Postopek : 2015/2100(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0200/2015

Predložena besedila :

A8-0200/2015

Razprave :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Glasovanja :

PV 09/09/2015 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0301

POROČILO     
PDF 136kWORD 64k
22.6.2015
PE 557.145v02-00 A8-0200/2015

s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE) – 2015/2100(INI))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Peter van Dalen

PRED. SPREM.
PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15848/2014),

–       ob upoštevanju osnutka Protokola med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (15849/2014),

–       ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0003/2015),

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/948/EU z dne 15. decembra 2014 o podpisu Protokola med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki, v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi(1),

–       ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ... o osnutku sklepa,

–       ob upoštevanju ocene in analize prejšnjega protokola,

–       ob upoštevanju drugega pododstavka člena 99(1) Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0200/2015),

A.     ker je splošni cilj okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki, da se v interesu obeh pogodbenic vzpostavi partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov na ribolovnem območju Republike Zelenortski otoki;

B.     ker sta se pogodbenici s protokolom dogovorili, da bosta uporabljali strog mehanizem spremljanja, s čimer bi zagotovili trajnostno izkoriščanje virov; ker ta mehanizem temelji zlasti na četrtletni izmenjavi podatkov o ulovu morskih psov;

C.     ker sta se pogodbenici zavezali, da bosta v celoti spoštovali vsa priporočila Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT);

D.     ker sta ICCAT in Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) opredelila, da gre pri vrstah morskih psov za zdrav stalež, kar je bilo potrjeno tudi na znanstvenem srečanju pogodbenic protokola;

E.     ker je zlasti novi mehanizem spremljanja, povezan s pragoma 30 % in 40 % ulova morskih psov, na podlagi česar se uvedejo dodatni ukrepi, korak v pravo smer;

F.     ker pri izvajanju sektorske podpore prihaja do zamud; ker je stopnja izvedbe zadovoljiva, vendar je težko opredeliti učinek evropske sektorske podpore v primerjavi z drugimi ukrepi v programih podpore, ki jih izvajajo drugi razvojni partnerji;

G.     ker je treba oblikovati logičen okvir za ukrepe, da bi bile ocene protokola bolje usmerjene in standardizirane; ker bi bilo treba to storiti zlasti glede na sektorsko podporo;

1.      pozdravlja novi protokol o ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki, sklenjen v skladu z ukrepi nove skupne ribiške politike za večjo trajnost, tako z okoljskega kot s socialno-ekonomskega vidika;

2.      poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje zapisnike in sklepe sej skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju ter večletni sektorski program iz člena 3 novega protokola;

3.      poziva Komisijo, naj v zadnjem letu uporabe protokola in pred začetkom pogajanj za njegovo podaljšanje Parlamentu in Svetu predloži izčrpno poročilo o njegovem izvajanju;

4.      ugotavlja, da so nekatere vrste morskih psov (zlasti sinji morski pes in atlantski mako, ki obsegata 99 % vsega ulova), navedene v prilogi 1 Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982, glavne ciljne vrste plovil EU s površinskim parangalom ter da so po mnenju Stalnega odbora za raziskave in statistiko pri ICCAT izkoriščane v varnih bioloških okvirih; poziva Komisijo, naj Parlamentu poroča o ukrepih ki jih bo sprejel skupni odbor v odziv na znanstveno osnovano študijo, ki se bo izvedla v skladu s členom 4(6) priloge k protokolu, da se bo zagotovilo trajnostno in odgovorno izkoriščanje tega ribištva; poudarja, da bi moral biti Parlament obveščen tudi o zbranih podatkih v zvezi s staleži morskih psov;

5.      poziva Komisijo in Svet, naj v skladu s členom 13(2) Pogodbe o Evropski uniji in členom 218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter v okviru svojih pristojnosti Parlament hitro in izčrpno obveščata o vseh fazah postopka, povezanega s protokolom in njegovim podaljšanjem;

6.      zahteva, naj Komisija oceni, ali so plovila, ki opravljajo dejavnosti v skladu z določbami tega protokola, izpolnila ustrezne zahteve o poročanju;

7.      poziva Komisijo, naj Parlamentu letno poroča o dodatnih mednarodnih sporazumih z Zelenortskimi otoki, tako da bo Parlament lahko spremljal vse ribolovne dejavnosti v regiji, tudi tiste, ki bi lahko bile v nasprotju z evropsko ribiško politiko, na primer odstranjevanje plavuti morskim psom;

8.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Zelenortski otoki.

(1)

UL L 369, 24.12.2014, str. 1.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

17.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tim Aker

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov