Postup : 2014/0174(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0203/2015

Predkladané texty :

A8-0203/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0240

SPRÁVA     ***I
PDF 471kWORD 67k
22.6.2015
PE 541.416v02-00 A8-0203/2015

o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie)

(COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Jiří Maštálka

(Kodifikácia – článok 103 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie)

(COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na zmenený návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0049),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0041/2015),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 10. decembra 2014(1),

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(2),

–       so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0203/2015),

A.     keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.      prijíma návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 16. apríla 2015

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie)

COM(2015)0049 final z 9.2.2015 – 2014/0174 (COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom stretnutí 26. februára 2015 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Po preskúmaní(1) zmeneného návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady kodifikujúceho nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúceho postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby              vedúci právneho servisu           generálny riaditeľ

(1)

             Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej jazykovej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.


POSTUP

Názov

Uplatňovanie práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – COM(2014)0341 – C8-0019/2014 – 2014/0174(COD)

Dátum predloženia v EP

9.2.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

15.9.2014

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Jiří Maštálka

27.4.2015

 

 

 

Dátum prijatia

16.6.2015

 

 

 

Dátum predloženia

22.6.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia