MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta (kodifikaatio)

22.6.2015 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Jiří Maštálka
(Kodifiointi – työjärjestyksen 103 artikla)


Menettely : 2014/0280(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0202/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0202/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta (kodifikaatio)

(COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0605),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0171/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 103 ja 59 artiklan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0202/2015),

A.     toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 16.12.2014

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

COM(2014)0605, 29.9.2014 – 2014/0280(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 14. lokakuuta ja 13. marraskuuta 2014 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli[2] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla kodifioidaan alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta 29. tammikuuta 1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 385/96, ja totesi yksimielisesti, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Pääjohtaja                             Pääjohtaja                             Pääjohtaja Parlamentin lakimies

    Neuvoston lakimies    

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautuminen (kodifikaatio)

Viiteasiakirjat

COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

29.9.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

28.1.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jiří Maštálka

28.5.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.6.2015

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.6.2015

  • [1]  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.
  • [2]  Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.