt lag eller är nödvändigt för att administrativa eller rättsliga myndigheter ska kunna fullgöra sina uppgifter. Ett sådant röjande ska inte påverka någon skyldighet för mottagaren av den berörda informationen att, enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning, inte röja vidare informationen eller begränsa dess användning.

3.        Det ska i detta direktiv anses lagligt att anskaffa en företagshemlighet om den erhålls på ett av följande sätt:

a)        Oberoende upptäckt eller skapande.

b)        Iakttagelse, undersökning, demontering eller test av en produkt eller ett föremål som har ställts till allmänhetens förfogande eller som den person som anskaffar informationen lagligen innehar om den personen inte har någon lagenlig skyldighet att begränsa anskaffandet av företagshemligheten.

c)        Arbetstagares eller arbetstagarföreträdares utövande av sin rätt till information och samråd i enlighet med lagstiftning och/eller praxis på unionsnivå och på nationell nivå.

d)        Varje annan metod som under omständigheterna överensstämmer med god affärssed.

Anskaffandet, utnyttjandet och röjandet av företagshemligheter ska anses vara lagligt i den utsträckning som sådant anskaffande, sådan användning eller sådant röjande föreskrivs eller tillåts av unionslagstiftning eller av nationell lagstiftning, utan att det görs intrång i någon annan skyldighet att inte röja företagshemligheten eller att begränsa utnyttjandet av den i enlighet med unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

Artikel 2Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:

1)          företagshemlighet: know-how och företagsinformation som uppfyller samtliga följande krav:

a)     Den är hemlig i den meningen att den inte, som helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och satts samman, är allmänt känd hos eller lätt tillgänglig för personer i de kretsar som normalt sett handskas med denna typ av information.

b)     Den har kommersiellt värde genom att den är hemlig.

c)     Den person som lagligen förfogar över den har vidtagit med hänsyn till omständigheterna rimliga åtgärder för att hålla den hemlig.

Erfarenhet och yrkesskicklighet som arbetstagarna förvärvat hederligt vid normal yrkesutövning ska inte betraktas som en företagshemlighet.

2)          innehavare av en företagshemlighet: en fysisk eller juridisk person som lagligen kontrollerar en företagshemlighet.

3)          intrångsgörare: varje fysisk eller juridisk person som olagligen har anskaffat, utnyttjat eller röjt företagshemligheter.

4)          intrångsgörande varor: varor vars utformning, egenskaper, funktion, tillverkningsprocess eller marknadsföring gynnas avsevärt av olagligen anskaffade, utnyttjade eller röjda företagshemligheter.

Kapitel II

Olagligt anskaffande, utnyttjande och röjande av företagshemligheter

Artikel 3Olagligt anskaffande, utnyttjande och röjande av företagshemligheter

1.          Medlemsstaterna ska se till att innehavare av företagshemligheter har rätt att ansöka om de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i detta direktiv för att förhindra, eller få ersättning för, att en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs.

2.          Det ska anses olagligt att anskaffa en företagshemlighet utan att innehavaren av företagshemligheten samtycker, om detta sker i följande fall:

a)     Obehörigt tillträde till eller kopiering av handlingar, föremål, material, ämnen eller elektroniska filer som med stöd i lagen kontrolleras av innehavaren av företagshemligheten, som innehåller företagshemligheten eller från vilka företagshemligheten kan härledas.

b)     Stöld.

c)     Bestickning.

d)     Bedrägeri.

e)     Överträdelse eller uppmuntran till överträdelse av en överenskommelse om konfidentialitet eller en annan skyldighet att bibehålla konfidentialitet.

f)      Varje annat beteende som under dessa omständigheter anses strida mot god affärssed.

3.          Det ska anses olagligt att utnyttja eller röja en företagshemlighet utan att innehavaren av affärshemligheten samtycker om detta görs ▌av en person som konstateras uppfylla något av följande villkor:

a)     Personen har anskaffat företagshemligheten olagligen.

b)     Personen bryter mot en rättsligt giltig överenskommelse om konfidentialitet eller en annan skyldighet att bibehålla konfidentialitet kring företagshemligheten.

c)     Personen bryter mot en rättsligt giltig avtalsförpliktelse eller en annan skyldighet att begränsa utnyttjandet av företagshemligheten.

3a.        Punkt 3 ger inte innehavaren av företagshemligheten något stöd för att begränsa utnyttjandet av sådan erfarenhet och yrkesskicklighet som arbetstagarna förvärvat hederligt vid normal yrkesutövning eller för att införa en begränsning för arbetstagarna att bedriva ett nytt yrke utöver de begränsningar som fastställs i anställningsavtalet, i enlighet med relevant unionslagstiftning och nationell lagstiftning.

4.          Det ska också anses olagligt att anskaffa, utnyttja eller röja en företagshemlighet om en person vid tidpunkten för anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet kände till eller, under omständigheterna, borde ha känt till att företagshemligheten direkt eller indirekt erhållits från en annan person som olagligen utnyttjat eller röjt företagshemligheten i den mening som avses i punkt 3.

5.          Att ▌producera, utbjuda till försäljning eller marknadsföra intrångsgörande varor, eller att importera, exportera eller lagra dem i detta syfte, ska även anses utgöra olagligt utnyttjande av en företagshemlighet i de fall där den person som ägnar sig åt sådan verksamhet var eller, beroende på omständigheterna, borde ha varit medveten om att företagshemligheten enligt punkt 3 hade utnyttjats på ett olagligt sätt.

Artikel 4

Undantag

Medlemsstaterna ska se till att det inte föreligger någon rätt att ansöka om de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i detta direktiv om det påstådda anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten ägt rum i något av följande fall:

a)     För att på ett lagligt sätt i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, inklusive mediefrihet.

b)     För att avslöja ▌ett menligt agerande, oegentligheter, bedrägeri eller olaglig verksamhet, förutsatt att ▌svaranden agerade i det allmännas intresse.

c)     Arbetstagare röjde företagshemligheten för sina företrädare som en del av företrädarnas legitima utövande av sina uppgifter i enlighet med unionslagstiftningen och nationell lagstiftning, förutsatt att röjandet var nödvändigt för det utövandet.

e)     För att skydda ett allmänintresse eller något annat legitimt intresse som erkänns av unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning och genom rättspraxis.

Kapitel III

Åtgärder, förfaranden och rättsmedel

Avsnitt 1Allmänna bestämmelser

Artikel 5Allmän skyldighet

1.          Medlemsstaterna ska sörja för de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som krävs för att garantera tillgången till rättslig prövning mot olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter.

2.          Åtgärderna, förfarandena och rättsmedlen ska

a)     vara rättvisa och skäliga,

b)     inte vara onödigt komplicerade eller kostsamma eller medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål,

c)     vara ändamålsenliga och avskräckande.

Artikel 6Proportionalitet och missbruk av rättstvister

1.          Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna tillämpar de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs enligt detta direktiv på ett sätt som

a)     är proportionellt,

b)     undviker att hinder skapas för laglig handel, konkurrens och arbetstagarnas rörlighet,

c)     ger ett skydd mot att de missbrukas.

2.          Om medlemsstaternas behöriga rättsliga myndigheter finner att ett rättsanspråk som gäller det olagliga anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av en företagshemlighet är uppenbart ogrundat och att den sökande har inlett det rättsliga förfarandet genom missbruk eller i ond tro ▌, ska medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna har rätt att vidta följande åtgärder:

a)     Utfärda påföljder för den sökande.

b)     Besluta om spridning av informationen om det beslut som fattas i enlighet med artikel 14.

De åtgärder som avses i första stycket ska inte påverka möjligheten för svaranden att begära skadestånd ▌. Medlemsstaterna får föreskriva att beslut om dessa åtgärder ska fattas i ett särskilt förfarande.

Artikel 7Begränsningsperiod

Medlemsstaterna ska se till att ansökningar om tillämpning av de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i detta direktiv kan göras inom tre år efter den dag då den sökande blev medveten om eller hade anledning att bli medveten om det senaste sakförhållande som gett upphov till ansökan.

Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för tillämpning av uppskjutande eller avbrott av begränsningsperioden.

Artikel 8Bevarande av konfidentialitet kring företagshemligheter under rättsliga förfaranden

1.          Medlemsstaterna ska se till att parterna, deras rättsliga företrädare eller advokater, domstolstjänstemän, vittnen, sakkunniga och varje annan person som deltar i det rättsliga förfarandet om det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet, eller som har tillgång till handlingar som ingår i det rättsliga förfarandet, inte får utnyttja eller röja företagshemligheter eller påstådda företagshemligheter som de behöriga rättsliga myndigheterna, efter en vederbörligen motiverad begäran av den berörda parten, konstaterat vara konfidentiella och om vilka de har blivit medvetna till följd av ett sådant deltagande eller en sådan tillgång. Medlemsstaterna ska också se till att behöriga rättsliga myndigheter kan vidta sådana åtgärder på eget initiativ.

Den skyldighet som avses i första stycket ska fortsätta att gälla efter det att det rättsliga förfarandet har avslutats. Den ska emellertid upphöra om någon av följande omständigheter föreligger:

a)     Om den påstådda företagshemligheten enligt en lagakraftvunnen dom inte anses uppfylla kraven i artikel 2.1.

b)     Om den berörda informationen över tid blir allmänt känd bland eller lätt tillgänglig för personer i de kretsar som normalt sett handskas med denna typ av information.

2.          Medlemsstaterna ska också se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, efter en vederbörligen motiverad begäran av en part, kan vidta de särskilda åtgärder som krävs för att bevara konfidentialiteten kring företagshemligheter eller påstådda företagshemligheter som utnyttjas eller som det hänvisas till under det rättsliga förfarande som rör det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet. Medlemsstaterna kan också låta de behöriga rättsliga myndigheterna vidta sådana åtgärder på eget initiativ.

De åtgärder som avses i första stycket ska minst omfatta följande möjligheter:

a)     Att begränsa tillgången till alla dokument innehållande företagshemligheter eller påstådda företagshemligheter som lämnats in av parterna eller av tredje part, helt eller delvis, till ett begränsat antal personer, förutsatt att minst en person från varje part och, där så är lämpligt med tanke på förfarandena, respektive parts advokater och/eller rättsliga företrädare ges full tillgång till dokumentet.

b)     Att begränsa tillträdet till domstolsförhandlingar där företagshemligheter eller påstådda företagshemligheter kan komma att röjas och motsvarande protokoll eller utskrifter till en mindre krets, under förutsättning att minst en person från var och en av parterna ges tillträde liksom – där så är lämpligt med tanke på förfarandena – deras advokater och/eller rättsliga företrädare.

c)     Att till tredje part tillhandahålla en icke-konfidentiell version av varje rättsligt avgörande, där de passager som innehåller information som definierats som företagshemligheter har avlägsnats eller gjorts oläsliga.

3.          När de behöriga rättsliga myndigheterna beslutar om att bevilja eller avvisa åtgärder för att bevara en företagshemlighet och när de bedömer deras proportionalitet ska de ta hänsyn till nödvändigheten att garantera rätten till ett effektivt rättsmedel och rätten till en rättvis rättegång, de berörda parternas och, i tillämpliga fall, tredje parts legitima intressen samt till möjlig skada som någon av parterna och, i tillämpliga fall, tredje part kan åsamkas, till följd av att åtgärderna beviljas eller avvisas.

4.          All behandling av personuppgifter enligt punkterna 1, 2 och 3 ska ske i enlighet med direktiv 95/46/EG.

Avsnitt 2

Provisoriska åtgärder och säkerhetsåtgärder

Artikel 9

Provisoriska åtgärder och säkerhetsåtgärder

1.          Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, på begäran av innehavaren av en företagshemlighet, får besluta att någon av följande provisoriska åtgärder och säkerhetsåtgärder ska vidtas mot den påstådda intrångsgöraren:

a)     Upphörande med eller förbud mot utnyttjande eller röjande av företagshemligheten på provisorisk basis.

b)     Förbud mot att producera, utbjuda till försäljning, marknadsföra eller använda intrångsgörande varor, eller att importera, exportera eller lagra dem i detta syfte.

c)     Beslagtagande eller överlämnande av de varor som misstänkts göra intrång, inbegripet importerade varor, för att förhindra att de införs eller omsätts på marknaden.

2.          Medlemsstaterna ska se till att de rättsliga myndigheterna, som ett alternativ till de åtgärder som avses i punkt 1, som villkor för att det påstådda olagliga anskaffandet eller utnyttjandet av en företagshemlighet ska få fortsätta får kräva att det ställs säkerheter som syftar till att garantera att innehavaren av företagshemligheten kompenseras. Röjande av en företagshemlighet ska inte vara tillåtet mot ställande av säkerheter.

Artikel 10Villkor för ansökningar och skyddsåtgärder

1.          När det gäller de åtgärder som avses i artikel 9 ska medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna har befogenhet att kräva att sökanden lägger fram bevisning som rimligtvis kan anses som tillgänglig för att förvissa sig om, med tillräcklig visshet, att en företagshemlighet föreligger, att sökanden är den legitima innehavaren av företagshemligheten och att företagshemligheten har anskaffats olagligen, att företagshemligheten utnyttjas eller röjs olagligen, eller att ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheten är nära förestående.

2.          Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de beslutar om att bevilja eller avslå ansökan och när de bedömer dess proportionalitet, är skyldiga att ta hänsyn till de specifika omständigheterna i fallet. Deras bedömning ska, där så är lämpligt, ta hänsyn till företagshemlighetens värde, de åtgärder som vidtagits för att skydda företagshemligheten eller andra specifika kännetecken hos företagshemligheten, samt svarandens avsiktliga eller oavsiktliga beteende vid anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, effekterna av det olagliga röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, parternas legitima intressen och den effekt som beviljandet eller avvisandet av åtgärderna skulle kunna ha på parterna, tredje parts legitima intressen, allmänhetens intresse och skyddet av grundläggande rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och informationsfriheten.

3.          Medlemsstaterna ska se till att de provisoriska åtgärder som avses i artikel 9, på begäran av svaranden, återkallas eller på annat sätt upphör att gälla om

a)     sökanden inte väcker talan som leder till ett beslut i sakfrågan hos den behöriga rättsliga myndigheten, inom en rimlig tidsperiod som fastställs av den rättsliga myndighet som beslutar att åtgärderna ska vidtas i de fall där medlemsstatens lagstiftning så tillåter eller, i avsaknad av ett sådant fastställande, inom en period på högst 20 arbetsdagar eller 31 kalenderdagar, beroende på vilket som är längre,

b)     den berörda informationen under tiden har upphört att uppfylla kraven i artikel 2.1 av orsaker som inte kan tillskrivas svaranden.

4.          Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får göra de provisoriska åtgärder som avses i artikel 9 avhängiga av att sökanden ställer lämplig säkerhet eller motsvarande garanti avsedd att garantera kompensation för eventuell skada som åsamkas svaranden och, i tillämpliga fall, andra personer som påverkas av åtgärderna.

5.          Om de provisoriska åtgärderna återkallas på grundval av punkt 3 a, om de förfaller på grund av en handling eller underlåtenhet av den sökande eller om det senare framkommer att det inte förekommit något olagligt anskaffande, röjande eller utnyttjande av företagshemligheter eller något hot om sådant beteende, ska de behöriga rättsliga myndigheterna ha befogenhet att ålägga sökanden, på begäran av svaranden eller en skadelidande tredje part, att ge svaranden, eller den skadelidande tredje parten, lämplig kompensation för eventuell skada till följd av dessa åtgärder.

Avsnitt 3 Åtgärder efter beslut i sakfrågan

Artikel 11Förelägganden och korrigeringsåtgärder

1.          Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, om det föreligger ett lagakraftvunnet rättsligt avgörande som fastställer ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet, på begäran av sökanden får vidta en eller flera av följande åtgärder mot intrångsgöraren:

a)     Upphörande med eller förbud mot utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten.

b)     Förbud mot att producera, utbjuda till försäljning, marknadsföra eller använda intrångsgörande varor, eller att importera, exportera eller lagra dem i detta syfte.

c)     Antagande av lämpliga korrigeringsåtgärder avseende de intrångsgörande varorna.

ca)   Förstöring av fysiska och/eller elektroniska hjälpmedel, helt eller delvis, som innehåller eller innebär att en aktör kan tillämpa företagshemligheten eller, i tillämpliga fall, överlämnande till den sökande av dessa fysiska och/eller elektroniska hjälpmedel, helt eller delvis.

2.          De korrigeringsåtgärder som avses i punkt 1 c ska inbegripa följande:

b)     Återkallande av de intrångsgörande varorna från marknaden.

c)     Undanröjande av de intrångsgörande varornas intrångsgörande karaktär.

d)     Förstöring av de intrångsgörande varorna eller, i tillämpliga fall, tillbakadragande av dessa från marknaden, under förutsättning att en sådan åtgärd inte undergräver skyddet för den berörda företagshemligheten.

e)     Förstöring av dokument, föremål, material, ämnen eller elektroniska filer, helt eller delvis, som innehåller eller innebär att en aktör kan tillämpa företagshemligheten eller, i tillämpliga fall, överlämnande till innehavaren av företagshemligheten av dessa dokument, föremål, material, ämnen och elektroniska filer, helt eller delvis.

3.          Medlemsstaterna ska se till att de rättsliga myndigheterna, när de beslutar om att de intrångsgörande varorna ska dras tillbaka från marknaden, på begäran av innehavaren av företagshemligheten får besluta att varorna ska överlämnas till innehavaren eller till välgörenhetsorganisationer på villkor som ska fastställas av de rättsliga myndigheterna och som syftar till att garantera att de berörda varorna inte åter kommer ut på marknaden.

De rättsliga myndigheterna ska, när de behandlar en ansökan om korrigeringsåtgärder, beakta intrångets allvar och vilka motåtgärder som ska vidtas, och tredje parts intressen ska sammanvägas på lämpligt sätt i enlighet med proportionalitetsprincipen.

De rättsliga myndigheterna ska besluta att de åtgärder som avses i punkt 1 c ska vidtas på intrångsgörarens bekostnad, såvida det inte finns särskilda skäl mot detta. Åtgärderna ska inte påverka eventuella skadestånd som innehavaren av företagshemligheten kan ha rätt till på grund av det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten.

