SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä

22.6.2015 - (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)) - ***

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Peter van Dalen

Menettely : 2014/0329(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0201/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0201/2015
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15848/2014),

–       ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan väliseksi pöytäkirjaksi (15849/2014),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0003/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen ja kehitysvaliokunnan sekä budjettivaliokunnan lausunnot (A8-0201/2015),

1.      antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kap Verden tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Kap Verde on saarivaltio, joka sijaitsee itäisellä Atlantilla 600 kilometriä Senegalista ja Mauritaniasta länteen. Se koostuu kymmenestä isosta ja viidestä pienestä saaresta. Sillä on vähän luonnonvaroja ja makeaa vettä. Kap Verde on entinen Portugalin siirtomaa. Kap Verden tasavalta itsenäistyi vuonna 1975, ja se kuuluu AKT-valtioihin ja on siten osallisena Cotonoun sopimuksen mukaisissa eduissa. Vuodesta 2008 lähtien Kap Verde ei enää ole kuulunut vähiten kehittyneimpien valtioiden joukkoon eikä siis enää saa samaa määrää julkista tukea kehitykselle eikä suosituimmuusasemaa, joka liittyy vähiten kehittyneimpien maiden asemaan. Kap Verde voi kuitenkin harjoittaa vientiä Euroopan unioniin yleisen tullietuusjärjestelmän GSP+:n mukaisesti. Inhimillisen kehityksen indeksi vuonna 2012 oli 0.586, mikä tarkoittaa 131. sijaa maailmanlaajuisesti (UNDP, 2013). Kap Verden talous on yksipuolinen, mutta matkailuala on kehittymässä koko ajan.

Kymmenen saaren mannerjalustan kalavarat on arvioitu noin 18 000 tonniksi 1990-luvun lopulla. Sen jälkeen arvioita ei ole tehty. Merenpohjan kalavarat on arvioitu 25 000 tonniksi. Säännöllisten arviointien puute tekee kalakantojen ja niiden kalastusmahdollisuuksien arvioinnista vaikeaa.

Kap Verden saaristossa toimii neljäntyyppisiä kalastusyksiköitä: 1. kansallinen, kaupallinen ja kotitarvekalastus; 2. kansallinen, puoliteollinen; 3. ulkomainen, EU:n ja Kap Verden kalastuskumppanisopimuksen puitteissa toimiva; ja 4. ulkomainen, yksityiseen lupaan perustuvan vesille pääsyn puitteissa toimiva.

Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus tehtiin 24. heinäkuuta 1990. Sen jälkeen on pantu täytäntöön kuusi pöytäkirjaa, joista kolme kuului kalastuskumppanuussopimukseen, joka tuli voimaan 1. syyskuuta 2007.

Uuden pöytäkirjan luonnos parafoitiin 28. elokuuta 2014. Uusi pöytäkirja on voimassa neljä vuotta 15 artiklassa vahvistetusta väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli uuden pöytäkirjan allekirjoittamispäivästä.

Uuden pöytäkirjan tarkastelu

Sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan tärkein tavoite on tarjota Euroopan unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Kap Verden tasavallan kalastusalueella parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen ja Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suositusten mukaisesti ja, tarpeen mukaan, käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Komissio on tukeutunut muun muassa ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän, edellistä pöytäkirjaa koskevan jälkiarvioinnin tuloksiin.

Yleisenä tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välillä tavoitteena luoda kumppanuuspuitteet kestävän kalastuksen politiikan kehittämiselle ja Kap Verden tasavallan kalastusalueen kalavarojen vastuuntuntoiselle hyödyntämiselle kummankin osapuolen edun mukaisesti.

Pöytäkirjassa säädetään kalastusmahdollisuuksista seuraavasti:

– 28 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta (aiemmin 28)

– 30 pintasiima-alusta (aiemmin 35)

– 13 vapapyydyksiä käyttävää tonnikala-alusta (aiemmin 11)

Pöytäkirjan arvioitu kokonaisarvo on 3 300 000 euroa neljän vuoden kaudeksi. Tämä määrä koostuu kolmesta osiosta:

1.   1 050 000 euroa taloudellisena korvauksena kalavaroihin pääsystä:

–  vuosittainen rahallinen korvaus on kahden ensimmäisen vuoden ajan 550 000 euroa vuodessa ja kahden jälkimmäisen vuoden ajan 500 000 euroa vuodessa, joka vastaa 5 000 tonnin viitesaalismäärää, ja siihen sisältyy vesille pääsystä maksettava korvaus, joka on kahden ensimmäisen vuoden ajan 275 000 euroa vuodessa ja kahden jälkimmäisen vuoden ajan 250 000 euroa vuodessa,

2.   1 050 000 euroa tukea Kap Verden tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen:

–  kahden ensimmäisen vuoden ajan 275 000 euroa vuodessa ja kahden jälkimmäisen vuoden ajan 250 000 euroa vuodessa.

