Betänkande - A8-0201/2015Betänkande
A8-0201/2015

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde

22.6.2015 - (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)) - ***

Fiskeriutskottet
Föredragande: Peter van Dalen
PR_NLE-AP_Agreement

Förfarande : 2014/0329(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0201/2015
Ingivna texter :
A8-0201/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (15848/2014),

–       med beaktande av utkastet till protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (15849/2014),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.7, i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8 0003/2015),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0201/2015),

1.      Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Kap Verde.

KORTFATTAD MOTIVERING

Kap Verde är en stat på en ögrupp i östra Atlanten, 60 mil väster om Senegal och Mauretanien. Den består av 10 öar och 5 holmar. Natur- och sötvattenstillgångarna är begränsade. Kap Verde är en tidigare portugisisk koloni. Republiken Kap Verde blev självständig 1975 och tillhör AVS-staterna, vilket innebär att landet omfattas av de fördelar som Cotonouavtalet ger. Sedan 2008 räknas inte längre Kap Verde till de minst utvecklade länderna och mottar därför inte lika mycket i offentligt utvecklingsbistånd och omfattas inte av samma förmånssystem som dessa länder. Kap Verde kan dock exportera till EU genom det allmänna preferenssystemet (GSP plus). I FN:s index för mänsklig utveckling för 2012 hade Kap Verde värdet 0,586, vilket gav plats 131 i världen (UNDP, 2013). Kap Verdes ekonomi är dåligt diversifierad men gynnas av att turismen utvecklas allt mer.

Fiskeresurserna på den platå som de tio öarna ligger på beräknades i slutet av 1990-talet uppgå till 18 000 ton. Inga utvärderingar har gjorts sedan dess. De pelagiska fiskeresurserna beräknas till 25 000 ton. Avsaknaden av regelbundna utvärderingar av bestånden gör det svårt att beräkna deras storlek och fiskepotential.

Fisket i de kapverdiska vattnen kan delas in i fyra kategorier: Kategori ett: nationellt icke-industriellt och kommersiellt fiske samt husbehovsfiske. Kategori två, nationellt halvindustriellt fiske. Kategori tre: utländskt fiske som bedrivs inom ramen för partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen (EU) och Kap Verde. Kategori fyra: utländskt fiske som bedrivs inom ramen för ett tillståndssystem som bygger på privata licenser.

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde undertecknades den 24 juli 1990. Sedan dess har sex protokoll införts, varav tre var inom det ramavtal för partnerskapsavtalet om fiske som trädde i kraft den 1 september 2007.

Ett utkast till nytt protokoll paraferades av förhandlarna den 28 augusti 2014. Det nya protokollet omfattar en period på fyra år räknat från den dag då protokollet enligt artikel 15 ska börja tillämpas provisoriskt, dvs. den dag då protokollet undertecknas.

Analys av det nya protokollet

Protokollets främsta syfte är att erbjuda fiskemöjligheter för EU-fartyg i Republiken Kap Verdes fiskezon, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga råd och rekommendationer utfärdade av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och, när detta är relevant, inom gränserna för det tillgängliga överskottet. Kommissionen har bland annat tagit hänsyn till resultaten av en efterhandsutvärdering av det föregående protokollet, som har gjorts av externa experter.

Det övergripande syftet är att stärka samarbetet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde och att skapa en ram för partnerskap för utveckling av en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i Republiken Kap Verdes fiskezon, i båda parters intresse.

Protokollet ger fiskerättigheter för

– 28 notfartyg för tonfisk (tidigare 28),

– 30 ytlångrevsfartyg (tidigare 35),

– 13 spöfiskefartyg för tonfisk (tidigare 11).

Protokollets totala värde, för en period om fyra år, är beräknat till 3 300 000 euro. Detta belopp omfattar tre delar:

1.  1 050 000 euro i ekonomisk kompensation för tillgången till resurserna.

–  Den årliga ekonomiska ersättningen på 550 000 euro för de två första åren och på 500 000 euro för de två sista åren bygger på en referensfångstmängd på 5 000 ton, för vilket ett belopp som har kopplats till tillgången har fastställts till 275 000 ton för de två första åren och 250 000 euro för de två sista åren.

2.  1 050 000 euro i stöd till utveckling av den sektoriella fiskepolitiken i Republiken Kap Verde.

–  Detta belopp uppgår till 275 000 euro per år under de två första åren samt till 250 000 euro per år under de två sista åren.

3.  1 200 000 euro i avgifter som ska betalas av fartygsägarna.

–  Dessa avgifter beräknas på följande sätt: 55 euro per ton som fångas i Kap Verdes fiskezon för de två första tillämpningsåren. 65 euro per ton som fångas i Kap Verdes fiskezon för de två sista tillämpningsåren.

Genom ekonomiskt stöd (sektorsstöd) till genomförandet av de program som partnerlandet antar på nationell nivå, i synnerhet i fråga om kontroll och bekämpning av olagligt fiske, bidrar protokollet även till bättre förvaltning och ökat bevarande av fiskeresurserna. Dessutom har man planerat säkerhetsprojekt och allmänna utbildningsprojekt som gynnar lokala fiskare.

En intensiv dialog om planeringen och genomförandet av sektorspolitiken planeras. Den gemensamma analysen av resultaten enligt artikel 3 ingår också i dessa kontrollmetoder. Vidare innehåller protokollet särskilda klausuler för avbrytande, på vissa villkor och under särskilda omständigheter.

I protokollet enas parterna om en strikt övervakningsmekanism för att säkerställa ett hållbart utnyttjande av resurserna. Denna mekanism ska framförallt bygga på att man en gång i kvartalet utbyter uppgifter om hajfångster. Om dessa fångster överskrider gränsvärdet på 30 % av referensfångstmängden ska en förstärkt övervakning inrättas. Om hajfångsterna överskrider ett gränsvärde på 40 % ska den gemensamma kommittén vid behov anta ytterligare förvaltningsåtgärder.

Dessutom ska EU:s och Kap Verdes vetenskapliga institut genomföra en heltäckande studie av hajarna i dessa vatten. Parterna enades om att ta hänsyn till denna undersökning och den gemensamma kommittén kan besluta om att anpassa övervakningssystemet utifrån resultaten av denna undersökning.

Föredragandens ståndpunkt

Det nya avtalet och protokollet gör det möjligt för Kap Verdes ekonomi att blomstra genom att bättre utnyttja tillgängliga bestånd, samtidigt som man respekterar principerna om ett hållbart fiske och bästa praxis inom branschen. Föredraganden anser därför att det nya avtalet och protokollet ligger i båda parters intresse och rekommenderar därför Europaparlamentet att ge sitt godkännande.

Föredraganden påpekar att efter en analys av det tidigare protokollet så verkar en del aspekter av det nya avtalet och protokollet både lovande och nödvändiga.

–       I synnerhet den nya övervakningsmekanismen, där gränsvärden på 30 respektive 40 % hajfångster leder till ytterligare åtgärder, är ett steg i rätt riktning. Föredraganden noterar dock att under 2011–2012 utgjorde hajarna 83 % av de europeiska ytlångrevsfartygens fångster i Kap Verde och förmodar att dessa gränsvärden lätt kommer att uppnås. Om så sker hoppas föredraganden att inte frasen ”vid behov” utnyttjas som ett sätt att blockera nödvändiga anpassningar.

–       Parterna har enats om att behålla referensfångstmängden men att minska antalet ytlångrevsfartyg från 35 till 30. På så sätt kommer förhoppningsvis hajfångsterna att minska, eftersom haj är en vanlig bifångst för ytlångrevsfartyg.

–       Den hajstudie som EU kommer att genomföra tillsammans med Kap Verdes vetenskapliga institutioner kan bidra till ett bättre skydd för hajarna i framtiden. Föredraganden hoppas att den gemensamma kommittén kommer att anpassa övervakningsmekanismen i tillräcklig grad om detta rekommenderas i resultaten av undersökningen.

Dessutom vill föredraganden påpeka att analyserna av det tidigare protokollet har visat på en del aspekter som behöver förbättras, däribland:

–       Genomförandet av sektorsstödet har försenats. Man har nått en tillfredsställande nivå, men det är även svårt att fastställa vilka effekter det europeiska sektorsstödet ska få jämfört med andra åtgärder som genomförs i samband med stödprogram som tas fram av andra utvecklingspartner, i synnerhet de som genomförs inom det Västafrikanska regionala fiskeriprogrammet för Kap Verde (West Africa Regional Fisheries project – Cape Verde, finansierat av Världsbanken).

–       För ytlångrevsfartygens målarter verkar det inte finnas någon risk för överexploatering. En utvärdering av effektiviteten visar dock att den verksamhet som EU:s ytlångrevsfartyg bedriver inte är helt förenligt med principerna i uppförandekoden för ansvarstagande fiske, förutom inom förvaltningsramen för de huvudsakliga hajmålarterna. Detta gäller i synnerhet när man beaktar den förebyggande principen och vetenskaliga rön som anger att ett antal arter som fångas som bifångst till blåhaj (70 % av fångsterna) är fullständigt exploaterade.

–       Efterlevnadskontrollen av partnerskapsavtalet om fiske visar att avtalet har uppfyllt fartygsoperatörernas förväntningar, men man riskerar att få den allmänna opinionen emot sig eftersom EU:s ytlångrevsfartyg nu har haj som målart, i stället för svärdfisk och tonfisk vilket var fallet för några år sedan. Det finns en risk att hotade arter, som sällan fångas av EU:s fartyg, förväxlas med andra, såsom blåhajen.

–       Ytterligare några faktorer rörande efterhandsutvärderingen bör nämnas. Det viktigaste är behovet av att upprätta logisk ram för insatser för att bättre kunna styra och standardisera bedömningarna av protokollet. Detta bör framför allt genomföras för sektorsstöd. Man måste även förlänga protokollens giltighetstid för att skapa större konsekvens i utvärderingsarbetet (vilket för närvarande endast omfattar en tredjedel av protokollets giltighetstid), sammanställa rättstexter och mekanismer som rör fisket i Kap Verde så att alla parter förstår alla insatser inom ramen samt att sedan slutföra och bekräfta alla upplägg som krävs för genomförandet av en fiskeripolitik och tillhörande instrument.

Slutligen har föredraganden ett antal krav på framtida information från kommissionen.

Föredraganden uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet protokollen och slutsatserna från de möten som hållits i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet samt det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 3 i det nya protokollet.

Föredraganden uppmanar kommissionen att under protokollets sista giltighetsår och innan förhandlingar om att förnya avtalet inleds, förelägga parlamentet och rådet en fullständig rapport om avtalets tillämpning.

Föredraganden uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om de åtgärder som den gemensamma kommittén vidtar till följd av den vetenskapliga undersökning som ska genomföras i enlighet med artikel 4.6 i bilagan till protokollet. Föredraganden betonar dessutom att parlamentet ska delges informationen om bifångst av haj, vilket anses vara den mest kontroversiella delen av detta avtal och protokoll.

Föredraganden uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för deras respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av de förfaranden som avser det nya protokollet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Föredraganden ber kommissionen att årligen informera parlamentet om ytterligare internationella avtal om Kap Verde så att parlamentet kan övervaka allt fiske i regionen, inklusive sådant som kan gå emot den europeiska fiskeripolitiken, såsom till exempel, hajfensfiske.

YTTRANDE från utskottet för utveckling (7.5.2015)

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde
(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

Föredragande av yttrande: Maurice Ponga

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta protokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde måste följa den nya förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken. I förordningen betonas betydelsen av hållbart fiske och god förvaltning och samtidigt erkänns vikten av samstämdhet mellan den gemensamma fiskeripolitiken och målen för EU:s utvecklingssamarbete.

Protokollet täcker en period på fyra år, vilket medför en viss stabilitet.

De fiskemöjligheter som erbjuds EU-fartyg är förenliga med bästa tillgängliga vetenskapliga råd och med de rekommendationer som utfärdats av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat), och även med principen om ”tillgängliga överskott”. Det bör noteras att det nya protokollet föreskriver samma referensfångstmängd som fastställdes i det föregående protokollet. Fångstnivån kontrolleras alltså, men protokollet möjliggör trots det ett bra nätverk av fiskezoner för EU-fartyg tack vare de fiskeavtal som ingåtts med Senegal och Guinea-Bissau, vilket gör det möjligt att inkludera protokollet i ett ”regionalt nätverk av aktiva partnerskapsavtal om fiske”.

Utöver utbetalningen av ett sammanlagt belopp på 1 050 000 euro för tillgång till fiskeresurserna och på 1 200 000 euro för avgifter som fartygsägarna ska erlägga föreskrivs det i detta protokoll en årlig utbetalning på 275 000 euro under de två första åren och på 250 000 euro under de två sista åren för att stödja fiskerisektorn i Kap Verde.

Denna betydande ökning av sektorsstödet – som tidigare låg på 110 000 euro per år – borde göra det möjligt för Kap Verde att bättre bekämpa IUU-fiske genom att kontrollen och övervakningen av landets exklusiva ekonomiska zon stärks, förvaltningen av fiskeresurserna förbättras, dialogen med alla berörda aktörer och det regionala och internationella samarbetet stöds, kvaliteten på fiskeriprodukter förbättras och utvecklingen av det småskaliga fisket främjas.

Mot bakgrund av resultaten av utvärderingen av föregående protokoll och med beaktande av innehållet i det nya protokollet förordar föredraganden godkännandet av protokollet.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Charles Goerens, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Patrizia Toia, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Julie Ward

YTTRANDE från budgetutskottet (7.5.2015)

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde
(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

Föredragande av yttrande: José Manuel Fernandes

KORTFATTAD MOTIVERING

På grundval av det mandat som Europeiska kommissionen har fått av rådet har Europeiska kommissionen och Republiken Kap Verde fört förhandlingar om att förnya protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och detta land.

Förhandlingarna ledde till att ett utkast till nytt protokoll paraferades av förhandlarna den 28 augusti 2014. Det nya protokollet täcker en period på fyra år räknat från den dag då protokollet undertecknades.

Protokollets främsta syfte är att erbjuda fiskemöjligheter för EU-fartyg i Republiken Kap Verdes fiskezon, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga råd och rekommendationer utfärdade av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och, när detta är relevant, inom gränserna för det tillgängliga överskottet.

Det övergripande syftet är att stärka samarbetet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde och att skapa en ram för partnerskap för utveckling av en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i Republiken Kap Verdes fiskezon, i båda parters intresse.

BUDGETKONSEKVENSER: I finansieringsöversikten till avtalsutkastet fastställs ett totalbelopp på 2 792 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden från 2015 till 2018 (inklusive administrativa utgifter för avtalets förvaltning).

Den årliga ekonomiska ersättningen för att genomföra avtalet ska fastställas enligt följande:

– Den årliga ekonomiska ersättningen när det gäller tillträde till fiskezoner:

• 550 000 euro för de två första åren,

• 500 000 euro för de två sista åren,

vilket bygger på en referensfångstmängd på 5 000 ton för ett belopp kopplat till tillträdet på 275 000 euro för de två första åren och 250 000 euro för de två sista åren.

– Stöd till utvecklingen av en sektorspolitik för fisket i Republiken Kap Verde på

• 275 000 euro per år för de två första åren,

• 250 000 euro per år för de två sista åren.

Stödet bidrar till målen för den nationella fiskeripolitiken och i synnerhet Republiken Kap Verdes behov när det gäller bekämpande av olagligt fiske.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

1

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Emilian Pavel

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tim Aker