Procedure : 2014/0174(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0203/2015

Indgivne tekster :

A8-0203/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/07/2015 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0240

BETÆNKNING     ***I
PDF 318kWORD 59k
22.6.2015
PE 541.416v02-00 A8-0203/2015

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (kodifikation)

(COM(2015)0049) – C8‑0041/2015 – 2014/0174(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Jiří Maštálka

(Kodifikation – forretningsordenens artikel 103)

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (kodifikation)

(COM(2015)0049) – C8‑0041/2015 – 2014/0174(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0049),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0041/2015),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse af 10. december 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(2),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0203/2015),

A.     der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.      vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 16. april 2015

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (kodifikation)

COM(2015)0049) af 9.2.2015 – 2014/0174(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 26. februar 2015 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen(1) af det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kodifikation af Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 af 22. december 1994 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi, var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisk konsulent                   Juridisk konsulent                   Generaldirektør

(1)

              Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


PROCEDURE

Titel

Udøvelse af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (kodifikation)

Referencer

COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – COM(2014)0341 – C8-0019/2014 – 2014/0174(COD)

Dato for høring af EP

9.2.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

15.9.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jiří Maštálka

27.4.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

16.6.2015

 

 

 

Dato for indgivelse

22.6.2015

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik