ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето (кодифициран текст)

22.6.2015 - (COM(2014)0605 – C8–0171/2014 – 2014/0280(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Иржи Мащалка
(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)


Процедура : 2014/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0202/2015
Внесени текстове :
A8-0202/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето (кодифициран текст)

(COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0605),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението

(C8–0171/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове[1],

–       като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0202/2015),

А.     като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.      приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 16 декември 2014 г.

СТАНОВИЩЕ

                НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето

COM(2014)605 от 29.9.2014 г. – 2014/0280 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, Консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 14 октомври и 13 ноември 2014 г. за разглеждането, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На тези заседания[2], след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за кодифициране на Регламент (ЕО) № 385/96 на Съвета от 29 януари 1996 година относно защитата срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето, Консултативната работна група заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР                     Х. ЛЕГАЛ                            Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт                       Юрисконсулт                       Генерален директор

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Защита срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.9.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

28.1.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jiří Maštálka

28.5.2015

 

 

 

Дата на приемане

16.6.2015

 

 

 

Дата на внасяне

22.6.2015

  • [1]  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.
  • [2]               Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.