POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil (kodificirano besedilo)

22.6.2015 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Jiří Maštálka
(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)


Postopek : 2014/0280(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0202/2015
Predložena besedila :
A8-0202/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil (kodificirano besedilo)

(COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0605),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0171/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil[1],

–       ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0202/2015),

A.     ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.      kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 16. december 2014

MNENJE

                                                        ZA  EVROPSKI PARLAMENT

                                                              SVET

                                                              KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil (kodificirano besedilo)

COM(2014)0605 z dne 29.9.2914 – 2014/0280(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, zlasti z njegovo 4. točko, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 14. oktobra in 13. novembra 2014, da bi med drugim preučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je na teh sestankih[2] proučila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki kodificira Uredbo Sveta (ES) št. 385/96 z dne 29. januarja 1996 o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil, in soglasno ugotovila, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Pravni svetovalec                    Pravni svetovalec                    Generalni direktor

POSTOPEK

Naslov

Zaščita pred škodljivim oblikovanjem cen plovil (kodificirana različica)

Referenčni dokumenti

COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)

Datum predložitve EP

29.9.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

28.1.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jiří Maštálka

28.5.2015

 

 

 

Datum sprejetja

16.6.2015

 

 

 

Datum predložitve

22.6.2015

  • [1]  UL C 102, 4.4.1996, str. 2.
  • [2]               Posvetovalna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna jezikovna različica obravnavanega besedila.