Menettely : 2014/0174(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0203/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0203/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/07/2015 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0240

MIETINTÖ     ***I
PDF 349kWORD 73k
22.6.2015
PE 541.416v02-00 A8-0203/2015

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi (kodifikaatio)

(COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Jiří Maštálka

(Kodifiointi – työjärjestyksen 103 artikla)

PR_COD_Codification

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi (kodifikaatio)

(COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0049),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0041/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. joulukuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–       ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(2),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 103 ja 59 artiklan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0203/2015),

A.     toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 16.4.2015

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi (kodifikaatio)

COM(2015)0049, 9.2.2015 – 2014/0174(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 26. helmikuuta 2015 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Tässä kokouksessa(3) neuvoa-antava ryhmä tarkasteli muutettua ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla kodifioidaan yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22. joulukuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 3286/94, ja totesi yksimielisesti, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Pääjohtaja                             Pääjohtaja                             Pääjohtaja

Parlamentin lakimies                Neuvoston lakimies

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä käyttöön otettujen oikeuksien käyttäminen (kodifikaatio)

Viiteasiakirjat

COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – COM(2014)0341 – C8-0019/2014 – 2014/0174(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.2.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

15.9.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jiří Maštálka

27.4.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.6.2015

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.6.2015

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

(3)

Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö