Menetlus : 2015/2100(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0200/2015

Esitatud tekstid :

A8-0200/2015

Arutelud :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hääletused :

PV 09/09/2015 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0301

RAPORT     
PDF 128kWORD 58k
22.6.2015
PE 557.145v02-00 A8-0200/2015

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu seoses Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli allkirjastamisega, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE) – 2015/2100(INI))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Peter van Dalen

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu seoses Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli allkirjastamisega, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15848/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli projekti, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ning Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (15849/2014),

–       võttes arvesse nõukogule kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 43, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a ning artikli 218 lõikega 7 esitatud nõusoleku taotlust (C8-0003/2015),

–       võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 2014. aasta otsust 2014/948/EL Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ning Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta(1),

–       võttes arvesse oma ...2 seadusandlikku resolutsiooni otsuse eelnõu kohta,

–       võttes arvesse eelmise protokolli hindamist ja analüüsi,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 teist lõiku,

–       võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A8-0200/2015),

A.     arvestades, et protokolli üldine eesmärk on tihendada koostööd Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahel, et luua mõlema lepinguosalise huvides partnerlusraamistik säästva kalanduspoliitika ja kalavarude vastutustundliku kasutuse arenguks Cabo Verde Vabariigi kalapüügipiirkonnas;

B.     arvestades, et osalised leppisid protokollis kokku ranges järelevalvemehhanismis, et tagada varude säästev kasutamine; arvestades, et selle mehhanismi aluseks on eelkõige haide püügiandmete vahetamine igas kvartalis;

C.     arvestades, et kumbki pool võttis kohustuseks täielikult järgida Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) antud soovitusi;

D.     arvestades, et nii ICCAT kui ka kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) on kindlaks teinud, et haivarud on heas seisukorras, mida kinnitati ka protokolli osaliste teaduskohtumisel;

E.     arvestades, et uus järelevalvemehhanism, mis on seotud 30 % ja 40 % suuruste haipüügi piirmääradega, mis käivitavad täiendavad meetmed, on eriti kiiduväärne samm õiges suunas;

F.     arvestades, et valdkondliku toetuse rakendamisel esineb viivitusi; arvestades, et saavutuste tase on rahuldav, kuid samas on keeruline kindlaks määrata ELi valdkondliku toetuse mõju võrreldes muude meetmetega, mida on rakendatud teiste arengupartnerite algatatud toetusprogrammide raames;

G.     arvestades, et on vaja luua loogiline raamistik sekkumiseks, et protokollide hindamist paremini suunata ja standardida; arvestades, et seda tuleks teha eelkõige valdkondliku toetuse osas;

1.      peab seda Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelist uut kalandusalast protokolli, mis võeti vastu uue kalanduspoliitika jätkusuutlikkuse meetmete kohaselt, nii keskkonna kui ka sotsiaalmajanduslikust seisukohast tervitatavaks;

2.      palub komisjonil edastada Euroopa Parlamendile kalandusalase partnerluslepingu artiklis 9 ette nähtud ühiskomitee koosolekute protokollid ja järeldused, samuti uue protokolli artiklis 3 osutatud mitmeaastane valdkondlik programm;

3.      palub, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule protokolli kohaldamise viimase aasta jooksul ja enne selle uuendamise läbirääkimiste alustamist täieliku aruande protokolli rakendamise kohta;

4.      märgib, et mõned Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta mereõiguse konventsiooni lisas 1 loetletud hailiigid (eelkõige sinihai ja atlandi makohai, mis moodustavad 99 % kogu püügist), on peamised ELi triivõngejadaga püütavad liigid ning ICCATi uuringute ja statistikakomitee on arvamusel, et neid püütakse ohututes bioloogilistes piirides; palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti meetmetest, mida ühiskomitee võtab protokolli lisa artikli 4 lõike 6 kohaselt tehtava kriitilise teadusuuringu tulemuste põhjal, et tagada, et nimetatud kalavarusid kasutatakse jätkusuutlikult ja vastutustundlikult; rõhutab, et parlamenti tuleks teavitada ka haivarude kohta saadavatest andmetest;

5.      kutsub komisjoni ja nõukogu üles oma vastavate volituste piires Euroopa Parlamenti viivitamata ja ammendavalt teavitama protokolli ja selle uuendamisega seotud menetluste kõigil etappidel vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikele 2 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10;

6.      palub, et komisjon hindaks, kas käesoleva protokolli sätete alusel tegutsevad laevad on asjakohastest teavitamisnõuetest kinni pidanud;

7.      palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti igal aastal Cabo Verde teistest rahvusvahelistest lepingutest, et parlament saaks jälgida kogu piirkonnas toimuvat kalapüügitegevust, ka sellist, mis võib olla vastuolus Euroopa kalanduspoliitikaga, näiteks haipüüki uimede saamiseks;

8.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Cabo Verde Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

ELT L 369, 24.12.2014, lk 1.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Tim Aker

Õigusteave - Privaatsuspoliitika