Artikel 12Villkor för ansökningar, skyddsåtgärder och alternativa åtgärder

1.          Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de behandlar en ansökan om antagande av de förelägganden och korrigeringsåtgärder som avses i artikel 11 och när de bedömer deras proportionalitet, är skyldiga att ta hänsyn till de specifika omständigheterna i fallet. Denna bedömning ska, där så är lämpligt, innefatta företagshemlighetens värde, de åtgärder som vidtagits för att skydda företagshemligheten, svarandens beteende vid anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten, effekterna av det olagliga utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten, parternas legitima intressen och den effekt som beviljandet eller avvisandet av åtgärderna skulle kunna ha på parterna, tredje parts legitima intressen, allmänhetens intresse och skyddet av grundläggande rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och informationsfriheten.

Medlemsstater ska se till att de behöriga myndigheterna begränsar varaktigheten för den åtgärd som avses i artikel 11.1 a så att den är tillräcklig för att undanröja eventuella kommersiella eller ekonomiska fördelar som intrångsgöraren skulle ha kunnat få genom det olagliga anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten och så att man undviker att det skapas oberättigade hinder för rättvis konkurrens, innovation och arbetskraftens rörlighet.

2.          Medlemsstaterna ska se till att de åtgärder som avses i artikel 11.1 a–b, på begäran av svaranden, återkallas eller på annat sätt upphör att gälla om den berörda informationen under tiden har upphört att uppfylla villkoren i artikel 2.1 av orsaker som inte direkt eller indirekt kan tillskrivas svaranden.

3.          Medlemsstaterna ska föreskriva att den behöriga rättsliga myndigheten, på begäran av någon av parterna vid tillämpning av de åtgärder som anges i artikel 11, får besluta att ekonomisk ersättning ska betalas ut till den skadelidande parten i stället för att tillämpa dessa åtgärder, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)     Vid tiden för utnyttjandet eller röjandet kände den berörda personen inte till, och hade inte heller under omständigheterna anledning att känna till, att företagshemligheten erhölls från en annan person som olagligen utnyttjade eller röjde företagshemligheten.

b)     Om de berörda åtgärderna genomfördes skulle den personen åsamkas oproportionellt stor skada.

c)     Den ekonomiska ersättningen till den skadelidande parten förefaller tämligen tillfredsställande.

Om det fattas beslut om ekonomisk ersättning i stället för det beslut som avses i artikel 11.1 a och b får den ekonomiska ersättningen inte överstiga beloppet av de royaltyer eller avgifter som skulle ha debiterats, om personen hade begärt tillstånd att utnyttja den berörda företagshemligheten, under den tidsperiod då det skulle ha kunnat vara förbjudet att utnyttja företagshemligheten.

Artikel 13Skadestånd

1.          Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, på begäran av den skadelidande parten, ålägger den intrångsgörare som visste eller borde ha vetat att han eller hon olagligen anskaffade, röjde eller utnyttjade en företagshemlighet att till innehavaren av företagshemligheten betala ett skadestånd som står i proportion till den faktiska skada som uppkommit som resultat av det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten.

1a.        I enlighet med sin nationella lagstiftning och nationella praxis kan medlemsstaterna begränsa arbetstagarnas skyldighet att betala skadestånd till sina arbetsgivare i händelse av olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet som tillhör arbetsgivaren, om nämnda arbetstagare inte har handlat med uppsåt.

2.          Vid fastställandet av skadeståndet ska de behöriga rättsliga myndigheterna ta hänsyn till alla relevanta faktorer, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, inbegripet utebliven vinst, för den skadelidande parten, eventuell oberättigad vinst som intrångsgöraren har gjort och, i tillämpliga fall, omständigheter som inte är av ekonomisk art, såsom immateriell skada som innehavaren av företagshemligheten åsamkats av det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten.

I tillämpliga fall får de behöriga rättsliga myndigheterna dock också fastställa skadeståndet till ett engångsbelopp på grundval av faktorer såsom åtminstone beloppet av de royaltyer eller avgifter som skulle ha debiterats om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att utnyttja den berörda företagshemligheten.

Artikel 14Offentliggörande av rättsliga avgöranden

1.          Medlemsstaterna ska se till att de rättsliga myndigheterna, om det inletts ett rättsligt förfarande om olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet, på begäran av sökanden och på intrångsgörarens bekostnad får besluta om lämpliga åtgärder för att informera om avgörandet, inbegripet att offentliggöra det helt eller delvis i tryckta och elektroniska medier, bland annat på intrångsgörarens officiella webbplats.

2.          Vid varje åtgärd som avses i punkt 1 ska konfidentialiteten kring företagshemligheter bevaras i enlighet med artikel 8.

3.          När de behöriga rättsliga myndigheterna beslutar om huruvida en åtgärd enligt punkt 1 ska vidtas, och när de bedömer dess proportionalitet ska de beakta huruvida informationen om intrångsgöraren skulle göra det möjligt att identifiera en fysisk person och, i så fall, huruvida offentliggörande av denna information är berättigat, i synnerhet mot bakgrund av följande kriterier: den möjliga skada som en sådan åtgärd kan medföra för intrångsgörarens personliga integritet och anseende, ▌intrångsgörarens beteende vid anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, ▌och sannolikheten för ytterligare olagligt utnyttjande eller röjande av företagshemligheten från intrångsgörarens sida.

Kapitel IV

Påföljder, rapportering och slutbestämmelser

Artikel 15Påföljder om de skyldigheter som anges i detta direktiv inte fullgörs

Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får utdöma påföljder för parterna, deras rättsliga företrädare och andra personer som underlåter eller vägrar att rätta sig efter åtgärder som antas enligt artiklarna 8, 9 och 11.

Om en åtgärd som antagits i enlighet med artiklarna 9 och 11 inte efterlevs ska, där så är lämpligt, viten föreläggas om sådana vitesbestämmelser finns i nationell lagstiftning.

Påföljderna ska vara ändamålsenliga, proportionella och avskräckande.

Artikel 16Informationsutbyte och kontaktpersoner

För att främja samarbete, inklusive informationsutbyte, mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen, ska varje medlemsstat utse en eller flera nationella kontaktpersoner för frågor som rör genomförandet av de åtgärder som anges i detta direktiv. De ska överlämna uppgifter om dessa nationella kontaktpersoner till övriga medlemsstater och till kommissionen.

Artikel 17Rapporter

1.        Senast den XX XX 20XX [tre år efter utgången av införlivandeperioden] ska Europeiska unionens byrå för immateriella rättigheter, inom ramen för verksamheten vid Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter, utarbeta en första rapport om utvecklingstendenserna när det gäller rättstvister om olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter i enlighet med detta direktiv.

2.        Senast den XX XX 20XX [fyra år efter utgången av införlivandeperioden] ska kommissionen utarbeta en lägesrapport om tillämpningen av detta direktiv, även avseende direktivets möjliga effekter på de grundläggande rättigheterna, arbetstagarnas rörlighet, skydd mot otillbörlig konkurrens och eventuella ytterligare förbättringar vad gäller samarbete och innovation, och överlämna den till Europaparlamentet och rådet. I denna rapport ska vederbörlig hänsyn tas till den rapport som utarbetats av Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

3.        Senast den XX XX 20XX [åtta år efter utgången av införlivandeperioden] ska kommissionen göra en utvärdering av effekterna av detta direktiv och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 18Införlivande

1.          Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den XX XX 20XX [24 månader efter dagen för antagandet av detta direktiv]. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.          Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 19Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 20Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

29.4.2015

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know‑how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas

(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

Föredragande av yttrande: Michèle Rivasi

KORTFATTAD MOTIVERING

Skydd mot olagligt anskaffande, röjande och utnyttjande av företagshemligheter är avgörande för att skapa en rättvis affärsmiljö för företagen. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att spridande av kunskap och information också är viktigt för innovation och kreativitet. Företag har ofta ett större intresse av att utbyta företagshemligheter än av att hålla dem hemliga. Öppenhet och tillgång till information är samtidigt även nödvändigt för viktiga politikområden som miljö, hälso- och sjukvård och konsumentskydd.

En lämplig avvägning måste göras för att inte öppna för falska påståenden om att företagshemligheter har anskaffats eller spridits på ett oegentligt sätt, och för att undvika att information som bör spridas och utbytas hålls hemlig på grund av ett alltför omfattande skydd. För att uppnå en sådan avvägning har föredraganden föreslagit att kommissionens förslag ska ändras utifrån fyra viktiga principer.

Förtydliga definitioner och öka direktivets precision

EU:s harmonisering av rättsliga förfaranden och åtgärder mot olagligt anskaffande, röjande och utnyttjande av företagshemligheter måste knytas till en tydlig beskrivning av den aktuella frågans omfattning och definition. Det är desto viktigare som direktivet kommer att leda till att det införs ett nytt rättsligt begrepp i de flesta EU-staters nationella lagstiftning. En för vag definition av vad som kan betraktas som en företagshemlighet skapar rättsosäkerhet och gör det lättare för de starkaste ekonomiska aktörerna att missbruka begreppet till förfång för de mindre aktörerna och samhället som helhet.

Föredraganden föreslår att definitionen av vad som bör betraktas som företagshemligheter förtydligas. Detta är inte bara viktigt för en korrekt tillämpning av direktivet, utan även därför att det nya direktivet kommer att vara EU:s enda referenspunkt i samband med förhandlingarna om TTIP-avtalet.

Även om skyddet av företagshemligheter är viktigt är det inte någon immateriell rättighet. Därför bör införandet av ett sådant skydd inte leda till att det skapas nya exklusiva rättigheter. Kommissionens användning av en immaterialrättslig terminologi i förslaget skapar osäkerhet och kan påverka rättstolkningen vid en eventuell tvist. Därför föreslår föredraganden att vissa termer ändras för att undvika att man använder ett språk som egentligen hör till immaterialrätten.

Legitima rättigheter och tillgång till information

Direktivets syfte är att säkra ett lämpligt skydd mot ohederliga affärsmetoder mellan företag.

Det är emellertid viktigt att i direktivet klart och tydligt fastställa i vilka fall röjande av information inte ska omfattas av direktivets bestämmelser. Det gäller information vars offentliggörande krävs enligt EU:s eller medlemsstaternas lagstiftning eller av deras behöriga myndigheter.

Skyddet av företagshemligheter får mer allmänt inte undergräva legitima allmänna intressen som konsumentskydd, skydd för arbetstagare, skydd av människors, djurs eller växters liv, miljöskydd, skydd av grundläggande rättigheter, inbegripet yttrande- och informationsfriheten, samt förhindrandet av illojal konkurrens.

Garantera arbetstagarnas rörlighet

Spridning av kunskaper och färdigheter är också det som gör industriella aktörer och forskningssektorer dynamiska och kreativa, vilket Silicon Valle har bevisat: detta går hand i hand med arbetstagarnas rörlighet. Det är viktigt för innovation och yrkesmässig utveckling att kvalificerade arbetstagare kan flytta mellan företag. Skyddet mot olagligt förvärvande, röjande och utnyttjande av företagshemligheter får därför inte bli ett hinder för arbetstagares rörlighet.

Flera studier har visat att regioner eller stater som tillämpar strikta avtal om förbud mot konkurrens mellan arbetsgivare och arbetstagare drabbas av kompetensflykt genom att de mest kvalificerade arbetstagarna försvinner, samtidigt som investeringar och innovation minskar.

Detta måste beaktas när man bestämmer en begränsningsperiod för de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som fastställs genom detta direktiv. Det skulle inte vara rimligt att belasta arbetstagarna med en begränsningsperiod som är längre än ett år. Det måste överhuvudtaget finnas en balans mellan arbetstagare som skapar nya idéer och företag som tillhandahåller resurser och en omgivning i vilken dessa idéer kan vidareutvecklas. Denna balans måste komma fram i direktivet.

Säkra ett rättvist tvistlösningsförfarande, framför allt för små företag

Precis som i andra typer av tvister har de större företagen ekonomiska resurser att driva rättsprocesser som små och medelstora företag i regel inte har. Det är viktigt att se till att de stora aktörerna inte missbrukar möjligheten att åberopa företagshemligheter för att tränga ut potentiella konkurrenter från marknaden.

Skyddet av företagshemligheter skapar inga nya äganderätter utan avser de olagliga aspekterna av anskaffande, röjande och användning. Därför är det den person som lagligen förfogar över den icke röjda informationen som ska vara skyldig att bevisa att anskaffandet faktiskt var olagligt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Företag och icke-kommersiella forskningsinstitutioner investerar i förvärv, utveckling och tillämpning av know-how och information, som är kunskapsekonomins valuta. Företagens investeringar i att generera och utnyttja intellektuellt kapital avgör deras konkurrenskraft på marknaden och följaktligen deras lönsamhet, som är den underliggande drivkraften till forskning och utveckling i företag. Företag har olika sätt att tillägna sig resultaten av sin innovationsverksamhet när öppenhet inte medger att deras forsknings- och innovationsinvesteringar utnyttjas till fullo. Ett sätt är att skaffa sig formella immateriella rättigheter som patent, mönsterskydd eller upphovsrätt. Ett annat sätt är att skydda tillgången och utnyttja den kunskap som är värdefull för företaget och inte allmänt känd. Sådan know-how och företagsinformation, som inte har röjts och som är avsedd att vara konfidentiell, benämns företagshemlighet. Företag oavsett storlek skattar företagshemligheter lika högt som patent och andra former av immateriella rättigheter och använder konfidentialitet som ett verktyg för företagsledning och skötsel av forskning och innovation. Företagshemligheter täcker ett brett sortiment av information och omfattar utöver tekniska kunskaper kommersiella uppgifter som information om kunder och leverantörer, affärsplaner, marknadsundersökningar och marknadsstrategier. Genom att skydda en sådan bred räckvidd av know-how och kommersiell information, antingen som ett komplement eller ett alternativ till immateriella rättigheter, möjliggör företagshemligheter att en upphovsman genererar vinst från sina skapelser och innovationer, vilket gör företagshemligheter särskilt viktiga för forskning, utveckling och innovation.

(1) Företag och icke-kommersiella forskningsinstitutioner investerar i förvärv, utveckling och tillämpning av know-how och information, som är kunskapsekonomins valuta och medför en konkurrensfördel. Företagens investeringar i att generera och utnyttja intellektuellt kapital avgör deras konkurrenskraft på marknaden och innovationsförmåga och följaktligen deras lönsamhet, som är den underliggande drivkraften till forskning och utveckling i företag. Företag har olika sätt att tillägna sig resultaten av sin innovationsverksamhet när öppenhet inte medger att deras forsknings- och innovationsinvesteringar utnyttjas till fullo. Ett sätt är att skaffa sig immateriella rättigheter som patent, mönsterskydd eller upphovsrätt. Ett annat sätt är att skydda tillgången till kommersiellt värdefull information och utnyttja den kunskap som är värdefull för företaget och inte känd bland eller direkt tillgänglig för personer inom de kretsar som normalt hanterar information i fråga eller av andra personer som kan dra ekonomisk nytta av att få del av eller använda den. Sådan know-how och företagsinformation, som inte har röjts och som är avsedd att vara konfidentiell, benämns företagshemlighet. Små och medelstora företag i synnerhet värderar och förlitar sig på företagshemligheter mer, eftersom immateriella rättigheter brukar vara dyra att utnyttja och små och medelstora företag ofta saknar tillräckligt med mänskliga eller finansiella resurser för att förvalta och skydda immateriella rättigheter. Företag oavsett storlek skattar företagshemligheter lika högt som patent och andra former av immateriella rättigheter och använder konfidentialitet som ett verktyg för företagsledning och skötsel av forskning och innovation. Företagshemligheter täcker ett brett sortiment av information och omfattar utöver tekniska kunskaper kommersiella uppgifter som information om kunder och leverantörer, affärsplaner, marknadsundersökningar och marknadsstrategier. Genom att skydda en sådan bred räckvidd av know-how och kommersiell information, antingen som ett komplement eller ett alternativ till immateriella rättigheter, möjliggör företagshemligheter att en upphovsman genererar vinst från sina skapelser och innovationer, vilket gör företagshemligheter särskilt viktiga för forskning, utveckling och innovation.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Öppen innovation är en viktig metod för att skapa ny kunskap och stöder framväxten av nya och innovativa affärsmodeller som baseras på att man använder kunskap som skapats av flera aktörer. Företagshemligheter spelar en viktig roll för att skydda kunskapsutbytet mellan företag inom och över den inre marknadens gränser i samband med forskning, utveckling och innovation. Forskningssamverkan, däribland gränsöverskridande samarbete, är särskilt viktig för att öka nivån på företagens forskning och utveckling på den inre marknaden. Öppen innovation är en katalysator för nya idéer så att de kan finna sin väg till marknaden och tillmötesgå konsumenters behov och hantera samhällsutmaningar. På en inre marknad där hinder för sådant gränsöverskridande samarbete minimeras och där samarbetet inte snedvrids borde intellektuellt skapande och intellektuell innovation främja investeringar i innovativa processer, tjänster och produkter. En sådan för intellektuellt skapande och intellektuell innovation gynnsam miljö är också viktig för att öka sysselsättningen och förbättra unionens konkurrenskraft. Företagshemligheter är ett av näringslivets mest använda sätt att skydda intellektuellt skapande och innovativ know-how, men är samtidigt det sätt som i unionens regelverk skyddas minst mot att olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas av tredje part.

