Procedure : 2014/2250(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0206/2015

Indgivne tekster :

A8-0206/2015

Forhandlinger :

PV 08/09/2015 - 19
CRE 08/09/2015 - 19

Afstemninger :

PV 09/09/2015 - 8.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0312

BETÆNKNING     
PDF 171kWORD 109k
23.6.2015
PE 554.814v02-00 A8-0206/2015

om styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse

(2014/2250(INI))

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Ordfører: Liliana Rodrigues

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse

(2014/2250(INI))

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–   der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

–   der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–   der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK),

–   der henviser til FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) af 18. december 1979,

–   der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til Beijing-erklæringen og den tilhørende handlingsplan, der blev vedtaget på den fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til de efterfølgende slutdokumenter, som blev vedtaget på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing+5 (2005), Beijing +15 (2010) og Beijing +20 (2015),

–   der henviser til den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), som Det Europæiske Råd vedtog i marts 2011,

–   der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) fra maj 2011,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. september 2010 med titlen "Strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015" (COM(2010)0491),

–   der henviser til sin beslutning af 12. marts 2013 om afskaffelse af kønsstereotyper i EU(1),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv og til Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår,

–   der henviser til sin beslutning af 10. marts 2015 om fremskridt for ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union(2),

–   der henviser til den uafhængige rapport fra 2009, der blev bestilt af Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur (GD EAC),

–   der henviser til henstilling CM/Rec(2007) af 13. oktober 2010 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne om integration af ligestillingsaspektet i undervisningen,

–   der henviser til samlingen af bedste praksis til fremme af en undervisning uden kønsstereotyper og fastlæggelse af måder til at gennemføre foranstaltningerne i Ministerkomitéens henstilling om integration af ligestillingsaspektet i undervisningen (revideret den 12.3.2015), som er udarbejdet af Europarådet,

–   der henviser til henstilling Rec (2003)3 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne om ligelig deltagelse af mænd og kvinder i den politiske og offentlige beslutningsproces, som blev vedtaget den 12. marts 2003,

–   der henviser til meddelelsen fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om kvinder og arbejdsmarkedet fra den internationale kvindedag 2015,

–   der henviser til EU's undersøgelse angående lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, som blev offentliggjort af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) i 2013,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0206/2015),

A. der henviser til, at uddannelse er grundlaget for et ansvarligt medborgerskab, er af afgørende betydning for at sikre ligestilling og styrkelse af piger og er en grundlæggende menneskerettighed og ethvert barns ret;

B.  der henviser til, at undervisning og uddannelse for piger og kvinder er en vigtig europæisk værdi, en grundlæggende rettighed og et væsentligt element for styrkelsen af piger og kvinder på det sociale, kulturelle og faglige plan samt for en fuld udøvelse af alle andre sociale, økonomiske, kulturelle og politiske rettigheder og forebyggelse af vold mod kvinder og piger;

C. der henviser til, at uddannelse kan ændre et samfund og bidrage til social, økonomisk og politisk ligestilling og ligestilling mellem kønnene;

D. der henviser til, at 30 mio. piger i grundskolealderen er udelukket fra uddannelsessystemet på verdensplan ifølge en undersøgelse foretaget af Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne Politikker;

E.  der henviser til, at fattigdom, social udstødelse og utilstrækkelig eller ringe adgang til førskole-, skole- og skolefritidsnetværk er blandt de største hindringer for, at piger kan få adgang til uddannelse;

F.  der henviser til, at det kun er stater, der kan levere gratis obligatorisk uddannelse til alle, hvilket er en nødvendig forudsætning for at sikre lige muligheder for begge køn;

G. der henviser til, at budgetnedskæringer i uddannelsessektoren, som i vid udstrækning skyldes de sparepolitikker, som EU slår til lyd for, er en trussel mod gratis offentlig uddannelse af høj kvalitet og således er med til at forværre ulighederne;

H. der henviser til, at offentlig uddannelse af høj kvalitet bør være gratis og tilgængelig for alle børn uden nogen form for forskelsbehandling og uanset deres opholdsstatus;

I.   der henviser til, at fattigdom har stor indflydelse på den lige adgang til uddannelse på grund af de direkte og indirekte omkostninger ved at sende børn i skole, og at det er særlig vanskeligt for unge fra lavindkomstfamilier at få adgang til uddannelse, navnlig en videregående uddannelse, hvilket styrker traditionen med at give drenge fortrinsret til uddannelse;

J.   der henviser til, at kønsstereotyper tildeler kvinder og mænd forskellige, bestemte og begrænsede roller, og at disse roller bliver formet gennem en lang række sociale variabler og udbredes eller reproduceres af forældre, uddannelse og medier; disse kønsroller integreres i børn og teenageres socialiseringsfaser og påvirker derfor deres liv og kan begrænse kvinders og mænds personlige udvikling;

K. der henviser til, at kønsstereotypers betydning for de uddannelsesmæssige beslutninger, der træffes af eleverne i skolen, kan påvirke deres valg gennem hele livet og efterfølgende har en betydelig indvirkning på arbejdsmarkedet, hvor kvinder stadig står over for både horisontal og vertikal opdeling; dette bidrager til, at visse sektorer stadig betragtes som »mandlige«, og at deres lønniveauer derfor er højere end i sektorer, der betragtes som »kvindelige«;

L.  der henviser til, at det sociale miljø, familiens holdning, kammerater, rollemodeller og lærere samt studievejledningscentre har en betydelig indflydelse på elevernes valg af studieretning i skolen og med hensyn til ændring af kønsstereotyper, og at lærerne i deres egenskab af vektorer for sociale ændringer er af væsentlig betydning for at fremme ligestilling, mangfoldighed og gensidig forståelse og respekt i kraft af deres holdninger og pædagogiske metoder, samt at lærerne kan nå ud til forældre og øge deres bevidsthed om ligestilling og deres børns potentiale;

M. der henviser til, at ligestilling bør inddrages på alle niveauer og i alle facetter i uddannelsessystemet med henblik på at fremme - blandt piger og drenge, mænd og kvinder - værdierne ved retfærdighed og demokratisk medborgerskab og på at opbygge et ægte partnerskab mellem mænd og kvinder både i offentlig og privat sammenhæng;

N. der henviser til, at der er behov for flere kvindelige rollemodeller på mandsdominerede områder som f.eks. videnskab, ingeniørvirksomhed, teknologi, matematik og iværksætteri, og at mentornetværk og peer-to-peer-læring er effektive med hensyn til at styrke piger på disse områder;

O. der henviser til, at de tilgængelige oplysninger viser, at kvinder er lavere aflønnet end mænd for deres kvalifikationer og erfaringer, og at kvinder fortsat har hovedansvaret for at tage sig af familien og andre afhængige personer, hvilket begrænser deres adgang til lønnet fuldtidsbeskæftigelse; ligestilling mellem mænd og kvinder bør omfatte anerkendelse af alt det arbejde, der udføres af kvinder, og uddannelse af drenge og mænd i de opgaver, der traditionelt er kvindedominerede; fremskridt inden for politikker om børnepasning og barsels- og fædreorlov i hele Europa vil give kvinder flere beskæftigelsesmuligheder, fremme kvinders økonomiske indflydelse og bidrage til bekæmpelsen af kønsstereotyper og dermed styrke piger på alle uddannelsesniveauer;

P.  der henviser til, at selv om kvinder har højere sekundær uddannelse og videregående uddannelse, er både deres uddannelsesområder og deres erhvervsmæssige beskæftigelse hovedsagelig forbundet med opgaver, der har til formål at reproducere og udvide eksisterende sociale og økonomiske strukturer, og at der er behov for at øge kvinders repræsentation både på erhvervsuddannelsesområdet og inden for sektorer med relation til naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik;

Q. der henviser til, at en mere ligelig fordeling af de uddannelsesmæssige ressourcer vil føre til øget adgang for piger til arbejdsmarkedet, og at en afbalanceret deltagelse af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet kan fremme EU’s økonomiske udsigter;

R.  der henviser til, at de europæiske og nationale myndigheder med alle midler bør anspore til ligestilling på uddannelsesinstitutioner, og at ligestillingsundervisning bør være en grundlæggende del af læreplaner og skoleprogrammer; de europæiske og nationale myndigheder skal sikre, at undervisningsmaterialerne ikke indeholder diskriminerende indhold;

S.  der henviser til, at den formelle læreplan afspejler den enkelte medlemsstats kulturelle og sociale perspektiv og har indflydelse på opbygningen af drenges og pigers identitet; den uformelle læreplan er et supplement til den formelle læreplan, og den skjulte læreplan er fælles for alle situationsbetingede definitioner af læreplanen; alle disse former for læseplaner har betydning for opbygningen af drenges og pigers identitet, og lokale myndigheder har på grund af deres nære forbindelse med uddannelsesinstitutionerne en afgørende rolle at spille i den uformelle uddannelse;

T.  der henviser til, at det for at bekæmpe manglende ligestilling er væsentligt med konstant pædagogisk tilsyn med læreplaner, udviklingsmål og læringsresultater, indhold, strategier, materialer, evaluering, fagplaner og planlægning samt tilsyn og evaluering, der foretages af uddannelsesmæssige forskningscentre og ligestillingseksperter;

U. der henviser til, at vold mod kvinder er den vigtigste hindring for ligestilling mellem kvinder og mænd og kan bekæmpes gennem uddannelse; ikke alle EU-lande har ratificeret Istanbulkonventionen, og EU har et ansvar for at tage initiativer til og finansiere projekter til fremme af ligestilling;

V. der henviser til, at skolerelateret kønsbaseret vold omfatter seksuel, fysisk og/eller psykisk vold, der begås mod børn på grund af kønsspecifikke stereotyper og sociale normer; skolerelateret kønsbaseret vold er en betydelig hindring for adgang, deltagelse og opfyldelse af målene;

W. der henviser til, at kvinder og piger med handicap og/eller særlige uddannelsesbehov er udsat for flere forskellige former for diskrimination; pigers situation kan kun forbedres, når der bliver lige adgang til uddannelse af høj kvalitet, og adgangen hertil ikke bestemmes eller begrænses af denne diskrimination og er i fuld overensstemmelse med principperne om inklusion;

X. der henviser til, at der er betydelige misforhold i identificeringen af særlige undervisningsbehov; drenge har generelt større sandsynlighed for at blive identificeret som havende særlige behov, navnlig »ikke-normative« vanskeligheder såsom opmærksomhedsunderskudsyndromet (ADS) eller dysleksi, hvor faglige skøn spiller en større rolle i identificeringen;

Y. der henviser til, at 17 % af den voksne befolkning på verdensplan ikke kan læse eller skrive, og at to tredjedele (493 mio.) heraf er kvinder(3);

Generelle henstillinger

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre og forbedre foranstaltninger med henblik på at gennemføre ligestilling mellem mænd og kvinder på alle niveauer i uddannelsessystemet og til fuldt ud at integrere en øget bevidsthed om kønsaspektet i læreruddannelsen, men også for alle kategorier af skolefagfolk, såsom skolelæger, -sygeplejersker, -psykologer, -socialrådgivere og -pædagoger, samt at sikre, at der på alle områder i uddannelsessystemet oprettes mekanismer for at gøre det lettere at fremme, gennemføre, overvåge og evaluere ligestillingen mellem kønnene i uddannelsesinstitutionerne;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme demokratiseringen af uddannelse og de andre betingelser, der er nødvendige for at sikre, at uddannelse - det være sig via skoler eller ved andre former for undervisning - bidrager til at skabe ligestilling mellem kønnene og lige muligheder, overvinde økonomiske, sociale og kulturelle uligheder, fremme den personlige udvikling og en ånd af tolerance, solidaritet og ansvar og fremme sociale fremskridt og demokratisk deltagelse i samfundslivet;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at målene for deres uddannelsessystemer omfatter uddannelse med respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og med lige rettigheder og muligheder for kvinder og mænd, og at deres systemers kvalitetsprincipper omfatter fjernelse af hindringerne for reel ligestilling mellem kvinder og mænd og fremme fuld ligestilling mellem dem;

4.  opfordrer til at fremme en holistisk tilgang til formel og uformel uddannelse i skoler og af en indfølsom fremgangmåde til inddragelse af menneskerettigheder, menneskelig værdighed, ligestilling og udvikling af selvværd og gennemslagskraft, som ansporer piger og kvinder til at træffe selvstændige og informerede beslutninger både på personligt og professionelt plan; anerkender, at uddannelse i ligestilling mellem kønnene skal supplere folkeoplysning om demokratiske værdier og indgå i et rettighedsbaseret kønsbevidst læringsmiljø, hvor piger og drenge kan lære om deres rettigheder og opleve demokratiske processer i skolen såvel som uformelle undervisningsmiljøer, f.eks. ved at deltage i den demokratiske styring af deres skoler;

5.  opfordrer de ansvarlige for uddannelsespolitikken i Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at forpligtelsen til ligestilling mellem mænd og kvinder rækker ud over erklæringer om principper og politiske hensigter og giver sig udslag i en betydelig stigning i indsatsen og i de ressourcer, der investeres heri, idet der mindes om uddannelses afgørende betydning for tilvejebrindelse af kulturelle ændringer;

6.  påpeger, at hovedparten (60 %) af dem, der har en videregående uddannelse i EU, er kvinder, men at kvinders beskæftigelsesfrekvens og karriereforløb ikke afspejler deres fulde potentiale; understreger, at opnåelse af inklusiv og langsigtet økonomisk vækst forudsætter, at man mindsker misforholdet mellem kvinders uddannelsesniveau og deres stilling på arbejdsmarkedet, først og fremmest ved at overvinde den horisontale og vertikale opdeling;

7.  fremhæver, at uddannelse er et vigtigt redskab til at bistå kvinder i fuldt ud at deltage i den sociale og økonomiske udvikling; understreger, at foranstaltninger til livslang læring er nøglen til at give kvinder de færdigheder, der kan sætte dem i stand til at vende tilbage til beskæftigelse eller forbedre deres beskæftigelse, indkomst og arbejdsforhold;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at øge de vigtige investeringer i uddannelse, så alle kan få gratis offentlig uddannelse af høj kvalitet;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at deres uddannelsesmyndigheder garanterer lige ret til uddannelse for kvinder og mænd ved aktivt at indarbejde princippet om ligebehandling i de uddannelsesmæssige mål og tiltag, så man undgår, at der opstår uligheder mellem kvinder og mænd på grund af kønsdiskriminerende adfærd og dermed forbundne sociale stereotyper;

10. anmoder Kommissionen om at sikre, at denne henstilling rettes til de politiske institutioner, der er ansvarlige for at gennemføre centrale, regionale og lokale uddannelsespolitikker, til skoleforvaltningsorganer samt til regionale og lokale myndigheder;

11. understreger behovet for at fremme lige repræsentation af mænd og kvinder i ledelsen og forvaltningen af organer, der er ansvarlige for tilsynet med og styringen af uddannelsesinstitutionerne, herunder især blandt skoledirektører og -ledere og på områder, hvor kvinder er underrepræsenteret, som inden for fagene naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik, da dette vil skabe rollemodeller for piger;

12. understreger, at piger, der ikke får lov til at gå i skole, er mere udsatte for vold i hjemmet;

13. opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at indlede proceduren for EU’s tiltrædelse af Istanbulkonventionen; opfordrer medlemsstaterne til at ratificere konventionen og opfordrer også EU og medlemsstaterne til at arbejde sammen om ligestilling i EU’s eksterne forbindelser; understreger den tætte sammenhæng mellem kønsstereotyper og mobning, cybermobning og vold mod kvinder og behovet for at bekæmpe disse fænomener fra en tidlig alder; understreger, at Istanbulkonventionen opfordrer signatarerne til at medtage undervisningsmateriale om spørgsmål som ikkefastlåste kønsrollemønstre, gensidig respekt, ikkevoldelig konfliktløsning i menneskelige relationer, kønsbaseret vold og retten til personlig integritet, tilpasset til undervisernes voksende kapacitet, i de formelle læseplaner og på alle uddannelsesniveauer;

14. opfordrer alle medlemsstaterne til konsekvent at investere i informations-, bevidstgørelses- og oplysningskampagner og til at forbedre erhvervsvejledningen for piger og drenge, idet de adresserer stereotype opfattelser af kønsrollerne og kønsstereotyperne inden for erhvervsuddannelse og erhvervsvejledning, især inden for videnskab og nye teknologier; minder om, at dette vil mindske kønsopdelingen på arbejdsmarkedet og styrke kvinders stilling og samtidig gøre det muligt for dem at drage fuld fordel af den menneskelige kapital, piger og kvinder i EU repræsenterer, og fremme drøftelserne af uddannelses- og karrierevalg i skolen og i klasseværelset;

15. minder om, at uddannelseshold har den rolle at skulle bistå og rådgive familier vedrørende børns skolegang med det mål at lede dem ind på det spor, der svarer til deres færdigheder, talenter og præferencer; understreger, at det stadie, hvor der rådgives om skolegang, er afgørende og er det tidspunkt, hvor stereotype kønsopfattelser kan komme i spil, og at dette på afgørende vis kan påvirke pigers evne til at slå ind på en professionel løbebane, der kan fremme deres personlige udvikling og frigørelse;

16. opfordrer Kommissionen til via medlemsstaterne at organisere specifikke uddannelsesprogrammer, der skal skabe øget bevidsthed blandt piger med hensyn til deres deltagelse i videregående uddannelser og mulige studieforløb, med tilsvarende jobmuligheder på grundlag af deres evner, for at tilskynde dem til at forfølge karrieremuligheder, der traditionelt har været mandsdominerede, og styrke selvtilliden hos den nye generation af kvinder; understreger, at uformel uddannelse spiller en vigtig rolle i forbindelse med tillidsskabelse for piger og unge kvinder;

17. opfordrer medlemsstaterne til at trække på europæiske struktur- og investeringsfonde til at støtte programmer, som arbejder aktivt med forældre til børn fra udstødte befolkningsgrupper, og til at fremme meningsfyldte og stimulerende aktiviteter uden for skoletiden og i skoleferierne;

18. opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde til fremme af offentlige netværk af børnehaver og vuggestuer, førskoleuddannelsessystemet og offentlige fritidstilbud til børn;

19. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre kvaliteten af almen uddannelse og erhvervsuddannelse for personer med handicap og/eller særlige uddannelsesbehov samt at nedbringe den høje andel af disse personer, der forlader skolen før tid, og til at respektere principperne om inkluderende uddannelse, med fokus på disse elevers aktive deltagelse, og forbedre deres integration i samfundet og i det almindelige uddannelsessystem, hvor det er muligt; opfordrer til en øjeblikkelig forbedring af læreruddannelsen i dette øjemed og integrering af et kønsperspektiv i uddannelsen samt i identificeringen af indlæringsvanskeligheder, herunder udvikling af værktøjer til screening, der tager hensyn til kønsaspektet, og af specifikke uddannelsesprogrammer, der integrerer kønsaspektet, med henblik på at give de pågældende kvinder og piger bedre muligheder, når de søger arbejde, og sætte dem i stand til at overvinde flere forskellige former for diskrimination;

20. opfordrer medlemsstaterne til at sikre lige adgang til uddannelse for piger og drenge, uanset deres alder, køn, socioøkonomisk status, kulturel baggrund eller religion, og understreger behovet for, at europæiske, nationale og lokale institutioner fremmer specifikke programmer for integration af marginaliserede befolkningsgrupper i almindelighed i skolerne og især piger fra disse befolkningsgrupper, da de ofte er udsat for flere forskellige former for diskrimination, og alle mindretal i det europæiske samfund; fremhæver vigtigheden af at sikre, at piger afslutter deres ungdomsuddannelse, og understreger behovet for finansielle støtteprogrammer for økonomisk dårligt stillede familier med henblik på at forhindre elever, navnlig piger, i at forlade skolen for tidligt;

21. opfordrer medlemsstaterne til at yde den nødvendige aktive støtte for at sikre, at kvindelige indvandrere og deres familier kan lære værtslandets sprog i lokalt baserede gratis offentlige uddannelsesinstitutioner;

22. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde konkrete programmer, der skal sikre, at romapiger og unge romakvinder bliver i uddannelsesforløbet, fra grundskole over gymnasialt niveau til videregående uddannelse, og desuden etablere særlige foranstaltninger for unge mødre og piger, der forlader skolen tidligt, navnlig med henblik på at støtte et uafbrudt skoleforløb, og til at sørge for uddannelse på arbejdspladsen; opfordrer endvidere medlemsstaterne og Kommissionen til at tage hensyn til disse foranstaltninger i forbindelse med samordning og evaluering af de nationale strategier for romaernes integration;

23. fremhæver betydningen af, at udviklingssamarbejdsprojekter omfatter foranstaltninger rettet mod uddannelse af piger og kvinder;

24. fremhæver betydningen af at lægge særlig vægt på princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd i læreplaner og på alle uddannelsesstadier;

Læreplaner og erhvervsuddannelse

25. insisterer på, at der lægges behørig vægt på ligestilling i alle dens afskygninger i læreplaner, udviklingsmål og læringsresultater, indhold, skoleprogrammer og lektionsplaner samt på behovet for at vurdere kvinders plads i skolernes læreplaner i de forskellige fag, idet deres rolle i indlæringsstoffet understreges; mener, at ligestilling mellem kønnene i uddannelsessystemet udtrykkeligt bør behandle princippet om ligestilling og skal omfatte en række emner såsom læsefærdighed, mobning, vold, hadefuld tale, menneskerettigheder og folkeoplysning;

26. understreger, at uddannelse skal bistå piger og drenge til at udvikle sig til mennesker, der er bevidstgjorte, afbalancerede, respektfulde over for andre og i stand til at udvise empati og gensidig respekt, med henblik på at forebygge diskrimination, aggression og mobning;

27. understreger, at skoler bør medvirke til at udvikle en interkulturel tilgang til uddannelse snarere end en tilgang med sigte på assimilering og multikulturalisme, med henblik på at fremme åbenhed, gensidig respekt og tværkulturel og -religiøs dialog;

