Procedūra : 2015/2100(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0200/2015

Pateikti tekstai :

A8-0200/2015

Debatai :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Balsavimas :

PV 09/09/2015 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0301

PRANEŠIMAS     
PDF 140kWORD 66k
22.6.2015
PE 557.145v02-00 A8-0200/2015

su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE) – 2015/2100(INI))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Peter van Dalen

PAKEITIMAI
NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15848/2014),

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projektą (15849/2014),

–       atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 7 dalį (C8-0003/2015),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimą 2014/948/ES dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo(1),

–       atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. teisėkūros rezoliuciją2 dėl sprendimo projekto,

–       atsižvelgdamas į ankstesniojo protokolo vertinimą ir analizę,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

–       atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0200/2015),

A.     kadangi protokolu siekiama sustiprinti Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos bendradarbiavimą, kad būtų sukurta partnerystės sistema tausios žuvininkystės politikai plėtoti ir žuvininkystės ištekliams atsakingai naudoti Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos zonoje, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus;

B.     kadangi protokole šalys susitarė įgyvendinti griežtą stebėsenos mechanizmą siekiant užtikrinti tausų išteklių naudojimą; kadangi šis mechanizmas visų pirma grindžiamas keitimusi ketvirčio duomenimis apie sužvejotus ryklius;

C.     kadangi abi šalys įsipareigojo visapusiškai laikytis visų Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų;

D.     kadangi ICCAT ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas ryklių rūšių išteklius apibrėžė kaip sveikos būklės ir tai patvirtinta abiejų šio protokolo šalių moksliniame posėdyje;

E.     kadangi, visų pirma, naujasis stebėsenos mechanizmas, susietas su 30 ir 40 proc. ribine ryklių laimikio verte, kuri inicijuos papildomas priemones, yra žingsnis teisinga linkme;

F.     kadangi paramą sektoriui įgyvendinti vėluojama; kadangi pasiekimų lygis yra pakankamai geras, tačiau taip pat yra sunku nustatyti Europos sektorinės paramos poveikį, palyginti su kitų veiksmų, vykdomų pagal kitų vystymosi partnerių inicijuotas paramos programas, poveikiu;

G.     kadangi reikia nustatyti loginę veiksmų schemą, kad būtų geriau orientuojami ir standartizuojami protokolo vertinimai; kadangi tai visų pirma turėtų būti atliekama atsižvelgiant į sektorinę paramą;

1.      pritaria naujajam Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žuvininkystės protokolui, priimtam laikantis naujosios bendros žuvininkystės politikos (BŽP) tausumo priemonių aplinkos ir socialiniu bei ekonominiu požiūriais;

2.      ragina Komisiją perduoti Parlamentui žvejybos partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatyto jungtinio komiteto susitikimų protokolus ir išvadas, taip pat naujo protokolo 3 straipsnyje numatytą daugiametę sektoriaus programą;

3.      ragina Komisiją paskutiniais protokolo taikymo metais ir prieš pradedant derybas dėl jo atnaujinimo pateikti Parlamentui ir Tarybai išsamią protokolo įgyvendinimo ataskaitą;

4.      pažymi, kad kai kurių rūšių rykliai (visų pirma melsvieji rykliai ir atlantiniai pilkšvieji rykliai, kurie sudaro 99 proc. viso sužvejoto kiekio), išvardyti 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 1 priede, yra pagrindinės rūšys, žvejojamos ES dreifinėmis ūdomis žvejojančio laivyno, kurios, ICCAT Nuolatinio mokslinių tyrimų ir statistikos komiteto nuomone, yra žvejojamos neviršijant saugių biologinių ribų; ragina Komisiją pranešti Parlamentui apie veiksmus, kurių ėmėsi jungtinis komitetas, atsižvelgdamas į mokslinį tyrimą, kuris turi būti atliekamas, kaip nurodyta protokolo priedo 4 straipsnio 6 dalyje, siekiant užtikrinti, kad šie ištekliai būtų žvejojami tausiai ir atsakingai; pabrėžia, kad Parlamentas taip pat turėtų būti informuojamas apie gaunamus duomenis apie ryklių išteklius;

5.      ragina Komisiją ir Tarybą, kad jos, neviršydamos atitinkamų savo įgaliojimų, nedelsiant ir išsamiai informuotų Parlamentą visais procedūrų, susijusių su protokolu ir jo atnaujinimu, etapais, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalyje;

6.      prašo Komisijos įvertinti, ar pagal šio protokolo nuostatas žvejojantys laivai laikėsi atitinkamų ataskaitų teikimo reikalavimų;

7.      prašo Komisijos kasmet pranešti Parlamentui apie papildomus tarptautinius Žaliojo Kyšulio susitarimus, kad Parlamentas galėtų stebėti visą žvejybos veiklą regione, įskaitant veiklą, kuri gali prieštarauti Europos žuvininkystės politikai, pvz., ryklių pelekų šalinimą;

8.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Žaliojo Kyšulio Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

OL L 369, 2014 12 24, p. 1.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

17.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tim Aker

Teisinė informacija - Privatumo politika