(2) Öppen innovation är en katalysator för nya idéer så att de kan finna sin väg till marknaden och tillmötesgå konsumenters behov och hantera samhällsutmaningar. Den är en viktig metod för att skapa ny kunskap och stöder framväxten av nya och innovativa affärsmodeller som baseras på att man använder kunskap som skapats av flera aktörer. Forskningssamverkan, däribland gränsöverskridande samarbete, är särskilt viktig för att öka nivån på företagens forskning och utveckling på den inre marknaden. En sådan för intellektuellt skapande och intellektuell innovation gynnsam miljö och garanterad rörlighet av arbetskraften är också avgörande för att öka sysselsättningen och förbättra unionens konkurrenskraft. Företagshemligheter spelar en viktig roll för att skydda kunskapsutbytet mellan företag och/eller forskningsinstitutioner inom och över den inre marknadens gränser i samband med forskning, utveckling och innovation. Unionens befintliga rättsliga ramar mot att tredje part olagligen anskaffar, utnyttjar eller röjer företagshemligheter är utspridda i 28 olika lagar, vilket hindrar den inre marknaden från att fungera effektivt.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Internationella insatser för att ta itu med detta problem inom ramen för Världshandelsorganisationen har lett till avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet). Det innehåller bland annat bestämmelser som ska förhindra tredje part att olagligen anskaffa, utnyttja eller röja företagshemligheter, och dessa bestämmelser utgör gemensamma internationella standarder. Samtliga medlemsstater samt unionen är bundna av detta avtal, som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG5.

(4) Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet) innehåller bland annat bestämmelser som ska förhindra tredje part att olagligen anskaffa, utnyttja eller röja företagshemligheter, och dessa bestämmelser utgör gemensamma internationella standarder. Samtliga medlemsstater samt unionen är bundna av detta avtal, som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG5. Vissa medlemsstater har infört lagstiftning för att skydda företagshemligheter mot angrepp, medan andra medlemsstater inte har definierat företagshemligheter och inte har bindande lagstiftning mot angrepp på företagshemligheter, vilket skapar luckor och hindrar den inre marknaden från att fungera effektivt. Det är också lämpligt att på EU-nivå definiera de situationer där anskaffning, utnyttjande och röjande av en företagshemlighet är laglig eller olaglig, och att begränsa tillämpningsperioden för ersättningsförfaranden, för att detta direktiv ska tjäna sitt syfte för konsekvent skydd av företagshemligheter i unionen.

__________________

__________________

5 Rådets beslut av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).

5 Rådets beslut av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Det bör införas regler på unionsnivå om tillnärmning av de nationella regelverken så att det skapas en tillräckligt hög och enhetlig nivå på den rättsliga prövningen på hela den inre marknaden när en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs. För detta ändamål är det viktigt att införa en enhetlig definition av företagshemligheter, utan att man begränsar det föremål som ska skyddas mot angrepp. Denna definition bör således utformas så att den täcker företagsinformation, teknisk information och know-how i fråga om vilken det finns både ett legitimt intresse av konfidentialitet och legitima förväntningar på att denna konfidentialitet kan bevaras. Till sin natur bör denna definition inte omfatta obetydlig information eller kunskaper och färdigheter som anställda får vid normal yrkesutövning och som är kända bland eller tillgängliga för personer inom de kretsar som normalt hanterar informationen i fråga.

(8) Det bör införas regler på unionsnivå om tillnärmning av de nationella regelverken så att det skapas en tillräckligt hög och enhetlig nivå på den rättsliga prövningen på hela den inre marknaden när en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs. För detta ändamål är det viktigt att införa en enhetlig definition av företagshemligheter. Denna definition bör således utformas så att den täcker företagsinformation och icke röjd know-how i fråga om vilken det finns ett legitimt intresse av konfidentialitet, ett kommersiellt värde i denna information om den hålls konfidentiell, och legitima förväntningar på att denna konfidentialitet kan bevaras. Till sin natur bör denna definition inte omfatta obetydlig information eller kunskaper och färdigheter som anställda får vid normal yrkesutövning och som är kända bland eller tillgängliga för personer inom de kretsar som normalt hanterar informationen i fråga och konkurrenter. Villkoren för olagligt utnyttjande eller röjande bör inte begränsa utnyttjandet av erfarenhet och know-how som erhållits enligt god sed inom ramen för ett arbetsavtal eller andra avtalsförhållanden. Detta bör säkerställa att arbetskraftens rörlighet inte äventyras medan företagshemligheter samtidigt ges ett lämpligt skydd. Detta direktiv ska inte påverka arbetsmarknadspartnernas självständighet och deras rätt att ingå kollektivavtal i enlighet med nationell lagstiftning, tradition och praxis, samtidigt som bestämmelserna i fördraget respekteras.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Det är också viktigt att identifiera de omständigheter där ett rättsligt skydd är motiverat. Därför är det nödvändigt att definiera de beteenden och metoder som ska betraktas som olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet. Om unionens institutioner och organ eller nationella offentliga myndigheter röjer affärsrelaterad information som de innehar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/20016 eller i enlighet med andra regler om tillgång till handlingar bör detta inte betraktas som ett olagligt röjande av en företagshemlighet.

(9) Det är också viktigt att identifiera de omständigheter där ett rättsligt skydd är motiverat. Därför är det nödvändigt att definiera de beteenden och metoder som ska betraktas som olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet. Om unionens institutioner och organ eller nationella offentliga myndigheter röjer affärsrelaterad information som de innehar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/20016 eller i enlighet med andra regler om tillgång till handlingar bör detta inte betraktas som ett olagligt röjande av en företagshemlighet. Likaså bör det faktum att ett offentligt organ anskaffar eller röjer en företagshemlighet, och som fullgör sitt uppdrag i enlighet med nationell lagstiftning eller EU:s lagstiftning, inte utgöra olagligt utnyttjande eller röjande. Detta bör också vara fallet för att garantera skyddet av legitima intressen, däribland konsumentskydd, skydd för arbetstagare, hälso- och miljöskydd, skydd av grundläggande rättigheter, inbegripet yttrande- och informationsfriheten, samt förhindrandet av illojal konkurrens.

__________________

__________________

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att främja innovation och konkurrens bör bestämmelserna i detta direktiv inte skapa några exklusiva rättigheter till know-how eller information som skyddas som en företagshemlighet. Det bör således förbli möjligt att flera aktörer kommer fram till samma know-how och information, och konkurrenter till innehavare av en företagshemlighet bör också vara fria att återskapa en lagligt anskaffad produkt.

(10) För att främja innovation och konkurrens bör bestämmelserna i detta direktiv och tillämpningen av det inte skapa några exklusiva rättigheter till know-how eller information som skyddas som en företagshemlighet. De bestämmelser om skydd av företagshemligheter som föreskrivs i detta direktiv utgör inte en immateriell rättighet och det bör inte vara möjligt att hänvisa till dem enbart i syfte att begränsa konkurrensen. Det bör således förbli möjligt att flera aktörer kommer fram till samma know-how och information, och konkurrenter till innehavare av en företagshemlighet bör också vara fria att återskapa en lagligt anskaffad produkt, så länge som det överensstämmer med god affärssed.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) För saluföring av många produkter, framför allt i samband med offentliga upphandlingsförfaranden, krävs det allt oftare att lagstiftande och administrativa myndigheter anförtros konfidentiella uppgifter som i vissa fall erhålls genom tester vilkas genomförande fordrar en omfattande investering. Myndigheters röjande av sådana uppgifter (delar av dem eller helt och hållet) och tredje parters anskaffande av desamma får inte ge upphov till att de utnyttjas illojalt på marknaden.

Motivering

Lagligt anskaffande, utnyttjande och röjande hör inte samman systematiskt och kan i praktiken följas av olagligt återutnyttjande eller olagligt röjande (på nytt). Om rätten till information ges ett orimligt företräde framför skyddet av företagshemligheter kommer företagen att bli tveksamma till att anförtro statliga myndigheter sin konfidentiella information och efterfrågan på att få otillbörlig tillgång till densamma kommer att öka.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I linje med proportionalitetsprincipen bör de åtgärder och rättsmedel som är avsedda att skydda företagshemligheter utformas så att de uppnår målet om en smidigt fungerande inre marknad för forskning och innovation utan att andra mål och principer av allmänt intresse äventyras. I detta hänseende bör åtgärderna och rättsmedlen säkerställa att de behöriga rättsliga myndigheterna beaktar värdet av en företagshemlighet, graden av allvar i det beteende som leder till att en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs och konsekvenserna av detta beteende. Det bör även säkerställas att de behöriga offentliga myndigheterna får handlingsmöjligheten att väga intressena hos parterna i en rättstvist, tredje parters intressen och i tillämpliga fall konsumenternas intressen mot varandra.

(11) I linje med proportionalitetsprincipen bör de åtgärder och rättsmedel som är avsedda att skydda företagshemligheter utformas så att de uppnår målet om en smidigt fungerande inre marknad för forskning och innovation, i synnerhet genom att ha en avskräckande effekt på olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter, utan att andra mål och principer av allmänt intresse äventyras, såsom konsumentskydd och hälso- och miljöskydd. I detta hänseende bör åtgärderna och rättsmedlen säkerställa att de behöriga rättsliga myndigheterna beaktar alla relevanta omständigheter, såsom värdet av en företagshemlighet, graden av allvar i det beteende som leder till att en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs och konsekvenserna av olagligt utnyttjande och röjande. Det bör även säkerställas att de behöriga offentliga myndigheterna får handlingsmöjligheten att väga intressena hos parterna i en rättstvist, tredje parters intressen och i tillämpliga fall konsumenternas intressen mot varandra.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) I och med införandet och genomförandet av en enhetlig definition av företagshemligheter, och i och med införandet och genomförandet av enhetliga regler för skydd av företagshemligheter på den inre marknaden, bör andra åtgärder som direkt eller indirekt kan skapa hinder för att kunskap delas och utnyttjas, för anställning av arbetskraft och för arbetskraftens rörlighet respektera proportionalitetsprinciperna för att främja innovation och fri konkurrens.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Den inre marknadens smidiga funktion skulle undergrävas om de åtgärder och rättsmedel som föreskrivs skulle användas för att uppnå orättmätiga intressen som är oförenliga med målen i detta direktiv. Det är därför viktigt att se till att rättsliga myndigheter får befogenhet att utfärda påföljder mot missbruk från rättssökande som agerar i ond tro och inger uppenbart ogrundade framställningar. Det är även viktigt att de åtgärder och rättsmedel som föreskrivs inte begränsar yttrande- och informationsfriheten (inklusive mediernas frihet och mångfald enligt artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna) eller visslares verksamhet. Skyddet av företagshemligheter bör följaktligen inte omfatta fall där ett röjande av en företagshemlighet tjänar det allmänna intresset genom att ett menligt agerande eller oegentligheter avslöjas.

(12) Den inre marknadens smidiga funktion skulle undergrävas om de åtgärder och rättsmedel som föreskrivs skulle användas för att uppnå orättmätiga intressen, exempelvis genom att skapa orättvisa hinder på den inre marknaden eller för arbetskraftens rörlighet som är oförenliga med målen i detta direktiv. Det är därför viktigt att se till att rättsliga myndigheter får befogenhet att utfärda påföljder mot missbruk från rättssökande som agerar i ond tro och inger uppenbart ogrundade framställningar. Det är även viktigt att de åtgärder och rättsmedel som föreskrivs inte begränsar yttrande- och informationsfriheten (inklusive mediernas frihet och mångfald enligt artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna) eller visslares verksamhet. Skyddet av företagshemligheter bör följaktligen inte omfatta fall där ett röjande av en företagshemlighet tjänar det allmänna intresset genom att ett menligt agerande eller oegentligheter avslöjas.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Den ökade användningen av online-tjänster på webben i affärs- och forskningssyfte, lagrandet av mer konfidentiell information på virtuella lagringsställen, ökad e-handel och digitaliseringen i dess helhet kräver en harmoniserad lagstiftning i hela unionen som skyddar mot angrepp på företagshemligheter, vilket i sin tur säkerställer tilltron och skyddet bland företag och konsumenter och främjar bildandet av en digital inre marknad, som är av grundpelarna för en effektivt fungerande inre marknad.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För rättssäkerhetens skull och med tanke på att legitima innehavare av företagshemligheter förväntas efterleva ett aktsamhetskrav när det gäller att bevara sina värdefulla företagshemligheters konfidentialitet och övervaka utnyttjandet av dem bör man begränsa möjligheten att initiera åtgärder för skydd av företagshemligheter till en begränsad tid efter den dag då innehavare av företagshemligheter blir medvetna om eller har anledning att bli medvetna om att en tredje part olagligen anskaffat, utnyttjat eller röjt deras företagshemlighet.

(13) För att bevara en smidigt fungerande inre marknad för forskning och innovation, för rättssäkerhetens skull och med tanke på att legitima innehavare av företagshemligheter förväntas efterleva ett aktsamhetskrav när det gäller att bevara sina värdefulla företagshemligheters konfidentialitet och övervaka utnyttjandet av dem bör man begränsa möjligheten att initiera åtgärder för skydd av företagshemligheter till en begränsad tid efter den dag då innehavare av företagshemligheter blir medvetna om eller har anledning att bli medvetna om att en tredje part olagligen anskaffat, utnyttjat eller röjt deras företagshemlighet.

Motivering

De praktiska effekterna av en två år lång begränsningsperiod är begränsade med tanke på att företag vanligtvis hanterar angrepp på företagshemligheter snabbt genom att vidta interimistiska åtgärder. Det är dock viktigt att en sträng begränsningsperiod tillämpas för att undvika missbruk som skulle kunna hämma innovation och försena tillgången till den inre marknaden.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Risken att en företagshemlighets konfidentialitet förloras under ett rättsligt förfarande avskräcker ofta legitima innehavare av företagshemligheter från att initiera förfaranden för skydd av företagshemligheter, vilket äventyrar ändamålsenligheten hos föreskrivna åtgärder och rättsmedel. Av detta skäl är det nödvändigt att införa särskilda krav syftande till att skydda konfidentialiteten för den företagshemlighet som är föremål för tvist under det rättsliga förfarande som initierats för att skydda företagshemligheten, förutsatt att rätten till en rättvis rättegång kan iakttas på lämpligt sätt. Dessa krav bör innefatta möjligheten att begränsa tillträdet till bevisning eller utfrågningar eller att enbart offentliggöra icke-konfidentiella delar av rättsliga avgöranden. Ett sådant skydd bör fortsätta att gälla efter det att det rättsliga förfarandet har slutförts och så länge som den information som omfattas av företagshemligheten inte är allmän egendom.

(14) Risken att en företagshemlighets konfidentialitet förloras under ett rättsligt förfarande avskräcker ofta legitima innehavare av företagshemligheter från att initiera förfaranden för skydd av företagshemligheter, vilket äventyrar ändamålsenligheten hos föreskrivna åtgärder och rättsmedel. Av detta skäl är det nödvändigt att upprätta en balans mellan lämpliga skyddsåtgärder som garanterar rätten till opartisk domstol och särskilda krav syftande till att skydda konfidentialiteten för den företagshemlighet som är föremål för tvist under det rättsliga förfarande som initierats för att skydda företagshemligheten. Dessa krav bör innefatta möjligheten att begränsa tillgången till bevisning eller utfrågningar för personer som saknar anknytning till parterna eller att enbart offentliggöra icke-konfidentiella delar av rättsliga avgöranden. För att säkerställa tillräcklig tillgång till information i de fall där tillgången är begränsad bör minst en person från varje part och deras respektive juridiska rådgivare få tillgång till bevisning eller utfrågningar. Ett sådant skydd bör fortsätta att gälla efter det att det rättsliga förfarandet har slutförts och så länge som den information som omfattas av företagshemligheten inte är allmän egendom.

Motivering

Förklarar parternas rätt till en rättvis rättegång och säkerställer att de tillåts informerat deltagande under rättstvisten, avvägt med kravet på konfidentialitet avseende den företagshemlighet som är föremål för processen.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Om en tredje part olagligen anskaffar en företagshemlighet skulle detta kunna få förödande effekter för den legitima innehavaren, eftersom när väl hemligheten har offentliggjorts det är omöjligt för innehavaren att återgå till situationen före det att företagshemligheten förlorades. Följaktligen är det viktigt att föreskriva snabba och tillgängliga interimistiska åtgärder för ett omedelbart upphörande med det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet. Ett sådant föreläggande måste vara tillgängligt även om ett beslut i sakfrågan inte har fattats, med vederbörlig hänsyn till rätten till försvar, proportionalitetsprincipen och de särskilda egenskaperna hos fallet i fråga. Det kan också behövas garantier för en ersättningsnivå som är tillräcklig för att täcka de kostnader och den skada som en svarande vållas av oberättigade framställningar, särskilt när varje dröjsmål skulle vålla en legitim innehavare av företagshemligheter irreparabel skada.

(15) Om en tredje part olagligen anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet skulle detta kunna få förödande effekter för den legitima innehavaren, eftersom när väl hemligheten har offentliggjorts det är omöjligt för innehavaren att återgå till situationen före det att företagshemligheten förlorades. Följaktligen är det viktigt att föreskriva snabba och tillgängliga interimistiska åtgärder för ett omedelbart upphörande med det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet. Ett sådant föreläggande måste vara tillgängligt även om ett beslut i sakfrågan inte har fattats, med vederbörlig hänsyn till rätten till försvar, proportionalitetsprincipen och de särskilda egenskaperna hos fallet i fråga. Det kan också behövas garantier för en ersättningsnivå som är tillräcklig för att täcka de kostnader och den skada som en svarande vållas av oberättigade framställningar, särskilt när varje dröjsmål skulle vålla en legitim innehavare av företagshemligheter irreparabel skada.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Av samma skäl är det också viktigt att föreskriva åtgärder som förhindrar ytterligare olagligt utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet. För att förbudsåtgärder ska vara ändamålsenliga bör deras varaktighet, när omständigheterna kräver en begränsad varaktighet, vara tillräcklig för att undanröja alla kommersiella fördelar som en tredje part skulle kunna vinna av att olagligen anskaffa, utnyttja eller röja företagshemligheten. Under alla omständigheter bör åtgärder av denna typ inte vara verkställbara om den information som ursprungligen omfattades av företagshemligheten har blivit allmän egendom av skäl som inte kan tillskrivas svaranden.

(16) Av samma skäl är det också viktigt att föreskriva åtgärder som förhindrar ytterligare olagligt utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet. För att förbudsåtgärder ska vara ändamålsenliga bör deras varaktighet vara tillräcklig för att undanröja alla kommersiella fördelar som en tredje part skulle kunna vinna av att olagligen anskaffa, utnyttja eller röja företagshemligheten och bör tidsmässigt begränsas för att undvika skapandet av oberättigade konkurrenshinder på den inre marknaden. Under alla omständigheter bör åtgärder av denna typ inte vara verkställbara om den information som ursprungligen omfattades av företagshemligheten har blivit allmän egendom av skäl som inte kan tillskrivas svaranden.

