Betänkande - A8-0202/2015Betänkande
A8-0202/2015

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot skadlig prissättning av fartyg (kodifiering)

22.6.2015 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Jiří Maštálka
(Kodifiering – artikel 103 i arbetsordningen)


Förfarande : 2014/0280(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0202/2015
Ingivna texter :
A8-0202/2015
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot skadlig prissättning av fartyg (kodifiering)

(COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0605),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0171/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter[1],

–       med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0202/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.      Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 16 december 2014

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot skadlig prissättning av fartyg (kodifiering)

COM(2014)0605 av den 29 september 2014 – 2014/0280(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 14 oktober och 13 november 2014 för att granska bland annat ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdena[2] behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning, som syftar till att kodifiera rådets förordning (EG) nr 385/96 av den 29 januari 1996 om skydd mot skadlig prissättning av fartyg, och gruppen var enig om att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

F. Drexler                              H. Legal                                L. Romero Requena

Juridisk rådgivare                    Juridisk rådgivare                    Generaldirektör

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Skydd mot skadlig prissättning av fartyg (kodifiering)

Referensnummer

COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)

Framläggande för parlamentet

29.9.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

28.1.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jiří Maštálka

28.5.2015

 

 

 

Antagande

16.6.2015

 

 

 

Ingivande

22.6.2015

  • [1]  EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.
  • [2]               Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen av förslaget, som var textens originalversion.