SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków (wersja ujednolicona)

22.6.2015 - (COM(2014)0605 – C8‑0171/2014 – 2014/0280(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Jiří Maštálka
(Ujednolicenie – art. 103 Regulaminu)


Procedura : 2014/0280(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0202/2015
Teksty złożone :
A8-0202/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków (wersja ujednolicona)

(COM(2014)0605 – C8‑0171/2014 – 2014/0280(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM/2014/0605),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0171/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych[1],

–       uwzględniając art. 103 i 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0202/2015),

A.     mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty,

1.      przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 16 grudnia 2014 r.

OPINIA

                    PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków

COM(2014)0605 z dnia 29.9.2014 – 2014/0280(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, zwłaszcza pkt 4 tego porozumienia, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, spotkała się w dniach 14 października i 13 listopada 2014 r. m.in. w celu przeprowadzenia analizy ww. wniosku przedłożonego przez Komisję.

Podczas wspomnianych spotkań[2], w wyniku zbadania wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ujednolicającego rozporządzenie Rady (WE) nr 385/96 z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków konsultacyjna grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, że wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER                                 H. LEGAL                               L. ROMERO REQUENA

dyrektor generalny

Wydziału Prawnego

dyrektor generalny

Wydziału Prawnego

dyrektor generalny

 

 

 

PROCEDURA

Tytuł

Ochrona przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków (tekst jednolity)

Odsyłacze

COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)

Data przedstawienia w PE

29.9.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

28.1.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jiří Maštálka

28.5.2015

 

 

 

Data przyjęcia

16.6.2015

 

 

 

Data złożenia

22.6.2015

  • [1]  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.
  • [2]               Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim będącą wersją oryginalną omawianego tekstu.