Motivering

Om den svarande inte längre drar kommersiell nytta av angreppet tjänar ytterligare förlängning av förelägganden endast till att avskräcka och bestraffa samtidigt som konkurrens och innovation hämmas.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) En företagshemlighet kan olagligen utnyttjas för att utforma, tillverka eller marknadsföra varor eller delar av varor som därefter kan spridas över den inre marknaden, vilket inverkar på det kommersiella intresset hos innehavaren av företagshemligheten och den inre marknadens funktion. I dessa fall och när företagshemligheten i fråga har en betydande inverkan på den resulterade varans kvalitet, värde eller pris eller sänker dess kostnad eller underlättar eller påskyndar dess tillverknings- eller marknadsföringsprocesser är det viktigt att rättsliga myndigheter får befogenhet att vidta lämpliga åtgärder för att se till att dessa varor inte släpps ut på marknaden eller för att de avlägsnas från marknaden. Med tanke på handelns globala karaktär är det också nödvändigt att sådana åtgärder innefattar möjligheten att förbjuda import av sådana varor till unionen eller lagring av sådana varor för att utbjuda dem till försäljning eller marknadsföra dem på marknaden. Med beaktande av proportionalitetsprincipen bör korrigeringsåtgärder inte nödvändigtvis innebära förstöring av varor när det finns andra praktiska lösningar, exempelvis undanröjande av varornas intrångsgörande egenskaper eller avyttring av varorna utanför marknaden, t.ex. donationer till välgörenhetsorganisationer.

(17) En företagshemlighet kan olagligen utnyttjas för att utforma, tillverka, utveckla eller marknadsföra tjänster eller varor eller delar av varor som därefter kan spridas över den inre marknaden, vilket inverkar på det kommersiella intresset hos innehavaren av företagshemligheten och den inre marknadens funktion. I de fall där man påvisat olagligt anskaffande och när företagshemligheten i fråga har en betydande inverkan på den resulterade varans kvalitet, värde eller pris eller sänker dess kostnad eller underlättar eller påskyndar dess tillverknings- eller marknadsföringsprocesser är det viktigt att rättsliga myndigheter får befogenhet att vidta lämpliga åtgärder för att se till att dessa varor inte släpps ut på marknaden eller för att de avlägsnas från marknaden. Med tanke på handelns globala karaktär är det också nödvändigt att sådana åtgärder innefattar möjligheten att förbjuda import av sådana varor till unionen eller lagring av sådana varor för att utbjuda dem till försäljning eller marknadsföra dem på marknaden. Med beaktande av proportionalitetsprincipen bör korrigeringsåtgärder inte nödvändigtvis innebära förstöring av varor när det finns andra praktiska lösningar, exempelvis undanröjande av varornas intrångsgörande egenskaper eller avyttring av varorna utanför marknaden, t.ex. donationer till välgörenhetsorganisationer.

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra att angrepp på företagshemligheter för att utveckla tjänster omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att undvika att personer som medvetet eller som rimligen borde vara medvetna om att de olagligen anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet drar nytta av detta beteende och för att säkerställa att den skadelidande innehavaren av företagshemligheten i största möjliga utsträckning återgår till den situation där denne skulle ha befunnit sig om detta beteende inte hade ägt rum, är det nödvändigt att föreskriva en tillräcklig kompensation för den skada som vållats av det olagliga beteendet. Vid fastställandet av beloppet av det skadestånd som den skadelidande innehavaren av företagshemligheten tilldöms bör man beakta samtliga relevanta faktorer, t.ex. inkomstförlusten för innehavaren av företagshemligheten eller den oberättigade vinst som intrångsgöraren gör och, i tillämpliga fall, den immateriella skada som innehavaren av företagshemligheten vållas. I de fall det med hänsyn till företagshemligheters immateriella beskaffenhet skulle vara svårt att fastställa beloppet av den faktiska skadan kan skadeståndsbeloppet alternativt grundas på t.ex. de royaltyer eller avgifter som skulle ha debiterats om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att utnyttja företagshemligheten. Ändamålet är inte att införa en skyldighet att föreskriva skadestånd i bestraffande syfte utan att säkerställa kompensation grundad på ett objektivt kriterium samtidigt som hänsyn tas till de utgifter som innehavaren av företagshemligheten ådrar sig, t.ex. kostnader för identifiering och forskning.

(19) För att undvika att personer som medvetet eller som rimligen borde vara medvetna om att de olagligen anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet drar nytta av detta beteende och för att säkerställa att den skadelidande innehavaren av företagshemligheten i största möjliga utsträckning återgår till den situation där denne skulle ha befunnit sig om detta beteende inte hade ägt rum, är det nödvändigt att föreskriva en tillräcklig kompensation för den skada som vållats av det olagliga beteendet. Vid fastställandet av beloppet av det skadestånd som den skadelidande innehavaren av företagshemligheten tilldöms bör man beakta samtliga relevanta faktorer, t.ex. inkomstförlusten för innehavaren av företagshemligheten eller den oberättigade vinst som intrångsgöraren gör och, om innehavaren av företagshemligheten är en fysisk person, den immateriella skada som innehavaren av företagshemligheten vållas. I de fall det med hänsyn till företagshemligheters immateriella beskaffenhet skulle vara svårt att fastställa beloppet av den faktiska skadan kan skadeståndsbeloppet alternativt grundas på t.ex. de royaltyer eller avgifter som skulle ha debiterats om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att utnyttja företagshemligheten. Ändamålet är inte att införa en skyldighet att föreskriva skadestånd i bestraffande syfte utan att säkerställa kompensation grundad på ett objektivt kriterium samtidigt som hänsyn tas till de utgifter som innehavaren av företagshemligheten ådrar sig, t.ex. kostnader för identifiering och forskning.

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra att endast fysiska personer kan begära skadestånd för immateriell skada.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) För att få en kompletterande avskräckande effekt på framtida intrångsgörare och öka allmänhetens medvetande är det lämpligt att beslut offentliggörs, bland annat med hjälp av framträdande annonser, i fall som rör ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter och i den utsträckning som ett sådant offentliggörande inte medför att företagshemligheten röjs eller oproportionellt inverkar på fysiska personers personliga integritet och anseende.

(20) För att få en kompletterande avskräckande effekt på framtida intrångsgörare och öka allmänhetens medvetande är det lämpligt att beslut offentliggörs, bland annat med hjälp av framträdande annonser, i fall som rör ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter och i den utsträckning som ett sådant offentliggörande inte medför att företagshemligheten röjs eller oproportionellt inverkar på fysiska personers personliga integritet och anseende. Det är också nödvändigt att öka medvetenheten, i synnerhet bland små och medelstora företag, om tillgång till ersättning och rättsmedel i de fall då företagshemligheter olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) För att underlätta en enhetlig tillämpning av åtgärder för skydd av företagshemligheter bör det föreskrivas system för samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna, å ena sidan, och mellan medlemsstaterna och kommissionen, å andra sidan, särskilt genom att man inrättar ett nätverk av kontaktpersoner utsedda av medlemsstaterna. För att möjliggöra en översyn av huruvida dessa åtgärder uppnår sina avsedda mål bör vidare kommissionen, vid behov biträdd av Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter, granska tillämpningen av detta direktiv och de nationella åtgärdernas ändamålsenlighet.

(22) För att underlätta en enhetlig tillämpning av åtgärder för skydd av företagshemligheter bör existerande system utnyttjas för samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna, å ena sidan, och mellan medlemsstaterna och kommissionen, å andra sidan. För att möjliggöra en översyn av huruvida dessa åtgärder uppnår sina avsedda mål bör kommissionen vidare granska tillämpningen av detta direktiv och de nationella åtgärdernas ändamålsenlighet.

Motivering

Eftersom en företagshemlighet inte anses vara en immateriell rättighet och skyddas mot illojal konkurrens verkar Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter inte vara ett lämpligt organ att biträda kommissionen. Dessutom bör medlemsstaterna och kommissionen utnyttja existerande samarbets- och informationsnätverk och inte skapa nya, så att den administrativa bördan begränsas.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Detta direktiv iakttar de grundläggande rättigheter och principer som särskilt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till respekt för privatliv och familjeliv, rätten till skydd av personuppgifter, rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, rätten till fritt yrkesval och till att arbeta, näringsfriheten, rätten till egendom, rätten till god förvaltning, rätten till tillgång till akter, rätten att bevara affärshemligheter, rätten till ett effektivt rättsmedel, rätten till en opartisk domstol och rätten till försvar.

(23) Genomförandet av detta direktiv bör säkerställa att det iakttar de grundläggande rättigheter och principer som särskilt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till respekt för privatliv och familjeliv, rätten till skydd av personuppgifter, rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, rätten till fritt yrkesval och till att arbeta, näringsfriheten, rätten till egendom, rätten till god förvaltning, rätten till tillgång till akter, rätten att bevara affärshemligheter, rätten till ett effektivt rättsmedel, rätten till en opartisk domstol och rätten till försvar. Således bör bestämmelserna i detta direktiv inte gälla om röjandet av information är av övervägande allmänintresse eller kan anses vara en grundläggande rättighet.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av konkurrensregler, särskilt artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv bör inte användas för att otillbörligt begränsa konkurrensen på ett sätt som strider mot det fördraget.

(27) Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av konkurrensregler, särskilt artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv bör inte användas för att på ett illojalt sätt begränsa konkurrensen, försena tillgången till den inre marknaden eller skapa hinder för arbetskraftens rörlighet på ett sätt som strider mot det fördraget.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a) Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av fri rörlighet för arbetstagare och etableringsfriheten. Det bör inte heller påverka arbetstagarföreträdares rätt att anskaffa och röja företagshemligheter i samband med att de utövar sin rätt till information, samråd och deltagande i enlighet med EU:s och medlemsstaternas lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) De åtgärder som införs för att skydda företagshemligheter mot olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande bör inte påverka tillämpningen av andra relevanta regler på andra områden, däribland de som rör immateriella rättigheter, personlig integritet, tillgång till handlingar och avtalsrätt. När tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG8 och tillämpningsområdet för det här direktivet överlappar varandra, bör emellertid det här direktivet ha företräde som lex specialis.

(28) De åtgärder som införs för att skydda företagshemligheter mot olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande bör inte påverka tillämpningen av andra relevanta regler på andra områden, däribland miljöskydd och miljöansvar, konsumentskydd, hälso- och säkerhetskrav, hälsoskydd, de som rör immateriella rättigheter, personlig integritet, tillgång till handlingar och information och avtalsrätt. När tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG8 och tillämpningsområdet för det här direktivet överlappar varandra, bör emellertid det här direktivet ha företräde som lex specialis.

__________________

__________________

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 30.4.2004, s. 45).

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 30.4.2004, s. 45).

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs regler för skydd mot olagligt anskaffande, röjande och utnyttjande av företagshemligheter.

I detta direktiv fastställs regler för skydd mot olagligt anskaffande, röjande och utnyttjande av know-how och företagsinformation (företagshemligheter), som sker utan tillstånd från de fysiska eller juridiska personer som lagligen förfogar över sådan information och på ett sätt som strider mot god affärssed. Medlemsstaterna får föreskriva mer långtgående bestämmelser, förutsatt att artiklarna 4, 5, 6.1, 7, 8.1 andra stycket, 8.3, 8.4, 9.2, 10, 12 och 14.3 följs.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Information vars offentliggörande krävs enligt EU:s eller medlemsstaternas regler eller av offentliga myndigheter inom ramen för deras uppdrag ska inte omfattas av detta direktiv.

Motivering

Detta förtydligande av tillämpningsområdet är nödvändigt för att undvika att företag kringgår skyldigheter att offentliggöra information enligt medlemsstaternas eller EU:s lagstiftning genom att hänvisa till ”företagshemligheter”.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Detta direktiv ska inte påverka arbetsmarknadspartnernas självständighet och deras rätt att ingå kollektivavtal i enlighet med nationell lagstiftning, tradition och praxis, samtidigt som bestämmelserna i fördraget respekteras.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1) företagshemlighet: information som uppfyller samtliga följande krav:

1) företagshemlighet: icke röjd know-how och företagsinformation som uppfyller samtliga följande krav:

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Den är hemlig i den meningen att den inte, som helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och satts samman, är allmänt känd hos eller lätt tillgänglig för personer i de kretsar som normalt sett handskas med denna typ av information.

a) Den är hemlig i den meningen att den inte, som helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och satts samman, är känd hos eller lätt tillgänglig för personer i de kretsar som normalt sett handskas med denna typ av information.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led b

b) Den har kommersiellt värde genom att den är hemlig.

b) Den har faktiskt eller potentiellt betydande kommersiellt värde genom att den är hemlig och genom att röjandet av den allvarligt skulle skada legitima ekonomiska intressen hos den person som lagligen förfogar över den.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Den person som lagligen förfogar över den har vidtagit med hänsyn till omständigheterna rimliga åtgärder för att hålla den hemlig.

c) Den person som lagligen förfogar över den har vidtagit rimliga och påvisbara åtgärder för att hålla den hemlig, genom metoder (inbegripet tekniska och avtalsenliga metoder) som relevanta behöriga rättsliga myndigheter kan verifiera.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2) innehavare av en företagshemlighet: en fysisk eller juridisk person som lagligen kontrollerar en företagshemlighet.

2) innehavare av en företagshemlighet: en registrerad marknadsaktör som lagligen förfogar över en sådan hemlighet.

Motivering

Förfoganderätt över en företagshemlighet måste ha fastställts på rätt sätt enligt lag, för att säkerställa att det inte finns några ”hemliga” företagshemligheter.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3) intrångsgörare: varje fysisk eller juridisk person som olagligen har anskaffat, utnyttjat eller röjt företagshemligheter.

3) lagöverträdare: varje fysisk eller juridisk person som antingen direkt eller genom tredje part olagligen har anskaffat, utnyttjat eller röjt företagshemligheter, på ett sätt som strider mot god affärssed.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4) intrångsgörande varor: varor vars formgivning, kvalitet, tillverkningsprocess eller marknadsföring gynnas avsevärt av olagligen anskaffade, utnyttjade eller röjda företagshemligheter.

4) olagliga varor: produkter eller tjänster vars formgivning, egenskaper, tillverkningsprocess eller marknadsföring bevisligen har gynnats av olagligen anskaffade, utnyttjade eller röjda företagshemligheter.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att innehavare av företagshemligheter har rätt att ansöka om de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i detta direktiv för att förhindra, eller få ersättning för, att en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs.

1. Medlemsstaterna ska se till att fysiska eller juridiska personer som lagligen förfogar över företagshemligheter har rätt att ansöka om de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i detta direktiv för att få ersättning för att en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs.

Motivering

Se föregående ändringsförslag om definitionen av ”innehavare”. Användning av ”innehavare” är vilseledande och onödig, eftersom den leder till föreställningen att det handlar om en immateriell rättighet, vilket företagshemligheter inte är. Det är mer korrekt att använda formuleringen ”en fysisk eller juridisk person som lagligen förfogar över en företagshemlighet” och vi föreslår att den formuleringen används i hela texten.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det ska anses olagligt att anskaffa en företagshemlighet utan att innehavaren av företagshemligheten samtycker, om detta sker uppsåtligen eller till följd av grov oaktsamhet genom

2. Det ska anses olagligt att anskaffa en företagshemlighet utan att innehavaren av företagshemligheten samtycker, om detta sker uppsåtligen genom

Motivering

I kontexten av detta förslag klargör inte begreppet ”grov oaktsamhet” hur det kan kontrolleras på ett enhetligt sätt av den behöriga rättsliga myndigheten.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) obehörigt tillträde till eller kopiering av handlingar, föremål, material, ämnen eller elektroniska filer som med stöd i lagen kontrolleras av innehavaren av företagshemligheten, som innehåller företagshemligheten eller från vilka företagshemligheten kan härledas,

a) obehörigt tillträde till, kopiering eller tillägnelse av företagshemligheter, antingen i form av handlingar, föremål, material, ämnen eller elektroniska filer som med stöd i lagen kontrolleras av innehavaren av företagshemligheten, som innehåller företagshemligheten eller från vilka företagshemligheten kan härledas,

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) stöld,

utgår

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) bestickning,

utgår

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) bedrägeri,

utgår

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) överträdelse eller uppmuntran till överträdelse av en överenskommelse om konfidentialitet eller en annan skyldighet att bibehålla konfidentialitet,

e) överträdelse eller uppmuntran till överträdelse av en överenskommelse om att bibehålla konfidentialitet,

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) varje annat beteende som under dessa omständigheter anses strida mot god affärssed.

f) beteende som anses strida mot god affärssed.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det ska anses olagligt att utnyttja eller röja en företagshemlighet utan att innehavaren av affärshemligheten samtycker om detta görs uppsåtligen eller till följd av grov oaktsamhet av en person som konstateras uppfylla något av följande villkor:

3. Det ska anses olagligt att utnyttja eller röja en företagshemlighet utan att den fysiska eller juridiska person som lagligen förfogar över företagshemligheten samtycker, om detta görs uppsåtligen i syfte att göra en ekonomisk vinst eller vinna en fördel eller ekonomiskt skada den person som lagligen förfogar över företagshemligheten, eller till följd av grov oaktsamhet av en person som konstateras uppfylla något av följande villkor:

Motivering

Avsikten att använda ohederliga affärsmetoder, till skillnad från att åberopa ett legitimt allmänintresse för att få tillgång till information, måste ingå i definitionen av när anskaffande är olagligt.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Personen har anskaffat företagshemligheten olagligen.

a) Personen har anskaffat och utnyttjat eller röjt en specifik företagshemlighet olagligen.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Personen bryter mot en överenskommelse om konfidentialitet eller en annan skyldighet att bibehålla konfidentialitet kring företagshemligheten.

b) Personen bryter mot en rättsligt giltig överenskommelse om konfidentialitet enligt nationell lagstiftning eller EU:s lagstiftning eller en annan skyldighet att begränsa utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Personen bryter mot en avtalsförpliktelse eller en annan skyldighet att begränsa utnyttjandet av företagshemligheten.

c) Personen bryter mot en rättsligt giltig avtalsförpliktelse att begränsa utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Personen har anskaffat företagshemligheten på lagligt sätt men utnyttjar eller röjer den i strid med god affärssed på ett sätt som kan komma att skada den person som lagligen förfogar över företagshemligheten och dennes kommersiella intressen och/eller den inre marknadens smidiga funktion.

