Процедура : 2014/2250(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0206/2015

Внесени текстове :

A8-0206/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 19
CRE 08/09/2015 - 19

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0312

ДОКЛАД     
PDF 216kWORD 182k
23.6.2015
PE 554.814v02-00 A8-0206/2015

относно eманципирането на момичетата в ЕС посредством образованието

(2014/2250(INI))

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Докладчик: Лилиана Родригеш

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно eманципирането на момичетата в ЕС посредством образованието

(2014/2250(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

–   като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

–   като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

–   като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и окончателните документи, приети на специалните сесии на Обединените нации „Пекин + 5“ (2005 г.), „Пекин + 15“ (2010 г.) и „Пекин + 20“ (2015 г.),

–   като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011 – 2020 г.), приет от Съвета през март 2011 г.,

–   като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул), приета през май 2011 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г.“ (COM(2010)0491),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно премахването на стереотипите, свързани с пола, в ЕС(1),

–   като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите и Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги,

–   като взе предвид Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за изменение на Директива 76/207/ЕИО на Съвета за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд,

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(2),

–   като взе предвид независимия доклад от 2009 г., поръчан от Генерална дирекция „Образование и култура“ на Комисията,

–   като взе предвид препоръка CM/Rec(2007) от 13 октомври 2010 г. на Комитета на министрите към държавите членки относно интегрирането на принципа на равенство между половете в образованието,

–   като взе предвид Сборника от добри практики за насърчаване на образование, освободено от стереотипи, свързани с пола, и определяне на средства за прилагане на мерки, посочени в препоръката на Комитета на министрите относно интегрирането на принципа на равенство между половете в образованието (преразгледан на 12 март 2015 г.), подкрепен от Съвета на Европа,

–   като взе предвид Препоръка Rec(2003)3 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки относно балансираното участие на жените и мъжете в процеса на вземане на обществени и политически решения, приета на 12 март 2003 г.,

–   като взе предвид съобщението на Международната организация на труда (МОТ), озаглавено „Жените и пазарът на труда“ по повод международния ден на жената през 2015 г.,

–   като взе предвид проучването относно лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица в Европейския съюз, публикувано от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) през 2013 г.,

–   като взе предвид член 52 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете, както и становището на комисията по култура и образование (А8-0206/2015),

A. като има предвид, че образованието е основата на едно отговорно гражданство, от основно значение e за гарантиране на равенство между половете и еманципирането на момичетата и е основно човешко право и право на всяко дете;

Б.  като има предвид, че образованието и обучението на момичетата и жените е важна европейска ценност, основно човешко право и съществен елемент за еманципирането на момичетата и жените на социално, културно и професионално равнище, както и за пълното упражняване на всички други социални, икономически, културни и политически права и следователно за предотвратяване на насилието срещу жените и момичетата;

В.  като има предвид, че образованието може да преобрази едно общество и да допринесе за социалното, икономическото и политическото равенство, както и за равенството между половете;

Г.  като има предвид, че според изследване, проведено от Генералната дирекция за вътрешни политики на Европейския парламент, 30 милиона момичета в начална училищна възраст в световен мащаб са извън образователната система;

Д. като има предвид, че бедността, социалното изключване и непригодността или недостига на предучилищни, училищни и извънучилищни мрежи са сред най-големите пречки, които възпрепятстват достъпа на момичетата до образование;

Е.  като има предвид, че само държавите са в състояние да предоставят безплатно задължително и всеобщо образование, което е необходимо условие за гарантирането на равни възможности за двата пола;

Ж. като има предвид, че бюджетните съкращения в сектора на образованието, произтичащи до голяма степен от препоръчваните от ЕС политики на строги икономии, излагат на опасност безплатното качествено обществено образование и по този начин благоприятстват задълбочаването на неравенствата;

З.  като има предвид, че следва качествено обществено образование да се предоставя безплатно на всички деца, без никаква дискриминация и независимо от техния статут на пребиваване;

И. като има предвид, че бедността оказва силно влияние върху равния достъп до образование както поради преките, така и поради непреките разходи, свързани с изпращането на децата на училище, както и че достъпът до образование, по-специално до висше образование, е особено труден за младите хора от семейства с ниски доходи, което води до засилване на традиционното предимство на момчетата при получаване на образование;

Й. като има предвид, че свързаните с пола стереотипи възлагат различни, строго определени и ограничени роли на жените и мъжете, и че тези роли се формират чрез разнообразие от социални променливи и се разпространяват или възпроизвеждат от родителите, образованието и медиите; като има предвид, че тези свързани с пола роли се изграждат в децата през етапите на социализация в детството и юношеството и поради това оказват влияние върху техния живот, както и че те биха могли да ограничат личностното развитие на жените и мъжете;

К. като има предвид, че влиянието на свързаните с пола стереотипи в областта на образованието и обучението и решенията, взети от учениците в училище, може да повлияе на избора през целия им живот и впоследствие има силно отражение на пазара на труда, където жените все още са изправени пред хоризонтална и вертикална сегрегация; като има предвид, че това допринася някои сектори все още да се считат за „мъжки“ и съответно равнището на заплащане там да бъде по-високо от това на сектори, които се считат за „женски“;

