RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale

22.6.2015 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Jiří Maštálka
(Codificare – articolul 103 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2014/0280(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0202/2015
Texte depuse :
A8-0202/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale

(COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0605),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0171/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative[1],

–       având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0202/2015),

A.     întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.      adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 16 decembrie 2014

AVIZ

                                      ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                              CONSILIULUI

                                                              COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale

COM(2014) 605 din 29 septembrie 2014 – 2014/0280(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 14 octombrie și 13 noiembrie 2014 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La respectivele reuniuni[2], în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de codificare a Regulamentului (CE) nr. 385/96 al Consiliului din 29 ianuarie 1996 privind protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                            Jurisconsult                            Director General

PROCEDURĂ

Titlu

Protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale (codificare)

Referințe

COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)

Data prezentării la PE

29.9.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

28.1.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Jiří Maštálka

28.5.2015

 

 

 

Data adoptării

16.6.2015

 

 

 

Data depunerii

22.6.2015

  • [1]  JO C 102, 4.4.1996, p. 2.
  • [2]               Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.