3.   1 200 000 euroa alusten omistajien maksamina maksuina:

–  kyseiset määrät on laskettu seuraavasti: kahden ensimmäisen soveltamisvuoden aikana maksu on 55 euroa Kap Verden kalastusalueella pyydettyä tonnia kohti; kahden jälkimmäisen soveltamisvuoden aikana maksu on 65 euroa Kap Verden kalastusalueella pyydettyä tonnia kohti;

Pöytäkirjalla myös parannetaan kalavarojen hoitoa ja säilyttämistä, kun kumppanimaan kansallisella tasolla laatimien ohjelmien täytäntöönpanoon ja erityisesti laittoman kalastuksen valvonnan ja torjunnan alalla myönnetään taloudellista tukea (alakohtainen tuki). Lisäksi suunnitellaan hankkeita, joilla hyödytetään paikallisia kalastajia turvallisuuden ja yleisen koulutuksen suhteen.

Alakohtaisen politiikan suunnittelusta ja toteuttamisesta on käytävä tiivistä vuoropuhelua. Valvontamenetelmiin kuuluu myös 3 artiklassa tarkoitettujen tulosten yhteinen analysointi. Lisäksi pöytäkirjaan sisältyy lausekkeita sen soveltamisen keskeyttämisestä tietyissä olosuhteissa.

Pöytäkirjassa osapuolet sopivat tiukasta seurantamenettelystä, jotta voidaan varmistaa näiden kalavarojen kestävä hyödyntäminen. Tämä menettely perustuu erityisesti neljästi vuodessa tapahtuvaan pyydettyjä haita koskevien tietojen vaihtoon. Jos tämä pyynti ylittää 30 prosenttia viitesaalismäärästä, aloitetaan tehostettu seuranta. Jos haiden pyyntimäärä ylittää 40 prosenttia, sekakomitea hyväksyy tarvittaessa ylimääräisiä hallintotoimenpiteitä.

Lisäksi EU:n ja Kap Verden tieteelliset laitokset toteuttavat kattavan tutkimuksen haiden tilasta näillä vesillä. Osapuolet sopivat tämän tutkimuksen ottamisesta huomioon, ja sekakomitea voi päättää seurantajärjestelmän muokkaamisesta tämän tutkimuksen tulosten perusteella.

Esittelijän kanta

Kun otetaan huomioon, että Kap Verden taloudella on mahdollisuus vaurastua saatavilla olevien kalakantojen paremmalla hyväksikäytöllä kestävän kalastuksen ja alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti, esittelijä katsoo, että uusi sopimus ja pöytäkirja ovat molempien osapuolten etujen mukaisia. Siksi esittelijä suosittelee EU:n hyväksyntää.

Esittelijä kiinnittää huomiota siihen, että aiemman pöytäkirjan tarkastelun perusteella sopimuksen ja pöytäkirjan eräät uudet näkökohdat vaikuttavat lupaavilta ja tarpeellisilta:

–    Uusi seurantajärjestelmä 30 ja 40 prosentin haisaaliiden alarajoilla laukaisee lisätoimia, mikä vaikuttaa askeleelta oikeaan suuntaan. Esittelijä toteaa kuitenkin, että vuosina 2011 ja 2012 hait edustivat 83 prosenttia EU:n pintasiima-alusten saaliista Kap Verden vesillä, ja odottaa näiden alarajojen täyttyvän helposti. Siinä tapauksessa esittelijä toivoo, että termiä ”tarvittaessa” ei käytetä tekosyynä tarvittavien muokkausten tekemättä jättämiselle.

–    Osapuolet ovat pitäneet viitesaalismäärän ennallaan, mutta ne ovat vähentäneet pintasiima-alusten määrää 35 aluksesta 30 alukseen. Tämä toivottavasti vähentää haiden pyyntiä, sillä erityisesti pintasiima-alusten sivusaaliina on usein haita.

–    Haitutkimuksen toteuttavat yhteistyössä EU ja Kap Verden tieteelliset laitokset, ja sillä voidaan osaltaan vaikuttaa parempaan haiden suojeluun tulevaisuudessa. Esittelijä toivoo, että sekakomitea muokkaa seurantamenettelyä riittävän paljon, jos tämän tutkimuksen tulokset sitä suosittaisivat.