Л. като има предвид, че социалната среда, поведението на семейството, връстниците, ролевите модели и учителите, както и центровете за подготовка и консултиране относно избора на курсове имат определящо въздействие върху избора на област на обучение от страна на учениците, както и за промяната на стереотипите, свързани с пола, и като има предвид, че учителите, в качеството си на носители на социална промяна благодарение на отношението си и на педагогическите си практики, допринасят съществено за насърчаването на равенството между половете, многообразието и взаимното разбирателство и уважение; счита също така, че учителите могат да поддържат връзка с родителите и да повишават тяхната осведоменост по въпросите на равенството между половете и потенциала на техните деца;

М. като има предвид, че равенството между половете следва да бъде включено във всички равнища и аспекти на образованието, за да се популяризират в по-голяма степен справедливостта и демократичното гражданство като ценности сред момичетата и момчетата и сред жените и мъжете с цел да се изгради истинско партньорство между половете както в обществената, така и в личната сфера на живот;

Н. като има предвид, че са необходими повече женски ролеви модели в доминираните от мъже сфери, като например науката, инженерството, технологиите, математиката и предприемачеството, както и че мрежите за наставничество и партньорските обучения са ефикасни за подобряването на възможностите за реализация на момичетата в тези области;

О. като има предвид, че наличните данни свидетелстват за това, че жените получават по-ниско възнаграждение за своята квалификация и опит в сравнение с мъжете и че жените продължават да поемат по-голямата част от грижите за семейството и други зависими лица, което ограничава достъпа им до заплатен труд на пълно работно време; като има предвид, че равенството между половете следва да включва признаване на труда, извършван от жените, както и въвеждане на момчетата и мъжете в задачите, които са традиционно женски; като има предвид, че напредъкът в политиките относно подпомагането на грижите за децата и отпуска по майчинство и по бащинство в цяла Европа ще допринесе за повишаване на перспективите за заетост на жените, за създаване на икономически условия за жените и за преодоляване на основаните на пола стереотипи, подобрявайки по този начин възможностите за реализация на момичетата на всички равнища на образованието;

П. като има предвид, че въпреки че все повече жени имат дипломи за средно и висше образование, както областите на образование, така и професионалните им дейности са свързани главно със задачи, чиято цел е възпроизвеждане и продължаване на традиционните социални и икономически структури, и че е необходимо да бъде увеличено присъствието на жените както в професионалното образование, така и в секторите, свързани с наука, технологии, инженерство и математика;

Р.  като има предвид, че едно по-равно разпределяне на ресурсите в образованието би довело до по-голям достъп на момичетата до пазара на труда, както и че балансираното участие на жените и мъжете на пазара на труда би могло да подпомогне икономическите перспективи на ЕС;

С. като има предвид, че европейските и националните органи следва да насърчават равенството между половете в образователните институции чрез всички средства и че образованието по въпросите на равенството между половете трябва да бъде основен елемент в учебните програми; като има предвид, че европейските и националните органи трябва да гарантират, че учебните материали не съдържат дискриминиращо съдържание;

Т.  като има предвид, че официалната програма отразява културната и социалната гледна точка на всяка държава членка и оказва въздействие върху изграждането на личността на момичетата и момчетата; като има предвид, че неформалната програма допълва официалната програма, а същевременно скритата програма е обща за всички ситуационни определения на различните програми; като има предвид, че всички тези видове програми са съществени за изграждането на личността на момичетата и момчетата и че местните органи, близки до образователните институции, имат важна роля в областта на неформалното образование;

У. като има предвид, че с оглед на борбата срещу неравенството между половете е от съществено значение да бъде възложено на центровете за педагогически изследвания и специалистите в областта на равенството на половете да наблюдават непрекъснато в педагогически план, но и да контролират и оценяват програмите, целите за развитие и учебните резултати, предметите, стратегиите, материала, оценяването, програмите за всяка дисциплина и учебните планове;

Ф. като има предвид, че насилието срещу жените е основната пречка пред равенството между жените и мъжете и че то може да бъде преодоляно чрез образованието; като има предвид, че не всички държави са ратифицирали Конвенцията от Истанбул и че ЕС има отговорността да лансира и финансира проекти за насърчаване на равенството между половете;

Х. като има предвид, че свързаното с училището и основано на пола насилие включва прояви на сексуално, физическо и/или психологическо насилие върху деца поради основани на пола стереотипи и социални норми; като има предвид, че свързаното с училището и основано на пола насилие е основна пречка пред достъпа, участието и реализирането на постижения;

Ц. като има предвид, че жените и момичетата с увреждания и/или със специални образователни потребности са изложени на различни форми на дискриминация; като има предвид, че положението на момичетата може да се подобри само когато достъпът до висококачествено образование и обучение е еднакъв, не се определя или възпрепятства от тази дискриминация и е изцяло в съответствие с принципите на приобщаване;

Ч.  като има предвид, че при установяването на специални образователни потребности съществува сериозна непропорционалност; като има предвид, че като цяло е по-вероятно момчетата да бъдат определени като деца със специални потребности, особено що се отнася до „ненормативни“ затруднения като синдром на дефицит на вниманието или дислексия, при установяването на които професионалната преценка има по-голяма роля;

Ш. като има предвид, че 17% от възрастните хора в целия свят, две трети (493 милиона) от които са жени, не могат да четат или пишат;(3)

Общи препоръки

1.  призовава Комисията и държавите членки да изпълняват и подобряват мерките за прилагане на равенството между половете на всички равнища на образователната система, и в пълна степен да включат повишаването на осведомеността по въпросите, свързани с пола, в обучението на учители, но също и на всички категории специалисти в училищата, като например училищни лекари, сестри, психолози, социални работници и педагози, и да осигурят създаването на механизми за насърчаване, прилагане, контролиране и оценяване на равенството между половете в образователните институции в цялата образователна система;

2.  призовава държавите членки да насърчават демократизацията на образованието и другите необходими условия, за да гарантират, че образованието, предоставяно от училищата или чрез други средства на обучение, спомага за постигането на равенство между половете и за създаването на равни възможности, преодолява икономическите, социалните и културните неравенства, способства за личното развитие и за дух на толерантност, солидарност и отговорност и благоприятства социалния напредък и демократичното участие в живота на общността;

3.  призовава държавите членки да гарантират, че целите на образователните им системи включват възпитание в зачитане на основните права и свободи и на равни права и възможности между жените и мъжете, както и че принципите за качество на системите им съдържат премахване на пречките пред действителното равенство между жените и мъжете и насърчаване на пълно равенство между тях;

4.  призовава за подкрепа на цялостен подход за формалното и неформалното образование в училищата, както и на подход, насочен към включване на правата на човека, човешкото достойнство, равенството между половете и развитието на себеуважение и самоувереност, който насърчава момичетата и жените да взимат самостоятелно информирани решения както в личен, така и в професионален план; признава, че образованието за равенството между половете трябва да допълва гражданското образование за демократичните ценности и че трябва да бъде включено в основаваща се на права и чувствителна към аспектите на пола среда за обучение, в която момичетата и момчетата могат да се образоват за своите права и да участват в демократичен процес в училищата и в неформална учебна среда, например като участват в демократичното управление на своите училища;

5.  призовава отговарящите за политиките в областта на образованието в Комисията и държавите членки да гарантират, че ангажиментът за равенство между половете надхвърля декларациите на принципи и политическите намерения и се проявява в съществено увеличаване на усилията и ресурсите, инвестирани в него, и същевременно припомня първостепенното значение на образованието за осъществяването на културна промяна;

6.  отбелязва, че макар жените да представляват мнозинство (60%) от завършилите висше образование в ЕС, кривата на тяхната заетост и кариера не отразява пълния им потенциал; подчертава, че постигането на приобщаващ и дългосрочен икономически растеж зависи от преодоляването на несъответствието между образователните постижения на жените и тяхното положение на пазара на труда, най-вече чрез премахване на хоризонталната и вертикалната сегрегация;

7.  подчертава, че образованието е важен инструмент за създаване на възможност жените да участват пълноценно в социалното и икономическото развитие; подчертава, че мерките за учене през целия живот са от ключово значение за предоставяне на умения на жените, които могат да им дадат възможност да се върнат към заетост или да намерят по-добра работа, да подобрят своите доходи и условия на труд;

8.  призовава държавите членки да увеличат основните инвестиции в образованието, за да може всеки да се възползва от безплатно обществено образование с високо качество;

9.  призовава държавите членки да гарантират, че образователните им органи осигуряват равно право на образование на жените и мъжете посредством активно интегриране в образователните цели и дейности на принципа за равно третиране, като така предотвратяват възникването на неравенства между жените и мъжете в резултат на прояви на сексистко поведение или на свързаните с него социални стереотипи;

10. призовава Комисията да гарантира, че настоящата препоръка ще бъде предадена на националните институции, отговарящи за изпълнението на образователните политики на централно, регионално и местно равнище, както и на органите за училищно управление и на регионалните и местните органи;

11. подчертава необходимостта от насърчаване на равно представителство на половете във водещите позиции и управлението на органи, отговарящи за контрола и управлението на учебните заведения, по-специално сред висшето ръководство и директорите на училища, и там, където е налице слабо представителство, например в областта на НТИМ, тъй като това ще осигури ролеви модели за момичетата;

12. подчертава, че момичетата, на които не е позволено да посещават училище, са изложени в по-голяма степен на домашно насилие;

13. настоятелно призовава Комисията да започне възможно най-скоро процедурата за присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул; призовава държавите членки да ратифицират Конвенцията и също така призовава ЕС и държавите членки да работят заедно за постигане на равенството между половете в областта на външните отношения на Съюза; подчертава тясната връзка между основаните на пола стереотипи и малтретирането, кибертормоза и насилието срещу жените, както и необходимостта от борба срещу тях от ранна възраст; подчертава, че в Конвенцията от Истанбул се отправя призив към подписалите я да включат в официалната програма и на всички равнища на образованието учебен материал по въпроси като нестереотипни роли, свързани с пола, взаимно уважение, разрешаване на конфликтите в междуличностните отношения по мирен път, основаното на пола насилие и правото на лична неприкосновеност, приспособени към развиване на възможностите на обучаващите се;

14. насърчава всички държави членки да инвестират по съгласуван начин в информационни, осведомителни и образователни кампании и да подобрят предоставянето на професионално ориентиране за момичетата и момчетата, като същевременно преодоляват стереотипното възприемане на ролите, свързани с пола, както и стереотипите, свързани с пола, в професионалното ориентиране, по-специално в областта на науката и новите технологии; припомня, че това ще намали сегрегацията на пазара на труда, основана на пола, и ще укрепи позициите на жените като същевременно ще им позволи да се възползват в пълна степен от човешкия капитал, представен от момичетата и жените в ЕС, и ще поощри обсъждането на избора на образование и професия в училищата и в класната стая;

15. припомня ролята на педагогическите екипи за предоставяне на помощ и съвети на семействата в избора на образование за децата с цел те да бъдат насочвани в посока, съответстваща на техните умения, способности и вкусове; подчертава, че етапът, на който се предоставят съвети за избор на образование, е от решаващо значение и в този момент роля могат да изиграят свързаните с пола стереотипи, и че това може трайно да навреди на способността на момичетата да имат пълноценно професионално развитие, създаващо възможности за личностно развитие и еманципация;

16. призовава Комисията да организира, чрез държавите членки, специализирани учебни програми за повишаване на осведомеността, насочени към момичетата, по отношение на участието им в областта на висшето образование и възможните учебни курсове, със съответните възможности за работа въз основа на техните способности, за да бъдат насърчени момичетата да търсят възможности за професии, в които традиционно преобладават мъжете, и да се повиши самоувереността на новото поколение жени; подчертава, че неформалното образование изпълнява важна роля за изграждането на увереност в момичетата и младите жени;

17. призовава държавите членки да използват ЕСИ фондовете за подкрепа на програми, по които се работи активно с родителите на деца от изолирани общности, и да насърчават съдържателните и стимулиращите извънучилищни и ваканционни дейности;

18. призовава държавите членки да насърчават поддържането на обществена мрежа от детски градини и ясли, предучилищната образователна система и обществени услуги за свободното време за деца;

19. призовава държавите членки да подобрят качеството на образованието и професионалното обучение за хора с увреждания и/или със специални образователни потребности, както и да намалят високия процент на преждевременно напусналите ученици от тези категории, да спазват принципите на приобщаващото образование, с акцент върху активното участие на тези ученици, и да подобрят интеграцията им в обществото и в системата на общото образование, където е възможно; призовава за незабавно подобряване на обучението на учителите за тази цел и за интегриране на перспективата на пола в това обучение, както и за установяване на затрудненията в ученето, включително разработването на чувствителни към аспектите на пола инструменти за анализ и на специфични образователни програми с интегриран принцип на равенство между половете, за да се предоставят на заинтересованите жени и момичета по-добри възможности при търсенето на работа и да им се даде възможност да преодолеят многостранната дискриминация;

20. призовава държавите членки да гарантират равен достъп до образование за момичетата и момчетата, независимо от тяхната възраст, пол, социално-икономически статус, културна принадлежност или религия, и подчертава, че е необходимо европейските, националните и местните институции да насърчават конкретни програми за интегриране на маргинализираните общности като цяло в училищата, както и в частност – за интегриране на момичетата от тези общности, тъй като те често се сблъскват с множество форми на дискриминация, и на всички малцинства в европейското общество; подчертава значението на това, да се гарантира, че момичетата завършват средното си образование и подчертава необходимостта от програми за финансова помощ за семействата в неравностойно положение от икономическа гледна точка, за да се предотврати преждевременното напускане на училище, особено при момичетата;

21. призовава държавите членки да предоставят активната подкрепа, която е необходима, за да се гарантира, че жените мигранти и техните семейства могат да научат езика на приемащата държава в рамките на безплатни обществени образователни услуги по места;

22. призовава държавите членки да разработят конкретни програми, за да се гарантира, че момичетата и младите жени от ромски произход остават в основното, средното и висшето образование, както и да въведат специални действия за майките в юношеска възраст и момичетата, напускащи училище преждевременно, за подкрепа по-конкретно на непрекъснатото образование, за осигуряване на обучение в работна среда; освен това призовава държавите членки и Комисията да отчитат тези мерки при координирането и оценяването на националните стратегии за интеграция на ромите;

23. подчертава значението на това, в проектите за сътрудничество за развитие да се предвиждат мерки, насочени към образованието на момичетата и жените;

24. подчертава, че е важно да се обърне специално внимание на принципа за равенство между жените и мъжете в учебните програми и във всички етапи на образованието;

Учебна програма и обучение

25. счита, че следва да се обърне особено внимание на равенството между половете във всички негови аспекти в програмите, целите за развитие и учебните резултати, предметите, учебните програми и планове, както и на необходимостта да се оцени мястото на жените в учебните програми в различните дисциплини, като се подчертава ролята им в преподаваното учебно съдържание; счита, че равенството между половете в образованието следва изрично да взема предвид принципа на равенство и трябва да включва редица въпроси, като грамотност, малтретиране, насилие, проповядващи вражда и омраза изказвания, права на човека и гражданско образование;

26. подчертава, че образованието трябва да спомага за развитието на момичетата и момчетата като съзнателни, уравновесени и уважаващи околните личности, способни на съпричастност и взаимно уважение, така че да се избягват дискриминацията, агресията и малтретирането;

27. подчертава, че училището следва да допринася за развитието на междукултурния подход в образованието и да избягва подхода, насочен към асимилация или мултикултурализъм, за да се спомогне за отварянето, взаимното уважение и междукултурния и междурелигиозния диалог;

