Förfarande : 2014/0174(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0203/2015

Ingivna texter :

A8-0203/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/07/2015 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0240

BETÄNKANDE     ***I
PDF 316kWORD 60k
22.6.2015
PE 541.416v02-00 A8-0203/2015

om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av unionsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (kodifiering)

(COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Jiří Maštálka

(Kodifiering – artikel 103 i arbetsordningen)

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av unionsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (kodifiering)

(COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0049),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0041/2015),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 10 december 2014(1),

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(2),

–       med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0203/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.      Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 16 april 2015

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av unionsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (kodifiering)

KOM(2015) 49 slutlig, 9.2.2015, 2014/0174 (COD).

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 26 februari 2015 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet(3) behandlade gruppen det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kodifiering av rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställs av Världshandelsorganisationen, och konstaterade enhälligt att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

F. Drexler                              H. Legal                                L. Romero Requena

Juridisk rådgivare                    Juridisk rådgivare                    Generaldirektör

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

(3)

              Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen av förslaget, som var textens originalversion.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Säkerställande av unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (kodifiering)

Referensnummer

COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – COM(2014)0341 – C8-0019/2014 – 2014/0174(COD)

Framläggande för parlamentet

9.2.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

15.9.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jiří Maštálka

27.4.2015

 

 

 

Antagande

16.6.2015

 

 

 

Ingivande

22.6.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy