Procedură : 2014/0174(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0203/2015

Texte depuse :

A8-0203/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/07/2015 - 5.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0240

RAPORT     ***I
PDF 465kWORD 68k
22.6.2015
PE 541.416v02-00 A8-0203/2015

referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind adoptarea procedurilor Uniunii în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) (text codificat)

(COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Jiří Maštálka

(Codificare – articolul 103 din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea modificată de regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind adoptarea procedurilor Uniunii în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) (text codificat)

(COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0049),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0041/2015),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 decembrie 2014(1),

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(2),

–       având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0203/2015),

A.     întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.      adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 16 aprilie 2015

AVIZ

                                      ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                              CONSILIULUI

                                                              COMISIEI

Propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind adoptarea procedurilor Uniunii în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) (text codificat)

COM(2015)0049 final din 9.2.2015, 2014/0174 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, Grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 26 februarie 2015 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cadrul acestei reuniuni(1), în urma examinării propunerii modificate de regulament al Parlamentului european și al Consiliului de codificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3286/94 din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                            Jurisconsult                            Director General

(1)

              Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


PROCEDURĂ

Titlu

Exercitarea de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) (codificare)

Referințe

COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – COM(2014)0341 – C8-0019/2014 – 2014/0174(COD)

Data prezentării la PE

9.2.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

15.9.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Jiří Maštálka

27.4.2015

 

 

 

Data adoptării

16.6.2015

 

 

 

Data depunerii

22.6.2015

Aviz juridic - Politica de confidențialitate