28. насърчава компетентните органи в държавите членки да подкрепят равенството между половете в своите всестранни програми за сексуално образование и образование в областта на взаимоотношенията, включително преподаване на момчетата и момичетата на знания относно отношенията, основани на съгласие, уважение и взаимност, както и в спорта и забавленията, където стереотипите и очакванията, основани на пола, могат да засегнат себеуважението, здравето, придобиването на умения, интелектуалното развитие, социалната интеграция и изграждането на личността на момичетата и момчетата;

29. признава, че деликатното, съобразено с възрастта на учащите и научно обосновано образование по въпросите на секса и взаимоотношенията е важен инструмент за еманципиране на момичетата и момчетата, което им помага да вземат информирани решения и допринася за постигането на по-широки приоритети в областта на общественото здраве, като например намаляване на броя на нежеланите бременности, намаляване на майчината и детската смъртност, профилактика и ранно лечение на инфекциите, предавани по полов път, и намаляване на различията по отношение на равнопоставеността в здравеопазването; насърчава държавите членки да разгледат възможността изчерпателното сексуално образование и образование в областта на взаимоотношенията, съобразено с възрастта, да стане задължително в учебните им програми за всички деца в началното и средното образование, и подчертава значението на обучението на учителите със специален акцент върху зачитането на момичетата и жените, както и върху равенството на половете;

30. призовава за въвеждане на сексуално образование и образование по въпросите на взаимоотношенията в учебните програми с цел еманципиране на момичетата чрез осъзнаване и контролиране на техните собствени тела, като в същото време призовава всички други предмети от учебната програма да бъдат съгласувани с тези принципи;

31. призовава Комисията да се бори срещу дискриминацията на основание сексуална ориентация и полово самоопределяне в образователните среди; настоятелно призовава Комисията да подкрепи включването на обективна информация по въпросите на ЛГБТИ в училищните програми; настоятелно призовава Комисията да улесни партньорските обучения между държавите членки за справяне с хомофобското и и трансфобското малтретиране и тормоз;

32. призовава момичетата и момчетата да проявяват равен интерес към всички предмети в образователния процес, отдалечавайки се от стереотипите, свързани с пола, по-специално към научните и техническите предмети, включително усвояването от момчетата на знания относно дейности, считани за женски, в области като домакинската работа и грижи, като същевременно насърчава тяхното равно участие и представителство в колективното вземане на решения и училищно управление, както и във всички извънкласни дейности; призовава участниците в процеса да гарантират защитата на финансирането за тези ефективни дейности;

33. посочва, че са необходими мерки за специална подкрепа на жените в културата, художественото и интелектуалното творчество и разпространението му, които да се борят със структурната и широко разпространена дискриминация, на която са подложени жените в тази област, да подкрепят балансираното присъствие на жени и мъже в обществените художествени и културни дейности и да предвиждат финансова помощ и положителни действия за отстраняване на ситуациите на неравенство в тези сфери;

34. призовава за разработване на равенство при достъпа, използването и обучението по информационни и комуникационни технологии за момичетата и момчетата още от предучилищното образование, като се обърне особено внимание на децата и младежите от селските райони, маргинализираните общности и тези със специални потребности, за да се подобри цифровата грамотност, да се разпространяват ефективни инструменти за образователна политика и да се подобри обучението на учители, за да се увеличи броят на студентките и абсолвентките в областта на науките и технологиите, инженерството и математиката; в този контекст приветства всички инициативи и програми, насочени към привличане на момичета към тези области на обучение и към съответната изследователска кариера;

35. подчертава, че е важно да бъдат въведени образователни мерки, насочени към признаването и преподаването на ролята на жените в историята, науката, политиката, литературата, изкуствата, образованието и т.н.;

36. призовава да бъдат положени всички усилия, за да се гарантира, че трудът в областта на образованието в ранна детска възраст и началното образование, както и в областта на грижите, да бъде признат като значим труд както за жените, така и за мъжете;

37. призовава държавите членки да разработят или да засилят националите правни уредби с цел да противодействат на отрицателното влияние на стереотипните роли на половете, произтичащи от ценности, разпространявани чрез медиите и рекламата, и които твърде често подкопават работата в тези области, извършвана от училищата;

38. призовава за въвеждане на допълнителни дейности, които укрепват официалната програма по отношение на равенството между половете и обучението в областта на предприемачеството, както и за въвеждане на програми за неформално образование за обучение по въпросите, свързани с пола, в общностите посредством местните органи;

39. призовава да се даде нов импулс на акредитирането на неформалното образование чрез свидетелство за квалификация и на предоставянето на висококачествено свидетелство за ученето в процеса на работа във връзка с професионалното образование, тъй като това ще помогне на момичетата и жените да намерят по-добра работа и да навлязат или да се върнат на пазара на труда, като се гарантира, че жените се третират като равни с мъжете по достойнство и компетентност;

40. призовава авторите и издателите на педагогически материали да вземат предвид необходимостта от превръщане на равенството между половете в критерий при представянето на тези материали и препоръчва използването на екипи от преподаватели и студенти при насочването на педагогическия материал към въпросите на равенството между половете, както и да се търси съвет от експерти в областта на равенството между половете и наставничеството, основано на разбирането за необходимостта от равенство между половете;

