Postup : 2015/2100(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0200/2015

Předložené texty :

A8-0200/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hlasování :

PV 09/09/2015 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0301

ZPRÁVA     
PDF 140kWORD 64k
22.6.2015
PE 557.145v02-00 A8-0200/2015

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE) – 2015/2100(INI))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Peter van Dalen

POZM. NÁVRHY
NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15848/2014),

–       s ohledem na návrh Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (15849/2014),

–       s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0003/2015),

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/948/EU ze dne 15. prosince 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu(1),

–       s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ...2 o návrhu rozhodnutí,

–       s ohledem na hodnocení a analýzu předchozího protokolu,

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0200/2015),

A.     vzhledem k tomu, že hlavním cílem protokolu je posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou za účelem zavedení rámce pro partnerství, jehož cílem je rozvíjet politiku udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Kapverdské republiky, a to v zájmu obou stran;

B.     vzhledem k tomu, že strany protokolu se dohodly na zavedení mechanismu důkladného sledování s cílem zaručit udržitelné využívání tohoto zdroje; vzhledem k tomu, že tento mechanismus je založen zejména na čtvrtletní výměně údajů o úlovcích žraloků;

C.     vzhledem k tomu, že se obě strany zavázaly, že budou dodržovat všechna doporučení vydaná Mezinárodní komisí na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT);

D.     vzhledem k tomu, že ICCAT i Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství označily populace žraloků za zdravé, což bylo potvrzeno na vědeckém zasedání obou stran Protokolu;

E.     vzhledem k tomu, že krok správným směrem představuje zejména nový mechanismus sledování týkající se množství úlovků žraloků ve výši 30 % a 40 %, který povede k přijetí dalších opatření;

F.     vzhledem k tomu, že provádění odvětvové podpory se potýká se zpožděními; vzhledem k tomu, že míra dosažení cílů je uspokojivá, ačkoli je zároveň obtížné určit, jaký dopad měla evropská odvětvová podpora ve srovnání s ostatními opatřeními prováděnými v rámci programů podpory dalších rozvojových partnerů;

G.     vzhledem k tomu, že je třeba zavést logický rámec pro intervence, jímž by se mohla lépe řídit a standardizovat hodnocení protokolu; vzhledem k tomu, že výše uvedené by se mělo provést zejména s ohledem na odvětvovou podporu;

1.      vítá nový protokol o rybolovu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, který byl přijat v souladu s ustanoveními udržitelnosti nové politiky rybolovu jak z environmentálního tak i ze socioekonomického hlediska;

2.      vyzývá Komisi, aby předložila Parlamentu zápisy a závěry ze schůzí smíšeného výboru podle článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu a víceletý odvětvový program podle článku 3 nového protokolu;

3.      žádá Komisi, aby v posledním roce uplatňování protokolu a před zahájením jednání o jeho prodloužení předložila Parlamentu a Radě úplnou hodnotící zprávu o jeho uplatňování;

4.      konstatuje, že plavidla EU pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru se zaměřují hlavně na některé druhy žraloků (zejména žraloka modrého a žraloka mako, kteří představují 99 % celkového úlovku), které jsou zařazeny na seznam v příloze I k Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982, a že podle stálého výboru pro výzkum a statistiku ICCAT jsou tyto druhy loveny v rámci bezpečných biologických mezí; vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila zprávu o opatřeních přijatých smíšeným výborem v reakci na vědeckou studii, která má být vypracována v souladu s čl. 4 odst. 6 přílohy k Protokolu, aby získal jistotu, že dotčené rybolovné zdroje jsou využívány udržitelně a zodpovědně; zdůrazňuje, že Parlament by měl být taktéž informován o údajích, které byly získány o populacích žraloků;

5.      vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech etapách postupů týkajících se protokolu a prodloužení jeho platnosti okamžitě a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6.      žádá Komisi, aby posoudila, zda plavidla operující na základě ustanovení tohoto protokolu plní příslušné ohlašovací povinnosti;

7.      vyzývá Komisi, aby každým rokem informovala Parlament o dalších mezinárodních dohodách uzavřených Kapverdskou republikou, aby mohl sledovat veškeré rybolovné činnosti v regionu včetně činností, které jsou v rozporu s evropskou politikou rybolovu, jako např. odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel;

8.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Kapverdské republiky.

(1)

Úř. věst. L 369, 24.12.2014, s. 1.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tim Aker

Právní upozornění - Ochrana soukromí