Esittelijä kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että aiemman pöytäkirjan tarkastelun perusteella eräitä näkökohtia on parannettava:

–    Alakohtaisen tuen täytäntöönpanossa ilmenee viivytyksiä. Toteutuksen taso on tyydyttävä, vaikka onkin vaikeaa määritellä Euroopan alakohtaisen tuen vaikutusta verrattuna muihin toimiin, joita muiden kehityskumppanien tukiohjelmien piirissä on pantu täytäntöön ennen kaikkea Maailmanpankin rahoittaman WARFP–CV-ohjelman puitteissa.

–    Pintasiima-alusten kohteena olevien lajien suhteen ei liene liikakalastuksen riskiä. Tehokkuusarvioinnin perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että EU:n pintasiima-alusten toiminta ei ole täysin vastuullista kalastusta koskevien käytännesääntöjen mukaista, paitsi pääasiallisena kohteena olevien hailajien hallintokehyksen suhteen. Erityisesti tämä koskee ennalta varautumisen periaatetta ja tieteellisiä neuvoja, joiden mukaan useiden sinihain (70 prosenttia pyynnistä) ohella pyydettyjen lajien pyyntimäärät ovat saavuttaneet ylärajan.

–    Kalastuskumppanuussopimuksen noudattamisen tarkastelu osoittaa, että se täyttää aluksen käyttäjien odotukset, mutta vaarana on suuren yleisön suuttuminen, koska EU:n pintasiima-alukset pyytävät haita. Muutama vuosi sitten huolenaiheina olivat miekkakalat ja tonnikalat. Vaarana on sekoittaa EU:n vesillä harvoin pyydettyjä uhanalaisia lajeja sinihaiden kaltaisiin lajeihin.

–    Useita jälkiarviointiin kuuluvia lisäelementtejä on syytä mainita. Tärkeimpänä on tarve ottaa käyttöön interventiologiikkaan perustuva kehys, jolla ohjataan ja standardoidaan pöytäkirjan arviointia. Tämä olisi toteutettava ennen kaikkea alakohtaista tukea varten. Lisäksi on tarpeellista pidentää pöytäkirjojen voimassaoloa, jotta arviointityö olisi yhdenmukaisempaa (tällä hetkellä arviointi kattaa vain kolmanneksen pöytäkirjan voimassaoloajasta), jotta Kap Verden kalastukseen liittyvien oikeudellisten tekstien ja menettelyjen yhteyteen kirjataan kaikki interventiot sellaisessa muodossa, että kaikki osapuolet ne ymmärtävät, ja jotta kalastuspolitiikan ja siihen liittyvien välineiden kannalta välttämättömät järjestelyt saatetaan lopulliseen muotoonsa ja vahvistetaan.

Esittelijällä on tulevaisuudessa vielä useita tietopyyntöjä komissiolle:

Esittelijä pyytää komissiota toimittamaan parlamentille sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokousten pöytäkirjat ja johtopäätökset ja monivuotisen alakohtaisen ohjelman, johon viitataan uuden pöytäkirjan 3 artiklassa;

Esittelijä pyytää komissiota antamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uudistamista koskevien neuvotteluiden aloittamista täydellisen kertomuksen pöytäkirjan täytäntöönpanosta;

Esittelijä kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille kaikista sekakomitean toimista vastineena kriittiselle tieteeseen perustuvalle tutkimukselle, joka toteutetaan pöytäkirjan liitteen 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti; esittelijä korostaa, että tämän lisäksi parlamentille on tiedotettava haiden sivusaalismääristä, mikä on tämän sopimuksen ja pöytäkirjan kiistanalaisin kohta;

Esittelijä kehottaa komissiota ja neuvostoa antamaan toimivaltansa rajoissa parlamentille välittömästi kaikki tiedot kaikissa uuteen pöytäkirjaan ja sen uusimiseen liittyvän menettelyn vaiheissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

Esittelijä pyytää komissiota tiedottamaan parlamentin kanssa vuosittain Kap Verden muista kansainvälisistä sopimuksista, jotta parlamentti voi seurata kaikkea alueen kalastustoimintaa, mukaan luettuna myös Euroopan kalastuspolitiikan vastaisia toimia, kuten hainevien irrottamista.

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.5.2015)

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä
(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

Valmistelija: Maurice Ponga

LYHYET PERUSTELUT

Tämän EU:n ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan on noudatettava yhteisestä kalastuspolitiikasta (YKP) annettua uutta asetusta, jossa korostetaan kestävää kalataloutta ja hyvää hallintotapaa ja tunnustetaan YKP:n toimintapolitiikan ja EU:n kehitysyhteistyötavoitteiden välisen johdonmukaisuuden merkitys.

Pöytäkirja on voimassa neljä vuotta, mikä tuo tilanteeseen vakautta.

EU:n aluksille myönnetyt kalastusmahdollisuudet ovat parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen sekä kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission ICCAT:n suositusten mukaisia ja noudattavat ”käytettävissä olevan ylijäämän” periaatetta. On syytä panna merkille, että uudessa pöytäkirjassa määrätään sama viitesaalismäärä kuin edellisessä pöytäkirjassa. Saalistasoa siis valvotaan, mutta eurooppalaisilla aluksilla on kuitenkin käytettävissään laajat kalastusalueet EU:n Senegalin ja Guinea Bissaun kanssa tekemien kalastussopimusten ansiosta, jolloin niiden voidaan katsoa kuuluvan ”aktiivisten kalastuskumppanuussopimusten alueverkostoon”.

Tässä pöytäkirjassa määrätään maksettavaksi 1 050 000 euron kokonaissumma kalavarojen käytöstä ja 1 200 000 euroa varustajien maksettaviksi tulevia maksuja. Pöytäkirjassa määrätään lisäksi maksettavaksi 275 000 euron vuosimaksu kahtena ensimmäisenä vuotena ja 250 000 euroa kahtena jälkimmäisenä vuotena Kap Verden kalastusalan tukemiseksi.

Tämä alakohtaisen maksun huomattava korottaminen – se oli aikaisemmin 110 000 euroa vuodessa – auttanee vastaamaan entistä paremmin Kap Verden tarpeisiin, jotka liittyvät LIS-kalastuksen torjuntaan, vahvistamalla sen talousvyöhykkeen valvontaa ja tarkkailua sekä parantamalla kalavarojen hoitoa, tukemalla kaikkien osapuolten välistä vuoropuhelua sekä alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä, parantamalla kalastustuotteiden terveydellistä laatua ja edistämällä pienimuotoisen kalastuksen kehittämistä.

Ottaen huomioon edellisen pöytäkirjan arvioinnin tulokset ja uuden pöytäkirjan sisällön valmistelija kannattaa ehdotuksen hyväksymistä.

******

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden välisen pöytäkirjan tekemisestä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

6.5.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Charles Goerens, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Patrizia Toia, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Julie Ward

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.5.2015)

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä
(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

Valmistelija: José Manuel Fernandes

LYHYET PERUSTELUT

Neuvoston antaman valtuutuksen mukaisesti Euroopan komissio on neuvotellut Kap Verden kanssa Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen pöytäkirjan uusimisesta.

Neuvottelujen päätteeksi neuvottelijat parafoivat uuden pöytäkirjan luonnoksen 28. elokuuta 2014. Uusi pöytäkirja on voimassa neljä vuotta sen allekirjoittamispäivästä.

Sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan tärkein tavoite on tarjota Euroopan unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Kap Verden kalastusalueella parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen ja Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suositusten mukaisesti ja, tarpeen mukaan, käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa.

Yleisenä tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Euroopan unionin ja Kap Verden välillä tavoitteena luoda kumppanuuspuitteet kestävän kalastuksen politiikan kehittämiselle ja Kap Verden kalastusalueen kalavarojen vastuuntuntoiselle hyödyntämiselle kummankin osapuolen edun mukaisesti.

TALOUSARVIOVAIKUTUKSET: sopimusluonnokseen liitetty rahoitusselvitys sisältää yhteensä 2 792 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja maksumäärärahoja vuosiksi 2015–2018 (mukaan lukien sopimuksen hallinnoinnista aiheutuvat hallintomenot).

Taloudellinen korvaus sopimuksen täytäntöönpanemiseksi määritetään seuraavasti:

    kalastusalueille pääsystä maksettavan korvauksen vuotuinen määrä, joka on:

• 550 000 euroa ensimmäisten kahden vuoden ajan;

• 500 000 euroa kahden jälkimmäisen vuoden ajan,

ja siihen sisältyy vesille pääsystä maksettava korvaus, joka on kahden ensimmäisen vuoden ajan 275 000 euroa vuodessa ja kahden jälkimmäisen vuoden ajan 250 000 euroa vuodessa ja joka vastaa 5 000 tonnin viitesaalismäärää, ja

    tuki Kap Verden tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen, joka on:

• 275 000 euroa vuodessa kahden ensimmäisen vuoden ajan;

• 250 000 euroa vuodessa kahden jälkimmäisen vuoden ajan.

Tämä tuki on kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukainen ja vastaa erityisesti laittoman kalastuksen torjuntaa koskeviin Kap Verden tasavallan tarpeisiin.

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

6.5.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

1

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Emilian Pavel

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tim Aker