41. призовава държавите членки да подготвят и разпространяват насоки за училищата, отговарящите за политиките в областта на образованието, преподавателите и лицата, отговарящи за изготвяне на учебните програми, така че да бъдат включени измерението, свързано с пола, и равенството между половете, и да се гарантира премахване на стереотипите и предубежденията по отношение на пола, които учебниците и образователните материали евентуално съдържат в съдържанието, езика или илюстрациите, като ги насърчават също така да се борят със сексизма в литературата, киното, музиката, игрите, медиите, рекламата и другите области, които допринасят по решаващ начин за промяна на начина на мислене, поведението и идентичността на момичетата и момчетата;

42. признава, че учителите изпълняват основна роля за формирането на образователната идентичност и имат значително въздействие върху аспектите на свързаното с пола поведение в училище; припомня, че все още има много да се направи, за да се предоставят възможности на учителите по отношение на най-добрия начин за насърчаване на равенството между половете; поради това подчертава необходимостта от осигуряване на всеобхватно първоначално и текущо обучение за учители по въпросите на равенството между половете на всички нива на формалното и неформалното образование, включително партньорско обучение и сътрудничество с външни организации и агенции, за да се повиши осведомеността за въздействието на ролите на половете и стереотипите върху самочувствието на техните ученици и върху избора им на предмети по време на обучението; подчертава, че момичетата трябва да имат положителни женски и мъжки ролеви модели в училищата и университетите, така че да могат да открият и да използват по най-добър начин своя потенциал, без страх от дискриминация или неяснота въз основа на пола;

43. подчертава необходимостта, както в първоначалното, така и в продължаващото обучение на преподавателите да се интегрират изучаването и прилагането на принципа за равенство между жените и мъжете и да се включат стратегии, които им позволяват да разсъждават относно собствената си личност, вярвания, ценности, предубеждения, очаквания, отношение и представи за пола, както и относно практиките си на преподаване, за да се премахнат пречките пред реализацията на пълния потенциал на студентите, независимо от пола им;

44. вярва твърдо в преобразуващия потенциал на образованието за подкрепата на равенството между половете; признава, че програмите във формалното и неформалното образование трябва да обръщат внимание и да се борят срещу основаните на пола насилие и дискриминация, тормоза, хомофобията и трансфобията, във всички техни форми, включително формите на кибертормоз или онлайн тормоз; признава, че образованието в областта на равенството между половете и срещу насилието, основано на пола, зависи от това обстановката в училище да е безопасна и лишена от насилие;

45. подчертава необходимостта от организиране на инициативи за повишаване на осведомеността, за обучение и включване на измерението, свързано с пола, за всички участници в политиката на образование и също така за родителите и работодателите;

46. призовава държавите членки да предприемат по отношение на образованието подход, обхващащ различните поколения, както и да гарантират равен достъп до формалното и неформалното образование чрез интегриране на предоставянето на достъпни и качествени грижи за деца в техните образователни системи, както и грижи за възрастните хора и другите зависими лица; призовава държавите членки да се включат в инициативи за намаляване на преките и косвените разходи за образование да увеличат капацитета на всички детски градини и ясли, предучилищни, училищни и следучилищни мрежи, при спазване на принципите на приобщаване на децата, живеещи в бедност или в риск от бедност; подчертава, че това има значение, за да се помогне на всички жени и мъже, включително самотните родители, да постигнат баланс между семейния живот и работата и да се гарантира участието на жените в ученето през целия живот и професионалното образование и обучение, като същевременно впоследствие се създават ролеви модели за еманципиране на момичетата;

47. подчертава, че всички стратегии за насърчаване на равенството между половете и за еманципиране на момичетата и жените трябва активно да включват и ангажират момчетата и мъжете;

48. изтъква, че е важно в областта на висшето образование публичните администрации да насърчават преподаването и научните изследвания на значението и обхвата на равенството между жените и мъжете, по-специално чрез включването на занимания по въпросите на равенството между жените и мъжете в съответните учебни планове, създаването на специални следдипломни курсове и осъществяването на специализирани по темата проучвания и научни изследвания;

49. призовава институциите на ЕС и държавите членки да постигнат напредък по отношение на взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други документи, доказващи придобита професионална квалификация, издадени в отделните държави членки, както и по отношение на координирането и хармонизирането на националните разпоредби, уреждащи достъпа до различните професии, за да могат жените емигрантки както от държавите от Съюза, така и от трети държави, да имат достъп до работни места в съответствие със своето образование и квалификации;

Инвестиции, контрол и оценяване

50. подчертава, че независими органи трябва да контролират и оценяват напредъка, произтичащ от приемането на политиките за равенство между половете в образователните институции, както и че лицата, определящи политиките на местно, регионално, национално и европейско равнище, трябва да бъдат непрекъснато информирани за всички взети мерки и осъществен напредък в тази област и че измерението, свързано с пола, трябва бързо да стане елемент за вътрешна и външна оценка на образователните институции;

51. посочва значението на сътрудничеството между различните образователни административни органи и обмена на най-добри практики за развитието на проекти и програми, насочени към насърчаване на осведомеността относно принципите за съвместно образование и действително равенство между жените и мъжете, както и разпространението им сред членовете на образователната общност;

52. призовава Европейския институт за равенство между половете да продължи своята работа за обединяване на сравними данни, разбити по полов признак, и таблици с показатели във всички области на политиката, включително в областта на образованието, и отново потвърждава, че е важно да се извършват проучвания за оценка на въздействието на образователните политики с цел преодоляване на неравенството между половете, като се предоставят качествени и количествени инструменти за оценяване на това въздействие и като се следва бюджетна стратегия, основана на пола, за да се насърчава както достъпът до образование, така и правото на образователни ресурси;

53. признава, че е от съществено значение да се оцени въздействието на бъдещото законодателство в областта на равенството между половете и при необходимост да се преразгледат съществуващите закони в съответствие със същия принцип;

54. подчертава, че наблюдението на процедурите за прилагане на програмите в областта на равенството между половете и съответното оценяване трябва да се извършват от центровете за педагогически изследвания в тясно сътрудничество с експерти по въпросите, свързани с пола, органите, създадени от ЕС, и местните органи; призовава държавите членки и Комисията да събират количествени и качествени данни, разбити по полов признак;

55. предлага създаването на Годишна европейска награда за равенство между половете за образователните институции, които са се отличили при постигането на тази цел, и насърчава държавите членки да направят същото на национално равнище;

56. подчертава необходимостта от изготвяне на планове за действие и от предвиждане на ресурси за образователни проекти, свързани с пола, както и за образователни структури, чувствителни към аспектите на пола, като препоръчва използването на наличните за тази цел европейски инструменти, а именно Плана за инвестиции, програмата „Хоризонт 2020“ и структурните фондове на ЕС, включително Европейския социален фонд;

57. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0074.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2015)0050.

(3)

https://europa.eu/eyd2015/it/eu-european-parliament/posts/every-girl-and-woman-has-right-education


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (6.5.2015)

на вниманието на комисията по правата на жените и равенството между половете

относно овластяването на момичетата в ЕС посредством образованието

(2014/2250(INI))

Докладчик: Ернест Марагал

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правата на жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че свързаните с пола стереотипи и сексизмът все още са най-големите пречки пред постигането на равенство между половете и подчертава значението на борбата срещу свързаните с пола стереотипи по отношение на областите на обучение, учебните планове и резултатите в рамките на формалното и неформалното образование и чрез него – на всички образователни равнища; припомня също така, че обусловеното от разделението на половете възприемане на областите на обучение и избора на професия е основен фактор при вземането на решения във връзка с възможностите за обучение; подчертава значението на предоставянето на мотивация и засилване на участието на момичетата в точните науки, инженерните науки, технологиите, селскостопанската промишленост, ИКТ, творческите индустрии и изкуствата и приветства всички инициативи и програми, насочени към привличане на момичета към тези области на обучение и към съответната изследователска кариера;

2.  призовава държавите членки да разработят или засилят националите правни уредби с цел да противодействат на отрицателното влияние на стереотипните роли на половете, произтичащи от ценности, разпространявани чрез медиите и рекламата, и които твърде често подкопават работата в тези области, извършвана от училищата;

3.  подчертава значението на неформалното образование и междукултурния диалог, когато става въпрос за решаване на проблема с убеждения и традиционни практики, с които се налагат ограничения на момичетата в сферата на образованието, и призовава държавите членки да гарантират равен достъп до образование за момчетата и момичетата, независимо от етническата, националната, културната или религиозната среда, от която произхождат, с цел постигане на истинско равенство между половете в достъпа до качествено образование чрез мерки, включващи действия, насочени към намаляване на дяла на момичетата, преждевременно напускащи училище; подчертава необходимостта да се фокусира вниманието върху групите, страдащи от многобройни форми на дискриминация, като например мигрантите, бежанците, хората с увреждания, младите хора, полагащи грижи за близки, и други; подчертава значението на това да се гарантира, че момичетата не биват принуждавани от семейството да се напуснат училище, преди да са завършили средното си образование;

4.  призовава да се даде нов импулс на акредитирането на неформалното образование чрез свидетелство за квалификация и на предоставянето на висококачествено свидетелство за ученето в процеса на работа във връзка с професионалното образование, тъй като това ще помогне на момичетата и жените да намерят по-добра работа и да навлязат или да се върнат на пазара на труда, като се гарантира, че жените биват възприемани като равни с мъжете по достойнство и компетентност;

5.  подчертава необходимостта да се осигури основаваща се на права и чувствителна към аспектите на пола среда за обучение за всички учащи се както по отношение на учебната програма, така и по отношение на педагогиката, в която децата (по-специално момичетата) могат да се образоват за правата си и да участват в демократичните процеси в училищата, както и в неформалната среда за обучение; счита, че този вид образование следва да обръща специално внимание на равенството между половете, недискриминацията и европейското гражданство

6.  счита, че равенството между половете в образованието трябва да включва редица въпроси, като например грамотност, включително медийна грамотност, малтретиране, включително кибертормоз, насилие на хомофобска основа, проповядващи вражда и омраза изказвания, права на човека и гражданско образование;

7.  подчертава, че образованието трябва да спомага за развитието на момчетата и момичетата като съзнателни, уравновесени и уважаващи околните личности, способни на съпричастност и взаимно уважение, така че да се избягват дискриминацията, агресията и малтретирането;

8.  подчертава, че училището следва да допринася за развитието на междукултурния подход в образованието и да избягва подхода, насочен към асимилация или мултикултурализъм, за да се спомогне за отварянето, взаимното уважение и междукултурния и междурелигиозния диалог;

