Procedūra : 2014/0174(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0203/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0203/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 07/07/2015 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0240

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 690kWORD 66k
22.6.2015
PE 541.416v02-00 A8-0203/2015

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija)

(COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: Jiří Maštálka

(Kodifikācija – Reglamenta 103. pants)

PR_COD_Codification

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija)

(COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0049),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0041/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 10. decembra atzinumu(1),

–       ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(2),

–       ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0203/2015),

A.     tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.      pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2015. gada 16. aprīlī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Grozītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija)

COM(2015) 49 final, 9.2.2015 - 2014/0174 (COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2015. gada 26. februārī rīkoja sanāksmi, lai cita starpā apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Minētajā sanāksmē(1) izskatot grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

juriskonsults                           juriskonsults                           ģenerāldirektors

(1)

Konsultatīvā darba grupa strādāja, izmantojot priekšlikuma angļu valodas versiju, kas ir apspriežamā teksta oriģinālvalodas versija.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības tiesību īstenošana saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija)

Atsauces

COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – COM(2014)0341 – C8-0019/2014 – 2014/0174(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

9.2.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

15.9.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jiří Maštálka

27.4.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

16.6.2015

 

 

 

Iesniegšanas datums

22.6.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika