Procedură : 2015/2100(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0200/2015

Texte depuse :

A8-0200/2015

Dezbateri :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Voturi :

PV 09/09/2015 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0301

RAPORT     
PDF 139kWORD 68k
22.6.2015
PE 557.145v02-00 A8-0200/2015

conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE) – 2015/2100(INI))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Peter van Dalen

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15848/2014),

–       având în vedere proiectul de protocol dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (15849/2014),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0003/2015),

–       având în vedere Decizia 2014/948/UE a Consiliului din 15 decembrie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde(1),

–       având în vedere rezoluția sa legislativă din ...2 referitoare la proiectul de decizie,

–       având în vedere evaluarea și analiza protocolului anterior,

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0200/2015),

A.     întrucât obiectivul general al protocolului este acela de a intensifica cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde în vederea instituirii unui cadru de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și pentru exploatarea responsabilă a resurselor halieutice din zona de pescuit a Republicii Capului Verde, în interesul ambelor părți;

B.     întrucât, în cadrul protocolului, părțile au convenit să pună în aplicare un mecanism de monitorizare strictă care să asigure exploatarea sustenabilă a resurselor; întrucât acest mecanism se bazează în special pe un schimb trimestrial de date privind capturile de rechini;

C.     întrucât ambele părți s-au angajat să respecte integral toate recomandările elaborate de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT);

D.     întrucât atât ICCAT, cât și Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) au caracterizat stocurile de specii de rechini ca fiind în stare bună, fapt confirmat de reuniunea științifică a ambelor părți la acest protocol;

E.     întrucât noul mecanism de monitorizare, care prevede praguri de 30 % și 40 % în cazul capturilor de rechini pentru declanșarea de măsuri suplimentare, este, în special, un pas în direcția bună;

F.     întrucât se înregistrează întârzieri la punerea în aplicare a sprijinului sectorial; întrucât nivelul realizărilor este satisfăcător, dar, în același timp, este dificil să se determine impactul sprijinului sectorial european în comparație cu alte acțiuni întreprinse în contextul programelor de sprijin inițiate de alți parteneri de dezvoltare;

G.     întrucât este necesar să se stabilească un cadru de intervenție logic care să permită o mai bună canalizare și standardizare a evaluărilor protocolului; întrucât acest lucru ar trebui realizat în special în privința sprijinului sectorial,

1.      salută încheierea acestui nou protocol în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Republica Capului Verde, adoptat în conformitate cu măsurile privind sustenabilitatea prevăzute în noua politică comună în domeniul pescuitului (PCP), atât din perspectiva protejării mediului, cât și din punct de vedere socioeconomic;

2.      invită Comisia să transmită Parlamentului procesul-verbal și concluziile reuniunilor comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului, precum și programul sectorial multianual menționat la articolul 3 din noul protocol;

3.      invită Comisia să prezinte Parlamentului și Consiliului, în cursul ultimului an de aplicare a protocolului și înainte de inițierea negocierilor în vederea reînnoirii acestuia, un raport complet privind punerea sa în aplicare;

4.      menționează că anumite specii de rechini (în special rechinul albastru și rechinul mako, Isurus oxyrinchus, care reprezintă 99 % din totalul capturilor) enumerate în anexa 1 la Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 1982 sunt principalele specii vizate de flota UE de nave de pescuit cu paragate plutitoare și că Comitetul permanent pentru cercetare și statistică (SCRS) al ICCAT consideră că exploatarea acestora se încadrează în limitele biologice de siguranță; invită Comisia să informeze Parlamentul cu privire la acțiunile întreprinse de către comisia mixtă în urma studiului bazat pe date științifice ce urmează a fi efectuat în temeiul articolului 4 alineatul (6) din anexa la protocol, pentru a avea garanții că această resursă de pescuit este exploatată într-un mod sustenabil și responsabil; subliniază că și Parlamentul ar trebui să fie informat cu privire la cifrele obținute în privința stocurilor de rechini;

5.      invită Comisia și Consiliul, în cadrul competențelor lor respective, să informeze Parlamentul prompt și complet pe parcursul tuturor etapelor procedurii referitoare la protocol și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

6.      solicită Comisiei să evalueze dacă navele care își desfășoară activitatea în temeiul dispozițiilor prezentului protocol au respectat cerințele de raportare relevante;

7.      solicită Comisiei să informeze anual Parlamentul cu privire la acordurile internaționale suplimentare ale Capului Verde, astfel încât Parlamentul să poată supraveghea toate activitățile de pescuit din regiune, inclusiv cele care ar putea fi contrare politicii europene în domeniul pescuitului, cum ar fi practica de îndepărtare a înotătoarelor rechinilor;

8.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite această rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Capului Verde.

(1)

JO L 369, 24.12.2014, p. 1.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Tim Aker

Aviz juridic - Politica de confidențialitate