RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde

22.6.2015 - (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)) - ***

Comisia pentru pescuit
Raportor: Peter van Dalen

Procedură : 2014/0329(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0201/2015

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15848/2014),

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (15849/2014),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0003/2015),

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru buget (A8-0201/2015),

1.      aprobă încheierea protocolului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Capului Verde.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Capul Verde este un stat insular arhipelagic situat în Atlanticul de Est, cu 375 de mile la vest de Senegal și Mauritania. Acesta este alcătuit din 10 insule și 5 insule mici. Capul Verde dispune de resurse naturale și de apă dulce limitate și este o fostă colonie portugheză. Republica Capului Verde și-a dobândit independența în 1975 și face parte din grupul statelor ACP și, prin urmare, beneficiază de anumite avantaje în temeiul Acordului de la Cotonou. Din 2008, Capul Verde nu se mai numără printre țările cel mai puțin dezvoltate (LDC) și, prin urmare, nu mai beneficiază de același nivel de sprijin public pentru dezvoltare și nici de regimurile preferențiale legate de statutul de țară cel mai puțin dezvoltată. Capul Verde poate însă să exporte către UE în cadrul „sistemului generalizat de preferințe tarifare” (SGP +). În 2012, indicele dezvoltării umane era de 0,586, țara ocupând locul 131 la nivel mondial (PNUD, 2013). Economia Capului Verde este slab diversificată, dar beneficiază tot mai mult de pe urma dezvoltării turismului.

Resursele piscicole ale platformei insulare a celor 10 insule au fost estimate la 18 000 t la sfârșitul anilor '90. Nu există alte analize după această perioadă. Resursele piscicole pelagice oceanice sunt estimate la 25 000 t. Având în vedere lipsa unor evaluări periodice ale stocurilor, este dificil să se analizeze abundența resurselor piscicole și potențialul disponibil pentru pescuit.

Există 4 categorii de unități de pescuit care își desfășoară activitatea în apele arhipelagului Capului Verde: 1. unități naționale de pescuit artizanal, comercial și de subzistență; 2. unități naționale de pescuit semiindustrial; 3. unități externe, care își desfășoară activitatea în cadrul Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului (APP) între Uniunea Europeană (UE) și Republica Capului Verde; și 4. unități externe, care își desfășoară activitatea în cadrul unui regim de acces pe bază de autorizații private.

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Republica Capului Verde a fost semnat la 24 iulie 1990. De atunci, au fost puse în aplicare șase protocoale, dintre care trei în cadrul Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului (APP), care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2007.

Un nou proiect de protocol a fost parafat de negociatori la 28 august 2014. Noul protocol vizează o perioadă de patru ani de la data aplicării provizorii stabilită la articolul 15, și anume data semnării sale.

Evaluarea noului protocol

Obiectivul principal al protocolului la acord este să ofere posibilități de pescuit pentru navele Uniunii în zona de pescuit a Republicii Capului Verde, în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile și cu recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), după caz, în limitele surplusului disponibil. La baza poziției de negociere a Comisiei au fost, printre altele, rezultatele unei evaluări ex-post a protocolului precedent, realizată de experți externi.

Obiectivul general este acela de a consolida cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde în vederea instituirii unui cadru de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici durabile în domeniul pescuitului și pentru exploatarea responsabilă a resurselor piscicole din zona de pescuit a Republicii Capului Verde, în interesul ambelor părți.

Posibilitățile de pescuit stabilite în temeiul protocolului sunt:

- 28 de toniere cu plasă-pungă (față de 28 înainte),

- 30 de nave de pescuit cu paragate plutitoare (față de 35 înainte),

- 13 toniere cu platformă și paragate (față de 11 înainte).

Valoarea totală a protocolului pentru o perioadă de patru ani este estimată la 3 300 000 EUR. Valoarea cuprinde trei componente:

1.  1 050 000 EUR – contribuția financiară pentru accesul la resurse:

-  contribuția financiară anuală are o valoare de 550 000 EUR pentru primii doi ani și o valoare de 500 000 EUR pentru ultimii doi ani, pe baza unui tonaj de referință de 5 000 de tone, pentru care s-a stabilit o sumă legată de acces în valoare de 275 000 EUR în primii doi ani și de 250 000 EUR în ultimii 2 ani,

2.  1 050 000 EUR – sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Republicii Capului Verde:

-  în valoare de 275 000 EUR pe an în primii doi ani și de 250 000 EUR pe an în ultimii doi ani,

3.  1 200 000 EUR – redevențe de plătit de către proprietarii de nave;

-  redevențele se calculează după cum urmează: pentru primii doi ani de aplicare, 55 EUR per tonă pescuită în zona de pescuit a Capului Verde; pentru ultimii doi ani de aplicare, 65 EUR per tonă pescuită în zona de pescuit a Capului Verde.

Protocolul contribuie, de asemenea, la mai buna gestionare și conservare a resurselor piscicole, prin acordarea de sprijin financiar (sprijin sectorial) în favoarea implementării programelor adoptate la nivel național de către țara parteneră, în special în vederea monitorizării și combaterii pescuitului ilegal. În plus, sunt planificate o serie de proiecte legate de siguranță și formare generală în sprijinul pescarilor locali.

Este prevăzut un dialog cuprinzător privind programarea și punerea în aplicare a politicii sectoriale. Analiza comună a rezultatelor menționată la articolul 3 se numără, de asemenea, printre aceste metode de control. În plus, protocolul prevede clauze specifice privind suspendarea sa, cu anumite condiții și în anumite circumstanțe.

Părțile au convenit ca protocolul să prevadă un mecanism de monitorizare strictă care să asigure exploatarea durabilă a resurselor. Acest mecanism se bazează în special pe un schimb trimestrial de date privind capturile de rechini. În cazul în care capturile în cauză depășesc pragul de 30 % din tonajul de referință se instituie o monitorizare sporită. În cazul în care capturile de rechini depășesc pragul de 40 %, comitetul mixt adoptă măsuri de gestionare suplimentare, după caz.

În plus, UE și institutele științifice din Capul Verde efectuează un studiu cuprinzător privind rechinii în aceste ape. Părțile au convenit să țină seama de acest studiu, iar comitetul mixt poate decide să ajusteze sistemul de monitorizare în funcție de rezultatele acestui studiu.

Poziția raportorului

Având în vedere posibilitățile ca economia Capului Verde să beneficieze de o mai bună exploatare a stocurilor disponibile, respectând principiile unui pescuit durabil și bunele practici ale sectorului, raportorul este de părere că noul acord și noul protocol sunt în interesul ambelor părți și, prin urmare, recomandă aprobarea de către PE.

Raportorul atrage atenția asupra faptului că, pe baza evaluării protocolului anterior, unele dintre noile elemente ale acordului și ale protocolului sunt promițătoare și necesare:

-       noul mecanism de monitorizare privind pragurile de 30 % și 40 % în ceea ce privește capturile de rechini, care atrage după sine măsuri suplimentare, este, în special, un pas în direcția bună. Totuși, raportorul observă că capturile de rechini reprezentau 83 % din capturile navelor de pescuit cu paragate ale UE în Capul Verde în 2011-2012 și se așteaptă ca aceste praguri să fie atinse rapid. În acest caz, raportorul speră să nu se recurgă la formularea „după caz” pentru a se evita efectuarea ajustărilor necesare.

-       părțile au convenit să mențină același tonaj de referință, dar să reducă numărul navelor de pescuit cu paragate plutitoare de la 35 la 30. Se speră că acest lucru va duce la reducerea capturilor de rechini, în special având în vedere numărul mare al capturilor accidentale de rechini ale navelor de pescuit cu paragate.

-       Studiul privind rechinii care va fi realizat de UE împreună cu institutele științifice din Capul Verde pot contribui la o mai bună protecție a rechinilor în viitor. Raportorul speră ca comitetul mixt să adapteze în mod corespunzător mecanismul de monitorizare, în cazul în care acest lucru este necesar ca urmare a rezultatelor acestui studiu.

De asemenea, raportorul atrage atenția asupra faptului că, pe baza analizei protocolului precedent, anumite aspecte trebuie îmbunătățite. Printre acestea se numără:

-       punerea în aplicare cu întârziere a sprijinului sectorial. Nivelul de îndeplinire a obiectivelor este satisfăcător, însă este dificil să se determine impactul sprijinului sectorial european în comparație cu alte acțiuni desfășurate în contextul programelor de sprijin inițiate de alți parteneri de dezvoltare, în special al celor desfășurate în contextul programului regional privind pescuitul în Africa de Vest – Capul Verde (WARFP – Capul Verde, finanțat de Banca Mondială).

-       în cazul speciilor vizate de navele de pescuit cu paragate, se pare că nu există riscuri de supraexploatare. Cu toate acestea, evaluarea eficacității relevă că activitatea de pescuit a navelor cu paragate ale UE, cu excepția existenței unui cadru de gestionare pentru principalele specii de rechini vizate, nu este compatibilă pe deplin cu principiile Codului de conduită pentru un pescuit responsabil, în special în ceea ce privește principiul precauției și consultanța științifică, potrivit cărora o serie de specii capturate împreună cu rechinul albastru (70 % din capturi) sunt exploatate la maximum.

-       Analiza conformității arată că APP îndeplinește așteptările operatorilor de nave, însă riscă să nu fie pe placul opiniei publice, ca urmare a faptului că navele de pescuit cu paragate ale UE vizează rechinii, și nu peștele-spadă și tonul, cum era cazul în urmă cu câțiva ani. Există riscul unor confuzii între diferitele specii pe cale de dispariție, care sunt rareori capturate de navele UE, și alte specii, cum ar fi rechinul albastru.

-       Ar trebui menționate o serie de elemente suplimentare legate de evaluarea retrospectivă. Cel mai important este necesitatea de a stabili un cadru logic de intervenție pentru a orienta mai bine evaluările protocolului și pentru a le standardiza. Acest lucru ar trebui realizat în special în cazul sprijinului sectorial. De asemenea, este necesar să se prelungească durata protocolului pentru ca activitatea de evaluare să fie mai consecventă (aceasta acoperă, în prezent, numai o treime din durata protocolului),să se elaboreze un compendiu de texte și mecanisme juridice referitoare la activitatea de pescuit în Capul Verde, pentru a consemna toate intervențiile convenite de către toate părțile și ulterior să se finalizeze și să se confirme toate dispozițiile necesare pentru punerea în aplicare a unei politici în domeniul pescuitului și a unor instrumente conexe.

În sfârșit, raportorul ar dori să solicite informații suplimentare din partea Comisiei Europene:

Raportorul invită Comisia să transmită Parlamentului procesul-verbal și concluziile reuniunilor comitetului mixt prevăzute la articolul 9 din acord, precum și programul sectorial multianual menționat la articolul 3 din noul protocol.

raportorul invită Comisia ca, în cursul ultimului an de aplicare a protocolului și înainte de începerea negocierilor în vederea reînnoirii sale, să prezinte Parlamentului și Consiliului un raport complet privind punerea în aplicare a acestuia.

Raportorul invită Comisia să informeze Parlamentul cu privire la măsurile luate de către comitetul mixt în urma studiului critic bazat pe date științifice care urmează a fi efectuat în temeiul articolului 4 alineatul (6) din anexa la protocol; subliniază faptul că Parlamentul trebuie să fie, de asemenea, informat cu privire la cifrele privind capturile accidentale de rechini, aspect considerat a fi cel mai controversat element al acordului și al protocolului;

raportorul invită Comisia și Consiliul ca, în cadrul competențelor lor respective, să informeze Parlamentul prompt și complet pe parcursul tuturor etapelor procedurilor referitoare la protocol și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Raportorul solicită Comisiei să discute anual cu Parlamentul cu privire la acordurile internaționale suplimentare ale Capului Verde, astfel încât Parlamentul să poată supraveghea toate activitățile de pescuit desfășurate în regiune, inclusiv cele care ar putea fi contrare politicii europene în domeniul pescuitului, cum ar fi, de exemplu, practica de îndepărtare a înotătoarelor rechinilor.

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (7.5.2015)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

Raportor pentru aviz: Maurice Ponga

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentul protocol dintre UE și Republica Capului Verde trebuie să respecte noul Regulament privind politica comună în domeniul pescuitului (PCP), care pune în special accentul pe sustenabilitatea pescuitului și pe buna guvernanță, recunoscând totodată importanța coerenței dintre PCP și obiectivele UE în materie de cooperare pentru dezvoltare.

Protocolul acoperă o perioadă de 4 ani, asigurând astfel o oarecare stabilitate.

Posibilitățile de pescuit acordate navelor UE respectă cele mai bune avize științifice disponibile și recomandările ICCAT, precum și principiul „surplusului disponibil”. Trebuie observat faptul că noul protocol prevede un tonaj de referință identic cu cel din protocolul precedent. Prin urmare, nivelul capturilor este controlat, dar permite totuși existența unei bune rețele de zone de pescuit pentru navele europene datorită acordurilor în domeniul pescuitului încheiate de UE cu Senegal și cu Guineea-Bissau, fapt care permite includerea sa într-o „rețea regională de APP active”.

Pe lângă transferul unei sume globale de 1 050 000 EUR pentru accesul la resursele piscicole și de 1 200 000 EUR cu titlu de redevențe datorate de proprietarii de nave, prezentul protocol prevede un transfer anual de 275 000 EUR în primii doi ani, apoi de 250 000 EUR în ultimii doi ani, în vederea sprijinirii sectorului pescuitului din Capul Verde.

Această mărire semnificativă a pachetului sectorial, care înainte era de 110 000 EUR pe an, ar trebui să permită un răspuns mai adecvat la nevoile Capului Verde în ceea ce privește combaterea pescuitului INN, consolidând controlul și supravegherea zonei sale economice exclusive, îmbunătățind gestionarea resurselor piscicole, sprijinind dialogul cu toate părțile interesate și cooperarea regională și internațională, îmbunătățind calitatea sanitară a produselor piscicole și promovând dezvoltarea pescuitului artizanal.

Ținând seama de rezultatele evaluării protocolului precedent și având în vedere conținutul noului protocol, raportorul susține aprobarea acestuia.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

6.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Charles Goerens, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Patrizia Toia, Joachim Zeller

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Julie Ward

AVIZ al Comisiei pentru bugete (7.5.2015)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

Raportor pentru aviz: José Manuel Fernandes

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În temeiul competențelor care i-au fost conferite de Consiliu, Comisia Europeană a dus negocieri cu Republica Capului Verde în vederea reînnoirii protocolului la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și această țară.

După încheierea acestor negocieri, la 28 august 2014, negociatorii au parafat un proiect de protocol nou. Noul protocol acoperă o perioadă de patru ani de la data semnării sale.

Obiectivul principal al protocolului la acord este să ofere posibilități de pescuit pentru navele Uniunii în zona de pescuit a Capului Verde, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și de recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și, dacă acest lucru este relevant, în limitele surplusului disponibil.

Obiectivul general este acela de a intensifica cooperarea dintre Uniunea Europeană și Capul Verde, instituind astfel un cadru de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și pentru exploatarea responsabilă a resurselor halieutice din zona de pescuit a Capului Verde, în interesul ambelor părți.

IMPLICAȚII BUGETARE: fișa financiară anexată proiectului de acord prevede un pachet financiar total de 2,792 milioane EUR pentru creditele de angajament și creditele de plată din 2015 până în 2018 (inclusiv cheltuieli administrative pentru gestionarea acordului).

Contribuția financiară anuală pentru punerea în aplicare a acordului se stabilește după cum urmează:

- contribuția financiară anuală pentru accesul la zonele de pescuit:

• 550 000 EUR în primii doi ani;

• 500 000 EUR în ultimii doi ani;

contribuția se bazează pe un tonaj de referință de 5 000 de tone, pentru care se stabilește o sumă legată de acces în valoare de 275 000 EUR în primii 2 ani, apoi de 250 000 EUR în ultimii 2 ani;

- sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului din Republica Capului Verde, în valoare de:

• 275 000 EUR pe an în primii doi ani;

• 250 000 EUR pe an în ultimii doi ani;

Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în materie de pescuit și mai ales nevoilor Republicii Capului Verde în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande Parlamentului aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

6.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

1

5

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Emilian Pavel

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Tim Aker