MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta (kodifikaatio)

  22.6.2015 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - ***I

  Oikeudellisten asioiden valiokunta
  Esittelijä: Jiří Maštálka
  (Kodifiointi – työjärjestyksen 103 artikla)


  Menettely : 2014/0280(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0202/2015
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0202/2015
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta (kodifikaatio)

  (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0605),

  –       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0171/2014),

  –       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –       ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 103 ja 59 artiklan,

  –       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0202/2015),

  A.     toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

  1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

  2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

   

   

   

   

  OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

  NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

  Bryssel, 16.12.2014

  LAUSUNTO

                                                                EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                                NEUVOSTOLLE

                                                                KOMISSIOLLE

  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

  COM(2014)0605, 29.9.2014 – 2014/0280(COD)

  Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 14. lokakuuta ja 13. marraskuuta 2014 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

  Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli[2] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla kodifioidaan alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta 29. tammikuuta 1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 385/96, ja totesi yksimielisesti, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

  F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

  Pääjohtaja                             Pääjohtaja                             Pääjohtaja Parlamentin lakimies

      Neuvoston lakimies    

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautuminen (kodifikaatio)

  Viiteasiakirjat

  COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  29.9.2014

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  JURI

  28.1.2015

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Jiří Maštálka

  28.5.2015

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  16.6.2015

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  22.6.2015

  • [1]  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.
  • [2]  Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.