9.  признава, че учителите играят основна роля за формирането на образователната идентичност и имат значително въздействие върху аспекти на свързаното с пола поведение в училище; припомня, че все още има много да се направи, за да се предоставят възможности на учителите по отношение на най-добрия начин за насърчаване на равенството между половете; поради това настоява за необходимостта от осигуряване на всеобхватно първоначално и текущо обучение за учители по въпросите на равенството между половете на всички нива на формалното и неформалното образование, включително партньорско обучение и сътрудничество с външни организации и агенции, за да се повиши осведомеността за въздействието на ролите на половете и стереотипите върху самочувствието на техните ученици и върху избора им на предмети по време на обучението; подчертава, че момичетата трябва да имат положителни женски и мъжки ролеви модели в училищата и университетите, така че да могат да открият и да използват по най-добър начин своя потенциал, без страх от дискриминация или неяснота въз основа на пола;

10. подчертава значението на здравното и сексуалното образование, което трябва да включва преподаване на момчетата и момичетата на знания относно отношенията, основани на равенство, съгласие, уважение и реципрочност между половете, както и преподаване на знания за правата на жените и момичетата, включително правото на репродуктивно и сексуално здраве, като начин за предотвратяване на стереотипите и насилието срещу жени и момичета;

11. подчертава значението на това в проектите за сътрудничество за развитие да се предвиждат мерки, насочени към образованието на момичетата и жените;

12. припомня необходимостта от осигуряване на достъп до професионално образование и обучение и образование за възрастни – както формално, така и неформално –за жените, на които се е наложило да прекъснат образованието си или да напуснат работата си, за да се грижат за членове на семейството, или за самотните майки, независимо от тяхното ниво на компетентност (както за висококвалифицирани, така и за нискоквалифицирани работнички); настоятелно заявява, че такова обучение следва да бъде привлекателно и гъвкаво; и насърчава всички мерки, които помагат конкретно на жените да съчетават семейния живот с работата или обучението;

13. призовава държавите членки и Комисията да премахнат пречките пред достъпа до формално и неформално образование, както и до ученето през целия живот, като подобрят осведомеността и насоките, предоставяйки финансова подкрепа, както и други видове подкрепа, като например грижи за деца и грижи за възрастни хора, за да се даде възможност на жените и мъжете да участват в учене през целия живот, като се възприеме подход, обхващащ различни поколения, и се насърчава ролята на европейските институции;

14. призовава Европейския институт за равенство между половете (EIGE) и държавите членки да събират дезагрегирани по пол съпоставими данни (както количествени, така и качествени) в областта на образованието във всички държави членки;

15. счита, че европейските структурни фондове и по-специално Европейският социален фонд трябва да подпомагат образователни проекти, свързани с пола, и образователни структури, чувствителни към аспектите на пола;

16. припомня, че образователните стратегии, имащи за цел да гарантират равенството между половете, трябва активно да включват момчетата и мъжете;

17. подчертава, че образованието е важен инструмент за създаване на възможност за жените да участват пълноценно в социалното и икономическото развитие; подчертава, че мерките за учене през целия живот са от ключово значение за предоставяне на умения на жените, които да им дадат възможност да се върнат към заетост, да намерят по-добра работа, да подобрят своите доходи и условия на труд;

18. припомня, че образованието представлява инструмент за създаване на възможности за жените да постигнат икономическа независимост, което е от съществено значение за предотвратяването на насилието срещу жени и момичета;

19. припомня, че бедността и ниският социален статус оказват силно въздействие върху равенството между половете в образованието и имат непропорционални последствия за достъпа на момичетата до училищата и университетите; поради това насърчава инициативите на държавите членки, насочени към намаляване на преките и непреките разходи за образование на семействата в нужда;

20. подчертава, че трябва да се предприемат мерки, за да се гарантира, че момичетата с увреждания получават равни възможности за достъп до образование на всички равнища, като по този начин им се предоставят по-добри възможности за търсене на работа и им се позволи да преодолеят многобройните форми на дискриминация; подчертава, че образованието е важен инструмент, чрез който се предоставя възможност на момичетата от групи в неравностойно положение да водят живот без маргинализация и да бъдат активни членове на обществото;

21. призовава държавите членки да включат грижите за деца и образованието в ранна детска възраст в своите образователни системи, за да могат родителите да съвместяват професионалния и семейния си живот, като по този начин се създаде възможност децата да получават от най-ранна възраст образование, основано на равенството между половете.

22. припомня ролята на педагогическите екипи за предоставяне на помощ и съвети на семействата в избора на образование за децата с цел те да бъдат насочвани в посока, съответстваща на техните умения, способности и вкусове; подчертава, че етапът, на който се предоставят съвети за избор на образование, е от решаващо значение и в този момент роля могат да изиграят свързаните с пола стереотипи, а това може трайно да навреди на способността на момичетата да имат пълноценно професионално развитие, създаващо възможности за личностно развитие и еманципация.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Therese Comodini Cachia, Marc Joulaud, Kashetu Kyenge, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler


ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Köstinger, Elissavet Vozemberg

S&D

Inés Ayala Sender, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Clare Moody, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Jordi Sebastià, Ernest Urtasun

9

-

ECR

Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

EFDD

Daniela Aiuto, Louise Bours

NI

Sylvie Goddyn

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

 

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Elissavet Vozemberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Louise Bours, Stefan Eck, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Goddyn, Clare Moody, Branislav Škripek, Marc Tarabella

Правна информация - Политика за поверителност