Motivering

Lagligt anskaffande, utnyttjande och röjande hör inte samman systematiskt och kan i praktiken följas av olagligt (åter)utnyttjande eller olagligt röjande (på nytt)!

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. De skyldigheter som anges i punkt 3 får inte godtyckligt begränsa utnyttjandet av erfarenhet som förvärvas hederligt genom anställning eller annat avtalsmässigt förhållande. Reglerna avseende kollektivavtal och nationella arbetsrättsliga system berörs inte.

Motivering

Man bör även se till att yrkeserfarenhet inte begränsas godtyckligt, för att inte hindra arbetstagares rörlighet.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Det ska också anses olagligt att utnyttja eller röja en företagshemlighet om en person vid tidpunkten för utnyttjandet eller röjandet kände till eller, under omständigheterna, borde ha känt till att företagshemligheten erhållits från en annan person som olagligen utnyttjat eller röjt företagshemligheten i den mening som avses i punkt 3.

4. Det ska också anses olagligt att utnyttja eller röja en företagshemlighet om en person vid tidpunkten för utnyttjandet eller röjandet kände till eller, under omständigheterna, borde ha känt till att företagshemligheten erhållits direkt eller indirekt från en annan person som olagligen utnyttjat eller röjt företagshemligheten i den mening som avses i punkt 3.

Motivering

Innehavarna av företagshemligheter ska kunna väcka talan mot varje person som erhållit information olagligt.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Att medvetet eller avsiktligt producera, utbjuda till försäljning eller marknadsföra intrångsgörande varor, eller att importera, exportera eller lagra dem i detta syfte, ska anses utgöra olagligt utnyttjande av en företagshemlighet.

5. Att producera, utbjuda till försäljning eller marknadsföra intrångsgörande varor, eller att importera, exportera eller lagra dem i detta syfte, ska anses utgöra olagligt utnyttjande av en företagshemlighet när personen som utför sådana handlingar kände till eller borde, under omständigheterna, ha känt till att företagshemligheten anskaffats, utnyttjats eller röjts olagligen i den mening som avses i punkt 3.

Motivering

Förhandskännedom måste vara ett kriterium som avgör om passiva informationsmottagares beteende är olagligt.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det ska anses lagligt att anskaffa företagshemligheter om de erhålls ett av följande sätt:

1. Företagshemligheter ska inte anses omfatta information som erhålls som ett resultat av:

Motivering

Immateriella rättigheter bör registreras i annan form än företagshemligheter, eftersom det framgår av definitionen att patent, industriell formgivning och upphovsrätt, oavsett om de är befintliga eller potentiella, inte kan anses vara företagshemligheter.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) Ett kommersiellt avtal mellan den person som lagligen förfogar över företagshemligheten och den person som anskaffar den.

Motivering

Det vanligaste sättet att anskaffa en företagshemlighet är att helt enkelt köpa den, vilket bekräftas av konsekvensbedömningen: 60 procent av företagen utbyter företagshemligheter.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Oberoende upptäckt eller skapande.

a) Oberoende tekniska upptäckter och formgivningar eller oberoende tillverkning av varor med egenskaper som är identiska med eller liknar de som släppts ut på marknaden av personer som lagligen förfogar över en företagshemlighet.

Motivering

Om företagshemligheter begränsas enbart till marknads- och handelsrelaterade aktiviteter, och befintliga eller potentiella immateriella rättigheter utesluts från definitionen, kan inga oberoende upptäckter eller innovationer anklagas för intrång i företagshemligheter.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Iakttagelse, undersökning, demontering eller test av en produkt eller ett föremål som har ställts till allmänhetens förfogande eller som den person som anskaffar informationen lagligen innehar.

b) Iakttagelse, undersökning, demontering eller test av en produkt eller ett föremål som har ställts till allmänhetens förfogande eller som lagligen innehas av en fysisk person eller marknadsaktör med tillträde till oberoende tekniska upptäckter och formgivningar samt varor som tillverkats på grundval därav.

Motivering

Det faktum att ett företag innehar en företagshemlighet bör inte hindra forsknings- och utvecklingsverksamhet vid andra företag i fråga om tekniska framsteg.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Arbetstagarföreträdares utövande av sin rätt till information och samråd i enlighet med unionens lagstiftning och nationell lagstiftning och/eller praxis.

c) Arbetstagares eller arbetstagarföreträdares utövande av sin rätt till information, samråd och deltagande i enlighet med unionens lagstiftning och nationell lagstiftning och/eller praxis.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Offentliga institutioner fullgör sitt uppdrag i enlighet med nationell lagstiftning eller unionslagstiftning, som kan kräva eller godkänna detta.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) Kunskaper, kompetens och färdigheter som arbetstagare erhållit under föregående anställningar. Avtalsförpliktelser och andra åtgärder som kan begränsa tillämpningen av denna kunskap ska överensstämma med proportionalitetsprincipen för att främja innovation och fri konkurrens.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cc) Redovisningskrav som åläggs styrelser eller tillsynsnämnder.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att det inte föreligger någon rätt att ansöka om de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i detta direktiv om det påstådda anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten ägt rum i något av följande fall:

2. Anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter ska betraktas som lagligt i den utsträckning som det påstådda anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten ägt rum i något av följande fall:

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) För att på ett legitimt sätt utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.

a) För att på ett legitimt sätt utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet enligt artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) För att avslöja en sökandes menliga agerande, oegentligheter eller olagliga verksamhet, förutsatt att det påstådda anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten var nödvändigt för ett sådant avslöjande och förutsatt att svaranden agerade i det allmännas intresse.

b) För att på lämpligt sätt avslöja en sökandes menliga agerande, oegentligheter eller olagliga verksamhet, förutsatt att den anklagade, utan att vara oaktsam, kunde anta att det påstådda anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten var nödvändigt för ett sådant avslöjande.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) För att uppfylla villkoren i arbetstagares anställningsavtal.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) För att skydda ett legitimt intresse.

e) För att skydda ett i unionslagstiftning eller nationell lagstiftning erkänt legitimt intresse.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) För att skydda den allmänna ordningen, inbegripet skyddet av människors, djurs eller växters liv och hälsa, eller för att undvika allvarliga miljöskador.

Motivering

För att undvika osäkerhet om vilken lagstiftning som ska ha företräde måste tillgång till information i syfte att säkerställa ett gott socialt och miljömässigt skydd tydligt anges som lagligt anskaffande.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb) Företagshemligheten röjdes till ledamöter av onoterade företags styrelser eller tillsynsnämnder i samband med fullgörandet av redovisningskrav.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ec) Företagshemligheten begärs och/eller röjs av en offentlig institution i enlighet med dess mandat, vilket krävs eller tillåts i nationell lagstiftning eller EU:s lagstiftning.

Motivering

Företag ska inte kunna hävda att det rör sig om ”företagshemligheter” när de ställs inför krav på information som anges i lag eller som framförs av offentliga institutioner som fullgör sitt uppdrag. Det finns många exempel på sådan praxis och ofta har offentliga myndigheter eller institutioner, framför allt på lokal nivå, ingen kapacitet att reagera på en vägran att lämna ut information.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) är proportionellt,

a) är proportionellt till den ekonomiska skadan för innehavaren av företagshemligheten,

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) undviker att hinder skapas för laglig handel på den inre marknaden,

b) undviker att hinder skapas för laglig handel och att konkurrens och arbetstagarnas rörlighet begränsas på den inre marknaden,

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) ger ett skydd mot att de missbrukas.

c) ger ett skydd mot att de missbrukas, vilket säkerställer kompensation för svarande i händelse av oriktig eller falsk anklagelse.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) ser till att det åligger den person som lagligen förfogar över företagshemligheten att bevisa att företagshemligheten anskaffades olagligt och att inget av de undantag som anges i artikel 4 gäller.

Motivering

Skyddet av företagshemligheter skapar inga immateriella rättigheter och därför ska skyddet avse det faktum att anskaffandet är olagligt. Det innebär att den person som lagligen förfogar över den icke röjda informationen ska vara skyldig att bevisa att anskaffandet faktiskt var olagligt, och att inga undantag gäller. I annat fall skulle den personen i praktiken ha en immateriell äganderätt.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om medlemsstaternas behöriga rättsliga myndigheter finner att ett rättsanspråk som gäller det olagliga anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av en företagshemlighet är uppenbart ogrundat och att den sökande har inlett det rättsliga förfarandet i ond tro i syfte att på ett illojalt sätt försena eller begränsa den svarandes tillträde till marknaden eller på annat sätt hota eller trakassera svaranden, ska medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna har rätt att vidta följande åtgärder:

Om medlemsstaternas behöriga rättsliga myndigheter finner att ett rättsanspråk som gäller det olagliga anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av en företagshemlighet är ogrundat och att den sökande har inlett det rättsliga förfarandet i ond tro i syfte att på ett illojalt sätt försena eller begränsa den svarandes tillträde till marknaden eller på annat sätt hota eller trakassera svaranden, eller förhindra offentliggörande av information av allmänintresse ska medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna har rätt att vidta följande åtgärder:

Motivering

Åtgärderna för att bestraffa ogrundade krav ska gälla samtliga fall (enligt vad som anges i artikel 4) där anskaffande, röjande eller utnyttjande betraktas som olagliga.

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Ge full kompensation för både ekonomisk skada och förlust som inträffat, om så är fallet, och eventuell immateriell skada till den påstått olagliga innehavaren av åtkomst, anskaffaren eller användaren av företagshemligheter.

Motivering

En proportionell ersättning måste garanteras den som felaktigt anklagas.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att ansökningar om tillämpning av de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i detta direktiv kan göras inom minst ett år men inte mer än två år efter den dag då den sökande blev medveten om eller hade anledning att bli medveten om det senaste sakförhållande som gett upphov till ansökan.

Medlemsstaterna ska se till att ansökningar om tillämpning av de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i detta direktiv kan göras inom två år efter den dag då den sökande blev medveten om eller hade anledning att bli medveten om det senaste sakförhållande som gett upphov till ansökan.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska ha rätt att fastställa regler för under vilka omständigheter begränsningsperioden ska avbrytas eller stoppas.

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att parterna, deras rättsliga företrädare, domstolstjänstemän, vittnen, sakkunniga och varje annan person som deltar i det rättsliga förfarandet om det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet, eller som har tillgång till handlingar som ingår i det rättsliga förfarandet, inte får utnyttja eller röja företagshemligheter eller påstådda företagshemligheter om vilka de har blivit medvetna till följd av ett sådant deltagande eller en sådan tillgång.

1. Medlemsstaterna ska se till att parterna, deras företrädare, domstolstjänstemän, vittnen, sakkunniga och varje annan person som deltar i det rättsliga förfarandet om det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet, eller som har tillgång till handlingar som ingår i det rättsliga förfarandet, inte får utnyttja eller röja företagshemligheter eller påstådda företagshemligheter som de behöriga rättsliga myndigheterna efter samråd med parterna konstaterat vara konfidentiella och om vilka de har blivit medvetna till följd av ett sådant deltagande eller en sådan tillgång.

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den skyldighet som avses i första stycket ska upphöra om någon av följande omständigheter föreligger:

Den skyldighet som avses i första stycket ska fortsätta att gälla till dess att de rättsliga förfarandena har slutförts, med undantag av om någon av följande omständigheter föreligger:

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Om den påstådda företagshemligheten under förfarandet inte anses uppfylla kraven i artikel 2.1.

a) Om den påstådda företagshemligheten under förfarandet, i ett slutgiltigt och bindande beslut, inte anses uppfylla kraven i artikel 2.1.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Att begränsa tillgången till alla dokument innehållande företagshemligheter som lämnats in av de berörda parterna eller av tredje part, helt eller delvis.

a) Att begränsa tillgången till alla dokument innehållande företagshemligheter som lämnats in av de berörda parterna eller av tredje part, helt eller delvis, förutsatt att båda berörda parter, deras respektive juridiska rådgivare eller ombud och i förekommande fall sakkunniga och domstolspersonal har fått full tillgång till sådana dokument.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Att begränsa tillträdet till domstolsförhandlingar, där företagshemligheter kan komma att röjas, och motsvarande protokoll eller utskrifter. I undantagsfall och om det finns en tillfredsställande motivering får de behöriga rättsliga myndigheterna begränsa parternas tillgång till dessa domstolsförhandlingar och besluta att de ska genomföras endast i närvaro av parternas rättsliga företrädare och auktoriserade sakkunniga som omfattas av den skyldighet att bevara konfidentialitet som avses i punkt 1.

b) Att begränsa tillträdet till domstolsförhandlingar, där företagshemligheter kan komma att röjas, och motsvarande protokoll eller utskrifter, förutsatt att varje part, deras respektive juridiska rådgivare eller ombud och i förkommande fall sakkunniga och domstolspersonal ges full tillgång till sådana domstolsförhandlingar, protokoll eller utskrifter. I undantagsfall och om det finns en tillfredsställande motivering får de behöriga rättsliga myndigheterna begränsa parternas tillgång till dessa domstolsförhandlingar och besluta att de ska genomföras endast i närvaro av ett ombud för varje part och parternas rättsliga företrädare och auktoriserade sakkunniga som omfattas av den skyldighet att bevara konfidentialitet som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Att tillhandahålla en icke-konfidentiell version av varje rättsligt avgörande, där de passager som innehåller företagshemligheter har avlägsnats.

c) Att offentliggöra en icke-konfidentiell version av varje rättsligt avgörande, där de passager som innehåller företagshemligheter har avlägsnats.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den behöriga rättsliga myndigheten, på grund av behovet att skydda en företagshemlighet eller en påstådd företagshemlighet och enligt andra stycket led a i denna punkt, beslutar att bevisning som en part lagligen förfogar över inte ska röjas för den andra parten, och om denna bevisning är väsentlig för lösningen av tvisten, får den rättsliga myndigheten ändå tillåta att denna information röjs för motpartens juridiska ombud och, när så är lämpligt, för auktoriserade sakkunniga som omfattas av den skyldighet att bevara konfidentialitet som avses i punkt 1.

utgår

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När de behöriga rättsliga myndigheterna beslutar om att bevilja eller avslå en ansökan som avses i punkt 2 och när de bedömer dess proportionalitet ska de ta hänsyn till de berörda parternas och, i tillämpliga fall, tredje parts legitima intressen samt till möjlig skada som någon av parterna och, i tillämpliga fall, tredje part kan åsamkas, till följd av att ansökan beviljas eller avslås.

3. När de behöriga rättsliga myndigheterna beslutar om att bevilja eller avslå en ansökan som avses i punkt 2 och när de bedömer dess proportionalitet ska de ta hänsyn till nödvändigheten att garantera rätten till ett effektivt rättsmedel och rätten till en opartisk domstol, de berörda parternas och, i tillämpliga fall, tredje parts legitima intressen samt till möjlig skada som någon av parterna och, i tillämpliga fall, tredje part kan åsamkas, till följd av att ansökan beviljas eller avslås.

Motivering

Skyddet av företagshemligheter vid rättsliga förfaranden får inte ske på bekostnad av en rättvis domstolsförhandling.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När det gäller de åtgärder som avses i artikel 9 ska medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna har befogenhet att kräva att sökanden lägger fram bevisning som rimligtvis kan anses som tillgänglig för att förvissa sig om att en företagshemlighet föreligger, att sökanden är den legitima innehavaren av företagshemligheten och att företagshemligheten har anskaffats olagligen, att företagshemligheten utnyttjas eller röjs olagligen, eller att ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheten är nära förestående.

1. När det gäller de åtgärder som avses i artikel 9 ska medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna är behöriga att kräva att sökanden lägger fram bevisning för att berörd know-how eller företagsinformation kan betecknas som en företagshemlighet, att sökanden är innehavaren av företagshemligheten och att företagshemligheten har anskaffats olagligen, att företagshemligheten utnyttjas eller röjs olagligen, eller att ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheten kan förväntas.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de beslutar om att bevilja eller avslå ansökan och när de bedömer dess proportionalitet, är skyldiga att ta hänsyn till företagshemlighetens värde, de åtgärder som vidtagits för att skydda företagshemligheten, svarandens beteende vid anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, effekterna av det olagliga röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, parternas legitima intressen och den effekt som beviljandet eller avvisandet av åtgärderna skulle kunna ha på parterna, tredje parts legitima intressen, allmänhetens intresse och skyddet av grundläggande rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och informationsfriheten.

2. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de beslutar om att bevilja eller avslå ansökan och när de bedömer dess proportionalitet, är skyldiga att ta hänsyn till de specifika omständigheterna i målet. Denna bedömning ska, där så är lämpligt, innefatta företagshemlighetens värde, de åtgärder som vidtagits för att skydda företagshemligheten, svarandens avsiktlighet vid anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, svarandens beteende vid anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten, effekterna av det olagliga utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten, parternas legitima intressen och den effekt som beviljandet eller avvisandet av åtgärderna skulle kunna ha på parterna, tredje parts legitima intressen, allmänhetens intresse och skyddet av grundläggande rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och informationsfriheten.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) sökanden inte väcker talan som leder till ett beslut i sakfrågan hos den behöriga rättsliga myndigheten, inom en rimlig tidsperiod som fastställs av den rättsliga myndighet som beslutar att åtgärderna ska vidtas i de fall där medlemsstatens lagstiftning så tillåter eller, i avsaknad av ett sådant fastställande, inom en period på högst 20 arbetsdagar eller 31 kalenderdagar, beroende på vilket som är längre,

a) sökanden inte väcker talan som leder till ett beslut i sakfrågan hos den behöriga rättsliga myndigheten, inom en rimlig tidsperiod som fastställs av den rättsliga myndighet som beslutar att åtgärderna ska vidtas i de fall där medlemsstatens lagstiftning så tillåter eller, i avsaknad av ett sådant fastställande, inom en period på högst 20 arbetsdagar eller 31 kalenderdagar, beroende på vilket som är längre, räknat från dagen för den rättsliga myndighetens avgörande,

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl måste första giltighetsdag för interimistiska åtgärder anges.

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. När den behöriga rättsliga myndigheten har förvissat sig om att en företagshemlighet föreligger, att sökanden är den legitima innehavaren av företagshemligheten och att ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheten är nära förestående, ska de interimistiska säkerhetsåtgärderna i artikel 9 gälla och inga andra åtgärder som föreskrivs i andra direktiv ska gälla.

Motivering

Artikel 9 om interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder ska tillämpas på fall som rör företagshemligheter. Syftet med ändringsförslaget är att klargöra att dessa bestämmelser är helt fristående och separata från de åtgärder som avses i direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter för att undvika förvirring och feltolkning och för att tillhandahålla nödvändiga skyddsåtgärder så att ingen medlemsstat eller domstol tillämpar åtgärderna i direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter i en situation med företagshemligheter efter detta direktivs ikraftträdande.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, om det föreligger ett rättsligt avgörande som fastställer ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet, på begäran av sökanden får rikta ett beslut mot intrångsgöraren om

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, om det föreligger ett slutgiltigt rättsligt avgörande som fastställer ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet, på begäran av sökanden får rikta ett beslut mot intrångsgöraren om

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) förklaring om olagligt anskaffande, röjande eller utnyttjande,

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) förstöring av fysiska eller elektroniska hjälpmedel, helt eller delvis, som innehåller eller innebär att en aktör kan tillämpa företagshemligheten eller, i tillämpliga fall, överlämnande till den sökande av dessa fysiska eller elektroniska hjälpmedel, helt eller delvis.

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) En förklaring om intrång.

utgår

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Undanröjande av de intrångsgörande varornas intrångsgörande karaktär.

c) Undanröjande av de intrångsgörande varornas karaktär som uppkom genom det olagliga utnyttjandet av företagshemligheten.

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Förstöring av de intrångsgörande varorna eller, i tillämpliga fall, tillbakadragande av dessa från marknaden, under förutsättning att en sådan åtgärd inte undergräver skyddet för den berörda företagshemligheten.

d) Tillbakadragande från marknaden av de olagliga varorna och överlämnande till välgörenhetsorganisationer på villkor som ska fastställas av de rättsliga myndigheterna och som syftar till att garantera att de berörda varorna inte åter kommer ut på marknaden och under förutsättning att en sådan åtgärd inte undergräver skyddet för den berörda företagshemligheten.

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Som sista alternativ, förstöring av varor.

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Förstöring av dokument, föremål, material, ämnen eller elektroniska filer, helt eller delvis, som innehåller eller innebär att en aktör kan tillämpa företagshemligheten eller, i tillämpliga fall, överlämnande till innehavaren av företagshemligheten av dessa dokument, föremål, material, ämnen och elektroniska filer, helt eller delvis.

utgår

Ändringsförslag  94

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att de rättsliga myndigheterna, när de beslutar om att de intrångsgörande varorna ska dras tillbaka från marknaden, på begäran av innehavaren av företagshemligheten får besluta att varorna ska överlämnas till innehavaren eller till välgörenhetsorganisationer på villkor som ska fastställas av de rättsliga myndigheterna och som syftar till att garantera att de berörda varorna inte åter kommer ut på marknaden.

utgår

Ändringsförslag  95

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De rättsliga myndigheterna ska, när de behandlar en ansökan om korrigeringsåtgärder, beakta intrångets allvar och vilka motåtgärder som ska vidtas och tredje parts intressen ska sammanvägas på lämpligt sätt enligt proportionalitetsprincipen.

Motivering

Det ska tydligt framgå att de rättsliga myndigheternas åtgärder måste baseras på proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag  96

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de behandlar en ansökan om antagande av de förelägganden och korrigeringsåtgärder som avses i artikel 11 och när de bedömer deras proportionalitet, tar hänsyn till företagshemlighetens värde, de åtgärder som vidtagits för att skydda företagshemligheten, intrångsgörarens beteende vid anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, effekterna av det olagliga röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, parternas legitima intressen och den effekt som beviljandet eller avvisandet av åtgärderna skulle kunna ha på parterna, tredje parts legitima intressen, allmänhetens intresse och skyddet av grundläggande rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och informationsfriheten.

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de behandlar en ansökan om antagande av de förelägganden och korrigeringsåtgärder som avses i artikel 11 och när de bedömer deras proportionalitet, tar hänsyn till alla relevanta aspekter i fallet, såsom företagshemlighetens värde, de åtgärder som vidtagits för att skydda företagshemligheten, intrångsgörarens avsiktlighet vid anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, intrångsgörarens beteende vid anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, effekterna av det olagliga röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, parternas legitima intressen och den effekt som beviljandet eller avvisandet av åtgärderna skulle kunna ha på parterna, tredje parts legitima intressen, allmänhetens intresse och skyddet av grundläggande rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och informationsfriheten.

Ändringsförslag  97

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de behöriga myndigheterna begränsar varaktigheten för den åtgärd som avses i artikel 11.1 a ska denna varaktighet vara tillräcklig för att undanröja eventuella kommersiella eller ekonomiska fördelar som intrångsgöraren skulle ha kunnat få genom det olagliga anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten.

Medlemsstater ska se till att de behöriga myndigheterna begränsar varaktigheten för den åtgärd som avses i artikel 11.1 a så att den är tillräcklig för att undanröja eventuella kommersiella eller ekonomiska fördelar som intrångsgöraren skulle ha kunnat få genom det olagliga anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten och så att man undviker att det skapas oberättigade hinder för rättvis konkurrens, innovation och arbetskraftens rörlighet.

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de åtgärder som avses i artikel 11.1 a, på begäran av svaranden, återkallas eller på annat sätt upphör att gälla om den berörda informationen under tiden har upphört att uppfylla villkoren i artikel 2.1 av orsaker som inte kan tillskrivas svaranden.

2. Medlemsstaterna ska se till att de åtgärder som avses i artikel 11.1 a och b, på begäran av svaranden, återkallas eller på annat sätt upphör att gälla om den berörda informationen under tiden har upphört att uppfylla villkoren i artikel 2.1 av orsaker som inte kan tillskrivas svaranden.

Ändringsförslag  99

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Den berörda personen har ursprungligen förvärvat kunskaper om företagshemligheten i god tro och uppfyller villkoren i artikel 3.4.

a) Den berörda personen varken kände till eller hade skäl till att, under omständigheterna, känna till att företagshemligheten erhölls från en annan person som olagligen utnyttjade eller röjde företagshemligheten, vid tiden för utnyttjandet eller röjandet.

Ändringsförslag  100

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det fattas beslut om ekonomisk ersättning i stället för det beslut som avses i artikel 11.1 a får den ekonomiska ersättningen inte överstiga beloppet av de royaltyer eller avgifter som skulle ha debiterats, om personen hade begärt tillstånd att utnyttja den berörda företagshemligheten, under den tidsperiod då det skulle ha kunnat vara förbjudet att utnyttja företagshemligheten.

Om det fattas beslut om ekonomisk ersättning i stället för det beslut som avses i artikel 11.1 a och b får den ekonomiska ersättningen inte överstiga beloppet av de royaltyer eller avgifter som skulle ha debiterats, om personen hade begärt tillstånd att utnyttja den berörda företagshemligheten, under den tidsperiod då det skulle ha kunnat vara förbjudet att utnyttja företagshemligheten.

Ändringsförslag  101

Förslag till direktiv

Artikel 13 ‑ punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, på begäran av den skadelidande parten, ålägger den intrångsgörare som visste eller borde ha vetat att han eller hon olagligen anskaffade, röjde eller utnyttjade en företagshemlighet att till innehavaren av företagshemligheten betala ett skadestånd som står i proportion till den faktiska skadan.

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, på begäran av den skadelidande parten, ålägger den intrångsgörare som visste eller borde ha vetat att han eller hon olagligen anskaffade, röjde eller utnyttjade en företagshemlighet att till innehavaren av företagshemligheten betala ett skadestånd som står i proportion till den faktiska skadan som uppkommit som resultat av det olagliga anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten.

Ändringsförslag  102

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska i överensstämmelse med sin nationella lagstiftning och praxis begränsa anställdas skadeståndsansvar gentemot sina arbetsgivare för olagligt anskaffande, utnyttjande av röjande av en företagshemlighet i de fall där de handlar utan uppsåt. Detta alternativ gäller också då olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet sker efter det att en arbetstagares anställning upphört.

Ändringsförslag  103

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid fastställandet av skadeståndet ska de behöriga rättsliga myndigheterna ta hänsyn till alla relevanta faktorer, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, inbegripet utebliven vinst, för den skadelidande parten, eventuell oberättigad vinst som intrångsgöraren har gjort och, i tillämpliga fall, omständigheter som inte är av ekonomisk art, såsom immateriell skada som innehavaren av företagshemligheten åsamkats av det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten.

(Berör inte den svenska versionen).

Ändringsförslag  104

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast den XX XX 20XX [tre år efter utgången av införlivandeperioden] ska Europeiska unionens byrå för varumärken, mönster och modeller, inom ramen för verksamheten vid Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter, utarbeta en första rapport om utvecklingstendenserna när det gäller rättstvister om olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter i enlighet med detta direktiv.

1. Senast den XX XX 20XX [tre år efter utgången av införlivandeperioden] ska Europeiska kommissionen utarbeta en första rapport om utvecklingstendenserna när det gäller rättstvister om olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter i enlighet med detta direktiv.

Motivering

Eftersom en företagshemlighet inte anses vara en immateriell rättighet och skyddas mot illojal konkurrens verkar inte Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter vara ett lämpligt organ att biträda kommissionen.

Ändringsförslag  105

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Senast den XX XX 20XX [fyra år efter utgången av införlivandeperioden] ska kommissionen utarbeta en lägesrapport om tillämpningen av detta direktiv och överlämna den till Europaparlamentet och rådet. I denna rapport ska vederbörlig hänsyn tas till rapport den som utarbetats av Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

2. Senast den XX XX 20XX [fyra år efter utgången av införlivandeperioden] ska kommissionen utarbeta en lägesrapport om tillämpningen av detta direktiv, inbegripet om dess eventuella negativa effekter på grundläggande rättigheter och arbetskraftens rörlighet samt eventuella ytterligare förbättringar av samarbete inom innovation med särskild uppmärksamhet på effekterna på små och medelstora företag, och överlämna den till Europaparlamentet och rådet. I denna rapport ska vederbörlig hänsyn tas till rapporten om utvecklingstendenserna när det gäller rättstvister och direktivets effekt på i synnerhet nivåerna för öppen innovation, forskningssamverkan och arbetskraftens rörlighet.

Motivering

Eftersom en företagshemlighet inte anses vara en immateriell rättighet och skyddas mot illojal konkurrens verkar inte Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter vara ett lämpligt organ att biträda kommissionen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas

Referensnummer

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

9.12.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

9.12.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Michèle Rivasi

22.7.2014

Behandling i utskott

25.9.2014

22.1.2015

 

 

Antagande

14.4.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

5

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, João Ferreira, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Pavel Telička, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg

30.3.2015

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know‑how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas

(COM(2013)0813 – C7‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

Föredragande av yttrande: Lara Comi

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag är särskilt viktigt, eftersom det har till huvudsyfte att fastställa regler som kan förbättra våra europeiska företags konkurrenskraft genom innovation för att stärka Europas ledande roll på den globala industrimarknaden.

Under arbetet med att ta fram och skapa nya idéer, varor eller tjänster finns det en hel del information som är avgörande för idéns eller företagets konkurrenskraft men som inte omfattas av skyddet för de immateriella rättigheterna.

Företagshemligheter är därför ett kompletterande skyddsinstrument, och det är viktigt och nödvändigt att på europeisk nivå fastställa regler för anskaffande, utnyttjande och röjande av dessa hemligheter.

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) har, efter att ha bedömt de aspekter som rör den inre marknaden och konsumentskyddet, med förkrossande majoritet antagit en text som innehåller mycket välavvägda lösningar på de mest kontroversiella frågorna och som tar hänsyn till alla berörda intressen.

Det har i skälen införts vissa förtydliganden som gör det lättare att tolka artikeldelen. Framför allt har det specificerats att direktivet inte påverkar de grundläggande rättigheterna, allmänintresset, arbetstagarnas rörlighet och den förhandlingsrätt som fackföreningarna tillerkänns i några medlemsstater.

Dessutom har det ansetts viktigt att klargöra att denna rättsakt ska tillämpas på företagshemligheter rörande såväl varor som tjänster.

Definitionen av företagshemlighet har anpassats till den som anges i direktivförslagets titel, och det har även förtydligats att dess kommersiella värde ska vara faktiskt eller potentiellt, vilket gör det möjligt att i vederbörlig ordning utöka tillämpningsområdet.

Anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten ska anses berättigat om det krävs enligt den nationella rätten eller EU-rätten och om det är tillåtet enligt de bestämmelser som skyddar rättigheterna för innehavaren av företagshemligheten. Det föreliggande direktivet har nämligen till syfte att öka företagens konkurrenskraft genom att skydda företagshemligheten under arbetet med att ta fram och skapa nya idéer.

Till stöd för detta syfte har IMCO-utskottet – i motsats till kommissionen, som har föreslagit att ansvar ska tilldelas på grundval av skuldprincipen, dvs. genom bedömning av uppsåt (dolo) eller oaktsamhet (colpa) – pläderat för ett objektivt ansvar, i syfte att åstadkomma ett bättre skydd för företagshemligheter och företag, särskilt små och medelstora företag.

När det gäller preskriptionsfristen, en av de största knäckfrågorna, ställer vi oss inte bakom kommissionens förslag om att införa en minimifrist och en maxfrist. Vi föreslår att man i stället inför en enda tidsfrist på tre år inom vilken det är möjligt att vidta åtgärder för att skydda en företagshemlighet.

Genom en enda tidsfrist blir det möjligt att harmonisera denna viktiga aspekt inom alla nationella rättsordningar, så att aktörerna åtnjuter samma rättighet överallt i unionen. Fristen på tre år har ansetts lämplig för att på ett balanserat sätt skydda alla de intressen som står på spel.

När det gäller arbetstagarskyddet och rörligheten för arbetstagarna har vi kommit överens om att skydda deras rätt att använda information och kunskaper som inhämtats under tidigare yrkesverksamhet, såvida detta inte är olagligt enligt artikel 3.

På samma sätt har vi velat göra det möjligt för de offentliga myndigheterna att fortsätta att använda information och företagshemligheter när de utövar sina funktioner enligt nationell eller europeisk lagstiftning.

Sist men inte minst har vi velat stärka företagshemligheternas konfidentialitet under rättsliga förfaranden och begränsa hur många som får vetskap om företagshemligheten.

Om IMCO-utskottets ändringsförslag antas av utskottet för rättsliga frågor (JURI), som är ansvarigt utskott, blir det möjligt att effektivisera detta nya instrument och därigenom förverkliga de uppställda målen genom att bland annat förstärka konkurrenskraften för de europeiska företagen och den inre marknaden och förbättra konsumentskyddet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Öppen innovation är en viktig metod för att skapa ny kunskap och stöder framväxten av nya och innovativa affärsmodeller som baseras på att man använder kunskap som skapats av flera aktörer. Företagshemligheter spelar en viktig roll för att skydda kunskapsutbytet mellan företag inom och över den inre marknadens gränser i samband med forskning, utveckling och innovation. Forskningssamverkan, däribland gränsöverskridande samarbete, är särskilt viktig för att öka nivån på företagens forskning och utveckling på den inre marknaden. Öppen innovation är en katalysator för nya idéer så att de kan finna sin väg till marknaden och tillmötesgå konsumenters behov och hantera samhällsutmaningar. På en inre marknad där hinder för sådant gränsöverskridande samarbete minimeras och där samarbetet inte snedvrids borde intellektuellt skapande och intellektuell innovation främja investeringar i innovativa processer, tjänster och produkter. En sådan för intellektuellt skapande och intellektuell innovation gynnsam miljö är också viktig för att öka sysselsättningen och förbättra unionens konkurrenskraft. Företagshemligheter är ett av näringslivets mest använda sätt att skydda intellektuellt skapande och innovativ know-how, men är samtidigt det sätt som i unionens regelverk skyddas minst mot att olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas av tredje part.

(2) Öppen innovation är en viktig metod för att skapa ny kunskap och stöder framväxten av nya och innovativa affärsmodeller som baseras på att man använder kunskap som skapats av flera aktörer. Företagshemligheter spelar en viktig roll för att skydda kunskapsutbytet mellan företag inom och över den inre marknadens gränser i samband med forskning, utveckling och innovation. Forskningssamverkan, däribland gränsöverskridande samarbete, är särskilt viktig för att öka nivån på företagens forskning och utveckling på den inre marknaden. Öppen innovation är en katalysator för nya idéer så att de kan finna sin väg till marknaden och tillmötesgå konsumenters behov och hantera samhällsutmaningar. På en inre marknad där hinder för sådant gränsöverskridande samarbete minimeras och där samarbetet inte snedvrids borde intellektuellt skapande och intellektuell innovation främja investeringar i innovativa processer, tjänster och produkter. En sådan för intellektuellt skapande och intellektuell innovation gynnsam miljö är också viktig för att öka sysselsättningen och förbättra unionens konkurrenskraft. Företagshemligheter är ett av näringslivets mest använda sätt att skydda intellektuellt skapande och innovativ know-how, men är samtidigt det sätt som i unionens regelverk skyddas minst mot att olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas av tredje part. Kunskaps- och informationsspridningen bör anses vara nödvändig för att säkra dynamiska, positiva och rättvisa möjligheter till affärsutveckling, särskilt för små och medelstora företag.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Det bör införas regler på unionsnivå om tillnärmning av de nationella regelverken så att det skapas en tillräckligt hög och enhetlig nivå på den rättsliga prövningen på hela den inre marknaden när en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs. För detta ändamål är det viktigt att införa en enhetlig definition av företagshemligheter, utan att man begränsar det föremål som ska skyddas mot angrepp. Denna definition bör således utformas så att den täcker företagsinformation, teknisk information och know-how i fråga om vilken det finns både ett legitimt intresse av konfidentialitet och legitima förväntningar på att denna konfidentialitet kan bevaras. Till sin natur bör denna definition inte omfatta obetydlig information eller kunskaper och färdigheter som anställda får vid normal yrkesutövning och som är kända bland eller tillgängliga för personer inom de kretsar som normalt hanterar informationen i fråga.

(8) Det bör införas regler på unionsnivå om tillnärmning av de nationella regelverken så att det skapas en tillräckligt hög och enhetlig nivå på den civilrättsliga prövningen på hela den inre marknaden när en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs. För detta ändamål är det viktigt att införa en enhetlig definition av företagshemligheter, utan att man begränsar det föremål som ska skyddas mot angrepp. Denna definition bör således utformas så att den täcker företagsinformation, teknisk information och know-how i fråga om vilken det finns både ett legitimt intresse av konfidentialitet och legitima förväntningar på att denna konfidentialitet kan bevaras. Sådan information eller know-how bör dessutom ha ett kommersiellt värde, antingen faktiskt eller potentiellt, och röjandet av den skulle sannolikt skada det legitima ekonomiska intresset för den person som lagligen kontrollerar den. Till sin natur bör denna definition inte omfatta obetydlig information eller kunskaper och färdigheter som anställda får vid normal yrkesutövning och som är kända bland eller tillgängliga för personer inom de kretsar som normalt hanterar informationen i fråga.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Detta direktiv bör inte påverka rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal samt att vidta stridsåtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis som respekterar unionsrätten.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) Ett offentligt organs anskaffande eller röjande av en företagshemlighet bör inte, oavsett om det är framtvingat eller tillåtet enligt lag, utgöra olagligt utnyttjande eller röjande. Sådant anskaffande eller röjande bör dock ligga tydligt inom befogenheterna för det relevanta offentliga organet, och överskridande av denna befogenhet bör utgöra en olaglig handling.

Motivering

Det finns ett behov av att klargöra att anskaffande eller röjande av en företagshemlighet inte är olagligt när offentliga organ enligt lagen har rätt att inhämta informationen.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I linje med proportionalitetsprincipen bör de åtgärder och rättsmedel som är avsedda att skydda företagshemligheter utformas så att de uppnår målet om en smidigt fungerande inre marknad för forskning och innovation utan att andra mål och principer av allmänt intresse äventyras. I detta hänseende bör åtgärderna och rättsmedlen säkerställa att de behöriga rättsliga myndigheterna beaktar värdet av en företagshemlighet, graden av allvar i det beteende som leder till att en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs och konsekvenserna av detta beteende. Det bör även säkerställas att de behöriga offentliga myndigheterna får handlingsmöjligheten att väga intressena hos parterna i en rättstvist, tredje parters intressen och i tillämpliga fall konsumenternas intressen mot varandra.

(11) I linje med proportionalitetsprincipen bör de åtgärder och rättsmedel som är avsedda att skydda företagshemligheter utformas så att de uppnår målet om en smidigt fungerande inre marknad för forskning och innovation, i synnerhet genom att ha en avskräckande effekt på olagligt anskaffande, utnyttjande och röjande av en företagshemlighet, utan att grundläggande rättigheter och friheter eller allmänna intressen – såsom den allmänna säkerheten, konsumentskyddet, folkhälsan och miljöskyddet – äventyras och utan att arbetstagarnas rörlighet påverkas. I detta hänseende bör åtgärderna och rättsmedlen säkerställa att de behöriga rättsliga myndigheterna beaktar faktorer såsom värdet av en företagshemlighet, graden av allvar i det beteende som leder till att en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs och konsekvenserna av detta beteende. Det bör även säkerställas att de behöriga offentliga myndigheterna får handlingsmöjligheten att väga intressena hos parterna i en rättstvist, tredje parters intressen och i tillämpliga fall konsumenternas intressen mot varandra.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Den inre marknadens smidiga funktion skulle undergrävas om de åtgärder och rättsmedel som föreskrivs skulle användas för att uppnå orättmätiga intressen som är oförenliga med målen i detta direktiv. Det är därför viktigt att se till att rättsliga myndigheter får befogenhet att utfärda påföljder mot missbruk från rättssökande som agerar i ond tro och inger uppenbart ogrundade framställningar. Det är även viktigt att de åtgärder och rättsmedel som föreskrivs inte begränsar yttrande- och informationsfriheten (inklusive mediernas frihet och mångfald enligt artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna) eller visslares verksamhet. Skyddet av företagshemligheter bör följaktligen inte omfatta fall där ett röjande av en företagshemlighet tjänar det allmänna intresset genom att ett menligt agerande eller oegentligheter avslöjas.

(12) Den inre marknadens smidiga funktion skulle undergrävas om de åtgärder och rättsmedel som föreskrivs skulle användas för att uppnå orättmätiga intressen, till exempel att skapa oberättigade hinder för den inre marknaden eller för rörligheten för arbetstagare, vilket är oförenligt med målen i detta direktiv. Det är därför viktigt att se till att rättsliga myndigheter får befogenhet att utfärda påföljder mot missbruk från rättssökande som agerar i ond tro och inger uppenbart ogrundade framställningar. Det är även viktigt att de åtgärder och rättsmedel som föreskrivs inte begränsar yttrande- och informationsfriheten (inklusive mediernas frihet och mångfald enligt artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna) eller visslares verksamhet. Skyddet av företagshemligheter bör följaktligen inte omfatta fall där ett röjande av en företagshemlighet tjänar det allmänna intresset genom att ett menligt agerande eller oegentligheter avslöjas.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För rättssäkerhetens skull och med tanke på att legitima innehavare av företagshemligheter förväntas efterleva ett aktsamhetskrav när det gäller att bevara sina värdefulla företagshemligheters konfidentialitet och övervaka utnyttjandet av dem bör man begränsa möjligheten att initiera åtgärder för skydd av företagshemligheter till en begränsad tid efter den dag då innehavare av företagshemligheter blir medvetna om eller har anledning att bli medvetna om att en tredje part olagligen anskaffat, utnyttjat eller röjt deras företagshemlighet.

(13) För att slå vakt om en välfungerande inre marknad för forskning och innovation och rättssäkerheten och med tanke på att legitima innehavare av företagshemligheter förväntas efterleva ett aktsamhetskrav när det gäller att bevara sina värdefulla företagshemligheters konfidentialitet och övervaka utnyttjandet av dem bör man begränsa möjligheten att initiera åtgärder för skydd av företagshemligheter till en period på tre år efter den dag då innehavare av företagshemligheter blir medvetna om eller har anledning att bli medvetna om att en tredje part olagligen anskaffat, utnyttjat eller röjt deras företagshemlighet.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Om en tredje part olagligen anskaffar en företagshemlighet skulle detta kunna få förödande effekter för den legitima innehavaren, eftersom när väl hemligheten har offentliggjorts det är omöjligt för innehavaren att återgå till situationen före det att företagshemligheten förlorades. Följaktligen är det viktigt att föreskriva snabba och tillgängliga interimistiska åtgärder för ett omedelbart upphörande med det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet. Ett sådant föreläggande måste vara tillgängligt även om ett beslut i sakfrågan inte har fattats, med vederbörlig hänsyn till rätten till försvar, proportionalitetsprincipen och de särskilda egenskaperna hos fallet i fråga. Det kan också behövas garantier för en ersättningsnivå som är tillräcklig för att täcka de kostnader och den skada som en svarande vållas av oberättigade framställningar, särskilt när varje dröjsmål skulle vålla en legitim innehavare av företagshemligheter irreparabel skada.

(15) Om en tredje part olagligen anskaffar en företagshemlighet skulle detta kunna få förödande effekter för den legitima innehavaren, eftersom när väl hemligheten har offentliggjorts det är omöjligt för innehavaren att återgå till situationen före det att företagshemligheten förlorades. Följaktligen är det viktigt att föreskriva snabba och tillgängliga interimistiska åtgärder för ett omedelbart upphörande med det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet, även när denna företagshemlighet utnyttjas för att tillhandahålla tjänster. Ett sådant föreläggande måste vara tillgängligt även om ett beslut i sakfrågan inte har fattats, med vederbörlig hänsyn till rätten till försvar, proportionalitetsprincipen och de särskilda egenskaperna hos fallet i fråga. Det kan också behövas garantier för en ersättningsnivå som är tillräcklig för att täcka de kostnader och den skada som en svarande vållas av oberättigade framställningar, särskilt när varje dröjsmål skulle vålla en legitim innehavare av företagshemligheter irreparabel skada.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Av samma skäl är det också viktigt att föreskriva åtgärder som förhindrar ytterligare olagligt utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet. För att förbudsåtgärder ska vara ändamålsenliga bör deras varaktighet, när omständigheterna kräver en begränsad varaktighet, vara tillräcklig för att undanröja alla kommersiella fördelar som en tredje part skulle kunna vinna av att olagligen anskaffa, utnyttja eller röja företagshemligheten. Under alla omständigheter bör åtgärder av denna typ inte vara verkställbara om den information som ursprungligen omfattades av företagshemligheten har blivit allmän egendom av skäl som inte kan tillskrivas svaranden.

(16) Av samma skäl är det också viktigt att föreskriva åtgärder som förhindrar ytterligare olagligt utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet. För att förbudsåtgärder ska vara ändamålsenliga och proportionerliga bör deras varaktighet vara tillräcklig för att undanröja alla kommersiella fördelar som en tredje part skulle kunna vinna av att olagligen anskaffa, utnyttja eller röja företagshemligheten, bland annat när en sådan företagshemlighet används för att tillhandahålla tjänster, och bör ha en begränsad varaktighet för att undvika att skapa omotiverade hinder för konkurrensen på den inre marknaden. Under alla omständigheter bör åtgärder av denna typ inte vara verkställbara om den information som ursprungligen omfattades av företagshemligheten har blivit allmän egendom av skäl som inte kan tillskrivas svaranden.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) En företagshemlighet kan olagligen utnyttjas för att utforma, tillverka eller marknadsföra varor eller delar av varor som därefter kan spridas över den inre marknaden, vilket inverkar på det kommersiella intresset hos innehavaren av företagshemligheten och den inre marknadens funktion. I dessa fall och när företagshemligheten i fråga har en betydande inverkan på den resulterade varans kvalitet, värde eller pris eller sänker dess kostnad eller underlättar eller påskyndar dess tillverknings- eller marknadsföringsprocesser är det viktigt att rättsliga myndigheter får befogenhet att vidta lämpliga åtgärder för att se till att dessa varor inte släpps ut på marknaden eller för att de avlägsnas från marknaden. Med tanke på handelns globala karaktär är det också nödvändigt att sådana åtgärder innefattar möjligheten att förbjuda import av sådana varor till unionen eller lagring av sådana varor för att utbjuda dem till försäljning eller marknadsföra dem på marknaden. Med beaktande av proportionalitetsprincipen bör korrigeringsåtgärder inte nödvändigtvis innebära förstöring av varor när det finns andra praktiska lösningar, exempelvis undanröjande av varornas intrångsgörande egenskaper eller avyttring av varorna utanför marknaden, t.ex. donationer till välgörenhetsorganisationer.

(17) En företagshemlighet kan olagligen utnyttjas för att utforma, tillverka eller marknadsföra varor eller delar av varor som därefter kan spridas över den inre marknaden, vilket inverkar på det kommersiella intresset hos innehavaren av företagshemligheten och den inre marknadens funktion. I de fall där olagligt anskaffande har påvisats och när företagshemligheten i fråga har en betydande inverkan på den resulterade varans kvalitet, värde eller pris eller sänker dess kostnad eller underlättar eller påskyndar dess tillverknings- eller marknadsföringsprocesser är det viktigt att rättsliga myndigheter får befogenhet att vidta lämpliga åtgärder för att se till att dessa varor inte släpps ut på marknaden eller för att de avlägsnas från marknaden. Med tanke på handelns globala karaktär är det också nödvändigt att sådana åtgärder innefattar möjligheten att förbjuda import av sådana varor till unionen eller lagring av sådana varor för att utbjuda dem till försäljning eller marknadsföra dem på marknaden. Med beaktande av proportionalitetsprincipen bör korrigeringsåtgärder inte nödvändigtvis innebära förstöring av varor när det finns andra praktiska lösningar, exempelvis undanröjande av varornas intrångsgörande egenskaper eller avyttring av varorna utanför marknaden, t.ex. donationer till välgörenhetsorganisationer.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av konkurrensregler, särskilt artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv bör inte användas för att otillbörligt begränsa konkurrensen på ett sätt som strider mot det fördraget.

(27) Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av konkurrensregler, särskilt artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv bör inte användas för att otillbörligt begränsa konkurrensen, fördröja tillgången till den inre marknaden eller/och skapa hinder för arbetskraftens rörlighet på ett sätt som strider mot det fördraget.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) De åtgärder som införs för att skydda företagshemligheter mot olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande bör inte påverka tillämpningen av andra relevanta regler på andra områden, däribland de som rör immateriella rättigheter, personlig integritet, tillgång till handlingar och avtalsrätt. När tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG8 och tillämpningsområdet för det här direktivet överlappar varandra, bör emellertid det här direktivet ha företräde som lex specialis.

(28) De åtgärder som införs för att skydda företagshemligheter mot olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande bör inte påverka tillämpningen av andra relevanta regler på andra områden, däribland de som rör miljöskydd och miljöansvar, konsumentskydd, hälso- och säkerhetskrav, hälsoskydd, immateriella rättigheter, personlig integritet, tillgång till handlingar och information och avtalsrätt. När tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG8 och tillämpningsområdet för det här direktivet överlappar varandra, bör emellertid det här direktivet ha företräde som lex specialis.

__________________

__________________

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 30.4.2004, s. 45).

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 30.4.2004, s. 45).

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs regler för skydd mot olagligt anskaffande, röjande och utnyttjande av företagshemligheter.

I detta direktiv fastställs regler för skydd mot olagligt anskaffande, utnyttjande och röjande av know-how och företagsinformation som inte har röjts (företagshemligheter).

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) företagshemlighet: information som uppfyller samtliga följande krav:

(1) företagshemlighet: know-how och företagsinformation som uppfyller samtliga följande krav:

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Den har kommersiellt värde genom att den är hemlig.

b) Den har faktiskt eller potentiellt kommersiellt värde genom att den är hemlig.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Den person som lagligen förfogar över den har vidtagit med hänsyn till omständigheterna rimliga åtgärder för att hålla den hemlig.

c) Innehavaren av företagshemligheten har vidtagit med hänsyn till omständigheterna rimliga åtgärder för att hålla den hemlig.

Motivering

Textändring för att skapa överensstämmelse med den terminologi som används i artikel 2.2.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Den avser tester eller andra hemliga uppgifter vars framtagande innebär betydande arbete och vars företeende är nödvändigt för att erhålla ett godkännande för marknadsföring av kemiska produkter, läkemedel eller jordbruksprodukter i vilka det ingår nya kemikalier.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) intrångsgörande varor: varor vars formgivning, kvalitet, tillverkningsprocess eller marknadsföring gynnas avsevärt av olagligen anskaffade, utnyttjade eller röjda företagshemligheter.

(4) intrångsgörande varor: varor vars formgivning, kvalitet, egenskaper, funktion, tillverkningsprocess eller marknadsföring gynnas av olagligen anskaffade, utnyttjade eller röjda företagshemligheter.

Motivering

Tillägget av termerna ”egenskaper” och ”funktion” omfattar andra aspekter än kvaliteten på varorna. En vara bör betraktas som intrångsgörande om den gynnas på något sätt av angrepp på en företagshemlighet, oavsett hur ”avsevärt” den gynnats av den.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det ska anses olagligt att anskaffa en företagshemlighet utan att innehavaren av företagshemligheten samtycker, om detta sker uppsåtligen eller till följd av grov oaktsamhet genom

2. Det ska anses olagligt att anskaffa en företagshemlighet utan att innehavaren av företagshemligheten samtycker, om detta sker genom

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) obehörigt tillträde till eller kopiering av handlingar, föremål, material, ämnen eller elektroniska filer som med stöd i lagen kontrolleras av innehavaren av företagshemligheten, som innehåller företagshemligheten eller från vilka företagshemligheten kan härledas,

a) obehörigt tillträde till eller kopiering av handlingar, föremål, material, ämnen eller elektroniska filer som med stöd i lagen kontrolleras av innehavaren av företagshemligheten, som innehåller företagshemligheten,

Motivering

Det finns ett behov att klargöra att innehavaren av företagshemligheten endast skyddas mot olagligt anskaffande av företagshemligheten och inte mot bakåtkompilering, som är lagligt.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3 - inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det ska anses olagligt att utnyttja eller röja en företagshemlighet utan att innehavaren av affärshemligheten samtycker om detta görs uppsåtligen eller till följd av grov oaktsamhet av en person som konstateras uppfylla något av följande villkor:

3. Det ska anses olagligt att utnyttja eller röja en företagshemlighet utan att innehavaren av företagshemligheten samtycker om detta görs av en person som konstateras uppfylla något av följande villkor:

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Det ska också anses olagligt att utnyttja eller röja en företagshemlighet om en person vid tidpunkten för utnyttjandet eller röjandet kände till eller, under omständigheterna, borde ha känt till att företagshemligheten erhållits från en annan person som olagligen utnyttjat eller röjt företagshemligheten i den mening som avses i punkt 3.

4. Det ska också anses olagligt att anskaffa, utnyttja eller röja en företagshemlighet om en person vid tidpunkten för anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet kände till eller, under omständigheterna, borde ha känt till att företagshemligheten direkt eller indirekt erhållits från en annan person som olagligen utnyttjat eller röjt företagshemligheten i den mening som avses i punkt 3.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Att medvetet eller avsiktligt producera, utbjuda till försäljning eller marknadsföra intrångsgörande varor, eller att importera, exportera eller lagra dem i detta syfte, ska anses utgöra olagligt utnyttjande av en företagshemlighet.

5. Att producera, utbjuda till försäljning eller marknadsföra intrångsgörande varor, eller att importera, exportera eller lagra dem i detta syfte ska anses utgöra olagligt utnyttjande av en företagshemlighet när personen som utför sådana handlingar kände till eller, under omständigheterna, borde ha känt till att företagshemligheten utnyttjades olagligt i den mening som avses i punkt 3.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det ska anses lagligt att anskaffa företagshemligheter om de erhålls på ett av följande sätt:

1. Det ska anses lagligt att anskaffa företagshemligheter om de erhålls på ett av följande sätt:

a) Oberoende upptäckt eller skapande.

a) Oberoende upptäckt eller skapande.

b) Iakttagelse, undersökning, demontering eller test av en produkt eller ett föremål som har ställts till allmänhetens förfogande eller som den person som anskaffar informationen lagligen innehar.

b) Iakttagelse, undersökning, demontering eller test av en produkt eller ett föremål som har ställts till allmänhetens förfogande eller som den person som anskaffar informationen lagligen innehar om den personen inte har någon lagenlig skyldighet att begränsa anskaffandet av företagshemligheten.

c) Arbetstagarföreträdares utövande av sin rätt till information och samråd i enlighet med unionens lagstiftning och nationell lagstiftning och/eller praxis.

c) Arbetstagarföreträdares utövande av sin rätt till information och samråd i enlighet med unionens lagstiftning och nationell lagstiftning och/eller praxis.

c) Varje annan metod som under omständigheterna överensstämmer med god affärssed.

d) Varje annan metod som under omständigheterna överensstämmer med god affärssed.

 

Anskaffandet, utnyttjandet och röjandet av företagshemligheter ska anses vara lagligt i den utsträckning som sådant anskaffande, utnyttjande eller röjande föreskrivs av unionsrätten eller av nationell lagstiftning, och tillåts av dess bestämmelser om skydd för rättigheterna för innehavaren av företagshemligheten.

2. Medlemsstaterna ska se till att det inte föreligger någon rätt att ansöka om de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i detta direktiv om det påstådda anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten ägt rum i något av följande fall:

2. Anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter ska betraktas som lagligt i den utsträckning som det påstådda anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten ägt rum i något av följande fall:

a) För att på ett legitimt sätt utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.

a) För att på ett legitimt sätt utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.

b) För att avslöja en sökandes menliga agerande, oegentligheter eller olagliga verksamhet, förutsatt att det påstådda anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten var nödvändigt för ett sådant avslöjande och förutsatt att svaranden agerade i det allmännas intresse.

b) För att avslöja ett menligt agerande, oegentligheter eller olaglig verksamhet, förutsatt att det påstådda anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten var nödvändigt för ett sådant avslöjande och förutsatt att svaranden agerade i det allmännas intresse.

c) Arbetstagare röjde företagshemligheten för sina företrädare som en del av företrädarnas legitima utövande av sina uppgifter.

c) Arbetstagare röjde företagshemligheten för sina företrädare som en del av företrädarnas legitima utövande av sina uppgifter i enlighet med lagstiftning och praxis på unionsnivå och nationell nivå.

d) För att kunna fullfölja en utomobligatorisk förpliktelse.

 

e) För att skydda ett legitimt intresse.

e) För att skydda ett legitimt intresse som erkänns enligt unionsrätten eller den nationella lagstiftningen.

 

2a. Detta direktiv påverkar inte följande:

 

a) Tillämpningen av sådana regler på EU-nivå eller nationell nivå som innebär att innehavare av företagshemligheter är skyldiga att, av hänsyn till allmänintresset, röja information, även handelshemligheter, för offentliga myndigheter, så att dessa kan fullgöra sina uppgifter.

 

b) Användningen av arbetstagares information, kunskap, kompetens och yrkesskicklighet från tidigare anställning, i den mån den inte omfattas av artikel 3.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) undviker att hinder skapas för laglig handel på den inre marknaden,

b) undviker att hinder skapas för laglig handel, konkurrens och arbetstagarnas rörlighet på den inre marknaden,

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att ansökningar om tillämpning av de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i detta direktiv kan göras inom minst ett år men inte mer än två år efter den dag då den sökande blev medveten om eller hade anledning att bli medveten om det senaste sakförhållande som gett upphov till ansökan.

Medlemsstaterna ska se till att ansökningar om tillämpning av de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i detta direktiv kan göras inom tre år efter den dag då den sökande blev medveten om eller hade anledning att bli medveten om det senaste sakförhållande som gett upphov till ansökan.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att parterna, deras rättsliga företrädare, domstolstjänstemän, vittnen, sakkunniga och varje annan person som deltar i det rättsliga förfarandet om det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet, eller som har tillgång till handlingar som ingår i det rättsliga förfarandet, inte får utnyttja eller röja företagshemligheter eller påstådda företagshemligheter om vilka de har blivit medvetna till följd av ett sådant deltagande eller en sådan tillgång.

Medlemsstaterna ska se till att parterna, deras rättsliga företrädare, domstolstjänstemän, vittnen, sakkunniga och varje annan person som deltar i det rättsliga förfarandet om det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet, eller som har tillgång till handlingar som ingår i det rättsliga förfarandet, inte får utnyttja eller röja företagshemligheter eller påstådda företagshemligheter om vilka de har blivit medvetna till följd av ett sådant deltagande eller en sådan tillgång. Medlemsstaterna kan även låta behöriga rättsliga myndigheter vidta sådana åtgärder på eget initiativ.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den skyldighet som avses i första stycket ska upphöra om någon av följande omständigheter föreligger:

Den skyldighet som avses i första stycket ska fortsätta att gälla fram till det att det rättsliga förfarandet har avslutats. Hur som helst ska skyldigheten upphöra om någon av följande omständigheter föreligger:

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Om den påstådda företagshemligheten under förfarandet inte anses uppfylla kraven i artikel 2.1.

a) Om den påstådda företagshemligheten enligt en lagakraftvunnen dom inte anses uppfylla kraven i artikel 2.1.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska också se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, efter en vederbörligen motiverad begäran av en part, kan vidta de särskilda åtgärder som krävs för att bevara konfidentialiteten kring företagshemligheter eller påstådda företagshemligheter som utnyttjas eller som det hänvisas till under det rättsliga förfarande som rör det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet.

Medlemsstaterna ska också se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, efter en vederbörligen motiverad begäran av en part, kan vidta de särskilda åtgärder som krävs för att bevara konfidentialiteten kring företagshemligheter eller påstådda företagshemligheter som utnyttjas eller som det hänvisas till under det rättsliga förfarande som rör det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet. Medlemsstaterna kan dessutom bemyndiga de behöriga rättsliga myndigheterna att vidta åtgärder å ämbetets vägnar.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Att begränsa tillgången till alla dokument innehållande företagshemligheter som lämnats in av de berörda parterna eller av tredje part, helt eller delvis.

a) Att begränsa tillgången till alla dokument innehållande företagshemligheter som lämnats in av parterna eller av tredje part, helt eller delvis, förutsatt att de båda berörda parterna eller deras företrädare har tillgång till dem.

Motivering

För att säkerställa att båda parterna har tillgång till den information som har en avgörande betydelse för fallets innehåll.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Att begränsa tillträdet till domstolsförhandlingar, där företagshemligheter kan komma att röjas, och motsvarande protokoll eller utskrifter. I undantagsfall och om det finns en tillfredsställande motivering får de behöriga rättsliga myndigheterna begränsa parternas tillgång till dessa domstolsförhandlingar och besluta att de ska genomföras endast i närvaro av parternas rättsliga företrädare och auktoriserade sakkunniga som omfattas av den skyldighet att bevara konfidentialitet som avses i punkt 1.

b) Att begränsa tillträdet till domstolsförhandlingar, där företagshemligheter eller påstådda företagshemligheter kan komma att röjas, och motsvarande protokoll eller utskrifter till ett begränsat antal personer, förutsatt att minst en person från varje part, dess advokat respektive företrädare under förfarandet och domstolstjänstemän ges fullständig tillgång till domstolsförhandlingarna, protokollen eller utskrifterna.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När de behöriga rättsliga myndigheterna beslutar om att bevilja eller avslå en ansökan som avses i punkt 2 och när de bedömer dess proportionalitet ska de ta hänsyn till de berörda parternas och, i tillämpliga fall, tredje parts legitima intressen samt till möjlig skada som någon av parterna och, i tillämpliga fall, tredje part kan åsamkas, till följd av att ansökan beviljas eller avslås.

3. När de behöriga rättsliga myndigheterna beslutar om att bevilja eller avvisa åtgärder för att bevara en företagshemlighet och när de bedömer deras proportionalitet ska de ta hänsyn till nödvändigheten att garantera rätten till ett effektivt rättsmedel och rätten till en rättvis rättegång, de berörda parternas och, i tillämpliga fall, tredje parts legitima intressen samt till möjlig skada som någon av parterna och, i tillämpliga fall, tredje part kan åsamkas, till följd av att ansökan beviljas eller avslås.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, på begäran av innehavaren av en företagshemlighet, får besluta att någon av följande interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder ska vidtas mot den påstådda intrångsgöraren:

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de rättsliga myndigheterna som villkor för att det påstådda olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet ska få fortsätta får kräva att det ställs säkerheter som syftar till att garantera att innehavaren av företagshemligheten kompenseras.

2. Medlemsstaterna ska se till att de rättsliga myndigheterna, som ett alternativ till de åtgärder som fastställs i punkt 1, som villkor för att det påstådda olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet ska få fortsätta får kräva att det ställs säkerheter som syftar till att garantera att innehavaren av företagshemligheten kompenseras.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När det gäller de åtgärder som avses i artikel 9 ska medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna har befogenhet att kräva att sökanden lägger fram bevisning som rimligtvis kan anses som tillgänglig för att förvissa sig om att en företagshemlighet föreligger, att sökanden är den legitima innehavaren av företagshemligheten och att företagshemligheten har anskaffats olagligen, att företagshemligheten utnyttjas eller röjs olagligen, eller att ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheten är nära förestående.

1. När det gäller de åtgärder som avses i artikel 9 ska medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna är behöriga att kräva att sökanden lägger fram bevisning som rimligtvis kan anses som tillgänglig för att förvissa sig om att den berörda frågan kan betraktas som en företagshemlighet, att sökanden är innehavare av företagshemligheten och att företagshemligheten har anskaffats olagligen, att företagshemligheten utnyttjas eller röjs olagligen, eller att ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheten är nära förestående.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de beslutar om att bevilja eller avslå ansökan och när de bedömer dess proportionalitet, är skyldiga att ta hänsyn till företagshemlighetens värde, de åtgärder som vidtagits för att skydda företagshemligheten, svarandens beteende vid anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, effekterna av det olagliga röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, parternas legitima intressen och den effekt som beviljandet eller avvisandet av åtgärderna skulle kunna ha på parterna, tredje parts legitima intressen, allmänhetens intresse och skyddet av grundläggande rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och informationsfriheten.

2. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de beslutar om att bevilja eller avslå ansökan och när de bedömer dess proportionalitet, är skyldiga att ta hänsyn till alla relevanta aspekter på fallet, såsom företagshemlighetens värde, de åtgärder som vidtagits för att skydda företagshemligheten, svarandens beteende vid anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, effekterna av det olagliga röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, parternas legitima intressen och den effekt som beviljandet eller avvisandet av åtgärderna skulle kunna ha på parterna, tredje parts legitima intressen, allmänhetens intresse och skyddet av grundläggande rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och informationsfriheten.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får göra de interimistiska åtgärder som avses i artikel 9 avhängiga av att sökanden ställer lämplig säkerhet eller motsvarande garanti avsedd att garantera kompensation för eventuell skada som åsamkas svaranden och, i tillämpliga fall, andra personer som påverkas av åtgärderna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, om det föreligger ett rättsligt avgörande som fastställer ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet, på begäran av sökanden får rikta ett beslut mot intrångsgöraren om

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, om det föreligger ett rättsligt avgörande som fastställer ett olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet, på begäran av sökanden får vidta en eller flera av följande åtgärder mot intrångsgöraren:

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) En förklaring om intrång.

utgår

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de behandlar en ansökan om antagande av de förelägganden och korrigeringsåtgärder som avses i artikel 11 och när de bedömer deras proportionalitet, tar hänsyn till företagshemlighetens värde, de åtgärder som vidtagits för att skydda företagshemligheten, intrångsgörarens beteende vid anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, effekterna av det olagliga röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, parternas legitima intressen och den effekt som beviljandet eller avvisandet av åtgärderna skulle kunna ha på parterna, tredje parts legitima intressen, allmänhetens intresse och skyddet av grundläggande rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och informationsfriheten.

Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de behandlar en ansökan om antagande av de förelägganden och korrigeringsåtgärder som avses i artikel 11 och när de bedömer deras proportionalitet, är skyldiga att ta hänsyn till de specifika omständigheterna i målet. Denna bedömning ska, där så är lämpligt, innefatta företagshemlighetens värde, de åtgärder som vidtagits för att skydda företagshemligheten, svarandens beteende vid anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten, effekterna av det olagliga utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten, parternas legitima intressen och den effekt som beviljandet eller avvisandet av åtgärderna skulle kunna ha på parterna, tredje parts legitima intressen, allmänhetens intresse och skyddet av grundläggande rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och informationsfriheten.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de behöriga myndigheterna begränsar varaktigheten för den åtgärd som avses i artikel 11.1 a ska denna varaktighet vara tillräcklig för att undanröja eventuella kommersiella eller ekonomiska fördelar som intrångsgöraren skulle ha kunnat få genom det olagliga anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten.

Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna i överensstämmelse med detta begränsar längden för den åtgärd som avses i artikel 11.1 a så att den är tillräcklig för att undanröja eventuella kommersiella eller ekonomiska fördelar som intrångsgöraren skulle ha kunnat få genom det olagliga anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten.

Motivering

Om svaranden inte längre kan vinna några kommersiella fördelar av förskingringen, har en ytterligare förlängning av föreläggandet endast en avskräckande och bestraffande effekt samtidigt som konkurrens och innovation hindras.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det fattas beslut om ekonomisk ersättning i stället för det beslut som avses i artikel 11.1 a får den ekonomiska ersättningen inte överstiga beloppet av de royaltyer eller avgifter som skulle ha debiterats, om personen hade begärt tillstånd att utnyttja den berörda företagshemligheten, under den tidsperiod då det skulle ha kunnat vara förbjudet att utnyttja företagshemligheten.

Om det fattas beslut om ekonomisk ersättning i stället för det beslut som avses i artikel 11.1 a och b får den ekonomiska ersättningen inte överstiga beloppet av de royaltyer eller avgifter som skulle ha debiterats, om personen hade begärt tillstånd att utnyttja den berörda företagshemligheten, under den tidsperiod då det skulle ha kunnat vara förbjudet att utnyttja företagshemligheten.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, på begäran av den skadelidande parten, ålägger den intrångsgörare som visste eller borde ha vetat att han eller hon olagligen anskaffade, röjde eller utnyttjade en företagshemlighet att till innehavaren av företagshemligheten betala ett skadestånd som står i proportion till den faktiska skadan.

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, på begäran av den skadelidande parten, ålägger den intrångsgörare som visste eller borde ha vetat att han eller hon olagligen anskaffade, utnyttjade eller röjde en företagshemlighet att till innehavaren av företagshemligheten betala ett skadestånd som är lämpligt med tanke på den faktiska skada som uppstått till följd av intrånget.

 

Medlemsstaterna får i överensstämmelse med sin nationella lagstiftning och praxis begränsa anställdas skadeståndsansvar gentemot sina arbetsgivare för olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet i de fall där de handlar utan uppsåt.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När de behöriga rättsliga myndigheterna beslutar om huruvida en åtgärd för offentliggörande ska vidtas och när de bedömer dess proportionalitet ska de beakta den möjliga skada som en sådan åtgärd kan medföra för intrångsgörarens personliga integritet och anseende, om intrångsgöraren är en fysisk person, samt företagshemlighetens värde, intrångsgörarens beteende vid anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, effekterna av det olagliga röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, och sannolikheten för ytterligare olagligt utnyttjande eller röjande av företagshemligheten från intrångsgörarens sida.

3. När de behöriga rättsliga myndigheterna beslutar om huruvida en åtgärd enligt punkt 1 ska vidtas, och när de bedömer dess proportionalitet ska de beakta huruvida informationen om intrångsgöraren skulle göra det möjligt att identifiera en fysisk person och, i så fall, huruvida offentliggörande av denna information är berättigat, i synnerhet mot bakgrund av följande kriterier: den möjliga skada som en sådan åtgärd kan medföra för intrångsgörarens personliga integritet och anseende, intrångsgörarens beteende vid anskaffandet, röjandet eller utnyttjandet av företagshemligheten, och sannolikheten för ytterligare olagligt utnyttjande eller röjande av företagshemligheten från intrångsgörarens sida.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas

Referensnummer

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

9.12.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

9.12.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Lara Comi

7.10.2014

Behandling i utskott

18.3.2014

5.11.2014

17.11.2014

3.12.2014

 

21.1.2015

23.2.2015

16.3.2015

 

Antagande

24.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

4

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Ashley Fox, Andrey Novakov

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas

Referensnummer

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Framläggande för parlamentet

27.11.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

9.12.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

23.10.2014

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

 

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

23.10.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Constance Le Grip

22.9.2014

 

 

 

Behandling i utskott

13.10.2014

11.11.2014

23.3.2015

16.4.2015

Antagande

16.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Cecilia Wikström

Ingivande

22.6.2015

(1)

EUT C 226, 16.7.2014, s. 48.

(2)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(3)

EUT C 226, 16.7.2014, s. 48.

(4)

EUT C , , s. .

(5)

Rådets beslut av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).

(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).

(8)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 041, 14.02.2003, s. 26).

(9)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

(10)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EU (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

(11)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

(12)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(13)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 30.4.2004, s. 45).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy