Procedure : 2014/0280(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0202/2015

Ingediende teksten :

A8-0202/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/07/2015 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0241

VERSLAG     ***I
PDF 348kWORD 72k
22.6.2015
PE 557.311v02-00 A8-0202/2015

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen (gecodificeerde tekst)

(COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Jiří Maštálka

(Codificatie – Artikel 103 van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen (gecodificeerde tekst)

(COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0605),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0171/2014),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–       gezien de artikelen 103 en 59 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0202/2015),

A.     overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie louter een codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.      stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 16 december 2014

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen (gecodificeerde tekst)

COM(2014)0605 van 29.9.2014 – 2014/0280(COD)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 inzake een versnelde werkmethode voor de officiële codificering van wetgevingsdocumenten, en met name paragraaf 4 daarvan, is de Raadgevende Werkgroep die samengesteld is uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 14 oktober en 13 november 2014 bijeengekomen om onder meer bovenstaand Commissievoorstel te behandelen.

Tijdens deze bijeenkomst(2) is het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot codificering van Verordening (EG) nr. 385/96 van de Raad van 29 januari 1996 inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen behandeld en is de adviesgroep unaniem tot de slotsom gekomen dat het voorstel een loutere codificatie van bestaande teksten behelst, zonder enige inhoudelijke wijziging.

F. DREXLER                         H. LEGAL                                L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur                    Juridisch adviseur                      Directeur-generaal

PROCEDURE

Titel

Bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen (codificatie)

Document- en procedurenummers

COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)

Datum indiening bij EP

29.9.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

28.1.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jiří Maštálka

28.5.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

16.6.2015

 

 

 

Datum indiening

22.6.2015

(1)

PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

(2)

              De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie van het voorstel, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.

Juridische mededeling - Privacybeleid