28. tilskynder de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at fremme ligestilling mellem kønnene i deres omfattende undervisning i sex og samliv, herunder undervisning af piger og drenge om forhold, der er baseret på samtykke, respekt og gensidighed, samt i sports- og fritidsaktiviteter, hvor stereotyper og forventninger baseret på køn kan få indvirkning på pigers og drenges selvopfattelse, sundhed, erhvervelse af færdigheder, intellektuelle udvikling, sociale integration og identitetsopbygning;

29. anerkender, at følsom, alderssvarende og videnskabeligt korrekt undervisning i sex og samliv er et vigtigt redskab i styrkelsen af piger og drenge, der hjælper dem til at foretage velinformerede valg og bidrager til større folkesundhedsmæssige prioriteter såsom reduktion af uplanlagte graviditeter, nedbringelse af mødre- og spædbørnsdødelighed, forebyggelse og tidligere behandling af seksuelt overførte sygdomme og mindskelse af uligheder på sundhedsområdet; opfordrer medlemsstaterne til at overveje at indføre alderssvarende omfattende obligatorisk undervisning i sex og samliv i skolernes læreplaner for alle skolebørn på primær- og sekundærtrinnet og understreger betydningen af videreuddannelse af lærere med særlig vægt på respekt over for kvinder og piger samt lighed mellem kønnene;

30. opfordrer til, at der indføres undervisning i sex og samliv i læreplansprogrammer, der tager sigte på at styrke piger gennem bevidstgørelse og kontrol over deres egen krop, idet det samtidig sikres, at alle andre emner i læreplanerne fortsat er i overensstemmelse med disse principper;

31. opfordrer Kommissionen til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i undervisningsmiljøer; opfordrer Kommissionen til at støtte medtagelse af objektive oplysninger om LGBTI-spørgsmål i skolernes læreplaner; opfordrer indtrængende Kommissionen til at lette peerlæring blandt medlemsstaterne i bekæmpelsen af homofobisk og transfobisk mobning og chikane;

32. tilskynder piger og drenge i uddannelsesprocessen til at interessere sig lige meget for alle fag og ignorere kønsspecifikke stereotyper, navnlig med hensyn til videnskabelige og tekniske fag, hvilket også indebærer, at drenge lærer om aktiviteter, der betragtes som kvindelige, på områder såsom husligt arbejde og pleje, samtidig med at man fremmer lige deltagelse og repræsentation i fælles beslutningstagning og skoleforvaltning samt i alle aktiviteter, der ikke er omfattet af læreplanen; opfordrer de involverede parter til at sikre, at finansieringen af disse effektive aktiviteter beskyttes;

33. bemærker, at der er behov for foranstaltninger til specifik fremme af kvinder inden for kultur og produktion og udbredelse af kunstneriske og intellektuelle frembringelser, idet man bekæmper den strukturelle og udbredte diskrimination, som kvinder står over for på dette område, og fremmer en ligelig repræsentation af kvinder og mænd i offentlige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, og sørger for økonomisk støtte og positive tiltag for at afhjælpe situationer med ulighed på disse områder;

34. opfordrer til udvikling af lige adgang, brug af og undervisning i informations- og kommunikationsteknologi for piger og drenge fra førskoleundervisningen og opad, med særlig vægt på børn og unge fra landdistrikterne, marginaliserede befolkningsgrupper og personer med særlige behov, med henblik på at forbedre de digitale færdigheder, udbrede effektive uddannelsespolitiske instrumenter og forbedre læreruddannelsen, så man øger antallet af kvindelige studerende og kandidater inden for videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik; påskønner i denne forbindelse alle initiativer og programmer, der sigter på at tiltrække piger til disse studieområder og de tilsvarende forskerkarrierer;

35. understreger, at det er vigtigt at indføre pædagogiske foranstaltninger med henblik på at anerkende - og undervise folk i - kvinders rolle i historien, videnskab, politik, litteratur, kunst, uddannelse osv.;

36. opfordrer til, at der gøres alle bestræbelser på at sikre, at arbejde med undervisning af børn i førskolealderen, i grundskolen og i børnepasningsordninger fremmes som et værdifuldt arbejde for både kvinder og mænd;

37. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde eller styrke den nationale lovgivning med henblik på at imødegå den negative indflydelse på stereotype kønsroller, som stammer fra værdier formidlet gennem medier og reklame, der alt for ofte undergraver skolernes arbejde på disse områder;

38. efterlyser supplerende aktiviteter til styrkelse af den formelle læreplan med hensyn til ligestilling og uddannelse i forbindelse med iværksættervirksomhed samt til gennemførelse af uformelle uddannelsesprogrammer til ligestillingsuddannelse i samfundet via lokale myndigheder;

39. opfordrer til, at der gives nye impulser til akkreditering af uformel uddannelse med et kompetencecertifikat, og til at sørge for et standardsikret certifikat for arbejdsbaseret læring inden for erhvervsuddannelser, da dette vil bistå piger og kvinder til at finde bedre arbejde og gøre deres entré på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet, samtidig med at det sikres, at personer af hunkøn ligestilles med personer af hankøn med hensyn til værdighed og kompetencer;

40. opfordrer lærebogsforfattere og -forlag til at være opmærksomme på behovet for at gøre ligestilling til et kriterium for fremstilling af undervisningsmateriale og anbefaler at anvende teams af lærere og elever til at udarbejde undervisningsmateriale om ligestilling, og til at søge rådgivning fra eksperter inden for ligestilling mellem kønnene og kønsbevidst vejledning;

41. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde og udbrede retningslinjer til skoler, uddannelsespolitiske beslutningstagere, lærere og personer med ansvar for udarbejdelse af læreplaner med henblik på at inddrage kønsaspekt og ligestilling, og til at sikre, at man fjerner stereotyper og sexistiske forvridninger, som måtte forekomme i undervisningsmaterialets indhold, sprog og illustrationer, og opfordrer dem ligeledes til at bekæmpe denne sexisme i litteratur, film, musik, spil, medier, reklamer og på andre områder, der på afgørende måde kan bidrage til at ændre pigers og drenges holdninger, adfærd og identitet;

42. anderkender, at lærerne spiller en stor rolle i dannelsen af ​​uddannelsesmæssige identiteter og har en betydelig indflydelse på visse aspekter af kønsspecifik adfærd i skolen; minder om, at der stadig er meget, der skal gøres for at give lærerne den nødvendige viden om, hvordan man bedst fremmer ligestilling mellem kønnene; insisterer derfor på, at det er nødvendigt at sikre en omfattende grund- og videreuddannelse i ligestilling for lærere på alle niveauer af deres formelle og uformelle uddannelse, herunder peerlæring og samarbejde med eksterne organisationer og agenturer, for at skabe bevidsthed om kønsrollernes og stereotype forestillingers indvirkning på de studerendes selvtillid og deres emnevalg under studiet; understreger, at piger har brug for at have positive kvindelige og mandlige rollemodeller i skolerne og på universiteterne, så de kan indkredse og gøre bedst brug af deres potentiale uden frygt for diskrimination eller tvetydighed på grund af køn;

43. understreger behovet for at integrere studiet og anvendelsen af princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd i både grund- og videreuddannelsen af lærere, herunder strategier for refleksioner over lærernes egen identitet, tro, værdier, fordomme, forventninger, holdninger og kønsrepræsentation samt over deres undervisningspraksis, med henblik på at fjerne alle hindringer for, at eleverne kan virkeliggøre deres fulde potentiale uanset køn;

44. tror fuldt og fast på det potentiale til at skabe forandring, som uddannelse har i kampen for ligestilling mellem mænd og kvinder; anerkender, at programmer for formel og uformel uddannelse skal adressere og bekæmpe kønsbestemt vold, kønsdiskrimination, chikane, homofobi og transfobi i alle deres former, herunder former for cybermobning og onlinechikane; erkender, at uddannelse for ligestilling mellem mænd og kvinder og imod kønsbaseret vold forudsætter skolemiljøer, der er sikre og fri for vold;

45. understreger, at det er nødvendigt at iværksætte bevidsthedsskabende initiativer, undervisning og integration af kønsaspektet for alle, der er involveret i uddannelsespolitik, samt for forældre og arbejdsgivere;

46. opfordrer medlemsstaterne til at vælge en generationsoverskridende tilgang til uddannelse og til at sikre lige adgang til formel og uformel uddannelse ved at integrere levering af børnepasning af god kvalitet og til overkommelige priser i deres uddannelsessystemer såvel som pleje af ældre og andre omsorgskrævende personer; opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte initiativer, der reducerer de direkte og indirekte uddannelsesudgifter, og til at øge kapaciteten for alle børnehaver og vuggestuer, førskole-, skole- og fritidshjemsnetværk, under overholdelse af principperne om inklusion af børn, der lever i fattigdom eller er truet af fattigdom; understreger vigtigheden heraf med henblik på at hjælpe alle mænd og kvinder, herunder enlige forældre, skabe balance mellem familieliv og arbejde og sikre kvinders deltagelse i livslang læring og erhvervsuddannelse, idet man efterfølgende skaber rollemodeller for styrkelse af piger;

47. understreger, at en strategi til fremme af ligestilling mellem kønnene og til styrkelse af piger og kvinder aktivt skal inddrage og engagere drenge og mænd;

48. fremhæver vigtigheden af, at de offentlige myndigheder fremmer undervisning og forskning i ligestillings betydning og omfang, som del af en videregående uddannelse, navnlig ved at medtage ligestillingsrelaterede emner i læseplaner, indføre særlige kurser på ph.d.-niveau og fremme specialstudier og forskning på området;

49. opfordrer EU’s institutioner og medlemsstaterne til at gøre fremskridt, hvad angår gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre beviser på faglige kvalifikationer, som er udstedt i de forskellige medlemsstater, og hvad angår koordinering og harmonisering af de nationale bestemmelser om adgang til forskellige erhverv, således at indvandrerkvinder fra lande i eller uden for Unionen kan få job, som passer til deres uddannelse og kvalifikationer;

Investering, tilsyn og evaluering

50. påpeger, at det er nødvendigt, at uafhængige organer fører tilsyn med og evaluerer de fremskridt, der gøres i forbindelse med indførelsen af ligestillingspolitikker i uddannelsesinstitutioner, og at lokale, regionale, nationale og europæiske beslutningstagere løbende informeres om alle foranstaltninger, der træffes, og fremskridt, der gøres på dette område, samt det presserende behov for at gøre kønsaspektet til et internt og eksternt evalueringselement for uddannelsesinstitutioner;

51. fremhæver den vigtige rolle, som samarbejde mellem de forskellige administrative organer på uddannelsesområdet og udveksling af god praksis har med hensyn til udvikling af projekter og programmer til fremme af bevidstheden om principperne om samundervisning og meningsfuld ligestilling mellem kvinder og mænd og udbredelse heraf blandt personer inden for uddannelsesområdet;

52. opfordrer Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE) til at fortsætte sit arbejde med at samle sammenlignelige kønsopdelte data og resultattavler på alle politikområder, herunder inden for uddannelse, og gentager, at det er vigtigt at gennemføre konsekvensanalyser for uddannelsespolitikker om ligestilling for at behandle kønsbestemte uligheder, idet der tilvejebringes kvalitative og kvantitative instrumenter til vurdering af sådanne konsekvenser, og idet der anvendes en kønsbestemt budgetstrategi til at fremme både adgangen og retten til uddannelsesmæssige ressourcer;

53. anerkender, at det er af afgørende betydning at vurdere den kommende uddannelseslovgivnings indvirkning på ligestillingen og om nødvendigt at revidere eksisterende love i overensstemmelse med dette princip;

54. fremhæver, at tilsynsprocedurerne i forbindelse med implementering af ligestillingsprogrammer og de dertil hørende evalueringer skal gennemføres af uddannelsescentrene i tæt samarbejde med ligestillingseksperter, de af EU oprettede organer og lokale myndigheder; opfordrer til, at medlemsstaterne og Kommissionen indsamler kvantitative og kvalitative kønsopdelte data;

55. foreslår, at der stiftes en årlig europæisk ligestillingspris for uddannelsesinstitutioner, der har udmærket sig ved at opfylde dette mål, og tilskynder medlemsstaterne til at gøre det samme på nationalt plan

56. understreger, at det er nødvendigt at udarbejde handlingsplaner og afsætte ressourcer til gennemførelsen af kønsspecifikke uddannelsesprojekter samt kønssensitive uddannelsesstrukturer, idet det anbefaler anvendelse af de EU-instrumenter, der er til rådighed til dette formål, nemlig investeringsplanen, Horisont 2020-programmet og EU's strukturfonde, herunder Den Europæiske Socialfond;

57.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0074.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2015)0050.

(3)

https://europa.eu/eyd2015/it/eu-european-parliament/posts/every-girl-and-woman-has-right-education


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (6.5.2015)

til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

om at styrke piger gennem uddannelse i EU

(2014/2250(INI))

Ordfører for udtalelse: Ernest Maragall

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at kønsstereotyper og sexisme fortsat udgør de største hindringer for opnåelse af ​​ligestilling mellem kønnene, og fremhæver betydningen af ​​at bekæmpe kønsstereotyper med hensyn til studieområde, universitetsforløb og præstationer i og gennem formel og uformel uddannelse på alle uddannelsesniveauer; minder endvidere om, at den kønsspecifikke opfattelse af studieområde og karrierevalg er en vigtig faktor for beslutningen om uddannelsesmuligheder; fremhæver betydningen af ​​at skabe motivation og at styrke pigers deltagelse inden for videnskab, ingeniørvidenskab, teknologi, erhverv i landdistrikterne, IKT, de kreative industrier og kunst og håndværk og påskønner alle initiativer og programmer, der sigter på at tiltrække piger til disse studieområder og de tilsvarende forskerkarrierer;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde eller styrke den nationale lovgivning med henblik på at imødegå den negative indflydelse på stereotype kønsroller, som stammer fra værdier formidlet gennem medier og reklame, der alt for ofte undergraver skolernes arbejde på disse områder;s

3.  understreger betydningen af ​​uformel uddannelse og interkulturel dialog, når det drejer sig om behandling af spørgsmålet om tro og traditionel praksis, der skaber begrænsninger for piger på uddannelsesområdet, og opfordrer medlemsstaterne til at sikre lige adgang til uddannelse for drenge og piger uanset deres etniske, nationale, kulturelle eller religiøse baggrund for at opnå reel ligestilling mellem kønnene for så vidt angår adgang til kvalitetssikret uddannelse, gennem foranstaltninger, bl.a. gennem tiltag til at reducere uddannelsesfrafaldet blandt piger; understreger behovet for at fokusere på grupper, der udsættes for flere former for diskrimination, såsom migranter, flygtninge, handicappede, unge plejere m.fl.; fremhæver vigtigheden af at sikre, at piger ikke bliver tvunget af familien til at forlade skolen, inden de har afsluttet en uddannelse på gymnasialt niveau;

4.  opfordrer til, at der gives nye impulser til akkreditering af uformel uddannelse med et kompetencecertifikat, og til at sørge for et standardsikret certifikat for arbejdsbaseret læring inden for erhvervsuddannelser, da dette vil bistå piger og kvinder til at finde bedre arbejde og gøre deres entré på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet, samtidig med at det sikres, at personer af hunkøn sidestilles med personer af hankøn med hensyn til værdighed og kompetencer;

5.  understreger behovet for at sørge for et rettighedsbaseret og kønsbevidst læringsmiljø for alle elever, både hvad angår læseplan og pædagogik, hvor børn (navnlig piger) kan lære om deres rettigheder og opleve demokratiske processer i skolen såvel som uformelle undervisningsmiljøer; mener, at der ved denne type læring særligt bør fokuseres på ligestilling, ligebehandling og unionsborgerskab;

6.  anser ligestilling inden for uddannelse for at omfatte en række emner såsom alfabetisme, herunder mediekundskab, mobning, herunder i online-sammenhænge, homofobi-motiveret vold, hadefuld tale, menneskerettigheder og folkeoplysning;

7.  understreger, at uddannelse skal bistå drenge og piger til at udvikle sig til mennesker, der er bevidstgjorte, afbalancerede, respektfulde over for andre og i stand til at udvise empati og gensidig respekt, med henblik på at forebygge diskrimination, aggression og mobning;

8.  understreger, at skoler bør medvirke til at udvikle en interkulturel tilgang til uddannelse snarere end en tilgang med sigte på assimilering og multikulturalisme, med henblik på at fremme åbenhed, gensidig respekt og tværkulturel og -religiøs dialog;

9.  anderkender, at lærerne spiller en stor rolle i dannelsen af ​​uddannelsesmæssige identiteter og har en betydelig indflydelse på visse aspekter af kønsspecifik adfærd i skolen; minder om, at der stadig er meget, der skal gøres for at give lærerne den nødvendige viden om, hvordan man bedst fremmer ligestilling mellem kønnene; insisterer derfor på, at det er nødvendigt at sikre en omfattende grund- og videreuddannelse i ligestilling for lærere på alle niveauer af deres formelle og uformelle uddannelse, herunder peerlæring og samarbejde med eksterne organisationer og agenturer, for at skabe bevidsthed om kønsrollernes og stereotype forestillingers indvirkning på de studerendes selvtillid og deres emnevalg under studiet; understreger, at piger har brug for at have positive kvindelige og mandlige rollemodeller i skolerne og på universiteterne, så de kan indkredse og gøre bedst brug af deres potentiale uden frygt for diskrimination eller tvetydighed på grund af køn;

10. understreger betydningen af sundheds- og seksualoplysning, der skal omfatte undervisning af drenge og piger i parforhold baseret på lighed, samtykke, respekt og gensidighed, og undervisning i kvinders og pigers rettigheder, herunder rettigheder vedrørende reproduktiv og seksuel sundhed, som et middel til at forebygge stereotype forestillinger og vold mod kvinder og piger;

11. fremhæver betydningen af, at udviklingssamarbejdsprojekter omfatter foranstaltninger rettet mod uddannelse af piger og kvinder;

12. minder om behovet for at sikre adgang til både formel og ikke-formel erhvervsuddannelse og voksenuddannelse for kvinder, der har været nødsaget til at afbryde deres uddannelse eller forlade deres job for at tage sig af familiemedlemmer, og for enlige mødre, uanset deres kompetenceniveau (idet der henvises til både højt- og lavtuddannede kvinder), insisterer på, at en sådan uddannelse skal være attraktiv og fleksibel, og tilskynder til enhver foranstaltning, der konkret bistår kvinder i at afbalancere familielivet med arbejde eller uddannelse;

13. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fjerne hindringerne for adgang til formel og uformel uddannelse samt livslang læring ved at forbedre bevidsthed og vejledning, yde finansiel støtte og andre former for støtteydelser såsom børnepasning og ældrepleje for at sætte kvinder og mænd i stand til at deltage i livslang læring, vedtage en tværgenerationsmæssig tilgang og fremme EU-institutionernes rolle;

14. opfordrer Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE) og medlemsstaterne til at indsamle sammenlignelige, kønsopdelte (kvantitative og kvalitative) data om uddannelse i alle medlemsstaterne;

15. mener, at EU's strukturfonde og navnlig Den Europæiske Socialfond skal støtte uddannelsesprojekter med en kønsspecifik vinkel og kønsbevidste uddannelsesstrukturer;

16. minder om, at uddannelsesstrategier, der sigter mod at sikre ligestilling, aktivt skal inddrage drenge og mænd;

17. fremhæver, at uddannelse er et vigtigt redskab til at bistå kvinder i fuldt ud at deltage i den sociale og økonomiske udvikling; understreger, at foranstaltninger til livslang læring er nøglen til at give kvinder de færdigheder, der kan sætte dem i stand til at vende tilbage til beskæftigelse eller forbedre deres job, indkomst og arbejdsforhold;

18. minder om, at uddannelse er et redskab til at styrke kvinder i deres bestræbelser på at opnå økonomisk uafhængighed, som spiller en afgørende rolle i forebyggelsen af vold mod kvinder og piger;

19. minder om, at fattigdom og økonomisk lavstatus har en kraftig indvirkning på ligestillingen inden for uddannelse og i uforholdsmæssigt voldsom grad berører pigers adgang til skolegang og universitetsuddannelse; tilskynder derfor medlemsstaterne til at tage initiativer målrettet mod at nedbringe direkte og indirekte uddannelsesudgifter for ugunstigt stillede familier;

20. fremhæver, at der skal træffes foranstaltninger til at sikre, at piger med handicap gives lige muligheder for uddannelse på alle niveauer, således at de er bedre stillet, når de søger job, og til at overvinde flerartet forskelsbehandling; fremhæver, at uddannelse er et vigtigt skridt til at give kvinder fra ugunstigt stillede grupper mulighed for at leve et liv uden marginalisering og som aktive medlemmer af samfundet;

21. opfordrer medlemsstaterne til at indarbejde børnepasning og børnehaveforløb i deres uddannelsessystemer for at sætte forældrene i stand til at afbalancere arbejds- og familieliv og derved gøre det muligt for børn at få ligestillingsbaseret undervisning fra en tidlig alder;

22. minder om, at uddannelseshold har den rolle at skulle bistå og rådgive familier vedrørende børns skolegang med det mål at lede dem ind på det spor, der svarer til deres færdigheder, talenter og præferencer; understreger, at det stadie, hvor der rådgives om skolegang, er afgørende og er det tidspunkt, hvor stereotype kønsopfattelser kan komme i spil, hvilket på afgørende vis kan påvirke pigers evne til at slå ind på en professionel løbebane, der kan fremme deres personlige udvikling og frigørelse;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

5.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Therese Comodini Cachia, Marc Joulaud, Kashetu Kyenge, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

16.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

9

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Elissavet Vozemberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Louise Bours, Stefan Eck, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Goddyn, Clare Moody, Branislav Škripek, Marc Tarabella

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik