Διαδικασία : 2014/2250(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0206/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0206/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 19
CRE 08/09/2015 - 19

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0312

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 220kWORD 183k
23.6.2015
PE 554.814v02-00 A8-0206/2015

σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης

(2014/2250(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγήτρια: Liliana Rodrigues

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ROLL CALL FOR FINAL VOTE
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης

(2014/2250(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015),

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2011,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) του Μαΐου 2011,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ(1),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, και την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(2),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του 2009 που ανέθεσε η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΓΔ ΕΑC) της Επιτροπής σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2007) της 13ης Οκτωβρίου 2010, της Επιτροπής Υπουργών των κρατών μελών, σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση,

–   έχοντας υπόψη τη «Συλλογή ορθών πρακτικών στην προώθηση μιας εκπαίδευσης απαλλαγμένης από τα στερεότυπα του φύλου και εντοπισμός των τρόπων εφαρμογής των μέτρων που περιλαμβάνονται στη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση» (αναθεωρήθηκε στις 12 Μαρτίου 2015), που προώθησε το Συμβούλιο της Ευρώπης,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση Rec(2003)3 του Συμβουλίου Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με μία ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη πολιτικών και δημόσιων αποφάσεων, που εγκρίθηκε στις 12 Μαρτίου 2003,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) με τίτλο «Οι γυναίκες και ο κόσμος της εργασίας», για τη διεθνή ημέρα της γυναίκας το 2015,

–   έχοντας υπόψη την «Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τα αμφιφυλόφιλα και τα διεμφυλικά άτομα», του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΘΔ), 2013,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής (A8-0206/2015),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο της υπεύθυνης άσκησης της ιδιότητας του πολίτη, είναι καίριος παράγοντας εξασφάλισης της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των κοριτσιών και συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δικαίωμα κάθε παιδιού·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των κοριτσιών και των γυναικών αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή αξία, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιαστικό παράγοντα για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών σε κοινωνικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και για την πλήρη ενάσκηση όλων των άλλων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και, κατά συνέπεια, για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση μπορεί να μεταμορφώσει μια κοινωνία και να συμβάλει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ισότητα και στην ισότητα των φύλων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 30 εκατομμύρια κορίτσια σε ηλικία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο είναι αποκλεισμένα από το εκπαιδευτικό σύστημα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανεπάρκεια ή η περιορισμένη διαθεσιμότητα προσχολικών, σχολικών και εξωσχολικών δικτύων συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τα κράτη είναι σε θέση να παρέχουν δωρεάν υποχρεωτική καθολική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα δύο φύλα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές περικοπές στον τομέα της εκπαίδευσης, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι απόρροια των πολιτικών λιτότητας που υποστηρίζει η ΕΕ, συνιστούν απειλή για τη δωρεάν, υψηλής ποιότητας δημόσια εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, επιτείνουν τις ανισότητες·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δημόσια εκπαίδευση καλής ποιότητας πρέπει να είναι δωρεάν και διαθέσιμη σε όλα τα παιδιά, χωρίς καμία διάκριση και ανεξαρτήτως του καθεστώτος παραμονής τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, λόγω του άμεσου και έμμεσου κόστους που έχει η φοίτηση των παιδιών στο σχολείο, και ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, ειδικότερα στην ανώτατη εκπαίδευση, δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στους νέους ανθρώπους που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η παραδοσιακή προτίμηση υπέρ της εκπαίδευσης των αγοριών·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα φύλου αποδίδουν διαφορετικούς, καθορισμένους και περιορισμένους ρόλους στις γυναίκες και τους άνδρες και ότι οι ρόλοι αυτοί διαμορφώνονται μέσα από μια ποικιλία κοινωνικών μεταβλητών και διαδίδονται ή αναπαράγονται από τους γονείς, την εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρόλοι αυτοί των φύλων αφομοιώνονται στα στάδια της κοινωνικοποίησης στην παιδική και εφηβική ηλικία και, κατά συνέπεια, επηρεάζουν τις ζωές των ατόμων και μπορούν να περιορίσουν την προσωπική εξέλιξη γυναικών και ανδρών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των στερεοτύπων φύλου στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και στις αποφάσεις που παίρνουν οι σπουδαστές στο σχολείο μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές για όλη τους τη ζωή και, ως εκ τούτου, έχει ισχυρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, όπου οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πάντα οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στοιχείο αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της αντίληψης περί «ανδρικών» κλάδων, στους οποίους, κατά συνέπεια, οι αμοιβές είναι υψηλότερες απ’ ό, τι σε κλάδους που θεωρούνται «γυναικείοι»·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό περιβάλλον, η στάση της οικογένειας, οι συμμαθητές, οι άνθρωποι που λειτουργούν ως πρότυπα, οι δάσκαλοι, όπως και τα κέντρα καθοδήγησης και παροχής συμβουλών, έχουν σημαντική επίδραση στην επιλογή του κλάδου σπουδών από τους μαθητές και στην αλλαγή των στερεοτύπων φύλου, και ότι οι δάσκαλοι, ως παράγοντες κοινωνικής αλλαγής, μέσω της στάσης τους και των παιδαγωγικών τους μεθόδων, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων, της διαφορετικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού· εκτιμώντας επίσης ότι οι δάσκαλοι στα σχολεία μπορούν να επηρεάσουν τους γονείς και να τονώσουν την ευαισθητοποίησή τους στο θέμα της ισότητας των φύλων και των δυνατοτήτων των παιδιών τους·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις βαθμίδες και τις πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να προαχθούν μεταξύ κοριτσιών και αγοριών, γυναικών και ανδρών, οι αξίες της δικαιοσύνης και της δημοκρατικής συμμετοχής, προκειμένου να οικοδομηθεί μία γνήσια συντροφική σχέση μεταξύ των δύο φύλων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό βίο·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερα γυναικεία πρότυπα σε ανδροκρατούμενους τομείς όπως η επιστήμη, η μηχανική, η τεχνολογία, τα μαθηματικά, και η επιχειρηματικότητα, και ότι τα δίκτυα καθοδήγησης και διομότιμης μάθησης λειτουργούν αποτελεσματικά ως προς την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε αυτό το πεδίο·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία μαρτυρούν ότι οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για τα προσόντα και την πείρα τους και ότι εξακολουθούν να είναι αυτές που επωμίζονται κατά κύριο λόγο τη φροντίδα της οικογένειας και άλλων εξαρτώμενων ατόμων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η πρόσβασή τους στην πλήρη απασχόληση επ' αμοιβή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων υποχρεωτικά προϋποθέτει αναγνώριση όλου του έργου που προσφέρουν οι γυναίκες και εκπαίδευση των αγοριών και των ανδρών σε καθήκοντα τα οποία εκ παραδόσεως θεωρούνται γυναικεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος όσον αφορά την υποστήριξη στη φροντίδα των παιδιών και οι πολιτικές για τη μητρότητα και την πατρότητα σε όλη την Ευρώπη θα έχουν θετική συμβολή στις προοπτικές απασχόλησης των γυναικών, την οικονομική χειραφέτηση και την καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η θέση των κοριτσιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι περισσότερες γυναίκες διαθέτουν απολυτήρια λυκείου και πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι τομείς εκπαίδευσής τους και οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες σχετίζονται κυρίως με καθήκοντα που έχουν ως στόχο την αναπαραγωγή και την επέκταση των υφιστάμενων κοινωνικών και οικονομικών δομών, και ότι απαιτείται να αυξηθεί η παρουσία των γυναικών τόσο στην επαγγελματική εκπαίδευση όσο και στους κλάδους που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο δίκαιη κατανομή των εκπαιδευτικών πόρων θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη πρόσβαση των κοριτσιών στην αγορά εργασίας και ότι μια ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να ενισχύσει τις οικονομικές προοπτικές της ΕΕ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές πρέπει να προωθήσουν με κάθε μέσο την ισότητα των φύλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ότι η εκπαίδευση σε θέματα φύλου πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών και των σχολικών προγραμμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι στο διδακτικό υλικό δεν περιλαμβάνεται περιεχόμενο που προωθεί τις διακρίσεις·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίσημο πρόγραμμα σπουδών αποτυπώνει την πολιτισμική και κοινωνική προοπτική κάθε κράτους μέλους και επηρεάζει τη διαμόρφωση της ταυτότητας των κοριτσιών και των αγοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άτυπο πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνει το επίσημο πρόγραμμα και ότι το άδηλο πρόγραμμα στο οποίο βασίζεται ο καθορισμός του προγράμματος σπουδών είναι κοινό σε κάθε περίπτωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα είδη προγραμμάτων σπουδών είναι σημαντικά για τη διαμόρφωση της ταυτότητας των κοριτσιών και των αγοριών και ότι οι τοπικές αρχές, λόγω της εγγύτητάς τους προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καλούνται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην άτυπη εκπαίδευση·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων, ζωτική σημασία έχει η συνεχής παιδαγωγική εποπτεία των προγραμμάτων σπουδών, των αναπτυξιακών στόχων και των αποτελεσμάτων της μάθησης, του περιεχομένου, των στρατηγικών, του υλικού, της αξιολόγησης, των παιδαγωγικών προγραμμάτων και της διδακτέας ύλης, καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση από εκπαιδευτικά ερευνητικά κέντρα και εμπειρογνώμονες σε θέματα ισότητας των φύλων·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ότι μπορεί να καταπολεμηθεί μέσω της εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν υπογράψει όλα τα κράτη μέλη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ότι είναι αρμοδιότητα της ΕΕ να δρομολογήσει και να χρηματοδοτήσει προγράμματα που προάγουν την ισότητα των φύλων·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία στα σχολεία περιλαμβάνει πράξεις σεξουαλικής, σωματικής και/ή ψυχολογικής βίας που ασκείται στα παιδιά λόγω έμφυλων στερεοτύπων και κοινωνικών κανόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί σημαντικότατο εμπόδιο στην πρόσβαση, τη φοίτηση και την επιτυχία·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των κοριτσιών μπορεί να βελτιωθεί μόνον όταν η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ισότιμη, δεν υπαγορεύεται ή δεν παρεμποδίζεται από διακρίσεις και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις αρχές της ένταξης·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές δυσαναλογίες στην αναγνώριση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (SEN)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, γενικά, είναι πιθανότερο να εντοπισθούν τα αγόρια με ειδικές ανάγκες, ιδίως δυσκολίες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο σχήμα όπως σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής (ADS) ή δυσλεξία, στις περιπτώσεις όπου η επαγγελματική κρίση παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη διάγνωση·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 17% των ενηλίκων παγκοσμίως δεν είναι σε θέση να διαβάσουν ή να γράψουν, εκ των οποίων τα δύο τρίτα (493 εκατομμύρια) είναι γυναίκες·(3)

Γενικές συστάσεις

1.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν και να βελτιώσουν τα μέτρα για την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος και να ενσωματώσουν πλήρως μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων στην κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, αλλά και για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως π.χ. σχολικοί γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και παιδαγωγοί, και να δημιουργήσουν σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα μηχανισμούς που θα διευκολύνουν την προώθηση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ισότητας των φύλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και να εκπληρώσουν άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση, είτε παρέχεται στα σχολεία είτε σε άλλες εκπαιδευτικές δομές, συμβάλλει στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών και στην εξάλειψη οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ανισοτήτων, προάγει την προσωπική εξέλιξη και ένα πνεύμα ανεκτικότητας, αλληλεγγύης και ευθύνης και διευκολύνει την κοινωνική πρόοδο και τη δημοκρατική συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εκπαιδευτικά τους συστήματα περιλαμβάνουν στους στόχους τους την εκπαίδευση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και για τα ίσα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες και ότι οι αρχές τους όσον αφορά την ποιότητα περιλαμβάνουν την εξάλειψη των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την προώθηση της πλήρους ισότητας των δύο φύλων·

4.  ζητεί την προώθηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την επίσημη και την άτυπη εκπαίδευση στα σχολεία και μιας προσέγγισης με ευαισθησία στην ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων και της ανάπτυξης αυτοεκτίμησης και αποφασιστικότητας, στοιχεία που ενθαρρύνουν τη λήψη αυτόνομων και ενσυνείδητων αποφάσεων από τα κορίτσια και τις γυναίκες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο· αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση στην ισότητα των φύλων πρέπει να συμπληρώνει την αγωγή του πολίτη για τις δημοκρατικές αξίες και να ενσωματωθεί σε ένα ευαίσθητο, σε θέματα δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων, μαθησιακό περιβάλλον, όπου αγόρια και κορίτσια θα μαθαίνουν για τα δικαιώματά τους και θα αποκτούν την εμπειρία της δημοκρατικής διαδικασίας στο σχολείο και σε περιβάλλοντα άτυπης εκπαίδευσης, για παράδειγμα, συμμετέχοντας στη δημοκρατική διακυβέρνηση των σχολείων τους·

5.  ζητεί από τους αρμόδιους για τις εκπαιδευτικές πολιτικές στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δέσμευση για ισότητα των φύλων δεν σταματά σε δηλώσεις αρχών και πολιτικών προθέσεων και ότι μεταφράζεται σε ουσιαστική αύξηση των προσπαθειών και των πόρων που επενδύονται σε αυτή, και επισημαίνει την πρωταρχική σημασία που έχει η εκπαίδευση για την πραγμάτωση της πολιτισμικής αλλαγής·

6.  επισημαίνει ότι, ενώ οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία (60%) των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης και η επαγγελματική σταδιοδρομία τους δεν αποτυπώνουν πλήρως τις δυνατότητές τους· τονίζει ότι η επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης εξαρτάται από τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των γυναικών και της θέσης τους στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω της υπέρβασης του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού·

7.  τονίζει ότι η εκπαίδευση συνιστά σημαντικό εργαλείο για να αποκτήσουν οι γυναίκες τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι η λήψη μέτρων για τη διά βίου μάθηση αποτελεί καίριο στοιχείο για τον εφοδιασμό των γυναικών με δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην απασχόληση ή να βελτιώσουν την εργασία τους, το εισόδημά τους και τις συνθήκες εργασίας·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις ζωτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση για να μπορούν όλοι να επωφελούνται από δωρεάν δημόσια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρχές στον τομέα της εκπαίδευσης εγγυώνται ισότιμο δικαίωμα στην εκπαίδευση για άνδρες και γυναίκες μέσω της ενεργού ενσωμάτωσης της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης στους εκπαιδευτικούς στόχους και τις εκπαιδευτικές δράσεις, ούτως ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών λόγω σεξιστικών συμπεριφορών και συναφών κοινωνικών στερεοτύπων·

10. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τη σύσταση αυτή στα εθνικά ιδρύματα που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών εκπαιδευτικών πολιτικών, στις σχολικές διευθύνσεις και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές·

11. τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε επίπεδο ηγεσίας και διαχείρισης οργάνων αρμόδιων για την εποπτεία και τη διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδίως σε θέσεις ανώτερων στελεχών και σε διευθυντικές θέσεις στα σχολεία και όπου υπάρχει υποεκπροσώπηση, όπως στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, καθώς έτσι θα δημιουργηθούν πρότυπα προς μίμηση για τα κορίτσια·

12. τονίζει ότι τα κορίτσια στα οποία δεν επιτρέπεται να φοιτήσουν στο σχολείο είναι περισσότερο εκτεθειμένα στην ενδοοικογενειακή βία·

13. προτρέπει την Επιτροπή να αρχίσει το συντομότερο τη διαδικασία για την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση και ζητεί επίσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού για την ισότητα των φύλων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ· υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς μεταξύ των στερεοτύπων φύλου και του εκφοβισμού, του κυβερνοεκφοβισμού και της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την ανάγκη καταπολέμησής τους από μικρή ηλικία· τονίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ζητά από τους συμβαλλομένους να ενσωματώσουν, στην επίσημη διδακτέα ύλη και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό για θέματα όπως οι μη στερεότυποι ρόλοι των φύλων, ο αμοιβαίος σεβασμός, η μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων στις διαπροσωπικές σχέσεις, η καταπολέμηση της έμφυλης βίας και το δικαίωμα στην προσωπική ακεραιότητα, που θα είναι προσαρμοσμένο στις εξελισσόμενες ικανότητες των εκπαιδευομένων·

14. παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επενδύουν ανελλιπώς στην ενημέρωση και στη διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, και να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού για αγόρια και κορίτσια, αντιμετωπίζοντας το θέμα των στερεότυπων αντιλήψεων όσον αφορά τους ρόλους των δύο φύλων, καθώς και τα στερεότυπα φύλου στον τεχνικό και επαγγελματικό προσανατολισμό, ιδίως στους κλάδους των επιστημών και των νέων τεχνολογιών· επισημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασίας και θα ενισχυθεί η θέση των γυναικών, ενώ παράλληλα θα καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν τα κορίτσια και οι γυναίκες στην ΕΕ και θα υποστηριχθεί ο διάλογος στα σχολεία και στις τάξεις για τις επιλογές όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία·

15. υπενθυμίζει τον ρόλο των παιδαγωγικών ομάδων στην καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών προς τις οικογένειες σχετικά με τον σχολικό προσανατολισμό των παιδιών, ώστε να οδηγηθούν σε κατεύθυνση που θα ταιριάζει με τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις προτιμήσεις τους· υπογραμμίζει ότι ο σχολικός προσανατολισμός πραγματοποιείται σε μια καθοριστική φάση και σε ένα χρονικό στάδιο όπου τα στερεότυπα φύλου μπορεί να παίξουν ρόλο, και ότι το στοιχείο αυτό μπορεί να επηρεάσει μόνιμα την ικανότητα των κοριτσιών να επιδιώξουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία που θα διευκολύνει την προσωπική εξέλιξη και τη χειραφέτησή τους·

16. καλεί την Επιτροπή να οργανώσει, μέσω των κρατών μελών, ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης στην ευαισθητοποίηση των κοριτσιών όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δυνατότητες σπουδών, με αντίστοιχες ευκαιρίες απασχόλησης ανάλογα με τις δεξιότητές τους, προκειμένου να ενθαρρυνθούν να επιδιώκουν επιλογές σταδιοδρομίας σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και να τονωθεί η αυτοπεποίθηση της νέας γενιάς γυναικών· σημειώνει ότι η άτυπη εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης των κοριτσιών και των νεαρών γυναικών·

17. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα ΕΔΕΤ για να στηρίξουν προγράμματα που συνεργάζονται ενεργά με τους γονείς παιδιών από περιθωριοποιημένες ομάδες και να προωθήσουν δραστηριότητες με ουσιαστικό νόημα και ερεθίσματα εκτός των ωρών διδασκαλίας και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών·

18. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την προώθηση δημόσιων δικτύων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, το σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης και τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχαγωγίας για παιδιά·

19. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης για τα άτομα με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN), να μεριμνήσουν ώστε να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και να σέβονται τις αρχές της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών αυτών, προάγοντας την ένταξή τους στην κοινωνία και στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπου είναι εφικτό· ζητεί άμεση βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών για τον σκοπό αυτό και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εν λόγω κατάρτιση, όπως και στην αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ευαίσθητων ως προς το φύλο εργαλείων διάγνωσης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, προκειμένου να παρέχονται στις γυναίκες και στα κορίτσια αυτά καλύτερες ευκαιρίες όταν αναζητούν απασχόληση και να τους δίνονται τα εφόδια για να ξεπερνούν τις πολλαπλές διακρίσεις·

20. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, το πολιτιστικό υπόβαθρο ή το θρήσκευμα, και τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά, εθνικά και τοπικά όργανα θα πρέπει να προωθούν ειδικά προγράμματα για την ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων γενικότερα στα σχολεία, και ειδικότερα κοριτσιών από αυτές τις κοινότητες, δεδομένου ότι συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, και για την ένταξη όλων των μειονοτήτων στην ευρωπαϊκή κοινωνία· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα κορίτσια και τονίζει την ανάγκη για προγράμματα παροχής οικονομικής στήριξης σε οικονομικά μειονεκτούσες οικογένειες, ώστε να αποσοβείται η εγκατάλειψη του σχολείου, ιδιαίτερα από τα κορίτσια·

21. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν την απαραίτητη ενεργό στήριξη για να διασφαλίσουν ότι οι μετανάστριες και οι οικογένειές τους μπορούν να διδάσκονται τη γλώσσα της χώρας υποδοχής σε δωρεάν δημόσιες εκπαιδευτικές δομές σε τοπικό επίπεδο·

22. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά προγράμματα για να διασφαλίσουν ότι τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες Ρομά παραμένουν στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, και επίσης να θεσπίσουν ειδικά μέτρα για τις έφηβες μητέρες και τα κορίτσια που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, προκειμένου να στηρίξουν την αδιάλειπτη εκπαίδευση, και να παρέχουν κατάρτιση στην εργασία· καλεί ακόμη τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη αυτά τα μέτρα στο πλαίσιο του συντονισμού και της αξιολόγησης των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά·

23. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να προβλεφθούν στα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας μέτρα ειδικά για την εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών·

24. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της ισότητας των φύλων στα προγράμματα σπουδών και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες·

Προγράμματα σπουδών και κατάρτιση

25. εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου, σε όλες τις πτυχές της, στα προγράμματα σπουδών, στους αναπτυξιακούς στόχους και στα μαθησιακά αποτελέσματα, στο περιεχόμενο, στα σχολικά προγράμματα και στον σχεδιασμό των μαθημάτων, καθώς και στην ανάγκη αξιολόγησης της θέσης της γυναίκας στα σχολικά προγράμματα σε διάφορα μαθήματα, προκειμένου να αναδεικνύεται ο ρόλος των γυναικών μέσα από τη διδασκόμενη ύλη· εκτιμά ότι η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση θα πρέπει να αποτυπώνει ρητά την αρχή της ισότητας και να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως ο γραμματισμός, ο εκφοβισμός, η βία, η ρητορική του μίσους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αγωγή του πολίτη·

26. τονίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να βοηθά τα κορίτσια και τα αγόρια να εξελιχθούν σε άτομα συνειδητοποιημένα, ισορροπημένα, με σεβασμό προς τους άλλους, με ενσυναίσθηση και αμοιβαίο σεβασμό, έτσι ώστε να προλαμβάνονται οι διακρίσεις, η επιθετικότητα και ο εκφοβισμός·

27. τονίζει ότι το σχολείο θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης στο θέμα της διδασκαλίας, και όχι σε μια προσέγγιση με γνώμονα την αφομοίωση ή την πολυπολιτισμικότητα, για να προωθήσει τη διαφάνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τον διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο·

28. ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στα γενικά τους προγράμματα διαπαιδαγώγησης για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας σε αγόρια και κορίτσια για σχέσεις που βασίζονται στη συναίνεση, τον σεβασμό και την αμοιβαιότητα, όπως και στον αθλητισμό και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπου τα στερεότυπα και οι προσδοκίες με βάση το φύλο μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, την υγεία, την απόκτηση προσόντων, την πνευματική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και τη διαμόρφωση της ταυτότητας των κοριτσιών και των αγοριών·

29. αναγνωρίζει ότι μια ευαίσθητη, κατάλληλη για κάθε ηλικία και επιστημονικά ακριβής διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των αγοριών, που θα τα βοηθήσει να κάνουν ενσυνείδητες επιλογές και θα συμβάλει θετικά σε ευρύτερες προτεραιότητες για τη δημόσια υγεία, όπως η μείωση της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, η μείωση της μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας, η πρόληψη και η έγκαιρη θεραπεία σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και η μείωση του χάσματος της ανισότητας στον τομέα της υγείας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καταστήσουν υποχρεωτική μια γενική, κατάλληλη για την ηλικία διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις στα σχολικά προγράμματα για όλα τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τονίζει τη σημασία που έχει η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, με ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και στην ισότητα των φύλων·

30. ζητεί να προβλεφθεί στα σχολικά προγράμματα διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, με στόχο την ενδυνάμωση των κοριτσιών μέσα από την ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με το σώμα τους και τον έλεγχο πάνω σε αυτό, με παράλληλο αίτημα να παραμένουν συνεπή προς τις αρχές αυτές όλα τα άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος·

31. καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στον χώρο της εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ενσωμάτωση αντικειμενικής πληροφόρησης σε θέματα ΛΟΑΔΜ στα σχολικά προγράμματα· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη διομότιμη μάθηση μεταξύ κρατών μελών για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της παρενόχλησης που έχουν ομοφοβικά και τρανσφοβικά χαρακτηριστικά·

32. παροτρύνει τα κορίτσια και τα αγόρια που βρίσκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία να επιδεικνύουν το ίδιο ενδιαφέρον για όλα τα μαθήματα, πέρα από τα στερεότυπα φύλου, ιδίως όσον αφορά τα επιστημονικά και τεχνικά μαθήματα, περιλαμβανομένης της εκμάθησης, από τα αγόρια, δραστηριοτήτων που θεωρούνται γυναικείες, με παράλληλη υποστήριξη της ίσης συμμετοχής και εκπροσώπησης στη λήψη συλλογικών αποφάσεων και στη διαχείριση της σχολικής ζωής, καθώς και σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες· καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν την αποτελεσματική διαφύλαξη της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των αποτελεσματικών αυτών δραστηριοτήτων·

33. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα με στόχο να ενθαρρυνθεί η ειδική προώθηση των γυναικών στους τομείς του πολιτισμού και της παραγωγής και διάδοσης καλλιτεχνικών και πνευματικών έργων, για να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές και ευρέως διαδεδομένες διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες σε αυτούς τους τομείς, να προωθηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες δημόσιου χαρακτήρα και να προβλεφθεί οικονομική στήριξη και θετική δράση για τη διόρθωση καταστάσεων ανισότητας στους εν λόγω τομείς·

34. ζητεί την ανάπτυξη της ίσης πρόσβασης, της χρήσης και της εκπαίδευσης στις τεχνολογίες των πληροφοριών και της επικοινωνίας για κορίτσια και αγόρια ήδη από την προσχολική εκπαίδευση, με ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και τους νέους των αγροτικών περιοχών, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, και στα παιδιά και τους νέους με ειδικές ανάγκες, ώστε να βελτιωθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να διαδοθούν αποτελεσματικά εργαλεία εκπαιδευτικής πολιτικής και να βελτιωθεί η κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, με στόχο την αριθμητική αύξηση των φοιτητριών και των γυναικών αποφοίτων σχολών που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά· στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει όλες τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που στοχεύουν να προσελκύσουν τα κορίτσια σε αυτούς τους κλάδους σπουδών και στις αντίστοιχες ερευνητικές σταδιοδρομίες·

35. τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν εκπαιδευτικά μέτρα με στόχο την αναγνώριση και τη διδαχή του ρόλου των γυναικών στην ιστορία, την επιστήμη, την πολιτική, τη λογοτεχνία, τις τέχνες, την εκπαίδευση, κ.ά.·

36. ζητεί να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα προαχθεί η απασχόληση στον τομέα της νηπιακής εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της παροχής φροντίδων ως αξιόλογη απασχόληση τόσο για γυναίκες όσο και για άντρες·

37. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τις εθνικές νομοθεσίες με σκοπό την αντιμετώπιση της αρνητικής επιρροής που έχουν ορισμένα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων που απορρέουν από αξίες που διοχετεύονται από τα μέσα ενημέρωσης και τη διαφήμιση και που πολύ συχνά υπονομεύουν το έργο το οποίο επιτελούν τα σχολεία στους τομείς αυτούς·

38. ζητεί συμπληρωματικές δραστηριότητες που ενισχύουν τα επίσημα προγράμματα σπουδών όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης όσον αφορά το φύλο στις κοινότητες μέσω των τοπικών αρχών·

39. ζητεί να δοθεί νέα ώθηση στην πιστοποίηση της άτυπης εκπαίδευσης με βεβαίωση απόκτησης δεξιοτήτων, και να χορηγείται πιστοποιητικό υψηλών προτύπων μάθησης στον χώρο εργασίας σε σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση, δεδομένου ότι αυτό θα βοηθήσει τα κορίτσια και τις γυναίκες στην αναζήτηση καλύτερης εργασίας και στην ένταξη ή την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι γυναίκες θα είναι ισότιμες με τους άνδρες από πλευράς αξιοπρέπειας και ικανότητας·

40. ζητεί από τους συγγραφείς και τους εκδότες διδακτικού υλικού να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη η ισότητα των φύλων να αποτελεί κριτήριο για την παραγωγή του υλικού αυτού, και τους συνιστά να χρησιμοποιούν ομάδες εκπαιδευτικών και σπουδαστών για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την ισότητα των φύλων και να συμβουλεύονται ειδικούς στον τομέα της ισότητας των φύλων και της διδασκαλίας με έμφαση στη διάσταση του φύλου·

41. καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν κατευθυντήριες γραμμές και να φροντίσουν για τη διάδοσή τους σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και αρμοδίους για την εκπόνηση των σχολικών προγραμμάτων, ώστε να καλύπτεται η προοπτική του φύλου και η ισότητα των φύλων και να διασφαλιστεί η απαλοιφή κάθε σεξιστικού στερεότυπου και σεξιστικής στρέβλωσης που τυχόν υπάρχει στα σχολικά βιβλία και στο διδακτικό υλικό ως προς το περιεχόμενο, τη γλώσσα και την εικονογράφηση, και τα προτρέπει να καταπολεμούν τον σεξισμό στη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη μουσική, τα παιχνίδια, τα μέσα ενημέρωσης, τη διαφήμιση και σε άλλους τομείς που μπορεί να έχουν καθοριστική συμβολή στην αλλαγή στάσης, συμπεριφοράς και ταυτότητας αγοριών και κοριτσιών·

42. αναγνωρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών ταυτοτήτων και επηρεάζουν σημαντικά τις διάφορες μορφές έμφυλης συμπεριφοράς στο σχολείο· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει γίνουν ακόμη πολλά για να δοθούν οι κατάλληλες δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πώς θα μπορέσουν να προωθήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ισότητα των δύο φύλων· εμμένει, ως εκ τούτου, στην άποψη ότι απαιτείται να εξασφαλίζεται για τους εκπαιδευτικούς μια περιεκτική αρχική και συνεχής εκπαίδευση στο θέμα της ισότητας, σε όλα τα επίπεδα επίσημης και άτυπης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της διομότιμης μάθησης και της συνεργασίας με εξωτερικούς οργανισμούς και υπηρεσίες, προκειμένου να καλλιεργηθεί η συνειδητοποίηση του αντίκτυπου που έχουν οι ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα φύλου στην αυτοπεποίθηση των μαθητών τους και στις επιλογές μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους· τονίζει ότι τα κορίτσια πρέπει να έχουν θετικά γυναικεία και ανδρικά πρότυπα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τις δυνατότητές τους και να τις αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς τον φόβο διακρίσεων ή ασάφειας λόγω φύλου·

43. τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν, τόσο στην αρχική εκπαίδευση των διδασκόντων όσο και στη συνεχή επιμόρφωση, η μελέτη και εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων, καθώς και στρατηγικές προβληματισμού όσον αφορά την ταυτότητα, τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις προκαταλήψεις, τις προσδοκίες, τις συμπεριφορές και τις παραστάσεις φύλου των ίδιων των δασκάλων, καθώς και σχετικά με τις παιδαγωγικές πρακτικές τους, ώστε να εξαλειφθεί κάθε εμπόδιο στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των μαθητών, ανεξαρτήτως φύλου·

44. πιστεύει ακράδαντα στις δυνατότητες που παρέχει η εκπαίδευση ως προς την επίτευξη σημαντικών αλλαγών στην προώθηση της ισότητας των φύλων· αναγνωρίζει ότι τα επίσημα και τα άτυπα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να αντιμετωπίζουν και να καταπολεμούν την έμφυλη βία, τις διακρίσεις λόγω φύλου, την παρενόχληση, την ομοφοβία και την τρανσφοβία σε όλες τους τις μορφές, συμπεριλαμβανομένων των μορφών κυβερνοεκφοβισμού ή διαδικτυακής παρενόχλησης· αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας εξαρτάται από σχολικά περιβάλλοντα τα οποία είναι ασφαλή και απαλλαγμένα από βία·

45. υπογραμμίζει την ανάγκη διοργάνωσης πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης της προοπτικής του φύλου που θα απευθύνονται σε όλους όσοι εμπλέκονται στις εκπαιδευτικές πολιτικές καθώς και σε γονείς και εργοδότες·

46. καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών στην εκπαίδευση και να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση στην επίσημη και στην άτυπη εκπαίδευση με την ενσωμάτωση της παροχής οικονομικά προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, καθώς και μέριμνας για τους ηλικιωμένους και άλλα εξαρτώμενα άτομα· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να μειώσουν τις άμεσες και έμμεσες σχολικές δαπάνες και να αυξήσουν την ικανότητα υποδοχής όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των προσχολικών, σχολικών και εξωσχολικών δικτύων, σε πλαίσιο σεβασμού των αρχών της ένταξης των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας· τονίζει πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο αυτό προκειμένου να βοηθηθεί το σύνολο των ανδρών και των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικογενειών, να επιτύχει την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και να διασφαλιστεί η συμμετοχή των γυναικών στη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ στη συνέχεια θα δημιουργηθούν πρότυπα προς μίμηση για την ενδυνάμωση των κοριτσιών·

47. τονίζει ότι οιαδήποτε στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών πρέπει να εμπλέκει ενεργά και να δεσμεύει τα αγόρια και τους άνδρες·

48. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθήσουν οι δημόσιες αρχές τη διδασκαλία και την έρευνα για τη σημασία και το περιεχόμενο της ισότητας των φύλων, στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της εισαγωγής σχετικών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών, της δημιουργίας εξειδικευμένων μεταπτυχιακών τμημάτων και της προώθησης μελετών και ερευνών με αυτό το αντικείμενο·

49. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να σημειώσουν πρόοδο ως προς την αμοιβαία αναγνώριση πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων επαγγελματικών δεξιοτήτων που εκδίδονται στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και ως προς τον συντονισμό και την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων που διέπουν την πρόσβαση σε διάφορα επαγγέλματα, ούτως ώστε να μπορούν οι μετανάστριες από χώρες εντός ή εκτός ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας ανάλογες της εκπαίδευσης και των προσόντων τους·

Επενδύσεις, παρακολούθηση και αξιολόγηση

50. επισημαίνει την ανάγκη παρακολούθησης και αξιολόγησης, από ανεξάρτητους οργανισμούς, της προόδου που σημειώνεται χάρη στην έγκριση πολιτικών για την ισότητα των φύλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και την ανάγκη για διαρκή ενημέρωση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται και για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τομέα αυτό, καθώς και την επείγουσα ανάγκη να καταστεί η προοπτική του φύλου στοιχείο της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

51. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών διοικητικών φορέων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη έργων και προγραμμάτων με στόχο την προώθηση της κατανόησης των αρχών της συνεκπαίδευσης και της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και τη διάδοσή τους στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας·

52. καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) να συνεχίσει το έργο της συλλογής συγκρίσιμων στοιχείων και της κατάρτισης πινάκων αποτελεσμάτων για κάθε φύλο σε όλους τους τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένου του τομέα της εκπαίδευσης, και επαναλαμβάνει ότι έχει σημασία η διεξαγωγή μελετών αντικτύπου για τις εκπαιδευτικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, με την παροχή ποιοτικών και ποσοτικών μέσων για την εκτίμηση του αντικτύπου αυτού και σύμφωνα με μια δημοσιονομική στρατηγική βασιζόμενη στο φύλο και με στόχο την προώθηση τόσο της πρόσβασης όσο και του δικαιώματος στους εκπαιδευτικούς πόρους·

53. αναγνωρίζει ότι θεμελιώδη σημασία έχει η εκτίμηση του αντικτύπου της μελλοντικής εκπαιδευτικής νομοθεσίας στην ισότητα των φύλων και, οσάκις είναι αναγκαίο, η αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σύμφωνα με την αρχή αυτή·

54. επισημαίνει ότι οι διαδικασίες παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων και η συναφής αξιολόγηση πρέπει να διεξάγονται από κέντρα εκπαιδευτικών ερευνών σε στενή συνεργασία με ειδικούς σε ζητήματα φύλου, με τους οργανισμούς που έχει συστήσει η ΕΕ και με τις τοπικές αρχές· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συγκεντρώνουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία χωριστά ανά φύλο·

55. συνιστά να καθιερωθεί Ετήσιο Ευρωπαϊκό Βραβείο Ισότητας των Φύλων για εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία διακρίνονται στην επίτευξη αυτού του στόχου, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο σε εθνικό επίπεδο·

56. επισημαίνει την ανάγκη χάραξης σχεδίων δράσης και διάθεσης κονδυλίων για την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με επίκεντρο τα θέματα φύλου και εκπαιδευτικών δομών ευαισθητοποιημένων σε θέματα φύλου, και συνιστά τη χρήση των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό ευρωπαϊκών μέσων, συγκεκριμένα δε του Προγράμματος Επενδύσεων, του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

57. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0074.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2015)0050.

(3)

https://europa.eu/eyd2015/it/eu-european-parliament/posts/every-girl-and-woman-has-right-education


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (6.5.2015)

προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης

(2014/2250(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ernest Maragall

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι τα στερεότυπα των φύλων και ο σεξισμός παραμένουν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στο πεδίο των σπουδών, των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών και των επιδόσεων, στο πλαίσιο της επίσημης και της άτυπης εκπαίδευσης και σε όλες τις βαθμίδες της· υπενθυμίζει επίσης ότι οι αντιλήψεις για τα φύλα, στον τομέα της επιλογής σπουδών και σταδιοδρομίας, αποτελούν ένα βασικό παράγοντα στην απόφαση σχετικά με τις επιλογές κατάρτισης· υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής κινήτρων και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοριτσιών στους τομείς της επιστήμης, της μηχανικής, της τεχνολογίας, των γεωργικών βιομηχανιών, των ΤΠΕ, των δημιουργικών βιομηχανιών και των τεχνών και της χειροτεχνίας και καλωσορίζει όλες τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που στοχεύουν να προσελκύσουν τα κορίτσια σε αυτά τα πεδία σπουδών και στις αντίστοιχες ερευνητικές σταδιοδρομίες·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τις εθνικές νομοθεσίες με σκοπό την αντιμετώπιση της αρνητικής επιρροής σχετικά με τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων που απορρέουν από αξίες που διοχετεύονται μέσω των μέσων ενημέρωσης και της διαφήμισης, που πολύ συχνά υπονομεύουν το έργο των σχολείων στους τομείς αυτούς·

3.  τονίζει τη σημασία των άτυπων μορφών εκπαίδευσης και του διαπολιτισμικού διαλόγου, για την αντιμετώπιση του ζητήματος των πεποιθήσεων και των παραδοσιακών πρακτικών που επιβάλλουν περιορισμούς στην εκπαίδευση για τα κορίτσια, και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα αγόρια και τα κορίτσια, ανεξάρτητα από το εθνοτικό, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των φύλων στην πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, μέσω μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στη μείωση του ποσοστού των κοριτσιών που εγκαταλείπουν το σχολείο· τονίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση σε ομάδες που υφίστανται πολλαπλές μορφές διακρίσεων, όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, τα άτομα με αναπηρίες, οι νέοι άνθρωποι που φροντίζουν συνανθρώπους τους και άλλοι· τονίζει την τεράστια σημασία που έχει να μην υποχρεούνται τα κορίτσια με απόφαση της οικογένειάς τους να εγκαταλείπουν το σχολείο μετά τη συμπλήρωση των σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευση·

4.  ζητεί να δοθεί νέα ώθηση στην πιστοποίηση της άτυπης εκπαίδευσης με βεβαίωση απόκτησης δεξιοτήτων και να χορηγείται πιστοποιητικό υψηλών προτύπων μάθησης στο χώρο εργασίας σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση, δεδομένου ότι αυτό θα βοηθήσει τα κορίτσια και τις γυναίκες στην αναζήτηση καλύτερης εργασίας καθώς και στην ένταξη ή επιστροφή τους στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι γυναίκες θα είναι ισότιμες με τους άνδρες από πλευράς αξιοπρέπειας και ικανότητας·

5.  τονίζει την ανάγκη να προσφέρεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους ένα μαθησιακό περιβάλλον που θα βασίζεται σε δικαιώματα και ευαισθητοποιημένο σε θέματα φύλου τόσο από άποψη σχολικού προγράμματος όσο και από παιδαγωγική άποψη, όπου τα παιδιά (και ιδίως τα κορίτσια) θα μπορούν να διδάσκονται τα δικαιώματά τους και θα έχουν την εμπειρία δημοκρατικών διαδικασιών σε σχολεία και σε περιβάλλοντα άτυπης εκπαίδευσης· θεωρεί ότι αυτός ο τύπος διδασκαλίας πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων, την κατάργηση των διακρίσεων και στην καλλιέργεια της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη·

6.  θεωρεί ότι η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει σειρά θεμάτων, όπως ο γραμματισμός περιλαμβανομένου του πολυμεσικού γραμματισμού, η αντιμετώπιση του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο, της ομοφοβικής βίας, της ρητορικής του μίσους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αγωγή του πολίτη·

7.  τονίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να βοηθά τα αγόρια και τα κορίτσια να εξελιχθούν σε άτομα συνειδητοποιημένα, ισορροπημένα, με σεβασμό προς τον άλλο, με ενσυναίσθηση και αμοιβαίο σεβασμό, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις, η επιθετικότητα και ο εκφοβισμός·

8.  τονίζει ότι το σχολείο θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας προσέγγισης διαπολιτισμικής διδασκαλίας, σε αντίθεση με την αφομοίωση ή την πολυπολιτισμικότητα, για να προωθήσει τη διαφάνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο·

9.  αναγνωρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών ταυτοτήτων και επηρεάζουν σημαντικά τις διάφορες μορφές έμφυλης συμπεριφοράς στο σχολείο· υπενθυμίζει ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα για να δοθούν οι κατάλληλες δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να προωθήσουν καλύτερα την ισότητα των δύο φύλων· επιμένει, ως εκ τούτου, στην ανάγκη να εξασφαλιστεί για τους εκπαιδευτικούς μια συνολική αρχική και συνεχής εκπαίδευση στο θέμα της ισότητας, σε όλα τα επίπεδα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης μέσω ομοτίμων και της συνεργασίας με εξωτερικούς οργανισμούς και υπηρεσίες, προκειμένου να καλλιεργηθεί η συνειδητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο των ρόλων και των στερεοτύπων των φύλων στην αυτοπεποίθηση των μαθητών και στις υποκειμενικές επιλογές κατά τις σπουδές τους· τονίζει ότι τα κορίτσια πρέπει να έχουν θετικά θηλυκά και αρσενικά πρότυπα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των δυνατοτήτων τους χωρίς το φόβο διακρίσεων ή ασάφειας εξαιτίας του φύλου·

10. τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης για την υγεία και της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία σε αγόρια και κορίτσια θέματα σχέσεων που βασίζονται στην ισότητα των φύλων, την συναίνεση, τον σεβασμό και την αμοιβαιότητα, και διδασκαλία σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων, ως ένα μέσο για την αποφυγή στερεοτύπων και βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών·

11. τονίζει τη σημασία της πρόβλεψης στα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας μέτρων στοχοθετημένης εκπαίδευσης των κοριτσιών και των γυναικών·

12. υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, τόσο την επίσημη όσο και την ανεπίσημη, των γυναικών που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την εκπαίδευσή τους ή να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους προκειμένου να αναλάβουν τη φροντίδα μελών της οικογένειας, καθώς και των άγαμων μητέρων, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ικανοτήτων τους (συμπεριλαμβάνοντας τις γυναίκες τόσο υψηλής όσο και χαμηλής ειδίκευσης)· τονίζει ότι η κατάρτιση αυτή πρέπει να είναι ελκυστική και ευέλικτη· και ενθαρρύνει την λήψη μέτρων που βοηθούν με συγκεκριμένο τρόπο τις γυναίκες ώστε να εξισορροπήσουν την οικογενειακή ζωή και την εργασία ή την κατάρτιση·

13. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξαλείψουν τα εμπόδια στην πρόσβαση στην άτυπη και τυπική εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση, βελτιώνοντας την ευαισθητοποίηση και την καθοδήγηση, παρέχοντας οικονομική στήριξη άλλους τύπους στήριξης, όπως φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στις γυναίκες και στους άνδρες να συμμετέχουν στην δια βίου μάθηση, υιοθετώντας μια διαγενεαλογική προσέγγιση και προωθώντας τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά όργανα·

14. καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και τα κράτη μέλη να συλλέξουν συγκρίσιμα δεδομένα διαχωρισμένα κατά φύλο (τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά) στον τομέα της εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη μέλη·

15. θεωρεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να στηρίξουν εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση το φύλο και εκπαιδευτικές δομές ευαισθητοποιημένες σε θέματα φύλου·

16. υπενθυμίζει ότι οι εκπαιδευτικές στρατηγικές που αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων πρέπει να περιλαμβάνουν την ενεργό παρουσία αγοριών και ανδρών·

17. τονίζει ότι η εκπαίδευση συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο για να βοηθήσει τις γυναίκες να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι η λήψη μέτρων για την δια βίου μάθηση αποτελεί καίριο στοιχείο για τον εφοδιασμό των γυναικών με δεξιότητες που θα τους δώσουν την δυνατότητα να επιστρέψουν στην απασχόληση, να βελτιώσουν την εργασία τους, το εισόδημά τους και τις συνθήκες εργασίας·

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί εργαλείο που δίνει την δυνατότητα στις γυναίκες να επιτύχουν οικονομική ανεξαρτησία η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

19. υπενθυμίζει ότι η φτώχεια και η κακή οικονομική κατάσταση έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και δυσανάλογο αντίκτυπο στην πρόσβαση των κοριτσιών στα σχολεία και τα πανεπιστήμια· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, πρωτοβουλίες κρατών μελών που αποσκοπούν να μειώσουν τις άμεσες και έμμεσες σχολικές δαπάνες για οικογένειες που χρήζουν βοηθείας·

20. τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν στα κορίτσια με αναπηρίες ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, και, κατά συνέπεια, θα τους προσφέρονται καλύτερες ευκαιρίες όταν αναζητούν εργασία καθώς και η δυνατότητα να υπερβούν πολλές μορφές διακρίσεων· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση συνιστά σημαντικό εργαλείο για την παροχή σε κορίτσια από μειονεκτικές ομάδες την δυνατότητα να ζήσουν μια ζωή μακριά από την περιθωριοποίηση και ως ενεργά μέλη της κοινωνίας·

21. καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στα εκπαιδευτικά τους συστήματα την φροντίδα των παιδιών και των νηπίων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να συνδυάζουν την εργασία με την οικογενειακή ζωή, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στα παιδιά τη δυνατότητα να λαμβάνουν εκπαίδευση βασιζόμενη στο φύλο εξ απαλών ονύχων·

22. υπενθυμίζει τον ρόλο των παιδαγωγικών ομάδων στην καθοδήγηση και παροχή συμβουλών προς τις οικογένειες σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών, ώστε να οδηγηθούν σε δρόμο που να ταιριάζει με τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις προτιμήσεις τους· υπογραμμίζει ότι ο προσανατολισμός είναι μια καθοριστική φάση, κατά την οποία μπορεί να παίξουν ρόλο τα στερεότυπα σχετικά με τα φύλα, που μπορεί να επηρεάσουν μόνιμα την ικανότητα των κοριτσιών να αποκτήσουν μια ικανοποιητική σταδιοδρομία και να προωθήσουν την χειραφέτησή τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος Γραμματικάκης, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Ангел Джамбазки, Светослав Христов Малинов, Момчил Неков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Therese Comodini Cachia, Marc Joulaud, Kashetu Kyenge, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Илхан Кючюк


ROLL CALL FOR FINAL VOTE

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Köstinger, Elissavet Vozemberg

S&D

Inés Ayala Sender, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Clare Moody, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Jordi Sebastià, Ernest Urtasun

9

-

ECR

Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

EFDD

Daniela Aiuto, Louise Bours

NI

Sylvie Goddyn

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

9

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Louise Bours, Stefan Eck, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Goddyn, Clare Moody, Branislav Škripek, Marc Tarabella

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου