JELENTÉS nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

22.6.2015 - (15848/2014 – C8‑0003/2015 – 2014/0329(NLE) – 2015/2100(INI))

Halászati Bizottság
Előadó: Peter van Dalen


Eljárás : 2015/2100(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0200/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0200/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(15848/2014 – C8‑0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15848/2014),

–       tekintettel az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv tervezetére (15849/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjával összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0003/2015),

–       tekintettel az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2014. december 15-i 2014/948/EU tanácsi határozatra[1],

–       tekintettel a határozattervezetről szóló ….-i jogalkotási állásfoglalására2,

–       tekintettel az előző jegyzőkönyv értékelésére és elemzésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

–       tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0200/2015),

A.     mivel a jegyzőkönyv általános célja az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti együttműködés szorosabbra fűzése olyan, mindkét fél érdekét szolgáló partnerségi keret létrehozása érdekében, amely a Zöld-foki Köztársaság halászati övezetében lehetővé teszi a fenntartható halászati politika fejlesztését és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását;

B.     mivel az erőforrások fenntartható kiaknázásának biztosítása érdekében a jegyzőkönyvben a felek szigorú nyomonkövetési rendszer kialakításában egyeztek meg; mivel e mechanizmus konkrétan a cápafogásokkal kapcsolatos adatok negyedévenkénti megosztásán alapul;

C.     mivel mindkét fél elkötelezte magát az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) valamennyi ajánlásának teljes mértékben való tiszteletben tartása iránt;

D.     mivel mind az ICCAT, mind a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) egészséges állományként határozta meg a cápafajokat, amelyet a két fél e jegyzőkönyvről tartott tudományos értekezlete is megerősített;

E.     mivel különösen a cápafogások 30 és 40%-os referenciamennyiségéhez kapcsolt, kiegészítő intézkedéseket életbe léptető új nyomonkövetési mechanizmus fontos lépés a megfelelő irányban;

F.     mivel az ágazati támogatás végrehajtása késik; mivel az eredmények szintje kielégítő, noha nehéz megbecsülni az európai ágazati támogatás hatását a más fejlesztési partnerek által kezdeményezett támogatási programok keretében végrehajtott tevékenységekhez képest;

G.     mivel logikus intervenciós keretet kell létrehozni a jegyzőkönyvek értékelésének megfelelőbb irányítása és szabványosítása céljából; mivel ezt különösen az ágazati támogatásra való tekintettel kell elvégezni;

1.      üdvözli – mind környezetvédelmi, mind társadalmi-gazdasági szempontból – ezt az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti új halászati jegyzőkönyvet, amelyet az új közös halászati politika fenntarthatósággal kapcsolatos intézkedéseivel összhangban fogadtak el

2.      felkéri a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlamentnek a halászati partnerségi megállapodás 9. cikke értelmében létrehozott vegyes bizottság üléseinek jegyzőkönyvét és következtetéseit, valamint az új jegyzőkönyv 3. cikkében említett többéves ágazati programot;

3.      kéri a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében és a megújítására irányuló tárgyalások megnyitását megelőzően nyújtson be teljes körű jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv végrehajtásáról;

4.      megjegyzi, hogy az ENSZ 1982. évi Tengerjogi Egyezményének 1. mellékletében felsorolt néhány cápafaj (különösen a kék cápa és a lándzsafogú cápa, amelyek a teljes fogás 99%-át képviselik) az EU felszíni horogsoros flottája által megcélzott fő halfaj, és hogy az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottságának (SCRS) véleménye szerint ezeket a biztonságos biológiai határértékeken belül halásszák; felkéri a Bizottságot, hogy tegyen jelentést a Parlamentnek a vegyes bizottság által a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet 4. cikke (6) bekezdésének megfelelően összeállított tudományos alapú vizsgálatra válaszul hozott intézkedésekről, annak garantálása érdekében, hogy ezt a halászatot fenntartható és felelős módon folytatják; hangsúlyozza, hogy a Parlamentet is tájékoztatni kell a cápaállomány vonatkozásában beszerzett adatokról;

5.      kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) bekezdése értelmében saját hatáskörükön belül eljárva haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassák a Parlamentet a jegyzőkönyvvel és megújításával kapcsolatos eljárások valamennyi szakaszában;

6.      kéri, hogy a Bizottság értékelje, hogy a jegyzőkönyv rendelkezései szerint tevékenységet folytató hajók megfeleltek-e a vonatkozó jelentéstételi követelményeknek;

7.      felkéri a Bizottságot, hogy évente tájékoztassa a Parlamentet a Zöld-foki Köztársaság egyéb nemzetközi megállapodásairól annak érdekében, hogy a nyomon tudja követni a régió teljes halászati tevékenységét, ideértve azokat is, amelyek ellentétesek lehetnek az európai halászati politikával (pl.: cápauszony-levágás);

8.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Zöld-foki Köztársaság kormányának és parlamentjének.

  • [1]  HL L 369., 2014.12.24., 1. o.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tim Aker